Dine trygderettigheter. i Hellas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dine trygderettigheter. i Hellas"

Transkript

1 Dine trygderettigheter i Hellas

2 Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende adresse: Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne veiledningen. Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. Den europeiske union, 2012 Gjengivelse er tillatt med kildeangivelse. Juli

3 Innholdsfortegnelse Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering... 4 Innledning... 4 Organisering av sosialomsorgen... 5 Finansiering... 6 Kapittel II: Helsetjenester... 8 Når har du rett til helsetjenester?... 8 Hva dekkes?... 9 Hvordan får du tilgang til helsetjenester?... 9 Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom...11 Når har du rett til kontantytelser ved sykdom?...11 Hva dekkes?...11 Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom?...12 Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon...13 Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon?...13 Hva dekkes?...13 Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon?...14 Kapittel V: Ytelser ved uførhet...15 Når har du rett til ytelser ved uførhet?...15 Hva dekkes?...16 Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet?...17 Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser...18 Når har du rett til aldersytelser?...18 Hva dekkes?...19 Hvordan får du tilgang til aldersytelser?...20 Kapittel VII: Etterlatteytelser...21 Når har du rett til etterlatteytelser?...21 Hva dekkes?...22 Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser?...23 Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer...24 Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer?...24 Hva dekkes?...24 Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller yrkessykdom?...25 Kapittel IX: Familieytelser...26 Når har du rett til familieytelser?...26 Hva dekkes?...27 Hvordan får du tilgang til familieytelser?...27 Kapittel X: Arbeidsløshet...29 Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet?...29 Hva dekkes?...29 Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet?...30 Kapittel XI: Garantert minsteinntekt...31 Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt?...31 Hva dekkes?...31 Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt?...31 Kapittel XII: Langtidspleie...32 Når har du rett til langtidspleie?...32 Hva dekkes?...32 Hvordan får du tilgang til langtidspleie?...32 Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder...33 Juli

4 Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering Innledning Hvis du arbeider i Hellas, har du rett til trygdeytelser på samme vilkår som greske arbeidstakere. De av familiemedlemmene dine som bor i i Hellas, har også rett til samme ytelser som familiemedlemmene til en gresk arbeidstaker. Det finnes ikke én enkelt lovmessig ramme som regulerer alle trygdeinstitusjonene i Hellas. Trygdeytelsene, vilkårene for å oppnå dem og formalitetene som må ordnes, varierer fra én institusjon til en annen. Instituttet for trygdeytelser, også kalt IKA- ETAM, er imidlertid landets største trygdekasse for arbeidstakere, og dekker størstedelen av befolkningen. I denne veiledningen fokuseres det på den sosialomsorgen som ytes av IKA-ETAM. IKA-ETAM omfatter lønnsmottakere i offentlig og privat sektor som har en privatrettslig arbeidskontrakt, og som ikke er omfattet av en annen generell trygdeordning. IKA-ETAM dekker kontantytelser ved sykdom og svangerskap/fødsel, samt pensjoner. Arbeidsløshets- og familieytelser sorterer under arbeidsdirektoratet (OAED): Avgiftene til OAED kreves inn av IKA-ETAM, som deretter overfører dem til OAED. Hvis du har et yrke som hører inn under en annen trygdeordning, må du kontakte den aktuelle trygdekassen for å få mer informasjon. Kontaktopplysninger for de viktigste trygde- og pensjonskassene finner du i delen med nyttige adresser og websider. Ditt lokale IKA-ETAM-kontor kan også opplyse deg om hvilken forsikringsordning du tilhører. Hvordan blir du medlem i IKA-ETAM? Første gang du får en jobb som omfattes av IKA-ETAM-ordningen, må du registreres hos IKA-ETAMs lokalkontor på stedet der du bor (og du må alltid melde fra til dem om eventuelle endringer i personopplysningene dine). Deretter gir du arbeidsgiveren din en kopi av trygdebeviset. Det er et bevis på at du er medlem av trygdeordningen, og det inneholder også trygdenummeret du har fått tildelt. Arbeidsgiveren din fyller ut de særskilte erklæringene med personopplysninger (APD), som sendes til IKA-ETAM på faste datoer. Din personlige "konto" hos trygdekassen gjenspeiler medlemshistorikken din (hvor mange dager du har arbeidet samt andre trygdeopplysninger) og føres i elektronisk form. Når APD-opplysningene har blitt behandlet, oppdateres kontoen din, og arbeidsgiveren mottar to ganger i året en ny kontoutskrift som gis videre til arbeidstakeren. Når opplysningene om trygdemedlemmet er fullt ut oppdatert i IKA-ETAMs elektroniske arkiv, vil kontoutskriftene bli sendt direkte til vedkommendes privatadresse. Hvis du er selvstendig næringsdrivende, må du selv registrere deg hos den relevante bransjeorganisasjonen (f.eks. Athens advokatforening osv.), og hos skattemyndighetene (Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Δ.Ο.Υ.) hvis det er påkrevd, og deretter registrere deg hos den aktuelle trygdekassen. Trygdeavgifter Regelverket knyttet til forsikringsrisikoer og tilsvarende ytelser for personer som er dekket av IKA-ETAM, inneholder ulike bestemmelser alt etter når man ble medlem i Juli

5 ordningen. Systemet som ble innført i 1992, og som fremdeles gjelder, deler arbeidstakerne i to kategorier: personer som ble medlem av trygdeordningen før 31. desember 1992, og personer som ble medlem etter 1. januar For disse to kategoriene gjelder ulike bestemmelser for trygderettigheter og tildeling av ytelser. Også ytelsenes størrelse varierer. Etter 2011 er vilkårene for rett til pensjon harmonisert for alle (lønnede arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende). Trygdeavgifter betales både av arbeidstakeren og arbeidsgiveren for å dekke risiko for aldersrelaterte ytelser og ytelser til uførhet, dødsfall, arbeidsulykker, yrkessykdom, sykdom, fødsel og arbeidsløshet. Den ansattes trygdeavgift er en prosentandel av bruttolønnen, som arbeidsgiveren trekker fra lønnen ved utbetaling eller senest to måneder etter lønnsutbetalingen. Arbeidsgiverens avgift, som også utgjør en prosentandel av bruttolønnen, betales av arbeidsgiveren og legges til bruttolønnen. Arbeidsgiveren betaler begge disse avgiftene til IKA-ETAM innenfor en fastlagt frist. Avgifter for naturalytelser ved sykdom betales til EOPYY fra alle trygdekasser. Klager Hvis du er uenig i en avgjørelse som er tatt av IKA-ETAM-kontoret du hører inn under, kan du klage avgjørelsen inn for IKA-ETAM-kontorets lokale forvaltningsutvalg (TDE) senest 30 dager etter at du har fått melding om avgjørelsen. Hvis det dreier seg om en avgjørelse i en pensjonssak, er klagefristen tre måneder etter at du har fått melding om avgjørelsen. Hvis du ikke er fornøyd med TDEs avgjørelse, kan du bringe saken inn for angjeldende forvaltningsdomstol innen 60 dager etter at du har fått melding om avgjørelsen. Organisering av sosialomsorgen De fleste trygdeinstitusjonene kontrolleres og føres tilsyn med av departementet for arbeid, trygd og velferd. Offentlige myndigheter griper inn mot mulig svindel for å ivareta allmenne interesser, og kontrollerer at lovgivningen og bestemmelsene anvendes korrekt av trygdeinstitusjonene (trygdekassene). Alle de ovennevnte trygdeinstitusjonene forvaltes av forvaltningsutvalg som består av representanter for medlemmene av trygdeordningen, pensjonistene, arbeidsgiverne og staten. Den største trygdekassen er instituttet for trygdeytelser (IKA-ETAM, Ιδρυμα Κοινωνικων Ασφαλισεων-Ενιαιο Ταμειο Ασφαλισης Μισθωτων), som de fleste lønnsmottakere og andre kategorier av arbeidstakere er medlem av. Gårdbrukere er medlem av trygdeordningen for landbruksarbeidere (OGA, Οργανισμος Γεωργικων Ασφαλισεων). Trygdekassen for selvstendig næringsdrivende (OAEE, Οργανισμος Ασφαλισης Ελευθερων Επαγγελματιων) er trygdeordningen for håndverkere, kjøpmenn, hotelleiere, transportarbeidere og reisebyråpersonell. Trygdekassen for frie yrker (ETAA, Ενιαιο Ταμειο Ανεξαρτητα Απασχολουμενων) omfatter leger, advokater og ingeniører. Personer som er sysselsatt i mediene (dvs. personer som jobber i pressen, fotojournalister, redaktører, journalister og andre innenfor massemedia), omfattes av trygdekassen for massemediene (ETAP-MME, Ενιαιο Ταμειο Ασφαλισης Προσωπικου Μεσων Μαζικης Ενημερωσης). Sjømenn er dekket gjennom en egen trygdekasse for sjøfolk (NAT, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο). Juli

6 Offentlige tjenestemenn er dekket gjennom hovedregnskapskontoret (GLK, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), som opererer under Finansdepartementet. Etter 2011 er personer som begynner å jobbe i det offentlige, dekket gjennom IKA-ETAM. Det finnes også sektorer og bransjer for tilleggsdekning (tilleggspensjon og engangsytelser), som opererer enten innenfor trygdekassene som tilbyr hoveddekningen, eller som uavhengige kasser. Videre finnes det et frivillig system for tilleggspensjoner under andre søyle, som omfatter ni arbeidsforsikringsordninger. Hver enkelt trygdekasse er underlagt separat lovgivning. I enkelte tilfeller varierer ytelsene, vilkårene for å tildele disse ytelsene og formalitetene knyttet til dette fra én trygdekasse til en annen. Denne typen ulikheter har blitt betydelig redusert etter reformlov 2084,1992, 3655/2008, 3863/2010 og 3918/2011, som har innført bestemmelser som gjør pensjonsvilkårene mer like for alle. Disse lovene er resultatet av en langvarig sosial dialog mellom embedsverket, politikere og partene i arbeidslivet om trygdeordningene i Hellas. Det overordnede formålet med lovgivningen er å innføre en reform som, med fokus på å bevare trygdesystemets offentlige, allmenne, obligatoriske og omfordelende karakter, sørger for at systemet er sosialt rettferdig og bærekraftig på lang sikt. For å sikre den fremtidige (fra og med 2019) finansieringen av trygdeinstitusjonenes ytelser, og ut fra tanken om solidaritet mellom generasjonene, ble trygdekassen for generasjonssolidaritet (Ασφαλιστικο Κεφαλαιο Αλληλεγγύης Γενεών - AKAGE) opprettet, og det er betalt inn midler til denne trygdekassen fra 1. januar OAED (arbeidsdirektoratet) er en egen institusjon som har ansvar for risikoen for arbeidsløshet. Det har også ansvar for familieytelser. Det er imidlertid IKA-ETAM, OAEE og ETAP-MME som krever inn bidrag på vegne av OAED med tanke på dekning for risikoen for arbeidsløshet for deres medlemmer. Det er EOPYY (den nasjonale organisasjonen for helsetjenester) som gir naturalytelser ved sykdom. Organisasjonen opererer fra 1. januar 2012 under både Helsedepartementet og departementet for arbeid, trygd og velferd. For kontantytelser ved sykdom dekkes personene gjennom trygdekassen hvor de har hoveddekningen deres. Finansiering Trygdesystemet er basert på prinsippet om trepartsfinansiering (arbeidstaker, arbeidsgiver og staten), med årlig statsstøtte til trygdeinstitusjonene. I den greske forfatningen fra 1975, som ble revidert i 2001, ble prinsippet om «sosialstaten» fastlagt gjennom bestemmelser som garanterer en høy grad av sosial beskyttelse. Særlig artikkel 22, 5 om trygdelovgivning omhandler statens forpliktelse til å sørge for trygdeordninger for arbeidstakere (lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende). Trygdesystemet fungerer via selvstyrte trygdeorganisasjoner og dekker den yrkesaktive befolkningen i hele landet. Systemet er delt inn i tre søyler: Juli

7 en ordning med obligatorisk primærmedlemsskap samt tilleggs-/hjelpeordninger: administreres via trygdekasser vanligvis basert på et "pay-as-you-go"-system, hvor dagens yrkesaktive dekker utbetalingene til dagens pensjonister valgfrie tilleggsordninger for ulike yrker: en finansiert ordning som administreres via trygdekasser valgfrie private forsikringspoliser: en finansiert ordning som administreres via en rekke private forsikringsselskap Juli

8 Kapittel II: Helsetjenester Når har du rett til helsetjenester? EOPYY utbetaler naturalytelser til følgende personer: arbeidstakere som har medlemskap i IKA-ETAM, offentlige og kommunale tjenestemenn, bønder, selvstendig næringsdrivende og ansatte i servicebedrifter for det offentlige pensjonister i kategoriene over, dvs. alle som får utbetalt uføre-, alders- eller etterlattepensjon personer som får utbetalt pensjon fra andre trygdeordninger, men som betalte inn trygdeavgifter til IKA-ETAM da de var i arbeid personer som forsørges av et medlem, og pensjonister som ikke selv har den samme (direkte) retten til trygdeytelser arbeidsløse som mottar ytelser ved arbeidsløshet, samt særskilte kategorier av arbeidsløse som omfattes av særordninger Personer som forsørges av et medlem kan være følgende: ektefellen, hvis denne ikke er i arbeid barn, uansett om de er født i ekteskapet, inntil de er fylt 18 år eller inntil de er fylt 24 år, hvis de er arbeidsløse eller, hvis de er studenter, i 2 år etter at studiene er avsluttet, men under ingen omstendigheter etter at de er fylt 26 år foreldre (under visse omstendigheter) foreldreløse, barnebarn og søsken en fraskilt ektefelle (under visse omstendigheter) Det er i tillegg visse betingelser som må oppfylles for at du skal ha rett til naturalytelser. Du må ha vært i arbeid i minst 50 dager i kalenderåret før sykemeldingsdatoen eller i løpet av de siste 15 månedene før denne datoen. I sistnevnte tilfelle trekkes antall arbeidsdager du har arbeidet i løpet av de tre siste månedene i denne perioden fra. En arbeidsdag tilsvarer en dag med trygdemedlemskap, og den årlige ferien med lønn regnes også som arbeidsdager. Når retten til naturalytelser ved sykdom skal bestemmes, teller dager hvor du har fått utbetalt sykepenger eller ytelser ved arbeidsløshet med som dager med trygdemedlemskap. Perioder med trygdemedlemskap som er opptjent i et annet EUmedlemsland, kan i enkelte tilfeller regnes med som perioder med trygdemedlemskap som er opptjent i Hellas, selv om dette ikke er fastsatt i nasjonal lovgivning. Kontakt ditt lokale IKA-ETAM-kontor for å få mer informasjon om nødvendige formaliteter. Juli

9 Hva dekkes? Du har rett til følgende naturalytelser fra helsetrygdeordningen: medisinsk behandling laboratorietester / kliniske undersøkelser tannlegebehandling legemidler sykehusbehandling supplerende behandling (terapeutiske hjelpemidler, ortopediske artikler, briller, høreapparater, proteser osv.) spabehandling og kurer ytelser til aeroterapi Naturalytelser utbetales i hele den perioden du er berettiget til ytelsene, såfremt du oppfyller vilkårene etter loven. Perioden er angitt på helsekortet ditt. Selv om en sykdom vedvarer lenger enn den angitte perioden, vil du fortsatt motta ytelsene til du er frisk (fortsettelse av behandling). Din andel av utgiftene til behandlingen er fastsatt i EOPYYs regelverk, men kan aldri overstige 25 % (f.eks. til medisin eller proteser). Trygdemedlemmet har rett til innleggelse på et offentlig sykehus eller på en godkjent klinikk utpekt av instituttet for trygdeytelser. Innleggelse på et sykehus eller en klinikk utenfor trygdeordningen er ikke tillatt. Hvis du vil vite mer om hvilke naturalytelser du har rett til, og hvor stor del av utgiftene du eventuelt må betale selv, kan du kontakte ditt lokale EOPYY-kontor. Hvordan får du tilgang til helsetjenester? Helsetjenester kan du få via offentlige sykehus og private klinikker. I byområder velger trygdemedlemmene en allmennpraktiserende lege fra en liste. På landsbygda er det ikke fritt valg: trygdemedlemmene går til legen til det lokale instituttet for trygdeytelser. De kan få henvisning til spesialister tilknyttet EOPYY lokalt, som opererer med ventelister. Hvis det haster, kan de også bli henvist til en privat spesialist. I dette tilfellet dekkes utgiftene av personen som er dekket gjennom EOPYY. Det er ingen egenbetaling ved levering av helsetjenester i det offentlige helsesystemet. Private spesialister krever at trygdemedlemmet betaler en del av honoraret på forhånd. Resten av trydeinstitusjonene, bortsett fra EOPYY, refunderer et beløp tilsvarende det fastsatte statlige tilskuddet. Helsekortet er ditt bevis på at du er trygdemedlem og har rett til naturalytelser og kontantytelser ved sykdom. Familiens medlemmer får et familiehelsekort. For å få utlevert et personlig helsekort må du ha opptjent minst 50 dager som trygdemedlem i løpet av det foregående kalenderår eller de siste 15 månedene. Hvis beregningen er basert på de siste 15 månedene, blir de tre siste månedene i perioden ikke tatt med. Det personlige helsekortet utstedes til personer med direkte trygdemedlemskap, dvs. arbeidstakere eller alders- eller uførepensjonister, samt personer med direkte trygdemedlemskap i andre trygdeinstitusjoner som omfattes av EOPYY når det gjelder naturalytelser ved sykdom (f.eks. pensjonister under OAEE). Juli

10 Familiehelsekortet utstedes til trygdemedlemmets familiemedlemmer, forutsatt at disse ikke har arbeid (og derfor ikke er direkte berettiget). Det kan også utstedes familiehelsekort til etterlatt ektefelle og barn hvis personen som omfattes av trygdeordningen dør, og til pensjonister fra andre trygdeordninger, som er dekket av EOPYY når det gjelder syketrygd. I september hvert år gir IKA-ETAM ut merkelapper til alle trygdemedlemmer som oppfyller vilkårene for fortsatt trygdemedlemskap. Disse merkelappene sendes ut i oktober, og skal klistres på helsekortet. Prosessen gjentas i desember slik at trygdemedlemmer som har oppfylt vilkårene fra september til desember, også blir omfattet av ordningen. Vi ber deg oppsøke trygdeorganisasjonen din (IKA-ETAM), som opererer under EOPYY, for å validere det personlige helsekortet ditt. Juli

11 Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? Kontantytelser ved sykdom utbetales til arbeidstakere med trygdemedlemskap, som på grunn av fysisk eller psykisk sykdom ikke er i stand til å arbeide, og som har vært borte fra arbeidet i mer enn tre dager. Ytelsesperiodens varighet øker jo lenger du har betalt inn trygdeavgift, men du må ha vært trygdemedlem i minst: 120 dager i løpet av foregående kalenderår (100 for ansatte innenfor bygg og anlegg) eller de første 12 månedene av 15-måneders perioden forut for sykdommen (ytelsenes varighet: 182 dager for ett eller flere sykdomstilfeller i løpet av ett år) 300 dager med trygdeavgift i løpet av de to årene, eller 27 måneder av de 30 månedene forut for sykdommen (ytelsenes varighet: 360 dager for samme sykdom i løpet av ett år) 1500 dager med trygdemedlemskap, herav 600 dager i løpet av de fem årene før det oppstod arbeidsuførhet som følge av samme sykdom (ytelsenes varighet: 720 dager) 4500 dager med trygdemedlemskap før sykemelding Avhengig av pasientens alder og trygderettigheter kan det utbetales ytelser i 720 dager, hvis kravet om 1500 eller 4500 dager ikke er oppfylt. Én arbeidsdag tilsvarer én dag med trygdemedlemskap. Den årlige ferien med lønn regnes som arbeidsdager. Dager hvor du har fått utbetalt arbeidsløshetstrygd medregnes imidlertid ikke, men inntil 25 dager med kontantytelser ved sykdom tas med. Perioder med trygdemedlemskap som er opptjent i et annet EU-medlemsland, kan i enkelte tilfeller regnes med som perioder med trygdemedlemskap som er opptjent i Hellas, selv om dette ikke er fastsatt i nasjonal lovgivning. Kontakt ditt lokale IKA-ETAM-kontor for å få mer informasjon om nødvendige formaliteter. Hva dekkes? Ytelsenes størrelse Når sykepengebeløpet skal beregnes, plasseres trygdemedlemmet i en kategori på grunnlag av gjennomsnittet av vedkommendes lønn i løpet av de siste 30 arbeidsdagene i foregående kalenderår. Grunnbeløpet er 50 % av referanseinntekten for din kategori. Beløpet økes med 10 % for hvert familiemedlem du forsørger, men det samlede beløpet kan likevel ikke overstige 70 % av referanseinntekten, eller referanseinntekten for trygdemedlemmer i trygdekategori 8. Hvis du får behandling på sykehus, reduseres beløpet med to tredjedeler hvis du ikke har forsørgerplikt. I de første 15 dagene er samlet tak for sykepenger pluss tillegg for forsørgerplikt (maks. fire personer) EUR 15,99 per dag. Etter 15 dager er samlet tak for sykepenger pluss tillegg for forsørgerplikt (maks. fire personer) EUR 29,39 per dag. Juli

12 Ytelsens varighet Sykepenger utbetales fra fjerde dag etter at sykdommen inntrådte eller etter at det relevante IKA-ETAM-organet registrerte sykdommen. Hvis trygdemedlemmet senere i samme kalenderår vurderes å være ute av stand til arbeide på grunn av den samme eller en annen sykdom, utbetales sykepengene fra første dag. Hvis vedkommende frivillig har meldt seg inn i trygdeordningen eller er selvstendig næringsdrivende (dvs. arbeider innenfor bygg og anlegg), utbetales sykepengene fra den 11. dagen etter at sykdommen inntrådte. Sykepenger utbetales syv dager i uken, i inntil: 182 dager i samme kalenderår for samme eller en annen sykdom 360 dager for samme sykdom, hvis du har opptjent en medlemsperiode på minst 300 dager i løpet av de to foregående år eller de siste 30 månedene forut for sykemeldingen de tre siste månedene skal ikke regnes med i sistnevnte tilfelle 720 dager, hvis du har opptjent en medlemsperiode på 1500 dager, hvorav 600 av dem i løpet av de siste fem årene, eller 4500 dager før sykdommen inntrådte eller mellom 300 og 4200 dager avhengig av din alder. Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? Du må fremvise følgende dokumentasjon for å få utbetalt kontantytelser ved sykdom: din personlige kontoutskrift fra trygdeordningen helsekortet ditt (personlig og familiehelsekort) en erklæring fra din arbeidsgiver om hvor lenge du har vært borte fra arbeidet en legeerklæring utstedt av en lege tilknyttet IKA-ETAM, om at du ikke er i stand til å arbeide Juli

13 Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? For å få utbetalt fødselspenger må du ha vært trygdemedlem i minst 200 dager i løpet av de siste to årene før fødselen. Du kan heller ikke være yrkesaktiv. Én arbeidsdag tilsvarer én dag med trygdemedlemskap. Den årlige ferien med lønn regnes som arbeidsdager. Perioder hvor du har fått utbetalt arbeidsløshetstrygd medregnes imidlertid ikke, men inntil 25 dager med kontantytelser ved sykdom kan likevel tas med. Perioder med trygdemedlemskap som er opptjent i et annet EUmedlemsland kan i enkelte tilfeller regnes med som perioder med trygdemedlemskap som er opptjent i Hellas, selv om dette ikke er fastsatt i nasjonal lovgivning. Kontakt ditt lokale IKA-ETAM-kontor for å få mer informasjon om nødvendige formaliteter. Hva dekkes? Ved barnefødsel utbetales følgende ytelser: barselsytelse for fødselspleie ved uavhengige sykehus/klinikker (naturalytelser) fra EOPYY fødselspenger (i forbindelse med graviditeten og fødselen) (naturalytelser fra IKA- ETAM særskilt ytelse for mor fra EOPYY kun for sykehusinnleggelse ved private klinikker som ikke er registrert hos EOPYY særskilt svangerskapspermisjon Barselsytelse I stedet for fødselspleie mottar personer med direkte trygdemedlemskap, ektefeller (også pensjonister) til personer med direkte trygdemedlemskap og pensjonister en fast barselsytelse ved sykehusbehandling på sykehus/klinikk som ikke er registrert hos EOPYY. Denne tilsvarer EUR 900, forutsatt at mottakeren har hatt 50 dager med trygdemedlemskap i løpet av foregående kalenderår eller de siste 15 månedene (de siste tre månedene ikke medregnet). Fødselspenger Hvis du ikke arbeider de siste 56 dagene før forventet nedkomst og de første 63 dagene etter nedkomsten, utbetales det fødselspenger. Fødselspengene (i forbindelse med graviditeten og barselperioden) tilsvarer lønnen din. Særskilt ytelse for mor Lønnsmottakere som er gravide, nettopp har nedkommet eller ammer, og som på arbeidsplassen blir utsatt for faktorer som kan medføre helserisiko for både mor og barn, har rett til en særskilt ytelse for mor, hvis det både teknisk og objektivt ikke er mulig for arbeidsgiveren å finne annet arbeid til henne. For å få utbetalt denne ytelsen må trygdemedlemmet ha opptjent 200 medlemsdager i løpet av de siste to årene før Juli

14 hun avbryter arbeidet. Ytelsesbeløpet tilsvarer sykepengene uten noen begrensning (referanseinntekten for kategori 8) og utbetales av arbeidsgiveren og trygdekassen. Særskilt svangerskapspermisjon Denne permisjonen følger den ordinære svangerskapspermisjonen eller den perioden hvor arbeidstakeren arbeider i redusert stilling, og kan vare i opptil seks måneder. I løpet av permisjonen utbetaler OAED et månedlig beløp som tilsvarer minstelønnen og en andel av feriepengene til arbeidstakeren. Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? Du kan få tilsendt skjemaer fra ditt lokale IKA-ETAM-kontor. For å få utbetalt ytelsen må du fremvise helsekortet eller familiehelsekortet ditt, sammen med barnets fødselsattest. Du må fremvise følgende dokumenter for å få utbetalt ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon: din personlige kontoutskrift fra trygdeordningen ditt personlige helsekort familiehelsekortet (brukes til å beregne tillegget for forsørgede familiemedlemmer) en erklæring fra en fødselslege/gynekolog tilknyttet IKA-ETAM om forventet fødselstermin en erklæring fra arbeidsgiveren din, som bekrefter at du ikke lenger er i arbeid barnets fødselsattest (for utbetaling av ytelsen etter fødselen). I ditt første arbeidsår fortsetter arbeidsgiveren å betale lønnen din i 15 dager under svangerskapspermisjonen, hvis du har arbeidet i minst 10 dager. Etter første arbeidsår kan arbeidsgiveren fortsette å betale lønnen din i én måned under svangerskapspermisjonen. Arbeidsgiveren kan trekke fra beløp som du mottar fra trygdekassen for samme periode. Personer som mottar den særskilte barselsytelsen, betales av arbeidsdirektoratet (OAED). I denne perioden krediteres avgiftsinnbetalinger til alderspensjon, syke- og tilleggstrygd av OAED. Juli

15 Kapittel V: Ytelser ved uførhet Når har du rett til ytelser ved uførhet? Ytelser Helsedepartementet har opprettet 10 økonomiske hjelpeprogrammer som dekker følgende uførhetskategorier: blindhet døvhet alvorlig psykisk utviklingshemming thalassemi hemofili AIDS alvorlig funksjonshemming cerebral parese paraplegi kvadriplegi amputasjoner personer som lider av Hansens sykdom transporttilskudd Disse ytelsene tildeles som sosialhjelp og skal dekke utgifter for funksjonshemmede personer. Ytelsene er ikke-avgiftsbaserte, finansieres av kommunene og er ikkeinntektsbestemte. Kriteriene for tildeling av ytelser varierer for de ulike ordningene og omfatter hovedsakelig kriterier knyttet til trygderettigheter og en eventuell tildeling av andre ytelser ved uførhet. Ytelser ved uførhet Uførepensjon ved ikke-yrkesrelatert sykdom Følgende vilkår må være oppfylt for å få tildelt uførepensjon: Sentrene for godkjenning av arbeidsuførhet (KEPA) må bekrefte at din arbeidsevne er redusert med minst 50 % du må ha opptjent den påkrevde perioden med trygdemedlemskap Perioder med trygdemedlemskap som er opptjent i et annet EU-medlemsland, regnes med som perioder med trygdemedlemskap som er opptjent i Hellas, og må føres opp i pensjonssøknaden. Personer må for å få tildelt uførepensjon oppfylle de generelle vilkårene ovenfor, og under IKA-ETAM-ordningen ha opptjent minst: 4500 dager med trygdemedlemskap, eller 1500 dager med trygdemedlemskap, hvorav minst 600 i løpet av de siste fem år før året uførheten konstateres, eller Juli

16 300 dager med trygdemedlemskap hvis du ennå ikke er fylt 21 år (antallet stiger gradvis til 4200, da det legges til 120 dager per år etter fylte 21 år disse 300 dagene må være opptjent i løpet av de siste fem år før året uførheten konstateres). Uførepensjon på grunn av en arbeidsulykke For at du skal ha rett til uførepensjon, må det, uavhengig av når du ble medlem av trygdeordningen, bekreftes at du er minst 50 % permanent ufør, og du må ha fullført minst én arbeidsdag som trygdemedlem hos IKA-ETAM. Uførepensjon som ikke skyldes en arbeidsulykke For at du skal ha rett til uførepensjon, må du oppfylle de generelle vilkårene ovenfor, og som trygdemedlem hos IKA-ETAM ha opptjent minst halvparten av det antall dager som kreves for å få tildelt uførepensjon på grunn av ordinær sykdom (avhengig av når du ble trygdemedlem). Uførepensjon på grunn av en yrkessykdom For at du skal ha rett til uførepensjon, må du, uavhengig av når du ble trygdemedlem, oppfylle de generelle vilkårene ovenfor, og du må ha vært trygdemedlem i IKA-ETAM i den minsteperioden som er angitt i IKA-ETAMs regelverk for den sykdommen du lider av. Hva dekkes? Ytelser Helsedepartementet utbetaler følgende ytelser ved uførhet (utbetales annenhver måned): blindhet: EUR 362 eller EUR 697 (varierer i henhold til underkategori) døvhet: EUR 362 alvorlig psykisk utviklingshemming: EUR 527 thalassemi: EUR 362 hemofili AIDS: EUR 697 alvorlig funksjonshemming: EUR 313 cerebral parese: EUR 697 paraplegi kvadriplegi amputasjoner (personer med og uten trygdemedlemskap): EUR 771 personer som lider av Hansens sykdom: EUR 362 eller EUR 697 (varierer i henhold til underkategori) transporttilskudd: EUR 165 Ytelser ved uførhet Blinde og trygdemedlemmer som lider av bestemte sykdommer, og som har betalt trygdeavgift i 4050 dager, mottar ytelser som tilsvarer arbeidsdager uavhengig av alder. Juli

17 Pensjonens størrelse beregnes ut fra graden av uførhet, årsaken til uførheten og din pensjonsgivende lønn i løpet av de siste fem årene før pensjonssøknaden ble sendt inn. Som trygdemedlem er du berettiget til: full pensjon hvis du er 80 % ufør 75 % av full pensjon hvis du er mellom 67 og 79,9 % ufør, med mindre du har 6000 dager med trygdemedlemskap eller uførheten skyldes en psykisk sykdom, da vil du ha rett til full pensjon 50 % av full pensjon hvis du er mellom 50 og 66,9 % ufør, med mindre du har 6000 dager med trygdemedlemskap eller uførheten skyldes en psykisk sykdom, da vil du ha rett til 75 % av full pensjon I enkelte tilfeller kan uførepensjonen gjøres permanent, det vil si at mottakeren ikke behøver å undersøkes flere ganger av sentrene for godkjenning av arbeidsuførhet (KEPA). Henvend deg til ditt lokale IKA-ETAM-kontor for å få mer informasjon. Denne ytelsen kan kombineres med andre pensjoner eller oppgitt inntekt opp til en samlet sum for alle pensjoner på EUR 3680 per måned. Ved 100 % uførhet utbetales det et pensjonstillegg til pleie som ytes av en tredjepart. Tillegget kan ikke overstige EUR 660,80 per måned. Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? Ytelser Sosialtjenesten i kommunen der du bor har ansvaret for å administrere de økonomiske hjelpeordningene som er nevnt ovenfor, og kan kontaktes hvis du ønsker mer informasjon om de ulike ordningene samt hvilke dokumenter som må fremvises. Ytelser ved uførhet Følgende dokumentasjon må fremvises ved søknad om ytelser ved uførhet: søknadsskjemaet, som du kan få utlevert hos IKA-ETAM alle dokumenter knyttet til trygdemedlemskapet (din personlige kontoutskrift, trygdebevis og medlemsbevis, trygdekort osv.) en erklæring fra arbeidsgiveren din om hvor lenge du har vært ansatt, når du sluttet å arbeide eller når du begynte å arbeide igjen en kopi av ID-kortet ditt en kopi av skatteoppgjørsseddelen fra skattevesenet dokumentasjon på din sivilstand (ev. vielsesattest og barns fødselsattester) dokumentasjon vedrørende barn som er under utdannelse eller som ikke er i stand til å arbeide all medisinsk dokumentasjon som støtter opp under søknaden om ytelser ved uførhet Juli

18 Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser Når har du rett til aldersytelser? For å være berettiget til alderspensjon må du ha nådd en viss alder og ha opptjent et bestemt antall dager med trygdemedlemskap. Du må ha oppfylt følgende vilkår for å få alderspensjon: Full pensjon: minst 4500 dager med trygdemedlemskap ved alder på 65 år for menn (aldersgrensen på 60 år for kvinner, som gjelder fram til 31. desember 2010, øker med ett år hvert år opp til 65 i 2015). Redusert pensjon: minst 4500 dager med trygdemedlemskap ved alder på 60 år for menn når personen har opptjent 100 dager med trygdedekning i året i de fem foregående år før det søkes om pensjon (aldersgrensen på 55 år for kvinner, som gjelder fram til 31. desember 2010, øker med ett år hvert år opp til 60 i 2015). Pensjon fra tungt og usunt arbeid: ved en alder på 60 år for menn, minst 4500 dager med trygdedekning, inkludert 3600 i tungt og usunt arbeid og 1000 dager i de 13 årene før pensjon eller søknad om pensjon (aldersgrensen på 55 år for kvinner, som gjelder fram til 31. desemver 2010, øker med ett år hvert år fram til 60 år i 2015). Full pensjon med full dekningshistorikk: dager med trygdedekning ved en alder på 58 år for menn og kvinner fram til 31. desember Denne aldersgrensen øker til 59 år i 2012 og fra 2013 videre opp til 60. De dagene med trygdedekning øker med 300 dager hvert år opp til i Pensjon med dager med trygdedekning, hvorav 7500 i tungt og usunt arbeid: ved en alder på 55 år for menn og kvinner for full pensjon, og en alder på 53 år for redusert pensjon. Disse aldersgrensene øker til henholdsvis 60 og 58 år fram til 2017 og øker med 9 måneder hvert år fra Pensjon medd dager med trygdedekning: menn: full pensjon ved en alder på 62 år eller redusert pensjon ved en alder på 60 år (vedkommende skal ha 100 dager med trygdedekning hvert år i hvert av de fem årene forut for pensjonssøknaden). Nevnte aldersgrense på 62 år øker til 63 i 2011, og fra 2012 øker den 6 måneder hvert år opp til 65. kvinner: full pensjon ved en alder på 57 år eller redusert pensjon ved en alder på 55 år (vedkommende skal ha 100 dager med trygdedekning hvert år i hvert av de fem siste årene forut for pensjonssøknaden). Økning i aldersgrense og kvalifiseringsperiode: Fra 1. januar 2011 øker kravet om dager med trygdedekning til med 400 dager hvert år. Aldersgrensen på 57 år øker til 58 år i 2011 og fra 2012 med 6 måneder hvert år opp til 60. Aldersgrensen på 55 år økes til 56 i 2011 og fra 2012 med 6 måneder hvert år opp til 58. Pensjon for mødre eller fedre med mindreårige barn: for menn og kvinner kreves 5500 dager med trygdedekning og en alder på 55 år for full pensjon eller alder på 50 for redusert pensjon. Aldersgrensene over øker til henholdsvis 57 og 52 fra 1. januar 2011, til 60 og 55 i 2012 og 65 og 60 fra Når det skal vurderes om du har rett til alderspensjon, kan maksimalt 200 dager hvor du har mottatt sykepenger og 200 dager hvor du har mottatt ytelser ved arbeidsløshet tas med i beregningen, forutsatt at du har mottatt disse ytelsene i løpet av de siste 10 årene før du søker om pensjon. Det finnes andre tilsvarende perioder som på bestemte vilkår kan tas med i beregningen om rett til alderspensjon, som år med Juli

19 studier, opphold mellom ulike trygdedekninger, militærtjeneste, streikeperioder, lærlingetid, barn, perioder med mottak av sykeytelser, perioder med graviditet og fødsel, utdanningspermisjon uten lønn, soningstid i fengsel, eller periode mellom utstedelse av vitnemål til nødvendige lisenser for utøvelse av yrket er klare. For slike perioder ber vi deg kontakte ditt lokale IKA-ETAM-kontor. Perioder med trygdemedlemskap som er opptjent i et annet EU-medlemsland, regnes med som perioder som er opptjent i Hellas. De må føres opp i pensjonssøknaden, og du må legge ved all tilgjengelig dokumentasjon som kan underbygge søknaden. I tillegg til vilkårene som er nevnt ovenfor, finnes det også andre mulige pensjonsscenarier. Du kan få mer informasjon på IKA-ΕΤΑΜs nettsted eller hos det lokale IKA-ETAM-kontoret. Hvis du er selvstendig næringsdrivende, kan du gå til nettstedet til OAEE eller ETAA. Hva dekkes? Størrelsen på alders- og uførepensjonen som du får fra IKA-ETAM hvis du oppfyller vilkårene ovenfor og ble trygdemedlem før 31. desember 1992, avhenger av hvor lenge du har vært omfattet av trygdeordningen, inntektsgrunnlaget for pensjonen og de fem beste årene (lønnsmessig sett) i løpet av de siste 10 årene før det året hvor du sender inn pensjonssøknaden, som danner grunnlaget for å plassere deg i en av de aktuelle pensjonskategoriene. Grunnlaget for pensjonsberegningen justeres i forhold til allerede tildelte pensjonsøkninger. Pensjonen utgjør for øyeblikket minst EUR 486,84 per måned og høyst EUR 2373,57 per måned, ekskl. familieytelser. Hvis du ble trygdemedlem etter 1. januar 1993, svarer alders- eller uførepensjonsbeløpet som IKA-ETAM utbetaler (forutsatt at ovennevnte vilkår er oppfylt) for hvert år med trygdemedlemskap, til 2 % av lønnen i de siste fem årene før du sender inn pensjonssøknaden. Denne summen justeres i forhold til allerede tildelte pensjonsøkninger, opp til maksimalt 70 %. Pensjonen utgjør for øyeblikket minst EUR 495,74 per måned og høyst EUR 2773,40 per måned, ekskl. familieytelser. For personer som ble trygdemedlemmer før 31. desember 1992, gis pensjonstillegg for følgende: ektefelle, forutsatt at denne ikke arbeider eller mottar pensjon barn (opp til tre), forutsatt at de: er ugifte, ikke arbeider, ikke mottar pensjon, ikke er over 18 år (eller 24 år hvis de er studenter i høyere utdanning i Hellas eller i utlandet), eller ikke kan forsørge seg selv, som følge av uførhet som ble konstatert før fylte 18 år, og at den andre ektefellen ikke mottar pensjonstillegg for dem For personer som ble trygdemedlemmer etter 1. januar 1993, gis det pensjonstillegg kun for barn (opp til tre) som er ugifte, mindreårige, ikke arbeider eller ikke kan forsørge seg selv, og som ikke har rett til å motta pensjon. Dette tillegget forlenges til fylte 24 år hvis barnet tar en godkjent utdannelse på videregående eller universitetsnivå i Hellas eller i utlandet. Hvis ektefellen også mottar pensjon, gis tillegget til en av foreldrene etter eget valg. Juli

20 Hvordan får du tilgang til aldersytelser? Du må fremvise følgende dokumentasjon for IKA-ETAM for å få utbetalt alderspensjon: et søknadsskjema, som du får hos IKA-ETAM alle dokumenter knyttet til trygdemedlemskapet (utskrift fra din personlige trygdekonto, trygdebevis og medlemsbevis, trygdekort osv.) en erklæring fra arbeidsgiveren din om hvor lenge du har vært ansatt, når du sluttet å arbeide eller når du begynte å arbeide igjen en kopi av ID-kortet ditt en kopi av skatteoppgjørsseddelen fra skattevesenet dokumentasjon på din sivilstand (ev. vielsesattest og barns fødselsattester) dokumentasjon vedrørende barn som er under utdannelse eller som ikke er i stand til å arbeide Juli

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008 Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008 2014/EØS/21/23 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Bulgaria

Dine trygderettigheter. i Bulgaria Dine trygderettigheter i Bulgaria Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Latvia

Dine trygderettigheter. i Latvia Dine trygderettigheter i Latvia Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Besl. O. nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 57 ( ) og Ot.prp. nr. 94 ( ) År 2000 den 11. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 57 ( ) og Ot.prp. nr. 94 ( ) År 2000 den 11. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 57 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 94 (1998-1999) År 2000 den 11. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er:

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Folketrygden Bokmål 2004 1999 Familieytelser Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Barnefamilier Enslige forsørgere Tidligere

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Slovenia

Dine trygderettigheter. i Slovenia Dine trygderettigheter i Slovenia Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 83. Jf. Innst. O. nr. 65 ( ) og Ot.prp. nr. 48 ( ) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 83 Jf. Innst. O. nr. 65 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 48 (1998-1999) År 2000 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Dine trygderettigheter. på Island

Dine trygderettigheter. på Island Dine trygderettigheter på Island Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

ADMINISTRASJONSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV AVTALE OM SOSIAL TRYGD MELLOM KONGERIKET NORGE OG REPUBLIKKEN INDIA

ADMINISTRASJONSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV AVTALE OM SOSIAL TRYGD MELLOM KONGERIKET NORGE OG REPUBLIKKEN INDIA ADMINISTRASJONSAVTALE FOR GJENNOMFØRING AV AVTALE OM SOSIAL TRYGD MELLOM KONGERIKET NORGE OG REPUBLIKKEN INDIA For gjennomføringen av avtalen om sosial trygd mellom Kongeriket Norge og Republikken India,

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtatt 1971, endret siste gang 2017* * Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Slovakia

Dine trygderettigheter. i Slovakia Dine trygderettigheter i Slovakia Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( )

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( ) Lovvedtak 86 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L (2009 2010), jf. Prop. 107 L (2009 2010) I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 10 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 10 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Fornyings- og administrasjonsdepartementet Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Litauen

Dine trygderettigheter. i Litauen Dine trygderettigheter i Litauen Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Høsten 2013 Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke situasjoner: Svangerskap, fødsel, adopsjon Aleneomsorg

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN Konvensjon nr. 183 - konvensjon om revisjon av konvensjonen om mødrevern (revidert), 1952 Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse,

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr. 102 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 86 ( ) og Ot.prp. nr. 102 ( ) Besl. O. nr. 105 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 105 Jf. Innst. O. nr. 86 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 102 (2002-2003) År 2003 den 5. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Østerrike

Dine trygderettigheter. i Østerrike Dine trygderettigheter i Østerrike Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004 Nr. 16/213 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004 2007/EØS/16/32 av 31. mars 2004 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig

Detaljer

Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006. av 18.

Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006. av 18. Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2012 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006 2012/EØS/5/41 av 18. desember 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Finland

Dine trygderettigheter. i Finland Dine trygderettigheter i Finland Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Besl. O. nr. 23. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ), Ot.prp. nr. 4 ( ) og Ot.prp. nr. 27 ( ) vedtak til lo v

Besl. O. nr. 23. Jf. Innst. O. nr. 14 ( ), Ot.prp. nr. 4 ( ) og Ot.prp. nr. 27 ( ) vedtak til lo v Besl. O. nr. 23 Jf. Innst. O. nr. 14 (2001-2002), Ot.prp. nr. 4 (2001-2002) og Ot.prp. nr. 27 (2001-2002) År 2001 den 11. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Estland

Dine trygderettigheter. i Estland Dine trygderettigheter i Estland Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK.

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK. Ektefellepensjon Søknad om etterlattepensjon Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Ungarn

Dine trygderettigheter. i Ungarn Dine trygderettigheter i Ungarn Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002

Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR av 27. juni 2002 Nr. 58/166 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.11.2005 BESLUTNING NR. 185 2005/EØS/58/35 av 27. juni 2002 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Spania

Dine trygderettigheter. i Spania Dine trygderettigheter i Spania Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002

Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002. av 27. februar 2002 Nr. 16/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 410/2002 2005/EØS/16/21 av 27. februar 2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for

Detaljer

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. august 2013 1. Føremål Føremålet med tilskot etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing i jordbruket.

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven].

LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven]. LOV 1957-07-06 nr 26: Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser [samordningsloven]. DATO: LOV-1957-07-06-26 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1126-9 IKRAFTTREDELSE: 1959-01-01

Detaljer

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Høsten 2014 Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke situasjoner: Svangerskap, fødsel, adopsjon Aleneomsorg for

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Portugal

Dine trygderettigheter. i Portugal Dine trygderettigheter i Portugal Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20)

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Utsendt: 18. desember 2014 Høringsfrist:

Detaljer

Vilkår for innvilgelse og opphør av stønad etter folketrygdlovens kapittel 15

Vilkår for innvilgelse og opphør av stønad etter folketrygdlovens kapittel 15 Vilkår for innvilgelse og opphør av stønad etter folketrygdlovens kapittel 15 (Disposisjonen omfatter alle ytelsene etter kap. 15, og går således litt utover oppgavens tema, som kun spør om «overgangsstønad».

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov

Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII. vedtak til lov Lovvedtak 31 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 146 L (2010 2011), jf. Prop. 19 L (2010 2011) lovvedtak I, III, IV, V og VIII I Stortingets møte 13. desember 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Tyskland

Dine trygderettigheter. i Tyskland Dine trygderettigheter i Tyskland Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016)

Lovvedtak 28. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) Lovvedtak 28 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 106 L (2015 2016), jf. Prop. 11 L (2015 2016) I Stortingets møte 11. desember 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Dine trygderettigheter. på Malta

Dine trygderettigheter. på Malta Dine trygderettigheter på Malta Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Nr. 76/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 883/2004. av 29.

Nr. 76/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 883/2004. av 29. Nr. 76/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 883/2004 2015/EØS/76/05 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av ytelsene - Begrensninger

Detaljer