REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE"

Transkript

1 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 Søndre Land kommune REGNSKAP 2007 FOR SØNDRE LAND KOMMUNE RÅDMANNEN APRIL 2008

2 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT SKATT, RAMMEOVERFØRINGER M.M LÅN, FOND M.M INVESTERINGSREGNSKAPET BALANSEREGNSKAPET REGNSKAPSOVERSIKTER NOTER...47

3 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 3 SØNDRE LAND KOMMUNES REGNSKAPER FOR GENERELT Søndre Land kommune benytter Visma Uniques økonomisystem Økonomi Basis. Dette systemet består av flere deler som kommunen benytter: Økonomi basis Fakturabehandling Økonomirapportering E-handel I tillegg til Visma Unique benytter økonomiavdelingen seg av regneark i lokalt PC-nettverk, bl.a. til framstilling av lokalt tilpassede tabeller og diagrammer, herunder hovedoversikter. Samlede driftsutgifter i årsregnskapet for 2007, er kr ,78. Dette er kr ,94 eller 6,20% mer enn i En vil komme tilbake med kommentarer til økningen i driftsutgifter fra 2006 til 2007 i årsmeldingen. Brutto investeringsutgifter i investeringsregnskapet er kr ,40, som er kr ,07eller 27,12 % % høyere enn i Driftsregnskapet er gjort opp med et ikke disponert netto driftsresultat på kr ,80. Investeringsregnskapet er gjort opp med et uinndekket merforbruk på kr ,97. Avskrivninger i driftsregnskapet er obligatoriske i KOSTRA. Hensikten med avskrivningene er å gi en beskrivelse av verdiforringelsen som følge av slit og elde på kommunens eiendeler. For at sum avskrivninger ikke skal påvirke regnskapsresultatet, inntektsføres et tilsvarende beløp til slutt i regnskapet før resultatet fastsettes. Bokførte avskrivninger i driftsregnskapet for 2006 er kr ,00. Nedenfor følger tabell over driftsutgifter og driftsinntekter for de enkelte tjenesteområder: Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Tjenesteområder Stab Utgift , , , ,36 Inntekt , , , ,55 Plan, miljø og næring Utgift , , , ,49 Inntekt , , , ,98 Grunnskole Utgift , , , ,57 Inntekt , , , ,57

4 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 4 Revidert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Regnskap Tjenesteområder Helse og omsorg Utgift , , , ,23 Inntekt , , , ,91 Bygg og eiendom Utgift , , , ,93 Inntekt , , , ,17 Kultur Utgift , , , ,77 Inntekt , , , ,88 Teknisk drift Utgift , , , ,49 Inntekt , , , ,04 Barnehage Utgift , , , ,38 Inntekt , , , ,89 Barn og familie Utgift , , , ,69 Inntekt , , , ,98 Sosial Utgift , , , ,87 Inntekt , , , ,73 Felles Utgift , , ,00 Inntekt , , ,00 Kirke Utgift , , , ,13 Inntekt ,36 0,00 0, ,83 Administrativ ledelse Utgift , , , ,28 Inntekt , , , ,28 Politisk ledelse og tilleggsbevilgninger Utgift , , , ,14 Inntekt , , , ,96 Sum tjenesteområder Utgift , , , ,33 Sum tjenesteområder Inntekt , , , ,77 Sum tjenesteområder Nettoutg , , , ,56 2 SKATT, RAMMEOVERFØRINGER M.M Skatt på inntekt og formue Kommunens skatteinntekter i 2007 var kr Dette er kr ,41,- mindre enn budsjettert. I 2006 var skatteinngangen kr ,19.,-. Reduksjonen fra 2006 til 2007 er på kr som tilsvarer 3,77 % %.

5 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 5 Skatteinntektene har de siste fem årene vært slike: År: Beløp: %-vis utvikling: ,07 % ,37 % ,61 % ,28 % ,77 % Gjennomsnittlig utvikling: 4,11 % 2.2. Rammetilskudd m.m. Rammeoverføringer er mottatt med kr ,-. Dette er kr ,00-( 2,17 %) mer enn budsjettert, og kr ,- (5,46 %) mer enn i Vertskommunetilskuddet utgjør kr ,- som er kr mer enn i Prosentvis utgjør økningen 0,91 %. Momskompensasjon er mottatt med kr ,30-. Kommunene mottar gjennom ordningen med momskompensasjon refusjon innbetalt merverdiavgift ved de fleste kjøp av varer og tjenester. Av totalen er kr ,97- momskompensasjon fra investeringer gjennomført i Investeringskompensasjoner gis i utgangspunktet til dekning av utgifter til renter og avdrag knyttet til investeringer innefor prioriterte områder. Søndre Land kommune mottok i 2006 investeringskompensasjon på følgende områder: Grunnskolereformen ,00 Fryal skole/søndre Land ungdomsskole ,00 Husbanken (omsorgsboliger) ,00 Til sammen ,00 Gjennom ordningen med statstilskudd til særlig ressurskrevende brukere mottok Søndre Land kommune i 2007 kr ,-. I 2006 utgjorde dette tilskuddet kr ,-. Rammeoverføringer, vertskommunetilskudd, momskompensasjon, investeringskompensasjoner og tilskudd til ressurskrevende brukere utgjorde i 2007 til sammen kr ,30- som er kr ,52- eller 6,54 % mer enn i LÅN, FOND M.M Innlån Det er i året inntektsført lånemidler med i alt kr ,00,- som er brukt slik: Avdrag er i året innbetalt med til sammen kr ,00,-.

6 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 6 Sum lånegjeld per ,00 Brukte lånemidler ,00 Betalte avdrag driftsregnskapet ,52 Betalte avdrag investeringsregnskapet , ,00 Ubrukte lånemidler ,50 Ubrukte lånemidler , ,20 Sum lånegjeld per ,80 Gjeld pr innbygger (5 853 innb) Utlån Avdrag formidlingslån ,63 Avdrag andre utlån Til sammen ,63 Utlån per ,01 + Nye utlån driftsregnskapet ,90 + Nye utlån investeringsregnskapet ,91 + Oppskrevne utlån Mottatte avdrag ,63 - Avskrevne utlån ,03 Utlån per , Disposisjonsfond (ubundne driftsfond) Disposisjonsfond er i Søndre Land kommune inndelt slik: a) Tidligere overførte bevilgninger fra driftsregnskapet, unntatt statstilskudd o.l. til bestemte formål. b) Fritt disposisjonsfond. c) Skattereguleringsfond. d) Kommuneskogens disposisjonsfond e) Forsikringsfond f) Vedlikeholdsfond g) Flyktningefond h) Gavekonti i) Avkastningsfond j) Bufferkapital plasseringer k) Avsetning til inflasjonsjustering l) Disposisjonsfond til næringsformål Det understrekes at alle disposisjonsfond er frie på den måten at de i prinsippet kan nyttes det formål kommunestyret måtte ønske.

7 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 7 a) Tidligere overførte bevilgninger Saldo per ,26 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,26 b) Fritt disposisjonsfond Saldo per ,34 + Avsatt fra driftsregnskapet ,10 - Brukt til driftsregnskapet ,00 - Brukt til investeringsregnskapet ,65 Saldo per ,79 c) Skattereguleringsfond Saldo per ,61 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,61 d) Kommuneskogens disposisjonsfond Saldo per Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,00 e) Forsikringsfond Saldo per ,44 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,00 - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,44

8 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 8 f) Vedlikeholdsfond Saldo per ,49 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,49 g) Flyktningefond Saldo per ,75 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,75 h) Gavekonti Saldo per ,16 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per Gavekontiene er overført til bundne driftsfond. i) Avkastningsfond Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 j) Bufferkapital plasseringer Saldo per ,95 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,95

9 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 9 k) Avsetning til inflasjonsjustering Saldo per ,00 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,00 l) Disposisjonsfond til næringsformål Saldo per Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per , Bundne driftsfond Bundne driftsfond av følgende: a) Tidligere overførte bevilgninger fra driftsregnskapet i form av statstilskudd o.l. til bestemte formål b) Næringsfond c) Kraftfond d) Edruskapsfond e) Avsetning vilt, fiske og friluftsliv f) Avsetning til opphjelp av fisket g) Kommunalt viltfond h) Tapsfond utlån i) Renovasjonsfond j) Feierfond k) Gavekonti a) Tidligere overførte bevilgninger Saldo per ,76 + Avsatt fra driftsregnskapet ,00 - Brukt til driftsregnskapet ,00 Saldo per ,76 b) Næringsfond Saldo per ,09 + Avsatt tilskudd til næringsfond ,00 + Innbetalt avdrag utlån ,00 - Brukt til næringsformål ,00 Saldo per ,09

10 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 10 c) Kraftfond Saldo per ,28 + Avgift Randsfjordreguleringen ,00 - Brukt til næringsformål ,00 Saldo per ,28 d) Edruskapsfond Saldo per ,40 + Avsatt skjenkeavgift ,00 - Brukt til edruskapsformål ,00 Saldo per ,40 e) Avsetning vilt, fiske og friluftsliv Saldo per ,95 + Overføring Randsfjordreguleringen/avsetninger ,00 - Brukt til friluftsformål ,00 Saldo per ,95 f) Avsetning til opphjelp av fisket Saldo per ,21 +Overføringer - Brukt til fiskeformål ,00 Saldo per ,21 g) Kommunalt viltfond Saldo per ,55 + Avsatt netto til viltformål ,00 - Brukt til viltformål Saldo per ,55 h) Tapsfond utlån Saldo per ,50 + Avsatt til dekning av framtidig tap - Brukt til dekning av tap Saldo per ,50

11 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 11 i) Renovasjonsfond Saldo per ,63 + Avsatt overskudd egendekning ,63 - Brukt til dekning av utgifter renovasjon Saldo per ,63 j) Feierfond Saldo per ,99 + Avsatt overskudd egendekning ,00 + Avsatt overskudd egendekning ,99 + Avsatt overskudd egendekning ,71 - Brukt til dekning av utgifter feiing Saldo per ,70 k) Gavekonti Saldo per Avsatt fra driftsregnskapet ,58 - Brukt til driftsregnskapet Saldo per , Ubundne investeringsfond Ubundne kapitalfond omfatter i denne sammenheng: a) Ordinært ubundet kapitalfond b) Vedlikeholdsfond c) Avkastningsfond d) Kommuneskogens investeringsfond a) Ordinært ubundet investeringsfond Saldo per ,00 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet ,00 Saldo per ,00 b) Vedlikeholdsfond Saldo per ,93 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,93

12 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 12 c) Avkastningsfond Saldo per ,07 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per ,07 d) Kommuneskogens investeringsfond Saldo per ,66 + Avsetning fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per , Bundne investeringsfond Saldo per ,05 + Avsatt til ekstraordinære avdrag + Avsatt fra investeringsregnskapet ellers ,00 - Betalte ekstraordinære avdrag ,32 - Brukt til investeringsregnskapet ellers Saldo per , Sammendrag fond Dersom en ser på utvikingen i fondsmidler fra 2006 til 2007, viser denne (fondene gruppert etter type): Endring Disposisjonsfond , , ,29 Bundne driftsfond , , ,29 Ubundne investeringsfond , , ,00 Bundne investeringsfond , , ,32 Sum , , ,26

13 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Likviditetsreserve Likviditetsreserve drift Saldo per ,86 + Avsatt fra driftsregnskapet - Brukt til driftsregnskapet Saldo per ,86 Likviditetsreserve investering Saldo per ,87 + Avsatt fra investeringsregnskapet - Brukt til investeringsregnskapet Saldo per , Kommunens likviditet Kommunens totale likviditetsmessige situasjon er god, og kommunen er godt i stand til å betjene sine økonomiske forpliktelser. Høyt investeringsnivå (uten opptak av byggelån) og forbruk av fondsmidler som i 2007 kan imidlertid medføre at dette bildet endres.

14 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 14 4 INVESTERINGSREGNSKAPET For nærmere detaljer vises til de etterfølgende regnskapsoversikter vedr. investeringer. Investeringer i anleggsmidler ,40 Betalte avdrag ,48 Utlån ,91 Kjøp av aksjer og andeler ,00 Avsetninger , ,37 Dekning: Div. andre avgiftspliktige inntekter ,00 Tomtesalg ,00 Statstilskudd ,02 Lån ,20 Avdrag på utlån ,63 Salg av aksjer 1 000,00 Disposisjonsfond ,65 Ubundne investeringsfond ,00 Bundne investeringsfond ,48 Overført fra driftsregnskapet ,42 Underskudd i investeringsregnskapet , ,37

15 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 15 5 BALANSEREGNSKAPET Det vises til økonomisk oversikt for balanseregnskapet. 5.1 Kortsiktige fordringer Øvrige kortsiktige fordringer består av to typer fordringer: Kortsiktige fordringer skatteinnkreving Kortsiktige fordringer livsforsikringsselskaper Kortsiktige fordringer husholdninger m.v. Interimskonti Kortsiktige fordringer skatteinnkreving er motpost for inntektsført arbeidsgiveravgift for premieavvik pensjon. Kortsiktige fordringer livsforsikringsselskaper er motpost for inntektsført premieavvik pensjon. For nærmere redegjørelse for bokføringsregler for pensjon vises til etterfølgende noter og til særskilt omtale i årsmeldingen. Interimskonti er i hovedsak konti som er teknisk betinget, og vil ikke bli kommentert nærmere her. Når det gjelder kortsiktige fordringer husholdninger m.v., er restanser på kommunale avgifter største post. Kommunale avgifter omfatter i denne sammenheng eiendomsavgifter og betaling for kommunale tjenester ellers. Restansene er gruppert slik: 1 Kommunale eiendomsavgifter 2 Tilknyttingsavgift 10 Direkte levering avfall 11 Teknisk drift, diverse 12 Bygg og eiendom, diverse 15 Bygningsgebyr, m.v. 16 Avløserordning i landbruket 17 Søndre Land kommunale skoger 18 Plan og miljø, diverse 20 Barnehage / SFO 21 Barnehage / SFO, gamle restanser 27 Grunnskole, diverse 30 Hjemmetjenester 31 Opphold Hovli 32 Middagsmat 33 Landssammenslutning, vertskommuner HVPU 34 Refusjon omsorg 35 Omsorg diverse 36 Utgiftsdekning fastleger 37 Helse og sosial, diverse 38 Salg / skjenking øl, vin m.m. 39 Refusjon helse, sosial, barnevern 40 Kulturskole 41 Halleie / lokalleie 42 Bibliotek

16 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Husleie 60 Staben 70 Hov fysikalske 99 Gamle restanser Samlede restanser per 31.desember 2007 i h.h.t. restanselister er på kr ,07. Av dette er kr ,07 forfalt til betaling. Restansene per 31.desember 2006 var på kr ,93, hvorav kr ,99 var forfalt til betaling. Dette innebærer en økning i totale restanser med kr ,14 og en nedgang i forfalte krav med kr ,92. Tabellen nedenfor viser restansene per 31. desember 2007 sammenlignet med forrige år: For å kunne sammenligne med forrige år har vi fordelt gamle restanser på oppdragsgiver 21 og 99 på de oppdragsgiverne som restansen gjelder. Nr Herav forfalt Forrige år Endring , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 243, , , ,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 336, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-150, , , , , , , ,86-404, , , , ,00 99 Kirkelig fellesråd -600,00 600,00 Sum , , , ,92

17 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 17 Nr. Forfalte restanser pr Herav forfall Okt, nov.des. Herav forfall i desember , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 336, , , , , ,00 900, , , , , , , , , , , , ,00 168, , , , , ,36 212, , , ,00 99 Sum , , ,00 Kortsiktige fordringer - interimskonti Interimskonti er i hovedsak konti som er teknisk betinget, og vil ikke bli kommentert nærmere her Kortsiktig gjeld Vesentligst her er kortsiktig gjeld til staten, konto (merverdiavgift, forskuddstrekk skatt, arbeidsgiveravgift m.m.) og kortsiktig gjeld til private Kortsiktig gjeld til private omfatter i all hovedsak feriepenger til kommunalt ansatte. For interimskonti under kortsiktig gjeld (konto ), vises til omtalen under pkt over Langsiktig gjeld Se omtalen under pkt foran.

18 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Fond Se omtalen under pkt pkt foran Memoriakonti Memoriakonti ubrukte lånemidler Av opptatte lånemidler er kr ,30 ubrukt per 31.desember 2007: Til videre utlån ,09 Til diverse investeringsformål , ,30 Andre memoriakonti Det ført en del etableringslån der pantet er gått tapt, men kravet er overført til overvåking hos Lindorff AS Hov, 9.april 2008 Nils Hesthagen rådmann Mona Nordeng fagsjef regnskap

19 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 19 6 REGNSKAPSOVERSIKTER INVESTERINGSREGNSKAP 2007 (REGNSKAPSSKJEMA 2B) Ombygging Hovli sykehjem Bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskap 0, , ,00 Inntekter 0, , ,00 Utgifter 0, , , Grettegutua barnehage Bruk av lån , , ,00 Inntekter , , ,00 Utgifter , , , Ungdommens hus Bruk av lån 0, , ,00 Inntekter 0, , ,00 Utgifter 0, , , PCB lysløype Grimebakken Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Inntekter , , ,00 Utgifter 3 790, , ,00

20 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Trappeheis Grimebakken Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Inntekter , , ,00 Utgifter , , , PCB Grimebakken Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Inntekter , , ,00 Utgifter , , , Brannsikring Bruk av disposisjonsfond 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Utskifting PCB armaturer Bruk av lån , , , Bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0, , Overføring fra driftsregnskap , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Nødutgang kinosal Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, ,00

21 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Ombygging Fryal/ungdomskolen Bruk av lån ,25 0, , Overføring fra driftsregnskap , ,00 Utgifter ,25 0, ,00 Inntekter ,25 0, , Hov renseanlegg Bruk av lån , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Driftsovervåking vann & avløp Bruk av lån , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Høydebasseng Hov Bruk av lån ,63 0, ,00 Utgifter ,63 0, ,00 Inntekter ,63 0, , Rehab ledningsnett vann Bruk av lån , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , Rehab ledningsnett kloakk Bruk av lån , , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , ,00

22 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Vedlikehold Fluberg kirke Bruk av lån ,00 0, ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, , Ny tankbil brannvesen/gps-varsling Salg av utstyr og driftsmidler ,00 0,00 0, Bruk av lån ,75 0, , Salg av tomter , ,00 Utgifter , , ,00 Inntekter , , , UV-behandling Hov vannverk Salg av tomter , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter 0, , , Tilknytning vann Salg av tomter 0, , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter , , Innkjøp vannmålere Budsjett vedlikehold/nybygg 0, , , Bruk av lån 0, , , Overføring fra driftsregnskap 0, , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter 0, , ,00

23 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Tilknytning kloakk Salg av tomter 0, , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter , , Veg Fagerlund næringsområde Budsjett vedlikehold/nybygg 0, , , Bruk av lån 0, , ,00 Utgifter 0, , ,00 Inntekter 0, , , Hov syd tomtefelt Salg av tomter ,00 Utgifter Inntekter ,00 0,00 0,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Sprinkling omsorgsboliger Budsjett vedlikehold/nybygg 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, , Ombygging Lia/Grimsgården Budsjett vedlikehold/nybygg 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, ,00

24 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Lyd og lys teatersal/festsal Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, , Hovedplan vannforsyning Budsjett vedlikehold/nybygg 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, , Biorotor Landås RA Budsjett vedlikehold/nybygg 0,00 0, , Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, , Redn båt og kommandobil brannv Bruk av disposisjonsfond ,00 0, ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, ,00 T o t a l t 3 000,00 0,00 0, Tiltak tettstedsanalyse Hov/Fall Bruk av lån 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0, ,00

25 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Tomtefelt Sørmoen/Kvernmoen Salg av tomter ,00 0,00 0, Bruk av lån 0,00 0, , Bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0, ,00 Utgifter 0,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, ,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Kommuneskogens hyttefelt Salg av tomter 0,00 0,00 Utgifter 0,00 0,00 Inntekter 0,00 0, Kullbotnvegen Utgifter ,44 0,00 0,00 Inntekter 0,00 0,00 T o t a l t ,44 0,00 0, Skiltplan Utgifter ,00 0,00 0,00 Inntekter 0,00 0,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Øvre Presthagan Salg av tomter ,00 0,00 0,00 Utgifter Inntekter ,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Tomtesalg kommuneskogen Salg av tomter ,00 0,00 0,00 Utgifter ,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 T o t a l t ,00 0,00 0,00

26 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune NAV - sosialsenteret bygningsmessige arbeider Andre statlige overføringer ,02 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond ,65 0, ,67 Utgifter ,67 0, ,67 Inntekter ,67 0, , NAV - rådhuset bygningsmessige arbeider Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , Abmulansegarasje Bruk av lån ,00 Utgifter 0, ,00 Inntekter 0, , Gangveg Odnes Bruk av lån , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 A. Sum investeringer i anleggsmidler , , ,67 B. AVDRAG PÅ LÅN Ekstraordinære avdrag , , , Avdrag på videreutlån , , , Bruk av bundne investeringsfond , Bruk av ubundet investeringsfond ,00 Utgifter ,48 Inntekter ,95 B. Sum avdrag på lån ,53 0,00 0,00

27 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 27 C. UTLÅN OG FORSKUTTERINGER Vidreutlån , , , Bruk av lån , , ,00 C. Sum utlån og forskutteringer 1 879,00 D. KJØP OG SALG AV AKSJER Kjøp av aksjer (Ultimat) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av ubundet investeringsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Kjøp av aksjer (Ultimat) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Kjøp av aksjer (Ultimat) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Kjøp av aksjer (Ultimat) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Kjøp av aksjer (Stay Holding) Kjøp av aksjer ,00 0, , Bruk av ubundet investeringsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 T o t a l t ,00 0,00 0, Kjøp av aksjer (Randsfjordmuseene) Kjøp av aksjer ,00 Utgifter ,00 0,00 0,00 Inntekter 0,00 0,00 0,00 T o t a l t ,00 0,00 0,00

28 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune Egenkapitalinnskudd KLP Andre avgifter/gebyrer ,00 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter , , Salg av aksjer (Randsfjordmuseene) Salg av aksjer , Andre avgifter/gebyrer 1 650,00 0,00 0,00 Utgifter 1 650,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 T o t a l t 650,00 0,00 0,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, ,00 D. Sum kjøp og salg av aksjer ,00 0,00 0,00 E. AVSETNINGER Avsetn til bundne ivest fond , , Andre statlige overføringer , ,00 Utgifter ,00 0, ,00 Inntekter ,00 0, , Dekn tidl års rm merforbruk , , Overføring fra driftsregnskap , ,00 Utgifter ,42 0, ,00 Inntekter ,42 0, , Avsetn til bundne ivest fond ,16 0,00 0, Avdrag på videreutlån ,16 Utgifter ,16 0,00 0,00 Inntekter , Avsetning til ubundne invest fond , , Overføring fra driftsregnskap Utgifter , ,00 Inntekter , ,00 E. SUM AVSETNINGER , , ,00

29 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 29 Sum investeringer i anleggsmidler , , ,67 Sum avdrag på lån , , ,00 Sum utlån og forskutteringer , , ,00 Sum kjøp av aksjer ,00 0, ,00 Sum avsetninger , , ,00 SUM UTGIFTER , , ,67 SUM FINANSIERING Salg av utstyr og driftsmidler ,00 0,00 0, Salg av tomter , , , Andre statlige overføringer , Bruk av lån , , , Avdrag på videreutlån , , , Salg av aksjer , Bruk av disposisjonsfond ,65 0, , Bruk av ubundet investeringsfond ,00 0, , Bruk av bundne investeringsfond ,48 0, Overføring fra driftsregnskap , , ,00 SUM FINANSIERING/INNTEKTER , , ,67 Avstemming: Sum utgifter ,37 Sum finansiering/inntekter ,40 Sum ,97 Udisponert ,00 Overforbruk ,97 Underskudd ,97

30 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 30 REGNSKAPSKJEMA 1A - DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Skatt på inntekt og formue , , , ,19 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter ,00 0,00 0, ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,19 Renteinntekter og utbytte , , , ,55 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,52 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,97 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger , , , ,94 Til bundne avsetninger , , , ,72 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,63 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,80 Bruk av bundne avsetninger , , , ,62 Netto avsetninger , , , ,39 Overført til investeringsregnskapet , , , ,27 Til fordeling drift , , , ,34 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,82 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,80 0,00 0, ,52

31 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 31 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap Investeringer i anleggsmidler , , , ,33 Utlån og forskutteringer , , , ,18 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , , , ,01 Årets finansieringsbehov , , , ,52 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,82 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,50 Tilskudd til investeringer ,02 0,00 0, ,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,83 Andre inntekter 0,00 0,00 0, ,00 Sum ekstern finansiering , , , ,15 Overført fra driftsregnskapet , , , ,27 Bruk av avsetninger , ,00 0, ,68 Sum finansiering , , , ,10 Udekket/udisponert ,97 0,00 0, ,42

32 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 32 BALANSEREGNSKAPET Regnskap 2007 Regnskap 2006 EIENDELER Anleggsmidler , ,55 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,14 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,40 Utlån , ,01 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,17 Herav: Kortsiktige fordringer , ,50 Premieavvik , ,33 Aksjer og andeler , ,24 Sertifikater , ,82 Obligasjoner , ,61 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,67 SUM EIENDELER , ,72 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,04 Herav: Disposisjonsfond , ,00 Bundne driftsfond , ,36 Ubundne investeringsfond , ,66 Bundne investeringsfond , ,05 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,52 Regnskapsmessig merforbruk 0, ,42 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap ,97 0,00 Likviditetsreserve , ,99 Kapitalkonto , ,88 Langsiktig gjeld , ,01 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,01

33 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 33 BALANSEREGNSKAPET (FORTS:) Regnskap 2007 Regnskap 2006 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,67 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,67 Premieavvik 0,00 0,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,72 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,78 Herav: Ubrukte lånemidler , ,50 Andre memoriakonti , ,28 Motkonto til memoriakontiene , ,78

34 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 34 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,75 Andre salgs- og leieinntekter , , , ,13 Overføringer med krav til motytelse , , , ,48 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringer , , , ,00 Andre overføringer , , , ,83 Skatt på inntekt og formue , , , ,19 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatter ,00 0,00 0, ,00 Sum driftsinntekter , , , ,38 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,84 Sosiale utgifter , , , ,45 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , , ,81 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , , ,63 Overføringer , , , ,90 Avskrivninger , ,00 0, ,11 Fordelte utgifter 0, , ,00 0,00 Sum driftsutgifter , , , ,74 Brutto driftsresultat , , , ,64 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , , ,55 Mottatte avdrag på utlån ,34 0,00 0, ,46 Sum eksterne finansinntekter , , , ,01 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,52 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån ,90 0,00 0, ,84 Sum eksterne finansutgifter , , , ,36 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,35 Motpost avskrivninger , ,00 0, ,11 Netto driftsresultat , , , ,40

35 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 35 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT (FORTS) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,00 0, ,63 Bruk av disposisjonsfond , , , ,80 Bruk av bundne fond , , , ,62 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,05 Overført til investeringsregnskapet , , , ,27 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond , , , ,94 Avsetninger til bundne fond , , , ,72 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,93 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,80 0,00 0, ,52

36 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 36 Økonomisk oversikt investering Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom ,50 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse 0,00 0,00 0,00 0,00 Statlige overføringer ,02 0,00 0, ,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum inntekter , , , ,50 Utgifter Lønnsutgifter ,00 0,00 0, ,00 Sosiale utgifter ,01 0,00 0, ,92 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,45 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon ,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer ,77 0,00 0, ,80 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 0,00 0,00 0,00 0,00 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,33 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,18 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 0, ,00 Dekning av tidligere års udekket , ,00 0,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0, , , ,07 Avsetninger til bundne fond ,16 0,00 0, ,94 Avsetninger til likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,19 sbehov , , , ,02

37 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 37 Økonomisk oversikt investering (forts:) Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap Dekket slik: Bruk av lån , , ,82 Mottatte avdrag på utlån , , , ,83 Salg av aksjer og andeler 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0,00 0, ,55 Overføringer fra driftsregnskapet , , , ,27 Bruk av disposisjonsfond , ,00 0, ,30 Bruk av ubundne investeringsfond , ,00 0, ,84 Bruk av bundne fond ,48 0,00 0, ,99 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , ,60 Udekket/udisponert ,97 0,00 0, ,42

38 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 38 Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsbudsjett BUDSJETTSKJEMA 1B FORDELT TIL DRIFT Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Stab Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Plan, miljø og næring Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private A Mottatte avdrag på utlån Fordelte inntekter Netto fordelt

39 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 39 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Grunnskole Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Helse og omsorg Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

40 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 40 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Bygg og eiendom Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Kultur Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

41 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 41 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Teknisk Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Barnehage Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

42 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 42 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Barn og familie Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Sosial/NAV Driftsutgifter A Utlån Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private 92A Mottatte avdrag på utlån Fordelte inntekter Netto fordelt

43 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 43 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Felles Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Kirke Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

44 Årsregnskap 2007 for Søndre Land kommune 44 Regnskap 2007 Opprinnelig budsjett 2007 Regulert budsjett 2007 Administrativ ledelse Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt Politisk ledelse Driftsutgifter Avskrivninger Fordelte utgifter Salgs- og leieinntekter Refusjoner til kommunen Overført til andre kommuner 85 Overført til andre private 89 Overført til andre private Fordelte inntekter Netto fordelt

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN

REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN REKNESKAP FOR 2013 FRØYLAND OG ORSTAD SOKN Frøyland og Orstad kyrkjelyd Orstadbakken 33 Postboks 43 4356 Kvernaland tlf 52 97 31 50 e-post: kontoret@fok.no www.fok.no Økonomiske oversikter 6 Frøyland/Orstad

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap 2012 Måsøy Sokn Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS KOMMENTARER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer