Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2011"

Transkript

1 Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2011

2 1 ÅRET 2010 FORORD Befolkning og sysselsetting Befolkningsutvikling Organisering og ansatte Administrativ organisering Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Kommunens finansielle stilling og utvikling Finansforvaltning Skatteinngang Fond og avsetninger Likviditet Økonomisk resultat Driftsregnskap Rapport næringsfond, kraftfond og DA - fond Næringsfondet Kraftfondet Driftsfond til næringsformål Fond for DA midler Støttefunksjoner Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Innkjøp Plan, miljø og næring Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Grunnskole Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger

3 10 Helse og omsorg Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Bygg og eiendom Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Kultur Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Teknisk drift Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Barnehage Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Barn og familie Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Nav, Sosialtjenesten Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger

4 17 Felles Økonomi Administrativ ledelse Økonomi Personalet Årsmelding fra kommunelegen Politisk ledelse Økonomi Personal Politisk organisering Regnskap

5 1 ÅRET 2010 FORORD Årsmeldingen er det viktigste dokumentet i kommunens rapporteringssystem om: Måloppnåelse Regnskapsresultat Ressursbruk (KOSTRA) Endringssignaler Årsmeldingen er omfangsrik og inneholder mye informasjon som det er viktig å gi kommunestyret, innbyggerne og andre innsikt i. Dokumentet kan brukes for å stille spørsmål om korrigeringsbehov til vedtatte planer og kommunale oppgaver. Kommunens rammebetingelser har gjennom mange år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. Etter en bedring i 2006 ble det nye innstramminger i 2007 og 2008, og i tillegg kom finanskrisen på toppen. Det førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. For 2009 ble rammevilkårene noe bedret som følge av innføring av nytt inntektssystem og krisetiltak for å motvirke finanskrisen. Bedrede rammevilkår er videreført for 2010 og har lagt grunnlaget for et netto driftsresultat på nærmere 8,1 mill. kr. Imidlertid er det et overforbruk i tjenesteområdene på cirka 5,5 mill. kr. slik det har vært varslet i tertialrapportene. Det er positive tall på rammeoverføringer, finansinntekter og premieavvik på pensjon som i størst grad bidrar til at netto driftsresultatet ble såpass bra. Etter avsetninger til bufferfond og inflasjonsjustering m.m. blir det et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 1,9 mill. kr. Etter at regnskapet ble avsluttet har vi fått det endelige beløpet for ressurskrevende brukere. I forhold til det anslaget som ble inntektsført, er det faktiske beløpet drøyt kr ,- lavere. Mindreforbruket skulle således vært 1,1 mill. kr. i stedet for 1,9 mill. kr. Netto driftsresultat skal vise hva kommunen har igjen til fremtidig bruk og investeringer etter at alle drifts- og finansutgifter er dekket og vil således være et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget har beregnet at resultatet bør ligge på om lag 3 % for å oppfylle formuesbevaringsprinsippet, mens fylkesmannen anbefaler at det bør ligge i intervallet 3 5 % for å sikre tilfredsstillende handlefrihet. For 2009 var resultatet for Søndre Land kommune 0,1%, mens det for 2008 var helt nede på 6 %. I 2007 var det på + 1,1 % og i ,6 %. For 2010 er kommunen igjen på plussiden med 1,8 %. Til tross for en betydelig bedring er det igjen et stykke til anbefalte nivåer. Sykefraværet utvikler seg fremdeles positivt og er for 2010 på 8,5 %. Til sammenligning var sykefraværet i 2009 på 9,6 % og i 2008 på 9,2 %, som har vært normalnivået for Søndre Land kommune siste 10-års periode, med unntak av 2007 da det var oppe på 10,4 %. Den største utfordringen for Søndre Land kommune er fremdeles å redusere aktivitetsnivået slik at det tilpasses inntektene. Kommunestyret har derfor gjort et viktig vedtak om at det skal foretas en nedskjæring på mill. kr. i kommende økonomiplanperiode. For er dette konkretisert til en nedbemanning på 20 årsverk. Dernest er befolkningsutviklingen en stor utfordring selv om den de to siste årene har vært ganske stabil, sågar med en liten oppgang på 14 personer i 2009 og 26 personer i 2010, som er første gang på mange år. Kommunen er likevel inne i en svært uheldig utviklingstrend. Det mest alvorlige med 4

6 dette er en skjevhet i alderssammensetningen som ikke vil føre til noen endring på mange år med mindre innflyttingen av folk i produktiv alder skyter fart. Søndre Land kommune sliter med ressurser for å drive utviklingsarbeid som kan møte de utfordringene kommunen står overfor. Dette gjelder både oppgaver kommunen selv må ta tak i og det gjelder aktiv deltakelse i interkommunale og regionale samarbeidsprosjekter. Som et tiltak for å møte disse utfordringene i samfunnsutviklingen framover, har kommunen i 2010 gjennomført et forprosjekt, Opptur Søndre Land, som planlegges videreført som et prosjekt over flere år. I 2010 har kommunen også tatt i bruk første generasjon av et nytt helhetlig styringssystem som skal sette økt fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i den kommunale tjenesteproduksjon. Det er bl.a. gjennomført brukerundersøkelser innen tre av tjenesteområdene i tillegg til de tre delprosjektene: Utvikling av et helhetlig styringssystem Lederutvikling Lokaldemokrati og politikerrollen Rådmannen vil til slutt peke på at nedskjæringer synes helt nødvendige for å bringe økonomien i balanse. En nedbemanning på 20 årsverk er en krevende prosess der både medarbeiderne og tillitsvalgte må involveres på en god måte om en skal lykkes. Det blir viktig å vurdere alle mulige effektiviseringstiltak for å opprettholde et best mulig tjenestetilbud. Nils Hesthagen Rådmann 5

7 2 Befolkning og sysselsetting 2.1 Befolkningsutvikling Tabellen under viser at trenden med nedgang i befolkningen har snudd, og at vi siden 2008 har fått en svakt voksende befolkning i kommunen Utvikling i folketallet Søndre Land Folketallet Spesifisert befolkningsutvikling i Søndre Land siste 5 år: Folketallet pr Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innflyttinger, innenlands Utflyttinger, innenlands Nettoinnflytting Folketilvekst Tabellen viser detaljene i befolkningsendringen pr. år. Til tross for fødselsunderskudd hvert år så har vi en økning i befolkningen på grunn av innvandring. 6

8 Arbeidsledighet: Søndre Land 1,6 % 3,6 % 2,3 % Gjøvik-regionen 2,0 % 2,5 % 1,9 % Oppland 1,9 % 2,2 % 2,2 % Hele landet 2,0 % 2,6 % 2,7 % 7

9 3 Organisering og ansatte 3.1 Administrativ organisering Den administrative strukturen per fremgår av følgende figur. Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Organisasjon Plan og økonomi Personal Servicetorg IKT Økonomi Enkeltstillinger Plan og utvikling Teknisk drift Barnehage Barn og familie Bygg og eiendom Kultur Grunnskole Plan, miljø, og næring Helse og omsorg Sosial 3.2 Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Kommunens visjon ligger til grunn for arbeidsgiverpolitikken: Trygghet, Trivsel og Tilhørighet. Det skal arbeides for at kommunen skal: ha et positivt omdømme ha tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse oppfattes som en arbeidsgiver som fremmer mangfold og inkludering ha medarbeidere som motiveres til kreativitet og læring ha vilje og kraft til å gjennomføre endringer ha helsefremmende arbeidsplasser hvor det er arbeidsglede ha høy faglig kvalitet og god tilgjengelighet på våre tjenester Kommunen har en verdiplattform med begrepene Respekt, Tillit og Mot som normgivende, og Stolte sammen som slagord. 8

10 3.2.1 Kjønnsbalanse Søndre Land Kommune hadde ved årsskiftet 2010/2011 totalt 538 årsverk, fordelt på 17,68 % menn og 82,32 % kvinner. Det er en klar overvekt av kvinner innen barnehage, barn/familie, helse/ omsorg og skole. Andelen menn er i overvekt innen teknisk drift og deler av bygg- og eiendom. På avdelingsledernivå er det totalt sett en overvekt av kvinner med 71 % og 29 % menn Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 82 % 81 % 81 % Antall menn % andel menn 18 % 19 % 19 % Inndeling etter ulike ledernivå HTA KAP. LEDERNIVÅ ANTALL PROSENTANDEL Kap Rådmannens ledergruppe 2 menn 100 % menn Kap Tjenesteområdeledere 6 menn 3 kvinner 67 % menn 33 % kvinner Kap. 4 og kap. 5 Avd. ledere Arbeidsledere Fagledere (med personalansvar) Kjønnsbalanse per tjenesteområde i totalt 12 menn 29 kvinner 29 % menn 71 % kvinner Organisasjonsenhet Antall kvinner Antall menn Sum % kvinner % menn Rådmannsgruppa % 100 % Støttefunksjonene % 41 % Skole % 27 % Barnehage % 4 % Barn og familie % 15 % Helse og omsorg % 8 % Sosialtjenesten % 24 % Kultur % 57 % Teknisk drift % 85 % Plan, miljø, næring % 57 % Bygg og eiendom % 28 % Totalt % 18 % Her er det kun regnet med fast ansatte og midlertidig ansatte, ikke timevikarer. 9

11 Søndre Land Kommune har i sin tilsettingsprosedyre nedfelt at begge kjønn ønskes representert på arbeidsplassene. Tilsettinger skjer etter kvalifikasjonsprinsippet, men i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser 2.2 skal det underrepresenterte kjønn foretrekkes når begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt Sykefravær Områder: Adm. ledelse 0,5 % 0,6 % 1,3 % 0,2 % Støttefunksjonene 4,7 % 4,1 % 3,6 % 6,0 % Skole 7,4 % 7,2 % 5,3 % 5,6 % Barnehager 10,7 % 12,0 % 10,8 % 7,5 % Barn og familie 7,0 % 5,4 % 10,3 % 9,3 % Helse og omsorg 12,5 % 10,9 % 11,1 % 10,1 % Sosialtjenesten 5,1 % 6,8 % 12,8 % 10,40 % Kultur 12,7 % 10,5 % 1,2 % 2,8 % Teknisk drift 14,4 % 14,3 % 14,9 % 6,1 % Plan, miljø, næring 7,6 % 1,4 % 0,6 % 1,4 % Bygg og eiendom 13,1 % 6,6 % 13,0 % 12,3 % Totalt SLK 10,4 % 9,2 % 9,6 % 8,5 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

12 Sykefraværet er det laveste på over 10 år. Sykefraværstallene for 2010 viser noe svingning, men med en betydelig nedgang i forhold til Det egenmeldte fraværet for 2010 er 1,1 %, et tall som har holdt seg ganske stabilt de siste årene. Dette ligger inne i det totale tallet på 8,5 %. Fravær ved barns og barnepassers sykdom kommer i tillegg til denne statistikken og utgjør for 2010: 0, 2 %. Uttaket fordeler seg mellom kvinner og menn. Foreldrepermisjonene fordeler seg med deler på både mor og far. For 2010 utgjør foreldrepermisjon 0,1 %. Fravær fordelt på alder og kjønn Aldersgruppe Kvinner Menn 0-19 år 3,6 % 2,1 % år 10,4 % 1,9 % år 8,8 % 2,2 % år 8 % 6,7 % år 9,4 % 6,7 % år 8,8 % 12,5 % år 1,6 % 0,3 % kvinner- 10 menn Likelønn Gjennomsnittslønn hos fast ansatte sett i forhold til PAI-kode. Kommunenes sentralforbund, KS, samler inn lønnsdata for arbeidstakere i kommuner. Disse data samles i en egen database som kalles PAI-registeret. (Personal Administrativt Informasjonssystem). Statistikken brukes blant annet til å belyse lønns-og personalspørsmål i kommunesektoren. Statistikk basert på PAI-koder gir mulighet til å sammenligne lønn i sammenlignbare stillinger Arbeidstid Heltid - deltid Søndre Land kommune har i flere år arbeidet med å tilrettelegge for utvidelse til større stillingsstørrelse. Dette har vært en av hovedsatsningene sammen med de hovedtillitsvalgte. Vi har hatt samarbeidsrelasjoner i to store runder vår og høst årlig. 11

13 HELTID/DELTID 2010: Stillingsstr. Kvinner Menn 100 % % % % % % 70-99% 50-69% 21-49% 1-20% kvinner -10 menn -10 Fordeling heltid/deltid Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 87 % 89 % 89 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 13 % 11 % 11 % 3.3 Seniorpolitiske satsninger I 2007 ble det vedtatt seniorpolitiske retningslinjer for Søndre Land kommune tuftet på retningslinjene i Hovedtariffavtalen. Seniorpolitikken skal være en integrert del av arbeidsgiverpolitikken, og bør avspeile at ansatte og ledere kan ha behov for endring. Mål: Søndre Land kommune skal ha en seniorpolitikk som gjennom tiltak for den enkelte skal: Legge til rette for at arbeidstakere som ønsker det, skal kunne fortsette i jobben til oppnådd pensjonsalder. Nytte og videreutvikle den kompetansen som seniorarbeidstakere innehar. Vurdere kompetansebehov og særlig tilrettelegging av kompetansetiltak som skal vektlegges særskilt for seniorer. Bidra til å overføre bedriftsintern kompetanse til nye medarbeidere. I Søndre Land kommunen har vi praktisert tiltakene siden Dette kommer i tillegg til utbredt tilrettelegging i og med at vi er en IA-bedrift og blant annet har en stor omsorgssektor med tunge arbeidsoppgaver og mange kvinner. Uttaket av seniortiltakene skjer etter fylte 62 år, og tas ut enten i 12

14 redusert arbeidstid eller som utbetaling av bonus. Hos oss kan ordningen kombineres med uttak av AFP. Seniorpolitikk 2010 Totalt Menn Kvinner Kombinert med AFP Bonus-avtale ( 5: 1M+4K) Redusert arbeidstid Tiltak: To alternativer a) For arbeidstakere som fyller 62 år i løpet av kalenderåret gis det redusert arbeidstid med full lønn tilsvarende 10 %. b) Eller det kan gis bonus på kr per år i 100 % stilling, dersom en gjør avtale om å stå i samme stilling i ett år. Dette gjelder fram til de fyller 67. AFP-uttak 2010 Ordning Totalt Menn Kvinner Delvis AFP Full AFP

15 4 Kommunens finansielle stilling og utvikling 4.1 Finansforvaltning Kommunen vedtok i møte 21. juni 2010, sak 50/10, revidert reglement for Søndre Land kommunes finansforvaltning. Av reglementet framgår at rådmannen skal avgi rapport om finansforvaltningen per 30. april, per 31. august og ved utgangen av året. Rapporteringen skal omfatte: 1. Plassering og forvaltning av kommunens midler til driftsformål. 2. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje. 3. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Generelt Etter forholdsvis svake resultater i 1. og 2. tertial 2010 ble det et solid oppsving i 3. tertial slik at den totale avkastningen av plasseringene ble på 11,4 mill. Den mest markante resultatbedringen i 3. tertial var på aksjefond, som totalt ga en avkastning på 5,6 mill. i 2010, mens rentebærende midler også var en stor bidragsyter med en avkastning på 4,6 mill. Den totale avkastningen på plasseringene i 2010 var 6,6 %; som må karakteriseres som et godt resultat. Av totalen på 11,4 mill. er det i samsvar med budsjettet avsatt til sammen 7,6 mill. til bufferkapital og inflasjonsjustering Plassering og forvaltning av kommunens midler til driftsformål Av finansreglementets punkt framgår følgende tabell over alternative plasseringsformer og rammer: Maksimal Minimal Normal Bankinnskudd - ordinære 100 % 60 % 100 % Bankinnskudd - særvilkår Hovedbankforbindelse 40 % 0 % 0 % Annen bank 20 % 0 % 0 % Pengemarkedsfond 20 % 0 % 0 % Verdipapir i direkte eie 20 % 0 % 0 % Søndre Land kommunes driftsmidler har i 2010 i sin helhet vært plassert som ordinære bankinnskudd, i henhold til finansreglementet. 14

16 Pr var kommunens driftsmidler på til sammen kr ,06. Av dette utgjorde skattetrekksmidler (ikke disponible bankinnskudd) kr ,20. Bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler er i denne sammenheng klassifisert som driftsmidler. Disse utgjorde til sammen kr ,79 pr Verken skattetrekksmidler, bundne fondsmidler eller ubrukte lånemidler er i praksis aktuelle å plassere på annen måte enn som ordinære bankinnskudd, og alternative plasseringsformer er heller ikke blitt vurdert i Forvaltning av kommunens låneportefølje Pr var kommunens totale lånegjeld som vist i tabellen under. Det har vært en økning på 4,3 mill. siden forrige årsskifte. Pr Pr Samlet lånegjeld herav fastrentelån Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (år) 2,50 2,63 Gjennomsnittlig rentesats (nominell) 3,07 % 3,05 % Gjennomsnittlig rentesats (effektiv) 3,09 % 3,07 % Gjeld pr innbygger (5834/5811 innbyggere) Låneopptak til videre utlån til etablering, utbedring m.m. (formidlingslån) utgjorde kr pr Eksklusive formidlingslån er kommunens lånegjeld på kr Det ble i 2010 tatt opp et nytt lån til investeringsformål på 23 mill. Da det er gjennomført færre investeringer enn budsjettert i 2010, har ubrukte lånemidler økt med kr ,47 i Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Av finansreglementets punkt framgår følgende tabell over alternative plasseringsformer som kommunens forvalter; DnB NOR ASA må forholde seg til: Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60 % Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % 15

17 - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Kommunens langsiktige finansielle aktiva er klassifisert som ubundet investeringskapital, med unntak av det som er klassifisert som ubundet driftsfond. Dette er bufferkapital som skal dekke eventuelle framtidige tap på plasseringene. Hele bufferkapitalen var oppbrukt etter finanskrisen i 2008 og i 2009 ble avsetningen strøket. I 2010 er imidlertid de budsjetterte avsetninger gjennomført med 4,375 mill til bufferkapital og 3,275 mill til inflasjonsjustering. I samsvar med kommunens finansreglement har forvalteren DnB NOR lagt opp sin forvaltning med en forholdsvis lav risikoprofil. Pr er kommunens langsiktige finansielle aktiva fordelt slik: Søndre Land p.t. Normal Rammer ( 11.7.) Bankinnskudd/pengemarked 29,8 % 30 % Min 25% Obligasjoner 38,9 % 30 % Min 15% Sum rentebærende midler 68,7 % 60 % Min 50% Garanterte produkter 2,3 % 10 % Max 25% Hedgefond 5,4 % 10 % Max 15% Eiendom 2,6 % 0 % Max 10% Utenlandske aksjefond 12,3 % 12 % Max 20% Norske aksjefond 8,8 % 8 % Max 10% Sum aksjefond 21,1 % 20 % Max 25% Sum hedge/eiend./aksjer 29,0 % 30 % Max 40% På tabellen under vises avkastningen i 2010 fordelt på de aktuelle grupper: Aktivaklasse Markedsverdi Resultat hiå kr Avk. hiå % Avk. refindeks hiå Avk. siste mnd % Bankinnskudd ,75 % 2,27 % 0,24 % Pengemarked ,68 % 2,27 % 0,20 % Obligasjoner ,96 % 4,46 % -0,01 % Sum rentebærende midler ,79 % 3,36 % 0,09 % Garanterte produkter ,52 % 2,27 % 0,00 % Hedgefond ,60 % 12,90 % 1,56 % Eiendom ,08 % 8,51 % 0,00 % Utenlandske aksjefond ,04 % 11,06 % 2,27 % Norske aksjefond ,32 % 18,34 % 11,50 % Sum aksjefond ,78 % 13,98 % 5,91 % Totalt ,60 % 6,33 % 1,34 % Som tabellen viser ble avkastningen på 11,4 mill i 2010 som tilsvarer 6,6 %. Referanseindeksen det måles mot er 6,3 %. 16

18 Vang Lillehammer Lunner Øystre Slidre Nord-Fron Skjåk Vestre Slidre Nord-Aurdal Øyer Gjøvik Sør-Fron Ringebu Gran Gausdal Vestre Toten Jevnaker Sør-Aurdal Østre Toten Lesja Lom Nordre Land Etnedal Dovre Vågå Sel Søndre Land Særlig gruppen aksjefond har hatt en god avkastning i 2010, med 5,6 mill, eller 17,8 %. Både norske og utenlandske aksjefond hadde gode resultater i Det var særlig i 3. tertial at aksjefond hadde en god utvikling. Det er ellers verd å merke seg at eiendom hadde en god avkastning i 2010, etter et dårlig år i Skatteinngang Den totale skatteinngangen i 2010 ble på kr Det opprinnelige budsjettet var på 93,6 mill. og ble oppjustert til 94,4 mill. Skatteinngangen i 2009 var til sammenligning 90,5 mill., noe som fram til da var den høyeste årlige skatteingangen i Søndre Land kommune. Tabellen under viser en oversikt over skatt pr. innbygger for alle kommunene i Oppland Fylke. Søndre Land er den kommunen i Oppland som har lavest gjennomsnittlig skatt pr. innbygger i Det eksakte tallet er kr ,- pr. innbygger, mens Vang kommune har det høyeste gjennomsnittet med kr ,-. Snittet for alle kommunene er kr , Skatt pr innbygger alle kommunene i Oppland 2010 Tabellen under viser utviklingen av de gjennomsnittlige skattetallene fra 2009 til Økningen i prosent er ganske lik utviklingen for Oppland fylke og for hele landet, men økningen i kroner ligger en del under økningen for Oppland og hele landet Utvikling 2009 til 2010 Skatt per Forskjell Skatt per Forskjell innbygger Søndre Land innbygger Søndre Land Kroner Prosent Søndre Land ,80 % Gjennomsnitt Oppland ,48 % Gjennomsnitt landet ,09 % 17

19 4.3 Fond og avsetninger Kommunale fondsmidler deles i frie og bundne fond. Et annet skille går mellom drifts- og investeringsfond. Frie fond kan nyttes til de formål kommunestyret, eller annet kommunalt organ med fullmakt finner formålstjenlig. Frie (ubundne) investeringsfond kan imidlertid kun benyttes til investeringer, mens de frie driftsfond (disposisjonsfond) kan brukes til både investeringer og drift. Bundne fond kan benyttes til de bestemte formål som ligger til grunn for avsetningen. Ved investeringer kan dette for eksempel være forskrift eller lignende, krav knyttet til statlig tilskudd eller kommunalt vedtak. Fordelt på de nevnte hovedgruppene har Søndre Land kommune følgende fondsmidler med følgende endring i løpet av året: Endring Disposisjonsfond , , ,84 Bundne driftsfond , , ,00 Bundne investeringsfond , , ,55 Ubundne investeringsfond , , ,00 Sum , , ,29 Disposisjonsfond: a) Fritt disposisjonsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,00 b) Skattereguleringsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 c) Kommuneskogens disp.fond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 d) Forsikringsfond 18

20 Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,00 e) Vedlikeholdsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 f) Flyktningefond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,00 g) Avkastningsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 h) Bufferkapital plasseringer Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 i) Avsetning til inflasjonsjustering Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 j) Disposisjonsfond til næringsformål Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,00 19

21 Bundne fond a) Næringsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,10 Saldo per ,90 b) Kraftfond Saldo per ,76 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,76 c) Edruskapsfond Saldo per ,40 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,40 d) Avsetning vilt, fiske og friluftsliv Saldo per ,21 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,21 f) Avsetning til opphjelp av fiske Saldo per ,95 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,95 g) Kommunalt viltfond Saldo per ,05 + Avsatt fra driftsregnskapet ,99 - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,04 h) Tapsfond utlån 20

22 Saldo per ,50 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,50 i) Renovasjonsfond Saldo per ,47 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,47 Saldo per ,00 Saldo på renovasjonsfond pr er kr. 0. Fondet er feilaktig belastet med kr ,05 for mye. Beløpet blir avsatt fondet igjen i j) Feierfond Saldo per ,72 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,72 Saldo per ,00 k) Gavekonti Saldo per ,35 + Avsatt fra driftsregnskapet ,08 k) - Brukt Gavekonti til driftsregnskapet ,90 Saldo per ,53 Ubundne investeringsfond a) Ordinært ubundet investeringsfond Saldo per ,53 + Avsatt fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet ,00 Saldo per ,53 b) Vedlikeholdsfond Saldo per ,93 + Avsetning fra investeringsregnskapet 0,00 - Brukt til investeringsregnskapet 0,00 Saldo per ,93 c) Avkastningsfond 21

23 Saldo per ,07 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,07 d) Kommuneskogens investeringsfond Saldo per ,66 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,66 Bundne investeringsfond Saldo per ,29 + Avsatt til ekstraordinære avdrag ,00 + Avsatt fra investeringsregnskapet ellers ,62 - Betalte ekstraordinære avdrag ,17 - Brukt til investeringsregnskapet ellers 0,00 Saldo per , Likviditet Likviditetsgrad 1 og 2 brukes for å vurdere om en virksomhet har en tilfredsstillende likviditet.nøkkeltallene er gjengitt i tabellene nedenfor: Likviditetsgrad 1: Formel: = Omløpsmidler Kortsiktig gjeld = Bør være 2 eller større 2009 = , ,35 = 4, = , ,77 = 4,45 Likviditetsgrad 2: Formel: = Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeld = Bør være 2 eller større 2009 = , ,35 = 2, = , ,77 = 2,02 22

24 Likviditeten er tilfredsstillende i forhold til normtallene, men tabellene viser en svak negativ utvikling. Dette gjelder spesielt likviditetsgrad 2, som omhandler de mest likvide omløpsmidlene. I denne gruppen inngår kun beholdninger på bankkonti og kasse, samt kortsiktige fordringer. I likviditetsgrad 1 inngår også de langsiktige plasseringene, noe som bringer denne likviditetsgraden opp på et godt nivå. Det må imidlertid være et mål å styrke likviditetsgrad 2, da det er denne likviditetsgraden som er viktig for den daglige driften. Soliditet: Formel: = Sum egenkapital Sum eiendeler = Egenkapitalprosent 2009 = 2010 = , , , ,07 = 22,1 % = 22,0 % Soliditeten viser hvor stor prosentandel av eiendelene som er finansiert med egenkapital, og altså en indikator på kommunens evne til å stå i mot tap og uforutsette økonomiske utfordringer. Som tabellen viser er situasjonen nærmest uendret fra 2009 til Gjeldsgrad: Formel: = Gjeld Egenkapital 2009 = , ,24 = 351,8 % 2010 = , ,46 = 353,5 % Gjeldsgraden er forholdet mellom kommunens egenkapital og gjeld, og som tabellen viser er gjeldsgraden svakt forverret fra 2009 til Dette betyr at gjelden relativt sett har økt mer enn egenkapitalen i

25 5 Økonomisk resultat Driftsregnskap Tabellen viser en sammenlikning mellom regnskapstallene for 2010 og endelig budsjett for Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Støtte Plan miljø næring Skole Helse og omsorg Bygg og eiendom Kultur Teknisk drift Barnehager Barne og familie Sosialtjenesten Felles Overført kirkelig felleråd Administrativ ledelse Politisk ledelse Skatter og rammetilskudd Renter og finans T O T A L T Som tabellen viser er det et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)i forhold til budsjett på 1,9 mill. Når det gjelder forklaringer til avvik for de forskjellige tjenesteområder henvises det til de respektive tjenesteområdenes egne kapitler i årsmeldingen. Under området Felles er det et mindreforbruk i forhold til budsjett på 5,7 mill. Av dette skyldes 4,3 mill. premieavvik på pensjonspremiene. Dette er en post som ikke budsjetteres, og som er lite forutsigbar fra år til år. Under Skatter og Rammetilskudd er skatteinngangen 1,6 mill. høyere enn budsjett, mens rammeoverføringer og tilskudd til sammen er 1,9 mill. over budsjett. Vesentlige avvik Økt skatt Økt rammetilskudd Økt andre tilskudd/refusjonsordninger Forhold knyttet til momskompensasjon Premieavvik pensjon Avvik momskompensasjon investering Avvik renter og finans ekskl.momskomp Ubrukt avsetning lønnsoppgjør Merforbruk andre ansvarsområder Overforbruk tjenesteområdenes drift Til sammen Tabellen viser de mest vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap i Netto driftsresultat 24

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2010

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2010 Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2010 Innholdsfortegnelse 1 ÅRET 2009 FORORD... 4 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 6 2.2 ARBEIDSLEDIGHET... 7 3 ORGANISERING OG ANSATTE...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

ÅRSMELDING 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 ÅRSMELDING FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 1 ÅRET - FORORD... 4 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING... 6 3 ORGANISERING OG ANSATTE... 7

Detaljer

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009 RÅDMANNEN APRIL 2009 I N N H O L D S FO R T E GNELSE 1 ÅRET FORORD... 4 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING... 6 3 ORGANISERING OG ANSATTE... 8 3.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING... 8 3.2 ANTALL ANSATTE OG UTFØRTE

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning

Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Undervisningspersonell uten godkjent utdanning Bakgrunn Tallene fra GSI bekymrer: Utdanningsorganisasjonene i Oppland GNIST-partnerskapet Utdanningsdirektøren/Fylkesmannen «Brekkstang» for profesjonsrettet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT...3 2

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad

Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Kommunereform Fagdirektør hos Fylkesmann i Oppland Eli Blakstad Vedtak i Stortinget 18. juni 2014: Fleirtalet i komiteen, medlemmene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre, viser

Detaljer

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter

REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006. Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP - ÅRSBERETNING 2006 Bilder fra eneromsutbyggingen ved Hemne helsesenter REGNSKAP ÅRSBERETNING 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 3 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver

Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver Bildebredden må være 23,4cm Fysisk aktivitet og leksehjelp i skolen Andreas Gjone, rådgiver www.fylkesmannen.no/oppland Bakgrunn Lovkrav Status i Oppland Organisering og innhold Fysisk aktivitet Bakgrunn

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Arkivsaksnr.: 14/1667-2 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer