INNKALLING OG SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER"

Transkript

1 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1

2 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, Handelshøgskolen BI, Politihøgskolen, Norges idrettshøgskole, Markedshøyskolen, Det teologiske menighetsfakultet, Lovisenberg diakonale høgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo, Høyskolen Diakonova, Norges Veterinærhøgskole, Norges Helsehøyskole, Norsk Gestaltinstitutt, Høgskolen i Staffeldtsgate, Norges Dansehøyskole, Barratt Due Musikkinstitutt, Steinerhøyskolen, Høyskolen for Ledelse og Teologi, Den Norske Eurytmihøyskole og Folkeuniversitetene. Kopi: Hovedstyrets studentmedlemmer Velferdstingets kontrollkomité Velferdstingets representanter i SiOs delstyrer Studentmediene og Kulturstyret Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon v/velferdsansvarlig ISU v/ UiOs lokallag Det Norske Studentersamfund v/hovedstyret Ordstyrer Innkalling til velferdstingsmøte Dette er endelig innkalling til Velferdstingets møte mandag 19.november. Møtet finner sted på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Maridalsveien 29, 0175 Oslo, i Store Auditorium. Denne innkallingen sendes ut til alle valgte representanter fra lærestedene. Det er møteplikt i Velferdstinget, og dersom du ikke kan møte må du selv varsle ansvarlig for din lærestedsgruppering eller fraksjon for å finne vara. Hvis du ikke vet hvem dette er, ta kontakt Arbeidstutvalget (AU). Arbeidsutvalget kan varsles via e-post til Ved spørsmål om praktisk informasjon kontakt informasjonsansvarlig Stian Lågstad: Vi oppfordrer alle til å ta en grundig kikk på VTs håndbok for tillitsvalgte: 2

3 AU innstiller på følgende: Vedlagte forslag til dagsorden og kjøreplan godkjennes. Dagsorden V = Vedtakssak D = Diskusjonssak O = Orienteringssak VT 01 Møtekonstituering 1a) Valg av ordstyrer og referent V 1b) Godkjenning av innkalling V 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan V 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 31. oktober V 1e) Godkjenning av valgprotokoller V VT 02 Orienteringer 2a) Arbeidsutvalgets orientering O 2b) Hovedstyrets orientering O 2c) Andre orienteringer O 2d) Orientering fra Akademika-styret O VT 03 Organisasjon 3a) Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg V 3b) Arbeidsutvalgets årsrapport O VT 04 Politikk 4a) Retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger V 4b) Maktutredningen D 4c) Resolusjon; Stipend for deler av studieavgiften V VT 05 Økonomi VT 06 Valg VT 07 Eventuelt 3

4 Forslag til møteplan: Møtestart med opprop Konstituering og orienteringer 1a) Valg av ordstyrer og referent 1b) Godkjenning av innkalling 1c) Godkjenning av dagsorden og kjøreplan 1d) Godkjenning av referat fra Velferdstingsmøtet 31. oktober 1e) Godkjenning av eventuelle valgprotokoller 17:20 2a) Arbeidsutvalgets orientering 2b) Hovedstyrets orientering 2c) Andre orienteringer 2d) Orientering fra Akademika-styret a) Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg - votering a) Retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger 18:45 Matpause 19:15 4b) Evaluering av SiOs åpenhetspolicy og evaluering av informasjonsflyten mellom Velferdstinget og SiO-styrene 20:15 3b) Arbeidsutvalgets årsrapport 21:00 4c) Resolusjon: Stipend for deler av studieavgiften Eventuelt 21:30 Møteslutt 4

5 Saksfremlegg 1a Dato: 19. november 2012 Sak: 1a) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Valg av ordstyrer og referent AU innstiller på følgende personer: Ordstyrer: Kjartan Almenningen Referent: Sarah Sørensen For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1b Dato: 19. november 2012 Sak: 1b) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av innkalling AU innstiller på følgende: Innkallingen godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 5

6 Saksfremlegg 1c Dato: 19. november 2012 Sak: 1c) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av dagsorden og kjøreplan AU innstiller på følgende: Vedlagt forslag til dagsorden For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget Saksfremlegg 1d Dato: 19. november 2012 Sak: 1d) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av referatet fra Velferdstingsmøte 31. oktober Referatet finner dere AU innstiller på følgende: Referatet godkjennes med de merknader som framkommer på møtet. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Signy Grape Leder for Velferdstinget Nestleder for Velferdstinget 6

7 Saksfremlegg 1e Dato: 19. november 2012 Sak: 1e) Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Godkjenning av valgprotokoller AU innstiller på følgende: Valgprotokoller godkjennes For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 7

8 Saksfremlegg 2a Dato: 19. november 2012 Sak: 2a), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 8

9 Arbeidsutvalgets orientering Å knytte tråder og hente ned baller har til en viss grad definert denne perioden for Arbeidsutvalget. Sakspapirfrist har ligget tett innpå tildelingsmøtet, og følgelig har det ikke skjedd alt for mye mer enn saksbehandling siden VT sist var samlet. Arbeidsutvalget har i denne perioden vurdert åpenheten i SiO, samt sett på hvordan informasjonsflyten i SiO og VT nå fungerer. I tillegg har det vært brukt en del tid på årsrapporten, som viser hvorvidt arbeidet i 2012 svarer til bestillingen i arbeidsprogrammet. I tillegg er det en del forefallende på plakaten, samt planlegging av kommende arrangementer. Så langt siste kontaktmøte i sammenheng med omleggingen av Kulturstyrets sekretariat har vært gjennomført, med Studentliv, Kulturstyret og VT-leder til stede. Prosessen fortsetter som planlagt, og VT-AU legger nå til rette for at et nytt arbeidsutvalg skal ta over en situasjon som er under full kontroll. Arbeidet med å planlegge oppstartsseminar for Kulturstyret er allerede i gang, for å redusere arbeidsmengden i januar. Helgen november var det planlagt en hyttetur. Hytte var leid inn, program lagt og innledere hyret. Etter mye frafall satt vi imidlertid igjen med kun fire påmeldte VT-representanter. Hytteturen ble derfor i denne omgang avlyst. Leieboerforeningen skulle onsdag 7. november holde et innlegg om leieboeres rettigheter. Oppmøte var relativt labert, med bare AU å tilstede, og også denne kvelden fikk dermed noen endringer. Representanter fra AU hadde imidlertid en nyttig ettermiddag hvor de fikk diskutert innkomne studenthenvendelser om leieboerforhold med en jurist med ekspertise på feltet. Leieboerforeningen og VT-AU diskuterer mulig samarbeid neste år, om neste år Velferdsting ønsker dette. VT-leder reiste mandag 5. - tirsdag 6. november til Tromsø sammen med styreleder i Hovedstyret, for å overvære en konferanse om digitale læremidler. Studentene eier gjennom samskipnaden Akademika, som både har bokhandler og forlag. Konferansen tok opp en del utfordringer med tanke på digitalisering av studiehverdagen, og hvordan disse kan løses. Informasjonsansvarlig og nestleder skal 23. november på NSOs landsstyremøte for å snakke om Amsterdam og midlertidige boliger. Arbeidsutvalget fikk, som nevnt tidligere, et innblikk i boligsituasjonen der under et besøk til byen tidligere i høst. Siden turen hovedsakelig var finansiert med midler fra NSO er det bare fint å kunne bidra ved å videreformidle noe av den erfaringer VT-AU fikk der. På samme landsstyremøte skal NSOs velferdspolitiske plattform diskuteres, og VT-AU vil følge med på hva som kommer opp. 14. november skal VT-leder, sammen med administrerende direktør og styreleder i SiO, delta på Bjørvikakonferansen. Det er fremdeles ikke klart hvem som skal få bygge studentboliger i Bjørvika, og det jobbes fremdeles med at det skal bli SiO. Torsdag 15. november skal VT-leder delta i en debatt om studenter og rus. Ellers fortsetter arbeidet med å hente ned baller og prosjekter, og knytte sammen tråder til neste Velferdsting tar over. Velferdstingets årlige julebord nærmer seg ferdigplanlagt - hold av datoen 14. desember. 9

10 Spre det gode budskap om valg 3. desember, det er mange spennende verv som skal besittes! For Velferdstingets Arbeidsutvalg Birgit Røkkum Skarstein Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus 10

11 Saksfremlegg 2b Dato: 19. november 2012 Sak: 2b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Hovedstyrets orientering AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 11

12 Hovedstyrets orientering Dette er årets siste orientering fra Hovedstyrestudentene. Siden det ikke har vært noe Hovedstyremøte siden sist, kommer vi med en kjapp oppsummering av året. Velferdsåret 2012 har for SiO sin del fortsatt vært preget av sammenslåingen, herunder fokus på strategi, et kritisk blikk på organisering og på forretningsvirksomhet, men også fokus på å nå milepæler som for eksempel Senter i Sentrum, som åpnet 17.oktober. I tillegg godkjente Kunnskapsdepartementet SiOs søknad om økt semesteravgift, etter innspill fra Velferdstinget. Helt konkret har Hovedstyret vedtatt strategier for Studentliv, Karrieresenteret, og Studentidretten, og i tillegg har styret i Studentkafeene vedtatt strategi for seg. Studentboliger har vært et viktig fokusområde i SiO har hatt rekordhøyt belegg, og rekordlange køer. Realisering av studentboliger er viktigere enn noen gang, men det er store utfordringer knyttet til at dagens kostnadsramme ikke er tilpasset dagens regelverk, herunder TEK10 og Husbankens tilleggskrav. Det var en seier da kravet om tilrettelagte studentboliger ble redusert fra 100 % til 20 %, men behovet for en tilpasning av kostnadsrammen er fortsatt prekær. Dette skyldes også forhold som økte byggekostnader. Vi har åpnet nye og kjærkomne studentboliger på Sogn, men har langt igjen til målet om 4000 nye studentboliger innen Vi har god tro på at det er mulig! En milepæl for studentboligbygging, er å få på plass studentboliger i Bjørvika, en eventuell sann studentseier siden Velferdstinget skal ha æren for å ha tørt å tenke store tanker i Det gjenstår fortsatt et arbeid for å sikre at disse bygges i regi av SiO. Det er ellers med tungt hjerte vi forbereder oss på endringene i samskipnadsloven. Nok en gang vil vi takke alle som sto på og kjempet i den saken lover kan endres igjen og vi anser ikke saken som tapt. Vi vil få takke Velferdstinget for innspillene vi har fått i løpet av året, og for dialogen med Velferdstingets arbeidsutvalg på formøter, og bidrag på andre arenaer. Vi er i gang med å planlegge opplæring og overlapp for 2013, og i den forbindelse ber vi om innspill og tilbakemeldinger. Send til ring/send sms til , kom bort i pausen, eller kom innom Domus Athletica Are og Marianne går ut av styret i år. Tusen takk for oss, og tusen takk for godt samarbeid! Godt møte! Are Arneberg Magnus Nystrand Hanne Marie Pedersen-Eriksen Torkil Vederhus Marianne Høva Rustberggard 12

13 Saksfremlegg 2c Dato: 19. november 2012 Sak: 2c), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Andre orienteringer AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 13

14 Saksfremlegg 2d Dato: 19. november 2012 Sak: 2d), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Orientering fra Akademika-styret AU innstiller på følgende: Orienteringene tas til etterretning. For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 14

15 Saksfremlegg 3a Dato: 19. november 2012 Sak: 3a), Vedtakssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg AU innstiller på følgende: Arbeidsutvalget skal bestå av 3 personer på heltid (100 %) og 3 på deltid (35 %); Leder (100 %), Nestleder (100 %), Informasjonsansvarlig (100 %), Politisk rådgiver (35 %), Politisk rådgiver (35 %) og Profileringsansvarlig (35 %). Totalt utgjør dette frikjøp av tid på 405 %. Saksnotat På det forrige Velferdstingmøtet ble endringer i sammensetningen av arbeidsutvalget diskutert. Saken kommer nå opp igjen for å vedta vedtektsendringene og reglementsendringene som ble diskutert på forrige møtet. Flertallet i arbeidsutvalget hadde foreslått å kutte profileringsansvarlig fra arbeidsutvalget, noe velferdstinget ikke var enige i, og det innstilles derfor på å beholde den samme stillingsprosenten og fordelingen til neste år. Endringsforslaget som endrer tittelen på samfunnskontakt og samskipnadskontakt til politiske rådgivere ble vedtatt. Velferdstingets arbeidsutvalg vil i 2013 derfor bestå av: - Leder - Nestleder - Informasjonsansvarlig - Politisk rådgiver - Politisk rådgiver - Profileringsansvarlig Se sakspapirene fra det forrige møtet og referatet her: For Arbeidsutvalget Birgit Lovise Røkkum Skarstein Stian Lågstad Leder for Velferdstinget Informasjonsansvarlig for Velferdstinget 15

16 Reglementsendringer Gjeldende reglement: pdf Del I, 3 Arbeidsinstruks for vervene i Arbeidsutvalget Fra: 3 1 Leders oppgaver Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges b) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag c) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten d) interne og eksterne representasjonsoppgaver e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde h) Velferdstingets sekretariat i) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden j) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 3 2 Nestleders oppgaver Velferdstingets nestleder skal: a) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i 3-1 b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer c) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver: Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: a) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene b) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk c) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen d) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling e) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier. Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på Engelsk. 16

17 f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 3-4 Samfunnskontaktens oppgaver: Velferdstingets PR og samfunnskontakt skal: a) ha ansvar for kontakt med lokal og nasjonal media b) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget c) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initiere medieutspill d) ha ansvar for lobbyvirksomhet overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 3-5 Samskipnadskontaktens oppgaver: Velferdstingets samskipnadskontakt skal: a) ha ansvar for jevnlig kontakt med de ulike divisjonene i samskipnaden b) innhente oppdatert informasjon fra de ulike divisjonene i samskipnaden c) ha ansvar for å videreformidle Velferdstingets gjeldende politikk til de berørte divisjonene i samskipnaden d) følge opp delstyrerepresentantene som er valgt av Velferdstinget 3-6 Profileringsansvarligs oppgaver: Velferdstingets profileringsansvarlig skal: a) ha ansvar for utadrettet aktivitet b) ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell c) ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arrangementer ved semesterstart Til: 3 1 Leders oppgaver Velferdstingets leder har det overordnete ansvaret for: a) å koordinere arbeidet i Velferdstingets Arbeidsutvalg, og sørge for at gitte retningslinjer følges b) økonomiansvaret for Velferdstingets budsjett. Leder har myndighet til å overføre fullmakt over kontoene, samt å godkjenne og kontrasignere alle bilag c) den interne og eksterne informasjonsvirksomheten d) interne og eksterne representasjonsoppgaver e) iverksettelse av vedtak fattet i Velferdstinget f) iverksettelse av vedtak fattet i Arbeidsutvalget g) å ha kjennskap til de enkelte saker som hører til det enkelte arbeidsområde h) Velferdstingets sekretariat i) kontakten med ledelsen i studentsamskipnaden j) kontakten med studentrepresentantene i Hovedstyret 3 2 Nestleders oppgaver Velferdstingets nestleder skal: 17

18 a) være leders stedfortreder og aktivt bistå leder i de oppgaver som er nevnt i 3-1 b) ha ansvar for koordinering av Velferdstingets eventuelle komiteer c) følge opp eksterne komiteer og samarbeidspartnere 3-3 Informasjonsansvarligs oppgaver: Velferdstingets informasjonsansvarlig skal: a) være bindeleddet mellom Velferdstinget og de lokale studentdemokratiene b) skolere de lokale studentdemokratiene og studentmediene om Velferdstingets virke og politikk c) bistå studentdemokratier og studentmedier under søknadsprosessen d) ha ansvar for å innkalle til og gjennomføre Velferdstingets valgforsamling e) ha ansvar for oppfølging av Velferdstingets nettsider og sosiale medier. Sakene på nettsiden skal også oppsummeres på Engelsk. f) ha ansvar for kontakt med andre studentorganisasjoner 3-4 Politisk rådgivers oppgaver Velferdstingets politiske rådgivere skal: a) innhente oppdatert kunnskap vedrørende aktuelle, politiske saker for Velferdstinget b) ha ansvar for, i samarbeid med leder, å initiere medieutspill c) ha ansvar for lobbyvirksomhet overfor Oslo kommune og andre aktuelle myndigheter 3-5 Profileringsansvarligs oppgaver: Velferdstingets profileringsansvarlig skal: a) ha ansvar for utadrettet aktivitet b) ha ansvar for velferdstingets profileringsmateriell c) ha ansvar for koordinering og gjennomføring av arrangementer ved semesterstart 18

19 Vedtektsendringer Gjeldende vedtekter: 6-2 Sammensetning Fra: Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Informasjonsansvarlig d) Samfunnskontakt e) Samskipnadskontakt f) Profileringsansvarlig Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35 % av full arbeidstid. Til: Arbeidsutvalget består av følgende verv: a) Leder b) Nestleder c) Informasjonsansvarlig d) Politisk rådgiver e) Politisk rådgiver f) Profileringsansvarlig Leder, nestleder og informasjonsansvarlig honoreres for fulltid. De andre vervene honoreres deltid oppad begrenset til 35 % av full arbeidstid. 6-3 Valgmåte Fra: Velferdstinget velger de seks medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilte valg. Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike institusjoner er representert i Arbeidsutvalget. Til: Velferdstinget velger medlemmene til Arbeidsutvalget ved særskilte valg. Det bør etterstrebes at studenter fra flere ulike institusjoner er representert i Arbeidsutvalget. 19

20 Saksfremlegg 3b Dato: 19. november 2012 Sak: 3b), Orienteringssak Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Arbeidsutvalgets årsrapport AU innstiller på følgende: Orienteringen tas til etterretning. Saksnotat For Arbeidsutvalget Birgit Skarstein Leder for Velferdstinget Signy Grape Nestleder for Velferdstinget 20

21 Årsrapport 2012 Velferdstinget i Oslo og Akershus Årsrapport for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2012 Innledning Ved inngangen til året, i januar 2012, var 23 studieinstitusjoner medlemmer i Studentsasmkipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Velferdstinget i Oslo og Akershus (VT). I løpet av året har tallet økt til 26. Velferdstinget har i 2012 hatt 37 representanter, og et arbeidsutvalg (AU) på 6 personer. Tre verv i AU har vært heltid og tre deltid, sistnevnte i 35 %. Velferdstinget har hatt et sekretariat på 80 % stilling. Dette har i tillegg vært ansatt 20 % av Oslo Kommune, som sekretariat for Arbeidsgruppen Studenthovedstaden. Konstituerende møte for Velferdstinget i Oslo og Akershus ble avholdt 1. desember Velferdstinget og dets arbeidsutvalg tiltrådte offisielt 1. januar Velferdstinget har i 2012 hatt ett velferdsseminar og åtte enkeltstående møter. Arbeidsutvalget har i tillegg hatt ukentlige møter. Andre gjennomgående møteaktiviteter har vært formøter med VTs representanter i delstyrene, VTs representanter i Hovedstyret, konsernledelsen i SiO, Studenthovedstadens arbeidsgruppe og de lokale studentdemokratiene. Arbeidsutvalget har i 2012 bestått av: Birgit Røkkum Skarstein (leder), Signy Grape (nestleder), Stian Lågstad (informasjonsansvarlig), Tone Veserhus (samskipnadskontakt), Kristin Brenna (samfunnskontakt) og Nicolai Solheim (profileringsansvarlig). Årsrapporten tar utgangspunkt i arbeidsprogrammets oppbygning, for å gjøre utfallet av hver sak oversiktlig. I tillegg er det lagt på tre relevante underkapitler til sist. Organisasjon Det har vært satt av relativt store ressurser til bygging og utvikling av egen organisasjon. Spesielt fordi arbeidsutvalget kun har bestått av representanter fra Universitetet i Oslo har det vært et poeng å pleie relasjoner med alle medlemsdemokratier, og nå bredt ut. Velferdstingets representanter, vararepresentanter og studentdemokratiene ved de små høyskolene ble i starten av året invitert til en felles Kick Off. Alle demokratiene ble besøkt før halve året var omme, og mye tid har gjennom året blitt brukt på jevnlig kontakt. Det har regelmessig blitt lagt ut informasjon og nyhetsbrev på Velferdstingets nettsider, twitter og facebook. I løpet av året er det etablert en del på nettsidene som kalles VT mener, og denne oppdateres fortløpende med gjeldende politikk. Informasjonsansvarlig har etablert et nyhetsbrev som regelmessig sendes ut til interesserte. For å rapportere om progresjon til Velferdstinget har arbeidsutvalget til hvert møte forberedt en skriftlig og muntlig presentasjon av velferdstingets arbeid. Etter sommeren ble det det presentert en halvårsrapport, og på årets siste ordinære møte i Velferdstinget blir denne årsrapporten lagt frem. VT har gjort et poeng ut av å møte opp på størstedelen av de offisielle møtene i lokale studentdemokratier, både for å orientere om VT og for å følge med på hva som beveger seg i studentmassen. I tillegg har arbeidsutvalget stilt opp på stand og aksjoner i forbindelse med ulike arrangementer. Ved kampanjer og andre relevante markeringer har det blitt produsert og distribuert informasjonsog kampanjemateriell til aktuelle demokratier, for profilering både av demokratiene, VT og SiO. Både lokal og nasjonal media har vært brukt for å fremme studentenes saker. 21

22 Velferdstingets leder har gjennom året vært representert i Studenthovedstadens Arbeidsgruppe. VT-leder har på vegne av Studenthovedstaden representert i det kommunale organet Kunnskap Oslo. Velferdstingets sekretær har også vært sekretær for Studenthovedstaden, og Velferdstinget har følgelig hatt en vertsrolle i organet. Arbeidet er utviklet, og tar nå en ny form. Fra å ha vært en smule perifer vil arbeidsgruppen nå spille en større rolle for Oslo Kommune og Kunnskap Oslo. Arbeidet er påbegynt, og Studenthovedstaden vil følge opp dette videre. Krisefond for internasjonale studenter har blitt forvaltet som tidligere, og det har, i samarbeid med studentrådgivningen, blitt tildelt midler herfra etter behov. Det har vært jobbet mye med å få fast observatørstatus med tale- og forslagsrett på landsmøtet i NSO, men dette gikk ikke gjennom. Arbeidsutvalget har imidlertid arbeidet tett med NSO i saker av både nasjonal og lokal interesse, som kampanjen for videreføring av ordning med deltidssykemelding. NSO har ellers bidratt med midler til gjennomføring av kampanjer. Ved slutten av året skal Velferdstinget evaluere infoflyten mellom VTs representanter og SiO-styrene og utarbeide retningslinjer for samspillet og informasjonstilgangen mellom organene. Dette skal opp på siste ordinære møte i Velferdstinget. Velferdstinget tar også på siste møte formelt stilling til Arbeidsutvalgets sammensetning. Informasjon og mediearbeid Det har vært et uttalt poeng å være tilgjengelig for alle studentdemokratiene i Velferdstinget. VT-møtene har gjennom året vært avholdt på ulike institusjoner: Høyskolen i Oslo og Akershus, Menighetsfakultetet, Arkitektur- og designhøyskolen, Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo. I tillegg har det vært avhold en Kick Off på Politihøyskolen. En utfordring med å få spredt møtelokalene er at mange av de mindre institusjonene ikke har egnede lokaler for VT-møter. Det er gjort en stor jobb med å utvikle og oppdatere VTs nettside, for å på den måten effektivt kunne tilgejngeliggjøre og spre informasjon. En god del av arbeidet vil også komme fremtidige velferdsting til gode, da mesteparten av funksjonene vil kunne videreføres. Det er utformet informasjonsmateriale, som organisasjonskart og modeller som viser forhold mellom SiO, VT og studentene. Dette med hensikt å tilgjengeliggjøre informasjon om organisasjonene. I tillegg er det lagt ut informasjon om Velferdingets Kulturstyre, og før året er omme vil også Studenthovedstadens arbeid være mer synlig. Denne er også nå tilgjengelig på engelsk. I tillegg ble det utarbeidet modeller som synliggjør hvordan det velges til Velferdstinget. I forbindelse med valget til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, og der gjennom Velferdstinget, distribueres en valgavis. I denne hadde VT en side om seg, sitt virke og hvordan valgordningen fungerer. Gjennom arrangementer, som gjesteforelesninger og kampanjer, har VT oppfordret lokale demokratier til å profilere både seg selv og VT. Arbeidsutvalget har fungert som bindeledd mellom SiO og demokratiene, og hatt ansvar for å stille til rådighet eller finne tak i nødvendig informasjon om SiOs velferdstilbud. Lokale demokratiene har også blitt informert om muligheten til å innføre frivillige SAIH-tiere der dette i dag ikke praktiseres. 22

23 Velfedstinget arrangerte under semesterstart alkoholfokusfrie arrangement, og arbeidet følgelig med å profilere dette, samt synliggjøre negative effekter av alkohol. Det ble i samme perioder delt ut store mengder vann til studenter. VT støttet i tillegg prosjektet Nattens Helter, hvor studenter blogget om å ikke drikke. VT har vært synlig i media, spesielt i forbindelse med større saker som boligmangel, tekniske krav til bygging av boliger og endring av samskipnadsloven. VT-AU har profilert VTs mål og virke overfor lokale myndigheter gjennom felles arenaer og møtepunkter. Mye av arbeidet er gjort i samarbeid med SiO, blant annet i felles lobbymøter. Hva Velferdstinget er og hvilke mål organisasjonen har er også noe VT-AU har jobbet for å profilere for studenter, blant annet gjennom studentmedia. Det er imidlertid noen utfordringer knyttet til å nå ut til brede deler av studentmassen, og mange vet ikke hva Velferdstinget er. Vi håper og antar imidlertid at dette har blitt bedre i løpet av året. Arbeidsprogrammet sier at det skulle ha vært gjennomført en medieundersøkelse våren Det var ikke satt av penger til en slik undersøkelse i budsjettet, og denne har følgelig derfor ikke blitt gjennomført. Det er nå satt av penger i budsjettet til at denne posten skal kunne gjennomføres neste år. VT-AU har imidlertid lagt til rette for at medieundersøkelsen skal kunne gjennomføres med noe mindre forberedelser enn hva som ville vært tilfelle i år. Studentvelferd: Generelt VT-AU har arbeidet mye for at studentstyringen skulle ivaretas i SiOs hovedstyre. Denne saken gikk imidlertid ikke veien, og et krav om 2/3 flertall for beslutninger i spesielt viktige saker ble innført. Effektene av endringen vil vi først se over nyttår, når den offisielt trer i kraft. Velferdstinget har tatt stilling til, og økt, semesteravgiften fra 420 kr til 550 kr. Det er bestemt at økningen hovedsakelig skal gå til å styrke tilbudet innen psykisk helse og tannhelse, samt markedsføring og profilering av SiOs velferdstilbud. Dette har trådt i kraft, og vi ser effektene allerede denne høsten. VT-AU har undersøkt nærmere hvor utbredt problemstilling det er at noen studenter ikke betaler semesteravgift. Dette ser ut til å gjelde få studenter, ved få institusjoner, og har følelig ikke vært en prioritert sak. Neste års Velferdsting kan om ønskelig forfølge punktet videre. Senter i Sentrum er åpnet, men så langt uten Karrieresenter. Velferdstingets politikk på feltet er spilt inn for SiO, men denne saken er krevende blant annet fordi den inkluderer sterk støtte både fra SiO og Høyskolen i Oslo og Akershus. Så langt har Karrieresenter derfor ikke kommet på plass her. Saken om vurdering av SiOs offentlighetspolicy skal opp på årets siste møte, i form av debatt av et 23

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Innkalling til Velferdstingsmøte Torsdag 17. november kl. 17:00-22:00 Sted: Frederikke, Blindern (Problemveien 11) 13 14 15 16 17 18 19 Velkommen kjære

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 13. oktober kl. 17:00-21:30 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Torsdag 4. april kl. 17:00 21:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 04. mai 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 1. juni kl. 17:00-21:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INNKALLING OG SAKSPAPIRER Invitasjon til Markering for Håvard Vederhus og Innkalling til Velferdstingsmøte Mandag 29. august kl. 17:00-21:00 Sted: UNIVERSITETET i OSLO Rådssalen

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo

Innkalling til møte i Velferdstinget i Oslo Til: Kopi: Alle valgte representanter i Velferdstinget Innkalte vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo Studentforeningen ved BI Nydalen Studentrådet ved Det teologiske

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010

Helsetjenesten i SiO. Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Helsetjenesten i SiO Til behandling i Velferdstinget 14. april 2010 Innstilling og saksutredning Velferdstingets arbeidsutvalg, 8. april 2010 1 Innholdsfortegnelse Arbeidsutvalgets innstilling... 4 1.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Endeleg innkalling til VT 08/10

Endeleg innkalling til VT 08/10 Endeleg innkalling til VT 08/10 Tid: 15.11.2010 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Mellombels innkalling med ei mellombels dagsorden skal vere oversendt til VT sine medlemmer minst 14 dagar før møtedato.

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO

REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO REFERAT FRA MØTE I VELFERDSTINGET I OSLO Dato: 11.-12.februar Tid: Sted: Thorbjørnrud Konferansehotell Ved opprop lørdag 11/2-06 kl. 14.20 var det 29 representanter til stede og møtet kunne settes. Følgende

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer