Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2011"

Transkript

1 Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2011

2 1 ÅRET 2010 FORORD Befolkning og sysselsetting Befolkningsutvikling Organisering og ansatte Administrativ organisering Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Kommunens finansielle stilling og utvikling Finansforvaltning Skatteinngang Fond og avsetninger Likviditet Økonomisk resultat Driftsregnskap Rapport næringsfond, kraftfond og DA - fond Næringsfondet Kraftfondet Driftsfond til næringsformål Fond for DA midler Støttefunksjoner Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Innkjøp Plan, miljø og næring Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Grunnskole Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger

3 10 Helse og omsorg Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Bygg og eiendom Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Kultur Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Teknisk drift Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Barnehage Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Barn og familie Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger Nav, Sosialtjenesten Måloppnåelse i forhold til handlingsprogrammet Økonomi Personalet Behov for endringer og omstillinger

4 17 Felles Økonomi Administrativ ledelse Økonomi Personalet Årsmelding fra kommunelegen Politisk ledelse Økonomi Personal Politisk organisering Regnskap

5 1 ÅRET 2010 FORORD Årsmeldingen er det viktigste dokumentet i kommunens rapporteringssystem om: Måloppnåelse Regnskapsresultat Ressursbruk (KOSTRA) Endringssignaler Årsmeldingen er omfangsrik og inneholder mye informasjon som det er viktig å gi kommunestyret, innbyggerne og andre innsikt i. Dokumentet kan brukes for å stille spørsmål om korrigeringsbehov til vedtatte planer og kommunale oppgaver. Kommunens rammebetingelser har gjennom mange år ført til at økonomien har vært og er svært anstrengt. Etter en bedring i 2006 ble det nye innstramminger i 2007 og 2008, og i tillegg kom finanskrisen på toppen. Det førte bl.a. til at hele bufferfondet ble tømt. For 2009 ble rammevilkårene noe bedret som følge av innføring av nytt inntektssystem og krisetiltak for å motvirke finanskrisen. Bedrede rammevilkår er videreført for 2010 og har lagt grunnlaget for et netto driftsresultat på nærmere 8,1 mill. kr. Imidlertid er det et overforbruk i tjenesteområdene på cirka 5,5 mill. kr. slik det har vært varslet i tertialrapportene. Det er positive tall på rammeoverføringer, finansinntekter og premieavvik på pensjon som i størst grad bidrar til at netto driftsresultatet ble såpass bra. Etter avsetninger til bufferfond og inflasjonsjustering m.m. blir det et regnskapsmessig mindreforbruk på vel 1,9 mill. kr. Etter at regnskapet ble avsluttet har vi fått det endelige beløpet for ressurskrevende brukere. I forhold til det anslaget som ble inntektsført, er det faktiske beløpet drøyt kr ,- lavere. Mindreforbruket skulle således vært 1,1 mill. kr. i stedet for 1,9 mill. kr. Netto driftsresultat skal vise hva kommunen har igjen til fremtidig bruk og investeringer etter at alle drifts- og finansutgifter er dekket og vil således være et uttrykk for kommunens økonomiske handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalget har beregnet at resultatet bør ligge på om lag 3 % for å oppfylle formuesbevaringsprinsippet, mens fylkesmannen anbefaler at det bør ligge i intervallet 3 5 % for å sikre tilfredsstillende handlefrihet. For 2009 var resultatet for Søndre Land kommune 0,1%, mens det for 2008 var helt nede på 6 %. I 2007 var det på + 1,1 % og i ,6 %. For 2010 er kommunen igjen på plussiden med 1,8 %. Til tross for en betydelig bedring er det igjen et stykke til anbefalte nivåer. Sykefraværet utvikler seg fremdeles positivt og er for 2010 på 8,5 %. Til sammenligning var sykefraværet i 2009 på 9,6 % og i 2008 på 9,2 %, som har vært normalnivået for Søndre Land kommune siste 10-års periode, med unntak av 2007 da det var oppe på 10,4 %. Den største utfordringen for Søndre Land kommune er fremdeles å redusere aktivitetsnivået slik at det tilpasses inntektene. Kommunestyret har derfor gjort et viktig vedtak om at det skal foretas en nedskjæring på mill. kr. i kommende økonomiplanperiode. For er dette konkretisert til en nedbemanning på 20 årsverk. Dernest er befolkningsutviklingen en stor utfordring selv om den de to siste årene har vært ganske stabil, sågar med en liten oppgang på 14 personer i 2009 og 26 personer i 2010, som er første gang på mange år. Kommunen er likevel inne i en svært uheldig utviklingstrend. Det mest alvorlige med 4

6 dette er en skjevhet i alderssammensetningen som ikke vil føre til noen endring på mange år med mindre innflyttingen av folk i produktiv alder skyter fart. Søndre Land kommune sliter med ressurser for å drive utviklingsarbeid som kan møte de utfordringene kommunen står overfor. Dette gjelder både oppgaver kommunen selv må ta tak i og det gjelder aktiv deltakelse i interkommunale og regionale samarbeidsprosjekter. Som et tiltak for å møte disse utfordringene i samfunnsutviklingen framover, har kommunen i 2010 gjennomført et forprosjekt, Opptur Søndre Land, som planlegges videreført som et prosjekt over flere år. I 2010 har kommunen også tatt i bruk første generasjon av et nytt helhetlig styringssystem som skal sette økt fokus på kvalitet og kvalitetsutvikling i den kommunale tjenesteproduksjon. Det er bl.a. gjennomført brukerundersøkelser innen tre av tjenesteområdene i tillegg til de tre delprosjektene: Utvikling av et helhetlig styringssystem Lederutvikling Lokaldemokrati og politikerrollen Rådmannen vil til slutt peke på at nedskjæringer synes helt nødvendige for å bringe økonomien i balanse. En nedbemanning på 20 årsverk er en krevende prosess der både medarbeiderne og tillitsvalgte må involveres på en god måte om en skal lykkes. Det blir viktig å vurdere alle mulige effektiviseringstiltak for å opprettholde et best mulig tjenestetilbud. Nils Hesthagen Rådmann 5

7 2 Befolkning og sysselsetting 2.1 Befolkningsutvikling Tabellen under viser at trenden med nedgang i befolkningen har snudd, og at vi siden 2008 har fått en svakt voksende befolkning i kommunen Utvikling i folketallet Søndre Land Folketallet Spesifisert befolkningsutvikling i Søndre Land siste 5 år: Folketallet pr Fødte Døde Fødselsoverskudd Innvandring Utvandring Nettoinnvandring Innflyttinger, innenlands Utflyttinger, innenlands Nettoinnflytting Folketilvekst Tabellen viser detaljene i befolkningsendringen pr. år. Til tross for fødselsunderskudd hvert år så har vi en økning i befolkningen på grunn av innvandring. 6

8 Arbeidsledighet: Søndre Land 1,6 % 3,6 % 2,3 % Gjøvik-regionen 2,0 % 2,5 % 1,9 % Oppland 1,9 % 2,2 % 2,2 % Hele landet 2,0 % 2,6 % 2,7 % 7

9 3 Organisering og ansatte 3.1 Administrativ organisering Den administrative strukturen per fremgår av følgende figur. Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Organisasjon Plan og økonomi Personal Servicetorg IKT Økonomi Enkeltstillinger Plan og utvikling Teknisk drift Barnehage Barn og familie Bygg og eiendom Kultur Grunnskole Plan, miljø, og næring Helse og omsorg Sosial 3.2 Antall ansatte, utførte årsverk og redegjørelse for likestilling Kommunens visjon ligger til grunn for arbeidsgiverpolitikken: Trygghet, Trivsel og Tilhørighet. Det skal arbeides for at kommunen skal: ha et positivt omdømme ha tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse oppfattes som en arbeidsgiver som fremmer mangfold og inkludering ha medarbeidere som motiveres til kreativitet og læring ha vilje og kraft til å gjennomføre endringer ha helsefremmende arbeidsplasser hvor det er arbeidsglede ha høy faglig kvalitet og god tilgjengelighet på våre tjenester Kommunen har en verdiplattform med begrepene Respekt, Tillit og Mot som normgivende, og Stolte sammen som slagord. 8

10 3.2.1 Kjønnsbalanse Søndre Land Kommune hadde ved årsskiftet 2010/2011 totalt 538 årsverk, fordelt på 17,68 % menn og 82,32 % kvinner. Det er en klar overvekt av kvinner innen barnehage, barn/familie, helse/ omsorg og skole. Andelen menn er i overvekt innen teknisk drift og deler av bygg- og eiendom. På avdelingsledernivå er det totalt sett en overvekt av kvinner med 71 % og 29 % menn Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner % andel kvinner 82 % 81 % 81 % Antall menn % andel menn 18 % 19 % 19 % Inndeling etter ulike ledernivå HTA KAP. LEDERNIVÅ ANTALL PROSENTANDEL Kap Rådmannens ledergruppe 2 menn 100 % menn Kap Tjenesteområdeledere 6 menn 3 kvinner 67 % menn 33 % kvinner Kap. 4 og kap. 5 Avd. ledere Arbeidsledere Fagledere (med personalansvar) Kjønnsbalanse per tjenesteområde i totalt 12 menn 29 kvinner 29 % menn 71 % kvinner Organisasjonsenhet Antall kvinner Antall menn Sum % kvinner % menn Rådmannsgruppa % 100 % Støttefunksjonene % 41 % Skole % 27 % Barnehage % 4 % Barn og familie % 15 % Helse og omsorg % 8 % Sosialtjenesten % 24 % Kultur % 57 % Teknisk drift % 85 % Plan, miljø, næring % 57 % Bygg og eiendom % 28 % Totalt % 18 % Her er det kun regnet med fast ansatte og midlertidig ansatte, ikke timevikarer. 9

11 Søndre Land Kommune har i sin tilsettingsprosedyre nedfelt at begge kjønn ønskes representert på arbeidsplassene. Tilsettinger skjer etter kvalifikasjonsprinsippet, men i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser 2.2 skal det underrepresenterte kjønn foretrekkes når begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt Sykefravær Områder: Adm. ledelse 0,5 % 0,6 % 1,3 % 0,2 % Støttefunksjonene 4,7 % 4,1 % 3,6 % 6,0 % Skole 7,4 % 7,2 % 5,3 % 5,6 % Barnehager 10,7 % 12,0 % 10,8 % 7,5 % Barn og familie 7,0 % 5,4 % 10,3 % 9,3 % Helse og omsorg 12,5 % 10,9 % 11,1 % 10,1 % Sosialtjenesten 5,1 % 6,8 % 12,8 % 10,40 % Kultur 12,7 % 10,5 % 1,2 % 2,8 % Teknisk drift 14,4 % 14,3 % 14,9 % 6,1 % Plan, miljø, næring 7,6 % 1,4 % 0,6 % 1,4 % Bygg og eiendom 13,1 % 6,6 % 13,0 % 12,3 % Totalt SLK 10,4 % 9,2 % 9,6 % 8,5 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 %

12 Sykefraværet er det laveste på over 10 år. Sykefraværstallene for 2010 viser noe svingning, men med en betydelig nedgang i forhold til Det egenmeldte fraværet for 2010 er 1,1 %, et tall som har holdt seg ganske stabilt de siste årene. Dette ligger inne i det totale tallet på 8,5 %. Fravær ved barns og barnepassers sykdom kommer i tillegg til denne statistikken og utgjør for 2010: 0, 2 %. Uttaket fordeler seg mellom kvinner og menn. Foreldrepermisjonene fordeler seg med deler på både mor og far. For 2010 utgjør foreldrepermisjon 0,1 %. Fravær fordelt på alder og kjønn Aldersgruppe Kvinner Menn 0-19 år 3,6 % 2,1 % år 10,4 % 1,9 % år 8,8 % 2,2 % år 8 % 6,7 % år 9,4 % 6,7 % år 8,8 % 12,5 % år 1,6 % 0,3 % kvinner- 10 menn Likelønn Gjennomsnittslønn hos fast ansatte sett i forhold til PAI-kode. Kommunenes sentralforbund, KS, samler inn lønnsdata for arbeidstakere i kommuner. Disse data samles i en egen database som kalles PAI-registeret. (Personal Administrativt Informasjonssystem). Statistikken brukes blant annet til å belyse lønns-og personalspørsmål i kommunesektoren. Statistikk basert på PAI-koder gir mulighet til å sammenligne lønn i sammenlignbare stillinger Arbeidstid Heltid - deltid Søndre Land kommune har i flere år arbeidet med å tilrettelegge for utvidelse til større stillingsstørrelse. Dette har vært en av hovedsatsningene sammen med de hovedtillitsvalgte. Vi har hatt samarbeidsrelasjoner i to store runder vår og høst årlig. 11

13 HELTID/DELTID 2010: Stillingsstr. Kvinner Menn 100 % % % % % % 70-99% 50-69% 21-49% 1-20% kvinner -10 menn -10 Fordeling heltid/deltid Tekst Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger 87 % 89 % 89 % Antall menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger 13 % 11 % 11 % 3.3 Seniorpolitiske satsninger I 2007 ble det vedtatt seniorpolitiske retningslinjer for Søndre Land kommune tuftet på retningslinjene i Hovedtariffavtalen. Seniorpolitikken skal være en integrert del av arbeidsgiverpolitikken, og bør avspeile at ansatte og ledere kan ha behov for endring. Mål: Søndre Land kommune skal ha en seniorpolitikk som gjennom tiltak for den enkelte skal: Legge til rette for at arbeidstakere som ønsker det, skal kunne fortsette i jobben til oppnådd pensjonsalder. Nytte og videreutvikle den kompetansen som seniorarbeidstakere innehar. Vurdere kompetansebehov og særlig tilrettelegging av kompetansetiltak som skal vektlegges særskilt for seniorer. Bidra til å overføre bedriftsintern kompetanse til nye medarbeidere. I Søndre Land kommunen har vi praktisert tiltakene siden Dette kommer i tillegg til utbredt tilrettelegging i og med at vi er en IA-bedrift og blant annet har en stor omsorgssektor med tunge arbeidsoppgaver og mange kvinner. Uttaket av seniortiltakene skjer etter fylte 62 år, og tas ut enten i 12

14 redusert arbeidstid eller som utbetaling av bonus. Hos oss kan ordningen kombineres med uttak av AFP. Seniorpolitikk 2010 Totalt Menn Kvinner Kombinert med AFP Bonus-avtale ( 5: 1M+4K) Redusert arbeidstid Tiltak: To alternativer a) For arbeidstakere som fyller 62 år i løpet av kalenderåret gis det redusert arbeidstid med full lønn tilsvarende 10 %. b) Eller det kan gis bonus på kr per år i 100 % stilling, dersom en gjør avtale om å stå i samme stilling i ett år. Dette gjelder fram til de fyller 67. AFP-uttak 2010 Ordning Totalt Menn Kvinner Delvis AFP Full AFP

15 4 Kommunens finansielle stilling og utvikling 4.1 Finansforvaltning Kommunen vedtok i møte 21. juni 2010, sak 50/10, revidert reglement for Søndre Land kommunes finansforvaltning. Av reglementet framgår at rådmannen skal avgi rapport om finansforvaltningen per 30. april, per 31. august og ved utgangen av året. Rapporteringen skal omfatte: 1. Plassering og forvaltning av kommunens midler til driftsformål. 2. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje. 3. Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Generelt Etter forholdsvis svake resultater i 1. og 2. tertial 2010 ble det et solid oppsving i 3. tertial slik at den totale avkastningen av plasseringene ble på 11,4 mill. Den mest markante resultatbedringen i 3. tertial var på aksjefond, som totalt ga en avkastning på 5,6 mill. i 2010, mens rentebærende midler også var en stor bidragsyter med en avkastning på 4,6 mill. Den totale avkastningen på plasseringene i 2010 var 6,6 %; som må karakteriseres som et godt resultat. Av totalen på 11,4 mill. er det i samsvar med budsjettet avsatt til sammen 7,6 mill. til bufferkapital og inflasjonsjustering Plassering og forvaltning av kommunens midler til driftsformål Av finansreglementets punkt framgår følgende tabell over alternative plasseringsformer og rammer: Maksimal Minimal Normal Bankinnskudd - ordinære 100 % 60 % 100 % Bankinnskudd - særvilkår Hovedbankforbindelse 40 % 0 % 0 % Annen bank 20 % 0 % 0 % Pengemarkedsfond 20 % 0 % 0 % Verdipapir i direkte eie 20 % 0 % 0 % Søndre Land kommunes driftsmidler har i 2010 i sin helhet vært plassert som ordinære bankinnskudd, i henhold til finansreglementet. 14

16 Pr var kommunens driftsmidler på til sammen kr ,06. Av dette utgjorde skattetrekksmidler (ikke disponible bankinnskudd) kr ,20. Bundne fondsmidler og ubrukte lånemidler er i denne sammenheng klassifisert som driftsmidler. Disse utgjorde til sammen kr ,79 pr Verken skattetrekksmidler, bundne fondsmidler eller ubrukte lånemidler er i praksis aktuelle å plassere på annen måte enn som ordinære bankinnskudd, og alternative plasseringsformer er heller ikke blitt vurdert i Forvaltning av kommunens låneportefølje Pr var kommunens totale lånegjeld som vist i tabellen under. Det har vært en økning på 4,3 mill. siden forrige årsskifte. Pr Pr Samlet lånegjeld herav fastrentelån Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (år) 2,50 2,63 Gjennomsnittlig rentesats (nominell) 3,07 % 3,05 % Gjennomsnittlig rentesats (effektiv) 3,09 % 3,07 % Gjeld pr innbygger (5834/5811 innbyggere) Låneopptak til videre utlån til etablering, utbedring m.m. (formidlingslån) utgjorde kr pr Eksklusive formidlingslån er kommunens lånegjeld på kr Det ble i 2010 tatt opp et nytt lån til investeringsformål på 23 mill. Da det er gjennomført færre investeringer enn budsjettert i 2010, har ubrukte lånemidler økt med kr ,47 i Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva Av finansreglementets punkt framgår følgende tabell over alternative plasseringsformer som kommunens forvalter; DnB NOR ASA må forholde seg til: Maksimal Minimal Normal - Bankinnskudd/pengemarkedsfond 85 % 25 % 30 % - Obligasjoner/obligasjonsfond 75 % 15 % 30 % Sum rentebærende midler 100 % 50 % 60 % Garanterte produkter 25 % 0 % 10 % Hedgefond 15 % 0 % 10 % Eiendom 10 % 0 % 0 % 15

17 - Norske aksjer/fond 10 % 0 % 8 % - Utenlandske aksjer/fond 20 % 0 % 12 % Sum aksjer/aksjefond 25 % 0 % 20 % Kommunens langsiktige finansielle aktiva er klassifisert som ubundet investeringskapital, med unntak av det som er klassifisert som ubundet driftsfond. Dette er bufferkapital som skal dekke eventuelle framtidige tap på plasseringene. Hele bufferkapitalen var oppbrukt etter finanskrisen i 2008 og i 2009 ble avsetningen strøket. I 2010 er imidlertid de budsjetterte avsetninger gjennomført med 4,375 mill til bufferkapital og 3,275 mill til inflasjonsjustering. I samsvar med kommunens finansreglement har forvalteren DnB NOR lagt opp sin forvaltning med en forholdsvis lav risikoprofil. Pr er kommunens langsiktige finansielle aktiva fordelt slik: Søndre Land p.t. Normal Rammer ( 11.7.) Bankinnskudd/pengemarked 29,8 % 30 % Min 25% Obligasjoner 38,9 % 30 % Min 15% Sum rentebærende midler 68,7 % 60 % Min 50% Garanterte produkter 2,3 % 10 % Max 25% Hedgefond 5,4 % 10 % Max 15% Eiendom 2,6 % 0 % Max 10% Utenlandske aksjefond 12,3 % 12 % Max 20% Norske aksjefond 8,8 % 8 % Max 10% Sum aksjefond 21,1 % 20 % Max 25% Sum hedge/eiend./aksjer 29,0 % 30 % Max 40% På tabellen under vises avkastningen i 2010 fordelt på de aktuelle grupper: Aktivaklasse Markedsverdi Resultat hiå kr Avk. hiå % Avk. refindeks hiå Avk. siste mnd % Bankinnskudd ,75 % 2,27 % 0,24 % Pengemarked ,68 % 2,27 % 0,20 % Obligasjoner ,96 % 4,46 % -0,01 % Sum rentebærende midler ,79 % 3,36 % 0,09 % Garanterte produkter ,52 % 2,27 % 0,00 % Hedgefond ,60 % 12,90 % 1,56 % Eiendom ,08 % 8,51 % 0,00 % Utenlandske aksjefond ,04 % 11,06 % 2,27 % Norske aksjefond ,32 % 18,34 % 11,50 % Sum aksjefond ,78 % 13,98 % 5,91 % Totalt ,60 % 6,33 % 1,34 % Som tabellen viser ble avkastningen på 11,4 mill i 2010 som tilsvarer 6,6 %. Referanseindeksen det måles mot er 6,3 %. 16

18 Vang Lillehammer Lunner Øystre Slidre Nord-Fron Skjåk Vestre Slidre Nord-Aurdal Øyer Gjøvik Sør-Fron Ringebu Gran Gausdal Vestre Toten Jevnaker Sør-Aurdal Østre Toten Lesja Lom Nordre Land Etnedal Dovre Vågå Sel Søndre Land Særlig gruppen aksjefond har hatt en god avkastning i 2010, med 5,6 mill, eller 17,8 %. Både norske og utenlandske aksjefond hadde gode resultater i Det var særlig i 3. tertial at aksjefond hadde en god utvikling. Det er ellers verd å merke seg at eiendom hadde en god avkastning i 2010, etter et dårlig år i Skatteinngang Den totale skatteinngangen i 2010 ble på kr Det opprinnelige budsjettet var på 93,6 mill. og ble oppjustert til 94,4 mill. Skatteinngangen i 2009 var til sammenligning 90,5 mill., noe som fram til da var den høyeste årlige skatteingangen i Søndre Land kommune. Tabellen under viser en oversikt over skatt pr. innbygger for alle kommunene i Oppland Fylke. Søndre Land er den kommunen i Oppland som har lavest gjennomsnittlig skatt pr. innbygger i Det eksakte tallet er kr ,- pr. innbygger, mens Vang kommune har det høyeste gjennomsnittet med kr ,-. Snittet for alle kommunene er kr , Skatt pr innbygger alle kommunene i Oppland 2010 Tabellen under viser utviklingen av de gjennomsnittlige skattetallene fra 2009 til Økningen i prosent er ganske lik utviklingen for Oppland fylke og for hele landet, men økningen i kroner ligger en del under økningen for Oppland og hele landet Utvikling 2009 til 2010 Skatt per Forskjell Skatt per Forskjell innbygger Søndre Land innbygger Søndre Land Kroner Prosent Søndre Land ,80 % Gjennomsnitt Oppland ,48 % Gjennomsnitt landet ,09 % 17

19 4.3 Fond og avsetninger Kommunale fondsmidler deles i frie og bundne fond. Et annet skille går mellom drifts- og investeringsfond. Frie fond kan nyttes til de formål kommunestyret, eller annet kommunalt organ med fullmakt finner formålstjenlig. Frie (ubundne) investeringsfond kan imidlertid kun benyttes til investeringer, mens de frie driftsfond (disposisjonsfond) kan brukes til både investeringer og drift. Bundne fond kan benyttes til de bestemte formål som ligger til grunn for avsetningen. Ved investeringer kan dette for eksempel være forskrift eller lignende, krav knyttet til statlig tilskudd eller kommunalt vedtak. Fordelt på de nevnte hovedgruppene har Søndre Land kommune følgende fondsmidler med følgende endring i løpet av året: Endring Disposisjonsfond , , ,84 Bundne driftsfond , , ,00 Bundne investeringsfond , , ,55 Ubundne investeringsfond , , ,00 Sum , , ,29 Disposisjonsfond: a) Fritt disposisjonsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,00 b) Skattereguleringsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 c) Kommuneskogens disp.fond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 d) Forsikringsfond 18

20 Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,00 e) Vedlikeholdsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 f) Flyktningefond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,00 g) Avkastningsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 h) Bufferkapital plasseringer Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 i) Avsetning til inflasjonsjustering Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 j) Disposisjonsfond til næringsformål Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,00 19

21 Bundne fond a) Næringsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,10 Saldo per ,90 b) Kraftfond Saldo per ,76 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,76 c) Edruskapsfond Saldo per ,40 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,40 d) Avsetning vilt, fiske og friluftsliv Saldo per ,21 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,21 f) Avsetning til opphjelp av fiske Saldo per ,95 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,95 g) Kommunalt viltfond Saldo per ,05 + Avsatt fra driftsregnskapet ,99 - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,04 h) Tapsfond utlån 20

22 Saldo per ,50 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,50 i) Renovasjonsfond Saldo per ,47 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,47 Saldo per ,00 Saldo på renovasjonsfond pr er kr. 0. Fondet er feilaktig belastet med kr ,05 for mye. Beløpet blir avsatt fondet igjen i j) Feierfond Saldo per ,72 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,72 Saldo per ,00 k) Gavekonti Saldo per ,35 + Avsatt fra driftsregnskapet ,08 k) - Brukt Gavekonti til driftsregnskapet ,90 Saldo per ,53 Ubundne investeringsfond a) Ordinært ubundet investeringsfond Saldo per ,53 + Avsatt fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet ,00 Saldo per ,53 b) Vedlikeholdsfond Saldo per ,93 + Avsetning fra investeringsregnskapet 0,00 - Brukt til investeringsregnskapet 0,00 Saldo per ,93 c) Avkastningsfond 21

23 Saldo per ,07 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,07 d) Kommuneskogens investeringsfond Saldo per ,66 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,66 Bundne investeringsfond Saldo per ,29 + Avsatt til ekstraordinære avdrag ,00 + Avsatt fra investeringsregnskapet ellers ,62 - Betalte ekstraordinære avdrag ,17 - Brukt til investeringsregnskapet ellers 0,00 Saldo per , Likviditet Likviditetsgrad 1 og 2 brukes for å vurdere om en virksomhet har en tilfredsstillende likviditet.nøkkeltallene er gjengitt i tabellene nedenfor: Likviditetsgrad 1: Formel: = Omløpsmidler Kortsiktig gjeld = Bør være 2 eller større 2009 = , ,35 = 4, = , ,77 = 4,45 Likviditetsgrad 2: Formel: = Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeld = Bør være 2 eller større 2009 = , ,35 = 2, = , ,77 = 2,02 22

24 Likviditeten er tilfredsstillende i forhold til normtallene, men tabellene viser en svak negativ utvikling. Dette gjelder spesielt likviditetsgrad 2, som omhandler de mest likvide omløpsmidlene. I denne gruppen inngår kun beholdninger på bankkonti og kasse, samt kortsiktige fordringer. I likviditetsgrad 1 inngår også de langsiktige plasseringene, noe som bringer denne likviditetsgraden opp på et godt nivå. Det må imidlertid være et mål å styrke likviditetsgrad 2, da det er denne likviditetsgraden som er viktig for den daglige driften. Soliditet: Formel: = Sum egenkapital Sum eiendeler = Egenkapitalprosent 2009 = 2010 = , , , ,07 = 22,1 % = 22,0 % Soliditeten viser hvor stor prosentandel av eiendelene som er finansiert med egenkapital, og altså en indikator på kommunens evne til å stå i mot tap og uforutsette økonomiske utfordringer. Som tabellen viser er situasjonen nærmest uendret fra 2009 til Gjeldsgrad: Formel: = Gjeld Egenkapital 2009 = , ,24 = 351,8 % 2010 = , ,46 = 353,5 % Gjeldsgraden er forholdet mellom kommunens egenkapital og gjeld, og som tabellen viser er gjeldsgraden svakt forverret fra 2009 til Dette betyr at gjelden relativt sett har økt mer enn egenkapitalen i

25 5 Økonomisk resultat Driftsregnskap Tabellen viser en sammenlikning mellom regnskapstallene for 2010 og endelig budsjett for Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Støtte Plan miljø næring Skole Helse og omsorg Bygg og eiendom Kultur Teknisk drift Barnehager Barne og familie Sosialtjenesten Felles Overført kirkelig felleråd Administrativ ledelse Politisk ledelse Skatter og rammetilskudd Renter og finans T O T A L T Som tabellen viser er det et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd)i forhold til budsjett på 1,9 mill. Når det gjelder forklaringer til avvik for de forskjellige tjenesteområder henvises det til de respektive tjenesteområdenes egne kapitler i årsmeldingen. Under området Felles er det et mindreforbruk i forhold til budsjett på 5,7 mill. Av dette skyldes 4,3 mill. premieavvik på pensjonspremiene. Dette er en post som ikke budsjetteres, og som er lite forutsigbar fra år til år. Under Skatter og Rammetilskudd er skatteinngangen 1,6 mill. høyere enn budsjett, mens rammeoverføringer og tilskudd til sammen er 1,9 mill. over budsjett. Vesentlige avvik Økt skatt Økt rammetilskudd Økt andre tilskudd/refusjonsordninger Forhold knyttet til momskompensasjon Premieavvik pensjon Avvik momskompensasjon investering Avvik renter og finans ekskl.momskomp Ubrukt avsetning lønnsoppgjør Merforbruk andre ansvarsområder Overforbruk tjenesteområdenes drift Til sammen Tabellen viser de mest vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap i Netto driftsresultat 24

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009

Søndre Land kommune RÅDMANNEN APRIL 2009 RÅDMANNEN APRIL 2009 I N N H O L D S FO R T E GNELSE 1 ÅRET FORORD... 4 2 BEFOLKNING OG SYSSELSETTING... 6 3 ORGANISERING OG ANSATTE... 8 3.1 ADMINISTRATIV ORGANISERING... 8 3.2 ANTALL ANSATTE OG UTFØRTE

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2008

2. TERTIALRAPPORT 2008 Tertialrapport pr 31august 2 Søndre Land kommune 2. TERTIALRAPPORT Perioden 1/5 31/8 Tertialrapport pr 31august 2 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 GENERELLE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 7

Detaljer

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen Årsmelding Nordre land kommune 0538 Foto: Kolbjørn Nilsen Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 3 2. Økonomisk status... 6 kommunalsjefens kommentarer...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON

Nordre Land kommune. Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 DOKKA KULTURSTASJON Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede ÅRSBERETNING 2013 Foto: Inger Toril Holte Breien DOKKA KULTURSTASJON INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 3 1 Forhold

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12 Årsmelding 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 GENERELL DEL: 1. INNLEDNING side 3 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED AVVIK STØRRE ENN 200.000... 16 KOSTRA... 20 ANSVARSOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG FELLESFUNKSJONER... 28 1001

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2010. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2010 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2010 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 9 3. Likestilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Balsfjord kommune - for framtida

Balsfjord kommune - for framtida Balsfjord kommune - for framtida 30.mars 2009 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedoversikt drift... 5 Analyse... 8 Ordfører og folkevalgte organ... 18 Rådmannen og rådmannens støttegruppe... 19 Økonomikontoret...

Detaljer

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10.

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding med årsberetning BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 1. JUNI 215 154* 154* Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING ORDFØRERS KOMMENTAR...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06

Verdal kommune. Årsberetning 2013. Verdal, 31.03.14 11.01.06 Verdal kommune Årsberetning 2013 Verdal, 31.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon 5 2.1. Organisasjonskart for Verdal kommune 31.12.13... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no

ROLLAG KOMMUNE. Rådmannens årsrapport. www.rollag.kommune.no ROLLAG KOMMUNE Rådmannens årsrapport 2011 www.rollag.kommune.no INNHOLD SIDE Rådmannens innledning 3 Økonomisk analyse og nøkkeltall 6 Det kommunale styringssystem 14 Fellestjenesten 15 Veggli skolen 24

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Årsberetning 2013. Levanger, 15.03.14 11.01.06 Levanger kommune Rådmannen Rapport Årsberetning 2013 Levanger, 15.03.14 11.01.06 Innhold: 1. Rådmannens innledning... 3 2. Situasjonsbeskrivelse organisasjon... 5 2.1. Organisasjonskart... 5 2.2. Årsverksutvikling...

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer