REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE"

Transkript

1 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008

2 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT SKATT, RAMMEOVERFØRINGER M.M LÅN, FOND M.M INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET REGNSKAPSOVERSIKTER NOTER...47

3 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 3 SØNDRE LAND KOMMUNES REGNSKAPER FOR GENERELT Søndre Land kommune benytter Visma Uniques økonomisystem Økonomi Basis. Dette systemet består av flere deler som kommunen benytter: Økonomi basis Fakturabehandling Økonomirapportering E-handel I tillegg til Visma Unique benytter økonomiavdelingen seg av regneark i lokalt PC-nettverk, bl.a. til framstilling av lokalt tilpassede tabeller og diagrammer, herunder hovedoversikter. Samlede driftsutgifter i årsregnskapet for 2007, er kr ,78. Dette er kr ,94 eller 6,20% mer enn i En vil komme tilbake med kommentarer til økningen i driftsutgifter fra 2006 til 2007 i årsmeldingen. Brutto investeringsutgifter i investeringsregnskapet er kr ,40, som er kr ,07eller 27,12 % % høyere enn i Driftsregnskapet er gjort opp med et ikke disponert netto driftsresultat på kr ,80. Investeringsregnskapet er gjort opp med et uinndekket merforbruk på kr ,97. Avskrivninger i driftsregnskapet er obligatoriske i KOSTRA. Hensikten med avskrivningene er å gi en beskrivelse av verdiforringelsen som følge av slit og elde på kommunens eiendeler. For at sum avskrivninger ikke skal påvirke regnskapsresultatet, inntektsføres et tilsvarende beløp til slutt i regnskapet før resultatet fastsettes. Bokførte avskrivninger i driftsregnskapet for 2006 er kr ,00. Nedenfor følger tabell over driftsutgifter og driftsinntekter for de enkelte tjenesteområder: Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Tjenesteområder Stab Utgift , , , ,36 Inntekt , , , ,55 Plan, miljø og næring Utgift , , , ,49 Inntekt , , , ,98 Grunnskole Utgift , , , ,57 Inntekt , , , ,57

4 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 4 Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Tjenesteområder Helse og omsorg Utgift , , , ,23 Inntekt , , , ,91 Bygg og eiendom Utgift , , , ,93 Inntekt , , , ,17 Kultur Utgift , , , ,77 Inntekt , , , ,88 Teknisk drift Utgift , , , ,49 Inntekt , , , ,04 Barnehage Utgift , , , ,38 Inntekt , , , ,89 Barn og familie Utgift , , , ,69 Inntekt , , , ,98 Sosial Utgift , , , ,87 Inntekt , , , ,73 Felles Utgift , , ,00 Inntekt , , ,00 Kirke Utgift , , , ,13 Inntekt ,36 0,00 0, ,83 Administrativ ledelse Utgift , , , ,28 Inntekt , , , ,28 Politisk ledelse og tilleggsbevilgninger Utgift , , , ,14 Inntekt , , , ,96 Sum tjenesteområder Utgift , , , ,33 Sum tjenesteområder Inntekt , , , ,77 Sum tjenesteområder Nettoutg , , , ,56 2 SKATT, RAMMEOVERFØRINGER M.M Skatt på inntekt og formue Kommunens skatteinntekter i 2007 var kr Dette er kr ,41,- mindre enn budsjettert. I 2006 var skatteinngangen kr ,19.,-. Reduksjonen fra 2006 til 2007 er på kr som tilsvarer 3,77 % %.

5 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 5 Skatteinntektene har de siste fem årene vært slike: År: Beløp: %-vis utvikling: ,07 % ,37 % ,61 % ,28 % ,77 % Gjennomsnittlig utvikling: 4,11 % 2.2. Rammetilskudd m.m. Rammeoverføringer er mottatt med kr ,-. Dette er kr ,00-( 2,17 %) mer enn budsjettert, og kr ,- (5,46 %) mer enn i Vertskommunetilskuddet utgjør kr ,- som er kr mer enn i Prosentvis utgjør økningen 0,91 %. Momskompensasjon er mottatt med kr ,30-. Kommunene mottar gjennom ordningen med momskompensasjon refusjon innbetalt merverdiavgift ved de fleste kjøp av varer og tjenester. Av totalen er kr ,97- momskompensasjon fra investeringer gjennomført i Investeringskompensasjoner gis i utgangspunktet til dekning av utgifter til renter og avdrag knyttet til investeringer innefor prioriterte områder. Søndre Land kommune mottok i 2006 investeringskompensasjon på følgende områder: Grunnskolereformen ,00 Fryal skole/søndre Land ungdomsskole ,00 Husbanken (omsorgsboliger) ,00 Til sammen ,00 Gjennom ordningen med statstilskudd til særlig ressurskrevende brukere mottok Søndre Land kommune i 2007 kr ,-. I 2006 utgjorde dette tilskuddet kr ,-. Rammeoverføringer, vertskommunetilskudd, momskompensasjon, investeringskompensasjoner og tilskudd til ressurskrevende brukere utgjorde i 2007 til sammen kr ,30- som er kr ,52- eller 6,54 % mer enn i LÅN, FOND M.M Innlån Det er i året inntektsført lånemidler med i alt kr ,00,- som er brukt slik: Avdrag er i året innbetalt med til sammen kr ,00,-.

6 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 6 Sum lånegjeld per ,00 Brukte lånemidler ,00 Betalte avdrag driftsregnskapet ,52 Betalte avdrag investeringsregnskapet , ,00 Ubrukte lånemidler ,50 Ubrukte lånemidler , ,20 Sum lånegjeld per ,80 Gjeld pr innbygger (5 853 innb) Utlån Avdrag formidlingslån ,63 Avdrag andre utlån Til sammen ,63 Utlån per ,01 + Nye utlån driftsregnskapet ,90 + Nye utlån investeringsregnskapet ,91 + Oppskrevne utlån Mottatte avdrag ,63 - Avskrevne utlån ,03 Utlån per , Disposisjonsfond (ubundne driftsfond) Disposisjonsfond er i Søndre Land kommune inndelt slik: a) Tidligere overførte bevilgninger fra driftsregnskapet, unntatt statstilskudd o.l. til bestemte formål. b) Fritt disposisjonsfond. c) Skattereguleringsfond. d) Kommuneskogens disposisjonsfond e) Forsikringsfond f) Vedlikeholdsfond g) Flyktningefond h) Gavekonti i) Avkastningsfond j) Bufferkapital plasseringer k) Avsetning til inflasjonsjustering l) Disposisjonsfond til næringsformål Det understrekes at alle disposisjonsfond er frie på den måten at de i prinsippet kan nyttes det formål kommunestyret måtte ønske.

7 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 7 a) Tidligere overførte bevilgninger Saldo per ,26 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,26 b) Fritt disposisjonsfond Saldo per ,34 + Avsatt fra driftsregnskapet ,10 - Brukt til driftsregnskapet ,00 - Brukt til investeringsregnskapet ,65 Saldo per ,79 c) Skattereguleringsfond Saldo per ,61 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,61 d) Kommuneskogens disposisjonsfond Saldo per Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,00 e) Forsikringsfond Saldo per ,44 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,00 - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,44

8 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 8 f) Vedlikeholdsfond Saldo per ,49 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,49 g) Flyktningefond Saldo per ,75 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,75 h) Gavekonti Saldo per ,16 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per Gavekontiene er overført til bundne driftsfond. i) Avkastningsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 j) Bufferkapital plasseringer Saldo per ,95 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,95

9 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 9 k) Avsetning til inflasjonsjustering Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 l) Disposisjonsfond til næringsformål Saldo per Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per , Bundne driftsfond Bundne driftsfond av følgende: a) Tidligere overførte bevilgninger fra driftsregnskapet i form av statstilskudd o.l. til bestemte formål b) Næringsfond c) Kraftfond d) Edruskapsfond e) Avsetning vilt, fiske og friluftsliv f) Avsetning til opphjelp av fisket g) Kommunalt viltfond h) Tapsfond utlån i) Renovasjonsfond j) Feierfond k) Gavekonti a) Tidligere overførte bevilgninger Saldo per ,76 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,76 b) Næringsfond Saldo per ,09 + Avsatt tilskudd til næringsfond ,00 + Innbetalt avdrag utlån ,00 - Brukt til næringsformål ,00 Saldo per ,09

10 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 10 c) Kraftfond Saldo per ,28 + Avgift Randsfjordreguleringen ,00 - Brukt til næringsformål ,00 Saldo per ,28 d) Edruskapsfond Saldo per ,40 + Avsatt skjenkeavgift ,00 - Brukt til edruskapsformål ,00 Saldo per ,40 e) Avsetning vilt, fiske og friluftsliv Saldo per ,95 + Overføring Randsfjordreguleringen/avsetninger ,00 - Brukt til friluftsformål ,00 Saldo per ,95 f) Avsetning til opphjelp av fisket Saldo per ,21 +Overføringer - Brukt til fiskeformål ,00 Saldo per ,21 g) Kommunalt viltfond Saldo per ,55 + Avsatt netto til viltformål ,00 - Brukt til viltformål Saldo per ,55 h) Tapsfond utlån Saldo per ,50 + Avsatt til dekning av framtidig tap - Brukt til dekning av tap Saldo per ,50

11 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 11 i) Renovasjonsfond Saldo per ,63 + Avsatt overskudd egendekning ,63 - Brukt til dekning av utgifter renovasjon Saldo per ,63 j) Feierfond Saldo per ,99 + Avsatt overskudd egendekning ,00 + Avsatt overskudd egendekning ,99 + Avsatt overskudd egendekning ,71 - Brukt til dekning av utgifter feiing Saldo per ,70 k) Gavekonti Saldo per Avsatt fra driftsregnskapet ,58 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per , Ubundne investeringsfond Ubundne kapitalfond omfatter i denne sammenheng: a) Ordinært ubundet kapitalfond b) Vedlikeholdsfond c) Avkastningsfond d) Kommuneskogens investeringsfond a) Ordinært ubundet investeringsfond Saldo per ,00 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet ,00 Saldo per ,00 b) Vedlikeholdsfond Saldo per ,93 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,93

12 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 12 c) Avkastningsfond Saldo per ,07 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,07 d) Kommuneskogens investeringsfond Saldo per ,66 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per , Bundne investeringsfond Saldo per ,05 + Avsatt til ekstraordinære avdrag + Avsatt fra investeringsregnskapet ellers ,00 - Betalte ekstraordinære avdrag ,32 - Brukt til investeringsregnskapet ellers Saldo per , Sammendrag fond Dersom en ser på utvikingen i fondsmidler fra 2006 til 2007, viser denne (fondene gruppert etter type): Endring Disposisjonsfond , , ,29 Bundne driftsfond , , ,29 Ubundne investeringsfond , , ,00 Bundne investeringsfond , , ,32 Sum , , ,26

13 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Likviditetsreserve Likviditetsreserve drift Saldo per ,86 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,86 Likviditetsreserve investering Saldo per ,87 + Avsatt fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per , Kommunens likviditet Kommunens totale likviditetsmessige situasjon er god, og kommunen er godt i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser. Høyt investeringsnivå (uten opptak av byggelån) og forbruk av fondsmidler som i 2007 kan imidlertid medføre at dette bildet endres.

14 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 14 4 INVESTERINGSREGNSKAPET For nærmere detaljer vises til de etterfølgende regnskapsoversikter vedr. investeringer. Investeringer i anleggsmidler ,40 Betalte avdrag ,48 Utlån ,91 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Avsetninger , ,37 Dekning: Div. andre avgiftspliktige inntekter ,00 Tomtesalg ,00 Statstilskudd ,02 Lån ,20 Avdrag på utlån ,63 Salg av aksjer 1 000,00 Disposisjonsfond ,65 Ubundne investeringsfond ,00 Bundne investeringsfond ,48 Overført fra driftsregnskapet ,42 Underskudd i investeringsregnskapet , ,37

15 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 15 5 BALANSEREGNSKAPET Det vises til økonomisk oversikt for balanseregnskapet. 5.1 Kortsiktige fordringer Øvrige kortsiktige fordringer består av to typer fordringer: Kortsiktige fordringer skatteinnkreving Kortsiktige fordringer livsforsikringsselskaper Kortsiktige fordringer husholdninger m.v. Interimskonti Kortsiktige fordringer skatteinnkreving er motpost for inntektsført arbeidsgiveravgift for premieavvik pensjon. Kortsiktige fordringer livsforsikringsselskaper er motpost for inntektsført premieavvik pensjon. For nærmere redegjørelse for bokføringsregler for pensjon vises til etterfølgende noter og til særskilt omtale i årsmeldingen. Interimskonti er i hovedsak konti som er teknisk betinget, og vil ikke bli kommentert nærmere her. Når det gjelder kortsiktige fordringer husholdninger m.v., er restanser på kommunale avgifter største post. Kommunale avgifter omfatter i denne sammenheng eiendomsavgifter og betaling for kommunale tjenester ellers. Restansene er gruppert slik: 1 Kommunale eiendomsavgifter 2 Tilknyttingsavgift 10 Direkte levering avfall 11 Teknisk drift, diverse 12 Bygg og eiendom, diverse 15 Bygningsgebyr, m.v. 16 Avløserordning i landbruket 17 Søndre Land kommunale skoger 18 Plan og miljø, diverse 20 Barnehage / SFO 21 Barnehage / SFO, gamle restanser 27 Grunnskole, diverse 30 Hjemmetjenester 31 Opphold Hovli 32 Middagsmat 33 Landssammenslutning, vertskommuner HVPU 34 Refusjon omsorg 35 Omsorg diverse 36 Utgiftsdekning fastleger 37 Helse og sosial, diverse 38 Salg / skjenking øl, vin m.m. 39 Refusjon helse, sosial, barnevern 40 Kulturskole 41 Halleie / lokalleie 42 Bibliotek

16 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Husleie 60 Staben 70 Hov fysikalske 99 Gamle restanser Samlede restanser per 31.desember 2007 i h.h.t. restanselister er på kr ,07. Av dette er kr ,07 forfalt til betaling. Restansene per 31.desember 2006 var på kr ,93, hvorav kr ,99 var forfalt til betaling. Dette innebærer en økning i totale restanser med kr ,14 og en nedgang i forfalte krav med kr ,92. Tabellen nedenfor viser restansene per 31. desember 2007 sammenlignet med forrige år: For å kunne sammenligne med forrige år har vi fordelt gamle restanser på oppdragsgiver 21 og 99 på de oppdragsgiverne som restansen gjelder. Nr Herav forfalt Forrige år Endring , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 243, , , ,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 336, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-150, , , , , , , ,86-404, , , , ,00 99 Kirkelig fellesråd -600,00 600,00 Sum , , , ,92

17 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 17 Nr. Forfalte restanser pr Herav forfall Okt, nov.des. Herav forfall i desember , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 336, , , , , ,00 900, , , , , , , , , , , , ,00 168, , , , , ,36 212, , , ,00 99 Sum , , ,00 Kortsiktige fordringer - interimskonti Interimskonti er i hovedsak konti som er teknisk betinget, og vil ikke bli kommentert nærmere her Kortsiktig gjeld Vesentligst her er kortsiktig gjeld til staten, konto (merverdiavgift, forskuddstrekk skatt, arbeidsgiveravgift m.m.) og kortsiktig gjeld til private Kortsiktig gjeld til private omfatter i all hovedsak feriepenger til kommunalt ansatte. For interimskonti under kortsiktig gjeld (konto ), vises til omtalen under pkt over Langsiktig gjeld Se omtalen under pkt foran.

18 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Fond Se omtalen under pkt pkt foran Memoriakonti Memoriakonti ubrukte lånemidler Av opptatte lånemidler er kr ,30 ubrukt per 31.desember 2007: Til videre utlån ,09 Til diverse investeringsformål , ,30 Andre memoriakonti Det ført en del etableringslån der pantet er gått tapt, men kravet er overført til overvåking hos Lindorff AS Hov, 9.april 2008 Nils Hesthagen rådmann Mona Nordeng fagsjef regnskap

19 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 19 6 REGNSKAPSOVERSIKTER INVESTERINGSREGNSKAP 2007 (REGNSKAPSSKJEMA 2B) Ombygging Hovli sykehjem Bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskap 0, , ,00 Inntekter 0, , ,00 Utgifter 0, , , Grettegutua barnehage Bruk av lån , , ,00 Inntekter , , ,00 Utgifter , , , Ungdommens hus Bruk av lån 0, , ,00 Inntekter 0, , ,00 Utgifter 0, , , PCB lysløype Grimebakken Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Inntekter , , ,00 Utgifter 3 790, , ,00

20 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Trappeheis Grimebakken Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Inntekter , , ,00 Utgifter , , , PCB Grimebakken Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Inntekter , , ,00 Utgifter , , , Brannsikring Bruk av disposisjonsfond 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Utskifting PCB armaturer Bruk av lån , , , Bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Nødutgang kinosal Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, ,00

21 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Ombygging Fryal/ungdomskolen Bruk av lån ,25 0, , Overføring fra driftsregnskap , ,00 Utgifter ,25 0, ,00 Inntekter ,25 0, , Hov renseanlegg Bruk av lån , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Driftsovervåking vann & avløp Bruk av lån , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Høydebasseng Hov Bruk av lån ,63 0, ,00 Utgifter ,63 0, ,00 Inntekter ,63 0, , Rehab ledningsnett vann Bruk av lån , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Rehab ledningsnett kloakk Bruk av lån , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , ,00

22 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Vedlikehold Fluberg kirke Bruk av lån ,00 0, ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, , Ny tankbil brannvesen/gps-varsling Salg av utstyr og driftsmidler ,00 0,00 0, Bruk av lån ,75 0, , Salg av tomter , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , UV-behandling Hov vannverk Salg av tomter , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter 0, , , Tilknytning vann Salg av tomter 0, , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter , , Innkjøp vannmålere Budsjett vedlikehold/nybygg 0, , , Bruk av lån 0, , , Overføring fra driftsregnskap 0, , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter 0, , ,00

23 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Tilknytning kloakk Salg av tomter 0, , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter , , Veg Fagerlund næringsområde Budsjett vedlikehold/nybygg 0, , , Bruk av lån 0, , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter 0, , , Hov syd tomtefelt Salg av tomter ,00 Utgifter Inntekter ,00 0,00 0,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Sprinkling omsorgsboliger Budsjett vedlikehold/nybygg 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, , Ombygging Lia/Grimsgården Budsjett vedlikehold/nybygg 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, ,00

24 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Lyd og lys teatersal/festsal Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, , Hovedplan vannforsyning Budsjett vedlikehold/nybygg 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, , Biorotor Landås RA Budsjett vedlikehold/nybygg 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, , Redn båt og kommandobil brannv Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, ,00 T o t a l t 3 000,00 0,00 0, Tiltak tettstedsanalyse Hov/Fall Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, ,00

25 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Tomtefelt Sørmoen/Kvernmoen Salg av tomter ,00 0,00 0, Bruk av lån 0,00 0, , Bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, ,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Kommuneskogens hyttefelt Salg av tomter 0,00 0,00 Utgifter 0,00 0,00 Inntekter 0,00 0, Kullbotnvegen Utgifter ,44 0,00 0,00 Inntekter 0,00 0,00 T o t a l t ,44 0,00 0, Skiltplan Utgifter ,00 0,00 0,00 Inntekter 0,00 0,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Øvre Presthagan Salg av tomter ,00 0,00 0,00 Utgifter Inntekter ,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Tomtesalg kommuneskogen Salg av tomter ,00 0,00 0,00 Utgifter ,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 T o t a l t ,00 0,00 0,00

26 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune NAV - sosialsenteret bygningsmessige arbeider Andre statlige overføringer ,02 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond ,65 0, ,67 Utgifter ,67 0, ,67 Inntekter ,67 0, , NAV - rådhuset bygningsmessige arbeider Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , Abmulansegarasje Bruk av lån ,00 Utgifter 0, ,00 Inntekter 0, , Gangveg Odnes Bruk av lån , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 A. Sum investeringer i anleggsmidler , , ,67 B. AVDRAG PÅ LÅN Ekstraordinære avdrag , , , Avdrag på videreutlån , , , Bruk av bundne investeringsfond , Bruk av ubundet investeringsfond ,00 Utgifter ,48 Inntekter ,95 B. Sum avdrag på lån ,53 0,00 0,00

27 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 27 C. UTLÅN OG FORSKUTTERINGER Vidreutlån , , , Bruk av lån , , ,00 C. Sum utlån og forskutteringer 1 879,00 D. KJØP OG SALG AV AKSJER Kjøp av aksjer (Ultimat) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av ubundet investeringsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Kjøp av aksjer (Ultimat) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Kjøp av aksjer (Ultimat) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Kjøp av aksjer (Ultimat) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Kjøp av aksjer (Stay Holding) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av ubundet investeringsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Kjøp av aksjer (Randsfjordmuseene) Kjøp av aksjer ,00 Utgifter ,00 0,00 0,00 Inntekter 0,00 0,00 0,00 T o t a l t ,00 0,00 0,00

28 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Egenkapitalinnskudd KLP Andre avgifter/gebyrer ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Salg av aksjer (Randsfjordmuseene) Salg av aksjer , Andre avgifter/gebyrer 1 650,00 0,00 0,00 Utgifter 1 650,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 T o t a l t 650,00 0,00 0,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, ,00 D. Sum kjøp og salg av aksjer ,00 0,00 0,00 E. AVSETNINGER Avsetn til bundne ivest fond , , Andre statlige overføringer , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, , Dekn tidl års rm merforbruk , , Overføring fra driftsregnskap , ,00 Utgifter ,42 0, ,00 Inntekter ,42 0, , Avsetn til bundne ivest fond ,16 0,00 0, Avdrag på videreutlån ,16 Utgifter ,16 0,00 0,00 Inntekter , Avsetning til ubundne invest fond , , Overføring fra driftsregnskap Utgifter , ,00 Inntekter , ,00 E. SUM AVSETNINGER , , ,00

29 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 29 Sum investeringer i anleggsmidler , , ,67 Sum avdrag på lån , , ,00 Sum utlån og forskutteringer , , ,00 Sum kjøp av aksjer ,00 0, ,00 Sum avsetninger , , ,00 SUM UTGIFTER , , ,67 SUM FINANSIERING Salg av utstyr og driftsmidler ,00 0,00 0, Salg av tomter , , , Andre statlige overføringer , Bruk av lån , , , Avdrag på videreutlån , , , Salg av aksjer , Bruk av disposisjonsfond ,65 0, , Bruk av ubundet investeringsfond ,00 0, , Bruk av bundne investeringsfond ,48 0, Overføring fra driftsregnskap , , ,00 SUM FINANSIERING/INNTEKTER , , ,67 Avstemming: Sum utgifter ,37 Sum finansiering/inntekter ,40 Sum ,97 Udisponert ,00 Overforbruk ,97 Underskudd ,97

30 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 30 REGNSKAPSKJEMA 1A - DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,19 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter ,00 0,00 0, ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,19 Renteinntekter og utbytte , , , ,55 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,52 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,97 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,94 Til bundne avsetninger , , , ,72 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,63 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,80 Bruk av bundne avsetninger , , , ,62 Netto avsetninger , , , ,39 Overført til investeringsregnskapet , , , ,27 Til fordeling drift , , , ,34 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,82 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,80 0,00 0, ,52

31 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 31 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler , , , ,33 Utlån og forskutteringer , , , ,18 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , , , ,01 Årets finansieringsbehov , , , ,52 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,82 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,50 Tilskudd til investeringer ,02 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,83 Andre inntekter 0,00 0,00 0, ,00 Sum ekstern finansiering , , , ,15 Overført fra driftsregnskapet , , , ,27 Bruk av avsetninger , ,00 0, ,68 Sum finansiering , , , ,10 Udekket/udisponert ,97 0,00 0, ,42

32 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 32 BALANSEREGNSKAPET Regnskap 2007 Regnskap 2006 EIENDELER Anleggsmidler , ,55 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,14 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,40 Utlån , ,01 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,17 Herav: Kortsiktige fordringer , ,50 Premieavvik , ,33 Aksjer og andeler , ,24 Sertifikater , ,82 Obligasjoner , ,61 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,67 SUM EIENDELER , ,72 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,04 Herav: Disposisjonsfond , ,00 Bundne driftsfond , ,36 Ubundne investeringsfond , ,66 Bundne investeringsfond , ,05 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,52 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,42 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap ,97 0,00 Likviditetsreserve , ,99 Kapitalkonto , ,88 Langsiktig gjeld , ,01 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,01

33 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 33 BALANSEREGNSKAPET (FORTS:) Regnskap 2007 Regnskap 2006 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,67 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,67 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,72 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,78 Herav: Ubrukte lånemidler , ,50 Andre memoriakonti , ,28 Motkonto til memoriakontiene , ,78

34 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 34 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,75 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,13 Overføringer med krav til motytelse , , , ,48 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,83 Skatt på inntekt og formue , , , ,19 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,38 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,84 Sosiale utgifter , , , ,45 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,81 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,63 Overføringer , , , ,90 Avskrivninger , ,00 0, ,11 Fordelte utgifter 0, , ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,74 Brutto driftsresultat , , , ,64 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,55 Mottatte avdrag på utlån ,34 0,00 0, ,46 Sum eksterne finansinntekter , , , ,01 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,52 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån ,90 0,00 0, ,84 Sum eksterne finansutgifter , , , ,36 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,35 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,11 Netto driftsresultat , , , ,40

35 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 35 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (FORTS) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,63 Bruk av disposisjonsfond , , , ,80 Bruk av bundne fond , , , ,62 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,05 Overført til investeringsregnskapet , , , ,27 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , ,94 Avsetninger til bundne fond , , , ,72 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,93 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,80 0,00 0, ,52

36 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 36 Økonomisk oversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,50 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer ,02 0,00 0, ,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,50 Utgifter Lønnsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Sosiale utgifter ,01 0,00 0, ,92 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,45 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer ,77 0,00 0, ,80 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,33 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,18 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0, , , ,07 Avsetninger til bundne fond ,16 0,00 0, ,94 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,19 sbehov , , , ,02

37 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 37 Økonomisk oversikt investering (forts:) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap Dekket slik: Bruk av lån , , ,82 Mottatte avdrag på utlån , , , ,83 Salg av aksjer og andeler 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0, ,55 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,27 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,30 Bruk av ubundne investeringsfond , ,00 0, ,84 Bruk av bundne fond ,48 0,00 0, ,99 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,60 Udekket/udisponert ,97 0,00 0, ,42

38 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 38 Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsbudsjett BUDSJETTSKJEMA 1B FORDELT TIL DRIFT Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Stab Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Plan, miljø og næring Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private A Mottatte avdrag på utlån Fordelte inntekter Netto fordelt

39 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 39 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Grunnskole Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Helse og omsorg Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

40 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 40 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Bygg og eiendom Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Kultur Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

41 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 41 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Teknisk Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Barnehage Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

42 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 42 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Barn og familie Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Sosial/NAV Driftsutgifter A Utlån Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private 92A Mottatte avdrag på utlån Fordelte inntekter Netto fordelt

43 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 43 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Felles Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Kirke Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

44 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 44 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Administrativ ledelse Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Politisk ledelse Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap og noter

Årsberetning 2012. Regnskap og noter Årsberetning 2012 Regnskap og noter Innhold 1 Årsberetning for 2012... 3 Innledning... 3 Likestilling... 3 Mangfold... 3 Verdier... 3 Lønn... 4 Sektorenes driftsresultat... 4 Kommunens «frie inntekter»

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2 Regnskap 2006 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Budsjett Forslag Förslåg nytt. 2 012 Regulering reg. blldsj 2012 SAKSpApIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.:. 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 158/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag

ØKONOMIPLAN 2016-2019 Rådmannens forslag Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-16 ØP-17 ØP-18 ØP-19 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.08.2016) -50-120 -120-120

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 18. juni 2012 kl. 12.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 09/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 15. mars 2012

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper

ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP. Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper 15 Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norge AS ØKONOMI REGNSKAPSPRINSIPP Molde kommune fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 48 og regnskapsforskriftens

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig

AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014. Forskriftsmessig AGDENES KOMMUNE REGNSKAP 2014 Forskriftsmessig Agdenes kommune Årsregnskap 2014 Årsberetning Hovedoversikt Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskap Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskapet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014

Vestregionens Styringsgruppe Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsregnskap 2015 2015 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekter 257 445 5 000 31 458 Overføringer med krav til motytelse 2 675 172 3 290 000 3 978 300 Overføringer uten krav

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer