Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2010"

Transkript

1 Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2010

2 Innholdsfortegnelse 1 ÅRET 2009 FORORD BEFOLKNING OG SYSSELSETTING BEFOLKNINGSUTVIKLING ARBEIDSLEDIGHET ORGANISERING OG ANSATTE ADMINISTRATIV ORGANISERING ANTALL ANSATTE OG UTFØRTE ÅRSVERK KOMMUNENS FINANSIELLE STILLING OG UTVIKLING FINANSFORVALTNING SKATTEINNGANG FOND OG AVSETNINGER LIKVIDITET ØKONOMISK RESULTAT DRIFTSREGNSKAP INVESTERINGSREGNSKAP RAPPORT NÆRINGSFOND OG KRAFTFOND NÆRINGSFONDET KRAFTFONDET SØNDRE LAND KOMMUNES ØKONOMISKE ENGASJEMENT I NÆRINGSUTVIKLING STAB MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET BEHOV FOR ENDRINGER OG OMSTILLINGER PLAN, MILJØ OG NÆRING (PMN) MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET BEHOV FOR ENDRING OG OMSTILLING GRUNNSKOLE MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET

3 9.4 BEHOV FOR ENDRING OG OMSTILLING HELSE OG OMSORG MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET BEHOV FOR ENDRINGER OG OMSTILLINGER BYGG OG EIENDOM MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET BEHOV FOR ENDRINGER OG OMSTILLINGER KULTUR MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET BEHOV FOR ENDRINGER OG OMSTILLINGER TEKNISK DRIFT MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET BEHOV FOR ENDRINGER OG OMSTILLINGER BARNEHAGE MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET BEHOV FOR ENDRINGER OG OMSTILLINGER BARN OG FAMILIE MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET BEHOV FOR ENDRING OG OMSTILLING NAV, SOSIALTJENESTEN MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET

4 16.4 BEHOV FOR ENDRINGER OG OMSTILLINGER FELLES ØKONOMI ADMINISTRATIV LEDELSE MÅLOPPNÅELSE I FORHOLD TIL HANDLINGSPROGRAMMET ØKONOMI PERSONALET BEHOV FOR ENDRINGER OG OMSTILLINGER ÅRSMELDING FRA KOMMUNELEGEN LOKALSAMFUNNSPROSJEKTET I SØNDRE LAND KOMMUNE POLITISK LEDELSE ØKONOMI PERSONAL POLITISK ORGANISERING

5 1 ÅRET 2009 FORORD Årsmeldingen er det viktigste dokumentet i kommunens rapporteringssystem om: Måloppnåelse i handlingsprogrammet Regnskapsresultat Ressursbruk (KOSTRA) Endringssignaler Årsmeldingen er et omfangsrikt dokument som inneholder mye informasjon det er viktig å gi kommunestyret, innbyggerne og andre innsikt i. Dokumentet må brukes aktivt for å stille spørsmål om korrigeringsbehov til vedtatte planer og kommunale oppgaver. Kommunens rammebetingelser har gjennom mange år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. Etter flere år med nedskjæringer ble rammebetingelsene for 2006 betydelig bedre, og prioriterte områder som skole og helse og omsorg ble tilført økte midler ble vanskeligere, både som følge av strammere rammer, et lønnsoppgjør som ble dyrere enn forutsatt og kommunalt vedtatte utgiftsøkninger. For 2008 ble det også en innstramming fordi rammene ikke ga full kompensasjon for økte utgifter. I tillegg ble det en svikt i kommunens finansavkastninger, som bl.a. førte til at hele bufferfondet ble tømt. For 2009 ble rammevilkårene noe bedret som følge av innføring av nytt inntektssystem og krisetiltak for å motvirke finanskrisen. Regnskapet samlet viser et nullresultatet, men dette er som følge av regnskapsreglene med den konsekvens at avsetninger både til bufferkapital og inflasjonsjustering og investeringsregnskapet er strøket. I realiteten er det et overforbruk på 7,6 mill. kr i forhold til budsjett. Netto driftsresultat skal vise hva kommunen har igjen til fremtidig bruk og investeringer etter at alle drifts- og finansutgifter er dekket og vil således være et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget har beregnet at resultatet bør ligge på om lag 3 %, men fylkesmannen anbefaler at det bør ligge i intervallet 3 5 % for å sikre tilfredsstillende handlefrihet. For 2009 er resultatet for Søndre Land kommune 0,1%, mens det for 2008 var helt nede på 6 %. I 2007 var på + 1,1 % og i ,6 %. For 2008 var sykefraværet 9,2 % og tilbake på normalnivået for kommunen etter å ha vært oppe på 10,4 % i For 2009 har sykefraværet igjen steget til 9,6 %, men ligger fremdeles på det samme nivået som Søndre Land kommune har ligget på siste 10-års periode. Den største utfordringen for Søndre Land kommune er å redusere aktivitetsnivået slik at det blir tilpasset inntektene. Dernest er befolkningsutviklingen en stor utfordring selv om den i 2009 var ganske stabil og har snudd til en liten oppgang på 14 personer for første gang på mange år. I 2008 var det en nedgang på 56 personer og i 2007 på 79 personer. Selv om situasjonen i 2009 var positiv, er kommunen inne i en svært uheldig utviklingstrend. Det mest alvorlige med dette er en skjevhet i alderssammensetningen som ikke vil føre til noen endring på mange år med mindre innflyttingen av folk i produktiv alder skyter fart. Søndre Land kommune sliter med ressurser for å drive utviklingsarbeid som kan møte de utfordringene kommunen står overfor. Dette gjelder både oppgaver kommunen selv må ta tak i og det gjelder aktiv deltakelse i interkommunale og regionale samarbeidsprosjekter. Det må gjøres noe med dette forholdet dersom en skal være forberedt på å møte endringer i samfunnsutviklingen framover. 4

6 Søndre Land kommune har i løpet av 2009 begynt innføring av et nytt helhetlig styringssystem som skal sette økt fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i den kommunale tjenesteproduksjon. Det er i 2010 satt i gang tre delprosjekter: Utvikling av et helhetlig styringssystem Lederutvikling Lokaldemokrati og politikerrollen Den felles overordnete målsettingen for de tre delprosjektene å: Øke bevisstheten om kvalitet og brukeropplevde resultater i kommunal tjenesteproduksjon Utvikle Søndre Land kommune til en lærende organisasjon Utvikle lokaldemokratiet Rådmannen vil til slutt peke på at en i kommende økonomiplaner må ta kraftfulle grep for å få en reell balanse for hele planperioden, og ikke minst budsjettere med et såpass stort overskudd at det skapes handlingsrom i det politiske arbeidet. Nils Hesthagen rådmann 5

7 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Trenden de siste årene med en jevn befolkningsnedgang ble snudd til en liten oppgang i Figur 1: Antall innbyggere i Søndre Land kommune ved utgangen av året Kilde: SSB Befolkningsutviklingen er et resultat av antall fødte, døde og inn/- og utflyttinger. Utviklingen fra 2002 til og med 2009 fremgår av følgende tabell Folketallet pr Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Innflytting, innenlandsk Fraflytting, innenlandsk Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring Folketilvekst Tabell 1: Befolkningsutviklingen i Søndre Land etter årsak. Kilde: SSB ref. tabell og 03026: 2009 var det første året siden 2002 med positiv folketilvekst. 32 flere personer flyttet i 2009 til Søndre Land enn de som flyttet ut. Fødselstallet var også høyere enn det har vært de siste årene. 6

8 2.2 ARBEIDSLEDIGHET Registrert helt arbeidsledige ved utgangen av desember. (tall i prosent) Søndre Land 1,6 % 3,7 % Gjøvik - regionen 2,0 % 2,7 % Oppland 1,9 % 2,3 % Hele landet 2,0 % 2,7 % Tabell 3: Registrert ledige ved utgangen av måneden, begge kjønn (prosent). Kilde SSB ref. tabell I de senere årene har arbeidsledighet i Søndre Land vært lav, og ligget under gjennomsnittet for Oppland og landet som helhet. Denne situasjonen endret seg i Arbeidsledighet blant befolkningen i Søndre Land steg fra 1,6% ved utgangen av 2008 til 3,7% ved utgangen av Tendensen er den samme i andre kommuner og i landet som helhet, men økningen har vært ekstra sterk i Søndre Land. 7

9 3 ORGANISERING OG ANSATTE 3.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING Den administrative strukturen med navn på ledere pr fremgår av følgende figur. Rådmann Nils Hesthagen Kommunalsjef Odd Syversen Kommunalsjef Odd Arnvid Bollingmo Stab Ny organisering fra 2009 Kommunelege 1 Jens Mørch Teknisk drift Teknisk sjef Øystein Somby-Solaas Barnehage Barnehagesjef Inger Torunn Holmgren Barn og familie Stine Seljelid Bjone Bygg og eiendom Bygg og eiendomssjef Morten Normann Kultur Kultursjef Aud Sigrid Holst Grunnskole Grunnskolesjef Fred Sørensen Plan, miljø, og næring Plan, miljø og næringssjef Tore Stenseng Helse og omsorg Helse og omsorgssjef Åse Flatland Sosial Nav-leder Walter Draget 3.2 ANTALL ANSATTE OG UTFØRTE ÅRSVERK Tekst Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 81 % 81 % 81 % Antall menn % andel menn 19 % 19 % 19 % Antall kvinner ledende stillinger % andel kvinner i ledende stillinger 66 % 62 % 55 % Antall menn i ledende stillinger % andel menn i ledende stillinger 34 % 38 % 45 % Med ledende stilling menes: rådmann, kommunalsjef, tjenesteområdeleder og avdelingsleder. Inndeling etter ulike ledernivå : HTA KAP LEDERNIVÅ ANTALL PROSENTANDEL Kap Rådmannens ledergruppe 3 menn 100 % menn Kap Tjenesteområdeledere 9 totalt 5 menn 4 kvinner 55,55 % menn 45,45 % kvinner Kap.4 og kap.5 Avd. ledere 40 totalt 8

10 Arbeidsledere Fagledere (med personalansvar) 12 menn 28 kvinner 30 % menn 70 % kvinner Fordeling heltid/deltid Tekst Antall fulltidsstillinger Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 89% 89% 78% Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 11% 11% 22% Sykefravær Sykefraværstallene for 2009 er ganske stabile, men med en økning i totalen fra Det også verdt må merke seg at fraværet i 2008 var høyere i alle kvartal med unntak av 4.de kvartal, der tallene er høyere i Det egenmeldte fraværet for 2009 er 1,1 %. Dette ligger inne i det totale tallet (9,6 %). Fravær ved barns og barnepassers sykdom kommer i tillegg til denne statistikken, og utgjør for 2009: 0,3 %. Uttaket fordeler seg mellom kvinner og menn. Foreldrepermisjonene fordeler seg med deler på både mor og far. Utviklingen i sykefravær er som følger: Tjenesteområder: Adm. Ledelse 18,0 26,5 2,2% 0,5% 2,2% 0,5% Stab 6,2 9,2 6,6% 4,7% 6,6% 4,7% Undervisning 8,2 5,3 6,3% 7,4% 6,3% 7,4% Barnehager 12,5 9,8 12,4% 10,7% 12,4% 10,7% Barn og familie 4,5 5,4 8,1% 7,0% 8,1% 7,0% Helse og omsorg 10,5 11,8 11,2% 12,5% 11,2% 12,5% Sosialtjenesten 2,8 1,0 3,6% 5,1% 3,6% 5,1% Kultur 2,2 5,6 3,4% 12,7% 3,4% 12,7% Teknisk drift 4,1 5,2 9,4% 14,4% 9,4% 14,4% Plan miljø næring 8,1 1,8 15,9% 7,6% 15,9% 7,6% Bygg og eiendom 10,1 4,9 6,1% 13,1% 6,1% 13,1% Totalt pr år 9,4 9,0 9,3% 10,4% 9,2% 9,6% TOTALT PER ÅR 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,6 % 9,4% 9,0% 9,3 % 10,4 % 9,2% 9,6% 9

11 Tabell og figur: Utviklingen av sykefraværet går frem av tabellen over og grafen til venstre. Seniorpolitiske tiltak: I Søndre Land kommunen har vi praktisert tiltakene siden I tillegg til utbredt tilrettelegging i og med at vi er en IA-bedrift og har blant annet en stor omsorgssektor med tunge arbeidsoppgaver og mange kvinner. Uttaket av seniortiltakene skjer etter fylte 62 år, og tas ut enten i redusert arbeidstid eller som utbetaling av bonus. Hos oss kan ordningen kombineres med uttak av AFP. Pr har vi 23 medarbeidere inne på seniortiltak: - 19 kvinner totalt; 17 med bonusordning og 2 med redusert arbeidstid. - 4 menn totalt; 2 med bonus og 2 med redusert arbeidstid. 10

12 4 KOMMUNENS FINANSIELLE STILLING OG UTVIKLING 4.1 FINANSFORVALTNING Kommunestyret vedtok i møte 27. juni 2005, sak 31/05, revidert reglement for Søndre Land kommunes finansforvaltning. Av reglementet framgår at rådmannen skal avgi rapport vedrørende finansforvaltningen per 30. april, per 31. august og ved utgangen av året. Rapporteringen skal omfatte: Plassering og forvaltning av kommunens midler til driftsformål. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva. En vil i det etterfølgende rapportere status per 31. desember Generelt Finanskrisen har ført med seg en verdensomspennende resesjon. Verdensøkonomien er inne i sitt verste økonomiske tilbakeslag siden 2. verdenskrig. Utsiktene er ikke lyse selv om alle tiltakene for å motvirke effektene av finanskrisen på realøkonomien har stabilisert finansmarkedene. Aktiviteten i verdensøkonomien er nå i ferd med å ta seg opp, men fra et svært lavt nivå, og arbeidsledigheten er høy. Forholdene i finansmarkedene har bedret seg, men det er fortsatt lite likviditet i mange markeder. Aksjemarkedene har steget siden tidlig i Svingningene i aksjemarkedet er blitt mindre, men er fortsatt større enn hva de var før finansuroen startet. Forventet inntjening i selskapene har ikke endret seg vesentlig siden mars Oppgangen i aksjemarkedene gjenspeiler trolig først og fremst en reduksjon i usikkerheten og risikopremiene. Oslo børs steg med 65 % i 2009 mens verdensindeksen i samme periode steg med 4,8% målt i norske kroner. De fleste av Vestens viktige sentralbanker er nær eller har allerede innført nullrente for å begrense de negative effektene av finanskrisen. Siste rentenedsettelse fra Norges bank i mai førte utlånsrenten ned til 1,25%. Renten ble så økt med 0,25% både oktober og i desember. Det er første økning siden finanskrisen var et faktum og styringsrenten er nå på 1,75%. Rentebanen til Norges Bank viser at renten skal gradvis oppover, men takten ser ut til å bli tregere enn først antatt. Det skyldes svakere vekst enn forventet. Krisen ser ikke ut til å være over og det er stor usikkerhet rundt hvordan den vil arte seg. Den store aktivitetssvikten i verdensøkonomien har gitt en global overkapasitet som det vil ta mange år å bli kvitt. Norge er i denne sammenheng utenforlandet, med en særegen og mindre utsatt næringsstruktur, solide statsfinanser og større gjennomslag for rentekutt. Aktivitetssvikten er derfor liten i Norge sammenliknet med andre land. 11

13 Plassering og forvaltning av kommunens midler til driftsformål Av finansreglementets pkt framgår følgende tabell over alternative plasseringsformer og rammer: Maksimal Minimal Normal Bankinnskudd - ordinære 100 % 60 % 100 % Bankinnskudd - særvilkår Hovedbankforbindelse 40 % 0 % 0 % Annen bank 20 % 0 % 0 % Pengemarkedsfond 20 % 0 % 0 % Verdipapir i direkte eie 20 % 0 % 0 % Søndre Land kommunes driftsmidler har i 2009 i sin helhet vært plassert som ordinære bankinnskudd i tråd ved hva som skal være normalsituasjonen i hh.t. finansreglementet. Per var kommunens driftsmidler på til sammen kr ,22-. Av dette utgjorde ikke disponible bankinnskudd (skattetrekksmidler) kr ,00-. Bundne fondsmidler er i denne sammenheng klassifisert som driftsmidler. Det samme gjelder ubrukte lånemidler. Til sammen utgjorde bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler ,60- kr per Verken skattetrekksmidler, bundne fondsmidler eller ubrukte lånemidler er i praksis aktuelle å plassere på annen måte enn som ordinære bankinnskudd. Av hensyn til kommunens løpende behov for driftslikviditet, har ikke rådmannen sett det som aktuelt å vurdere andre plasseringsformer enn ordinære bankinnskudd. Det kan i denne sammenheng nevnes at kommunens kortsiktige gjeld per var på kr ,35 kroner Forvaltning av kommunens låneportefølje Per var Søndre Land kommunes lånegjeld som vist i tabellen under. Det har vært en økning på kr ,- siden årsskiftet. Per Per Samlet lånegjeld herav fastrentelån Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (år) 2,63 % 2,38 % Gjennomsnittlig rentesats (nominell) 3,05 % 4,76 % Gjennomsnittlig rentesats (effektiv) 3,07 % 4,80 % Gjeld pr innbygger (5811/5797 innb) Lån opptatt til videre utlån til etablering, utbedring m.m. (formidlingslån) utgjorde per kr ,-. Eksklusive formidlingslån er kommunens lånegjeld kr ,-. 12

14 Det ble i perioden tatt opp et nytt lån til investeringsformål på til sammen kr ,-. I tabellen under er det samlet en del nøkkeltall vedr. kommunens samlede låneportefølje per Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er redusert fra 2,97 i fjor til 2,63 i år. I figuren under illustreres fordelingen og opphør av disse avtalene: Av kommunens fastrentelån var kr ,- tilknyttet rentebytteavtaler (SWAP). Under følger en figur som viser Søndre Land kommunes lån fordelt på långivere i prosent: 13

15 I tabellen under er nøkkeltall per fordelt på hver enkelt långiver: Kommunalbanken Samlet lånegjeld herav fastrentelån Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (år) 1,07 Gjennomsnittlig rentesats (nominell) 2,81 % Gjennomsnittlig rentesats (effektiv) 2,84 % Husbanken Samlet lånegjeld herav fastrentelån Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (år) 6,44 Gjennomsnittlig rentesats (nominell) 2,73 % Gjennomsnittlig rentesats (effektiv) 2,75 % Sertifikatlån/Nordea Samlet lånegjeld herav fastrentelån Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (år) 7,00 Gjennomsnittlig rentesats (nominell) 4,49 % Gjennomsnittlig rentesats (effektiv) 4,49 % KLP Samlet lånegjeld herav fastrentelån - Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (år) - Gjennomsnittlig rentesats (nominell) 2,15 % Gjennomsnittlig rentesats (effektiv) 2,16 % Lånegjelden er i 2009 tilnærmet uendret. På grunn av manglende gjennomføringsevne på investeringssiden er det bare forbrukt 6,7 mill kr av årets låneopptak på 15,34 mill kr. Ubrukte lånemidler er siden økt med 9,57 mill. Det er verdt å merke seg at Søndre Land kommune har noe høyere lånegjeld pr. innbygger både i forhold til landsgjennomsnittet og 14

16 oppland hvis en ser på KOSTRA-statistikken for Det en skal merke seg er at en i motsetning til de fleste andre kommuner har klar å snu økningen. Figuren er vist på neste side. Tallene for I og med at kommunen har en høy aktivitet i forhold til innbyggertallet på grunn av ansvarsreformen vil kun vurdering av lånegjeld pr. innbygger gi et ensidig og skjevt bilde av dette forholdet. Hvis en tar høyde for denne særegenheten ved Søndre Land kommune og ser på langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter er forholdet mer likt andre kommuner. I og med at driftsnivået i Søndre Land kommune skal reduseres sterkt på grunn av at vertskommuneansvaret blir mindre er det helt avgjørende å redusere lånegjelden i minimum samme takt. Ut i fra dagens turbulente markedssituasjon er den gjennomsnittlige rentebindingen for porteføljen fornuftig. Kommunens rentebetingelser ansees totalt sett som gode. En annen ting som er av betydning er kommunens pensjonsforpliktelser. Som vist i tabellen på neste side er den raskt voksende for hele kommunesektoren, men Søndre Land kommunes pensjonsforpliktelser er svært høye på grunn av sitt vertskommmuneansvar for psykisk utviklingshemmede. Dette vil med dagens rammebetingelser påvirke kommunens økonomiske stilling i tiden som kommer. Det vil gjennom nedtrappingen av vertskommuneansvaret bety færre arbeidstakere til å betjene denne forpliktelsen. 15

17 4.1.4 Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Av finansreglementets pkt framgår følgende tabell over alternative plasseringsformer og de rammer kommunens forvalter, DnB NOR ASA må forholde seg til: Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60% Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % 16

18 Kommunens langsiktige aktiva er klassifisert som ubundet investeringsfond med unntak av det som er klassifisert som ubundet driftsfond. Dette er oppbygd bufferkapital som skal kunne dekke eventuelle fremtidige tap på plasseringene av kommunens langsiktige aktiva. På grunn av den kraftige svikten i avkastningen ble hele bufferfondet brukt opp i 2008 og de pliktige avsetningene i henhold til finansreglementet på 2% årlig inntil bufferfondet er på til sammen 10% ble strøket i Det er også deler av inflasjonsjusteringen som gjøres for å holde verdien av kapitalen ved like. Per er fordelingen av kommunens langsiktige aktiva slik: Søndre Land Normal Rammer ( 11.7.x) Bankinnskudd/pengemarked 40,0 % 30 % Min 25% Obligasjoner 30,6 % 30 % Min 15% Sum rentebærende midler 70,6 % 60 % Min 50% Garanterte produkter 5,6 % 10 % Max 25% Hedgefond 5,0 % 10 % Max 15% Eiendom 1,1 % 0 % Max 10% Utenlandske aksjefond 10,5 % 12 % Max 20% Norske aksjefond 7,2 % 8 % Max 10% Sum aksjefond 17,6 % 20 % Max 25% Sum hedge/eiend./aksjer 23,8 % 30 % Max 40% I samsvar med kommunens finansreglement har forvalteren DnB NOR lagt opp sin forvaltning med et fokus på relativt liten risiko. Det fremgår også av tabellen over. Under følger en tabell som viser avkastning fordelt på plasseringsalternativer pr : Aktivaklasse Markedsverdi Resultat hiå. kr Avk. hiå. % Avk. refindeks hiå. Avk. siste mnd. % Bankinnskudd ,29 % 2,13 % 0,16 % Pengemarked ,61 % 2,13 % 0,14 % Obligasjoner ,29 % 3,19 % 0,24 % Sum rentebærende midler ,65 % 2,66 % 0,19 % Garanterte produkter ,07 % 2,13 % 0,00 % Hedgefond ,00 % 20,31 % 1,59 % Eiendom ,05 % 2,86 % 1,34 % Utenlandske aksjefond ,66 % 4,80 % 5,05 % Norske aksjefond ,21 % 64,79 % 6,22 % Sum aksjefond ,44 % 28,80 % 5,52 % Totalt ,43 % 9,60 % 1,16 % Resultatet (avkastningen) i 2009 ble 15,9 millioner kroner, som gir en avkastning på 9,43%. Det bokførte resultatet avviker noe fra DnB NORs rapportering på grunn av krav i regnskapsreglene. Kr 9,6 millioner (63%) av resultatet stammer fra verdiøkning for aksjefond. Resultatet i desember var 2 millioner kroner (1,16%). Referanseporteføljen har gitt en avkastning på 9,6% hittil i år. Oppnådd avkastning er betydelig bedre enn referanseindeks for de fleste aktivaklasser, men svak utvikling for eiendom (som ikke inngår i referanseporteføljen) ødelegger en del av totalresultatet. Videre, har vi hatt betydelig lavere aksjeandel (13,3% andel ved starten av året) enn referansen (20%). Undervekten i aksjer ble imidlertid oppveid av god avkastning for våre aksjefond. Samlet sett er dette et godt resultat. Rentebærende plasseringer utgjør 71% av porteføljen, tilsvarende en overvekt på 19 millioner kroner ift. normalvekt. Avkastningen for rentebærende papirer ble 4,65%. Pengemarkedsrenten har i gjennomsnitt gjennom året vært 2,45%. 17

19 Avkastningen på 3,61% for pengemarked, skyldes nedgang i kredittrisikopremier (spreader), som har gitt kursoppgang. For obligasjonsporteføljen har denne effekten vært enda større (pga. lengre løpetid). Risikofri 3 års fastrente (swap) steg derimot 0,67%-poeng i 2009 (som isolert sett bidro negativt til avkastningen for fastrenteobligasjoner). Garanterte produkter utgjør nå 10 millioner kroner (5,6% av balansen), en halvering i løpet av året. Årets inntekter utgjør kr (2,66%). Flere av innskuddene har forfalt uten avkastning siden underliggende indekser har falt i løpetiden. DnB NOR Global Hedge steg 11% i Dette er svært bra i forhold til målsettingen, men svakere enn referanseindeksen for hedgefond. DnB NOR Eiendomsfond har en solid portefølje med attraktiv eiendom og langsiktige leieavtaler. Likevel har et svakt marked medført kraftig verdinedgang siste året. Forhåpentligvis er bunnen nå passert. Referansen for eiendom er ikke særlig relevant på kort sikt. Aksjer utgjør nå 17,6% av total portefølje, mens normal andel er 20%. Undervekt i aksjer har vært negativt i forhold til referansen (vektet Norge/utland), som er opp ca. 29% hiå. Imidlertid har vår aksjeportefølje hatt langt bedre avkastning (44%) enn referanseindeksen, slik at aksjeavkastningen likevel er 0,3 millioner kroner høyere enn referansen. Verdensindeksen i NOK ("developed markets") steg bare 4,8%, hvor styrking av krona trekker ned ca. 18%-poeng. Våre utenlandske aksjer oppnådde en avkastning på ca. 30%. Meravkastningen er skapt delvis av overvekt i de regionene som har steget mest (vekstmarkeder og Norden) og delvis av gode aksjevalg i fondene. Våre Norden-fond har steget 48% (langt bedre enn sine benchmark) og Miljøinvest har steget 43%. Vår portefølje av norske aksjefond steg 73%, 8%-poeng mer enn hovedindeksen. Fondet DnB NOR SMB steg 95%!. Hele bufferfondet ble brukt opp i 2008 for å begrense tapet fra langsiktige plasseringer. Overforbruket i 2009 har ført til at den pliktige og budsjetterte avsetningen til bufferfondet på 4,0 mill kr tilsvarende 2% av porteføljen ikke ble gjort. Det betyr at eventuell svikt i budsjettert avkastning for 2010 vil ha direkte innvirkning på regnskapsresultatet. 4.2 SKATTEINNGANG Skatteinngangen var i 2009 på Budsjettert skatteinngang var på kr ,-. I 2008 var skatteinngangen på Dette er en økning i skatteinntekter for kommunen på 6,7% fra 2008 til En av hovedforklaringene på hvorfor skatteinngangen ble lavere enn budsjettert er at skattene i løpet av høsten har utviklet seg negativt. Det var en høy akkumulert veksttakt fram til september måned. Da var veksten 8,5 pst for kommunene i forhold til året før og 3,9 pst for fylkeskommunene. I løpet av de siste tre månedene falt den samlede skatteveksten ned til 5,9 pst og 2,1 pst på årsbasis. Det er ligning/avregning for 2008 som sterkt påvirker tallene for årets tre siste måneder. I oktober 09 var inngangen til og med negativ med nær 1 mrd kroner noe som i står grad skyldes det såkalte marginoppgjøret. I tillegg ble fordelingstallet knyttet til skattene for 2008 satt ned for kommuner/fylkeskommuner. Dette ble belastet skatteinngangen i november

20 . Under er vist en oversikt over skatt per innbygger for kommunene i Oppland. Oversikten er basert på oppstilling fra KS over endelige skattetall for Tabellen under gir en oversikt over utviklingen fra 2008 til 2009 i skatt per innbygger i Søndre Land kommune sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnittet: Utv til 2009 Skatt per Forskjell Skatt per Forskjell innbygger Søndre Land innbygger Søndre Land Kroner Prosent Søndre Land ,69 % Gjennomsnitt Oppland ,72 % Gjennomsnitt landet ,54 % 19

21 4.3 FOND OG AVSETNINGER Kommunale fondsmidler kan deles i frie og bundne fond. Et annet skille går mellom drifts- og investeringsfond. Frie fond kan nyttes til de formål kommunestyret, eller annet kommunalt organ med fullmakt, finner formålstjenlig. Frie (ubundne) investeringsfond kan imidlertid kun nyttes til finansiering av investeringsutgifter. Frie driftsfond (disposisjonsfond) kan nyttes til finansiering både av drifts- og investeringsutgifter. Bundne fond kan kun nyttes til de bestemte formål som ligger til grunn for avsetningen. Til grunn for avsetning kan for eksempel ligge lov, forskrift eller lignende, krav knyttet til statlige tilskudd eller eget kommunalt vedtak. Fordelt på de nevnte hovedgruppene har Søndre Land kommune følgende fondsmidler med følgende endring i løpet av året: Endring Disposisjonsfond , , ,81 Bundne driftsfond , , ,68 Ubundne investeringsfond , , ,40 Bundne investeringsfond , , ,17 Sum , , ,10 Kraftfondet som er et bundet driftsfond har kun gjenstående den urørlige grunnkapitalen knyttet til reguleringen av Randsfjorden. Medregnet de tilsagn som er gitt til det frie disposisjonsfondet er fonsmidlene her svært lave. a) Tidligere overførte bev. Saldo per ,26 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,26 b) Fritt disposisjonsfond Saldo per ,99 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,99 20

22 c) Skattereguleringsfond Saldo per ,61 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,61 d) Kommuneskogens disp.fond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,00 e) Forsikringsfond Saldo per ,44 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,44 f) Vedlikeholdsfond Saldo per ,49 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,49 g) Flyktningefond Saldo per ,75 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,75 21

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

ÅRSMELDING 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 ÅRSMELDING FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1 ÅRET - FORORD... 4 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING... 6 3 ORGANISERING OG ANSATTE... 7

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009 RÅDMANNEN APRIL 2009 I N N H O L D S FO R T E GNELSE 1 ÅRET FORORD... 4 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING... 6 3 ORGANISERING OG ANSATTE... 8 3.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING... 8 3.2 ANTALL ANSATTE OG UTFØRTE

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Endelige tall per 15. juni 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret Årsmelding og årsregnskap 2013 Presentasjon til kommunestyret 26.05.2014 1 Agenda Prosess Nøkkeltall Befolkningsutvikling Økonomisk situasjon Driftsregnskapet Finansiell situasjon Investeringsregnskapet

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2011

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2011 Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2011 1 ÅRET 2010 FORORD... 4 2 Befolkning og sysselsetting... 6 2.1 Befolkningsutvikling... 6 3 Organisering og ansatte... 8 3.1 Administrativ organisering... 8 3.2

Detaljer

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret

Økonomi- og strategikonferanse Kommunestyret Økonomi- og strategikonferanse 2014 Kommunestyret 23.06.2014 1 Gjennomføring og agenda Tidsramme: Fra kl 09:00 12:00 HOVEDTEMAER: Økonomisk status Kommuneproposisjonen 2015 Framskrevet budsjett Mål- og

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2015/2847-2 Saksbehandler: Gunnar Lien Saksframlegg Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 2. tertial 2014 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Innhold Finansrapporteringen... 2 Markedskommentar... 3 Overskuddslikviditet... 4 Gjelds- og renteportefølje... 4 Fordeling lånegjeld på långiver/kredittinstrument...

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset : 01.03.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Skattedekningsgraden

Skattedekningsgraden VEDLEGG 1 Eksempler på hvordan finansieringsanalysen kan presenteres og kommenteres 1 Finansieringsanalyse Utvikling i inntekter 4 35 3 25 2 15 1 5 Skatt 89 714 8 394 9 563 11 837 14 41 111 551 121 93

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ).

Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Vedtekter for Kraftfondet i Trondheim kommune ( TKK ). Reviderte vedtekter godkjent av Trondheim bystyre i møte 28.06.2006. Vedtektene erstatter gjeldende vedtekter ajourført i henhold til bystyrets behandling

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer