INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Norges idrettshøgskole, Politihøgskolen, Høyskolen Campus Kristiania, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Norges informasjonsteknologiske høyskole, Norges Musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Bjørknes Høyskole, Atlantis Medisinske Høgskole, Norsk Gestaltinstitutt, Nordisk Institutt for Scene og Studio, NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Barratt Due Musikkinstitutt, Norges Dansehøyskole, Den Norske Eurytmihøyskole, Musikkteaterhøyskolen og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til Velferdsseminar februar 2015 Dette er endelig innkalling til Velferdstingets velferdsseminar februar. Seminaret og møtet finner sted på Thon Hotell Triaden på Lørenskog. Det vil ikke bli arrangert felles reise fra Villa Eika, men det er mulig å søke om å få dekket eventuelle reisekostnader i etterkant av seminaret. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. I tillegg må du varsle Velferdstingets administrasjon, hvis du ikke kan møte og din vara stiller i stedet for deg. Representanter valgt via valgforsamling må ved forfall ta kontakt med Suzanne Sagli for å finne vara. Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt Sarah Sørensen på eller 2

3 Ansvar og utfordringer Velkommen som tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT)! Velferdstinget er det studentvalgte organet for velferdssaker for lærestedene tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Velferdstinget er det politiske studentstyringsorganet som skal legge de overordnede føringene for hva slags velferdstilbud studentene skal ha og hvordan det skal organiseres. Velferdstinget sørger for reell studentsyring av SiO ved at Velferdstinget velger flertallet av personene i samskipnadsstyret og dermed styrer Norges største studentsamskipnad. Det er viktig at de tillitsvalgte i Velferdstinget har høy kompetanse på de områder de til en hver tid jobber med. Arbeidsutvalget har et ansvar for å bidra til kompetanseheving blant Velferdstingsrepresentantene. Arbeidsutvalget vil legge til rette for kompetanseheving, ved å arrangere debatter og skoleringer gjennom året. Vi håper dette vil bidra til et aktivt Velferdsting og ønske om å bidra til å skape debatt gjennom resolusjoner og forslag. Du som tillitsvalgt også et ansvar for å sette deg inn i Velferdstingets vedtatte politikk. Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste til å ta en titt på Velferdstingets nettsider. Her vil du finne en oversikt over tidligere vedtak som er fattet av velferdstinget, og som fortsatt er gjeldende politikk. Dette er politikk som blir stående hvis ikke Velferdstinget ønsker å endre hva Velferdstinget mener i disse sakene. Ta en titt på Velferdstingets nettside for vedtatte dokumenter, vedtekter og reglement: Møtet Til et Velferdstingsmøte innkaller man alltid representanter/medlemmer til sted, dato og tid. Det sendes elektronisk innkalling og foreløpig saksliste til Velferdstingets representanter og observatører senest to uker før møtet. Endelig saksliste og saksdokumenter til Velferdstingets representanter og observatører senest ti dager før møtet. Dette er nedfelt i Velferdstingets vedtekter. Møtekonstituering Først velger man ordstyrer og referent, som Arbeidsutvalget i Velferdstinget har funnet personer til. Men et hvert Velferdsting kan velge å innstille på noen andre. En ordstyrer (= leder av møtet) har ansvar for at Velferdstinget følger kjøreplan og sakslisten. Ordstyrer har også ansvar for å styre spørsmålsrunder og debatter i hver sak. Så godkjennes innkallingen, hvor man har mulighet til å komme med bemerkninger hvis innkallingen inneholdt feil. Eventuelle bemerkninger føres i referatet, som vanligvis blir godkjent med de merknader som kommer fram. Videre har Arbeidsutvalget satt og en saksliste (dvs. dagsorden) og en kjøreplan, det vil si tidsrommet for møtet. Som oftest også med tider for hver sak som skal opp slik at det skal bli lettere for representantene å forholde seg til sluttidspunkt. Sluttidspunktet er tentativt, det vil si at man kan gå utover dette tidspunktet hvis man ikke har blitt ferdig med sakslisten. Helt til slutt under møtekonstitueringen ser man på referatet fra forrige møte. Hvis man finner feil eller mangler i referatet kan man komme med bemerkninger til det her, slik at det kan rettes opp. 3

4 Orienteringer Arbeidsutvalget er pliktig til å komme med orienteringer om hva som har skjedd siden sist møte. Denne foreligger skriftlig, men lederen av Arbeidsutvalget tar også et kortere sammendrag muntlig. VT-representanter i samskipnadens delstyrer (Studentkafeene, Kulturstyret) og Studentrepresentantene i hovedstyret har også skriftlige og/eller muntlige orienteringer. Representantene i Velferdstinget har mulighet til å komme med spørsmål til de som har orienteringer. Fra sak til sak Hver sak starter først med at ansvarlig for saken legger den frem muntlig. Så åpner ordstyrer for oppklarende spørsmål, før man kjører debatt. Alle representanter kan komme med innlegg, og som oftest har man 2-3 minutter på hvert innlegg. For å tegne seg til innlegg tar man en finger i været, sammen med den blå siden av nummerskiltet man får utdelt ved opprop helt i begynnelsen av møtet. Til hvert innlegg er det lov med replikker hvis det er noe man kort vil kommentere. Da får man som oftest 1 minutt og man tegner seg ved å vise V-tegn (to fingre i været) og rød side på nummerskilt. Det er vanlig at det bare kan tegnes 2-3 replikker på hvert innlegg. Både tid på innlegg og replikker og hvor mange replikker som er lov, bestemmes av ordstyrer. Det er vanlig at man reiser seg når man har innlegg eller replikk. Hvis man vil komme med en saksopplysning (fakta og ikke argument) viser man et T-tegn (timeout) med hendene. Ordstyrer setter etter hvert strek for tegning av innlegg, og det blir det gitt beskjed om ut i debatten. Endringsforslag Noen ganger er man ikke enig i det som står i de dokumentene Arbeidsutvalget innstiller til Velferdstinget. Da kan man levere et endringsforslag for å endre teksten. Det finnes tre forskjellige endringsforslag: Strykningsforslag, der man bare stryker tekst fra dokumentet, tilleggsforslag, der man legger til ny tekst, og endringsforslag, der man erstatter teksten i dokumentet med en annen tekst. I den siste fasen av behandlingen av en sak voterer man over alle endringsforslagene som har kommet inn, og sitter til slutt med et komplett dokument som inneholder de endringene Velferdstinget ville gjøre. I Velferdstinget har vi to løsninger for å fremme endringsforslag: man kan enten gjøre det elektronisk (både før og under møtet), eller ved å fylle ut et skjema for endringsforslag på papir under møtet. Det er veldig tidsbesparende med elektroniske endringsforslag. Representanter som har bærbar PC oppfordres derfor sterkt til å ha med seg denne på Velferdstingsmøtene. Endringsforslag må fremmes før ordstyrer har satt strek. Innmelding av saker Enhver student tilsluttet SiO kan melde saker til sakslisten. 4

5 Vedtakssaker og resolusjoner må være meldt og saksdokumenter være innlevert til Arbeidsutvalget senest ti dager før møtet. Diskusjonssaker må meldes senest under godkjenning av dagsorden for møtet. Utenom i saker om mistillit, kan Velferdstinget likevel med 2/3 flertall sette en sak på dagsorden og behandle for sent innkomne saksdokumenter. Pandoras eske? Velferdstinget har en eske ved navn Pandoras eske, som står på ordstyrerbordet. Her kan alle mulige kreative bidrag til fellesskapet leveres inn. Dikt, sitater, frustrasjoner og annet mottas med takk. Vi holder oss selvfølgelig unna ufinheter. Det vil være mulig å endre navn på esken på seminaret. Ordstyrer leser opp innkomne bidrag til stor glede for alle. Vennlig hilsen Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget Christine Adriane Svendsrud Informasjonsansvarlig Ine Sophie Seljeseth Atterås Profileringsansvarlig Aleksander Martin Gjøsæther Politisk rådgiver Håkon Knudsen Politisk rådgiver 5

6 Forslag til dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d) Godkjenning av referat fra konstituerende møte V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V 1f) Mandat for redaksjonskomité V 1g) Valg av leder for redaksjonskomité V 1h) Valg til redaksjonskomité V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Fastsettelse av møtedatoer for 2015 V VT04 Politikk 4a) Politisk grunndokument V 4b) Arbeidsprogram 2015 V VT 05 Økonomi 5a) Velferdstingets driftsbudsjett revidert O VT 06 Godkjenninger og valg 6a) Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan V VT 07 Eventuelt 6

7 Forslag til kjøreplan Lørdag: Velkomst og bli kjent Møteskolering og møtekultur (etter møteskolering kort pause med pausebevertning) Hilsningstaler Møtestart med opprop 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan 1d) Godkjenning av referat fra konstituerende møte e) Godkjenning av valgprotokoller 1f) Mandat for redaksjonskomite :00 Lunsj g) Valg av leder for redaksjonskomite 1h) Valg av medlemmer til redaksjonskomite a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Kulturstyrets handlingsplan for 2015 (kl. 16:00 kort pause med pausebevertning) a) Politisk grunndokument: debatt b) Arbeidsprogram 2015: Førstegangs debatt Møteslutt lørdag Middag og sosialt Søndag: a) Politisk grunndokument: Votering b) Arbeidsprogram 2015: Andregangs debatt (kl. 11:00 kort pause med pausebevertning) b) Arbeidsprogram 2015: Andregangs debatt (fort) :00 Lunsj b) Arbeidsprogram 2015: Votering (kl. 14:45 kort pause med pausebevertning) a) Velferdstingets driftsbudsjett revidert a) Fastsettelse av møtedatoer for ) Eventuelt 15:45 Møtet avsluttes med møtekritikk 7

8 Saksfremlegg 1a Dato: februar 2015 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Tine Tång Engvik Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Dato: februar 2015 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som fremkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Dato: februar 2015 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 8

9 Saksfremlegg 1d Dato: februar 2015 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingets konstituerende møte Referatet finner dere på: AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1e Dato: februar 2015 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller Ordstyrer legger fram valgprotokoller for godkjenning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 9

10 Saksfremlegg 1f-1h Dato: februar 2015 Sak: 1f-1h) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fastsettelse av mandat for redaksjonskomité, valg av leder for redaksjonskomité, og valg av redaksjonskomité AU innstiller på følgende: Vedlagte mandat vedtas. Kandidater til redaksjonskomiteenes leder og medlemmer fremmes og velges på møtet. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 10

11 Regler og mandat for redaksjonskomité Generelle regler for redaksjonskomiteen Det opprettes én redaksjonskomité. Velferdstinget vedtar mandat og sammensetning etter innstilling fra fraksjonene. Hver fraksjon inviteres til å stille ett medlem til redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteene skal sammenstille og presentere innkomne forslag for Velferdstinget, de kan også gis mandat til å foreslå bedre ordlyd og innstille på forslag. Mandat for redaksjonskomiteen: 1. Komiteen skal bestå av: a) Opptil 8 representanter fra minst 4 ulike institusjoner b) En uavhengig sekretær uten stemmerett. 2. Komiteen skal samordne innkomne forslag ved å: a) Lage hefter med forslagene, nummerert og kategorisert. b) Foreslå egne forslag for å bedre språket eller lage kompromisser mellom forslag med samme intensjon. c) Dele opp forslag der det er naturlig. 3. Innstillinger: a) Komiteen kan innstille på om hvorvidt forslag kan vedtas, avvises, eller ikke realitetsbehandles. b) Komiteen kan også innstille på forslag av politisk art, som politiske standpunkt eller tiltak. c) Komiteen skal innstille på forslag av redaksjonell art. d) Komiteen skal komme med konsekvensforklaring til de forslag hvor dette er nødvendig. e) Komiteen skal søke å sikre et strukturert dokument, og skal opplyse Velferdstinget om motstridende forslag som blir foreslått. 4. Samarbeid: a) Komiteen skal utvikle voteringsorden i samarbeid med ordstyrer. b) Komiteen skal forhøre seg med kontrollkomiteen om et forslag kan realitetsbehandles dersom det er tvil. c) Komiteen skal hente råd fra utenforstående der dette kan være hensiktsmessig, som forslagstiller, arbeidsutvalget og forberedende komiteer. 5. Valg: a) Hver lærestedsgruppering stiller med ett medlem dersom fraksjonen selv ønsker dette. b) Velferdstinget velger så leder blant kandidatene. c) Velferdstinget velger så resten av redaksjonskomiteen 11

12 Saksfremlegg 2a Dato: februar 2015 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget 12

13 Arbeidsutvalgets orientering Overlapp Vi hadde overlapp fra 5. januar til 15. januar. Formelt lå overlapp i de to ukene, men avtroppende arbeidsutvalg hadde gitt oss hjemmelekse over jul med en rekke papirer som vi gikk gjennom. Overlapp var hektisk og lærerik. Vi diskuterte faste oppgaver i arbeidsutvalget, individuelle oppgaver og fikk en gjennomgang av SiO. I tillegg hadde vi en del ekstern kursing, som kommunepolitikk med Khamshajiny Gunaratnam, IT og informasjon med informasjonsansvarlig Viktor, innslag i media med Per Magnus Sandsmark, lobbykurs med Lars Kolltveit, kampanjekurs med Jørn Wichne Pedersen, skrivekurs med Jorid Nordmelan og kurs om arbeidsmiljø med Lars Jørgen Berglund som er leder for psykisk seksjon i SiO Helse. Under overlappingen var vi også på tur med avtroppende arbeidsutvalg. Ansvarsfordeling Ansvarsfordeling innenfor tjenesteområdene til SiO ser slik ut: Bolig: Sigrid og Aleksander Helse: Simen og Håkon Mat og Drikke: Christine Barnehage: Aleksander Foreninger: Christine Karrieresenteret: Ine Sophie Athletica: Christine (Håkon?) Kulturstyret: Simen Klagenemd for studentboliger: Ine Sophie Urbo: Ine Sophie Ansvarsfordeling i forhold til andre områder av arbeidet vi skal utføre er konstituert internt. Kontakt med SiO Under overlappen fikk vi en kort innføring av direktørene innenfor de ulike divisjonene i SiO om hva deres ansvarsområder er. Vi hadde en konsernlunsj med SiO i sammenheng med innføringen. Arbeidsutvalget har hatt, og planlegger møter med divisjonene innenfor hvert sitt ansvarsområde. Vi planlegger en omvisning i SiO boligene med boligdirektør, Trond Bakke. Velferdstingets arbeidsutvalg har hatt god kontakt med SiOs hovedstyre, og skal ha jevnlig kontakt på møter. Kontakt med studentdemokratiene I januar har vi vært på parlamentsmøtene til UiO og HiOA. Informasjonsansvarlig har tatt kontakt med alle studentdemokratiene tilknyttet SiO. Vi har hatt møte med NLA Høgskolen Staffeldtsgate (NLA), Det teologiske menighetsfakultet (MF), Campus Kristiania (CK), Norges Idrettshøgskole (NiH), Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO), Politihøgskolen (PHS), Høyskolen for ledelse og teologi (HLT), så langt for å informere om Velferdstinget og deres virke. Informasjonsansvarlig har også deltatt på oppstartsseminaret til HiOA for å informere og rekruttere. Studenthovedstaden (SHA) har hatt sitt første møte i år og jobber med en handlingsplan, som ble presentert for Kunnskap Oslo på møte på rådhuset. 13

14 Kontakt med andre samarbeidspartnere Velferdstingene i Norge (ViN), var på besøk i Oslo i desember. Sigrid var på motivasjonsseminaret til Velferdstinget i Trondheim i januar. Det er planlagt møte med ViN i Stavanger i midten av februar. Vi skal da planlegge hvilke politiske saker vi kan jobbe sammen om. Vi har også hatt dialog om politiske saker over nett. Vi var på besøk hos Norsk Studentorganisasjon (NSO) under overlapp. I slutten av januar fikk vi besøk på kontoret av Hovedstyret i Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI). Media Vi har vært i Inside med en sak som presenterte det nye arbeidsutvalget og snakket noe om hva vi ønsker å jobbe med i året som kommer. Rett etter valget var nyvalgt og avtroppende leder for Velferdstinget i radiointervju med Radio Nova. Det har også vært en sak i Khrono om nyvalgt leder og hvem hun er og ambisjoner. Vi har også snakket om blant annet kulturkortet i Universitas og har vært i spalten Vi spør på baksiden av Universitas. Arrangement Vi arrangerer Kick-off for Velferdstingsrepresentantene i slutten av januar, med lek, skolering, samt sosialt på kvelden. Annet Det har vært en spennende og aktiv oppstart. Vi startet med arbeidet tidlig og har jobbet hardt frem mot seminaret. Vi har jobbet med utforming av strategiske dokumenter for å nå våre mål og arbeidsoppgaver. Det har vært viktig for oss å opprette kontakt med politikere og andre sentrale personer i forhold til å videreutvikle og styrke kontaktnettet til Velferdstinget fram mot kommunevalget. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget 14

15 Saksfremlegg 2b Dato: februar 2015 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyrets orientering ettersendes. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Saksfremlegg 2c Dato: februar 2015 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget 15

16 Saksfremlegg 3a Dato: februar 2015 Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Fastsettelse av møtedatoer for 2015 AU innstiller på følgende: Følgende forslag til møtedatoer for 2015 vedtas: Møteplan for Velferdstinget 2015 Dato Tidspunkt Kommentar Sted Endelig innkalling VÅR Mandag 23. mars Klokken HiOA* 28. januar Mandag 27. april Klokken HiOA* 13. mars Mandag 1. juni Klokken HiOA* 17. april HØST Mandag 7. september Klokken HiOA* 28. august Mandag 12. oktober Klokken Tildelingsmøte HiOA* 2. oktober Mandag 9. november Klokken HiOA* 30. oktober Mandag 30. november Klokken Konstituerende HiOA* 20. november * Auditorium 3 i P52 (ikke bekreftet) For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Leder for Velferdstinget Simen Eriksen Nestleder for Velferdstinget 16

17 Saksfremlegg 4a Dato: februar 2015 Sak: 4a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Politisk grunndokument AU innstiller på følgende vedtak: Politisk grunndokument vedtas med de endringer som fremkommer på møtet. Saksnotat Det politiske grunndokumentet fastsetter Velferdstingets mandat og overordnete visjoner for tilbudet man ønsker å gi studentene. Dokumentet er grunnlaget Velferdstinget handler og skaper politikk utfra. Dokumentet er basert på dokumentet slik det har stått de siste årene, og er i all hovedsak likt. Vi har gjort en endring i kapittel III. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Der det tidligere sto at [d]et er studentene som er brukere av SiO, har vi endret til [...] både eiere og brukere av SiO. Begrunnelsen er at Arbeidsutvalget mener det er viktig å konstatere i det politiske grunnsynet vårt at studentene har et eierskapsforhold til SiO. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 17

18 Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus Forslag til vedtak I. Mandat Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) er en interesseorganisasjon og øverste studentpolitiske organ i velferdsspørsmål for studentene som er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Prinsippet om lik rett til utdanning er det overordnede og styrende målet for Velferdstingets politikk. Utdanningssystemet skal være noe mer enn en forberedelse til arbeidslivet; det skal være et element i samfunns- og demokratibygging. Det er derfor sentralt at ulik økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn ikke påvirker evnen og muligheten til å ta utdanning. Velferdstinget skal høres i alle saker av betydning for samskipnaden og studentenes velferdstilbud. Velferdstingets tillitsvalgte skal til en hver tid arbeide for at Velferdstingets vedtatte politikk gjennomføres. SiO er landets største samskipnad med over medlemmer over en fjerdedel av landets studenter. Slik har VT et ansvar for å arbeide for studenters levekår, men med et særlig fokus på de lokale og regionale utfordringer som finnes i sammenheng med å ligge i et storby- og pressområde. II. Velferdstilbudet Studentenes grunnleggende velferdsbehov skal dekkes på områder som studiefinansiering, bolig, barnehage, helse, idrett og frivillige aktiviteter, og slik muliggjøre prinsippet om heltidsstudenten. Velferdstilbudet skal være fleksibelt og tilrettelagt studentenes ulike forutsetninger og behov. Studentvelferd skal være et supplement til det ordinære kommunale og statlige velferdstilbudet, og ikke en erstatning. Derfor har staten et viktig ansvar som garantist for sentrale velferdsordninger som studentboligbygging, helsetjenester for studenter, studiefinansiering, barnehagefinansiering og sosiale stønadsordninger. Studenter har på mange områder ikke fulgt befolkningens generelle velstandsøkning. Derfor er det viktig at stat, kommune og andre aktører må ta et større ansvar for studentene velferd og slik sikre en reell lik rett til utdanning. Oslo og Akershus som vertskommune og -fylke har i tillegg et særskilt ansvar i å anerkjenne den ressursen som studenter utgjør. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for Oslo som en studenthovedstad, der studentene er en viktig aktør. Det enkelte lærested har et ansvar for å støtte opp om samskipnaden og velferdstilbudet for sine studenter. Dette skal skje gjennom bl.a. gode fristasjonsordninger, direkte subsidiering og å tilrettelegge for et godt læringsmiljø, så vel som et godt studiesosialt miljø. III. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Tilgangen til SiOs velferdstilbud skal under enhver omstendighet gis slik at prinsippet om lik rett til utdanning ivaretas og fremmes. SiO skal som landets største studentsamskipnad sette presedens og være en foregangsmodell for studentvelferd i Norge. 18

19 SiO skal gi studentene et tilrettelagt tilbud med økonomisk gunstige velferdsordninger. SiO skal tilstrebe lik tilgang til samskipnadens velferdsgoder, uavhengig av hvilken medlemsinstitusjon man tilhører, hvilken utdanning man tar, hvilket land man kommer fra og hvilken livssituasjon man befinner seg i. Det er studentene som er både eiere og brukere av SiO og betaler for store deler av tjenestene gjennom semesteravgift og egenbetaling. Studentenes flertall i Hovedstyret er en grunnleggende del av brukerstyringen, som er et viktig prinsipp i samskipnaden. Dette prinsippet understrekes ved Velferdstinget sine innspill til hovedstyret, og det er dermed viktig at studentene i styret gjør sitt ytterste for å ta hensyn til Velferdstingets politikk. Samskipnaden er best tjent med en reell studentstyring det er studenter som vet best hva slags velferd studenter trenger. Studentene må få medvirke i alle ledd i samskipnaden. Semesteravgiften er en viktig inntektskilde for SiO. Det er viktig at denne holdes på et nivå som opprettholder et godt velferdstilbud. Velferdstinget ønsker en fleksibel, serviceorientert, sterk og effektiv samskipnad, og vil gjennom et konstruktivt samarbeid legge rammebetingelser for SiOs videre drift. Samskipnaden skal være politisk og religiøst uavhengig. 19

20 Saksfremlegg 4b Dato: februar 2015 Sak: 4b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsprogram 2015 AU innstiller på følgende forslag til vedtak: Arbeidsprogrammet vedtas med de endringer som fremkommer i møtet. Saksnotat Bakgrunn Arbeidsprogrammet er dokumentet som legger føringer for hva Velferdstinget skal jobbe med i perioden. I programmet står en rekke punkter som Arbeidsutvalget har ansvar for å gjennomføre. Det ligger mye makt i arbeidsprogrammet, da dette er Velferdstingets mulighet til å bestemme retningen for Arbeidsutvalgets politiske og organisatoriske arbeid. I følge Velferdstingets vedtekter 3-2 Velferdsseminar skal Arbeidsutvalget snarest mulig etter konstituerende møte i hver valgperiode og senest 15. februar arrangere Velferdsseminar for Velferdstinget. Velferdstinget behandler der ( ) arbeidsprogram etter innstilling fra Arbeidsutvalget. Arbeidsprogrammet skal inneholde en organisatorisk del, en politisk del og et årsprogram". Velferdstingets arbeidsprogram skal være i tråd med de prinsippene vi legger til grunn i våre politiske dokumenter. Det er derfor lurt å ha sett gjennom disse. Overordnede intensjoner Arbeidsutvalget sin innstilling til Arbeidsprogram for 2015 har et spisset fokus, både eksternt og internt. Eksternt vil Arbeidsutvalget legge på plass en spisset politikk på viktige områder foran kommunevalget 2015, og jobbe målrettet med å følge opp arbeidet med studenters psykiske helse. Internt ønsker Arbeidsutvalget å bruke året på å gjennomføre en del større grep som vil være viktige for organisasjonsbyggingen på lang sikt. Velferdstinget har etter i fjor utarbeidet politiske dokumenter som favner godt om alle våre politiske prioriteringsområder. Arbeidsutvalget foreslår derfor i år ikke å utarbeide noen nye politiske dokumenter, men trekker frem to viktige 20

21 dokumenter som vi anser å være modne for en revidering og reaktualisering. De to foreslåtte dokumentene for revisjon er Boligpolitisk dokument og Politisk dokument om studentkultur. Struktur Arbeidsutvalget har valgt å for det meste følge det oppsettet arbeidsprogrammet har hatt de siste årene. Her ligger ti underkapitler med tilhørende kulepunkter. Hovedprioritering er et kapittel som skal bestemme hvor Velferdstinget skal legge ekstra arbeid i Generelt omhandler for det meste politiske saker som ikke har en naturlig plass i andre underkapitler. Organisasjon tar for seg internt og organisatorisk arbeid. Resten av kapitlene er hovedsakelig lagt opp utfra tjenesteområdene til SiO, med nevneverdige unntak i kapitlene Miljø og samfunnsansvar, som omhandler mer altovergripende verdier Velferdstinget ønsker å jobbe med overfor SiO, og Samferdsel, som er utenfor SiO sitt tilbud og dermed primært omhandler politisk arbeid overfor stat, fylke og kommune. Ordet Miljø i Miljø og samfunnsansvar er nytt av året, og ble lagt til fordi Arbeidsutvalget ønsker å ha en del i SiOs miljøarbeid. Samfunnsansvar var for Arbeidsutvalget et logisk sted å sette dette inn. Hovedprioritering Arbeidsutvalget velger å innstille på to hovedprioriteringer. Begrunnelsen for dette er at vi ønsker å fokusere på psykisk helse som en viktig og relevant sak, samtidig som vi opprettholder et stabilt fokus på å jobbe for studentboliger. Punktet om studentboliger er bevisst satt som en generell formulering. Dette punktet kan da inneholde alt som ligger i boligkapitlet, samt i et eventuelt nytt boligpolitisk dokument. Punktet om psykisk helse er formulert på en måte som gjør at det kan omfavne alle mulige løsninger for å følge opp SHoT-undersøkelsen og det helsepolitiske dokumentet. Generelt I dette kapitlet ligger grunnlaget for at Velferdstinget skal kunne jobbe for generelle politiske saker som omhandler studentvelferd. De politiske hovedområdene Arbeidsutvalget velger å trekke frem er studentøkonomi, promotering av SiO som studentenes velferdstilbud og å bygge opp Oslo som studenthovedstad. Dissens 1 Ved Aleksander Gjøsæter, Christine Svendsrud og Håkon Knudsen: Mindretallet i Arbeidsutvalget ønsker at bokstav a. erstattes med: VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte, binding av studiestøtten til 1,5G og en økning av stipendandelen til 50%. Begrunnelse: Studentenes økonomiske situasjon er i dag svært trang, og stipendordningene er ikke realistisk justert sett i sammenheng med øvrig prisvekst i samfunnet. Det er bred enighet i studentpolitikken om en utvidelse av 21

22 støtten fra 10 til 11 måneder, og at den må bindes til 1,5G (øke fra kr til kr). Men resultatet av å gjøre dette, uten å samtidig oppjustere stipendandelen, er en økning av låneandelen på kr per år, mens stipendet får en økning på kun kr. Fullfører du en master med fullt lån etter ønskede økningene, men uten stipendandelsøkning, så vil man etter fem år få et totalt lån på kr, mot dagens kr. En reell prisøkning på høyere utdanning tilsvarende kr for fulltidsstudenten Mindretallet mener derfor at man, for å hindre at studenter blir gjeldsslaver etter endt utdanning, skal øke stipendandelen fra dagens 40 prosent til 50 prosent. Det totale lånet etter endt mastergradsutdannelse vil da ligge på kr med dagens satser. Organisasjon I dette kapitlet ligger en del arbeid som Velferdstinget skal gjøre i og mellom møter, samt løpende gjennom året. I tillegg ønsker Arbeidsutvalget i år å prioritere noen større organisatoriske saker. For det første ønsker Arbeidsutvalget å jobbe med hovedstyret om å formalisere forholdet og arbeidsdelingen mellom Velferdstinget og SiO gjennom en skriftlig samarbeidsavtale, dette for å klargjøre og synliggjøre Velferdstinget sine oppgaver, samt å ansvarliggjøre begge parter overfor den andre. For det andre ønsker Arbeidsutvalget å utarbeide en helhetlig grafisk profil til bruk i alt profileringsmateriell. Bolig Arbeidsutvalget ønsker i dette kapitlet både å utdype vår prioritering av studentboliger, og ved en revidering av boligpolitisk dokument å fornye politikken vår på temaet. Derfor har vi valgt å ha mest mulig trygt etablert politikk i kapitlet, slik at ny politikk kan skapes uten for store føringer når boligpolitisk dokument behandles i Velferdstinget. Helse I helsekapitlet har Arbeidsutvalget prøvd å trekke ut de viktigste og mest relevante punktene i år fra helsepolitisk dokument. Det er lagt ekstra vekt på forebygging av psykiske lidelser, både ved hjelp av kutt i ventetider, statlige tilskudd og en videre satsing på rådgivningstjenester. Mat og drikke Arbeidsutvalget innstiller på å fokusere på å videreføre satsingen på et bredere tilbud til alle studenter med forskjellige behov. Vi foreslår også å bedre tilgjengeligheten i pressperioder ved alle institusjoner SiO Mat og drikke dekker. Miljø og samfunnsansvar I dette kapitlet legges det vekt på at SiO skal være en etisk og ansvarlig drevet bedrift. Under dette faller både tiltak mot arbeidsledighet og sosial dumping, samt konkrete miljøtiltak. 22

23 Studenter med barn Arbeidsutvalget sine forslag i dette kapitlet tar hovedsakelig sikte på å skape et synlig tilbud med høy kvalitet hos SiO barnehager. Det foreslås også tiltak for å bedre økonomien til studentforeldre. Studentkultur Arbeidsutvalget foreslår under dette kapitlet å revidere studenkultur-dokumentet, som ble vedtatt i Utover det ønsker vi å følge opp resolusjonen som ble vedtatt i forrige periode om kulturkort for studenter, samt å synliggjøre kulturstyrets arbeid og ha et løpende samarbeid med SiO foreninger for å bedre trivselen og tilhørigheten til studenter i Oslo og Akershus. Samferdsel I samferdselskapitlet har Arbeidsutvalget primært fokusert på hvilke konkrete saker vi vil jobbe med overfor Ruter og deres eiere for å gjøre det lettere for studenter å ferdes miljøvennlig i Oslo. Alle punktene handler om å studentrette og utvide Ruters tilbud for studenter. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Velferdstingets arbeidsprogram 2015 Forslag til vedtak: 1. Hovedprioriteringer a. VT skal jobbe for flere, billigere og bedre studentboliger i Oslo og Akershus. b. VT skal jobbe på tvers av SiOs tjenesteområder, samt opp mot det offentlige, for å forebygge og behandle psykiske lidelser hos studenter i Oslo og Akershus. 23

24 Generelt a. VT skal jobbe for innføring av 11-måneders studiestøtte, samt binding av studiestøtten til 1,5 G Dissens 1 Ved Aleksander Gjøsæter, Christine Svendsrud og Håkon Knudsen: Mindretallet i AU ønsker at bokstav a. erstattes med: VT skal jobbe for innføring av 11- måneders studiestøtte, binding av studiestøtten til 1,5G og en økning av stipendandelen til 50%. b. VT skal jobbe for at Lånekassens inntektsgrense skal økes. c. VT skal jobbe for synliggjøring av SiOs velferdstilbud og promotere Velferdstingets arbeid ut til alle medlemsinstitusjonene. d. VT skal jobbe for at studenthovedstaden realiseres og at Oslo skal være en av Norges beste byer å studere og bo i. 3. Organisasjon a. VTAU skal påbegynne arbeid med å forhandle frem en samarbeidsavtale mellom VT og SiO. b. VTAU skal fremlegge en midtveisevaluering og en årsrapport for VT. c. VTAU skal på hvert velferdstingsmøte avholde en politisk orientering. d. VTAU skal bruke sosiale medier aktivt som et virkemiddel for å skape økt rekruttering til og engasjement for VT. e. VTAU skal samarbeide med eksterne aktører, som ViN og NSO i saker som er av nasjonal interesse. f. VT skal vedta en helhetlig grafisk profil og implementere denne i alt profileringsarbeid og materiale. g. VT skal revidere tildelingsreglementet for studentdemokratier før tildelingsmøtet. 4. Bolig a. VT skal utarbeide et nytt boligpolitisk dokument. b. VT skal jobbe for økt kostnadsramme og tilskuddsandel for bygging av studentboliger. c. VT skal jobbe for at studentboliger blir et eget arealformål i plan- og bygningsloven. d. VT skal jobbe for at SiO får en større andel av studentboligtildelingen enn i dag. e. VT skal jobbe for at staten gir tilskudd til bygging av 4000 studentboliger i året. f. VT skal i samarbeid med SiO jobbe for at kommunen gir gode vilkår til studentboligbygging. g. VT skal jobbe for at Oslo og Akershus innfører «Tak over hodet»-garanti for studenter. 5. Helse a. VT skal jobbe for at kapasiteten i SiOs helsetjenester skal utvides for å redusere ventetidene på alle tjenester. b. VT skal jobbe for en statlig tilskuddsordning for å øke kapasiteten i den psykiske helsetjenesten til SiO. c. VT skal jobbe for en samlet, digital løsning for timebestilling, refusjon og annen informasjon tilknyttet SiO Helse. 24

25 d. VT skal jobbe for at rådgivning skal være tilgjengelig ved alle institusjoner tilknyttet SiO. 6. Mat og drikke a. VT skal jobbe for at SiO kantinene skal ha utvidede åpningstider i pressperioder. b. VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke skal tilby variert, næringsrik og rimelig mat, og et godt halal- og vegetaralternativ. c. VT skal jobbe for at SiO Mat og Drikke tilbyr utvalg til allergikere og tydelig merker maten. 7. Miljø og samfunnsansvar a. VT skal jobbe for at SiO skal ta sosiale og miljømessige hensyn, ut over det som er pålagt ved norsk lov. b. VT skal jobbe for at SiO skal ta inn lærlinger ved alle sine virksomheter. c. VT skal jobbe for at SiO i sine anbudsrunder motarbeide arbeidslivskriminalitet og bidra til et seriøst og etisk arbeidsliv. d. VT skal jobbe for at det skal kildesorteres på all eiendom SiO disponerer. 8. Studenter med barn a. VT skal jobbe for at Oslo kommune synliggjør det studentspesifikke barnehagetilbudet til SiO gjennom sine nettsider. b. VT skal jobbe for at SiO Barnehage er den mest attraktive arbeidsplassen for nyutdannede førskolelærere. c. VT skal jobbe for at SiO Barnehage er på et slikt utstyrs- og bygningsmessig standardnivå at de er eksempler til etterfølgelse hva gjelder barnehagedrift. d. VT skal jobbe for at studenter med barn får tilgang til 12 måneders studiestøtte. 9. Studentkultur a. VT skal jobbe med kommunen og andre relevante aktører for å etablere et kulturkort for studenter i Oslo og Akershus. b. VT skal utarbeide et nytt kulturpolitisk dokument. c. VT skal jobbe for å bedre kunnskapen om og tilgangen til kulturstyret på alle institusjonene. d. VT skal jobbe med SiO foreninger i arbeidet for å bygge et solid og bredt tilbud som engasjerer og inkluderer studenter i studentlivet. 10. Samferdsel a. VT skal jobbe for at Ruters rutetilbud studenttilpasses og utvides. b. VT skal jobbe for en utvidelse av bysykkeltilbudet til alle de større studiestedene og studentbyene. c. VT skal jobbe for et utvidet tilbud av nattruter til de største studentbyene. d. VT skal jobbe for at Ruters studentbillettpris senkes til prisnivået på honnørbillett. 25

26 Saksfremlegg 5a Dato: februar 2015 Sak: 5a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets driftsbudsjett revidert AU innstiller på følgende: Budsjettet for Velferdstinget 2015 vedtas Saksnotat I revieret budsjett 2015 for Velferdstinget (VT) er det beregnet et underskudd på Dette er ca mer enn første budsjettutkast. Det skyldes oppjusteringer av enkle poster, samt at det er planlagt å kjøpe ny oppvaskmaskin til Villa Eika. Oppvaskmaskinen forventes å koste kr og er en felleskostnad på huset. Alle felleskostnader på Villa Eika fordeles mellom VT og Studentparlamentet ved UiO (SP-UiO) med en fast fordelingsnøkkel (48/52). Dette går på inventarposten. Samtidig er det enkle poster som har blitt nedjustert basert på det forventet for Eksempelvis er forsikringer nedjustert etter forventet OTP nedjustert, da det var en feil i beregningen i første utkast. Regnskapatjenester er nedjustert, da vi har fått tilbud på en ny sfører og som følge av andre justeringer forventes den posten at bli lavere i fremtiden. Opplæring/julebord er oppjustert med kr, slik at julebord i 2015 kan avholdes uten eller med lavere egenandel. Teknisk utstyr er oppjustert med for bl.a. å dekke innkjøp av ny bærbar. Datakostnader er økt med kr som dels skal dekke at VT selv fremover må betaler for IT tjenester ved Universitet i Oslo (UiO), dette har inntil for nylig vært en del av fristasjonsavtalen VT har med UiO. Videre er det andre økt kostnader som følge av økt aktivitet i VT og Kulturstyret. Flere øvrige poster er oppjustert eller nedjustert basert på forventet 2014, forventet pris- og lønnsøkning, økt aktivitet og faktiske priser; så som seminaret til KS som er avholdt. For Arbeidsutvalget Sigrid Mæhle Grimsrud Simen Eriksen Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 26

27 Noter til Velferdstinget driftsbudsjett 2015 Noter til Revidert budsjett 2015 (Revidert budsjett er vedlagt sakspapirene. Det gamle budsjettutkastet finnes på Velferdstingets nettsider) Forkortelser; Velferdstinget = VT, Velferdstingets Kulturstyret = KS, Velferdstingets arbeidsutvalg = VT-AU, Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo s arbeidsutvalg = SP-AU I forslag Velferdstingets budsjett 2015 er nivået for driften ikke endret signifikant fra De fleste av budsjettpostene er oppjustert med forventet pris- og lønnsøkning. Det er lagt opp til at nivået for driften slik det er nå, opprettholdes. Det budsjetteres med 150 % stillingsprosent i administrasjonen. Det budsjetteres med et underskudd på ca Inntektene fordeler seg slik at det er et tilskudd fra SiO på kr og medlemsinstitusjonen forventes bidrar med tilskudd på totalt Det er dog usikkerhet i inntekter fra tilskuddene fra medlemsinstitusjonene og det kan slå seg ut til i et større underskudd. I 2014 har vi fått inn tilskudd fra nesten alle medlemsinstitusjonene. De eneste vi ikke har fått fra er Atlantis Medisinske Høyskole og Politihøgskolen. Driften omfatter drift av Velferdstinget, Kulturstyret og Studenthovedstaden. Samlet drift er på , resten er bevillinger som utbetales. Konto 3600 Tilskudd fra semesteravgiften For 2015 er det tildelt kr fra semesteravgiften til Velferdstingets egen drift. Konto Tilskudd fra medlemsinstitusjonene Dette er tilskuddet på 22 kr per student, medlemsinstitusjoner skal betale til Velferdstinget. Det er økt fra 21 kr til 22 kr. Antall student er beregnet utfra gjennomsnitt av studenter som har betalt semesteravgift høstsemester 2013 og vårsemesteret Konto 3630 Tilskudd SiO Velferdssekretariatet Dette er den samlet sum som Velferdstinget får til bevillinger til studentdemokratier, studentmedier og kulturinstitusjoner. Konto 3900 Andre driftsinntekter Denne posten omfatter bl.a. midler som overføres fra Oslo Kommune til å dekke lønnskostnader for Studenthovedstadens sekretær, refusjoner fra NAV og det som Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) fakturer Studentparlamentet ved UiOs arbeidsutvalg (SP-AU) for av budsjetterte fellesutgifter. 27

28 Konto Bevillinger [tilskuddsbudsjettet post ] Bevillinger til studentmedier, studentdemokratier og kulturinstitusjoner. Konto Lønn, honorarer og kompensasjon Dette omfatter lønnsutgifter for VTs administrasjon: Økonomi- og organisasjonskonsulent i 100 % stilling og administrasjonssekretær i 50 % stilling. Videre omfatter dette honorar til tillitsvalgte. AU med leder, nestleder og informasjonsansvarlig i 100 % stilling, samt profileringsansvarlig og to politiske rådgivere i 35 % stilling. De ti medlemmer i KS avlønnes for hvert møte de er på og i tillegg er KS leder timelønnet vanligvis med timeantall svarende til en 20 % stilling. Videre inngår telefonkompensasjon til AU og administrasjonen, feriepenger til administrasjonen og eventuell refusjon av sykepenger. Budsjettposten er oppjustert ekstraordinært med økningen av stilling til administrasjonssekretæren. Posten øvrige honorar er satt til kr basert på inneværende år. Dette dekker bl.a. honorar til ordstyring på VT møtene. Posten rentekompensasjon omfatter refusjon av de renteutgifter de tillitsvalgt pådrar seg i den tid de sitter i arbeidsutvalget. Denne kompensasjon utbetales ved avslag av lånekassen for rentefritak i perioden. Den er satt lavt i år, basert på at de seneste år hvor det nesten ikke vært behov for rentekompensasjon. Konto Arbeidsgiveravgift Beregnes som 14,1 % av alle lønnskostnader i inneværende år. Konto Andre personalekostnader Her inngår OTP som beregnes 2 % av lønnskostnader i administrasjonen i pågjeldende år i tillegg til omkostninger ved ordningen. Opplæring som er kostnader ved oppstart av et nytt arbeidsutvalg, samt opplæring som kan komme i løpet av året. Julebord inngår i posten 5800 og her er det satt av penger til VTs årlige julebord. Posten er økt med 5 000, så at julebordet kan avholdes uten egenandel for deltakerne. Videre omfatter det ulike personalekostnader bl.a. overtidsmat, hytte- og hotelkostnader. Store deler av disse kostnader dekkes ofte av eksterne midler og vil fremgå i posten 3900 som andre inntekter, derved er nivået i oftest mye høyere enn budsjettert nivå. Konto Reparasjoner og vedlikehold Posten dekker eventuelle kostnader ved reparasjon av oppvaskmaskin og ekstra vasking av huset, utover det som hører til fristasjonsavtalen med UiO. Konto Diverse fremmede tjenester Denne posten dekker revisjon av Velferdstingets og utgifter til sfører. Regnskapatjenester er nedjustert, da vi har fått tilbud på en ny sfører og som følge av andre justeringer forventes den posten at bli lavere i fremtiden. Konto Kontorkostnader Kontorkostnader omfatter bl.a. tekniskutstyr, abonnementer, datakostnader, porto, møbler, annet inventar og innkjøp av kontorrekvisita. Videre inngår diverse innkjøp til kjøkkenet og kostnader for bruk av skriverne på Villa Eika. Disse kostnader er felleskostnader med SP-UiO som deles utfra en fordelingsnøkkel: SP-UiO 52 % og VT 48 %. Det er planlagt å kjøpe ny oppvaskmaskin til Villa Eika, som en felleskostnad på huset etter fordelingsnøkkelen. Dette fremgår av inventarposten. Teknisk utstyr er oppjustert med for bl.a. å dekke innkjøp av ny bærbar. Datakostnader er økt med kr som dels skal dekke at VT selv fremover må betaler for IT tjenester ved Universitet i Oslo (UiO), dette har inntil for nylig vært en del av fristasjonsavtalen VT har med UiO. 28

29 Konto Reisekostnader Posten dekker reisekostnader i forbindelse med Velferdstingsarbeid og studieturer. Store deler av disse kostnader dekkes ofte av eksterne midler og vil fremgå i posten 3900 som andre inntekter, derved er nivået i oftest mye høyere enn budsjettert nivå. Konto Representasjon, markedsføring og gaver Her inngår møtekostnader, gaver, markedsføring og ulike kampanjer som Velferdstingets arbeidsutvalg arrangerer i årets løp, samt arrangementer og fester. Budsjettet er oppjustert svarende til aktivitet i 2014, samt forventet aktivitet i Budsjettet for «Åpen hus» et fordoblet sammenlignet med budsjettet for 2014 og det er på grunn av det økt antall av frokostmøter som har blitt avholdt på Villa Eika. Store deler av kostnader til aksjoner og markeringer dekkes ofte av eksterne midler og vil fremgå i posten 3900 som andre inntekter, derved er nivået i oftest mye høyere enn budsjettert nivå. Møtekostnader dekker i hovedsak bevertning på Velferdstingsmøter. I tillegg også bevertning til møter med konsernledelsen, hovedstyret, Kulturstyret, Studenthovedstaden og arbeidsutvalgets egne møter m.m. Her inngår også Kulturstyrets oppstartsseminar og det årlige Velferdsseminar. Her dekkes alle kostnader i forbindelse med seminaret overnatting, transport, bevertning m.m. Konto Andre driftskostnader I denne posten inngår bl.a. forsikringer og bankkostnader. Budsjettet for forsikringer er forsikringer nedjustert i forhold til første budsjett utkast, grunnet endring i forsikringsløsningen i VT. Derved forblir nivået som det har vært de siste par årene. Videre inngår disposisjonskontoen til VT-AU og KS. De tillitsvalgte disponerer denne kontoen og finansierer kostnader til interne sosiale opplegg. Krisefond for utenlandske studenter er som i fjor budsjettert til kr. Konto 7780 Andre kostnader I denne posten er det budsjetteres basert på forbrukt inneværende år. Sarah S. Sørensen Økonomi- og organisasjonskonsulent 29

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 31. oktober 2016, klokken 17.00 Georg Sverdrups hus; Undervisningsrom 2 Universitetet i Oslo TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur-

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS INNKALLING TIL VALGFORSAMLING FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Mandag 19. oktober 2015, klokka 17.00-19:00. Hvor møtet blir avholdt kommer senere. TIL STUDENTDEMOKRATIENE VED: Arkitektur- og designhøgskolen

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 075 000 1 070 000 3610 3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180 465 1 201 380

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 22. oktober 2012 Tid: kl. 18:09-19:38 Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 22. oktober kl. 18:15. Ved opprop kl. 18:10 var det 19 stemmeberettigede til stede. Følgende

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 1. desember kl. 17:00-20:30 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Konstituerende møte Mandag 2. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 1 for Velferdstinget 2016 Mandag 30. november kl. 17:00-21:00 Sted: Universitet i Oslo, Georg Sverdrups hus VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 17. oktober 2014 Tid: kl. 17.00-17.35 Sted: HiOA Møtet satt d. 17. oktober kl. 17.08 Ved opprop kl. 17:09 var det 13 stemmeberettigede til stede. Følgende var til stede

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier»

Revidering av «Tildelingsreglement for studentdemokratier» Fra: Velferdstinget i Oslo og Akershus v/ Arbeidsutvalget Til: Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo; Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus; Studentstyret ved Norges Idrettshøgskole;

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting

Innkalling til valgforsamling for nytt Velferdsting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Til studentdemokratiene ved: Norges idrettshøgskole Det teologiske menighetsfakultet Norges Musikkhøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 31. oktober 2016 Tid: kl. 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, Universitetet

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 16. mars 2015 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 8.-9. februar 2014

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 15. januar 2014 Tid:

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 24. april 2017 Tid: klokken 17:00 Sted: BI, D-Blokka Møtet satt d. 24. april kl. 17:15. Ved opprop var det 32 stemmeberettigede til stede. DELEGATER: DE MINDRE HØGSKOLENE

Detaljer

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo

Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Arbeidsprogram 2010 for Velferdstinget i Oslo Innholdsfortegnelse 1.0 Prioriteringer 2.0 Organisasjon og informasjon 2.1 Drift og styring 2.2 Informasjon 2.3 Synlighet og lobby 3.0 Studentsamskipnaden

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. desember 2014 Tid:

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 30. november 2015 Tid: klokken 17:00 Sted: Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 på Universitetet i Osio. Møtet satt d. 30. november kl. 17:15. Ved opprop var det 34 stemmeberettigede

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 022/08 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TORSDAG 03. JULI 2008 Tid: kl. 12.09 12.55 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Tilstede fra AU: Til stede

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS

VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS 1 2 3 4 VEDTEKTER FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 Revidert på møte i Velferdstinget 27.03.2017 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer