Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014"

Transkript

1 15920 Riisnäs begynte med å redegjöre for sine planer omtrent som han hadde gjort det overfor Justitiarius, Rivertz og 30nnevie. Först Sktllde de dor:lyj.ere 80::1 11'1 er fylt 65 forlate Eöiesterett i henhold til ald8rsgrenssforordnince~. Vei nyutnevnelser 8k~lde det 6& bli et flertall i retten som delte det nye styres opfatning::~r - dog sd E\t de c1o,t-lere 802:1 blev sittende skulele f,~ votere- fritt, overensste~~mende ~;1ed sin overbevisning, for den nye justitiarius s1.'ulde sörge for nt det i enhver sak, hvor politiske spörsnål kunde komne ap, vilde väre et flertall ned det nye styres syn. Forresten lmnde det v2"re tale om å opheve aldersgrenseforordningen igjen, så vi kunde bli sitteade til fylte 70. Hen det vilde ikke ta sig ut il gjöre det straks. }i'orövr ig mente Riisni:-~s at det nye styret hadde grunn12get sitt i den revolusjon som VolT foregått. Og han vilde minne om at i 1884 V8,r höiesterettsdommerne blitt sittende i :Riksrette~, endda de sikkert ansa stortingsflertallets optreden for revolusjonär. F.S.: Det De har forelagt mig, har igrunnen to sider. - Först er det den rent personlige; den skal jeg fort bli ferdig med. Ja, for De kan vel ikke godt tenke Dem, at jeg skulle vilde väre med på slikt spillfekteri som De foreslår, - å låne ~ig til å gi elen fremgangsmåtem et lovlig skjär. - bien så er det den andre siden: den plikten vi höiesterettsdo-rlinere l18,r som grunnlovens vaktere. TI& er det jo så, at grunnloven var lite verd, om ikke f olket slut t et 01) mm den. Og her har det st or int eress e å saramenligne nettop :11ed situasjon::;n i l)engang böiet de llonservative höiesterettsmedleyl'1lene sig og blev sittende ir2retten. lien når de det gj orde, så. var det s ikkert fordi de hadde sett hvordan folket ved valg efter valg med stadig stigende flertall hadde krevet en endring i den konstitusjonelle pralcsis. li~en hvordan er si tuasj onen idag? Idag står hele folket S2"Txnen som det aldri för har Gjort. Og det det står samlet om er nettop grunnlovens be,rende ideer. },Ier eller mindre klart fatter hver og en, hvad de bet yr -for oss, de bestemrnelsene som verner om det som gir livet menskeverd; grunnloven har idag liv og blod som aldri för. Det er derfor folj:cet stc'ir aamlet - mot_der~. Det er j o be.re et for svinnende mindretall dere hc"r i part i listene. Og ~nda f~rre vilde det v~rt, om alle hadde _stått fritt. ~llsn~: '::>.." J a, Jeg ' Dn o... lnnro,yyl211e, a t' VI t l 'Id Le l s h ar ma; o tt e-t' oru~ce 1 usedvanlige midler. F.~: Og legg vel merke til, at alt det beste i folket er på var side. J"eg gikk isomner en le,ng fottur gjennem fjell- og fjordbygdene fra Telem8"rk opefter -VestIandet og tilbc~,1;:e over Valdres og l~llingdal. hlen jeg mötte ikke en eneste en, som i:ji:ke var forbi!e..i over at Stortingets Presidentsl:ap i juni hc},dde latt sig sk.rem.'11e t il [~'v foresså l:ongen 2,vsatt. Og siden, herhje:'-:1me, har jeg konstatert, hvordan den innstillingen er blitt stadig mer intens og at den fins iallfall hos alle og enhver, je ; stöter på. De eneste nye folkene Dere,hc"1.r fått, det er så vidt jeg forstår de som har lärt sig ii bi;~re kappen på begge s~ldre - endel f'ordi de tror, det er den sikreste måtem å berge pengesekken på. Men den slags folk tror jeg ikke Dere får noen större glede av. Rå:isnä.: Hei, jeg må medgi, at tallmessig og kanskje også kvalitetsmessig står vi svakt. 1ren vi setter vårt håp til grrgdom~ -oja, jeg mener ikke den akademiske, for jeg vet hvor den star.

2 Il 1/ ~. ~ J Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ;Qerg: större scv:nensuri:"lm 8.V v-rövl og.lerkv. j:'ls h2,1' jeg (~,ldri hört. R.s plan er: Stcmg er 'LmO,er forf. for j)olitis~c forseelse og sb).l [:cvskjediges i hennold til en forordning. I 118n1101d til aldersgrenseforordningen skal de som er over 65 forlate retten. H2.. n håper 0,t når den clt:lputasj onen av rett en er forete.tt slml aldersgr ensen set t e s t il '7 o <:'\1'. Det slculde al t s,~, bli utren8n ing. Dommere m~~ se l vf. ve,re uavhen;:;ige, ;,len en annen opfatning m,i reljresentetes t l-ir - ved at nye do'nmere blev opnevnt som delte Reichslc.s syn. Hver gang en slik:sak ~(om fore, simide just. sa;':12tlensette rett en sånn at det alltid blev flertall for Heichsk.s opfatning. Jeg svarte at i de 195 år BIt Lar bestått har just. med =9inlig nöiaktighet särget for! c:.aloxi ii p'?ovirke rettens SanlY,lensetning. ~ syntes ikke det var noen praktisk ordning og mente at 't'hinn he,dde ordnet det sli,nn han hadd.~ nevnt, da konsesj onslovsaken var fore. TIe;r.g: Jeg har sittet sammen neo. Thinn, og J;:2,n 101' sikre Dem at intet kunde ha ligget ham fjern8re. Il: Jeg har 'i'.s oro. for e,t de to dominere som blir i mindretall skal få uttzvle sig fritt. Bormey;Le: Kan De gi det skriftlig? Hiisnäs: Det skal jeg se å skaffe~, Be..r.g,: }~~en Ter1Jovens forbud rjot at vi tar op spm. onl det folkerettsmessige:" Rii..näs: 2Tei, det står ik};:e iveien. Rjye-r:!:iz; Een hvis noen 'c"w de nye skiftet opfatnins'? Riisnäsr Da kan man bruke plenum og elens avgj. kan väre bindende for fremt iden. Berg;: Ingen dorruner kan noens inne ve',re bundet t il Et st em::ne mot sin overbevisning, hverkenav plenumsbeslutninger eller på annen måte. Riisnäs: Jeg setter HR så häit at jee gjerne vii I)eholde de under 65 - men kan gjerne endre det sånn at man kan skifte ut noen av de eldre hvis de gjerne vii stå mot at noen av de yngre går av. Jeg har også.tenkt ~ opnevne 19 nye dommere. Berg: Vi er helt a jour - 18 som vi nä er, er for meget. Riismäs: Jeg vii ikke unnväre den sum av erfaring, som de sittende dommere har. Jeg vilrette en henvendejtse til hver enkelt dommer om han er vill! g til å fortsette. Han var overraaket over at folkerettsl~.irerne Vi:':r enig om adgang t il å gå a.v. Det går da ikke an at et oldrupert lands domstoler avgj ör slikt, for det er j o de andre som hel.!' 1110,1<:- ten. ~.rz..;. tien den moro,ls~;:e ;il[l,~ct har do':1stolen. Jeg vilde ingen arbeidsglede ha hvis just. skal bestermne resultatet av sq,kene. Og hvordan vilde det ste:nne Eled ens d.orll1erlöfte!-- Hiyertz: Det vilde. ikl~e rii:r:e nden dor:1st 01 da. JU isni:,2: =':en der er hö iere Lenzyn: Vi h8,r 'i'erbovens ord for 2.t llare r:;j-:--t"s g;::~r l;:),ndets redning. Oe;,.nå koli1:'ler vi ingen vei. 130nnevlQl Hvord;:,n er det meo. l1[ml1tallet.\,d.2\'< F'."'! nilsnis: Det vii ik.' :e ::,li ~;j.fört. r[;,l1 oe,.d osz ikl:e skrive til 'l'erl)oven. k f.." "':~..,: _).. ';'~').R,1 /r.l _ ;. C', t,; J :.'... '"",! t >:,:;,.-"= (~_~~~~ '<. ~~{;\..'~T.. (.. ~> ~ <t..("~~{ [,./,:.s ;o, ~~,,,~""""\;.{D.>'_ ~"T'"""-~"'!"'~:.---n.:r_-.:- ~~~:-"- jt c-~ ii:~!~-~~~~la~bra Te~boven.), '-i,; -r;~-t:tf: ';~1~~~:i;,,:';~~~; Sårdeles ubele ilig å ha konyli};:t nä - tenk bare på Italias '.-\.\.3'. stilling i j,ndclelhavet. Vi sitter f'orövrig her 0Gs.. i Jr..raft f,." av folkeviljen. E: Evad sikter statsraden til, jeg har ikke sett noe. R: Jo :-: det fremgår av T. s tale. j?olkeret t en. E: Den tyske geheralst abs h~mdbok. Domst olene s uavhengighet - de t o for ordn.. R; Hastver~sfor ordni,~i~,t;,,7 Fyn t.eligere ii avsk~ edige de eldre l henhold tll l'rd. enn ~tll 'l'erbovens frd. E: Läge':' 'L foreningen.~ Lagra.retten. _R: Sörgelig. _E: Tatt avstand fra det. R: :!'Tei, det har jee; hatt vanskelig ror ~\ (s-jöre. ViI De ikke Tenlee pi3. det'? E: Ildce nödvendig.t,frakl;:en l),~~:~langt under aldersgrensen. t~''\,:...jj.~j.. "f'''''~\' i"~j.\,;~',;:.".c,,-,'," _ t, 'II r

3 ~.!S.: JD" det vet ~B. også. Og vi vet begge, B,t de idrettsnennene står likesq sae11et mot Dere; og (let mil en jo S i er en sund og st erk d'el av ungdommen. Een hvem er det så som blir igjen? Det tror jeg, jeg vet. Hed FrittFolk, som,j eg le ser hver dag, fc51ger lör dagene et 1Jlad, s om het er Eirdmannen. itå, når vi mangler vittighetsblader, slrnlde De lese noe av det gallemat ias som der blir :prestert. Sist lörd2vg fi1(k vi höre om at allered Harald liårdråde var grepet av tanken om st orgermcmsk sc.mling og fölgelig fant at da måtte han först kverke England. Ilette spröi tet blir skrevet av IIirclmannens redaktör, herr Orvar Säther, av FrittFolk ser jeg, han er utnevnt til Hirdens ideologiske leder og at han skal holde kurser for våre lärere for å sette dem inn i nyordningen og den nye tid. Den del av ungdotih'tien som he.,n på den måten ske"l kunne vir}ce :på, det kan da vel ikke godt bli andre enn de rene 5.gnoI'cmtene? (Pause) Eiisne,s: Een, man helor drevet avguderi ned retten. Der er også andre verdier til. J'eg for )'I1in del mener 2,t hensynetntil fedrelandet m'\ gla foran alt. Og ten}: så Då, hvord;3,n vårt lo,del er stedt idag;, ten}: bare ~()å hvor ilie det st,'h til ned våre f or SVD w j, neer (o..,. F.S.: Det er nok sa. ~en det er ogsa et ord fra vår barnele~rdom s om s ier, c:',t nens}cet lever i:~:jce nv brö d' 8,lene. Orr gt det ordet virkelig bet yr noe for det norske folk, det er~altså det vi ser idag. ~ii.sm8,..! Hen 1 TYEl}cl. :DQ sitter da elen dag idag H.eichsgericht :93, grunnlag c'..v ','Teimarforfc1,tnlngen uten å komme i konflikt med :riksstyret. F.S.. : Javel, "llen en c~v de fcrste ju:c:'lster J.'~rs:dU1el :;l~"r he\tt i ~tt '?''''I''!"..,..:! ' i'"r l-f- 1.'.'--- ~,1." "; c,e, e,o',il1hlv,re, 0.1'.,:0, Ger ul':10{ls,.il,n 80:1 '';r~ l_c',c<j,'v l~r) ~ J _1:-: o., :?onsee-l' se, 2..t h2,1'1 uten,~;,..,, niste sitt r.nse:t }:unde t[1,~v o l l\..' \.. J,-, sis cj.i:;t tunge otldre!.g "] c ') r' t' 1 0e) ~_ ~.', Ul1cLerT,8Gne ';'ers8,1 (citgra,:c'lo'?i~el1, - 01~'lOnS son, J.ro, _,/c:..~ L 9, '1 J 7'~, 't 1 I '.I- ('",.\. +~l vr.:,!' '')res1ceng 1 Hf;lCfls~~erlCJ.l ~.c18xl,,:1;::cr S~I'eveu 1. J.:ororo.elo v..!. den t'!s;:g oversettelsen C',v Jc,;-:18S =3ecJ,cs l,o}~ Oln de-"1 c~,1!3ri!~e,:,]g~:e s t ::~,t s'~f 01':(' 2,t --::i ng) c',t ':Te i'r'l;\i' :~' er -.( :",t n i 1'1S8n il i l i ):'~~e }~unn e hol de (ej::' i3 0",1 D::1:::e fj.)~;-s-:lancl, ;:O";'T el'] st er1: oc; s e l vet encug }}:j iest e clo",li2tol 20:'1 i lik.r"et '-led de:1 ;.:,~:18ri'~l:.rls}~e )".:'.1' rett og :;lij:ct ':~il,o" ''''.'.c'''e...::j,_~~--, h... -~",.!.,,,+... 1'1,"-13 -"-J '-c~a.j"n'ev) 0l1al~ "'e1'ltr,l",-'l;-l-ii-""jtr['f~'ir;ncn elir '>\.1 ~... ~\....L _ \,.'--' Lv'..J ;.~... -'-_,-,,,,_ ""'.. - '. -' -,,' -'- - o" I u '"." --4.._- 'l':' nr' rlgr.l-t"r Ile '-~eyl0-e 'j,,,;'""', i tr, ord d.et smn 3{r:-;ler~cer (le 1".. v "-' (.,:) ~. J. ~.....to c. -..J" ~ '- J "',; i e f or.p".i- _1...:... - '.l,_:,v; l' Yl. 1" ("e l~ e? r T",.,.., ('~ e'''' c ' er,!='.-.-.j.~ ~ "1-' ;.,-,1' l;: -,'+ '. :C'l cc, '-r"'] C.l,.l,~, J C..i-';....:...!..L-1.j.J.. -L..L.J.. 1..):.J.. '_J _t.. L 'CJ -,-k'_',! _'_>.JJ.. 'J. I.. tj'~ '", ~,t Lvor ett ~'::~:cti o::; c"n,l ',='r 8:'1 C',l':,?,lt ':T.',nn J',::T f '\t [; :;,e18:f,,2~ (;'311, (len u::ql2:grollert~ :-l.:,',~:t, clcr j',:::-~r cl..8tte uve:;erli::; f:jrt til vij.'-:\rlic het _ :::,['_n 11<.:.1' Clicl..cl ut. :;~ot:jctnir:.=;e;l til.n" ::.;li ut er :1etto') clet vi ~::J.ller rett. =,~Gn }1'!;,',d rett er~ det het l~[,n 1301'1 henger der, (.jeg I)e~~te ]:\ et l:olossal"bild,e c,v"uislinc;) i::::~:e ~~n fjcrneste anelse om.

4 Riisnf"ts efter en pause: ~.Ic;n synes De ik:-ce, det i og for sig eren rikt ig tanlce ::::,t dor:ll~!j.ere skal gå. av när de er 65 år? F.S.: Nei, min erfaring er at sa a si alle de av mine kolleger som-hell' gåttm veet 70 års alderen h2,r värt. helt på höiden hele t iden. Det er sunde arbe idsforhold vi har og så samler en j o stadig större erfaring. Hiisnä..: Hen Hooseve1t fikk de, vedtatt en aldersgrenselov for d o P.1!.Tl e r e F. S. : l'fe i, det han fikk vedtat t var en lov om at domr:lere i Eöiesterett kunde gå B,V med full lönn som pensj on - forat de ikke av ökonoeliske hensyn skulle fristes til å sitte, når de ikke lenger vei i full vigör. Riisnäs: Ja, og -benyttet i1cke flere sig av den E:.dgangen? F.S.: Jo, det gjorde de. Brandeis gikk av i henhold til den loven da han var 82. Og Holmes hadde gått av da han va.r 91. Riisnäs: (efter en l)ause) lien for å komme ti1bake til det vi försttalte oa~ Tenk Dem n']" at det norske folk skiftet opfatning. Vilde De ikke da fortsette i Deres dotil'llergjerning? E. S. : Jeg tr or j eg har et sj eldent goclt kj enns1::a1) t il det norske folk - det har i ::,lle år Vb,rt min hovedinteresse a fa det, Og det lean jeg forsh::re Dem, at det norske folk vii aldri kunde vinnes for de ideene, som 'l'ysl-:lands makthavere av idag bekjenner sig til. Riisnäs: De mener a.ltså, at det vilde väre til ul~kke for vårt folk, om det tok op nasjonalsosialistiske ideer? F.S.!..: Ja, en verre ulykke tror jeg ikke lcc!,ti ra.mme noe folk. Og så en ting til: I en rekke forordninger har det nävärende styre sagt klart fra, at det bare har bruk for folk, 80m helt og!'ullt går inn for de nye ideene. Og forleden leste jeg i Fritt Folk at de som var uenige, men allikevei fortsatte i sine embeder var ~tr2-!.j.~.nere. :Hår da forholdet i mitt ti1- fe11e er at jeg av hele mitt hj..~~ er imot disse ideene, da skj önner j eg ikjm hve:,d mor o det Jmnd':: vä.re å fä mi& t il å fortsette. Riisnäs: Ja, men tenk for en ubotelig skade det vii medföre for värt rettsliv om den Eöiesterett vi har idag og som star s,:~1. höit, skal gi})lass for en domstol som l<::valitets:messig står så meget laverel ~. S. : A, LdeUanfLEL.löJ2 bet yr Hc~:e det ~-3/~ mecse 1 c. Det som da bet yr noe, det er c1,t folkets l'ett.s bevisst11et il;:}ce.lider skc1_de. Den er kle,t or:s::,erlc idag og r=öiesteretts ootre6.en har va,.rti lj2,kt med den og har st yrket den. ~ Jeg ve;r i l:tine unge da~~er llvert år i,i?innland og o:plevet nvad rettslcampen betydd(.; for 3'innlands folie. Dengang - i foretrakk Åbo og Vasa Eovrätters medleet,:ler ä gå av fre':n1"or a godlcjenne det ulov1ige verne:p1iktz tf ~L'! S, Og 13 år senere tok Lned1eri1nene av den gj envärende, Vi borg EOV1~ätt, heller et 15 m~l,neders opl'lold ID Kretsfengslet i Petersburg enn ~i, handle mot sin samvitt ighet. J'eg vet J1Vad dette betydde for J?innl[w(: nvor rettsordenen alltid har vi:~rt holdt hoit - som. hos oss. I!'orresten skulde De 1ese Hunebergs dilct Landsnövdingen; det står i F~nrik ståls Signer og har en merkelig aktualitet ldag. Hi i sn1::;,8: Det s.kal j eg.gj öre. lien J ee; skj önner det ikke er noe utkom:'!1e rrled DerIJ.. F.9.!..: Hei, for mig er dette religion. Hi i sgö,s: Jeg vil s i n~:. ni-5,r vi sldlle s, at j eg all t id hc~r forsthl.t at ]e i Deres 8"rbeid sölde efter realitetene bal: formene. F.S.: Vel, det prover en jo helst å ejöre. OG jeg for ::tin

5 del vii si, c.tt jeg I12"r satt pris på at vi har hllnnet ta1e så åpent sammen. Desember.1940 F. Schje1derup

6 ~ r s 1 o'" T"'';' ~, :; '".. t:=~.1. ;:) ~'- -_ l".1""0:. E.';"1 1Io,ncLc:,t fra folket. A: Tra ~~eichskom:-;liss2,r.e: =3 står samen bon for stats;:}. for den n=;-o ordning.,ci~)~fter '-'.'.S l!rev den' ' naturlige ordning og renslig. R: Ja. JeS h~r ritt for kort fr i st. A: Vi f or st od o.t m2"n --';';s[t :<::onf:,. o'terflö dig. Hl. Av hensyn til landet r.1å dere sitte. A: I~:l:e sitte 2.'1 hensyn til l:1in sa:nvittighet. - Annet vilde vi:äe sdillfel:teri. R: Adm. har för utnevnt dom::lere 2,'1 ~ politieil<:: 0~)f8,tning. AL Det er noe annet. Utnevnt i en grl. m. ER.. R: Grunnlov::m e1:sisterer ikke mer. A: Efter fo11ceretten kan ikke grunnloven endres. R: Sitte i jan'_lar 8 av oss (de gamle }lrcdor'l'1lerne?) :lled de nye. }::a ophört å väre den tredje st2,tsmakt. A: Da er det ikke noen ER. Selvom alvorlige fölger for aig I)ersonlig, l'l'j.å jeg gå det er et samvittiglletsspörsmål. R: }Icmge saker?,\ 0, O TT hl ]t nel. g J1.e tl e cl.vgj ' or...."." -. l '" (,-t- 'l'tt ij.l or JU, om l,tclce,:) ang var o l arrest ert. Grotte hos ~iisn~s: EiiElnJ..: Jeg komner t il:1 ret t e en am'l.oelning t il de yngre om ii fortsette. Dessutenl!kEm ikl:e EH selv be;c;tenme, n&r ele sl~al gå. G: V~rt arbeid ml stanse, slik som situasjonen forelå. B.!. Det }:OlTIner en 2"nnodning LlOrgen og en betenkning manclag. ncke fratr;gvdt för dere uteblir efter rettsfericm. Der vil ik~:e vederfares dere noe ondt. Kl~stad:. Efterat Alten var hos TI., s~kte han l lokke en jurist til ii g~t inn ved'), si c:"t.a.lten sannsynlir;vis vilde samtj:kke i ii bli justitiarius. Solem hos Riisn~s. I{: :feg blir rent utslitt av disse samtalene. S: Ja, det,; forstår j eg nok. R..!.. Det lem:peligste om vi oss im.ellem ordnet oss uten hensyn til alderen om hvem som skulde bli igjen og hvem som skulde gå. S; H:\r inngrep har värt forsölrt fra dept., fy12 :esm. eller ptm. J1.ar jeg i disse Jo årene avvist ~',t Da kan en ikke,,o'~vrenge av sig sin overbevisning som en skjorte. Da hogger jeg heller ved. R: Det er altså ingen bro mellem oss. Og nu er det revolusj on.. 2!.. -,-:e1t krig. _R: Vi r(lener å handle til le.nc1ets beste. S: <Te", det tror jeg no}:. :,~(m jeg raener at for landets beste gjeller det å oprettholde den ERs uavhengig11et s mil h8.1' l)esti~1.tt i 125 år. _:;:~: }:Icn dere kan..:,. ikl:e så 'C'.V uten til18"telse. S: Det vil JeS ii~}ce dis}~\)tere ~i)ed :DeTn. Kl. 1,20. 2e!:B. r~fere:er sin cw~lc<ieclscm~ö}ming. ~onnevle relererer de~ andre orevet. :de;rg:-seg betrakter nig son fratrådt i henhold til ltlitt eget brev, ikke til hans. ljoe svar trencs ikke. Ad brev 2: R. må vel sies å ha godkjent retten til ~ fratre. Intet sagt om at,nan k2"n tre tilbake om 6 uker. J'eg er villig til ii delta i en fellesskrivelse om pålegget til de lo og vi har rett til det, da vi ennu sitter i våre embeder. Alten: Vi bör fasrhaide vårt standpunkt. Berg: R.s :plan. er å opnevne nye hurtigst og kne"ole de gjensittende. Og: når de 9 har böiet sig, så får han lettere 9 nyec Eoug~r.: Vi skal holde vår linje og ikke innby til forhandlinger. Utkast lest ap I,

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Kap 14 Periodisk bevegelse

Kap 14 Periodisk bevegelse K 4 Periodi evegele 4. Glideren å fig - i læreoen lere 0.0 fr in lieveilling og lie ed rhighe null. er 0.800 eunder er glideren oijon 0.0 å den ndre iden v lieveillingen og glideren hr er lieveillingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201

3rd Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 1981 201 H a n s O l a v Egede L a i s s e n O s l o 201 S Ø R E L L E R S Y D - n o r s k " d o b b e l t f o r m * m ed b e t y d n i n g s d i f f e r e n s i e r I n g? N o r s k s p r o g har g j e n n o m

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 1 Z i t t y B o r e t t s l a g I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g 2 0 1 1 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i Z i t t y B o r e t t s l a g, a v h o

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAREID 1517 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus'

Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' 1. Åpning'' ' Protokoll'fra'' Ringerike'Arbeiderpartis'årsmøte' lørdag'8'februar'2014'klokken'10:00' '17.30' på'follum'klubbhus' VelkommenvedlokallagslederSteinRoarEriksen(Ringerikeogomegnfagligelag).

Detaljer

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går.

Terry og Sammy har satt seg ved bordet. Terry leser i menyen mens Sammy bare stråler mot ham. TERRY... Jeg beklager det der i går. DU KAN STOLE PÅ MEG Av Kenneth Lonergan Terry og Sammy er søsken. Terry har vært borte uten å gi lyd fra seg, og nå møtes de igjen, til Sammys glede. Men Terry har noe på hjertet angående hans fraværenhet,

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASØY 147 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens.

COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. COUNTRY MUSIC av Simon Stephens. Scene for to menn. Manus kan fåes kjøpt på www.amazon.com Tirsdag 13. september 1994, 14:15. Besøk rommet til Her Majesty s Prison Grendon, Bukinghamshire. Et hvitt bord

Detaljer

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene

Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Gud en pappa som er glad i oss Smurfene Tema: Gud som en kjærlig far Film: Smurfene Start & Stopp Bibelen: Ak/vitet: Lukas 15 Sauen som ble funnet igjen, Sølvmynten som ble funnet igjen og Sønnen som kom

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSKOG 0223 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 10 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SETSOG 0223 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 0221 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 0221 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØNDRE HØLAND 01 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakepende t. L1 -

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser - ÅS 014 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 1701 STATISTJSK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LEVANGER 70 STATISTJS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi

HENRIK Å tenke seg at dette en gang har vært et veksthus. ANNA Orgelet må visst også repareres. HENRIK Anna? Jeg vil at vi DEN GODE VILJEN Skrevet av Ingmar Bergman. Regi: Bille August. FORHISTORIE: Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket seg i overklassekvinnen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i B o l i g s am e i e t G r e g e r s G r am s V e i, a v h o l d e s t i r s d a g 9. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 p å B

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no

FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon. Scene for en mann og to kvinner. Manus kan kjøpes på www.dramas.no FØRST BLIR MAN JO FØDT av Line Knutzon Scene for en mann og to kvinner Manus kan kjøpes på www.dramas.no Axel slår opp med Nymse, fordi han ikke elsker henne på den riktige måten. Hun ender med å sitte

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAGERØ 0815 STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

lle medskyldige tilegnet

lle medskyldige tilegnet lle medskyldige tilegnet A Det raver en bøiet og bundet mann mot galgens lutende tre. Det er som han går mot avgrunnens rand, han vil stundom sige i kne. Og bak ham går rakker og bøddel på rad, går presten

Detaljer

Sensorveiledning: MET 11803

Sensorveiledning: MET 11803 Sensorveiledning: MET 11803 Matematikk Eksamensdato: 08.05.2014 kl. 09.00-14.00 Totalt antall sider: 8 Se oppgavesettet for tillatte hjelpemidler Se oppgavesettet for vekting av oppgavene Ansvarlig institutt:

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRISTAD 0103 STATISTIS SENTRALBYRÅ- OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

"firklover" plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000)

firklover plansje 1. oversiktsperspektiv SANDNES RÅDHUS. perspektiv, oyehoyde. fasade m. sor 1:500 (A3 1:1000) situasjonsplan 1:500 (A3 1:1000) planje 1 N i overitperpet SNDNES RÅDHUS GENERELT Rådhut er plart ntralt i tadvyen Derfor är løningen bart på maimal øppenhet för tadinbyggerne Utiden av bygningen, de dobble glafaader, om vender ut mot

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart

FAUSKE KOMMUNE FORESPØRSEL OM OMREGULERING AV DELER AV KROKDALSMYRA. ?- Vedlegg: Brev datert 17.10.2012, fra Gunvald Johansen Bygg AS mlart SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 12/9680 I Arkivsak.: 12/2143 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og ntviklingsutvalg I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir II Sak nr.: 107/12 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Detaljer

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan.

1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. CLOSER Av: Patrick Marber 1. INT. FOTOSTUDIO - DAG Kameraet klikker. Anna tar portrettbilder av Dan. 1 Fint. Jeg skal bare bytte film. Du har litt tid? 2 Mmm. Mmmm. 3 Noe imot at jeg røyker? 4 Hvis du

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer