INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 18. november kl. 17:00-20:30 Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Politihøgskolen, Norges idrettshøgskole, Markedshøyskolen, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Atlantis Medisinske Høgskole, Bjørknes Høyskole, Høyskolen Diakonova, Norges Veterinærhøgskole, Westerdals Høyskole, Norges Helsehøyskole, Norsk Gestaltinstitutt, Høgskolen i Staffeldtsgate, Norges Dansehøyskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Den Norske Eurytmihøyskole og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Veldferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag 18. november. Møtet finner sted det teologiske fakultet, Domus Theologica i rom 214. Adressen er Blindernveien 9, 0371 Oslo. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt med arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon: kontakt informasjonsansvarlig Christian Strandenæs på eller 2

3 Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 14. oktober V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O VT 03 Organisasjon 3a) Vedtektsendring om studenttall V 3b) Tildelingsordningen V VT 04 Politikk 4a) Politisk dokument for studentkultur V VT 05 Økonomi VT 06 Valg VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: 17:00 Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 14. oktober 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:30 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer a) Vedtektsendring om studenttall b) Tildelingsordningen Matpause a) Politisk dokument for studentkultur ) Eventuelt Møteslutt 4

5 Saksfremlegg 1a Sak: 1a) Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Kjartan Almenning Referent: Sarah Sørensen Saksfremlegg 1b Sak: 1b) Godkjenning av innkalling Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1c Sak: 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1d Sak: 1d) Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøte 14. oktober Referatet finner dere Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. Saksfremlegg 1e Sak: 1e) Godkjenning av valgprotokoller Valgprotokoller godkjennes. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 2a Sak: 2a), Orienteringssak Arbeidsutvalgets orientering Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Arbeidsutvalgets orientering I de tre ukene siden sist VT-møte har vi først og fremst brukt mye tid på å forberede dette møtet. Politisk dokument om studentkultur og reglement for tildeling til studentdemokratier er begge saker som krever mye tid og ressurser underveis. Vi har brukt mye tid på å hente inn innspill, både skriftlig og muntlig til begge sakene. Debatt om studentkultur arrangerte vi debatt om studentkultur med konsert og danseforestilling som kulturelle innslag. Arrangementet var vellykket, men dessverre var det et mindretall av velferdstingsrepresentanter til stede. Dette er svært synd, da arrangementet først og fremst var ment for å skape enda bedra grunnlag for debatten om dokumentet og det var brukt både tid og penger på å få det gjennomført. Det kom allikevel mange gode innspill som var nyttige, blant annet viser det seg at studentorganisasjonene er eksepsjonelt dårlige på å bruke representanter i bystyret til å få gjennom saker. Dette var nok en liten reality check for både oss og andre som var til stede, og det fører nok til at vi tenker nytt om hvordan vi kan påvirke kommunen. Konsernlunsj VTAU hadde lunsj med konsernledelsen der vi blant annet fikk hilse på ny direktør i SiO Helse. Hovedtema for møtet var Velferdstingets budsjettprioriteringer. 7

8 Workshop Kringsjå 2020 Tone deltok på workshop om utviklingen av Kringsjå studentby. Det var innlegg fra blant andre Nordre Aker bydel, Plan og bygningsetaten, studentsamskipnaden i Trondheim og Jan Vardøen. Seminaret hadde som mål å få ideer til hvordan Kringsjå kan bli en bedre studentby og de ulike perspektivene bidro til at diskusjonene ble svært gode. I sammenheng med at man ønsker å fortette på Kringsjå vil man også se på hvordan studentbyen og dens tilhørende fasiliteter kan struktureres på en slik måte at man skaper et bedre bomiljø. Valgforsamling Christian har avholdt valgforsamling. Det møtte dessverre ikke opp nok folk til at den første valgforsamlingen ble settedyktig, men etter et andre forsøk har vi valgt representanter til både VT og Studenthovedstaden. Møter med valgkomiteen AU har hatt møter med valgkomiteen både samlet og en og en for å dele erfaringer og komme med innspill til hva vi mener det er lurt å ta med i betraktning på når man skal innstille på nytt arbeidsutvalg. Åpning 2 etg. Domus Athletica Vi var til stede da en nyoppusset 2 etg på Domus Athletica ble åpnet. Det ser superfresht ut og bør trigge treningslysten til de fleste. Det er ingen tvil om at Athletica er inne i en prosess der de må gjøre seg mer attraktive, vi ser at denne bevisstheten er veldig tilstedeværende hos Athletica og. SHOT Mari har vært i Trondheim for å delta på møte om studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHOT). Undersøkelsen har som mål å kartlegge studenters situasjon når det gjelder helse og trivsel og den blir utført av samskipnadene. Undersøkelsen ble sist gjennomført i 2010 og var da et svært nyttig verktøy både for samskipnadene som kan bruke den til å tilpasse sitt tilbud og for oss som ønsker å jobbe for å oppnå ting politisk. Planlegging av overlapp Vi har så smått begynt å planlegge overlapp ved å dokumentere prosesser vi har gjennomgått, strukturere mapper og dokumenter og legge plan for kursing i overlappen. Studentministeren I kjølvannet av at statsbudsjettet kom lagde vi kampanjen #studentministeren, en kampanje først og fremst ment for å spres i sosiale medier og legge press på vår nye kunnskapsminister for å få beholdt 11 mnd. studiestøtte i budsjettet. For en oversikt over mediesaker sjekk For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus 8

9 Saksfremlegg 2b Sak: 2b), Orienteringssak Hovedstyrets orientering Orienteringen tas til etterretning. Hovedstyrets orientering ettersendes. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Saksfremlegg 2c Sak: 2c), Orienteringssak Andre orienteringer Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Mari Heglum Nestleder for Velferdstinget Mari Heglum Nestleder for Velferdstinget 9

10 Saksfremlegg 3a Sak: 3a), Vedtakssak Vedtektsendring om studenttall Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget vedtar vedtektsendringen Saksnotat I dag er det ikke spesifisert hvilken kilde man skal bruke for å få tall på hvor mange semesterregistrerte studenter det er på de forskjellige institusjonene. Fordi det er flere forskjellige kilder, med hver sin måte å telle på og hvert sitt tall, er det nødvendig å bestemme hvilken kilde man skal bruke. Ettersom Velferstinget lever og ånder for SiO, er det naturlig å bruke SiOs tall for semesterregistrerte studenter. For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Leder for Velferdstinget Fra forrige møte Dokument: Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og 6 Akershus Christian Strandenæs Informasjonsansvarlig i Velferdstinget Hvor: 2-2 Levert av: Christian Strandenæs (AU) Hva: Endring Forslag til sak 4b) Velferdstingets budsjettsøknad til SiO Forslaget: Ny setning på enden: «Studenttallet som legges til grunn er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus sine tall» VEDTAK Behandles på neste møte

11 Saksfremlegg 3b Sak: 3a), Vedtakssak Tildelingsordningen Behandling av tildelingsordningen fra semesteravgiften med hensyn til rettferdig fordeling, forutsigbarhet og langsiktighet Velferdstinget vedtar retningslinjer for tildeling av semesteravgiftsmidler til studentdemokratier med de endringer som fremkommer på møtet. Saksnotat På Velferdsseminaret i 2013 vedtok velferdstinget at VT skal revidere tildelingsordningen fra semesteravgiften med hensyn til rettferdig fordeling, forutsigbarhet og langsiktighet. Arbeidsutvalget har nå ferdigbehandlet denne saken. Vi har identifisert problemområdene i dagens ordning, og fremlegger forslag til løsning for Velferdstinget. På bakgrunn av dette fremlegges forslag til Retningslinjer for tildeling av semesteravgiftsmidler til studentdemokratier for behandling og vedtak. I det følgende beskrives 1) bakgrunnen for saken, 2) utfordringer med dagens tildelingsordning, 3) løsning og 4) begrunnelse for arbeidsutvalgets innstilling. Vedlegg: - Retningslinjer for tildeling av semesteravgiftsmidler til studentdemokratier - Avtale mellom SiO og NSO om utbetaling av driftstilskudd For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

12 Tildelingsordning 1. Bakgrunn for saken Samskipnadens funksjon: Studentvelferd og semesteravgift Alle studenter i SiO betaler i dag 550 kroner i semesteravgift. Semesteravgiften skal gå til studentvelferd for studentene. Dette har hjemmel i lov om Studentsamskipnader. Denne loven sier at samskipnadens oppgave er å ta seg av studentenes velferdsbehov, og at alle studenter skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden. Det er styret i samskipnaden som fastsetter hvor stor semesteravgiften skal være, men alle vedtak som vedrører fastsettelse og økning av semesteravgiften skal godkjennes av kunnskapsdepartementet. (Se lov om studentsamskipnader her: ) Velferdstingets rolle i forvaltningen av semesteravgiften Det er altså hovedstyret i SiO som har endelig beslutningsmyndighet over hva semesteravgiftsmidlene skal brukes til. For å sikre at studentene selv har innflytelse over studentvelferden er Velferdstinget opprettet. Velferdstinget er det demokratiske organet som skal sikre at semesteravgiftsmidlene brukes på det studentene selv ønsker. Derfor er Velferdstinget satt sammen av studenter fra alle studieinstitusjonene i SiO. Dette skal sikre at alle blir hørt i studentvelferdssaker. Velferdstingets innflytelse over semesteravgiften går gjennom av to hovedkanaler: a) Politiske innspill til SiO og b) Egne tildelinger. a) Politiske innspill til SiO En av Velferdstingets to hovedfunksjoner er altså å gi innspill til SiOs hovedstyre om hva vi til enhver tid mener er studentvelferd, og hva som ikke er det. Dette gjør vi ved å vedta politikk som sier noe om hvordan SiO skal forvalte studentenes penger. Dersom Velferdstinget ikke mener noe i en gitt sak vil hovedstyret gjøre beslutninger uten innspill fra oss. Derfor er det viktig at Velferdstinget til enhver tid har politikk på alle områder som er relevante for samskipnaden og studentvelferden. Det er vårt ansvar og mandat og sørge for at studentene selv har innflytelse på hvordan semesteravgiften brukes. b) Tildeling av semesteravgiftsmidler til studentkultur, studentmedia og studentpolitisk aktivitet I tillegg til å vedta politikk forvalter Velferdstinget en del av semesteravgiftsmidlene direkte (22% i 2013). Dette skjer gjennom Velferdstingets tildelingsmøte hver høst. Her tildeles det midler til studentdemokratier, studentmedier og kulturinstitusjoner, basert på innsendte søknader om tilskudd. Søknadene behandles av Velferdstingets arbeidsutvalg i forkant av tildelingsmøtet, og arbeidsutvalget innstiller på hvor mye som skal innvilges hver enkelt søker. For studentdemokratiene, studentmediene og kulturinstitusjonene er tildelingene fra Velferdstinget helt nødvendige for å kunne opprettholde driften. Det er derfor viktig at tildelingsordningen er rettferdig, at den bidrar til kontinuitet og økonomisk forutsigbarhet for alle parter, og at man bidrar til å oppnå lik rett til utdanning. 2. Utfordringer med dagens tildelingsordning I behandlingen av denne saken har Arbeidsutvalget identifisert to utfordringer med dagens ordning. Disse er a) Overføring av semesteravgift til Norsk Studentorganisasjon (NSO) hvert år uten at Velferdstinget har tatt stilling til om dette er ønsket politikk, og b) Mangel på retningslinjer for tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratiene.

13 Begge disse har den samme bakenforliggende årsaken: at Velferdstinget ikke har vedtatt politikk på området. a) Overføring av semesteravgiftsmidler til Norsk Studentorganisasjon (NSO) I dag overføres det midler fra semesteravgiften til Norsk Studentorganisasjon via VTs budsjett hvert år. Overføringen av kontigenten til NSO er i dag regulert av Avtale mellom Studentsamskipnaden i Oslo og Ny Studentorganisasjon (NSO) Vedrørende Driftstilskudd. Avtalen er vedlagt sakspapirene. Som redegjort for over er VTs mandat å vedta politikk om hvordan studentenes semesteravgift skal forvaltes. Velferdstinget har til nå ikke hatt politikk som sier noe om hvorvidt det er ønskelig å bruke en andel av semesteravgiften på NSO-kontigent. Jamfør Velferdstingets mandat som demokratisk organ for forvaltning av semesteravgiften er det naturlig at Velferdstinget også tar aktiv stilling til denne delen av semesteravgiften. AU ønsker at Velferdstingets vedtak i denne saken skal danne grunnlaget for en reforhandling av avtalen mellom SiO og NSO vedrørende overføringen av kontigenten (se vedlagt avtale). Dersom Velferdstinget ønsker at studentdemokratienes kontigent skal finansieres av semesteravgiften gjennom tildelingsordningen kan SiO fungere som et mellomledd som sørger for at kontigenten blir overført til NSO i et samlet beløp. Dette er hensiktsmessig for å unngå unødvendig byråkrati for både studentdemokratiene og NSO. Det er likevel et viktig prinsipp at det er NSOs medlemslag som selv har det økonomiske ansvaret for sin egen kontigent, og at dette ansvaret ikke ligger hos SiO. Kontigenten vil derfor være en del av den helhetlige søknadssummen som innvilges hvert studentdemokrati i VTs tildeling. Dersom studentdemokratiene ønsker å motta støtte fra VT til kontigenten må dette være vedtatt politikk i Velferdstinget. Et punkt som prioriterer dette i de nye retningslinjene vil sikre demokratiene en forutsigbar finasiering av sitt medlemsskap i NSO. b) Mangel på retningslinjer for tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratiene Fram til nå har det ikke eksistert noe tildelingsreglement for tildeling av semesteravgiftsmidler til studentdemokratier. Dette fører til manglende rettferdighet, langsiktighet og forutsigbarhet for de støtteberettigede studentdemokratiene. Søknader fra kulturinstitusjoner behandles derimot etter Velferdstingets kulturpolitiske tildelingskriterier, og søknader fra studentmedier behandles etter Velferdstingets Mediepolitiske tildelingskriterier. 3. Løsning For å gjøre tildelingsordningen mer langsiktig, forutsigbar og rettferdig, og samtidig la Velferdstinget få ta aktiv stilling til overføring av semesteravgiftsmidler til Norsk Studentorganisasjon, ser arbeidsutvalget et behov for å vedta Retningslinjer for tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratier. Arbeidsutvalgets forslag til retningslinjer finnes vedlagt. 4. Begrunnelse for arbeidsutvalgets innstilling Behandlingen av saken: Denne saken ble diskutert på Velferdstingsmøtet 6.mai Spørsmålene som ble diskutert var blant annet hva som er fordelene og ulempene ved dagens tildelingsordning, og om NSO-kontigenten bør betales av hvert enkelt medlemslag, i steden for via Velferdstingets budsjett. Velferdstinget diskuterte deretter hvorvidt studentdemokratiene i så fall burde søke om penger til kontigenten i sin tilskuddssøknad til VT, eller om kontigenten burde legges på toppen av semsteravgiften. Med utgangspunkt i Velferdstingets debatt har arbeidsutvalget identifisert utfordringene i dagens tildelingsordning, og som løsning utformet forslag til retningslinjer for tildeling av semesteravgiftsmidler til studentdemokratier.

14 I den videre behandlingen av saken ble forslaget til retningslinjer sendt ut på høring. Velferdstinget har fått inn fem høringssvar. Se høringen og høringssvarene i sin helhet her: Velferdstinget har mottatt høringssvar fra Studentrådet ved Det teologiske Menighetsfakultet og representant i Velferdstinget Kristian Myhre, Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Studentrådet ved Norges Idrettshøgskole og Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo (SBIO). Velferdstingets arbeidsutvalg ønsker å takke for høringssvarene. Innspill fra høringsinnstansene har vært sentrale i arbeidsutvalgets diskusjoner og er tatt inn innstillingen på retningslinjer. Sentrale punkter i innstillingen: Grad av behov: Som foreslått i høringen innstiller AU på at grad av behov skal være det tyngst veiende kriteriet i tildelingene. Grunnen til dette er at det sikrer at semesteravgiften brukes slik at vi får mest mulig velferd for flest mulig studenter. Studentpolitisk aktivitet: Vi ønsker å primært støtte aktivitet og ikke drift, da dette skal støttes av institusjonen. Vår intensjon er at institusjonene på sikt skal finansiere hele driften til studentdemokratiene. Det er likevel nødvendig å være pragmatiske fordi skillet mellom drift og aktivitet ikke alltid er et enkelt spørsmål. For å sikre at demokratiene ikke strupes og må kutte kraftig i aktivitet på kort tid må denne vurderingen gjøres ved bruk av skjønn i hvert enkelt tilfelle. Det er arbeidsutsvalgets klare standpunkt at man kontinuerlig må jobbe for at institusjonene skal ta sitt lovpålagte ansvar for tilrettelegging for studentorganer på alvor. Ved mange institusjoner bør det jobbes for en mye høyere grad av finansiering enn i dag. Til tross for forbeholdene i punktet er det et tydelig signal om at aktivitet skal prioriteres foran drift. Minimumsstøtte: Studentdemokratier som søker skal få en minimumsstøtte på kroner. Det har vært sedvane for dette i Velferdstinget og det er et prinsipp som sikrer at søknadberettigede studentdemokratier som oppfyller alle formelle krav i sin søknad skal få innvilget en minstesum. Uavhengig av et studentdemokratis størrelse vil man måtte opp i en viss sum for å kunne opprettholde aktivitet gjennom hele året. NSO-kontigent: Dette punktet er nytt, i den forstand at det ikke var med i det originale forslaget til retingslinjer som ble sendt ut på høring. Som nevnt er ett av de to problemområdene i dagens tildelingsordning at det overføres semesteravgiftspenger til Norsk Studentorganisasjon(NSO) hvert år uten at Velferdstinget har tatt aktiv stilling til om dette er ønsket politikk fra Velferdstingets side. Ved å ta stilling til dette punktet vil Velferdstinget ta aktiv stilling til om det er ønsket politikk å bruke semesteravgiftsmidler på studentdemokratienes medlemskontigent. Norsk Studentorganisasjon arbeider for studentsaker på nasjonalt nivå. Det er fordelaktig for de lokale studentdemokratiene og for Velferdstinget at noen jobber for studentsaker også nasjonalt. Dette kan betraktes som en arbeidsdeling mellom studentdemokratiene, velferdstingene i Norge og Norsk Studentorganisasjon. For at Norsk studentorganisasjon skal kunne arbeide er de avhengige av at en del av semesteravgiften som betales inn på lokalt nivå blir viderefordelt til det nasjonale arbeidet. For Velferdstinget vil det å finansiere kontigenten for sine medlemmer kunne betraktes som en satsning på nasjonal studentpolitisk aktivitet, et middel for å oppnå lik rett til utdanning. Slik kan en omfordeling av midler fra lokalt til nasjonalt nivå forklares som formålstjenelig.

15 På bakgrunn av dette innstiller AU på at studentdemokratier som er medlemmer av Norsk Studentorganisasjon skal få innvilget støtte til medlemskontigenten. Studenttall: Flertallet i arbeidsutvalget ønsker at dette punktet skal innegå som et kriterie i retningslinjene. Det skal være det minst tungtveiende, men bør allikevel være et hensyn som tas da størrelsen på studentmassen ved den enkelte institusjon i de fleste tilfeller vil ha mye å si for nødvendig aktivitetsnivå. Dissens fra Christian Strandenæs: Dissensen støtter høringssvaret fra Det Teologiske Menighetsfakultet: Vi ønsker ikke et stort fokus på studenttall, men på reell studentpolitisk virksomhet. Dette begrunnes med at det i SiO finnes institusjoner med svært få studenter, men med et aktivt og eventuelt voksende studentdemokrati. Samtidig finnes det institusjoner med flere studenter som ikke har, og heller ikke melder ønske om å drive med særlig studentpolitisk eller studentdemokratisk virksomhet. At da sistnevnte skal prioriteres høyere enn førstnevnte virker feil. Dissensen er også begrunnet med at punktet kommer i konflikt med andre prioriteringer, og dermed uansett ikke blir vektlagt. På bakgrunn av dette ønsker Strandenæs å stryke punktet Studenttall fra retningslinjene. X. Kompensasjon for ikke-medlemmer av Norsk Studentorganisasjon (NSO): I forslaget til retningslinjer sendt på høring ble høringsinstansene bedt om å ta stilling til en mulig kompensasjon av ikkemedlemmer i NSO. Arbeidsutvalget stiller seg her bak høringssvarene fra henholdsvis Studentrådet ved Det Teologiske Menighetsfakultet og Velferdstingsrepresentant Kristian Myhre, Studentparlamentet ved UiO og Studentparlamentet på HiOA. Fra høringssvar fra Det Teologiske Menighetsfakultet: Det er etter vårt syn ikke ønskelig med en særskilt prioritering av de studentdemokrati som måtte velge å stå utenfor vår felles nasjonale studentorganisasjon. Dette vil kunne oppfattes som et incentiv til ikke å organisere seg i en landsdekkende organisasjon og delta i det nasjonale studentpolitiske ordskiftet, og det vil ikke være heldig for verken det enkelte studentdemokrati eller studentbevegelsen som helhet. Fra høringssvar fra SP-HiOA: Det er valgfritt å være med i NSO. Slik vi ser det er det mange gode grunner til at de studentdemokratiene som i dag ikke er med i NSO, burde bli det. Medlemsfordelene er mange, og så lenge SiO tar kostnaden på medlemskapet, bør det ikke være store hindringer for noen å være med. Fra høringssvar fra SP-UiO: Nokre av studentdemokratia i SiO er ikkje medlemer av NSO. Studentparlamentet ved UiO meiner at organisasjonar som har vald å stå utanfor fellesskapet ikkje skal kompenserast for dette, då det vil undergrave fellesskapsløysinga som alle er tent med. Subsidiering av kontigenten til NSO bør vere eit gode som medlemsinstitusjonane i VT kan nytte seg av fordi VT meiner det er viktig for studentvelferden å ha ein nasjonal studentorganisasjon. Dimed er kontigenten ein politisk prioritering av semesteravgiftskroner, og det er ikkje naturleg å subsidiere dei som vel å stå utanfor fellesskapet. På bakgrunn av dette er arbeidsutvalgets innstilling at ikke-medlemmer av NSO ikke skal kompenseres i retningslinjene. Dette punktet er derfor fjernet fra reglementet.

16 Vedlegg 1: Retningslinjer for Velferdstingets tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratier i Oslo og Akershus Bruk og gyldighetsområde for dokumentet: Retningslinjene gjelder for Velferdstingets behandling av søknader fra støtteberettigede studentdemokratier tilknyttet Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kriterier for støtteberettigelse og krav til søknader og dokumentasjon reguleres av Avtale mellom Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT) og XXX vedrørende finansiering av VTs tilskuddsportefølje. Ved revisjon av dette dokumentet i Velferdstinget vil eventuelle endringer trå i kraft 1. januar påfølgende år. Retningslinjer: Grad av behov har høyest prioritet, og studenttall lavest prioritet blant punktene. De resterende punktene står ikke i prioritert rekkefølge. Grad av behov: Grad av behov skal være det førende prinsippet for tildelinger fra Velferdstinget. Grad av behov er det reelle behovet for midler hos hver enkelt søker. Velferdstinget skal premiere godt begrunnede søknader med nøkterne budsjetter. I vurderingen av grad av behov skal følgende faktorer vurderes spesielt: a) egenkapitalen, b) muligheten til å få støtte fra andre (for eksempel fra NSO), c) overenstemmelse mellom budsjett og regnskap fra foregående år, d) samsvar mellom planlagt aktivtet og budsjett. Studentpolitisk aktivitet: Velferdstinget skal innvilge støtte til studentpolitisk aktivitet. Utelukkende sosiale og kulturelle tiltak skal støttes av Kulturstyret. Driftskostnader, eksempelvis lønn, skal støttes av institusjonene. Velferdstinget skal likevel være pragmatiske når det gjelder a) institusjoner hvor det er helt naturlig at studentdemokrati og sosial aktivitet glir inn i hverandre, og b) demokratier som ennå ikke får støtte til hele driften fra institusjonen. Minimumsstøtte: Studentdemokratier som søker skal få en minimumsstøtte på kroner. NSO-kontigent: Studentdemokratier som er medlemmer av Norsk Studentorganisasjon skal få innvilget støtte til medlemskontigenten. Studenttall: Det skal tilstrebes likhet mellom studenttall ved institusjonen og støttesum til studentdemokratiet. Dissens fra Christian Strandenæs: -Foreslår å stryke punktet Studenttall fra retningslinjene

17 Vedlegg 2: Avtale mellom SiO og NSO om utbetaling av driftstilskudd 626

18 Saksfremlegg 4a Sak: 4a), Vedtakssak Politisk dokument for studentkultur Arbeidsutvalget innstiller på at Velferdstinget vedtar dokumentet med de endringer som fremkommer på møtet. Saksnotat Formålet med dokumentet er å definere hva studentkultur er, hva VT ønsker at det skal være i Oslo og Akershus, hvem som er ansvarlige, og hvordan man skal oppnå det. For å få inn flest mulige gode innspill har vi invitert følgende til å delta i høringen: Representanter i Velferdstinget Studentdemokratier tilknyttet Velferdstinget Cosa Nostra Det Norske Studentersamfund Samfunnet Bislet SiO Foreninger Høringen har vært åpen for alle slik at vi skulle kunne få innspill fra relevante instanser som ikke stod på høringslisten. Vi arrangerte også en debatt på mandag 4/11 på Samfunnet Bislet for å ytterligere få utforsket temaet. Til slutt har vi samlet alle innspillene, og sammenfattet dem i et dokument som vi tror vil være et godt verktøy for å fremme studentkultur i Oslo og Akershus. I høringssvarene ble det blant annet etterlyst bedre økonomiske rammer for studentkultur. Det er mange forskjellige måter å løse det på: Bør for eksempel frivillig studentengasjement gi rett til studiestøtte på tilsvarende måte som vanlige studier? Bør utdanningsinstitusjonene eller SiO tilby lønn til frivillige studenter? Bør kommunen gjøre det? Eller går lønn på akkord med frivillighetsprinsippet? Er det andre ordninger som utenforstående bør tilby til de frivillige studentene? Vedlegg Politisk dokument om studentkultur (Høringssvar fra Studentparlamentet ved UiO, Studentparlamentet ved HiOA, Det Norske Studentersamfund og David Kristensen finnes på For Arbeidsutvalget Tone Vesterhus Mari Heglum Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget

19 Vedlegg: Politisk dokument om studentkultur Politisk dokument om studentkultur Hva er studentkultur? Studentkultur er kulturuttrykk av, med eller spesielt tilrettelagt for studenter. Studentkultur kan være organisert gjennom foreninger og institusjoner. For at studentkultur skal kunne eksistere er det avgjørende å ha frihet til, arenaer for og lokaler der det er mulig å uttrykke seg kulturelt. Både studentene selv, studentsamskipnadene, utdanningsinstitusjonene, kommunen, og staten har ansvar for å skape dette rommet. Økonomisk, sosial, religiøs og etnisk bakgrunn ikke skal få begrense dette. Hvorfor er studentkultur viktig? Studentkultur er med på å sikre lik rett til utdanning. Studentkultur skaper sosiale arenaer som sikrer trivsel, og dermed helse, for studentene. Samholdet, mestringen og muligheten for utfoldelse som skapes i studentkulturen, leder til identitetsbygging og dannelse. Studentkultur er positivt for studieinstitusjonene fordi de tiltrekker seg flere studenter ved å ha et godt studentkulturmiljø. Studentkultur representerer også et viktig kulturelt bidrag til andre i samfunnet, og har et innovasjonsaspekt som er betydningsfullt for utvikling av byer, kommuner, stat og samfunn. Studentkultur har en dannende funksjon for de som utøver og opplever kulturen. Studentkultur og frivillig arbeid er en arena for organisasjonstrening, og praksis i forskjellige situasjoner. Demokratitrening gjennom studentkultur gir økt politisk bevissthet, og skaper kompetente deltagere i samfunnet. Hvilket ansvar har studentsamskipnaden for studentkultur? Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) bygger trygge rammer for studentkultur gjennom å gi økonomisk støtte, og å bidra til å øke kompetansen til aktive studenter. Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) skal gjøre dette gjennom å tildele tilstrekkelige midler fra semesteravgiften til studentkultur. Tildelingen skjer gjennom Velferdstingets tildelingsmøte og Velferdstingets kulturstyre, og reguleres gjennom Medie- og Kulturpolitiske tildelingskriterier for Velferdstinget, og Kulturstyrets tildelingskriterier. SiO Foreninger skal tilby studentene den kompetansen som er nødvendig for at studentkulturen skal være sterk og levedyktig. Tilbudene må være tilpasset alle deler av det studentkulturelle spekteret. Hvilket ansvar har utdanningsinstitusjonene? Utdanningsinstitusjonene har ansvar for å skape rom for studentkultur ved å tilby gratis lokaler for studentkulturell utfoldelse og drift, samt å gjøre det mulig å være involvert i studentkultur ved siden av studiene, for eksempel gjennom å tilby studiepoeng til engasjerte studenter. Utdanningsinstitusjonene bør samarbeide med engasjerte studenter når de arrangerer ting selv. Hvilket ansvar har kommunen? Oslo skal være Norges beste studentby. Kommunen bør være seg bevisst hvilke fordeler studentkultur skaper, og derfor benytte arbeidsgruppa Studenthovedstaden aktivt til å skape økt rom for studentkultur. Kommunen må legge til rette for StudiO-festivalen, bl.a. gjennom økonomisk støtte og gratis utlån av arealer. Kommunene må vederlagsfritt stille med lokaler for studentkultur, og promotere støtteordningene sine mot studenter. I tillegg må kommunen subsidiere kulturtilbud i kommunen slik at det er billig og tilgjengelig for studenter. Kommunen bør sikre at det er økonomisk gjennomførbart for frivillige studenter å reklamere for arrangementer i medier og andre kanaler.

20 Hvilket ansvar har staten? Staten må, på samme måte som kommunen, bidra slik at studenter har frihet til, arenaer for og lokaler der de kan uttrykke seg kulturelt. I tillegg må de sørge for at studenter har råd til å benytte seg av forskjellige kulturtilbud, bl.a. ved å sette studiestøtten høyt nok.

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Ekstraordinært møte Onsdag 15. januar kl. 17:00-18:00 Lucy Smiths hus - administrasjonsbygget Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Fredag 1. november 2013, klokka 16.30-18.00. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 5 6 7 8 9 10 Mandag 22. oktober 2012, klokka 18.00-19.30. Møtet blir avholdt på Blindern, Lucy Smiths hus 10. etasje i Rådsalen:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 3. desember kl. 17:00-20:30 Georg Sverdrups hus - Universitetsbiblioteket Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Innkalling til valgforsamling for Velferdstinget i Oslo og Akershus Onsdag 15. oktober 2014, klokka 17.00-18.30. Møtet blir avholdt på Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet 32, rom

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 14. oktober kl. 17:00-21:30 Det teologiske Menighetsfakultet Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

REFERAT FRA VALGFORSAMLING

REFERAT FRA VALGFORSAMLING REFERAT FRA VALGFORSAMLING Dato: 1. november 2013 Tid: kl. 16.30:-18.00: Sted: Lucy Smith Hus, Rådsalen Møtet satt d. 1. november kl. 16:55. Ved opprop kl. 17:10 var det 13 stemmeberettigede til stede.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO

INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030. Sted: UNIVERSITETET i OSLO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 12. MAI KL 1700-2030 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen (10 etasje) Administrasjonsbyggningen

Detaljer

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Velferdstinget i Oslo og Akershus Velferdstinget i Oslo og Akershus NOK regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Inntekter 3600 Tilskudd fra semesteravgiften 700 000 1 074 875 1 070 000 3610-3634 Tilskudd fra medlemsinstitusjonene 1 180

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 7 for Velferdstinget 2015 Mandag 12. oktober kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 16. mars kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 22. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Kroa, (Nydalsveien 15-17) 12 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 27. april kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Tirsdag 13. mai kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 20. oktober kl. 17:00-22:00 Sted: HiOA P52 Auditorium 3 (Pilestredet 52) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 27. august kl. 17:00-21:00 Domus Theologica Tema: Boligpolitikk Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA

Levert av Tord Øverland - HiOA. I samarbeid med studentene skal fylke og kommune jobbe for ( Levert av Tord Øverland - HiOA Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak 3 Forslag til sak 4 Forslag til sak Tord Øverland - HiOA Linjenummer: 1094 4a - Politisk Grunndokument I samarbeid med studentene kan fylke og

Detaljer

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger.

I tillegg har Kulturstyrets leder Sigrid Mæhle Grimsrud vært med på en del møter etter invitasjon, for å orientere om Kulturstyrets bevillinger. ÅRSRAPPORT Studenthovedstaden 2014 Studenthovedstaden Studenthovedstaden ble konstituert 19. september 2011. I utgangspunktet var det leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT), formand på Det Norske

Detaljer

Innkalling til Velferdstingsmøte

Innkalling til Velferdstingsmøte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 14. oktober 2013 Tid:

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2011 Vedtatt:6. februar 2011 Arbeidsprogrammet er arbeidsutvalgets handlingsplan, og bygger opp under Velferdstingets politiske plattformer. Arbeidsprogrammet blir vedtatt

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1. juni 2015 Tid: klokken

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2014 Tid:

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2016 Lørdag 23. til søndag 24. januar Sted: Renskaug Vertsgård VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminaret 2013 16.-17. februar 7 8 9 10 11 Sted: Randsvangen hotell på Hadeland 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter! 1 19 20

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 9. november kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 Innkalling til Velferdsseminar 11.-12. februar 2012 7 8 9 10 11 12 Sted: Hurdalsjøen Hotell og Konfransesenter 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære representanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 4. april 2013 Tid:

Detaljer

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte.

REFERAT STUDENTHOVEDSTADEN SAKSLISTE. SAK A) ORIENTERINGER Birgit, Mats, Marianne, Tuva og Morten orienterte. REFERAT fra møte i Studenthovedstadens arbeidsgruppe Dato: Onsdag 12.september 2012 Tidsrom: 17:00-19:00 Sted: Velferdstinget i Oslo & Akershus, Villa Eika Tilstede: Leder i VT, Birgit Lovise R. Skarstein

Detaljer

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3

VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00. P(ilestredet) 52 Auditorium 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INNKALLING OG SAKSPAPIRER VELFERDSTINGSMØTE TORSDAG 31. MARS KL 1700-21.00 HØYSKOLEN I OSLO P(ilestredet) 52 Auditorium 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 VELKOMMEN

Detaljer

Velferdstingets lille håndbok

Velferdstingets lille håndbok Velferdstingets lille håndbok 2 Om håndboken Velferdstinget er en stor interesseorganisasjon tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo, og vi har mange tillitsvalgte i systemet. Å ha mange tillitsvalgte betyr

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 7. april kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøyskolen BI Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Møte nr. 8 for Velferdstinget 2015 Mandag 7. september kl. 17:00-21:00 Sted: Handelshøgskolen BI VELKOMMEN, KJÆRE REPRESENTANTER! telefon 228 44 389 / 463 48 854 Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2015 7.- 8. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdsseminaret 2014 8.- 9. februar Sted: Thon Hotel Triaden Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens Hovedstyremøte/-seminar torsdag16. og fredag 17. februar 2012 på Lysebu. Til stede: Marianne Høva Rustberggard (leder), Magnus Nystrand, Torkil Vederhus,

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Velferdsseminarets ABC

Velferdsseminarets ABC Velferdsseminarets ABC alt du trenger å vite, og litt til A. Absolutt viktigst: Å møte opp i god tid på Chateau Neuf lørdag 11. februar før bussen reiser presis kl. 08.00. Akademika: Studentenes egen fagbokhandel.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 7. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrere og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og tidsplan V 1d)

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 27. april 2015 Tid:

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 1.september 2014 Tid:

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 9. november 2015 Tid: klokken 17:10 Sted: Handelshøyskolen BI, lokale D1 Møtet satt d. 9. november kl. 17:15. Ved opprop var det 27 stemmeberettigede til stede. DELEGATER:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av støtte

Retningslinjer for tildeling av støtte 1 2 3 Retningslinjer for tildeling av støtte Kapittel 1 Formål og virkeområde 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1.1 Virkeområde Disse retningslinjenes

Detaljer

Referat: Realistlistas Høstmøte

Referat: Realistlistas Høstmøte Referat: Realistlistas Høstmøte Tid og sted 15. november klokka 18:25 i Realistforeningens kjeller. Til stede på møtet: Henrik Sveinsson, Jørgen Eriksson Midtbø, Stian Kogler, Mali Ramsfjell, Ingvild Aabye,

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 17. november 2011

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007

Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Internasjonal plattform Vedtatt av Velferdstinget i Oslo 08.10.2007 Innledning Åtte læresteder i Oslo er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo. Dette er Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI i Oslo,

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009

Innkalling til velferdsseminar 14. og 15. februar 2009 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak

V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak Godkjenning av dagsorden og tidsplan AU innstiller på følgende: - Vedlagte forslag til dagsorden og tidsplan godkjennes. Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 02.02.12 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Lars Dahle. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær). Dag Morten

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11

Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Møte i Velferdstinget i Bergen, VT 07/11 Tirsdag 18. oktober 2011 VT 57/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: UiB: KhiB: BAS: NHH: HiB: Kristoffer Gaasholt,

Detaljer

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

1.2 KS skal bidra til å styrke den kulturelle aktivitet og det sosiale tilbud til studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). Kort om oss Kulturstyret jobber på mandat fra Velferdstinget, og følgende formål ligger til grunn for arbeidet vårt: 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. september kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Sakspapirer Velferdstingsmøte, kl.17.00-21.00, 15. mars 2010, Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Blindern.

Sakspapirer Velferdstingsmøte, kl.17.00-21.00, 15. mars 2010, Rådssalen, Administrasjonsbygningen, Blindern. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo

Detaljer

Kulturstyremøte 17. juni

Kulturstyremøte 17. juni Kulturstyremøte 17. juni Til stede: Leder: Svein Vadset Tømmerdal dy(uio), Jeanette Viken (UiO), Jana Aleksic (UiO), Torgeir Lebesbye (UiO), Hedda Eia Vestad (HiOA), Munir Jaber (HCK), Karoline Soot (UiO),

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica.

Godkjent R E F E R A T. fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Godkjent R E F E R A T fra møte i Studentsamskipnadens hovedstyre onsdag 27. april 2011 kl 08.30 på stort møterom, 4 etasje i Domus Athletica. Til stede: Fredrik Øren Refsnes (leder), Magnus Hovengen,

Detaljer

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april

Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Referat fra Velferdstingsmøte 28. april Tid: 17:00 21:00 Sted: Rådssalen, administrasjonsbygget Saksliste V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 001 Møtekonstituering 1a Valg av ordstyrer

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme.

Rosskopf,HiOA. Inkludere internasjonale studenters representanter for å gi økonomisk, sosiale og kulturelle bakgrunner en stemme. 4a - Politisk grunndokument 1 Forslag til sak 2 Forslag til sak Kristian Rosskopf,HiOA 4a - Politisk grunndokument Linjenummer: 547 Type:Endring 4a - Politisk grunndokument Inkludere internasjonale studenters

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE

REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSMØTE Dato: 29. august 2011 Tid:

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 16.01.13 Sted: Tilstede: Forfall: Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo Vidar L.Haanes, Ingunn Moser og Aleksander Nikolic. Dessuten møtte Arne J. Eriksen (sekretær).

Detaljer

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret

K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret K u l t u r s t y r e t Informasjonsbrosjyre om Kulturstyret Innholdsfortegnelse Støtte fra Kulturstyret Side Hva er Kulturstyret? 3 Hva gir Kulturstyret støtte til? 3 Hvem gir Kulturstyret støtte til?

Detaljer

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11

Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Møte i Velferdstinget i Bergen VT 02/11 Tirsdag 1. februar 2011 VT 13/11 Opprop Følgende representanter og vararepresentanter var til stede ved opprop: Studentlisten: Tine Øverseth Blomfledt, Kevin Grindeland,

Detaljer

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR

REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 REFERAT FRA VELFERDSTINGSSEMINAR Dato: 7.-8. februar 2015

Detaljer