VERDITAKST AV EIENDOMMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDITAKST AV EIENDOMMEN"

Transkript

1

2

3 VERDITAKST AV EIENDOMMEN Rjukan Sykehus Gnr. 126, bnr. 77, 64, 220 og 31 Tinn kommune Mai, 2015 Dokument nr:

4 Innholdsfortegnelse Mandat... 3 Eiendommens betegnelse... 3 Beliggenhet... 4 Markedsutvikling... 4 Befaring... 4 Dokumenter... 4 Forutsetninger... 5 Regulering... 5 Tomt... 6 Bebyggelse... 6 Eiendommens vedlikehold Miljøforhold Leieforhold Markedsleie Ledighet Driftskostnader Netto leie Avkastningsverdi Markedsverdi Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 2 av 16

5 VERDITAKST AV EIENDOMMEN RJUKAN SYKEHUS TINN KOMMUNE MAI, 2015 MANDAT: Verditakst AS er av Tinn kommune v/ Rune Bottolf Lødøen blitt anmodet om å foreta en verditaksering av ovennevnte eiendom. Mandatet for taksten er utformet slik: Det skal utarbeides en takstrapport basert på markedsverdi for hver matrikkelenhet, samt en oppsummeringstakst. Der bygningene står på flere matrikler skal naturlig tilhørende tomtegrunn legges til grunn. EIENDOMMENS BETEGNELSE: Verditakseringen omfatter eiendommen gnr. 116, bnr. 77, 64, 220 og 31, i Tinn kommune. Eiendommen er bebygget med en sykehusbygning, samt flere omliggende bygninger som garasjeanlegg, søsterhjem, tidligere overlegebolig, lasarett og kontorbygning (brakkebygg). I henhold til opplysninger fra oppdragsgiver samt databasen til Ambita AS er det følgende opplysninger om hjemmelshaver: Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 3 av 16

6 BELIGGENHET: Eiendommen ligger på Rjukan. MARKEDSUTVIKLING: Rjukan er den første planlagte industriby reist i Norge. Utbyggingen skjedde i regi av Hydros industrisatsing på Rjukan. Sykehuset ble dermed en helt sentral institusjon i denne satsingen. I dag er situasjonen den at Hydro har trukket seg ut av regionen og dermed er mye av entusiasmen og positiviteten til samfunnet forsvunnet. Dette preger næringslivsvirksomheten på Rjukan. Nyetablering er på et lavt nivå og etterspørsel etter næringslokaler er minimal. Utbudet er betydelig større enn etterspørselen og dette preger leieprisnivået både for forretning- og lokaler til tjenesteytende virksomhet, kontor, lager osv. BEFARING: Eiendommen ble besiktiget Tilstede ved befaringen var: fra Rjukan sykehus fra Verditakst AS : Bjørn Åge Langrind : Mari Nydahl Nilsen og Ole C. Torgersen DOKUMENTER: Følgende dokumenter er blitt overlevert fra oppdragsgiver: Plantegninger Arealoppgave bygningsmasse Tilstandsoversikt m/ tilhørende Energiattest Tekniske data vedr. ventilasjonsanlegg Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 4 av 16

7 Verditakst AS har i tillegg innhentet følgende informasjon: Kommunedelpan hentet ut på Servicetorget Tinn kommune opplysninger fra KLIF s hjemmeside ifm eventuell forurensing FORUTSETNINGER: Verditaksten er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: - eier stiller seg positiv til salg av eiendommen - eiendommen kan fritt markedsføres for salg, over en normal periode - en ser bort fra kjøpere som er villige til å by unormalt høyt p.g.a. "spesielle interesser" - opplysninger som oppdragsgiver er kjent med og som har betydning for verdifastsettelsen av eiendommen, kommer oss i hende og er korrekte og uttømmende - Verditakst AS har ikke innhentet økonomiske data om den enkelte leietaker eller vurdert leietakers soliditet - Verditakst AS har ikke målt opp bebyggelsen, kontrollert fundamentering, eller kontrollert hvorvidt det er asbest i bygningene - Verditakst AS har ikke fått fremlagt ferdigattest eller kontrollert om det foreligger brannpåbud, offentlig påbud, eller om dagens bruk er tillatt - Verditakst AS har ikke kontrollert tinglyste servitutter eller eventuelle ledningsnett i grunnen REGULERING: Eiendommen er på kommuneplanen for oppført som byggeområde for offentlige formål Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 5 av 16

8 TOMT: Tomtene er i henhold til opplysninger fra Ambita AS samlet på m² Areal Tomt m ² 126/ / / / Sum Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk. Tomten ligger i delvis skrått terreng, og har derfor en noe bratt adkomst. BEBYGGELSE: Bygningsmassen er opprinnelig oppført i 1920, utvidet i 1952 og Opprinnelig bygg er oppført med vegger i murverk. Etasjeskillere er trolig utført i betong. Senere byggetrinn er arkitektonisk forsøkt tilpasset det opprinnelige bygget og fremstår i dag som en helhetlig bygningsmasse. Bygningsmassens arealer fordeler seg slik: Areal Bygning m ² A bygg øst 372 B bygg vest C bygg øst D bygg vest R-1 bygg total R-2 bygg 165 R-3 bygg 56 R-5 bygg 33 R-6 bygg 21 R-7 bygg R-8 bygg 793 Sum Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 6 av 16

9 Tekniske installasjoner: Bygningsmassen har i alt 4 heiser hvorav en såkalt båreheis. Bygningsmassen har flere ventilasjonsanlegg dels m/ roterende varmegjenvinner og dx kjøling, dels med væskegjenvinner og dx kjøling. Bygningsmassens varmebehov dekkes via panelovner. Brannvern: Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn deler inn bygningsmassen i Norge i to hovedgrupper. Den ene kalles vanlig brannobjekt og består av bolighus, mindre industri, kontorlokaler etc. Den andre gruppen kalles særskilt brannobjekt og består av sykehus, aldershjem og andre helseinstitusjoner, forsamlingslokaler som kinoer teatre, idrettshaller, store kantiner etc, industri med flere enn 40 ansatte, større lagre, butikksentra, skoler, hoteller m.fl. Hensikten med den branntekniske dokumentasjonen er å sikre at eierne og brukerne har oversikt over brannsikkerheten i sin egen virksomhet. Den skal også være en hjelp for brannvesenet ved det ordinære brannsynet. Dokumentasjonen skal foreligge før brannsynet blir utført. Særskilte brannobjekter er bygninger, konstruksjoner, anlegg, opplag, tunneler, virksomheter, områder m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier og som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens 13. Særskilte brannobjekter er registrert på grunnlag av gitte føringer beskrevet i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggende forskrift). Registreringene er basert på kommunens vurdering av brannobjekter hvor følgende forhold blir vurdert og delt inn i kategorier: A: Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv. B: Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store negative samfunnsmessige konsekvenser. C: Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg. Kategorisering av objektene innebærer at det gjøres prioriteringer med hensyn til hyppighet for tilsyn / oppfølging av objektene. Hva innebærer det for kommunen/eier/bruker at et bygg er klassifisert som et særskilt brannobjekt: At bygget er registrert som et særskilt brannobjekt medfører oppgaver og ansvar både for kommunen og eier/virksomhet/bruker av objektet. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 7 av 16

10 Kommunens plikt: Kommunen, gjennom Brann- og redningsetaten, er pliktig til å føre regelmessig tilsyn i objektet for å påse at alle forhold av betydning for brannsikkerheten er ivaretatt. Brannvernansvarlig Ivar Bakstad bekrefter på vår forespørsel at sykehuset er registrert som særskilt brannobjekt. Bakstad opplyser videre at det ikke er registrert anmerkninger ifm eiendommen. Eier og virksomhet/bruker sine plikter: Eier og virksomhet/bruker skal gjennom samordningsavtaler sørge for å innføre og utføre en systematisk internkontroll. Dette for å sikre etterlevelse av aktuelle sikkerhetsbestemmelser. Det skal utpekes en brannvernleder som på vegne av eier sørger for at brannsikkerheten ivaretas til enhver tid. For særskilte brannobjekter stilles det ytterligere krav til dokumentasjon av brannsikkerhet, som f.eks brannøvelser/opplæring og evakueringsplaner. Sykehuset Telemark HF v/ Einar Ramsli har fått utarbeidet en tilstandsoversikt i 2012, denne gjengis nedenfor: Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 8 av 16

11 Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 9 av 16

12 Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 10 av 16

13 Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 11 av 16

14 EIENDOMMENS VEDLIKEHOLD: Bygningsmassen (sykehusdelen) fremstår som godt vedlikeholdt og ivaretatt, dette innbefatter også den eldre delen. Lasarettet (som ligger helt nordvest på tomten) er ikke innvendig besiktiget. Bygget er saneringsmodent og representerer derfor negativ verdi. Søsterhjemmet er et hybelhus bestående av i alt 12 leiligheter. En leilighet er besiktiget innvendig. Denne består av kjøkken, bad, oppholdsrom + liten balkong. Standarden betegnes som enkel. Overlegeboligen som nå fungerer som ambulansesentral, er ikke besiktiget innvendig. Det opplyses at boligen ikke er egnet til boformål bla begrunnet med fukt i kjeller, samt betydelig vedlikeholdsetterslep. MILJØFORHOLD: Forurensninger i grunnen: Det er ved befaring og skjønnsmessige vurderinger ikke avdekket noen potensielle forurensninger. KLIF har i sin database ikke registrert noen form for forurensing ved eiendommen. Ovennevnte undersøkelser er ingen garanti for at forurensninger ikke kan forekomme, hvis en slik garanti ønskes må mer omfattende kartlegging gjennomføres. Energibruk: Hovedpunktene i den nye energieffektiviseringsforskriften som trådte i kraft er som følger: Fra blir energiattest (klassifisering fra A G, der A er best) obligatorisk for alle som skal leie ut eller selge yrkesbygg Alle yrkesbygg over m² skal senest innen ha gyldig energiattest Alle yrkesbygg under m² må energimerkes ved salg eller utleie. Eier av bygningen må kunne fremvise en energiattest til kjøper eller utleier Nye bygg kan maksimalt ha et energiforbruk på 145 kwh/m² pr år. Det tilsvarer høyeste grense for energiklasse C Tekniske anlegg over en viss størrelse i bygninger skal gjennomgå en energivurdering Industrianlegg og verksteder (kun de lokaler dette gjelder) der energibruken en avhengig av prosessen som foregår i bygningen er unntatt fra denne plikten til energimerking Bygninger mindre enn 50 m² er unntatt ordningen Bygningen har energimerke F. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 12 av 16

15 LEIEFORHOLD: MARKEDSLEIE: Bygget har i dag Sykehuset Telemark HF som leietaker. Eiendommen er vurdert med markedsleie. Markedsleie vil si hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og med lokalene ledige. Markedsleie er etter Verditakst AS sitt syn ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til å betale for et enkelt lokale, men den leie som flere uavhengige interessenter anser som riktig leie. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke markedsleie. Markedsleie baseres på en ordinær leiekontrakt som kan indeksreguleres med 100 % KPI hvert år. En ordinær leiekontrakt forutsetter at leietaker dekker den arealmessige andel av felleskostnader til drift, vedlikehold og kommunale avgifter. Innenfor eget areal dekker leietaker bl.a. kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og løpende innvendig vedlikehold. Markedsleie: Bygning Areal m ² Leie pr. m²/år kr Årlig leie kr Kommentarer A bygg øst Nybygg B bygg vest Nybygg C bygg øst Gamle bygget D bygg vest Gamle bygget R-1 bygg total Hovedbygg R-2 bygg Administrasjon R-3 bygg Aggregathus R-5 bygg Avfallsentral R-6 bygg Ventilasjonsbygg R-7 bygg Parkeringshus R-8 bygg Søsterhjem Sum Det legges til grunn at alle måleverdige arealer (måleverdige arealer er definert i NS 3940) inkluderes i leiearealene, også tekniske rom og annet som er nødvendig for eiendommens drift. Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal BTA. Verditakst AS har lagt til grunn en leiemeterpris på kr 1.500/m² pr år for sykehusdelen bygget i Videre erkjenner vi at markedsleie uansett bruksformål for lokaler på Rjukan ikke har en leiemeterpris i nærheten av kr 1.500/m² pr år. Verditakst AS har likevel valgt å benytte leiemeterpris på kr /m² pr år for nybygget. Dette begrunnet med følgende: Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 13 av 16

16 Eierkostnader for bygningsmassen er en betydelig kostnad. Enten man velger å bruke bygningsmassen slik den er i dag, dels som sykehjem, dels til andre formål, dels ledigstilt En tenkt aktør som kjøper vil måtte hensynta den betydelige økonomiske forpliktelsen det er å drifte bygningsmassen som eier, dvs de såkalte eierkostnadene som man som eier ikke kan skyve over på en leietaker (dvs ca 25% av de totale Forvaltning- Drift- og Vedlikeholdskostnader (FDV-kostnader) LEDIGHET: Markedet er i balanse når ledighet/leiesvikt er mellom 4-6 %. Ledigheten / leiesvikten for den vurderte eiendom vurderes skjønnsmessig til 20 %. Den vurderte arealledighet er begrunnet med det faktum at faktisk ledighet for dagens bruker er et faktum (operasjonsavdelingen er lagt ned 2014). Arealene er store og en ny bruker vil høyst sannsynlig ikke ha behov for 100% av arealene. DRIFTSKOSTNADER: Det er lagt til grunn at det inngås ordinære leiekontrakter som forutsetter at gårdeier bl.a. dekker følgende driftskostnader administrasjon forsikring eiendomsskatt utvendig vedlikehold periodisk vedlikehold/utskiftninger av vesentlige tekniske anlegg Holtes Forvaltningsnøkkel (2013 utgave) oppgir for sykehus følgende årlige FDV-kostnader pr. m² (BTA): Lav: ca. kr 712 Middels: ca. kr Høy: ca. kr Holtes Forvaltningsnøkkel (2013 utgave) oppgir for sykehjem følgende årlige FDV kostnader pr. m² (BTA): Lav: ca. kr 557 Middels: ca. kr 843 Høy: ca. kr Gårdeiers andel av totale årlige FDV kostnader, er ca. 25 % av totale FDV kostnader, forutsatt normal bruk av lokalene. Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 14 av 16

17 Gårdeiers andel av årlige driftkostnader er vurdert mot: nøkkeltall fra Holtes Forvaltningsnøkkel en standard leiekontrakts utforming med tanke på leietakers andel av FDV-kostnader Verditakst AS egne erfaringstall eiendommens tilstand og arealfordeling Med basis i ovennevnte vurderes gårdeiers andel av årlige driftkostnader for denne eiendommen å være ca. kr 250 pr. m² BTA NETTO LEIE: Markedsleie: kr Vurdert leie: kr Den vurderte leien er basert på markdsleie Netto leie er vurdert til: Vurdert bruttoleie kr Antatt ledighet/leiesvikt 20 % kr = Redusert bruttoleie kr Vurdert eiers driftskostnader kr 250 m 2 /år kr = Netto leie kr Avrundet til kr AVKASTNINGSVERDI: Dagens avkastningsverdi fastsetter markedsverdien for eiendommen slik den på befaringsdagen fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt hensyn til: eiendommens beliggenhet og eksponering tomten bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand bygningens innemiljø bygningens effektivitet bygningens tilpasningsdyktighet og fleksibilitet leieinntekter (potensielle) (om)reguleringsmuligheter driftskostnader Krav til kapitaliseringsrenten er vurdert mot: realrente forretningsmessig risiko attraktivitet i markedet Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 15 av 16

18 Ut fra en samlet vurdering er kapitaliseringsrenten vurdert til 13 % Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til: kr * 100 /13 = kr Avrundet til: kr MARKEDSVERDI: Markedsverdi er verdien på takseringsdagen basert på et frivillig salg mellom likeverdige parter, etter en normal markedsføringsperiode. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være villig til å betale en høyere pris, dette er ikke markedsverdi. Markedsverdi samlet: kr Markedsverdi (126/31 legeboligen): kr Markedsverdi (126/64 hybelhuset): kr Markedsverdi (126/220 parkeringsanlegget): kr Markedsverdi (126/77 sykehuset): kr Oslo, Ole C. Torgersen Ingeniør / takstmann Hegdehaugsveien 31 Tlf: Side 16 av 16

19 Hegdehaugsveien OSLO Tlf.: Faks: Dokument nr:

20

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN A-121569 BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL BRETTINGEN GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 2/9 A-121569 VERDIVURDERING AV TOMT BRETTINGEN, GNR. 138, BNR. 83, I RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst.

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst. TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3 0906-201-3, tiv v1 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING.... 3 SAMMENDRAG

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Verdivurdering Hauskvartalet, Oslo Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Oslo kommune 25.11.2014 INNHOLDSFOTEGNELSE SAMMENDAG INNLEDNINGIMANDAT FAKTISKE OPPLYSNINGE VEDIGUNNLAG Premisser

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold. En veileder for folkevalgte og rådmenn Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold En veileder for folkevalgte og rådmenn FORORD BEDRE EIENDOMSFORVALTNING OG VEDLIKEHOLD Til folkevalgte og rådmenn i alle landets kommuner og fylkeskommuner: Jeg

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE

KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNAL EIENDOM I ÅMOT KOMMUNE KOMMUNE Furnesvn. 67 2318 HAMAR Tlf.: 62 55 51 50 Endelig rapport av 24.11.2008 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 ORGANISERING AV

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

Fremstilling av de faktiske forhold

Fremstilling av de faktiske forhold Fremstilling av de faktiske forhold 1. KORT OM LISTA FLYSTASJON 1.1. Lista flystasjon ble anlagt og brukt av den tyske okkupasjonsmakt under andre verdenskrig. Etter krigen, i perioden 1954 til 1959, ble

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gran kommune

Forvaltningsrevisjon Gran kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Gran kommune Styring og kontroll med eiendomsforvaltningen Rapport 2011-11 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Styring og

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014

Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014 Side 2 av 12 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 TEMA: MARKEDSLEIE LEDER Svein Erik Nordbotten Adm. direktør Basale AS Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester

Detaljer

Livssykluskostnader for bygninger

Livssykluskostnader for bygninger Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader for bygninger Innføring og prinsipper Beslutningsprosessen Kalkyleanvisning Eksempler Svein Bjørberg, Anders Larsen, Håkon Øiseth Livssykluskostnader

Detaljer