Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014"

Transkript

1 15920 Riisnäs begynte med å redegjöre for sine planer omtrent som han hadde gjort det overfor Justitiarius, Rivertz og 30nnevie. Först Sktllde de dor:lyj.ere 80::1 11'1 er fylt 65 forlate Eöiesterett i henhold til ald8rsgrenssforordnince~. Vei nyutnevnelser 8k~lde det 6& bli et flertall i retten som delte det nye styres opfatning::~r - dog sd E\t de c1o,t-lere 802:1 blev sittende skulele f,~ votere- fritt, overensste~~mende ~;1ed sin overbevisning, for den nye justitiarius s1.'ulde sörge for nt det i enhver sak, hvor politiske spörsnål kunde komne ap, vilde väre et flertall ned det nye styres syn. Forresten lmnde det v2"re tale om å opheve aldersgrenseforordningen igjen, så vi kunde bli sitteade til fylte 70. Hen det vilde ikke ta sig ut il gjöre det straks. }i'orövr ig mente Riisni:-~s at det nye styret hadde grunn12get sitt i den revolusjon som VolT foregått. Og han vilde minne om at i 1884 V8,r höiesterettsdommerne blitt sittende i :Riksrette~, endda de sikkert ansa stortingsflertallets optreden for revolusjonär. F.S.: Det De har forelagt mig, har igrunnen to sider. - Först er det den rent personlige; den skal jeg fort bli ferdig med. Ja, for De kan vel ikke godt tenke Dem, at jeg skulle vilde väre med på slikt spillfekteri som De foreslår, - å låne ~ig til å gi elen fremgangsmåtem et lovlig skjär. - bien så er det den andre siden: den plikten vi höiesterettsdo-rlinere l18,r som grunnlovens vaktere. TI& er det jo så, at grunnloven var lite verd, om ikke f olket slut t et 01) mm den. Og her har det st or int eress e å saramenligne nettop :11ed situasjon::;n i l)engang böiet de llonservative höiesterettsmedleyl'1lene sig og blev sittende ir2retten. lien når de det gj orde, så. var det s ikkert fordi de hadde sett hvordan folket ved valg efter valg med stadig stigende flertall hadde krevet en endring i den konstitusjonelle pralcsis. li~en hvordan er si tuasj onen idag? Idag står hele folket S2"Txnen som det aldri för har Gjort. Og det det står samlet om er nettop grunnlovens be,rende ideer. },Ier eller mindre klart fatter hver og en, hvad de bet yr -for oss, de bestemrnelsene som verner om det som gir livet menskeverd; grunnloven har idag liv og blod som aldri för. Det er derfor folj:cet stc'ir aamlet - mot_der~. Det er j o be.re et for svinnende mindretall dere hc"r i part i listene. Og ~nda f~rre vilde det v~rt, om alle hadde _stått fritt. ~llsn~: '::>.." J a, Jeg ' Dn o... lnnro,yyl211e, a t' VI t l 'Id Le l s h ar ma; o tt e-t' oru~ce 1 usedvanlige midler. F.~: Og legg vel merke til, at alt det beste i folket er på var side. J"eg gikk isomner en le,ng fottur gjennem fjell- og fjordbygdene fra Telem8"rk opefter -VestIandet og tilbc~,1;:e over Valdres og l~llingdal. hlen jeg mötte ikke en eneste en, som i:ji:ke var forbi!e..i over at Stortingets Presidentsl:ap i juni hc},dde latt sig sk.rem.'11e t il [~'v foresså l:ongen 2,vsatt. Og siden, herhje:'-:1me, har jeg konstatert, hvordan den innstillingen er blitt stadig mer intens og at den fins iallfall hos alle og enhver, je ; stöter på. De eneste nye folkene Dere,hc"1.r fått, det er så vidt jeg forstår de som har lärt sig ii bi;~re kappen på begge s~ldre - endel f'ordi de tror, det er den sikreste måtem å berge pengesekken på. Men den slags folk tror jeg ikke Dere får noen större glede av. Rå:isnä.: Hei, jeg må medgi, at tallmessig og kanskje også kvalitetsmessig står vi svakt. 1ren vi setter vårt håp til grrgdom~ -oja, jeg mener ikke den akademiske, for jeg vet hvor den star.

2 Il 1/ ~. ~ J Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ;Qerg: större scv:nensuri:"lm 8.V v-rövl og.lerkv. j:'ls h2,1' jeg (~,ldri hört. R.s plan er: Stcmg er 'LmO,er forf. for j)olitis~c forseelse og sb).l [:cvskjediges i hennold til en forordning. I 118n1101d til aldersgrenseforordningen skal de som er over 65 forlate retten. H2.. n håper 0,t når den clt:lputasj onen av rett en er forete.tt slml aldersgr ensen set t e s t il '7 o <:'\1'. Det slculde al t s,~, bli utren8n ing. Dommere m~~ se l vf. ve,re uavhen;:;ige, ;,len en annen opfatning m,i reljresentetes t l-ir - ved at nye do'nmere blev opnevnt som delte Reichslc.s syn. Hver gang en slik:sak ~(om fore, simide just. sa;':12tlensette rett en sånn at det alltid blev flertall for Heichsk.s opfatning. Jeg svarte at i de 195 år BIt Lar bestått har just. med =9inlig nöiaktighet särget for! c:.aloxi ii p'?ovirke rettens SanlY,lensetning. ~ syntes ikke det var noen praktisk ordning og mente at 't'hinn he,dde ordnet det sli,nn han hadd.~ nevnt, da konsesj onslovsaken var fore. TIe;r.g: Jeg har sittet sammen neo. Thinn, og J;:2,n 101' sikre Dem at intet kunde ha ligget ham fjern8re. Il: Jeg har 'i'.s oro. for e,t de to dominere som blir i mindretall skal få uttzvle sig fritt. Bormey;Le: Kan De gi det skriftlig? Hiisnäs: Det skal jeg se å skaffe~, Be..r.g,: }~~en Ter1Jovens forbud rjot at vi tar op spm. onl det folkerettsmessige:" Rii..näs: 2Tei, det står ik};:e iveien. Rjye-r:!:iz; Een hvis noen 'c"w de nye skiftet opfatnins'? Riisnäsr Da kan man bruke plenum og elens avgj. kan väre bindende for fremt iden. Berg;: Ingen dorruner kan noens inne ve',re bundet t il Et st em::ne mot sin overbevisning, hverkenav plenumsbeslutninger eller på annen måte. Riisnäs: Jeg setter HR så häit at jee gjerne vii I)eholde de under 65 - men kan gjerne endre det sånn at man kan skifte ut noen av de eldre hvis de gjerne vii stå mot at noen av de yngre går av. Jeg har også.tenkt ~ opnevne 19 nye dommere. Berg: Vi er helt a jour - 18 som vi nä er, er for meget. Riismäs: Jeg vii ikke unnväre den sum av erfaring, som de sittende dommere har. Jeg vilrette en henvendejtse til hver enkelt dommer om han er vill! g til å fortsette. Han var overraaket over at folkerettsl~.irerne Vi:':r enig om adgang t il å gå a.v. Det går da ikke an at et oldrupert lands domstoler avgj ör slikt, for det er j o de andre som hel.!' 1110,1<:- ten. ~.rz..;. tien den moro,ls~;:e ;il[l,~ct har do':1stolen. Jeg vilde ingen arbeidsglede ha hvis just. skal bestermne resultatet av sq,kene. Og hvordan vilde det ste:nne Eled ens d.orll1erlöfte!-- Hiyertz: Det vilde. ikl~e rii:r:e nden dor:1st 01 da. JU isni:,2: =':en der er hö iere Lenzyn: Vi h8,r 'i'erbovens ord for 2.t llare r:;j-:--t"s g;::~r l;:),ndets redning. Oe;,.nå koli1:'ler vi ingen vei. 130nnevlQl Hvord;:,n er det meo. l1[ml1tallet.\,d.2\'< F'."'! nilsnis: Det vii ik.' :e ::,li ~;j.fört. r[;,l1 oe,.d osz ikl:e skrive til 'l'erl)oven. k f.." "':~..,: _).. ';'~').R,1 /r.l _ ;. C', t,; J :.'... '"",! t >:,:;,.-"= (~_~~~~ '<. ~~{;\..'~T.. (.. ~> ~ <t..("~~{ [,./,:.s ;o, ~~,,,~""""\;.{D.>'_ ~"T'"""-~"'!"'~:.---n.:r_-.:- ~~~:-"- jt c-~ ii:~!~-~~~~la~bra Te~boven.), '-i,; -r;~-t:tf: ';~1~~~:i;,,:';~~~; Sårdeles ubele ilig å ha konyli};:t nä - tenk bare på Italias '.-\.\.3'. stilling i j,ndclelhavet. Vi sitter f'orövrig her 0Gs.. i Jr..raft f,." av folkeviljen. E: Evad sikter statsraden til, jeg har ikke sett noe. R: Jo :-: det fremgår av T. s tale. j?olkeret t en. E: Den tyske geheralst abs h~mdbok. Domst olene s uavhengighet - de t o for ordn.. R; Hastver~sfor ordni,~i~,t;,,7 Fyn t.eligere ii avsk~ edige de eldre l henhold tll l'rd. enn ~tll 'l'erbovens frd. E: Läge':' 'L foreningen.~ Lagra.retten. _R: Sörgelig. _E: Tatt avstand fra det. R: :!'Tei, det har jee; hatt vanskelig ror ~\ (s-jöre. ViI De ikke Tenlee pi3. det'? E: Ildce nödvendig.t,frakl;:en l),~~:~langt under aldersgrensen. t~''\,:...jj.~j.. "f'''''~\' i"~j.\,;~',;:.".c,,-,'," _ t, 'II r

3 ~.!S.: JD" det vet ~B. også. Og vi vet begge, B,t de idrettsnennene står likesq sae11et mot Dere; og (let mil en jo S i er en sund og st erk d'el av ungdommen. Een hvem er det så som blir igjen? Det tror jeg, jeg vet. Hed FrittFolk, som,j eg le ser hver dag, fc51ger lör dagene et 1Jlad, s om het er Eirdmannen. itå, når vi mangler vittighetsblader, slrnlde De lese noe av det gallemat ias som der blir :prestert. Sist lörd2vg fi1(k vi höre om at allered Harald liårdråde var grepet av tanken om st orgermcmsk sc.mling og fölgelig fant at da måtte han först kverke England. Ilette spröi tet blir skrevet av IIirclmannens redaktör, herr Orvar Säther, av FrittFolk ser jeg, han er utnevnt til Hirdens ideologiske leder og at han skal holde kurser for våre lärere for å sette dem inn i nyordningen og den nye tid. Den del av ungdotih'tien som he.,n på den måten ske"l kunne vir}ce :på, det kan da vel ikke godt bli andre enn de rene 5.gnoI'cmtene? (Pause) Eiisne,s: Een, man helor drevet avguderi ned retten. Der er også andre verdier til. J'eg for )'I1in del mener 2,t hensynetntil fedrelandet m'\ gla foran alt. Og ten}: så Då, hvord;3,n vårt lo,del er stedt idag;, ten}: bare ~()å hvor ilie det st,'h til ned våre f or SVD w j, neer (o..,. F.S.: Det er nok sa. ~en det er ogsa et ord fra vår barnele~rdom s om s ier, c:',t nens}cet lever i:~:jce nv brö d' 8,lene. Orr gt det ordet virkelig bet yr noe for det norske folk, det er~altså det vi ser idag. ~ii.sm8,..! Hen 1 TYEl}cl. :DQ sitter da elen dag idag H.eichsgericht :93, grunnlag c'..v ','Teimarforfc1,tnlngen uten å komme i konflikt med :riksstyret. F.S.. : Javel, "llen en c~v de fcrste ju:c:'lster J.'~rs:dU1el :;l~"r he\tt i ~tt '?''''I''!"..,..:! ' i'"r l-f- 1.'.'--- ~,1." "; c,e, e,o',il1hlv,re, 0.1'.,:0, Ger ul':10{ls,.il,n 80:1 '';r~ l_c',c<j,'v l~r) ~ J _1:-: o., :?onsee-l' se, 2..t h2,1'1 uten,~;,..,, niste sitt r.nse:t }:unde t[1,~v o l l\..' \.. J,-, sis cj.i:;t tunge otldre!.g "] c ') r' t' 1 0e) ~_ ~.', Ul1cLerT,8Gne ';'ers8,1 (citgra,:c'lo'?i~el1, - 01~'lOnS son, J.ro, _,/c:..~ L 9, '1 J 7'~, 't 1 I '.I- ('",.\. +~l vr.:,!' '')res1ceng 1 Hf;lCfls~~erlCJ.l ~.c18xl,,:1;::cr S~I'eveu 1. J.:ororo.elo v..!. den t'!s;:g oversettelsen C',v Jc,;-:18S =3ecJ,cs l,o}~ Oln de-"1 c~,1!3ri!~e,:,]g~:e s t ::~,t s'~f 01':(' 2,t --::i ng) c',t ':Te i'r'l;\i' :~' er -.( :",t n i 1'1S8n il i l i ):'~~e }~unn e hol de (ej::' i3 0",1 D::1:::e fj.)~;-s-:lancl, ;:O";'T el'] st er1: oc; s e l vet encug }}:j iest e clo",li2tol 20:'1 i lik.r"et '-led de:1 ;.:,~:18ri'~l:.rls}~e )".:'.1' rett og :;lij:ct ':~il,o" ''''.'.c'''e...::j,_~~--, h... -~",.!.,,,+... 1'1,"-13 -"-J '-c~a.j"n'ev) 0l1al~ "'e1'ltr,l",-'l;-l-ii-""jtr['f~'ir;ncn elir '>\.1 ~... ~\....L _ \,.'--' Lv'..J ;.~... -'-_,-,,,,_ ""'.. - '. -' -,,' -'- - o" I u '"." --4.._- 'l':' nr' rlgr.l-t"r Ile '-~eyl0-e 'j,,,;'""', i tr, ord d.et smn 3{r:-;ler~cer (le 1".. v "-' (.,:) ~. J. ~.....to c. -..J" ~ '- J "',; i e f or.p".i- _1...:... - '.l,_:,v; l' Yl. 1" ("e l~ e? r T",.,.., ('~ e'''' c ' er,!='.-.-.j.~ ~ "1-' ;.,-,1' l;: -,'+ '. :C'l cc, '-r"'] C.l,.l,~, J C..i-';....:...!..L-1.j.J.. -L..L.J.. 1..):.J.. '_J _t.. L 'CJ -,-k'_',! _'_>.JJ.. 'J. I.. tj'~ '", ~,t Lvor ett ~'::~:cti o::; c"n,l ',='r 8:'1 C',l':,?,lt ':T.',nn J',::T f '\t [; :;,e18:f,,2~ (;'311, (len u::ql2:grollert~ :-l.:,',~:t, clcr j',:::-~r cl..8tte uve:;erli::; f:jrt til vij.'-:\rlic het _ :::,['_n 11<.:.1' Clicl..cl ut. :;~ot:jctnir:.=;e;l til.n" ::.;li ut er :1etto') clet vi ~::J.ller rett. =,~Gn }1'!;,',d rett er~ det het l~[,n 1301'1 henger der, (.jeg I)e~~te ]:\ et l:olossal"bild,e c,v"uislinc;) i::::~:e ~~n fjcrneste anelse om.

4 Riisnf"ts efter en pause: ~.Ic;n synes De ik:-ce, det i og for sig eren rikt ig tanlce ::::,t dor:ll~!j.ere skal gå. av när de er 65 år? F.S.: Nei, min erfaring er at sa a si alle de av mine kolleger som-hell' gåttm veet 70 års alderen h2,r värt. helt på höiden hele t iden. Det er sunde arbe idsforhold vi har og så samler en j o stadig större erfaring. Hiisnä..: Hen Hooseve1t fikk de, vedtatt en aldersgrenselov for d o P.1!.Tl e r e F. S. : l'fe i, det han fikk vedtat t var en lov om at domr:lere i Eöiesterett kunde gå B,V med full lönn som pensj on - forat de ikke av ökonoeliske hensyn skulle fristes til å sitte, når de ikke lenger vei i full vigör. Riisnäs: Ja, og -benyttet i1cke flere sig av den E:.dgangen? F.S.: Jo, det gjorde de. Brandeis gikk av i henhold til den loven da han var 82. Og Holmes hadde gått av da han va.r 91. Riisnäs: (efter en l)ause) lien for å komme ti1bake til det vi försttalte oa~ Tenk Dem n']" at det norske folk skiftet opfatning. Vilde De ikke da fortsette i Deres dotil'llergjerning? E. S. : Jeg tr or j eg har et sj eldent goclt kj enns1::a1) t il det norske folk - det har i ::,lle år Vb,rt min hovedinteresse a fa det, Og det lean jeg forsh::re Dem, at det norske folk vii aldri kunde vinnes for de ideene, som 'l'ysl-:lands makthavere av idag bekjenner sig til. Riisnäs: De mener a.ltså, at det vilde väre til ul~kke for vårt folk, om det tok op nasjonalsosialistiske ideer? F.S.!..: Ja, en verre ulykke tror jeg ikke lcc!,ti ra.mme noe folk. Og så en ting til: I en rekke forordninger har det nävärende styre sagt klart fra, at det bare har bruk for folk, 80m helt og!'ullt går inn for de nye ideene. Og forleden leste jeg i Fritt Folk at de som var uenige, men allikevei fortsatte i sine embeder var ~tr2-!.j.~.nere. :Hår da forholdet i mitt ti1- fe11e er at jeg av hele mitt hj..~~ er imot disse ideene, da skj önner j eg ikjm hve:,d mor o det Jmnd':: vä.re å fä mi& t il å fortsette. Riisnäs: Ja, men tenk for en ubotelig skade det vii medföre for värt rettsliv om den Eöiesterett vi har idag og som star s,:~1. höit, skal gi})lass for en domstol som l<::valitets:messig står så meget laverel ~. S. : A, LdeUanfLEL.löJ2 bet yr Hc~:e det ~-3/~ mecse 1 c. Det som da bet yr noe, det er c1,t folkets l'ett.s bevisst11et il;:}ce.lider skc1_de. Den er kle,t or:s::,erlc idag og r=öiesteretts ootre6.en har va,.rti lj2,kt med den og har st yrket den. ~ Jeg ve;r i l:tine unge da~~er llvert år i,i?innland og o:plevet nvad rettslcampen betydd(.; for 3'innlands folie. Dengang - i foretrakk Åbo og Vasa Eovrätters medleet,:ler ä gå av fre':n1"or a godlcjenne det ulov1ige verne:p1iktz tf ~L'! S, Og 13 år senere tok Lned1eri1nene av den gj envärende, Vi borg EOV1~ätt, heller et 15 m~l,neders opl'lold ID Kretsfengslet i Petersburg enn ~i, handle mot sin samvitt ighet. J'eg vet J1Vad dette betydde for J?innl[w(: nvor rettsordenen alltid har vi:~rt holdt hoit - som. hos oss. I!'orresten skulde De 1ese Hunebergs dilct Landsnövdingen; det står i F~nrik ståls Signer og har en merkelig aktualitet ldag. Hi i sn1::;,8: Det s.kal j eg.gj öre. lien J ee; skj önner det ikke er noe utkom:'!1e rrled DerIJ.. F.9.!..: Hei, for mig er dette religion. Hi i sgö,s: Jeg vil s i n~:. ni-5,r vi sldlle s, at j eg all t id hc~r forsthl.t at ]e i Deres 8"rbeid sölde efter realitetene bal: formene. F.S.: Vel, det prover en jo helst å ejöre. OG jeg for ::tin

5 del vii si, c.tt jeg I12"r satt pris på at vi har hllnnet ta1e så åpent sammen. Desember.1940 F. Schje1derup

6 ~ r s 1 o'" T"'';' ~, :; '".. t:=~.1. ;:) ~'- -_ l".1""0:. E.';"1 1Io,ncLc:,t fra folket. A: Tra ~~eichskom:-;liss2,r.e: =3 står samen bon for stats;:}. for den n=;-o ordning.,ci~)~fter '-'.'.S l!rev den' ' naturlige ordning og renslig. R: Ja. JeS h~r ritt for kort fr i st. A: Vi f or st od o.t m2"n --';';s[t :<::onf:,. o'terflö dig. Hl. Av hensyn til landet r.1å dere sitte. A: I~:l:e sitte 2.'1 hensyn til l:1in sa:nvittighet. - Annet vilde vi:äe sdillfel:teri. R: Adm. har för utnevnt dom::lere 2,'1 ~ politieil<:: 0~)f8,tning. AL Det er noe annet. Utnevnt i en grl. m. ER.. R: Grunnlov::m e1:sisterer ikke mer. A: Efter fo11ceretten kan ikke grunnloven endres. R: Sitte i jan'_lar 8 av oss (de gamle }lrcdor'l'1lerne?) :lled de nye. }::a ophört å väre den tredje st2,tsmakt. A: Da er det ikke noen ER. Selvom alvorlige fölger for aig I)ersonlig, l'l'j.å jeg gå det er et samvittiglletsspörsmål. R: }Icmge saker?,\ 0, O TT hl ]t nel. g J1.e tl e cl.vgj ' or...."." -. l '" (,-t- 'l'tt ij.l or JU, om l,tclce,:) ang var o l arrest ert. Grotte hos ~iisn~s: EiiElnJ..: Jeg komner t il:1 ret t e en am'l.oelning t il de yngre om ii fortsette. Dessutenl!kEm ikl:e EH selv be;c;tenme, n&r ele sl~al gå. G: V~rt arbeid ml stanse, slik som situasjonen forelå. B.!. Det }:OlTIner en 2"nnodning LlOrgen og en betenkning manclag. ncke fratr;gvdt för dere uteblir efter rettsfericm. Der vil ik~:e vederfares dere noe ondt. Kl~stad:. Efterat Alten var hos TI., s~kte han l lokke en jurist til ii g~t inn ved'), si c:"t.a.lten sannsynlir;vis vilde samtj:kke i ii bli justitiarius. Solem hos Riisn~s. I{: :feg blir rent utslitt av disse samtalene. S: Ja, det,; forstår j eg nok. R..!.. Det lem:peligste om vi oss im.ellem ordnet oss uten hensyn til alderen om hvem som skulde bli igjen og hvem som skulde gå. S; H:\r inngrep har värt forsölrt fra dept., fy12 :esm. eller ptm. J1.ar jeg i disse Jo årene avvist ~',t Da kan en ikke,,o'~vrenge av sig sin overbevisning som en skjorte. Da hogger jeg heller ved. R: Det er altså ingen bro mellem oss. Og nu er det revolusj on.. 2!.. -,-:e1t krig. _R: Vi r(lener å handle til le.nc1ets beste. S: <Te", det tror jeg no}:. :,~(m jeg raener at for landets beste gjeller det å oprettholde den ERs uavhengig11et s mil h8.1' l)esti~1.tt i 125 år. _:;:~: }:Icn dere kan..:,. ikl:e så 'C'.V uten til18"telse. S: Det vil JeS ii~}ce dis}~\)tere ~i)ed :DeTn. Kl. 1,20. 2e!:B. r~fere:er sin cw~lc<ieclscm~ö}ming. ~onnevle relererer de~ andre orevet. :de;rg:-seg betrakter nig son fratrådt i henhold til ltlitt eget brev, ikke til hans. ljoe svar trencs ikke. Ad brev 2: R. må vel sies å ha godkjent retten til ~ fratre. Intet sagt om at,nan k2"n tre tilbake om 6 uker. J'eg er villig til ii delta i en fellesskrivelse om pålegget til de lo og vi har rett til det, da vi ennu sitter i våre embeder. Alten: Vi bör fasrhaide vårt standpunkt. Berg: R.s :plan. er å opnevne nye hurtigst og kne"ole de gjensittende. Og: når de 9 har böiet sig, så får han lettere 9 nyec Eoug~r.: Vi skal holde vår linje og ikke innby til forhandlinger. Utkast lest ap I,

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

Gi meg ett sekund for hver kineser!

Gi meg ett sekund for hver kineser! Gi meg ett sekund for hver kineser! En eldre Kina-misjonær hadde mye på hjertet, ofte. Og når han først fikk eller tok ordet, beholdt han det nokså lenge. Det hendte folk syntes han ble noe langdryg. Men

Detaljer

SNO. mot familien Hamsun En ny am~ liten. u. s. l' E. ndresens Bank går til aksjon

SNO. mot familien Hamsun En ny am~ liten. u. s. l' E. ndresens Bank går til aksjon Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ndresens Bank går til aksjon mot familien Hamsun En ny am~ liten Sier opp et lån som ble opptatt for å etterkomme Plyndringsdirektoratets krav - og banken vil

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet

SNO. Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre ville bryte samarbeidet UAVHENGIG AVIS Nr. 3-2001 50. årgang [ Funn av doliumenter i Berlin avslører Terbovens egenrådige fremferd i Norge Selv overbeviste venner av Tyskland ble forvandlet til fiender - og flere av våre ministre

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak

1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ,(r I: Av Potemkin. , l SNO. 1~1ans!Us. ble pibbef og 1111~~11. En ganske pussig injuriesak HOI' t' t,1 l"'e~;m SJcogn st. S i vel' tsen, l 1.. 4v generalkonsul Hildi~ch's ","(r" I: Av Potemkin. IUE-NO-FA's grunnleqger, hvalfangstens I " jredningsiilonn og mofsfundnl'n'j huk kun;')s~dh!. I.,-...:.

Detaljer

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III.

Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Det gamle Testamentet i lys af Det nye Del I af III. Av Hugo Odeberg. Oversættelse og afskrift ved Nils Dybdal-Holthe. Side 1. Det gamle Testamentet i lys av Det nye. Av Hugo Odeberg. Del I av III. (Heftet

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri-

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri- J; ~%5.. Nr. ZJ - 3.. årg. Umlag 26. llovbr. 1949 Statens Pensjonskasse tapte saken. Konsekvensen må bli tilbakebetaling av 1,5 millioner kroner til tidligere innskytere. Ved Oslo byrett et' behandlet

Detaljer

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~.

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~. Nr.8 lh~l'l Sl:o:....,..~ '~;J."" {n Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~> u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. '---0. ----1 1 4,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_.. -- -z-..

Detaljer

Mann 42, Trond - ukodet

Mann 42, Trond - ukodet Mann 42, Trond - ukodet Målatferd: Begynne med systematisk fysisk aktivitet. 1. Fysioterapeuten: Bra jobba! Trond: Takk... 2. Fysioterapeuten: Du fikk gått ganske langt på de 12 minuttene her. Trond: Ja,

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

SNO. "Til sannheten hører or:så dette" --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen

SNO. Til sannheten hører or:så dette --==---------_-==-=== 11---------..1. Maten og våre tilførsler!...---... under okkupasjonen 21 Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 OG Nr. 28-4. årg. Lørdag 3. september 1955 Løssalg 50 øre "Til sannheten hører or:så dette" Maten og våre tilførsler!...---... 9. september under okkupasjonen

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam!

SNO. Da Terboven personligfr~ddet Aftenpostens aftenutg~ve. Nils Vikdal. Okkupasjonstidens historie En redejgørelse fra Forbundet F. En skam! U 11'::\li l. -Hag': Jy LøssaS!' 40 øre. Nr. 6-6. årg. Fredag den 15. februar 1952. «S. Mab Kommer ut 1 Kristlanøun

Detaljer

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND

SNO. I engstelsen for. en eneste begått ut.. A. 'MELAND Herr Kristian Skard Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 rtås onvn. 79 Løss&IR 40

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

TJALVISTE1U is. ARGANG

TJALVISTE1U is. ARGANG TJALVISTE1U is. ARGANG NR. Febr. Mars 1936 Redaksjon: Ansvarsh. redakt0r Otto Nordlie. Medarbeidere: Trygve Nordlie, Leif G. Schjerven Bladet utkommer 1 gang pr. mined. Sendes gratis til medlemmer. Abonnement

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var

tie til sludder! Slik som det hele lå an, var Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr.. 11, I Mandag 2. april '1951 Vårt forbund retter Stortingsmelding nr. 64, holdel~i~:g~~;~:e~o~~~~~~;s~~~me,e [J a det hle gjort kjent at Ju-. stis- og' Pditidepartementets

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer