OPPDRAGSNUMMER DATO EIENDOMMMER ØRLAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 8 EIENDOMMMER ØRLAND KOMMUNE"

Transkript

1 OPPDRAG ADRESSE MATRIKKELNUMMER OPPDRAGSNUMMER DATO EIENDOMMMER ØRLAND KOMMUNE Kråkvåg gnr. 59, bnr. 38 m.fl

2 Side 2 av 14 OPPDRAG 8 EIENDOMMMER ØRLAND KOMMUNE ADRESSE Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 59, bnr. 38 m.fl HJEMMELSHAVER Forsvarsbygg DATO MANDAT Etter anmodning fra eier v/ Forsvarsbygg v/skifte Eiendom v/ellen Belsom har OPAK v/ Jon W. Bergenhus den besiktiget ovennevnte eiendommer for å utarbeide en verdivurdering. Eiendommene består av flere sammenhengende gårds- og bruksnumre og omfatter et tidligere kystfort/fjellhall samt et større ubebygd område. Totalt tomteareal er opplyst å være ca. 775 daa. Verdivurderingen skal benyttes i forbindelse med avhending av eiendommen. Mandat: OPAK skal verdivurdere en større sammenhengende eiendom beliggende på øya Kråkvåg i Ørland kommune. Eiendommen inneholder foruten større ubebygde områder, et nedlagt kystfort/fjellhall. Vurderingen skal deles inn i ni separate vurderinger, dvs. åtte separate verdier for friområdene og en verdi for fjellhallen/kystfortet. For fjellhallen/kystfortet forutsettes det at det skilles ut et eget gårds- og bruksnummer under bakken. DOKUMENTER / OPPLYSNINGER Følgende dokumenter er overlevert fra oppdragsgiver: Oversikt over de ulike eiendommer med arealopplysninger, mottatt pr. mail Vi har i tillegg innhentet følgende opplysninger: Fra Infoland/Norges Eiendommer, oppdatert pr Befaringen: Befaringsdato Fra oppdragsgiver Per Mæland Fra OPAK Jon W. Bergenhus

3 Side 3 av 14 FORUTSETNINGER Verdivurderingen er basert på følgende forutsetninger: Ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i grunn eller bygninger Forurensninger er selgers ansvar Ikke kontrollert om det er tinglyste servitutter eller ledningsnett i grunn Ikke kontrollert ferdigattest, om dagens bruk er tillatt og om det er offentlige påbud Ikke kontrollert fundamentering Ikke foretatt vedlikeholds- og tilstandsvurdering av bygg og tekniske anlegg Forutsatt at fjellhallen skilles ut med eget gårds og bruksnummer og sikres tinglyst adkomstrett BELIGGENHET Eiendommene består av et tidligere kystfort beliggende ved innseilingen til Trondheim. Eiendommene er en del av tidligere Kråkvåg kystfort, opprinnelig etablert på 1990-tallet og senere lagt i "møllpose" (langtidslagret kystartilleri). I dag er kystfortet nedlagt. Til Trondheim er det ca. to timer med bil/ferge fra Kråkvåg via Brekstad. Beliggenheten er vist på fra Finn.no nedenfor, hvor eiendommen er markert: Iht. Ørland kommunes hjemmesider på nett har kommunen et samlet areal på 73,4 km². Det er registrert ca fast bosatte i kommunen pr Kommunen regnes som en av Norges største forsvarskommuner på grunn av den militære flyplassen. Om flyplassen står følgende på kommunens hjemmesider på nett: "Ørland Lufthavn ligger på vestsiden av Ørland Hovedflystasjon. Ørland Lufthavn ble bygget tidlig på 70-tallet, men ble kraftig utbedret og oppjustert i Det er daglige flyvninger mellom Ørland og Gardermoen. Ørland Lufthavn er kommunal". PLANSTATUS Den vurderte del av eiendommen er iht. kommuneplan for Ørland kommune for perioden , avsatt til militært formål. Planområde Kråkvåg/Storfosna Tidsperiode Vedtaksdato , revidert senest Formål for vurdert eiendom Hovedsakelig område for Forsvaret, men også noe LNF områder. Vi legger i vurderingen til grunn at eiendommen avsettes til friområde alt. LNF område. Eiendommene ligger i alt vesentlig innenfor 100-metersbeltet.

4 Side 4 av 14 Nedenfor er vist utsnitt av kommuneplankartet: Reguleringsplan Planområde Eiendommen er uregulert, men deler av eiendommen er vernet som naturreservat. TOMTEN Beskrivelse Tomt Gnr. 59, Bnr. 38, areal 10,3 daa Gnr. 59, Bnr. 39, areal 69,1 daa Gnr. 59, Bnr. 40, areal 63,7 daa Gnr. 59, Bnr. 43, areal 97,0 daa Gnr. 59. Bnr. 44, areal 209,3 daa Gnr. 59, Bnr. 45, areal 146,2 daa Gnr. 59, Bnr. 46, areal 99,9 daa Gnr. 59, Bnr. 47, areal 79,6 daa Areal i hht. Infoland, m² Gnr. 59, Bnr. 38, areal ,7 m² Gnr. 59, Bnr. 39, areal ,0 m² Gnr. 59, Bnr. 40, areal ,2 m² Gnr. 59, Bnr. 43, areal ,9 m² Gnr. 59. Bnr. 44, areal ,1 m² Gnr. 59, Bnr. 45, areal ,0 m² Gnr. 59, Bnr. 46, areal ,9 m² Gnr. 59, Bnr. 47, areal ,9 m² Areal i hht. Oppdragsgiver, 775 daa. Areal i denne vurderingen, m² 777 daa, arealer iht. opplysninger innhentet fra Infoland Vei, vann og avløp Ikke tilknyttet offentlig vann/avløp iht. opplysninger på befaringsdagen. OPAK har lagt til grunn arealer innhentet fra Infoland i vurderingen.

5 Side 5 av 14 TINGLYSTE AVTALER I følge oppdragsgiver så foreligger det en avtale, tinglyst mellom Forsvaret og tre grunneiere på deler av eiendommene. Følgende nevnes ( fra pkt. 6): Tomtene er vist på kartet overlevert fra oppdragsgiver under:

6 Side 6 av 14 TOMTENES POTENSIALE Verdifastsettelse av tomter avhenger av bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og forventet avkastning, vurdert som ubebygget tomt. Tomtebelastning er differansen mellom markedsverdi av fullt utbygd eiendom og totale byggekostnader inkl. fortjeneste, men ekskl. kostnader til opparbeidelse av tomt, fordelt pr. m² (BTA) bebygd gulvareal, ekskl. kjeller. I eiendommer hvor kjellerarealet utgjør en vesentlig verdi, skal dette fastsettes særskilt. I mer perifere områder med større tomtetilgjengelighet regnes tomteverdier oftest som verdi pr. m² netto tomt og ikke tomtebelastning. Ved vurdering av tomteverdi vurderes også verdi pr. m² netto tomt, sett i relasjon til omsatte, sammenlignbare tomter. I beregning av tomteverdi inngår både fortjeneste til grunneier for uregulert råtomt og verdiskapning i forbindelse med utvikling slik at tomten blir salgbar. Fortjenesten deles ofte mellom grunneier og tomteutvikler/utbygger i forholdet 50/50, og utvikler får betalt for den risiko som tas i forbindelse med f.eks. en omregulering. Dette endrer seg i utviklingsprosjekter med mer usentral beliggenhet og stor risiko, hvor grunneierandelen kan synke ned mot 10 % - 20 %. Ved prosjekter med liten risiko er tomteeiers andel av tomteverdien større. Utbyggere regner vanligvis med at tomtens verdi utgjør 10 % - 15 % av et ferdig prosjekts totalverdi. I pressområder kan dette være høyere. For eiendommene og den beliggenheten de har, har vi valgt å vurdere tomtenes verdi basert på verdi pr. m² netto tomt og ikke basert på tomtebelastning: Tomtens verdi, kr / m² tomt 2 Netto tomteareal, m² Verdi = tomtens verdi/m² x tomteareal = kr OPAK har flere eksempler på eiendommer som er kjøpt av kommuner til frilufts formål, til høye priser. Felles for disse eiendommene OPAK er kjent med er at de er kjøpt fra private eiere. Når det gjelder eiendommer eid av det offentlige som f.eks. Forsvaret, er erfaringen at disse eiendommene vanligvis selges for i størrelsesorden kr 1,- til kr 3,- pr. m² tomt. I enkelte tilfeller er større eiendommer omsatt for lavere verdier. Ved verdsettelse av frilufts eiendommer kan verdien av eiendommen enten vurderes basert på en kapitalisering av jakt, beite eller skog verdier, eller på vanlige markedsmessige prinsipper Den vurderte tomt er stor, men har begrensede jaktmuligheter. Eiendommens beliggenhet vurderes likevel å være attraktiv og det vurderes å være markedsinteresse for eiendommen. OPAK har som del av kvalitetssikringen i tillegg til kontakt med kommuner, kontaktet Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ved seniorrådgiver Pål Theodorsen. Theodorsen har bred erfaring med oppkjøp av eiendommer til frilufts formål på vegne av DN. I telefonsamtale med Theodorsen kan han opplyse at de vanligvis betaler

7 Side 7 av 14 mellom kr 2-4 pr. m² for eiendommer som avsettes til frilufts formål. Dette gjelder uavhengig om det er Forsvaret eller andre aktører som selger eiendommen. Han opplyser videre at eiendommens beliggenhet ikke har noe å si for den prisen de er villige til å betale, dvs. om eiendommen er beliggende i Oslofjorden eller i Finnmark er verdien sett fra DNs side lik. Theodorsen opplyser at det i den senere tid har vært en diskusjon om verdien av en frilufts eiendom er lik om den er liten eller stor. DN har eksempler på større eiendommer som er omsatt for fra 0,3 til 0,9 kr pr. m² og opp mot kr 1 pr m². Ifølge Theodorsen kan dette tyde på at verdien av større frilufts eiendommer vurderes lavere enn mindre frilufts eiendommer. BEBYGGELSE Fjellhall

8 Side 8 av 14 Innledning Type bygg Kystfort / fjellhall Etg. over bakken - Etg. under bakken 1 Byggeår - Fjellanlegg på ca. 450 m² BTA. Anlegget har vært benyttet til lager/sykehus. Anlegget er i dag tomt og ledig for utleie. Skjønnsmessig vurdering av standard Topp meget bra Brukbar- bra Tvilsom Uakseptabel Bygg inne x Bygg ute Opparbeidet tomt Anlegget fremstår med god teknisk standard. Arealoversikt Bebyggelsen har følgende gulvarealer ifølge arealoversikt fra oppdragsgiver: Etasje m² BTA Innhold Fjellhall 450 Gang, sluse, tekniske rom, oppholdsrom og amunisjonsrom Sum 450 BTA = brutto gulvareal Arealene er ikke kontrollert på stedet. Beskrivelse Konstruksjoner Fasader Inndeling Innvendige vegger Overflater på gulv Overflater på vegger Innvendige himlinger Porter Fleksibilitet Ventilasjon Oppvarming Betongkonstruksjon Fjell Gang, sluse, tekniske rom, rom med kjøkkeninnredning, oppholdsrom og lagerhall Malt betong Malt betong Malte overflater Malte himlinger. Duk i himling i lagerhall. 2 stk. porter for å komme inn i anlegget. Lite fleksibilitet Ventilasjonsanlegg med avfukter. Elektrisk oppvarming Nødstrømsaggregat som går på diesel

9 Side 9 av 14 Fotos Nedenfor et vist fotos av fjellhallen:

10 Side 10 av 14 ENERGI Energimerking Energimerking er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller yrkesbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over m² BRA ha energiattest. Energiattest er gyldig i 10 år. Innholdet i energiattesten skal være et energimerke som skal gjenspeile energikarakteren, dvs. om en bygning har lavt eller høyt energibehov. I tillegg skal energiattesten ha en oppvarmingskarakter, dvs. gi informasjon om i hvilken grad det vil være mulig å dekke varmebehovet med andre energikilder enn elektrisitet og olje. På en femdelt skala fra grønn til rød betyr grønn farge at en bygning har et oppvarmingssystem som gjør det mulig å varme opp en bygning med fornybar energi uten direkte bruk av elektrisitet og/eller fossilt brensel. Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren, slik at en bygning med høy beregnet energibruk og tilhørende dårlig energikarakter, kan få en god oppvarmingskarakter for eksempel med et biobasert oppvarmingssystem. Omvendt kan et lavenergibygg få en god energikarakter, mens oppvarmingskarakteren vil bli dårlig dersom bygget kun har elektrisk oppvarming. Den vurderte bygning er ikke opplyst å være energimerket.

11 Side 11 av 14 MARKEDSFORHOLD Definisjon av markedsleie Markedsleie er etter OPAKs syn hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og med eiendommen ledig. Markedsleie er ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til å betale for et enkelt lokale, men den leien som av flere uavhengige interessenter anses som passende. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å sikre seg en eiendom, men dette er ikke markedsleie. Markedsleie baserer seg på en ordinær leiekontrakt som kan indeksreguleres hvert år. Eiendommen er vurdert ledig i markedet og basert på markedsleie. Videre legges til grunn at alle måleverdige arealer, som definert i Norsk Standard NS 3940, inkluderes i leiearealene, også teknisk rom og annet som er nødvendig for eiendommens drift. Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal BTA. Markedsleie for fjellanlegget Markedsleie for lokalene slik de fremsto på befaringstidspunktet har vi vurdert til, eks. mva: Etasje: Leie kr/ pr.m²/ år Arealer m² BTA Leie pr. år kr Fjellhall AVKASTNINGSVERDI Brutto årlig leie Det er lagt til grunn følgende årlig leie: Faktisk leie utleide lokaler, kr - Markedsleie ledige lokaler, kr Den vurderte fjellhall er beliggende på Kråkvåg med adkomst via fergeforbindelse fra Garten til Storfosna og videre med bilvei til Kråkvåg. Det er planer om veiforbindelse mellom Storfosna og fastlandet som igjen vil være positivt for bruk av fjellhallen. Det er i dag på Kråkvåg etablert noen arbeidsplasser relatert til fiske/havbruk og landbruk. Etterspørselen etter denne type lokaler må sies å være begrenset. Arealledighet Arealledigheten i bysentrale områder er vanligvis 6 8 % og % i mer perifere strøk. Ledigheten/leiesvikten for den vurderte eiendommen er skjønnsmessig vurdert til: Arealledighet, % 15 Ledigheten er basert på fjellhallens beliggenhet og det faktum at det kan være vanskelig å drive lønnsom utleievirksomhet et sted med kun turistbesøk på sommerhalvåret.

12 Side 12 av 14 Eierkostnader En ordinær leiekontrakt forutsetter at gårdeier bl.a. dekker kostnader til administrasjon, forsikring, eventuelt eiendomsskatt, utvendig vedlikehold og periodisk vedlikehold og utskiftninger av større tekniske anlegg, normalt mellom kr 150,- og kr 250,- pr.m² BTA/år for kontorbygg, og kr 80,- til kr 100,- pr m² BTA/år for lagerbygg/kombibygg. Innenfor eget areal dekker leietaker egne kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og løpende innvendig vedlikehold ved en vanlig standard leiekontrakt. Kort gjenværende leietid kan medføre behov for høyere eierkostnader pga behov for oppgraderinger for lokaler som snart blir ledige, og som ikke allerede er oppgradert av fraflyttende leietaker. Et høyt antall leiekontrakter påvirker også eierkostnadene oppover. For denne eiendommen er årlige eierkostnader vurdert til: Årlige eierkostnader, kr/m² BTA 80 Netto årlig leie Netto årlig leie er vurdert til, basert på markedsleie for ledige lokaler. Brutto årlig leie kr Antatt arealledighet / leiesvikt i % 15 kr = Redusert brutto leie kr Antatte eierkostnader kr./m²/år: 80 m²: 450 kr Årlig festeavgift: kr/år kr. = Netto årlig leie kr Som avrundes til kr ,- Kapitaliseringsrente Basis for vurdering av kapitaliseringsrente er først og fremst sammenligning med den alternative avkastning en investor kan få ved investering i sikre og risikofrie 10 års statsobligasjoner. Dernest legges til en risikopremie for den spesifikke eiendomsinvestering som følge av at det kan være mer risikofylt å investere i eiendom enn i statsobligasjoner. Dersom f.eks. avkastning av 10 års statsobligasjoner er 5,5 % og inflasjonen er 2,5 %, er realrenten differansen 3,0 %. Det vurderes i tillegg til realrenten et risikotillegg som følge av antatt utvikling i realrentenivå, risiko ved fremtidige leieinntekter og utleie av den spesifikke eiendom, leietakers soliditet, eiendommens beliggenhet, bruk, tilstand, alder og attraktivitet i markedet. Det er derfor av vesentlig betydning for vurdering av kapitaliseringsrente om en eiendom har en perifer beliggenhet med kort leiekontrakt eller er ledig, eller om den har en sentral beliggenhet og i tillegg har en kommunal eller statlig leietaker med lang leiekontrakt og sikre leieinntekter. Normalt vurderes kapitaliseringsrenten til mellom 6 % og 9 % for f.eks. kontorbygg i bysentrale områder og mellom 10 % og 12 % i mer perifere områder. Men dette endres fort ved markedssvingninger. Ut fra en samlet vurdering har vi for denne eiendommen benyttet følgende kapitaliseringsrente: Kapitaliseringsrente, % 12

13 Side 13 av 14 Avkastningsverdi Avkastningsverdien er en av flere faktorer som er med på å fastsette markedsverdien for eiendommen slik den fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt hensyn til eiendommens beliggenhet og tomt, bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand, samt bygningens effektivitet. Ved vurderingen er det også tatt hensyn til dagens leieinntekt, leiekontraktens reguleringsmuligheter og varighet på leiekontraktene, sett i relasjon til dagens markedsleie. Driftskostnader er også vurdert. Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til: kr x 100 : 12,00 = kr Følsomhetsanalyse ved alternative avkastningskrav Nedenfor er vist hvorledes avkastningsverdien endres som følge av andre kapitaliseringsrenter: , SALGSVERDI , , , , , , Salgsverdi er den pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter til eiendommen vil være villig til å betale for den på dato for vurderingen. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være villig til å betale en spesielt høy pris for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke salgsverdi. Ved vurderingen er det tatt hensyn til eiendommens beliggenhet og tomtens attraktivitet. Ved vurderingen er det tatt hensyn til teknisk og vedlikeholdsmessig tilstand og bebyggelsens effektivitet. Det er en forutsetning for verdigrunnlaget at fjellhallen skilles ut med eget gårds og bruksnummer, samt at det etableres tinglyst adkomstrett. De ulike eiendommers salgsverdi, slik de befant seg ved befaringen og ledig for kjøper er vurdert til:

14 Side 14 av 14 Salgsverdi fjellhall, kr Eksisterende bygg, m² BTA Verdi, kr/m² gulvareal BTA Gnr. 59, bnr Gnr. 59, bnr Gnr. 59, bnr Gnr. 59, bnr Gnr. 59, bnr Gnr. 59, bnr Gnr. 59, bnr Gnr. 59, bnr Oslo, for OPAK AS Kontrollert av Navn: Avd. leder Øystein Dieseth Distribuert til Skifte Eiendom v/ Ellen Belsom Jon W. Bergenhus Prosjektleder / takstmann Dato: Signatur:

Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE

Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE OPPDRAG ADRESSE Storfosna/Kråkvåg MATRIKKELNUMMER gnr. 60, bnr. 139 OPPDRAGSNUMMER 124529 DATO 12.08.2013 FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND KOMMUNE Side 2 av 7 OPPDRAG FRILUFTSEIENDOM STORFOSNA, ØRLAND

Detaljer

VERDIVURDERING. 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015. Side 1 av 7

VERDIVURDERING. 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT. Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015. Side 1 av 7 131497 Gnr. 59, bnr. 130 RAPPORT Oppdragsgiver: Skifte Eiendom 09.03.2015 VERDIVURDERING Side 1 av 7 Oppdrag : 131497 Bygningstype : Tomt Oppdragsadresse : Ørland kommune/kråkvåg Matrikkelnummer : 59/130

Detaljer

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013

ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER Gnr. 50, bnr. 274, Lier kommune OPPDRAGSNUMMER 123902 DATO 11.02.2013 Side 2 av 16 OPPDRAG VERDIVURDERING ADRESSE Nedre Frognerlia 1 MATRIKKELNUMMER

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014

Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen MATRIKKELNUMMER Gnr. 69, bnr. 12, 114, Porsgrunn kommune OPPDRAGSNUMMER 125227 DATO 17.02.2014 Side 2 av 12 OPPDRAG HEISTAD SENTRUM ADRESSE Pans veg/breviksvegen

Detaljer

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN

BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 A-121569 BRETTINGEN A-121569 BRETTINGEN VERDIVURDERING AV TOMTEAREAL BRETTINGEN GNR. 138, BNR. 83 RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011 2/9 A-121569 VERDIVURDERING AV TOMT BRETTINGEN, GNR. 138, BNR. 83, I RISSA KOMMUNE NOVEMBER 2011

Detaljer

VERDITAKST AV EIENDOMMEN

VERDITAKST AV EIENDOMMEN VERDITAKST AV EIENDOMMEN Rjukan Sykehus Gnr. 126, bnr. 77, 64, 220 og 31 Tinn kommune Mai, 2015 Dokument nr: 0000030463 Innholdsfortegnelse Mandat... 3 Eiendommens betegnelse... 3 Beliggenhet... 4 Markedsutvikling...

Detaljer

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM

VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM VERDITAKST AV DEL AV LERBERG BEHANDLINGSHJEM Gnr. 101, bnr. 103 Ringeriksveien 2 3300 Hokksund Øvre Eiker kommune Juni, 2012 VERDITAKST AV EIENDOMMEN LERBERG BEHANDLINGSHJEM ØVRE EIKER KOMMUNE MAI, 2012

Detaljer

GAMLEVEGEN 32 KLØFTA. Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune

GAMLEVEGEN 32 KLØFTA. Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune GAMLEVEGEN 32 KLØFTA Utviklingseiendom på Kløfta, Ullensaker kommune Prisantydning: 6 400 000,- Eiet tomt på ca 25.862 m² Grunnflate bygninger 1411 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør -,:flarve Furries ;/ Klinikkdirektør KIS

Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør -,:flarve Furries ;/ Klinikkdirektør KIS VestreViken HF HELSE SØR-ØST Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Dato: Saksbehandler: Direkte telefon: Vår referanse: 22.02.2013 Tom D. Lybeck 905 44 127 11/02000-x / Deres referanse: oloce, Salg

Detaljer

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i

Verdivurdering. Hauskvartalet, Oslo kommune 25.11.2014. Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Verdivurdering Hauskvartalet, Oslo Gnr. 208, bnr. 60, 180, 295, 297, 299, 303 og 304 i Oslo kommune 25.11.2014 INNHOLDSFOTEGNELSE SAMMENDAG INNLEDNINGIMANDAT FAKTISKE OPPLYSNINGE VEDIGUNNLAG Premisser

Detaljer

Verdivurdering - tomt. Gnr. 31, bnr. 372 i Skedsmo kommune

Verdivurdering - tomt. Gnr. 31, bnr. 372 i Skedsmo kommune Gnr. 31, bnr. 372 i Skedsmo kommune 04.04.2014 revidert 10.09.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 3 Takstobjekt 3 Mandat 3 Nøkkelinformasjon 3 Konklusjon 3 INNLEDNING / MANDAT 4 FAKTISKE OPPLYSNINGER 4

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG

MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG MOSS LEILIGHETS OG HYBELBYGG Ved Melløsparken Prisantydning: 15 500 000,- Eiet tomt 2016 kvm BTA: 1366 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG Tom Thorvaldsen tom.thorvaldsen@dnb.no (m:)

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst.

TILSTANDSVURDERING. Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn. Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3. AAA-Takst AS Tlf. 9777 3333 www.aaa-takst. TILSTANDSVURDERING Sandnes skole Østre Tromøyvei 461, 4812 Kongshavn Knr.0906, Gnr.201 og Bnr.3 0906-201-3, tiv v1 4847 Arendal Org.nr.992 162 295 Innholdsfortegnelse OM TILSTANDSVURDERING.... 3 SAMMENDRAG

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Rådhusgata 25 B, Oslo Næringslokale Bar/servering Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm.

MOI. Moiveien 7. Moiveien 7, 4460 MOI. Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Oppdragsnr: 50130026 MOI Moiveien 7, 4460 MOI Prisant. kr 375 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 386 696 P-rom/bra ca. 188/252 kvm. Tomt ca. kvm. Moiveien 7 INNHOLD 01 02 03 04 05 07 30 31 32 33 Innhold

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m²

KANABAKKEN 8 B VADSØ. Halv part av to-mannsbolig med garasje. Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² KANABAKKEN 8 B VADSØ Halv part av to-mannsbolig med garasje Prisantydning: 1 050 000,- Eier (Selveier) leilighet BRA: 136 m² / P-ROM: 106 m² NØKKELINFORMASJON ADRESSE Kanabakken 8 B POSTNUMMER/POSTSTED

Detaljer

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF:

BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR. Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Sissel Styrmoe Dølplads. Tlf: 4000 2204 VÅR REF: BRYN NÆRING/BOLIG/KONTOR ADRESSE: Østensjøveien 64, 0667 Oslo BETEGNELSE: Gnr. 144, Bnr. 642 BTA: 458 m 2 BRA(PRIMÆR-ROM): 374 m 2 TAKSTVERDIER: VT: Kr. 8.800.000,- /LT: Kr. 8.000.000,- PRISANTYDNING:

Detaljer

RANDEM. Hyggelig enebolig i rekke med 4 soverom! Fantastisk utsikt og solforhold! Innholdsrikt og barnevennlig. Randemkroken 15, 1540 VESTBY

RANDEM. Hyggelig enebolig i rekke med 4 soverom! Fantastisk utsikt og solforhold! Innholdsrikt og barnevennlig. Randemkroken 15, 1540 VESTBY Oppdragsnr: 2014022 RANDEM Randemkroken 15, 1540 VESTBY Prisant. kr 2 550 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 2 614 972 P-rom/bra ca. 134/136 kvm. Tomt ca. 283 kvm. Hyggelig enebolig i rekke med 4 soverom!

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer!

Foredling & Kvalitet. Eie eller leie - du bestemmer! Foredling & Kvalitet Eie eller leie - du bestemmer! Straumeveien 166 - Attraktive kontorlokaler Kontor / Salgslokale like ved Nordåsvannet Foredling & Kvalitet Nabolagsprofil TM Straumeveien 166 5151 Straumsgrend

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 47 Bnr. 32, 60. Dato for befaring 09.12.2014 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Hekon - Helgeland Eiendomkontroll Johnny T Pedersen Lars Meyers gt 14, 8622 MO I RANA Tlf: 91186712 E-post: johnny@hekonno VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM Adresse Einmoen,

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt

GRÜNERLØKKA. Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt GRÜNERLØKKA Næringsseksjon på gateplan. Oppusningsobjekt ADRESSE: Sannergata 24, 0557 Oslo Gnr.225, bnr.268, snr.1. BTA/ BRA(PRIMÆR-ROM): 140/127 m 2 TAKSTVERDIER: VT: 1.800.000,- PRISANTYDNING: Gi bud!

Detaljer

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost.

Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Båhusveien 14, 0573 Oslo P rom/bra: 41/42 m 2 Prisantydning: 1.690.000, Flott 2 roms selveierleilighet med fjordutsikt. VV/fyring inkl. i felleskost. Innholdsfortegnelse 5 Nøkkeltall 6 Bilde av stue 7

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 14/12 Saksbeh. Vegard Aakre Jour.nr 12/4669 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 14/12: SALG AV STRØMSØ SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer