Dine trygderettigheter. i Ungarn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dine trygderettigheter. i Ungarn"

Transkript

1 Dine trygderettigheter i Ungarn

2 Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende adresse: Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne veiledningen. Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. Den europeiske union, 2012 Gjengivelse er tillatt med kildeangivelse. Juli

3 Innholdsfortegnelse Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering... 4 Innledning... 4 Organisering av sosialomsorgen... 4 Finansiering... 6 Kapittel II: Helsetjenester... 7 Når har du rett til helsetjenester?... 7 Hva dekkes?... 7 Hvordan får du tilgang til helsetjenester?... 9 Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom...10 Når har du rett til kontantytelser ved sykdom?...10 Hva dekkes?...10 Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom?...10 Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon...11 Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon?...11 Hva dekkes?...11 Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon?...12 Kapittel V: Ytelser ved uførhet...13 Når har du rett til ytelser ved uførhet?...13 Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet?...14 Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser...15 Når har du rett til aldersytelser?...15 Hva dekkes?...17 Hvordan får du tilgang til aldersytelser?...17 Kapittel VII: Etterlatteytelser...19 Når har du rett til etterlatteytelser?...19 Hva dekkes?...20 Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser?...21 Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer...22 Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer?...22 Hva dekkes?...22 Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller yrkessykdom?...23 Kapittel IX: Familieytelser...24 Når har du rett til familieytelser?...24 Hva dekkes?...25 Hvordan får du tilgang til familieytelser?...26 Kapittel X: Arbeidsløshet...27 Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet?...27 Hva dekkes?...27 Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet?...28 Kapittel XI: Garantert minsteinntekt...29 Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt?...29 Hva dekkes?...30 Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt?...30 Kapittel XII: Langtidspleie...31 Når har du rett til langtidspleie?...31 Hva dekkes?...31 Hvordan får du tilgang til langtidspleie?...32 Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder...33 Juli

4 Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering Innledning Det ungarske trygdesystemet omfatter ytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap/fødsel/adopsjon, alderdom, uførhet, yrkessykdommer og -skader, arbeidsulykker, tap av forsørger, barns utdannelse og arbeidsløshet. Trygdeordningene dekker alle risikoer for personer som er i lønnet arbeid og personer med tilsvarende status. Det vil si lønnsmottakere (herunder arbeidstakere i offentlig forvaltning), selvstendig næringsdrivende (herunder medlemmer av kooperative selskaper), flere andre persongrupper med tilsvarende status, personer som mottar inntektsstøtte, ytelser ved arbeidsløshet eller ytelser ved jobbsøking før pensjon. Alle som begynner å arbeide, blir automatisk medlem av en trygdeordning. Selvstendig næringsdrivende sørger selv for å registrere seg, og arbeidsgivere melder sine ansatte inn i trygdeordningen hos det relevante lokale skatte- og finanskontrollkontoret og/eller hos de relevante trygdeorganene, etter behov. Både arbeidsgivere og arbeidstakere skal betale trygdeavgift. Personer som slutter seg til trygdesystemet på frivillig basis, kan inngå en avtale med den relevante trygdeinstitusjonen. I henhold til ny lovgivning er den andre søylen ikke lenger obligatorisk (etter 3. november 2010). Frem til 1. mars 2011 åpnet loven for at personer med obligatorisk trygdemedlemskap under første og andre søyle fritt kunne velge om de ville forbli tilknyttet første søyle eller kun være medlem under andre søyle på frivilling basis. I sistnevnte tilfelle vil personer som kun er tilknyttet andre søyle, ikke kunne tjene opp ytterligere rettigheter under første søyle etter at de har valgt ordning, men de beholder rettighetene de har opptjent tidligere. Det obligatoriske systemet er i stor grad offentlig. Ungarn har gått tilbake til et pensjonssystem med to søyler, basert på en obligatorisk trygdeordning på den ene siden og frivillig oppsparing av midler på den andre. Innbyggere som ikke er økonomisk aktive, betaler en engangssum på HUF 6390 (EUR 22) for å være dekket i forhold til helserisiko. Organisering av sosialomsorgen Det ungarske trygdesystemet er delt inn i fem områder. Ytelser ved alderdom og sykdom (herunder den lovbestemte trygdeordningen for arbeidsulykker) betegnes som trygdeordninger. De andre tre områdene er ytelser ved arbeidsløshet, familieytelser og sosialhjelp. Forvaltningen, organiseringen og ledelsen av det ungarske trygdesystemet er sentralisert, mens utbetalingen av ytelsene foregår lokalt. Syketrygd I Ungarn finnes det bare én type syketrygd. Departementet for menneskelige ressurser (Emberi Erőforrások Minisztériuma) er ansvarlig for syketrygd og helsesektoren. I forbindelse med helseytelser fører departementet tilsyn med aktivitetene som utøves av forsikringstilbyderne, syketrygdkassene og behandlerne. Departementet behandler også klager knyttet til syketrygdorganenes prosedyrer. Den nasjonale syketrygdkassen (OEP) drives via en sentral administrasjon og de desentraliserte syketrygdkassene i Ungarns 19 fylker. Det er fastsatt ved lov hvilke Juli

5 typer rettslig status som i seg selv gir rett til obligatorisk trygdemedlemskap. Arbeidsgivere er forpliktet til å melde inn sine arbeidstakere og betale nasjonale trygdeavgifter for dem til skattemyndighetene, som videresender opplysninger om medlemmenes rettigheter til relevante syketrygdkasser på fylkesnivå. Helsetjenester ytes av behandlere, herunder private behandlere som har inngått avtale med den nasjonale syketrygdkassen (Országos Egészségbiztosítási Pénztár, OEP). Pensjonstrygd Pensjonssystemet gjennomgikk en omfattende reform i 1997, som trådte i kraft 1. januar Det nye pensjonssystemet bygger på to søyler. Den første søylen er den obligatoriske statlige pensjonsordningen, som administreres av det offentlige og er basert på et "pay-as-you-go"-system. Den første søylen i pensjonssystemet hører inn under departementet for menneskelige ressurser (Emberi Erőforrások Minisztériuma) og administreres av sentraladministrasjonen for nasjonal pensjonstrygd (CANPI) (Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, ONYF) og av direktoratene for pensjonstrygd på fylkesplan. Pensjonstrygddirektoratet, et særskilt organ under sentraladministrasjonen for nasjonal pensjonstrygd, har ansvaret for utbetaling av alle typer pensjonsytelser til pensjonister (unntatt ytelser under andre søyle). Det obligatoriske systemet er i stor grad offentlig. Ungarn har gått tilbake til et pensjonssystem med to søyler, basert på en obligatorisk trygdeordning på den ene siden og frivillig oppsparing på den andre. Resten av andre søyle er frivillig fra 3. november Den finansieres og drives helt og holdent av en rekke autoriserte og uavhengige private pensjonsfond, under tilsyn av det ungarske finanstilsynet (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete). Fra 1. januar 2012 fases de tidligere mulighetene for førpensjon ut av pensjonssystemet, med unntak av «40 års opptjeningsperiode for kvinner» (nők 40 év jogosultsági idővel). De tidligere mulighetene for førpensjon gjøres om til sosiale ytelser den såkalte «ytelsen før pensjonsalder» og er derfor ikke lenger pensjoner som fungerer som lønnskompensasjon for eldre. Fra 1. januar 2012 gjøres ytelser til personer som mottar uførepensjon før pensjonsalder, om til syketrygd uføre- eller rehabiliteringsytelser. Ytelsene til personer som mottar uførepensjon etter pensjonsalder, gjøres om til alderspensjon. Ytelser ved arbeidsløshet Arbeidsløshetsordningen er også basert på trygdeavgifter, som betales inn av både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det iverksettes både aktive og passive arbeidsmarkedstiltak for å fremme sysselsettingen og hjelpe de arbeidsløse. Alle borgere får tilbud om arbeidsformidling, også statsborgere i EØS-land, uansett hvor de har trygdemedlemskap. Økonomidepartementet (Nemzetgazdasági Minisztérium) er ansvarlig for arbeidsløshetstrygdeordningen. Institusjonene innenfor det ungarske sysselsettingssystemet kan deles inn i to hovedtyper: selvstyrte organer på den ene siden og administrative organer på den andre. Den nasjonale arbeidsformidlingen er det administrative organet i sysselsettingssystemet. Det består av det nasjonale arbeidskontoret (Nemzeti Munkaügyi Hivatal), sysselsettingssentre under departementet, lokale avdelinger av sysselsettingssentrene under departementet og sentre for etter- og videreutdanning under departementet. De selvstyrte organene er det nasjonale forliksrådet, styringsorganet for arbeidsmarkedsfondet og de regionale arbeidsmarkedsrådene. Juli

6 Systemet for familieytelser Departementet for menneskelige ressurser (Emberi Erőforrások Minisztériuma) er ansvarlig for familieytelser. Familiestøtteordningen er en generell ordning, det vil si at alle borgere som oppfyller kravene har rett til støtte. Alle borgere som har et barn opp til en viss alder, kan være berettiget til ulike former for familieytelser. Familieytelsene utbetales og administreres av den ungarske finansforvaltningen (Magyar Államkincstár) og den nasjonale syketrygdkassen (Országos Egészségbiztosítási Pénztár). Sosialhjelpsordningen Lokale myndigheter administrerer sosialhjelpsordningen og tildeler en rekke ulike sosialhjelpsytelser. Departementet for menneskelige ressurser (Emberi Erőforrások Minisztériuma) fører tilsyn med ordningen. Finansiering Syketrygdordningen finansieres av syketrygdkassen (Egészségbiztosítasi Alap). Syketrygdkassens inntekter kommer fra obligatoriske syketrygdeavgifter og skatt. Både arbeidstakere og arbeidsgivere skal betale trygdeavgifter. Satsene er 7 % av bruttolønnen for arbeidstakere. Arbeidsgivere plikter å betale sosiale avgifter hvorifra syketrygdkassen henter en del av dens årlige inntekter slik det er fastsatt i sentralbudsjettlovgivningen. Det er ikke noen øvre grense for innbetaling av trygdeavgift. Trygdeavgiften betales til skatte- og finansetaten. Selvstendig næringsdrivende som har bigeskjefter eller deltar i fellesforetak, og personer som ikke har trygdemedlemskap eller på annen måte er berettiget, skal betale syketrygdavgift hvis de har oppholdt seg i Ungarn i en sammenhengende periode på ett år. Med visse unntak skal nære familiemedlemmer eller ektefeller som forsørges, også betale syketrygdavgift. Den obligatoriske første søylen i pensjonsordningen finansieres med trygdeavgifter og delen av inntektene fra sosiale avgifter som er fastsatt i sentralbudsjettlovgivningen, mens den frivillige private pensjonsordningen utelukkende finansieres gjennom innbetaling av avgifter. I pensjonsordningen under den første søylen er det en øvre grense for trygdeavgiften som innbetales av den enkelte. For arbeidsgiveravgifter er det ingen øvre grense. Arbeidsløshetsordningen er også et trygdebasert system, som fungerer etter "pay-asyou-go"-prinsippet. Familieytelsene betales over statsbudsjettet. Den offentlige sosialhjelpen er en ikke-avgiftsbasert, behovsprøvd ordning, som delvis finansieres over statsbudsjettet (80-95 %) og delvis over lokalmyndighetenes egne budsjetter (5-20 %). Juli

7 Kapittel II: Helsetjenester Når har du rett til helsetjenester? To kategorier av personer kan motta ytelser fra syketrygdordningen: rettighetsinnehavere, dvs. personer som har en lovfestet forpliktelse til å betale trygdeavgifter, f.eks. vanlige arbeidstakere, ansatte i embedsverket, offentlig ansatte, tjenesteytere og personer med andre typer arbeidsmessig status, eiere av enkeltmannsforetak eller selskaper, kirkelig ansatte og medlemmer av sammenslutninger. Disse personene har rett til å motta alle typer ytelser ved sykdom (kontantytelser, naturalytelser og ytelser ved ulykker). Denne kategorien omfatter også personer som mottar ytelser mens de søker etter arbeid, og som betaler pensjonsavgift av ytelsene selv om de ikke har rett til kontantytelser. ytelsesberettigede, for eksempel mindreårige, elever, heltidsstudenter, pensjonister, lavtlønnede som har nådd pensjonsalder, personer som mottar kontantytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon og ytelser fra sosialomsorgen, personer som bor på pleieinstitusjoner, samt personer som skal betale trygdeavgifter knyttet til helsetjenester. Disse personene har ikke rett til kontantytelser under syketrygdordningen. Hva dekkes? Legebehandling Alle som er berettiget til helsetjenester, har rett til å få den behandling som deres helsetilstand krever. Medisinsk behandling er vanligvis gratis i Ungarn. Hvis behandlingen ikke er foreskrevet av lege, eller hvis den ikke blir gitt gjennom det vanlige sykehussystemet, eller hvis pasienten velger en annen lege enn den som er utpekt av helsevesenet, må trygdemedlemmet betale et honorar til behandleren. Trygdemedlemmet kan også bli pålagt å betale en del av utgiftene til legemidler og medisinsk utstyr. Legemidler Ved sykehusinnleggelse blir legemidler utlevert gratis. I andre tilfeller dekker den nasjonale syketrygdkassen (OEP) en del av eller alle utgiftene når det foreskrevne legemiddelet er oppført på listen over legemidler som utgifter refunderes for. Reglene for refusjon er fastsatt gjennom et departementsdekret: standardkategorier for refusjon: 80%, 55%, 25% (ved legemidler på sykehus må legemiddelproduktet være inkludert i refusjonen med minst 0 % støtte); økt refusjonsnivå (90 %, 55 %, 25 %) og full (100 %) refusjon er koblet til bestemte behandlingsmål. Støttesatsen kan variere avhengig av alvorlighetsgrad. For enkelte kroniske sykdommer eller andre alvorlige sykdommer er støtten 100. Et pakkegebyr på HUF 300 (EUR 1,05) må imidlertid betales. Juli

8 Tannlegebehandling For grunnleggende tannlegebehandling betaler du vanligvis bare kostnaden for en ordinær konsultasjon. Tannlegebehandling er gratis inntil fylte 18 år. Studenter, eldre over 60 år og gravide kvinner (fra graviditeten er konstatert til 90 dager etter fødselen) betaler kostnaden for en ordinær konsultasjon. Hver enkelt pasient skal også betale de tekniske utgiftene i forbindelse med tannlegebehandlingen. I henhold til avtalen med den nasjonale syketrygdkassen får trygdemedlemmet kun dekket akutt tannlegebehandling av trygdeordningen. Forebyggende behandling og screening Alle som har obligatorisk medlemskap i syketrygden som dekker forebyggende undersøkelser og tidlig diagnostisering, kan få disse ytelsene på visse vilkår (avhengig av aldersgruppe) og med en bestemt hyppighet. Pasienten eller legen kan anmode om en test, mens det offentlige helsevesenets målrettede screeninger begrunnet i folkehelsehensyn utføres etter personlig innkalling. Det er med noen få unntak frivillig å delta i screeninger, siden det er i pasientens egen interesse. Størstedelen av det forebyggende arbeidet ivaretas av familielegen. Sykepleierne deltar også i dette arbeidet, særlig når det gjelder å informere om screeninger. Det samme gjør helsepersonell på skolene. Enkelte undersøkelser foretas at spesialister. For å sikre at det forebyggende arbeidet er effektivt, kan gratis behandling gjøres betinget av at man deltar i disse screeningene. Hvis en person ikke deltar, kan vedkommende bli pålagt å betale for behandlingen selv. Ved screeninger skal man ikke betale for konsultasjonen. Som et forebyggende tiltak er det etter 1. januar 2012 forbudt å røyke innendørs på offentlige steder. Dette omfatter arbeidsplasser, restauranter, barer og kaféer, bortsett fra i egne røykerom som allerede finnes. Hjemmepleie Hjemmepleie er en ytelse som har til hensikt å redusere antall pasienter som mottar sykehusbehandling og sikre mest mulig omsorgsfull pleie. Et trygdemedlem kan pleies i hjemmet av behandlere som har inngått en avtale med den nasjonale syketrygdkassen. Det ytes støtte til disse tjenestene kun hvis de er foreskrevet av en spesialist. Det ytes støtte til hjemmepleie like lenge som ved behandling av samme tilstand på sykehus. Sykehusbehandling Behandling på sykehus gis ved ulike steder, dvs. institusjoner (for kronisk, rehabiliterende eller pleiefaglig behandling), sykeshus, nasjonale institusjoner (svært spesialisert behandling), universitetesklinikker og dagsykehus. Pasienter som er innlagt på sykehus, har rett til følgende ytelser som er inkludert i det faste beløpet per innleggelsesdag: undersøkelser med henblikk på diagnostisering behandling som er foreskrevet av lege, bl.a. kirurgiske inngrep, terapeutisk utstyr til bruk i den forbindelse samt proteser legemidler, blodprøver, forbindinger og terapeutisk tilbehør terapeutisk behandling Juli

9 rådgivning om kosthold og sunn livsstil ernæring, som del av en diett foreskrevet av lege pleie på et rekonvalesenthjem så lenge pasientens tilstand krever det, med forbehold for tilgjengelighet og avhengig av de faglige og etiske hensyn som er involvert. Pasienten har også rett til økonomisk tilskudd fra syketrygden til innkjøp av nødvendig terapeutisk utstyr som er foreskrevet av lege, samt til reparasjon og leie av utstyret. Sykehus og klinikker dekker flere typer behandling, deriblant diagnostisering, terapeutisk behandling, rehabilitering og helsehjelp. Behandlingen kan gis kontinuerlig eller periodisk, dvs. som et enkelt inngrep eller som en trinnvis behandling, hvor det også kan ytes tilskudd til oppfølging i en bestemt periode. For enkelte sykdommer gis det behandling på grunnlag av en venteliste, og pasientene blir da behandlet i den rekkefølgen de står på listen. Ventelistene publiseres på behandlernes nettsteder. Hvis sykdommen forverres, skal det foretas nye undersøkelser, og rekkefølgen på ventelisten kan bli endret som følge av dette. Medisinsk utstyr Refusjonsreglene for medisinsk utstyr er fastsatt ved lov. Informasjon om utstyret det kan gis støtte til, offentliggjøres i tidsskriftet til den nasjonale syketrygdkassen. Medisinsk utstyr må være foreskrevet av lege for at pasienten skal få refundert dette. Refusjonsbeløpet fastsettes basert på en prosentandel av prisen (98 %, 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 % eller 45 %). For medisinsk utstyr i den øverste refusjonskategorien er alle egenandeler over HUF 5000 (EUR 18) dekket av den nasjonale syketrygdkassen. Hvordan får du tilgang til helsetjenester? Du kan selv velge en lege (ansatt eller privatpraktiserende). Pasientene må registrere seg hos én allmennpraktiserende lege. Det finnes ingen geografiske begrensninger. Pasientene kan bytte lege én gang i året (eller oftere avhengig av omstendighetene). Når det gjelder grunnleggende helsetjenester, kan du gå til en hvilken som helst lege som har inngått avtale med syketrygden. Sekundærhelsetjenester (med eller uten innleggelse) ytes av spesialisten eller institusjonen som er relevant i forhold til oppgitt bostedsadresse eller oppholdssted. Hvis henvisende lege er familielegen, blir pasienten sendt til den relevante institusjonen i området hvor legen bor eller driver praksis. Juli

10 Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? Trygdemedlemmer og mødre som pleier syke barn og derfor ikke kan arbeide, har rett til å motta sykepenger. Hva dekkes? En fraværsgodtgjørelse (Távolléti díj, betegszabadság) som tilsvarer 70 % av brutto dagslønn, betales av arbeidsgiver i opptil 15 arbeidsdager i året. Beregningen er basert på den gjennomsnittlige bruttoinntekten per dag (bortsett fra ved risikoutsatte svangerskap). Sykepenger (Táppénz) kan utbetales i maks. ett år til personer med gyldig trygdemedlemskap. Denne ytelsen utgjør 60 % av gjennomsnittlig brutto dagslønn, oppad begrenset til to ganger brutto minstelønn per måned (HUF (EUR 547)). Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? Hvis du er arbeidsufør, må du sykemeldes av en lege. Det er ingen formell tidsfrist. Personen skal undersøkes regelmessig (avhengig av legens avgjørelse). Sykepengene utbetales av fylkesadministrasjonens syketrygdkontor innen 30 dager eller av bedriftens avdeling for utbetaling av trygdeytelser sammen med lønnen (en arbeidsgiver som sysselsetter mer enn 100 arbeidstakere, må opprette en intern avdeling for utbetaling av trygdeytelser). Juli

11 Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? Graviditets- og barselsytelse Graviditets- og barselsytelse utbetales til kvinner som i løpet av de to siste årene før barnets fødsel har vært medlem av syketrygdordningen i minst 365 dager, og som føder: mens de fremdeles er medlem av syketrygdordningen (f.eks. fordi de har en arbeidsavtale) innen 42 dager etter at trygdedekningen er opphørt innen 42 dager etter at trygdedekningen er opphørt når de mottar yrkesskadeerstatning (Baleseti táppénz) (eller innen 28 dager etter at utbetalingen har stoppet) etter at trygdedekningen er opphørt når de mottar sykepenger (Baleseti táppénz) (eller innen 28 dager etter at utbetalingen har stoppet) Hvis en kvinne som oppfostrer et barn i den hensikt å adoptere det, oppfyller disse vilkårene den dagen barnet blir overlatt til henne, vil hun også få utbetalt denne ytelsen. I slike tilfeller utbetales det graviditets- og barselsytelse fra den dagen barnet overlates til henne, til den resterende delen av den lovfestede svangerskapspermisjonen utløper. Det utbetales ikke graviditets- og barselsytelse til trygdemedlemmer som: mottar full lønn under svangerskapspermisjonen, så lenge det fullstendige lønnsbeløpet opprettholdes utfører lønnet arbeid av noe slag med unntak av godtgjørelse for tjenester som er beskyttet av opphavsrett eller skattefrie honorarer eller er i lønnet arbeid som krever en tillatelse fra myndighetene. Hvis trygdemedlemmet mottar en del av lønnen sin under svangerskapspermisjonen, får hun graviditets- og barselsytelse i forhold til den manglende delen av lønnen. Fødselsytelse Fødselsytelse utbetales til kvinner som føder, og som har fast bopel i Ungarn, til adoptivforeldre, verger, eller til far hvis mor dør. Det utbetales ikke fødselsstønad til foreldre som før barnets fødsel har gitt sitt samtykke til at barnet skal adopteres bort. Et nyfødt barn som er satt bort for adopsjon på grunnlag av en endelig avgjørelse fra vergemyndighetene, omfattes av barnevernssystemet. Hva dekkes? Graviditets- og barselsytelse Mødre har rett til graviditets- og barselsytelse i løpet av svangerskapspermisjonen, i maksimalt 168 dager. Svangerskapspermisjonen kan vare i maksimalt 24 uker, og fire av disse skal, så sant det er mulig, tas ut før forventet nedkomst. Graviditets- og Juli

12 barselsytelsen tilsvarer 70 % av den gjennomsnittlige dagslønnen i kalenderåret som går forut for svangerskapspermisjonens første dag. Ytelsen utbetales i løpet av permisjonen til barnets mor eller til kvinnen som har til hensikt å adoptere barnet, og som oppfyller vilkårene som er nevnt ovenfor. Særlige forhold i forbindelse med denne ytelsen: Den perioden hvor det blir utbetalt graviditets- og barselsytelse, medregnes som opptjeningsperiode i forbindelse med alderspensjon. Kvinner som mottar graviditets- og barselytelse har rett til helsetjenester (f.eks. sykehusbehandling og poliklinisk behandling på helseinstitusjoner) på lik linje med personer som dekkes fullt ut av syketrygdordningen. Personer som skal betale underholdningsbidrag eller som uberettiget har mottatt ytelser fra syketrygdkassen, vil få graviditets- og barselsytelsen redusert med maksimalt 33 %. Ytelsen trenger ikke returneres dersom mottakeren er en student i høyere utdanning som får graviditets- og barselsytelse den første dagen i det pågående semesteret (undervisningsperiode), og som deltar i yrkesrettet grunnutdanning, supplerende yrkesrettet utdanning, etterutdanning eller videregående yrkesopplæring på en godkjent skole. Fødselsstønad Fødselsstønaden tilsvarer et engangsbeløp på 225 % av minstepensjonen (300 % per barn når det fødes tvillinger). Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? Fødselsstønaden utbetales kun hvis du har gjennomført minst fire legeundersøkelser før fødselen (én ved for tidlig fødsel), eller det foreligger en domstolsavgjørelse om adopsjon eller vergemål innen 180 dager etter nedkomsten. Dokumentasjon på fast bopel i Ungarn må legges ved søknaden. Juli

13 Kapittel V: Ytelser ved uførhet Når har du rett til ytelser ved uførhet? På slutten av 2011 vedtok Parlamentet en ny lov om ytelser for personer med endret arbeidsevne. Formålet med den nye loven er å gjøre det lettere å komme tilbake til samfunnet og sikre arbeid og arbeidsrettet rehabilitering basert på vedkommendes gjenværende arbeidsevne. Videre behandler loven kompensasjon for redusert inntekt. Fokus er på gjenværende arbeidsevne, og målet er å få personen med endret arbeidsevne tilbake på arbeidsmarkedet. Etter de nye reglene skal det ikke gis uførepensjon (rokkantsági nyugdíj), ulykkesrelatert uførepensjon (baleseti rokkantsági nyugdíj), rehabiliteringsstøtte (rehabilitációs járadék), regelmessig sosialstøtte for personer med dårlig helse (rendszeres szociális járadék), midlertidig uførestøtte (átmeneti járadék) og helseskadestøtte for gruvearbeidere (bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka) fra 1. januar I stedet skal det gis nye typer ytelser gjennom en ny, omfattende vurderingsmetode. Ytelser for personer med endret arbeidsevne De som har krav på ytelser på bakgrunn av endret arbeidsevne, er personer som: har helsetilstand vurdert til 60 % eller mindre, og som har hatt trygdedekning i minst 1095 dager i løpet av de fem årene før kravet ble fremsatt, som ikke driver inntektsbringende virksomhet, og som ikke mottar regelmessige kontantytelser. Ytelsene for personer med endret arbeidsevne består av to separate bestemmelser: personen har rett til rehabiliteringsytelse hvis vedkommende kan rehabiliteres. Rehabiliteringsytelsen kan gis for perioden som er nødvendig for å gjennomføre rehabiliteringen, i en periode på maks. tre år fra ytelsen først gis. en person med endret arbeidsevne har rett til uføreytelse hvis rehabilitering ikke anbefales, dersom vedkommende ikke kan rehabiliteres eller dersom personen når pensjonsalder i løpet av de neste fem årene. Ytelser til personer med endret arbeidsevne er trygdeytelser. Hva dekkes? Ytelser for personer med endret arbeidsevne Beløpet er basert på gjennomsnittlig månedlig inntekt, og minimumsbeløpet er satt til bestemte prosentandeler av minstelønnen. Rehabiliteringsytelse: Juli

14 personer som kan rehabiliteres innen en viss periode: Beløp: 35 % av gjennomsnittlig månedlig inntekt; Minimum: 30 % av minstelønnen; Tak: 40 % av minstelønnen; personer som trenger permanent rehabilitering: Beløp: 45 % av gjennomsnittlig månedlig inntekt; Minimum: 40 % av minstelønnen; Tak: 50 % av minstelønnen; Uføreytelse varierer avhengig av fastsatt helsetilstand og mulighetene for rehabilitering: Beløp: % av gjennomsnittlig månedlig inntekt; Minimum: % av minstelønnen; Tak: 45 % eller 150 % av minstelønnen; Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? Rettighetene vurderes av rehabiliteringsmyndigheten, som vil gjennomføre en tverrfaglig undersøkelse (den såkalte «omfattende vurderingen») vedrørende søkerens helsetilstand og muligheter for rehabilitering. Fra 1. januar 2012 kan det søkes gratis om ytelser for personer med endret arbeidsevne via relevante fysiske eller elektroniske søknadsskjemaer til de nyopprettede rehabiliteringsmyndighetene ved det offentlige fylkeskontoret der søkeren er bosatt. Søkeren vil kunne bli bedt om å oppgi informasjon til rehabiliteringsmyndigheten for den omfattende vurderingen. Hvis søker ikke ønsker dette, kan søknadsprosessen bli avbrutt. Under den omfattende vurderingen skal rehabiliteringsmyndigheten vurdere søkerens helsetilstand og hvorvidt han/hun er kvalifisert for rehabilitering. Hvis søkeren er kvalifisert, skal det fattes et rehabiliteringsvedtak. Uføre- og rehabiliteringsytelser utbetales av direktoratet for pensjonsutbetalinger. Juli

15 Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser Når har du rett til aldersytelser? Reformen av det ungarske pensjonssystemet fant sted i Systemet bygger på to hovedsøyler: Mellom 1998 og november 2010: Den første søylen er det obligatoriske avgiftsfinansierte "pay-as-you-go"- systemet, som inngår i trygdesystemet. Departementet for menneskelige ressurser forvalter systemet, og sentraladministrasjonen for nasjonal pensjonstrygd og tilhørende direktorater er ansvarlige for driften. Pensjonstrygddirektoratet har ansvar for utbetaling av alle pensjoner som hører inn under første søyle, samt for pensjonslignende ytelser. Andre søyle omfatter de obligatoriske private pensjonsspareordningene, som forvaltes av en rekke forsikringsselskaper og pensjonsfond under tilsyn av nasjonaløkonomidepartementet. Det obligatoriske pensjonssystemet ble offentlig fra 3. november Ungarn har gått tilbake til et pensjonssystem med to søyler, basert på en obligatorisk trygdeordning på den ene siden og frivillig oppsparing av midler på den andre. Personer som har nådd lovbestemt pensjonsalder og har betalt inn trygdeavgift det nødvendige antall år, har rett til alderspensjon. Aldersgrensen er fastsatt til 62 år for både menn og kvinner i Pensjonsalderen heves gradvis (med et halvt år for hver aldersgruppe) fra og med 2010, til den når 65 år i 2022 for personer som er født i 1957 og senere. De første som berøres av denne endringen, er personer som er født i Aktuell pensjonsalder er følgende for de ulike fødselsårene: Fødselsår Pensjonsalder Før 1. januar , , , og senere 65 Du kan ha rett til alderspensjon selv om du fremdeles er i lønnet arbeid, opp til et lovbestemt tak. Fra og med 1. april 2007 ble pensjonister som er i lønnet arbeid pålagt å betale pensjonsavgift av inntekten sin. Når de har betalt inn pensjonsavgift i 365 dager, øker pensjonen deres med 0,5 % av det månedlige beregningsgrunnlaget. I henhold til de nye reglene som trådde i kraft 1. januar 2012 er ytelsene som gis gjennom det lovfestede pensjonssystemet, alderspensjoner (kun etter nådd pensjonsalder), 40 års opptjeningsperiode for kvinner (nők 40 év jogosultsági idővel) og etterlatteytelser. Juli

16 Førtidspensjon Et alternativ for alle kvinner, uansett alder, som har fullført en opptjeningsperiode på minst 40 år og har sluttet i lønnet arbeid, er «40 års opptjeningsperiode for kvinner» (nők 40 év jogosultsági idővel). Enhver periode hvor kvinnen er i lønnet arbeid, mottar graviditets- og barselsytelse (Terhességi-gyermekágyi segély), ytelse til barnepass (Gyermekgondozási díj), ytelse til barnepass i hjemmet (gyermekgondozási segély), ytelse i forbindelse med omsorg for barn (gyermeknevelési támogatás) eller pleietilskuddet knyttet til omsorg for barn (Ápolási díj), inngår i opptjeningsperioden. Kvinner må ha vært i lønnet arbeid i minst 32 år, i tillegg til periodene hvor hun har mottatt ovennevnte ytelser knyttet til omsorg for barn, eller ha vært i lønnet arbeid i 30 år hvis hun har mottatt pleietilskuddet. For kvinner som har omsorg for fem eller flere barn reduseres opptjeningsperioden med 1 år for hvert barn som oppfostres i husstanden. Opptjeningsperioden kan reduseres med maks. 7 år. Fra 1. januar 2012 slås de tidligere førpensjonsytelsene sammen til «ytelser før pensjonsalder» (korhatár előtti ellátás), med unntak av «40 års opptjeningsperiode for kvinner» ( nők 40 év jogosultsági idővel ). Følgende personer har rett til slike ytelser før pensjonsalder: personer som oppfyller kravene til alder og tjenestetid for avansert pensjon (Előrehozott öregségi nyugdíj) eller avansert pensjon med redusert beløp (Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj) før 31. desember 2011; kvinner født i 1953, som har fylt 59 år og som har minst 37 års tjenestetid før startdatoen for ytelser før pensjonsalder, men ikke etter 31. desember 2012; personer som opparbeidet seg rett til den tidligere førtidspensjonen på grunn av farlige arbeidsforhold (korkedvezményes öregségi nyugdíj) før startdatoen for ytelsen før pensjonsalder, men ikke etter 31. desember 2012; personer som opparbeidet segg rett til gruvearbeiderpensjon (bányásznyugdíj) før 31. desember 2011; personer som opparbeidet seg rett til alderspensjon for kunstnere før 31. desember 2011; personer som avsluttet sitt arbeidsforhold før 1. januar 2012, som ved denne datoen var kvalifisert for førtidspensjon, underlagt visse betingelser. Se MISSOCtabellene for flere detaljer. Delvis førtidspensjonering I 2005 ble det innført et nytt verktøy på arbeidsmarkedet, det såkalte "bonusårprogrammet" som har til hensikt å få eldre til å stå lenger i arbeidslivet. Programmets formål er å åpne for at personer som arbeider i offentlig sektor kan få en gradvis avgang ved å gi dem en mulighet til å fortsette å arbeide på deltid. Arbeidstakere som har arbeidet i det offentlige i minst 25 år, og som vil nå pensjonsalderen i løpet av tre år, kan redusere arbeidstiden og få utbetalt 70 % av sin tidligere lønn frem til de når pensjonsalder. Den perioden der de er omfattet av programmet, regnes med i grunnlaget for beregning av trygderettighetene deres. Denne ytelsen kan anses som en slags delvis førtidspensjonering. Juli

17 Hva dekkes? Pensjonsbeløpet avhenger av gjennomsnittslønnen og opptjeningstiden (medlemskapsperioden). Gjennomsnittslønnen som danner grunnlaget for beregningen av alderspensjonen, fastsettes vanligvis ut fra den trygdeavgiftspliktige inntekten mellom 1. januar 1988 og pensjoneringstidspunktet. For øyeblikket beregnes gjennomsnittslønnen på grunnlag av nettolønnen. Tidligere lønn skal multipliseres med en passende faktor slik at beløpet kan bringes opp på nivå med beløpene fra det nest siste året før pensjoneringen. Fra 2008 skal den gjennomsnittlige nettolønnen for enkelte år beregnes på nytt, for å bringes opp til nivået for året som kom forut for pensjoneringsåret. Minstepensjon Det ungarske pensjonssystemet omfatter en minstepensjon som utgjør HUF (EUR 100) per måned. En person som har arbeidet i minst 20 år, har rett til minstepensjon. Hvis det gjennomsnittlige beregningsgrunnlaget er lavere enn minstepensjonen, skal pensjonsbeløpet være 100 % av den gjennomsnittlige månedslønnen. Utsatt pensjon Dersom en person har arbeidet i 20 år og har nådd pensjonsalderen uten å ha fått tildelt pensjon, og har fortsatt med å arbeide i minst 30 dager, har vedkommende rett til en pensjonsøkning på 0,5 % av pensjonsbeløpet for hver ekstra periode på 30 dager. I slike tilfeller kan pensjonsbeløpet etter økningen overstige den gjennomsnittlige månedslønnen som danner grunnlaget for pensjonsberegningen. Ytelser ved dødsfall I henhold til ungarsk lovgivning finnes det to typer ytelser: gravferdshjelp og begravelse på det offentliges regning. Gravferdshjelp: Lokale myndigheter kan utbetale gravferdshjelp til en person som påtar seg å sørge for en avdøds begravelse uten å være forpliktet til dette, eller fordi avdødes nærmeste pårørende ikke kan påta seg utgiftene til begravelsen uten å sette sitt og sin families eksistensgrunnlag i fare. Ytelsen kan ikke være lavere enn minstebeløpet for en månedlig alderspensjon per familie, og kan for enslige ikke være lavere enn 150 % av dette beløpet. Gravferdshjelpen skal minimum være 10 % av utgiftene til den rimeligste begravelsen, og den kan dekke alle utgifter når disse ville sette søkerens eller dennes families eksistensgrunnlag i fare. Begravelse på det offentliges regning: Ordføreren i kommunen hvor dødsfallet har funnet sted, skal senest 30 dager etter at dødsfallet ble meldt sørge for at begravelsen finansieres av det offentlige, hvis ingen er forpliktet til å sørge for den, eller hvis vedkommende ikke kan oppspores eller ikke påtar seg ansvaret for begravelsen. Kommunen hvor avdøde sist hadde fast bopel skal refundere begravelsesutgiftene til kommunen der dødsfallet har funnet sted. Hvordan får du tilgang til aldersytelser? Pensjoner innvilges kun etter søknad. Bruk standardskjema. Hvis du bor i Ungarn, kan du levere søknadsskjemaet til et hvilket som helst pensjonstrygddirektorat personlig, Juli

18 per post eller elektronisk. Søknadsskjemaer kan lastes ned fra følgende nettadresse: (www.onyf.hu) eller fås hos pensjonsservicesentrene. Hvis du bor eller oppholder deg utenfor EU/EØS, må du sende søknaden til direktoratet for pensjonsutbetalinger. Hvis du ikke leverer søknaden i egen person, må søkerens underskrift på det utskrevne skjemaet bekreftes av en notar, av det ungarske konsulatet eller av lokale myndigheter. Juli

19 Kapittel VII: Etterlatteytelser Når har du rett til etterlatteytelser? Vilkåret for at de etterlatte kan få ytelser, er at trygdemedlemmet (avdøde) har oppfylt kravet om antall opptjeningsår, eller at avdøde fikk utbetalt alders- eller uførepensjon før sin død. En person som forsettlig har forårsaket trygdemedlemmets død i henhold til en rettskraftig dom avsagt av en domstol, har ikke rett til å motta ytelser. Når et trygdemedlem dør som følge av en arbeidsulykke (yrkesskade), utbetales det etterlatte- eller barnepensjon til enken/enkemannen og barna. Etterlattepensjon Rett til etterlattepensjon (Özvegyinyugdíj) har personer hvis ektefelle døde som alderspensjonist, eller hvis ektefelle døde før han/hun fylte 22 år, og har opparbeidet seg tjenestetid i de 180 dagene som fulgte etter endte studier, eller har opparbeidet seg minst to års tjenestetid, døde når han/hun var mellom 22 og 25 år og har opparbeidet seg minst fire års tjenestetid, døde når han/hun var mellom 25 og 30 år og har opparbeidet seg minst seks års tjenestetid, døde når han/hun var mellom 30 og 35 år og har opparbeidet seg minst åtte års tjenestetid, døde når han/hun var mellom 35 og 45 år og har opparbeidet seg minst ti års tjenestetid, døde etter fylte 45 år og har opparbeidet seg minst 15 års tjenestetid. Rett til etterlattepensjon har også personer hvis ektefelle ikke hadde opparbeidet seg de ovennevnte tjenestetidene, men har opparbeidet seg nødvendig tjenestetid for en lavere alderskategori, gitt at det etter denne datoen og fram til dødsdagen ikke har vært opphold i vedkommendes tjenestetid på mer enn 30 dager. Midlertidig og permanent etterlattepensjon: Midlertidig etterlattepensjon har en varighet på ett år eller maks. tre år dersom enken/enkemannen har ansvar for en foreldreløs. En midlertidig etterlattepensjon kan gjøres om til permanent pensjon hvis ektefellen: har nådd vedkommendes pensjonsalder, eller er vurdert som en person med endret arbeidsevne, eller har minst to mindreårige barn (med rett til barnepensjon) fra avdøde. Hvis den avdøde ektefellen byttet tilbake til den statlige pensjonsordningen (første søyle) mellom 3. november 2010 og 31. januar 2011, har enken/enkemannen rett til å velge mellom etterlattepensjon og en ny ytelse: pensjonstillegg for enker/enkemenn (özvegyi járadék). Størrelsen på pensjonstillegget for enker/enkemenn er basert på det samlede beløpet. Barnepensjon Alle barn, også de som er født i et tidligere ekteskap eller samboerskap, som oppfostres i samme husstand innenfor rammene av et ekteskap eller samboerskap, Juli

20 har rett til barnepensjon. Et barn som er bortadoptert, har ikke rett til ytelser når barnets biologiske foreldre dør, med mindre barnet har blitt adoptert av ektefellen til en av sine biologiske foreldre. Denne ytelsen utbetales også til søsken, barnebarn, oldebarn og tippoldebarn som har tilhørt samme husstand som avdøde, når det ikke finnes noen i familien som er forpliktet til eller i stand til å ta seg av dem. Foreldrepensjon Det utbetales foreldrepensjon til personer hvis avdøde barn på tidspunktet for dødsfallet mottok eller var berettiget til alders- eller uførepensjon, forutsatt at forelderen er ufør eller gammel (65 år eller eldre) når barnet dør, og i all hovedsak ble forsørget av barnet det siste året barnet levde. Hva dekkes? Etterlattepensjon En midlertidig etterlattepensjon utbetales vanligvis i en periode på ett år fra ektefellens død (opptil tre år hvis enken/enkemannen forsørger et barn). Når denne perioden er utløpt, innvilges det permanent etterlattepensjon hvis personen har nådd pensjonsalder, er funksjonshemmet eller har omsorg for minst to barn (eller ett barn med funksjonshemming eller en kronisk sykdom) som er avdødes barn. Den permanente pensjonen utbetales også hvis én av situasjonene ovenfor inntreffer innen 15 år etter at personen døde, hvis vedkommende døde før 1. mars 1993, eller innen 10 år hvis vedkommende døde etter 28. februar Den midlertidige etterlattepensjonen er 60 % av beløpet av pensjonen som avdøde mottok eller ville vært berettiget til. Den permanente etterlattepensjonen er også 60 % hvis mottakeren han ikke har en egen pensjon, ellers er den 30 % av avdødes pensjon. Hvis det er mer enn én mottaker, deles etterlattepensjonen likt mellom dem. Det finnes ingen lovfestet minstepensjon. Barnepensjon Barnepensjonen utbetales til mottakeren fyller 16 år eller til det har fullført en fulltidsutdanning (maks. 25 år). Hvis barnet blir funksjonshemmet mens det fremdeles er berettiget til denne pensjonen, vil barnet fortsatt ha rett til pensjon så lenge det er funksjonshemmet, uansett alder. Rett til slik pensjon har et barn med en forelder som har opparbeidet seg nødvendig tjenestetid for etterlattepensjon før sin død, eller som døde som alderspensjonist. Pensjonsbeløpet er på 30 % av avdødes pensjon, og på 60 % hvis begge foreldrene er døde eller den gjenlevende forelderen er funksjonshemmet. Per 2010 er pensjonsbeløpet på minst HUF (EUR 85). Hvis barnet har rett til barnepensjon etter begge sine foreldre, tildeles den høyeste barnepensjonen. Juli

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er:

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Folketrygden Bokmål 2004 1999 Familieytelser Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Barnefamilier Enslige forsørgere Tidligere

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Estland

Dine trygderettigheter. i Estland Dine trygderettigheter i Estland Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Latvia

Dine trygderettigheter. i Latvia Dine trygderettigheter i Latvia Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Finland

Dine trygderettigheter. i Finland Dine trygderettigheter i Finland Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Slovenia

Dine trygderettigheter. i Slovenia Dine trygderettigheter i Slovenia Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006

Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006. av 5. april 2006 Nr. 6/122 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 629/2006 2014/EØS/6/15 av 5. april 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Slovakia

Dine trygderettigheter. i Slovakia Dine trygderettigheter i Slovakia Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Bulgaria

Dine trygderettigheter. i Bulgaria Dine trygderettigheter i Bulgaria Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008

Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008. av 17. juni 2008 Nr. 21/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 592/2008 2014/EØS/21/23 av 17. juni 2008 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Hellas

Dine trygderettigheter. i Hellas Dine trygderettigheter i Hellas Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Østerrike

Dine trygderettigheter. i Østerrike Dine trygderettigheter i Østerrike Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Portugal

Dine trygderettigheter. i Portugal Dine trygderettigheter i Portugal Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON

SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON STOKKE KOMMUNALE Sist ajourholdt: 04.04.2014 Unntatt offentlighet 13 SØKNAD OM UFØREPENSJON / MIDLERTIDIG UFØREPENSJON Søknaden vil bli behandlet konfidensielt. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

Dine trygderettigheter. på Island

Dine trygderettigheter. på Island Dine trygderettigheter på Island Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet

HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet HELFO Statens helseøkonomiforvaltning Stønad til helsetjenester i utlandet Puja Anand og Martin Rutherfurd, januar 2012 1 HVA ER HELFO? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er en ytre etat under Helsedirektoratet.

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Høsten 2013 Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke situasjoner: Svangerskap, fødsel, adopsjon Aleneomsorg

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt.

HELFO. Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. HELFO Pensjonisters rett til stønad til helsetjenester i Spania og innenfor EØS - området/sveits. Albir og Torrevieja 26. og 27. okt. 2015 Elin Cathrine L. Grina 1 Dette er HELFO HELFO (Helseøkonomiforvaltningen)

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Trygderettigheter ved påvist rusmisbruk. Roy Økland, NAV Molde

Trygderettigheter ved påvist rusmisbruk. Roy Økland, NAV Molde Nasjonal konferanse 16. September 2010 Rus ombord? 09.35 12.00 DEL 2 Konsekvenser og holdninger ombord Trygderettigheter ved påvist rusmisbruk. Roy Økland, NAV Molde 8-45. Fiskere En fisker som er tatt

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN

KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN KONVENSJON OM REVISJON AV KONVENSJONEN OM MØDREVERN Konvensjon nr. 183 - konvensjon om revisjon av konvensjonen om mødrevern (revidert), 1952 Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse,

Detaljer

Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006. av 18.

Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006. av 18. Nr. 5/258 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2012 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1992/2006 2012/EØS/5/41 av 18. desember 2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Dine trygderettigheter. på Malta

Dine trygderettigheter. på Malta Dine trygderettigheter på Malta Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Litauen

Dine trygderettigheter. i Litauen Dine trygderettigheter i Litauen Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Thai-norske barn, bosatt i Thailand

Thai-norske barn, bosatt i Thailand Thai-norske barn Thai-norske barn, bosatt i Thailand Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av ytelsene - Begrensninger

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Nr. 76/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 883/2004. av 29.

Nr. 76/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 883/2004. av 29. Nr. 76/40 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 883/2004 2015/EØS/76/05 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger(*) EUROPAPARLAMENTET

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %:

SKADEMELDING. YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte. Full stilling Deltid - angi i %: Opplysninger om arbeidsgiver: Arbeidsgiver: Opplysninger om skadelidte: Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo SKADEMELDING YRKESSKADE / YRKESSYKDOM Fylles ut av skadelidte Arbeidssted: Navn: Privat adresse:

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Dine trygderettigheter

Dine trygderettigheter Europakommisjonen Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering Dine trygderettigheter i Luxembourg 1 Desember 2011 Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Danmark

Dine trygderettigheter. i Danmark Dine trygderettigheter i Danmark Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer