INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Politihøgskolen, Norges idrettshøgskole, Markedshøyskolen, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Norges Veterinærhøgskole, Norges Helsehøyskole, Norsk Gestaltinstitutt, Høgskolen i Staffeldtsgate, Norges Dansehøyskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Den Norske Eurytmihøyskole og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte onsdag 31. oktober. Møtet finner sted på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Pilestredet 52 i Oslo, i auditorium 3. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Stian Lågstad: Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: 2

3 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 24. september V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Sammensetning av Velferdstinget V 3b) Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg D 3c) Utvidelse av Velferdstingets sekretariat V VT 04 Politikk 4a) Endring av kulturpolitiske tildelingskriterier V 4b) Endring av mediepolitiske tildelingskriterier V 4c) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO V VT 05 Økonomi 5a) Velferdstinget driftsbudsjett 2013 V VT 06 Valg VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 24. september 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Sammensetning av Velferdstinget - votering b) Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg - debatt 18:20 4a) Endring av kulturpolitiske tildelingskriterier - debatt og votering 18:25 4b) Endring av mediepolitiske tildelingskriterier - debatt og votering 18:30 Matpause 19:00 3c) Utvidelse av Velferdstingets sekretariat - debatt og votering 19:20 4c) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - Fastsettelse av ramme - debatt og votering 19:45 5a) Velferdstinget driftsbudsjett debatt og votering 20:05 4c) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - debatt Pause med frukt og kjeks. Frist for innlevering av endringsforslag 21:25 4c) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO - votering 21:55 Eventuelt Møteslutt og sosialt samvær! 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Christer Gulbrandsen Referent: Sarah Sørensen For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1b Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1c Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1d Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøte 24. september Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 1e Dato: 31. oktober 2012 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 7

8 Saksfremlegg 2a Dato: 31. oktober 2012 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 8

9 Arbeidsutvalgets orientering Alle først, gratulerer så mye med Senter i Sentrum! Onsdag 17. Oktober ble bygget offisielt åpnet med brask, bram, taler og kake. Leder av Velferdstinget holdt en tale til, og på vegne av, studentene i Oslo og Akershus. Alle gjester fikk omvisning i bygget, og Senter i Sentrum har definitivt blitt veldig bra. Velferdstinget presiserte likevel på stedet at vi ikke kan lene oss fornøyd tilbake helt enda, men at studentene vil fortsette å følge med på at studentene står i sentrum også i de kommende prosessene. Det andre store som har skjedd siden sist velferdstingsmøte er at statsbudsjettet for 2013 er offentliggjort. Deltidssykemelding blir videreført ut 2013, noe som er en delvis seier for studentene. På den ene siden skulle vi gjerne sett at ordningen hadde blitt videreført, mens vi på den andre siden skal være glade for at studenter vil kunne dra nytte av mulighet for gradert sykemelding også i Med tanke på bolig er det få nyheter å melde. Bodø har blitt definert som pressområde, noe som betyr at denne gruppen nå rommer en by mer enn tidligere år. Antall studentboliger staten vil gi støtte til forblir uendret i året. Både kostnadsramme og tilskuddsnivå for bygging av studentboliger forblir det samme, men Kunnskapsdepartementet uttrykker eksplisitt at de vil se nærmere på nettopp dette i året som kommer. Finansiering av studentboligbygging er noe av det vi har trykket mest på for lobbymessig i år, og at politikerne endelig ser behovet for å juster dette er en seier. Oppfølging av tilskuddsøknader har naturlig nok tatt mye tid, både i forkant og under behandlingene. Informasjon, møter, påminnelser og behandling har krevd en god del ressurser i arbeidsutvalget. Å ha en organisasjonskonsulent med økonomisk kompetanse og evner til å samle og sammenfatte all relevant informasjon på en upolitisk og ryddig måte har vært svært nyttig for prosessen. Arbeidsutvalget har brukt tid på å presentere en gjennomarbeide søknad, og har prioritert dette fordi det er viktig for studentene. Når det kommer til sekretariatsfuksjonen i Kulturstyret er det klart at det foreløpig ikke er kapasitet i velferdstingets sekretariat til å håndtere den økte arbeidsmengden på en ønsket måte. Arbeidsutvalget innstiller derfor på å utvide sekretariatet med 20 %. Det er ikke gitt at ekstra ressurser i sekretariatet skal gå med til å håndtere oppgaver for Kulturstyret, men målet er at sekretariatet samlet sett skal ha kapasitet til å håndtere viktige oppgaver for både Velferdstinget, Studenthovedstaden og Kulturstyret. I tillegg fortsetter prosessen med å få oppgavene til å gå så glatt som mulig, for at studentenes tilbud fremdeles skal være tilfredsstillende. Hovedstyret har vært godt informert om beslutningen og prosessen, og kulturstyrets leder er involvert. Velferdstinget i Trondheim var i slutten av september på besøk i Oslo. Det ble da planlagt kampanjer for vinteren, og fordelt ansvar og arbeidsoppgaver. Hvordan pengene fra Kristian Ottosen-prisen skal brukes ble diskutert, og målet er at det på lang sikt skal komme mange til gode. Erfaringsutvekslingen og samarbeidet med andre velferdsting sees på som verdifull, både av hensyn til sparringspartnere og kontinuitet, spesielt fordi vi har motsatt valgperiode. Overlapp ble lett planlagt, og VT Trondheim er positive til å ha støttende funksjon for neste års arbeidsutvalg i VTOA. Dette for å sikre god flyt i informasjon og erfaring også på tvers av byene. 9

10 I starten av oktober var VT-AU i Amsterdam for å se på studentboliger. Turen ble finansiert gjennom midler fra NSO og medlemmene i AU selv. Det ble sett på ulike studentbyer, med det fellestrekk at de var containerboliger. Boligene var av ulik størrelse, beliggenhet og standard, men alle er interessante med tanke på den pågåend debatten om vi skal ha noe liknende i Norge. AUs konklusjon etter besøket er at uansett hvilke løsninger det velges for studentene her hjemme er det viktig at en evner å se langsiktig - studentene kan ikke bo i skadelige og falleferdige rønner, men skal ha ordentlige og trygge steder å leve. AU fikk også møte Universitetet i Amsterdam og ASVA, studentorganisasjonen i Amsterdam (http://www.asva.nl/). De orienterte om bosituasjonen i Amsterdam, som er vesentlig verre enn den vi foreløpig ser i Oslo. Det ble ellers diskutert politikk, kampanje og annet studentpolitisk arbeide. Mandag er det valgforsamling for de mindre skolene, der de skal finne representanter til Studenthovedstadens arbeidsgruppe. Det foregående året har gruppen fungert uten representanter fra de mindre skolene, da man i fjor ikke kunne finne noen som hadde anledning til å representere. Vi satser på at det kommende året vil bli knallbra med et Studenthovedstaden som er bredt representert. I tillegg har det som ellers vært løpende aktivitet i arbeisutvalget. VT-AU har hatt en samtale med valgkomiteen, hvor sammensetning av neste års AU ble diskutert. Leder og informasjonsansvarlig har hatt møte med leder av SP HiOA og styreleder i SiO om opprettelese av lokalt brukerutvalg for Akademika på HiOA. SP HiOA vil holde i prosessen på sin studieinstitusjon fremover. Sammen med Velferdstinget har vært involvert i Verdensdagen for Psykisk helse, og har stått på stand for møte å markere dagen og møte studenter. Tirsdag arrangerer VT og Oslo Røde Kors Studentlag i samarbeid kvelden Include me in - will you? på Blindern. Tema er åpen kveld med presentasjon og diskusjon om studenter og ensomhet. 7. november er det planlagt en åpen kveld om leietakeres rettigheter, i samarbeid med Leieboerforeningen. De stiller med en advokat som kan informere og svare på spørsmål knyttet til leie og boforhold, noe som forhåpentligvis vil være nyttig for mange studenter. Vi ser frem til en spennende høst i Velferdstinget. Godt møte! For Velferdstingets arbeidsutvalg Birgit Røkkum Skarstein Leder 10

11 Saksfremlegg 2b Dato: 31. oktober 2012 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 11

12 Hovedstyrets orientering Hovedstyret har hatt ett styremøte siden forrige Velferdstingsmøte. Hovedstyret diskuterte budsjett og handlingsplan for Disse skal vedtas på årets siste møte i desember. Prognosen for inneværende år, tilsier at man ikke vil nå målet om et resultat på 3 % overskudd. Prognosen tilsier 0,8 % overskudd. Dette er i tråd med hva vi har orientert Velferdstinget om gjennom året. Mandag 8.oktober ble det kjent at regjeringen bevilger penger til 1000 studentboliger i Hovedstyret vedtok å søke om tilskudd til 184,9 HE, i tråd med hva man anser som realiserbart for neste år. Administrasjonen fikk fullmakt til å føye til flere byggeprosjekter, dersom det for eksempel skulle komme en avklaring rundt studentboliger i Bjørvika. Kostnadsrammen er, som Velferdstinget vet, en stor utfordring i Oslo. Kunnskapsdepartementet har signalisert at de vil se på tilskudd og ramme til neste år. Videre vedtok Hovedstyret ny prismodell for treningskort i Studentidretten, det vil si en overgang til medlemskap. Det vil fortsatt være mulig for utdanningsinstitusjonene å ha innflytelse på prisen for sine studenter, gjennom høyt eller lavt fristasjonsbidrag. Det har vært mye snakk om modulbaserte studentboliger eller midlertidige studentboliger ved semesterstart. Vi kjenner ikke til tilfeller der hvor man har fått tilskudd til å sette opp midlertidige studentboliger. Styret er imidlertid positive til slike løsninger, og vedtok et prinsipp om å etablere midlertidige modulbaserte studentboliger på barnehagetomten på Kringsjå. Utover dette er styreleder i gang med å forberede styret på endringene i samskipnadslov og forskrift, herunder søke Kunnskapsdepartementet om dispensasjon fra et krav om at et styre ikke skal bestå av flere enn ni medlemmer. Godt møte! Are Arneberg Magnus Nystrand Hanne Marie Pedersen-Eriksen Torkil Vederhus Marianne Høva Rustberggard 12

13 Saksfremlegg 2c Dato: 31. oktober 2012 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer Vedlagt er skriftlig orientering fra - Kulturstyret - Universitas AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 13

14 Kulturstyrets orientering ved leder Aksel Braanen Sterri Kulturstyrets fremste formål er å sikre maksimal studentvelferd per krone. Vi har prioritert å støtte foreninger som virkelig trenger pengene våre, store foreninger som søker å nå hele SiO, studentforeninger som er bærende for sitt miljø og studentforeninger som fyller en nisje. Vi opplever at vi har maktet å prioritere disse fire gruppene, men likevel sikret stabil drift for søkere som ikke faller innunder en av disse kategoriene. Kulturstyret søker å være et åpent og transparent styre. Det er essensielt at Kulturstyret er kjent for å være stabile, rettferdig og at tildelingene gjøres på et faglig og godt grunnlag med studentenes beste for øye. For å oppnå dette har vi laget interne retningslinjer som en form for selvbinding, hvor klare regler for møteoppførsel og tildelinger er laget. Dette kom som et resultat av en diskusjon på våres første møte i 2011 og har blitt fulgt opp siden den tid. Hittil i 2012 har vi mottatt søknader som totalt tilsvarer over 5,85 millioner kr fra SiOs studentforeninger og har innvilget 3 millioner kr av disse. Vi har disponibelt kroner for resten av året, og vi ser det ikke som et problem å få innvilget de resterende midlene med tanke på de knallgode søknadene vi har fått hittil i år og forventer å få framover. Som nevnt er det et mål for Kulturstyret å sikre forutsigbarhet. Det er derfor viktig at summen vi innvilger ikke skal være avhengig av når i semesteret den kommer. Som i fjor skal vi ha et ekstraordinært møte i november hvor Juss-buss og de store mediene (ERGO, Inside, Argument og OSTV) får presentere sine søknader. Disse ble i fjor tildelt til sammen rundt 1 million kroner, så det er viktig at disse søknadene behandles spesielt nøye. Dette gikk veldig godt i fjor, og vi satser på den samme suksessen i år. Til slutt: Dere i VT valgte på sist møte inn fem varamedlemmer i Kulturstyret. Disse er knallflinke og vi takker for dette. 14

15 Orientering fra Universitas Den daglige driften av Universitas går veldig fint. Det jobbes hele tiden mot målet om å bli Europas største studentavis og dette er et mål vi tror er oppfyllt innen nyttår. Økonomisk ligger vi bra i rute og vi ligger an til å holde budsjett. Bortsett fra tildeling fra Velferdstinget, er det to viktige prosesser som foregår for øyeblikket: 1. Endring av annonsesalgsystem: Vi har satt ned en arbeidsgruppe utgjort av to fra styret (leder og nestleder) samt daglig leder og sjefsredaktør. Vårt mandat har vært å se igjennom den nåværende avtalen vi har med Space Media for å se hvorvidt denne bør forlenges, revideres eller sies opp. Vi valgte i slutten av september å si opp avtalen. Arbeidet fremover vil bestå i en opprustning av den interne salgsavdelingen samt se på andre mulige løsninger. Oppsigelsestiden på tre måneder vil opphøre 31/ Ansettelse av ny sjefsredaktør: I denne og neste nummer av Universitas utlyser vi stillingen som ny Ansvarlig redaktør. Ansettelse skal være gjort i tide til at den nyansatte får vært med på årets siste utgivelse i slutten av november. I tillegg til å annonsere i eget medium utlyser vi gjennom andre studentmedier samt på NAV. Dette har vært de viktigste sakene fra et styreperspektiv. Dersom annen eller ytterligere informasjon skulle trenges eller ønskes kan jeg nås på eller Med vennlig hilsen, Espen Wilberg Styreleder for Universitas 15

16 Saksfremlegg 3a Dato: 31. oktober 2012 Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget AU innstiller på følgende: Antall representanter i Velferdstinget i Oslo og Akershus senkes til 35. Institusjonene fordeler representantene seg imellom etter Saint-Lagüe metoden. Velferdstingets sammensetning skal oppdateres årlig, og så snart det foreligger oppdaterte tall fra studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Saksnotat Les om Saint-Lagüe metoden her: Hvordan fordelingen blir etter Saint-Lagüe-metoden, kan du se her: Arbeidsutvalget velger å innstille på å senke antall representanter i Velferdstinget til 35 av følgende årsaker: Økonomi En representant i velferdstinget koster ca 3 tusen per år, og vi legger opp til et stramt budsjett for velferdstinget 2013 der vi kutter alle steder vi kan. Selv om det vi sparer ved å fjerne to representanter fra velferdstinget ikke er veldig mye, så hjelper det likevel bunnlinja i budsjettet. Kulturen og stemningen i velferdstingsmøter Velferdstinget med dagens 37 representanter er et av norges største studentdemokratier. Arbeidsutvalget har fått tilbakemeldinger på at det kan være vanskelig og skummelt å slippe til under møtene, mest fordi det er så mange tilstedet. Arbeidsutvalget ser det derfor som hensiktsmessig å senke antall representanter. Det praktiske Med et stort velferdsting og mange bakbenkere under møter er det vanskelig å finne lokaler som passer til møtene. Arbeidsutvalget har gått inn for å ha møter jo forskjellige læresteder, men praktiske problemer som dårlig akustikk og tekniske løsninger gjør at møtene ikke blir så bra som de kunne blitt. Arbeidsutvalget tror det blir enklere å gjennomføre møter med færre i velferdstinget. 16

17 Forslagene fra forrige velferdstingsmøte 5 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Hvor: 2-2, linje 52 i tillegg til sak 3d. Levert av: Velferdstingets arbeidsutvalg Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget Forslaget: Velferdstinget i Oslo og Akershus består av 35 (eller det VT bestemmer seg for) representanter. VEDTAK Behandles på neste møte 6 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Hvor: 2-2, linje 52 i tillegg til sak 3d. Levert av: Eirik Borander (SD) Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget Forslaget: Velferdstinget i Oslo og Akershus består av 37 representanter. VEDTAK Behandles på neste møte 7 Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus Hvor: 2-2, linje 52 i tillegg til sak 3d. Levert av: Svein Tømmerdal (BL) Hva: Tillegg Forslag til sak: Sak 3d) Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget Forslaget: 40 representanter i Velferdstinget med vekttall på VEDTAK Behandles på neste møte Forslag 5 Antall representanter senkes til 35 og fordeles etter Saint-Lagüe metoden. Lærestedene med færre enn 1500 semesterregistrerte går sammen som i dag som én fraksjon, noe som betyr at Politihøgskolen og Norges Idrettshøgskole ikke blir blant de mindre høgskolene. Fordelingen blir som følger: Studenttall Antall representanter UiO 26, HiOA 16, BI 6,646 4 Politihøgskolen 1,658 1 Norges Idrettshøgskole 1,521 1 De mindre høgskolene 7,399 4 = 60,637 = 35 17

18 Forslag 6 Antall representanter forblir 37 og fordeles etter Saint-Lagüe metoden. Lærestedene med færre enn 1500 semesterregistrerte går sammen som i dag som én fraksjon, noe som betyr at Politihøgskolen og Norges Idrettshøgskole ikke blir blant de mindre høgskolene. Fordelingen blir som følger: Studenttall Antall representanter UiO 26, HiOA 16, BI 6,646 4 Politihøgskolen 1,658 1 Norges Idrettshøgskole 1,521 1 De mindre høgskolene 7,399 5 = 60,637 = 37 Forslag 7 Antall representanter heves til 40 og fordeles etter Saint-Lagüe metoden. Lærestedene med færre enn 1500 semesterregistrerte går sammen som i dag som én fraksjon, noe som betyr at Politihøgskolen og Norges Idrettshøgskole ikke blir blant de mindre høgskolene. Fordelingen blir som følger: Studenttall Antall representanter UiO 26, HiOA 16, BI 6,646 4 Politihøgskolen 1,658 1 Norges Idrettshøgskole 1,521 1 De mindre høgskolene 7,399 5 = 60,637 = 40 For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Stian Lågstad Informasjonsansvarlig for Velferdstinget 18

19 Vedtektsendringer Gjeldende vedtekter: Endring 2-2 Fra: 2-2 Lærestedets antall representanter Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med minst 1500 semesterregistrerte studenter velger én representant til Velferdstinget per 1500 semesterregistrerte studenter. Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter deltar i en felles valgforsamling til Velferdstinget. Lærestedet velger en representant til valgforsamlingen per påbegynte 500 semesterregistrerte studenter. Fra valgforsamlingen til Velferdstinget velges en representant per 1500 semesterregistrerte studenter beregnet på bakgrunn av den samlede studentmassen ved lærestedene som inngår i valgforsamlingen. Valg i valgforsamlingen skjer etter nøyere instruks i Reglement for valgforsamling til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Til: 2-2 Lærestedets antall representanter Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med minst 1500 semesterregistrerte studenter får plasser i Velferdstinget basert på Saint-Lagüe metoden. Hvert lærested tilsluttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus med færre enn 1500 semesterregistrerte studenter deltar i en felles valgforsamling til Velferdstinget. Lærestedet velger en representant til valgforsamlingen per påbegynte 500 semesterregistrerte studenter. Lærestedene som deltar på valgforsamling velger representanter til Velferdstinget på bakgrunn av den samlede studentmassen ved lærestedene som inngår i valgforsamlingen og etter Saint-Lagüe metoden. Velferdstingets sammensetning skal oppdateres årlig, og så snart det forligger oppdaterte tall fra studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 19

20 Valg i valgforsamlingen skjer etter nøyere instruks i Reglement for valgforsamling til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Velferdstinget består av 35 studenter. 20

21 Saksfremlegg 3b Dato: 31. oktober 2012 Sak: 3b), Diskusjonssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg AU innstiller på følgende: Arbeidsutvalget skal bestå av 3 personer på heltid (100 %) og 2 på deltid (35 %). Leder (100 %) Nestleder (100 %) Informasjonsansvarlig (100 %) Politisk rådgiver (35 %) Politisk rådgiver (35 %) Totalt utgjør dette frikjøp av tid på 370 % Dissens Signy Grape: Arbeidsutvalget skal bestå av 3 personer på heltid (100%) og 3 på deltid (35%). Leder (100 %) Nestleder (100 %) Informasjonsansvarlig (100 %) Politisk rådgiver (35 %) Politisk rådgiver (35 %) Profileringsansvarlig (35%) Totalt utgjør dette frikjøp av tid på 405 % - Endringen finansieres ved å redusere AUs innstilte sum for Kulturstyrets tilsvarende kostnaden for et AUmedlem, kr

22 Saksnotat Dersom man vil diskutere andre sammensetninger av Velferdstingets arbeidsutvalg krever det andre vedtektsendringer enn det arbeidsutvalget har foreslått, og vedtektsendringer må være sendt inn 10 dager før møte. Likevel kan Velferdstinget velge å gå mot egne vedtekter med ⅔ flertall og velge en annen sammensetning. Sammensetningen AU har sett på ulike løsninger for AUs sammensetning, som å opprettholde dagens størrelse eller redusere til fire medlemmer på heltid. Denne er ikke en løsning dersom man ønsker å ivareta en sunn økonomi i Velferdstinget. Ved å fortsette å ha to deltidsverv i arbeidsutvalgetmuliggjør dette at fortsatt mange studenter kan engasjere seg. Flere av institusjonene i SiO tilbyr studieprogram der det ikke er mulig å ta permisjon i kalenderåret. Forslaget om å ha fire personer sittende på heltid er problematisk på flere måter. Først og fremst får man et redusert mangfold i AU, noe som kan påvirke debattklimaet og dermed den politiske produktiviteten. Det innebærer også en tilnærmet like stor kostnad som i dag. Det største problemet med å kun ha heltidsverv er det vil utelukke en del søkere fra tilknyttede utdanningsinstitusjoner som ikke har mulighet til å sitte på heltid i valgåret til VT. AU ønsker å presisere at en reduksjon av neste års AU ikke er en god løsning, men rent økonomisk sett er det uunngåelig. Dersom Velferdstinget ønsker å opprettholde størrelsen på AU slik det er i dag, kan man møte på et problem om man ikke skulle få innvilget hele søknadssummen. Å fortsette å spise av egenkapitalen slik som man har gjort tidligere er ikke lenger forsvarlig når man nå ligger på et nivå som er nødvendig for VTs likviditet. AU gjentar at det ikke gjort en utredning basert på hva man mener er en hensiktsmessig størrelse på VTs arbeidsutvalg, men basert på hva man mener er mulig innenfor budsjettrammen. Neste års VT kan jobbe for at vervet tilbakeføres, men under tryggere økonomiske premisser. Begrunnelse for dissensen: Dissenstakeren mener det er svært uheldig å skulle redusere Arbeidsutvalgets kapasitet. Med flertallsinnstillingen vil det være fullt mulig å drifte Velferdstinget og holde Velferdstingsmøter. Derimot må den politiske ambisjonen på vegne av Velferdstinget, og slik igjen studentvelferden i Oslo, Akershus og nasjonalt, reduseres. VT har markert seg som mer enn bare et studentting for studentvelferd i SiO, men også som en interesseorganisasjon for all studentvelferd. VT, som den nest største studentorganisasjonen i Norge, kan ikke være bekjent av å ha mindre ambisjoner eller være lavere bemannet enn tilsvarende eller mindre institusjoner som for eksempel studentparlamentene ved UiO og HiOA. VT har også ambisjoner om fast representasjon i NSO, som er den klart mest innflytelsesrike studentorganisasjonen i Norge, og det er vanskelig å se hvordan man skal ha tid til dette. 22

23 Uten å ha en som har et særskilt ansvar for profilering vil VT tvinges til å bruke mindre tid på å profilere organisasjonen ovenfor de studentene i SiO, et ønske som har vært gjennomgående for årets VT. VT vant, i samarbeid med VT i Trondheim og Bergen, Kristian Ottosens prisen for i år på bakgrunn av en vellykket nasjonal kampanje for deltidssykemelding, som også ga uttelling i Statsbudsjettet for Allerede i dag forventes det en arbeidsmengde for AU-medlemmene som går langt over stillingsprosenten. Særlig gjelder dette deltidsstillingene der det kan være vanskelig å kombinere vervet med full studieprogresjon. Det er ikke heldig at man nærmest driver rovdrift på Velferdstingets arbeidsutvalg. VTs driftsbudsjett bør være svært nøkternt, i tråd med de forventingene man har til andre medlemsinstitusjoner i SiO, men bør ikke legges på et slikt nivå at det går ut over den demokratiske kontrollen og studentstyringen i SiO. Det er ikke lurt å spare seg til fant! Til sammenligning: Studentparlamentet på UiO: 5 personer frikjøpt på heltid (totalt 500 %) SP-UiO representerer ca studenter i fagpolitiske spørsmål. Studentparlamentet på HiOA: 4 Personer frikjøpt på heltid (totalt 400 %) SP-HiOA representerer ca studenter i fagpolitiske spørsmål. Stillingene - Leder og nestleder Som før. - Informasjonsansvarlig Får oppgavene til tidligere profileringsansvarlig i tillegg til sine egne. - Politisk rådgiver En politisk rådgiver vil ha oppgaver lignende de samfunnskontakten har i dag, i tillegg til sakspapirer, politikk innad i SiO, lobbynotater, leserinnlegg, pressemeldinger, forefallende arbeid og alt annet arbeidsutvalget som helhet skal jobbe med. Det tenkes at de politiske rådgiverne får en slags stabsfunksjon, og deltar ikke nødvendigvis på lobbymøter. 23

24 For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Stian Lågstad Informasjonsansvarlig for Velferdstinget 24

25 Reglementsendringer Gjeldende reglement: pdf Del I, 3 Arbeidsinstruks for vervene i Arbeidsutvalget Fra: 3 1 Leders oppgaver Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges b) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag c) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten d) interne og eksterne representasjonsoppgaver e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget 4 f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde h) Velferdstingets sekretariat i) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden j) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 3 2 Nestleders oppgaver Velferdstingets nestleder skal: a) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i 3-1 b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer c) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver: Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: a) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene b) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk c) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen d) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling e) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier. Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på Engelsk. 25

26 f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 3-4 Samfunnskontaktens oppgaver: Velferdstingets PR og samfunnskontakt skal: a) ha ansvar for kontakt med lokal og nasjonal media b) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget c) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initiere medieutspill d) ha ansvar for lobbyvirksomhet overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 3-5 Samskipnadskontaktens oppgaver: Velferdstingets samskipnadskontakt skal: a) ha ansvar for jevnlig kontakt med de ulike divisjonene i samskipnaden b) innhente oppdatert informasjon fra de ulike divisjonene i samskipnaden c) ha ansvar for å videreformidle Velferdstingets gjeldende politikk til de berørte divisjonene i samskipnaden d) følge opp delstyrerepresentantene som er valgt av Velferdstinget 3-6 Profileringsansvarligs oppgaver: Velferdstingets profileringsansvarlig skal: a) ha ansvar for utadrettet aktivitet b) ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell c) ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arrangementer ved semesterstart Til: 3 1 Leders oppgaver Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges b) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag c) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten d) interne og eksterne representasjonsoppgaver e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde h) Velferdstingets sekretariat i) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden j) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 26

27 Nestleders oppgaver Velferdstingets nestleder skal: a) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i 3-1 b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer c) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver: Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: a) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene b) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk c) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen d) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling e) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier. Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på Engelsk. f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner g) ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell 3-4 Politisk rådgivers oppgaver Velferdstingets politiske rådgivere skal: a) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget b) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initiere medieutspill c) ha ansvar for lobbyvirksomhet overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter d) drive saksbehandling e) ha kontakt med, og følge opp, sine ansvarområder i SiO og Velferdstinget

28 Vedtektsendringer Gjeldende vedtekter: 6-2 Sammensetning Fra: Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Informasjonsansvarlig d) Samfunnskontakt e) Samskipnadskontakt f) Profileringsansvarlig Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35 % av full arbeidstid. Til: Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Informasjonsansvarlig d) Politisk rådgiver e) Politisk rådgiver Dissens, tillegg f) profileringsansvarlig Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35 % av full arbeidstid. 6-3 Valgmåte Fra: Velferdstinget velger de seks medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilte valg. Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike institusjoner er representert i Arbeidsutvalget. Til: Velferdstinget velger medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilte valg. Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike institusjoner er representert i Arbeidsutvalget. 28

29 Saksfremlegg 3c Dato: 31. oktober 2012 Sak: 3d), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Utvidelse av Velferdstingets sekretariat AU innstiller på følgende: Velferdstinget søker midler fra SiO til en 20 prosent stilling i sekretariatet. Saksnotat Sekretariatet til Kulturstyret ble overført til Velferdstinget etter en lengre prosess. Gjennom dialog med hovedstyret, Studentliv og Kulturstyret ble sekretariatet flyttet til velferdstinget etter sommeren. Til grunn for overføringen lå et premiss om at Velferdstinget skulle få nødvendige ressurser til å håndtere økt arbeidsmengde. Et alternativ var å reversere overføringen, og legge sekretariatsfunksjonen for Kulturstyret tilbake til Studentliv, et annet å tilføre Velferdstinget midler til en ekstra stilling. Man har i Studentliv antatt at Kulturstyrets sekretariat har opptatt mellom 50 og 70 prosent arbeidsmengde. Vi har effektivisert driften slik at det fremover blir omtrent 30 prosent arbeidsmengde i Kulturstyrets sekretariat. I dag er 20 prosent av stillingen til organisasjonskonsulenten i VT øremerket til studenthovedstadens sekretariat og med de 30 prosent som nå vil gå til Kulturstyret er det bare 50 prosent kapasitet til Velferdstinget. Velferdstinget i Oslo og Akershus, Norges neststørste studentorganisasjon, klarer ikke å dekke sitt virkeområde og opprettholde en ønskelig drift med kun ca. 50 prosent kapasitet til rådighet i administrasjonen. Arbeidsutvalget har allerede tatt en del av oppgavene til sekretariatet for å avlaste organisasjonskonsulenten. Det anses imidlertid ikke som heldig at administrative oppgaver og rutiner må læres til et nytt arbeidsutvalg hvert år når sekretariatets rutiner kunne holdt på kunnskapen i organisasjonen. Dette er spesielt kritisk i en organisasjon hvor faren for årlig kunnskaps- og erfaringstap er så stor som hos Velferdstinget, siden hele arbeidsutvalget byttes ut samtidig. En del av arbeidet som utføres av organisasjonskonsulenten forutsetter økonomisk kompetanse. Velferdstinget ser fremdeles ettervirkninger av arbeid gjort av tidligere medlemmer av arbeidsutvalget der disse ikke har innehatt nødvendig kompetanse, og skadet Velferdstingets økonomi. I tillegg er en direkte konsekvens av overføring av rutineoppgaver at arbeidsutvalget har mindre tid å bruke på politisk arbeid. Når vi i tillegg går inn for å kutte en deltidsstilling fra arbeidsutvalget ser man at den politiske kapasiteten i Velferdstinget og arbeidsutvalget blir mye lavere enn i 2011 og 2012, noe som vil forsterkes dersom sekretariatet ikke utvides. 29

30 Når arbeidskapasiteten i sekretariatet til VT reduseres fra 80 til 50 prosent sier det seg selv at det vil gå utover den politiske kapasiteten i AU. Man vil da måtte gjøre en avveining på hva det er viktigst å prioritere, og får man ikke mer kapasitet inn i administrasjonen kan det resultere i at både VT og KS må redusere sin drift. Vi må derfor legge opp til en ordning som kan funger over tid, uten at hverken Velferdstinget eller Kulturstyrets drift er skadelidende. Oppgaver som det vil være naturlig for den nye organisasjonskonsulenten å ta: Delta i opplæring av nye AU medlemmer Svare på henvendelser rettet til sentralbord Bistå i organisering av VTs seminar samt mindre seminarer, reiser og konferanser. Ferdigstilling av dokumenter og referater, samt formidling av disse til relevante aktører I samarbeid med AU administrerer VTs nettsider Administrering av epostlister og VTs domene Organisere eksterne møter og være referent i tilfeller der økonomikonsulenten ikke kan Organisere interne møter Utarbeide og løpende oppdaterer oversikt over tillitsvalgte, samarbeidspartnere og andre kontakter Bistå i VTs daglige drift så som; For Arbeidsutvalget Birgit Skarstein Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Samskipnadskontakt for Velferdstinget 30

31 Saksfremlegg 4a Dato: 31. oktober 2012 Sak: 4a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Endring av kulturpolitiske tildelingskriterier AU innstiller på følgende: Velferdstinget endrer utbetalingsdato for støtte fra den 15. til den 20. i hhv februar og september. Saksnotat I Kulturpolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus står det i 8 Utbetaling av støtte; «Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten utbetales 15. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 15. september.» Det er i dag ikke praktisk mulig å overføre pengene innen den 15. i februar og september, ettersom SiO overfører tildelingsbeløpet til Velferdstinget på disse datoene. Det betyr at Velferdstinget vanligvis mottar pengene etter den 15. Av praktiske grunner bør derfor utbetalingsdato være etter at Velferstinget har mottatt midler. Dette har av samme grunn vært praksis allerede, men ettersom kulturinstitusjonene kan planlegge med å få pengene den 15. bør velferdstinget endre kriteriene til å være i tråd med reell praksis. 31

32 Forslag til vedtak: Endre 8 - Utbetaling av støtte Fra: Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten utbetales 15. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 15. september. Til: Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten utbetales 20. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 20. september. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Kristin Antonsen Brenna Leder for Velferdstinget Samfunnskontakt for Velferdstinget 32

33 Saksfremlegg 4b Dato: 31. oktober 2012 Sak: 4b), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Endring av mediepolitiske tildelingskriterier AU innstiller på følgende: Velferdstinget endrer utbetalingsdato for støtte fra den 15. i hhv februar og september til den 20. i hhv februar, mai og september. Saksnotat I Mediepolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget i Oslo og Akershus står det i 8 Utbetaling av støtte; "Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten utbetales 15. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 15. september". Det er i dag ikke praktisk mulig å overføre pengene innen den 15. i februar og september, ettersom SiO overfører tildelingsbeløpet til Velferdstinget på disse datoene. Det betyr at Velferdstinget vanligvis mottar pengene etter den 15. Av praktiske grunner bør derfor utbetalingsdato være etter at Velferdstinget har mottatt midler. Dette har av samme grunn vært praksis allerede, men ettersom mediene kan planlegge med å få pengene den 15. bør velferdstinget endre kriteriene til å være i tråd med reell praksis. Arbeidsutvalget foreslår derfor at utbetalinger finner sted den 20. I avtalen med studentmediene står det at de skal få utbetalt støtte tre ganger i året, mens det i tildelingskriteriene står at støtte utbetales to ganger per år. For at tildelingskriteriene skal være i samsvar med kontraktene foreslår arbeidsutvalget at Velferdstinget endrer tildelingskriteriene slik at det også her står at medier skal få utbetalt støtte tre ganger i året. 33

34 Forslag til vedtak: Endre 8 - Utbetaling av støtte Fra: Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer to ganger i året. Halvparten av støtten utbetales 15. februar. Det resterende beløpet skal utbetales innen 15. september. Til: Arbeidsutvalget plikter å informere støttemottaker om endelig tildeling så snart det lar seg gjøre etter SiOs budsjetter er vedtatt. Utbetaling av støtte skjer tre ganger i året. En tredjedel av beløpet vil bli utbetalt den 20. februar, en tredjedel den 20. mai og det resterende beløpet innen 20. september. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Kristin Antonsen Brenna Leder for Velferdstinget Samfunnskontakt for Velferdstinget 34

35 Saksfremlegg 4c Dato: 31. oktober 2012 Sak: 4c), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Velferdstingets budsjettsøknad til SiO AU innstiller på følgende: 1. Rammen for budsjettsøknaden til SiO settes til 14,5 millioner kroner. 2. Velferdstingets budsjettsøknad for 2013 vedtas med de endringer som fremkommer under møtet. 3. Dersom ikke Velferdstinget blir tildelt søknadssummen, vil kutt foregå etter ostehøvelprinsippet. 4. Arbeidsutvalget får myndighet til å utarbeide søknadsteksten som skal følge søknaden. Saksnotat Søknadene er lagt ut på og kan leses digitalt. Dersom noen ønsker utskrift av søknadene kan de komme innom Villa Eika å få dette. Arbeidsutvalget oppfordrer representantene til at eventuelle endringsforslag leveres inn i forkant av møtet, slik at man kan få lagt opp møtet på en best mulig måte og får mulighet til å printe ut forslagene i forkant. Etter dialog med innstilt ordstyrer, Christer Gulbrandsen, presenteres forslag til voteringsorden i fire runder: 1. Maksimalramme for tildelingene fastsettes. 2. Kuttforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste kutt. Dette skaper en "pott". Dersom det vedtas et kuttforslag på en post, faller automatisk alle tilleggsforslag på posten. 3. Tilleggsforslag voteres over, i rekkefølgen største til minste tillegg. Dersom et forslag ikke kan vedtas uten å sprenge "potten" fra punkt 2, har det automatisk falt. 4. Helheten i tildelingsbudsjettet voteres over

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF)

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 1 2 3 4 5 6 7 8 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 3. MARS KL 1700-21.10 DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET (MF) 9 10 11 12 13 14 15 16 HVOR ER DET? http://kart.gulesider.no//map.c?q=gydas+vei+4&imgt=map&id=a_1403468

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 09. november 2009, Studentenes Hus, BI, Nydalen Nydalsveien 17, 0484 Oslo

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 09. november 2009, Studentenes Hus, BI, Nydalen Nydalsveien 17, 0484 Oslo Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte

Innkalling til ekstraordinært Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer