Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014"

Transkript

1 15920 Riisnäs begynte med å redegjöre for sine planer omtrent som han hadde gjort det overfor Justitiarius, Rivertz og 30nnevie. Först Sktllde de dor:lyj.ere 80::1 11'1 er fylt 65 forlate Eöiesterett i henhold til ald8rsgrenssforordnince~. Vei nyutnevnelser 8k~lde det 6& bli et flertall i retten som delte det nye styres opfatning::~r - dog sd E\t de c1o,t-lere 802:1 blev sittende skulele f,~ votere- fritt, overensste~~mende ~;1ed sin overbevisning, for den nye justitiarius s1.'ulde sörge for nt det i enhver sak, hvor politiske spörsnål kunde komne ap, vilde väre et flertall ned det nye styres syn. Forresten lmnde det v2"re tale om å opheve aldersgrenseforordningen igjen, så vi kunde bli sitteade til fylte 70. Hen det vilde ikke ta sig ut il gjöre det straks. }i'orövr ig mente Riisni:-~s at det nye styret hadde grunn12get sitt i den revolusjon som VolT foregått. Og han vilde minne om at i 1884 V8,r höiesterettsdommerne blitt sittende i :Riksrette~, endda de sikkert ansa stortingsflertallets optreden for revolusjonär. F.S.: Det De har forelagt mig, har igrunnen to sider. - Först er det den rent personlige; den skal jeg fort bli ferdig med. Ja, for De kan vel ikke godt tenke Dem, at jeg skulle vilde väre med på slikt spillfekteri som De foreslår, - å låne ~ig til å gi elen fremgangsmåtem et lovlig skjär. - bien så er det den andre siden: den plikten vi höiesterettsdo-rlinere l18,r som grunnlovens vaktere. TI& er det jo så, at grunnloven var lite verd, om ikke f olket slut t et 01) mm den. Og her har det st or int eress e å saramenligne nettop :11ed situasjon::;n i l)engang böiet de llonservative höiesterettsmedleyl'1lene sig og blev sittende ir2retten. lien når de det gj orde, så. var det s ikkert fordi de hadde sett hvordan folket ved valg efter valg med stadig stigende flertall hadde krevet en endring i den konstitusjonelle pralcsis. li~en hvordan er si tuasj onen idag? Idag står hele folket S2"Txnen som det aldri för har Gjort. Og det det står samlet om er nettop grunnlovens be,rende ideer. },Ier eller mindre klart fatter hver og en, hvad de bet yr -for oss, de bestemrnelsene som verner om det som gir livet menskeverd; grunnloven har idag liv og blod som aldri för. Det er derfor folj:cet stc'ir aamlet - mot_der~. Det er j o be.re et for svinnende mindretall dere hc"r i part i listene. Og ~nda f~rre vilde det v~rt, om alle hadde _stått fritt. ~llsn~: '::>.." J a, Jeg ' Dn o... lnnro,yyl211e, a t' VI t l 'Id Le l s h ar ma; o tt e-t' oru~ce 1 usedvanlige midler. F.~: Og legg vel merke til, at alt det beste i folket er på var side. J"eg gikk isomner en le,ng fottur gjennem fjell- og fjordbygdene fra Telem8"rk opefter -VestIandet og tilbc~,1;:e over Valdres og l~llingdal. hlen jeg mötte ikke en eneste en, som i:ji:ke var forbi!e..i over at Stortingets Presidentsl:ap i juni hc},dde latt sig sk.rem.'11e t il [~'v foresså l:ongen 2,vsatt. Og siden, herhje:'-:1me, har jeg konstatert, hvordan den innstillingen er blitt stadig mer intens og at den fins iallfall hos alle og enhver, je ; stöter på. De eneste nye folkene Dere,hc"1.r fått, det er så vidt jeg forstår de som har lärt sig ii bi;~re kappen på begge s~ldre - endel f'ordi de tror, det er den sikreste måtem å berge pengesekken på. Men den slags folk tror jeg ikke Dere får noen större glede av. Rå:isnä.: Hei, jeg må medgi, at tallmessig og kanskje også kvalitetsmessig står vi svakt. 1ren vi setter vårt håp til grrgdom~ -oja, jeg mener ikke den akademiske, for jeg vet hvor den star.

2 Il 1/ ~. ~ J Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ;Qerg: större scv:nensuri:"lm 8.V v-rövl og.lerkv. j:'ls h2,1' jeg (~,ldri hört. R.s plan er: Stcmg er 'LmO,er forf. for j)olitis~c forseelse og sb).l [:cvskjediges i hennold til en forordning. I 118n1101d til aldersgrenseforordningen skal de som er over 65 forlate retten. H2.. n håper 0,t når den clt:lputasj onen av rett en er forete.tt slml aldersgr ensen set t e s t il '7 o <:'\1'. Det slculde al t s,~, bli utren8n ing. Dommere m~~ se l vf. ve,re uavhen;:;ige, ;,len en annen opfatning m,i reljresentetes t l-ir - ved at nye do'nmere blev opnevnt som delte Reichslc.s syn. Hver gang en slik:sak ~(om fore, simide just. sa;':12tlensette rett en sånn at det alltid blev flertall for Heichsk.s opfatning. Jeg svarte at i de 195 år BIt Lar bestått har just. med =9inlig nöiaktighet särget for! c:.aloxi ii p'?ovirke rettens SanlY,lensetning. ~ syntes ikke det var noen praktisk ordning og mente at 't'hinn he,dde ordnet det sli,nn han hadd.~ nevnt, da konsesj onslovsaken var fore. TIe;r.g: Jeg har sittet sammen neo. Thinn, og J;:2,n 101' sikre Dem at intet kunde ha ligget ham fjern8re. Il: Jeg har 'i'.s oro. for e,t de to dominere som blir i mindretall skal få uttzvle sig fritt. Bormey;Le: Kan De gi det skriftlig? Hiisnäs: Det skal jeg se å skaffe~, Be..r.g,: }~~en Ter1Jovens forbud rjot at vi tar op spm. onl det folkerettsmessige:" Rii..näs: 2Tei, det står ik};:e iveien. Rjye-r:!:iz; Een hvis noen 'c"w de nye skiftet opfatnins'? Riisnäsr Da kan man bruke plenum og elens avgj. kan väre bindende for fremt iden. Berg;: Ingen dorruner kan noens inne ve',re bundet t il Et st em::ne mot sin overbevisning, hverkenav plenumsbeslutninger eller på annen måte. Riisnäs: Jeg setter HR så häit at jee gjerne vii I)eholde de under 65 - men kan gjerne endre det sånn at man kan skifte ut noen av de eldre hvis de gjerne vii stå mot at noen av de yngre går av. Jeg har også.tenkt ~ opnevne 19 nye dommere. Berg: Vi er helt a jour - 18 som vi nä er, er for meget. Riismäs: Jeg vii ikke unnväre den sum av erfaring, som de sittende dommere har. Jeg vilrette en henvendejtse til hver enkelt dommer om han er vill! g til å fortsette. Han var overraaket over at folkerettsl~.irerne Vi:':r enig om adgang t il å gå a.v. Det går da ikke an at et oldrupert lands domstoler avgj ör slikt, for det er j o de andre som hel.!' 1110,1<:- ten. ~.rz..;. tien den moro,ls~;:e ;il[l,~ct har do':1stolen. Jeg vilde ingen arbeidsglede ha hvis just. skal bestermne resultatet av sq,kene. Og hvordan vilde det ste:nne Eled ens d.orll1erlöfte!-- Hiyertz: Det vilde. ikl~e rii:r:e nden dor:1st 01 da. JU isni:,2: =':en der er hö iere Lenzyn: Vi h8,r 'i'erbovens ord for 2.t llare r:;j-:--t"s g;::~r l;:),ndets redning. Oe;,.nå koli1:'ler vi ingen vei. 130nnevlQl Hvord;:,n er det meo. l1[ml1tallet.\,d.2\'< F'."'! nilsnis: Det vii ik.' :e ::,li ~;j.fört. r[;,l1 oe,.d osz ikl:e skrive til 'l'erl)oven. k f.." "':~..,: _).. ';'~').R,1 /r.l _ ;. C', t,; J :.'... '"",! t >:,:;,.-"= (~_~~~~ '<. ~~{;\..'~T.. (.. ~> ~ <t..("~~{ [,./,:.s ;o, ~~,,,~""""\;.{D.>'_ ~"T'"""-~"'!"'~:.---n.:r_-.:- ~~~:-"- jt c-~ ii:~!~-~~~~la~bra Te~boven.), '-i,; -r;~-t:tf: ';~1~~~:i;,,:';~~~; Sårdeles ubele ilig å ha konyli};:t nä - tenk bare på Italias '.-\.\.3'. stilling i j,ndclelhavet. Vi sitter f'orövrig her 0Gs.. i Jr..raft f,." av folkeviljen. E: Evad sikter statsraden til, jeg har ikke sett noe. R: Jo :-: det fremgår av T. s tale. j?olkeret t en. E: Den tyske geheralst abs h~mdbok. Domst olene s uavhengighet - de t o for ordn.. R; Hastver~sfor ordni,~i~,t;,,7 Fyn t.eligere ii avsk~ edige de eldre l henhold tll l'rd. enn ~tll 'l'erbovens frd. E: Läge':' 'L foreningen.~ Lagra.retten. _R: Sörgelig. _E: Tatt avstand fra det. R: :!'Tei, det har jee; hatt vanskelig ror ~\ (s-jöre. ViI De ikke Tenlee pi3. det'? E: Ildce nödvendig.t,frakl;:en l),~~:~langt under aldersgrensen. t~''\,:...jj.~j.. "f'''''~\' i"~j.\,;~',;:.".c,,-,'," _ t, 'II r

3 ~.!S.: JD" det vet ~B. også. Og vi vet begge, B,t de idrettsnennene står likesq sae11et mot Dere; og (let mil en jo S i er en sund og st erk d'el av ungdommen. Een hvem er det så som blir igjen? Det tror jeg, jeg vet. Hed FrittFolk, som,j eg le ser hver dag, fc51ger lör dagene et 1Jlad, s om het er Eirdmannen. itå, når vi mangler vittighetsblader, slrnlde De lese noe av det gallemat ias som der blir :prestert. Sist lörd2vg fi1(k vi höre om at allered Harald liårdråde var grepet av tanken om st orgermcmsk sc.mling og fölgelig fant at da måtte han först kverke England. Ilette spröi tet blir skrevet av IIirclmannens redaktör, herr Orvar Säther, av FrittFolk ser jeg, han er utnevnt til Hirdens ideologiske leder og at han skal holde kurser for våre lärere for å sette dem inn i nyordningen og den nye tid. Den del av ungdotih'tien som he.,n på den måten ske"l kunne vir}ce :på, det kan da vel ikke godt bli andre enn de rene 5.gnoI'cmtene? (Pause) Eiisne,s: Een, man helor drevet avguderi ned retten. Der er også andre verdier til. J'eg for )'I1in del mener 2,t hensynetntil fedrelandet m'\ gla foran alt. Og ten}: så Då, hvord;3,n vårt lo,del er stedt idag;, ten}: bare ~()å hvor ilie det st,'h til ned våre f or SVD w j, neer (o..,. F.S.: Det er nok sa. ~en det er ogsa et ord fra vår barnele~rdom s om s ier, c:',t nens}cet lever i:~:jce nv brö d' 8,lene. Orr gt det ordet virkelig bet yr noe for det norske folk, det er~altså det vi ser idag. ~ii.sm8,..! Hen 1 TYEl}cl. :DQ sitter da elen dag idag H.eichsgericht :93, grunnlag c'..v ','Teimarforfc1,tnlngen uten å komme i konflikt med :riksstyret. F.S.. : Javel, "llen en c~v de fcrste ju:c:'lster J.'~rs:dU1el :;l~"r he\tt i ~tt '?''''I''!"..,..:! ' i'"r l-f- 1.'.'--- ~,1." "; c,e, e,o',il1hlv,re, 0.1'.,:0, Ger ul':10{ls,.il,n 80:1 '';r~ l_c',c<j,'v l~r) ~ J _1:-: o., :?onsee-l' se, 2..t h2,1'1 uten,~;,..,, niste sitt r.nse:t }:unde t[1,~v o l l\..' \.. J,-, sis cj.i:;t tunge otldre!.g "] c ') r' t' 1 0e) ~_ ~.', Ul1cLerT,8Gne ';'ers8,1 (citgra,:c'lo'?i~el1, - 01~'lOnS son, J.ro, _,/c:..~ L 9, '1 J 7'~, 't 1 I '.I- ('",.\. +~l vr.:,!' '')res1ceng 1 Hf;lCfls~~erlCJ.l ~.c18xl,,:1;::cr S~I'eveu 1. J.:ororo.elo v..!. den t'!s;:g oversettelsen C',v Jc,;-:18S =3ecJ,cs l,o}~ Oln de-"1 c~,1!3ri!~e,:,]g~:e s t ::~,t s'~f 01':(' 2,t --::i ng) c',t ':Te i'r'l;\i' :~' er -.( :",t n i 1'1S8n il i l i ):'~~e }~unn e hol de (ej::' i3 0",1 D::1:::e fj.)~;-s-:lancl, ;:O";'T el'] st er1: oc; s e l vet encug }}:j iest e clo",li2tol 20:'1 i lik.r"et '-led de:1 ;.:,~:18ri'~l:.rls}~e )".:'.1' rett og :;lij:ct ':~il,o" ''''.'.c'''e...::j,_~~--, h... -~",.!.,,,+... 1'1,"-13 -"-J '-c~a.j"n'ev) 0l1al~ "'e1'ltr,l",-'l;-l-ii-""jtr['f~'ir;ncn elir '>\.1 ~... ~\....L _ \,.'--' Lv'..J ;.~... -'-_,-,,,,_ ""'.. - '. -' -,,' -'- - o" I u '"." --4.._- 'l':' nr' rlgr.l-t"r Ile '-~eyl0-e 'j,,,;'""', i tr, ord d.et smn 3{r:-;ler~cer (le 1".. v "-' (.,:) ~. J. ~.....to c. -..J" ~ '- J "',; i e f or.p".i- _1...:... - '.l,_:,v; l' Yl. 1" ("e l~ e? r T",.,.., ('~ e'''' c ' er,!='.-.-.j.~ ~ "1-' ;.,-,1' l;: -,'+ '. :C'l cc, '-r"'] C.l,.l,~, J C..i-';....:...!..L-1.j.J.. -L..L.J.. 1..):.J.. '_J _t.. L 'CJ -,-k'_',! _'_>.JJ.. 'J. I.. tj'~ '", ~,t Lvor ett ~'::~:cti o::; c"n,l ',='r 8:'1 C',l':,?,lt ':T.',nn J',::T f '\t [; :;,e18:f,,2~ (;'311, (len u::ql2:grollert~ :-l.:,',~:t, clcr j',:::-~r cl..8tte uve:;erli::; f:jrt til vij.'-:\rlic het _ :::,['_n 11<.:.1' Clicl..cl ut. :;~ot:jctnir:.=;e;l til.n" ::.;li ut er :1etto') clet vi ~::J.ller rett. =,~Gn }1'!;,',d rett er~ det het l~[,n 1301'1 henger der, (.jeg I)e~~te ]:\ et l:olossal"bild,e c,v"uislinc;) i::::~:e ~~n fjcrneste anelse om.

4 Riisnf"ts efter en pause: ~.Ic;n synes De ik:-ce, det i og for sig eren rikt ig tanlce ::::,t dor:ll~!j.ere skal gå. av när de er 65 år? F.S.: Nei, min erfaring er at sa a si alle de av mine kolleger som-hell' gåttm veet 70 års alderen h2,r värt. helt på höiden hele t iden. Det er sunde arbe idsforhold vi har og så samler en j o stadig större erfaring. Hiisnä..: Hen Hooseve1t fikk de, vedtatt en aldersgrenselov for d o P.1!.Tl e r e F. S. : l'fe i, det han fikk vedtat t var en lov om at domr:lere i Eöiesterett kunde gå B,V med full lönn som pensj on - forat de ikke av ökonoeliske hensyn skulle fristes til å sitte, når de ikke lenger vei i full vigör. Riisnäs: Ja, og -benyttet i1cke flere sig av den E:.dgangen? F.S.: Jo, det gjorde de. Brandeis gikk av i henhold til den loven da han var 82. Og Holmes hadde gått av da han va.r 91. Riisnäs: (efter en l)ause) lien for å komme ti1bake til det vi försttalte oa~ Tenk Dem n']" at det norske folk skiftet opfatning. Vilde De ikke da fortsette i Deres dotil'llergjerning? E. S. : Jeg tr or j eg har et sj eldent goclt kj enns1::a1) t il det norske folk - det har i ::,lle år Vb,rt min hovedinteresse a fa det, Og det lean jeg forsh::re Dem, at det norske folk vii aldri kunde vinnes for de ideene, som 'l'ysl-:lands makthavere av idag bekjenner sig til. Riisnäs: De mener a.ltså, at det vilde väre til ul~kke for vårt folk, om det tok op nasjonalsosialistiske ideer? F.S.!..: Ja, en verre ulykke tror jeg ikke lcc!,ti ra.mme noe folk. Og så en ting til: I en rekke forordninger har det nävärende styre sagt klart fra, at det bare har bruk for folk, 80m helt og!'ullt går inn for de nye ideene. Og forleden leste jeg i Fritt Folk at de som var uenige, men allikevei fortsatte i sine embeder var ~tr2-!.j.~.nere. :Hår da forholdet i mitt ti1- fe11e er at jeg av hele mitt hj..~~ er imot disse ideene, da skj önner j eg ikjm hve:,d mor o det Jmnd':: vä.re å fä mi& t il å fortsette. Riisnäs: Ja, men tenk for en ubotelig skade det vii medföre for värt rettsliv om den Eöiesterett vi har idag og som star s,:~1. höit, skal gi})lass for en domstol som l<::valitets:messig står så meget laverel ~. S. : A, LdeUanfLEL.löJ2 bet yr Hc~:e det ~-3/~ mecse 1 c. Det som da bet yr noe, det er c1,t folkets l'ett.s bevisst11et il;:}ce.lider skc1_de. Den er kle,t or:s::,erlc idag og r=öiesteretts ootre6.en har va,.rti lj2,kt med den og har st yrket den. ~ Jeg ve;r i l:tine unge da~~er llvert år i,i?innland og o:plevet nvad rettslcampen betydd(.; for 3'innlands folie. Dengang - i foretrakk Åbo og Vasa Eovrätters medleet,:ler ä gå av fre':n1"or a godlcjenne det ulov1ige verne:p1iktz tf ~L'! S, Og 13 år senere tok Lned1eri1nene av den gj envärende, Vi borg EOV1~ätt, heller et 15 m~l,neders opl'lold ID Kretsfengslet i Petersburg enn ~i, handle mot sin samvitt ighet. J'eg vet J1Vad dette betydde for J?innl[w(: nvor rettsordenen alltid har vi:~rt holdt hoit - som. hos oss. I!'orresten skulde De 1ese Hunebergs dilct Landsnövdingen; det står i F~nrik ståls Signer og har en merkelig aktualitet ldag. Hi i sn1::;,8: Det s.kal j eg.gj öre. lien J ee; skj önner det ikke er noe utkom:'!1e rrled DerIJ.. F.9.!..: Hei, for mig er dette religion. Hi i sgö,s: Jeg vil s i n~:. ni-5,r vi sldlle s, at j eg all t id hc~r forsthl.t at ]e i Deres 8"rbeid sölde efter realitetene bal: formene. F.S.: Vel, det prover en jo helst å ejöre. OG jeg for ::tin

5 del vii si, c.tt jeg I12"r satt pris på at vi har hllnnet ta1e så åpent sammen. Desember.1940 F. Schje1derup

6 ~ r s 1 o'" T"'';' ~, :; '".. t:=~.1. ;:) ~'- -_ l".1""0:. E.';"1 1Io,ncLc:,t fra folket. A: Tra ~~eichskom:-;liss2,r.e: =3 står samen bon for stats;:}. for den n=;-o ordning.,ci~)~fter '-'.'.S l!rev den' ' naturlige ordning og renslig. R: Ja. JeS h~r ritt for kort fr i st. A: Vi f or st od o.t m2"n --';';s[t :<::onf:,. o'terflö dig. Hl. Av hensyn til landet r.1å dere sitte. A: I~:l:e sitte 2.'1 hensyn til l:1in sa:nvittighet. - Annet vilde vi:äe sdillfel:teri. R: Adm. har för utnevnt dom::lere 2,'1 ~ politieil<:: 0~)f8,tning. AL Det er noe annet. Utnevnt i en grl. m. ER.. R: Grunnlov::m e1:sisterer ikke mer. A: Efter fo11ceretten kan ikke grunnloven endres. R: Sitte i jan'_lar 8 av oss (de gamle }lrcdor'l'1lerne?) :lled de nye. }::a ophört å väre den tredje st2,tsmakt. A: Da er det ikke noen ER. Selvom alvorlige fölger for aig I)ersonlig, l'l'j.å jeg gå det er et samvittiglletsspörsmål. R: }Icmge saker?,\ 0, O TT hl ]t nel. g J1.e tl e cl.vgj ' or...."." -. l '" (,-t- 'l'tt ij.l or JU, om l,tclce,:) ang var o l arrest ert. Grotte hos ~iisn~s: EiiElnJ..: Jeg komner t il:1 ret t e en am'l.oelning t il de yngre om ii fortsette. Dessutenl!kEm ikl:e EH selv be;c;tenme, n&r ele sl~al gå. G: V~rt arbeid ml stanse, slik som situasjonen forelå. B.!. Det }:OlTIner en 2"nnodning LlOrgen og en betenkning manclag. ncke fratr;gvdt för dere uteblir efter rettsfericm. Der vil ik~:e vederfares dere noe ondt. Kl~stad:. Efterat Alten var hos TI., s~kte han l lokke en jurist til ii g~t inn ved'), si c:"t.a.lten sannsynlir;vis vilde samtj:kke i ii bli justitiarius. Solem hos Riisn~s. I{: :feg blir rent utslitt av disse samtalene. S: Ja, det,; forstår j eg nok. R..!.. Det lem:peligste om vi oss im.ellem ordnet oss uten hensyn til alderen om hvem som skulde bli igjen og hvem som skulde gå. S; H:\r inngrep har värt forsölrt fra dept., fy12 :esm. eller ptm. J1.ar jeg i disse Jo årene avvist ~',t Da kan en ikke,,o'~vrenge av sig sin overbevisning som en skjorte. Da hogger jeg heller ved. R: Det er altså ingen bro mellem oss. Og nu er det revolusj on.. 2!.. -,-:e1t krig. _R: Vi r(lener å handle til le.nc1ets beste. S: <Te", det tror jeg no}:. :,~(m jeg raener at for landets beste gjeller det å oprettholde den ERs uavhengig11et s mil h8.1' l)esti~1.tt i 125 år. _:;:~: }:Icn dere kan..:,. ikl:e så 'C'.V uten til18"telse. S: Det vil JeS ii~}ce dis}~\)tere ~i)ed :DeTn. Kl. 1,20. 2e!:B. r~fere:er sin cw~lc<ieclscm~ö}ming. ~onnevle relererer de~ andre orevet. :de;rg:-seg betrakter nig son fratrådt i henhold til ltlitt eget brev, ikke til hans. ljoe svar trencs ikke. Ad brev 2: R. må vel sies å ha godkjent retten til ~ fratre. Intet sagt om at,nan k2"n tre tilbake om 6 uker. J'eg er villig til ii delta i en fellesskrivelse om pålegget til de lo og vi har rett til det, da vi ennu sitter i våre embeder. Alten: Vi bör fasrhaide vårt standpunkt. Berg: R.s :plan. er å opnevne nye hurtigst og kne"ole de gjensittende. Og: når de 9 har böiet sig, så får han lettere 9 nyec Eoug~r.: Vi skal holde vår linje og ikke innby til forhandlinger. Utkast lest ap I,

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

lle medskyldige tilegnet

lle medskyldige tilegnet lle medskyldige tilegnet A Det raver en bøiet og bundet mann mot galgens lutende tre. Det er som han går mot avgrunnens rand, han vil stundom sige i kne. Og bak ham går rakker og bøddel på rad, går presten

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 0221 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 0221 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 01 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakepende t. L1 -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASØY 147 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 70 STATISTJS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAGERØ 0815 STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 1806 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVOLVÆR 806 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERN)ER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående 4 - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 10 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSOG 0223 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VERDAL 1721 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser - ÅS 014 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 12/9680 I Arkivsak.: 12/2143 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og ntviklingsutvalg I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir II Sak nr.: 107/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

MERKNADER TIL KART OG TABELLER

MERKNADER TIL KART OG TABELLER MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser" legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folketellingen 960 for hver enkelt kommune. I

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAKKESTAD 0128 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAKKESTAD 0128 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAESTAD 0128 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I rien Tellingsresultater - Tilbake&ende tall - Prer,

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDAR 0724 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRISTAD 0103 STATISTIS SENTRALBYRÅ- OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPEGÅRD 0217 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPEGÅRD 0217 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OPPEGÅRD 07 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOSS 0104 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OSS 004 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tiibakegående tall Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEINKJER 1702 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEINKJER 1702 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STEINJER 70 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering :

Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Til alle nye r ekrut t er i St jør dals Blink orient ering : Hvem kan væ r e m ed på or ient er ing? Or ient er ing er en av d e f å id r et t en e som p asser f or alle i ald er en 1-100år. Det f innes

Detaljer

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM

(OJtkee) O/lJcet, RESERVEDELER. lop køalilel ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 DELELISTE FOR G~DNNES MEK.VERKSTED NS N-7320 FANNREM U'!'UAvr; 1-91 (OJtkee) lop køalilel DELELISTE FOR ORKELGJØDSELVOGN GV 4000-6000 O/lJcet, Ved bestillinger er det vanligvis tilstrekkelig bare å oppgi delen I s nummer. Hvis bestilleren imidlertid er i

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år

BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Foreldreundersøkelsen, 1-12 år BARN og DIGITALE MEDIER 2012 Forelreunersøkelsen, 1-12 år Weunersøkelse 1500 forelre me rn i leren 1-12 år Bkgrunnsinformsjon Kjønn Mnn Kvinne Aler (netrekksmeny?) Hr u rn i leren mellom 1-12 år? (FILTER:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAUGESUND 1106 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAUGESUND 1106 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAUGESUND 1106 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AURA 545 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORDRE HØLAND 0222 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORDRE HØLAND 0222 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORDRE HØLAND 0222 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER 86.M.08 TI LOJENGELIGHET 7034 TRONDHEIM NTH 11 E: (07) 59 49 2 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegåendd tall Prognoser STORFJORD 1939 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "T llingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1 NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HERØY (N.) 1818 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1 NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HERØY (N.) 1818 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1 NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HERØY (N.) 1818 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

> J. J j L> L> J J L> L>

> J. J j L> L> J J L> L> A > > Ç > 1.Tenor A bb & > > Ç > bb > 1. & > > Ç1. > > > > > > > > > > > > > allegro molto vivace e marcato > 1. Fram, Nord - m nd, ram un - der j L> L> 1.Tenor B > Fram, Nord - m nd, ram un - der j L>

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE I. Page i of i. Til. Navnekomiteen i Klæbu kommune. Svar til forslag på navnesetting av veger Klæbu.

KLÆBU KOMMUNE I. Page i of i. Til. Navnekomiteen i Klæbu kommune. Svar til forslag på navnesetting av veger Klæbu. ARKKODE L ARK.KODE Navnekomiteen i Klæbu kommune. SAKSBEH. Til RSAI)Rp 15 TTT H KLÆBU KOMMUNE I Emne: Dato: TV: ra: Malermester Frode Røstum AS Navnekomiteen Mardag,19 oktober, 2009 12:16

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TROMSØ 1902 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TROMSØ 1902 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TROMSØ 1902 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin

H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin H ØGSKOLEN I BERGEN Avdeli ng for inge niørutdanning Seksjon for Maskin EKSAMEN I: KLASSE TOM033 TEKNISK VARMELÆRE I Ord. (06HETK 06HMMT 06HMAM 06HMPR) DATO ; Onsdag 28. november 2007 ANTALL OPPGAVER:

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Prognoser. Tellingsresultater Tilbakegående tall. SØMNA 1812 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Prognoser. Tellingsresultater Tilbakegående tall. SØMNA 1812 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall. Prognoser SØMNA 1812 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "TellingsJ:esultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r

2. Å R S B E R E T N I N G F O R 2 0 0 9 3. Å R S R E G N S K A P F O R 2 0 0 9. 4. G O D T G J Ø R E L S E R A ) S t y r e t B ) R e v i s o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i S om m e rf r y d l ø k k e n A S, a v h o l d e s t o rs da g 8. a p r

Detaljer

N ~ r v i k, 2. desember 1953 SNO. Jeg har med interesse lest Deres artikkel i Folk og Land

N ~ r v i k, 2. desember 1953 SNO. Jeg har med interesse lest Deres artikkel i Folk og Land I f. J "f Fra Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Ingv.Brendeløkken 114128 - ]\farvi k - N ~ r v i k, 2. desember 1953 Forbundet for 30sial C~~reisning, Kierschowsgt. 5, o s l o Jeg har med interesse

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ØVERBYGD 1923 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ØVERBYGD 1923 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ØVERBYGD 193 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO ERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 1803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 1803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MO 80 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser" legger

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MOLDE 1502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SUNNDAL 1563 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SUNNDAL 1563 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SUNNDAL 1563 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RINGSAKER 0412 STATISTISK SENTRALBYRÅ -OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RINGSAKER 0412 STATISTISK SENTRALBYRÅ -OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RINGSAER 0412 STATISTIS SENTRALBYRÅ -OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum"

Diskusjon om fellesnordisk fingeralfabetet og om å avskaffe ordet døvstum Tegn og Tale nr. 2 (januar) / 1930: Fingersprog og døvstum Tegn og Tale 2 (januar) / 1930: Diskusjon om fellesnordisk "fingeralfabetet" og om å avskaffe ordet "døvstum" Fra døvekongressen 1929 Artikkelen

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s r e t å n r i n s g

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2

d2x/dt2 dx/dt x F _ 1/m D F m K x m t-plan: x m s-plan: x m Transferfunksjon: m K m D m Standard form for en 2.orden transferfunksjon: 2 Mknik. jær, fjærkrf v pr, pkr En [kg] r f il fjær/pr- og lir påvirk n r krf. Mn vil opp okrfn: [ N ] [ kg ] [ ] jær vil opp okrfn: kg f [ N] [ ] [ ] pr vil opp okrfn: kg [ N] ] [ ] v[ rfln for : f or å

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅL (B.) 0619 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅL (B.) 0619 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅL (B.) 0619 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VESTRE SLIDRE 0543 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellinesultater Tilbakegående tall

Detaljer