Politiske vedtak fra årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiske vedtak fra årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti 14.-15.mars 2015"

Transkript

1 Politiske vedtak fra årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti mars 2015 Aust Agder Arbeiderparti mener Universitetet i Agder (UiA) fortsatt må legge til rette for desentraliserte deltidsstudier og videreutdanningstilbud i fylket. Begrunnelse: Universitetet i Agder (UiA) sitt tilbud om desentraliserte deltidsstudier og videreutdanninger er viktig for å sørge for bosetting, jobbtilbud og kompetanse i hele fylket. I Regionplan 2020 er satsing på kunnskap og kompetanse et viktig tema, og UiAs målsetting om å være relevante for regionen og kommunene bør også forplikte. UiA legger nå ned deltidsstudiet for allmennlærere, og vil fra høsten 2015 av ikke tilby denne muligheten mer. Aust Agder fylkeskommune har hatt i flere år en avtale med UiA om en kvote for slike lærere som på denne måten får mulighet til fast ansettelse i skolen. Dette viktige tilbudet for lærere bør fortsette sammen med en bred satsing på desentraliserte deltidsstudier. Elever som tar omvalg må ikke miste retten til å forbedre karakterer i fellesfag i videregående skole. Begrunnelse: Inntil nylig har det vært slik at elever som ombestemmer seg og går fra studieforberedende linjer til yrkesfaglige linjer på videregående skoler, eller bytter mellom yrkesfaglige retninger, får muligheten til å ta fellesfagene på nytt (samfunnsfag, matematikk, naturfag, engelsk og norsk). Dette gir elever muligheten til å forbedre sine karakterer. Nå vurderes det å endre regelverket, slik at dette faller bort. Aust-Agder Arbeiderpartiet mener det finnes svært gode argumenter for å åpne for at elever kan være elev i samme fag en gang til for å forbedre karakteren. Det vil øke sjansen for elevene til bedre gjennomføring i videregående opplæring, og elevene vil stille sterkere ved innsøking til videre utdanningsprogram og læreplass. Det vil også være en klar fordel for flere av elevene å ha en timeplan med færrest mulig fritimer. Noen av elevene vil risikere å miste deler av stipend i lånekassen fordi de ikke har full studiebelastning. Har eleven behov for å forbedre karakteren, må dette gjøres utenom det offentlige skolesystemet ved å gå opp som privatist. Dette favoriserer de som har råd til dette. Arbeiderpartiet må legge en strategi for hvordan språkopplæring og språktrening gjennom arbeid styrkes på alle nivåer for innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Begrunnelse: For å unngå at det utvikler seg et A- og B-lag i arbeidslivet, er det behov for formalisert kompetanseheving og språkopplæring. Språk er særlig viktig, da det blant annet påvirker kommunikasjon, arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Språkopplæring er helt avgjørende for integrering. Det viktigste er å gi innvandrere og flyktninger mulighet til å beherske norsk språk godt nok til å kunne ta del i utdanning, arbeid og samfunnsdebatten. Dette gjør vi ikke godt nok i dag.

2 Vi har mange arbeidsinnvandrere i Norge nå, både fra land utenfor og innenfor EU. Dette er mange håndverkere som ikke snakker norsk, og dette kan helt klart være en sikkerhetsrisiko. Innen helsevesenet har vi mange arbeidsinnvandrere på alle nivå og i alle typer institusjoner. Norsk sykepleieforbund ropte nettopp et varsko i forhold til dårlige språkkunnskaper innen helse og omsorg. De brukte et så sterkt uttrykk som «fare for liv og helse». Regelverk og læreplaner i forhold til grunnskoleopplæring for voksne bør revideres, og det bør utvikles metodikk tilpasset minoritetsspråklige deltakeres behov. Begrunnelse: Opplæringstilbudet ble opprettet for å møte et behov blant majoritetsbefolkningen som hadde falt ut av grunnskolen og som skulle ha mulighet til å ta igjen det tapte. I dag består rundt 80 prosent av deltakerne i grunnskoleopplæringen av minoritetsspråklige. Skoleeier har i dag stor frihet til å sette lokale rammer for omfang og innhold i grunnskoleopplæringen for voksne. Dette fører til store variasjoner i tilbudet på nasjonalt nivå. Tilbudet er heller ikke tilpasset behovene til de nye deltakergruppene. Utvide retten til introduksjonsloven fra 2 år (3 år ved særlige grunner) til 4-5 år avhengig av kvalifikasjoner og arbeidsmuligheter. Begrunnelse: Introduksjonsloven regulerer nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Formålet med loven er å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Deltakelse i programmet er begrenset til 2 år ( 3 år ved særlige grunner), og knyttet opp mot norskopplæring og kvalifisering mot yrkeslivet. Mange av deltakerne kommer fra land der skolesystemet har brutt sammen, eller de har mangelfull skolegang på grunn av flukt, krig etc. De har derfor behov for lengre skolegang før de er klar for arbeid og selvforsørging. Introduksjonsloven bør derfor endres til at det gis muligheter for en forlengelse innenfor introduksjonsprogrammet til 4-5 år avhengig av kvalifikasjoner og arbeidsmuligheter. Lover og ordninger som omhandler forsikring må gjennomgås, slik at ulike grupper - som eldre - ikke holdes utenfor. Vi lever lenger, er friskere og i aktivitet og reiser mer. Begrensninger i mulighet til å tegne forsikring er til hinder for livsutfoldelse.

3 Begrunnelse: Aust-Agder Arbeiderparti ønsker forsikringsordninger uten diskriminering, men et system som i pris og betingelser er tilpasset ulike livsfaser. En prisdifferensiering i forhold til risiko må aksepteres. For å oppnå best mulig treffsikkerhet av ytelser fra NAV trengs en gjennomgang av helheten i tilbudet og sammenhengen mellom kommunalt og statlig nivå. Ja til gratis skolemat for alle barn nå! Aust Agder Arbeiderparti vil innføre en skolematordning som favner alle norske barn. Begrunnelse: Et organisert måltid i løpet av skoledagen vil være helsefremmende, bidra til forebygging av livsstilssykdommer, og være sosialt utjevnende, i tillegg til at det har positiv effekt for læring. Det kan være et enkelt måltid gjerne frokost som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre. Mer fysisk aktivitet i skolen Aust Agder Arbeiderparti foreslår at det innføres obligatorisk daglig fysisk aktivitet for alle elever. Skolene må selv bestemme hvordan dette best kan organiseres, og gjerne i samarbeid med frivillige aktører i idrett og friluftsliv. Begrunnelse: Dette vil være viktig for bedre folkehelse og i neste omgang kunne føre til bedre levekår. Samtidig må vi prioritere idrettstilbudet til ungdom både i form av lavterskel og konkurransebaserte aktiviteter. Lån av offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år bør være gratis. Vi trenger fortsatt et fullverdig sykehustilbud i Arendal Sykehuset i Arendal skal opprettholdes og videreutvikles som et godt sykehus. Dette innebærer fullverdige akuttfunksjoner med føde-barselavdeling, barneavdeling og et godt tilbud innen psykisk helse og rus. Det skal også være en fornuftig fordeling av spesialist-tjenestene mellom sykehusene på Agder. Arendal har flere spesialistområder, blant annet hjerte med PCI- senteret og ortopedi, som må videreføres i Arendal. Begrunnelse: Et godt og trygt sykehus er meget viktig for befolkningen, men også viktig for fremtidig bosetning og utvikling i regionen. Nei til søndagsåpne butikker Begrunnelse: Dagens blå-blå regjering ønsker å trumfe igjennom søndagsåpne butikker på tross av sterk motstand blant arbeidsgivere, ansatte og befolkningen generelt. Vi mener dette forslaget fører til store ulemper for folk flest, og selv

4 handelsstanden er imot frislipp av søndagsåpne butikker. Vi mener dagens ordning hvor du kan få kjøpt dagligvarer i små butikker søndager fortsatt bør bestå, men at søndagen ellers bør være en handle-fri dag. Likebehandling av helsetjenestene Arbeidet med en tannhelsereform intensiveres utfra prinsippet om at tannhelsetjenesten må bli likestilt med resten av helsetjenestene når det gjelder finansiering og egenandeler. Begrunnelse: Folkehelsetiltak på mange områder har sikret flertallet av befolkningen god tannhelse og dermed lavere utgifter til videre forebygging og behandling. God tannhelse henger nøye sammen med resten av folkehelsen, og det må derfor legges til rette for god kontakt mellom tannlegene og resten av helsetjenestene. Gjeldende partiprogram går ikke langt nok i forhold til likebehandling av tannhelse med øvrig helsetilbud. Dette bør arbeides videre med sikte på at Arbeiderpartiet kan gå til valg i 2017 på å innføre en tannhelsereform som innebærer full likebehandling. 4-felts E-18 gjennom hele Aust-Agder Samferdsel og prioritert veiutbygging i Aust Agder må omfatte en raskest mulig start og fullføring av E-18 Tvedestrand-Arendal. Samtidig må det også igangsettes et arbeid med planlegging av strekningene Risør-Tvedestrand og Arendal-Grimstad. Firefelts vei på E18-strekningen Langangen - Grimstad er avgjørende for samfunnsutviklingen i Aust-Agder. Regionen som helhet trenger på sikt en fullstendig utbygging av firefelts vei fra Oslo til Stavanger. Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldsbanen gjennom bygging av Grenlandsbanen vil bidra til å binde sammen Sørlandet og Østlandsområdet med et svært godt togtilbud. Reisetiden med tog mellom Stavanger-Kristiansand-Oslo blir redusert betydelig. Jernbanen vil som miljøvennlig alternativ øke sin konkurransekraft i forhold til vei og flytrafikk på strekningen. Aust-Agder Arbeiderparti må ta en mer sentral rolle i å få til en sammenkobling av de to banene. Tiggerforbud er uverdig. Kommunenes mulighet til å bruke endring i politivedtektene for å innføre et tiggerforbud bør avskaffes gjennom endring av lovverket. Begrunnelse: I høst åpnet regjeringen for muligheten om å innføre kommunalt tiggerforbud. Tiggerforbud innebærer at mennesker ikke skal få lov til å sitte på gata og be om penger. Et forbud mot tigging løser ikke et sammensatt problem, og er uverdig.

5 Alle skoler skal ha en helsesøster og skolepsykolog integrert i skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten ved skolepsykolog/helsesøster skal kunne henvise elever til barne- og ungdomspsykiatri (BUP). Begrunnelse: Enkelte elever trenger ytterligere tilbud fra spesialisthelsetjenesten enn hva skolehelsetjenesten kan tilby. I slike tilfeller vil et forsterket team med skolepsykolog i skolehelsetjenesten bidra til et ytterligere tilbud for elever med behov for oppfølging. Forebyggende opplysningsarbeid for serviceyrker om psykiske lidelser. Aust Agder Arbeiderparti vil jobbe aktivt for å forebygge mot rus- og psykiske problemer. Dette gjøres ved å øke kunnskapene ved hjelp av å innføre en nasjonal kunnskapsplan blant ledelse og personell innen serviceyrker som for eksempel drosje og frisørnæringen. Videre bør man etablere konseptet selvmordsforebyggende team i alle kommuner i Aust Agder. Begrunnelse: Selvmordstanker, psykiske lidelser og sykdommer er kjent problematikk i samfunnet. Til tross for at det stadig om hvordan de skal reagere når man møter mennesker med tydelige psykiske problemer. Thorium er et nytt energieventyr Aust Agder Arbeiderparti vil at det skal investeres mer i forskning rundt thoriums potensiale som fissilt materiale, og at det informeres mer om hvordan thorium kan utnyttes for energiutvinning. Begrunnelse: En ny studie viser at fensfeltet i Nome kommune inneholder mellom tonn thorium og thorium har høyt energiinnhold. Energiinnholdet i thorium er mellom 10 og 120 ganger større enn energiinnholdet i all olje- og gass på norsk sokkel. Norge har ca. 13,75 prosent av all thorium som finnes i verden, noe som er den fjerde største forekomsten av thorium i verden. I Norge i dag, utvinnes det veldig mye energi fra oljen vår. Energiutvinningen fra olje fører til stor forurensing og ødelegger ofte havbunnen når man skal få tak i råoljen. Et kjernekraftverk er kostbart å lage, men det krever ikke store ressurser for å få tak i råstoffet og utslippet fra et slikt anlegg under produksjon er vanndamp. For mye radioaktiv stråling har så klart store virkninger på mennesker, dyr og miljøet vårt, men alfa-, beta- og gammastråling kan stoppes, det kommer bare an på beskyttelsen. Kjernekraftverk er derfor en mer miljøvennlig utvinning av energi enn oljekraftverk. I tillegg til å være miljøvennlig, ligger det mer penger i det grunnet lettere tilgang på råstoffet. Anonymt jobbsøk

6 Det innføres prøveprosjekt med anonym jobbsøknad flere steder i landet. Det bør utredes flere andre virkemidler for å unngå at jobbsøkere med minoritetsbakgrunn diskrimineres som også bør prøves ut. Begrunnelse: I starten av januar 2015 la forskerne Arnfinn Haagensen Midtbøen ved ISF og Jon Rogstad ved FAFO frem en forskningsrapport som viste at jobbsøkere med minoritetsbakgrunn diskrimineres. Et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i Oslo kommune førte til at antallet søkere med minoritetsbakgrunn som fikk innkalling til intervju ble doblet. Internasjonalt forbud mot kjøp av sex. Aust-Agder Arbeiderparti vil: at Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex ha et forbud mot at soldater skal kunne kjøpe sex at prostituerte og tidligere prostituerte må få god oppfølging, mulighet for utdanning og tilgang til arbeid styrke internasjonalt samarbeid for å avdekke kriminelle nettverk som utnytter kvinner og barn i en sårbar situasjon at WHO i samarbeid med bistandsorganisasjoner, må intensivere helsearbeidet rettet mot kvinner som er utsatt for prostitusjon At man har bedre oppfølgning av prostituerte i Norge og at man i samarbeid med ofre for tvangsprostitusjon prøver å få et bedre overblikk og utfordringene de møter Gjøre det enklere for ofre for menneskehandel å få opphold i Norge, spesielt dersom de samarbeider for å rulle opp kriminelle nettverk og hallikvirksomhet sørge for adekvat psykologoppfølging av nåværende og tidligere prostituerte at IOC skal jobbe systematisk mot prostitusjon som en del av idrettsarrangementer Millioner av kvinner og barn er ofre for trafficking verden over. De kidnappes av kriminelle for å bli prostituerte i et bordell, eller fraktes til Europa der de må betale tilbake reisekostnader og renter for frakten dit, eksempelvis ved å prostituere seg. Ofrene står ofte i en form for fiktiv gjeld til sine bakmenn, som i praksis viser seg umulig å tilbakebetale, og resultatet blir at de ikke finner noen utvei. Menneskehandel innebærer dermed kjøp og salg av mennesker. Man regner med at det finnes rundt 36 millioner ofre for menneskehandel i verden. Også dette er noe som oftest rammer kvinner og mindreårige. Prostitusjon er vold og overgrep mot kvinner og er ikke en del av siviliserte samfunn. Kvinner og barn traffickeres til Europa i dag for å selge sex. I Norge har vi hatt et forbud mot kjøp av sex siden Forbudet har ført til at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert og etterspørselen er lavere. Unge gutter debuterer ikke seksuelt med prostituerte og loven ser ut til å virke normgivende; holdningene til sex-kjøp har blitt stadig mer negative. Vi syns det er positivt at færre i Norge kjøper sex og at Norge har blitt et mindre attraktivt marked for sex-kjøp. I andre land uten sexkjøpslov er etterspørselen og markedet langt mer omfattende. En uavhengig evaluering av

7 sexkjøpsloven viser også at Norge uten sexkjøploven ville vært et mer attraktivt land for salg av seksuelle tjenester, sammenliknet med mange andre europeiske land. Det er ytterst få som prostituerer seg frivillig. De fleste prostituerte tvinges til å drive med sex-salg gjennom menneskehandel om mafiavirksomhet. Andre selger sex på grunn av fattigdom, rusmisbruk eller lignende. I land med bordeller og lovlig sex-kjøp er prostitusjonsmarkedet svært stort. Vold mot prostituerte er utbredt, og å være prostituert er forbundet med stor fare. Stadig flere land forbyr nå kjøp av sex, for å få bukt men utnyttelse av kvinner og barn. Mafiavirksomheten bak prostitusjonsmarkedet flytter sin virksomhet ut av land med forbud, til land det er lovlig å kjøpe sex. Dette taler for at Norge bør jobber for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex. Stadig flere land har nå innført eller vurderer å innføre et forbud mot kjøp av sex. Skal vi få slutt på trafficking av kvinner og sex-kjøp er det etterspørselen som politikken må fokusere på å begrense. Aust-Agder Arbeiderparti mener Norge skal jobbe aktivt for å få alle land til å vedta et forbud mot kjøp av sex i sine land, samt god oppfølging av ofre for trafficking. Kvinner som er og har vært prostituerte må få god medisinsk oppfølging, samt omskolering og karrieremuligheter. Prostitusjon og trafficking er et stort problem under store internasjonale sportsarrangementer som VM og OL Aust-Agder Arbeiderparti mener IOC må jobbe systematisk mot prostitusjon som en naturlig del av idrettsarrangementer, og forby at idrettsutøvere og ansatte i IOC kjøper sex. Etter at jenter befris fra trafficking og hallikvirksomhet er det mange som har problemer med å vende hjem. Å være tidligere prostituert er knyttet til stort stigma, og kombinert med rusavhengighet eller trusler fra hallik, kan det gjøre livet hjemme svært vanskelig. Dessverre blir det enkleste ofte å vende tilbake til prostitusjonen. Norge må jobbe for systematisk oppfølging av ofre for trafficking og tidligere prostituerte, så de får adekvat psykologisk hjelp og ressurser til begynne et nytt liv. Rens sjøen Aust Agder Arbeiderparti vil at staten betaler en større andel av kostnadene til rensingen av alle risikofylt forurensede havner i Norge samt gir god informasjon om riktige samarbeidspartnere for rensingen. Begrunnelse: Statlige overføringer til kommunene dekker de mest nødvendige tjenester som for eksempel helse, omsorg og skole. Kommuneøkonomien tillater normalt ikke rensing av de helseskadelige havnene vi har rundt i Norge. I tillegg vet kommunene lite om hvem som er gode, kompetente samarbeidspartnere for rensingen. Mange avfallsstoffer og utslipp vi har i sjøen er helseskadelige og må fjernes så fort som mulig. Dette arbeidet blir vanskelig å finansiere for kommunene, selv når staten betaler en liten andel av utgiftene. Norge har 17 risikofylte havner, og staten må bevilge betydelig mer penger til rensearbeidet samt informere overfor kommunene om kompetente og gode samarbeidspartnere for rensingen.

8 Vern om korallrevene Norge har korallrev som er større enn Oslo by, vi har en kyst som har en av de fleste korallrevene i verden. I tillegg til dette har vi verdens største kaldtvannskorallrev, som er tre kilometer bredt og 35 kilometer langt og man finner hele tiden nye rev på dypet. I Norge har vi i også en veldig stor fiskeriindustri, og måten man fisker på er bunntråling, noe som skader korallrevene. Vi vet, per dags dato, veldig lite om korallrevene, men vi vet at det ofte er «hjemmet» til fisken. Fiske blir dårligere der fiskerne har utført bunntråling, men det blir fortsatt gjort. Korallrevene bør vernes bedre, for forskningens, fiskerinæringen og ikke minst fiskens skyld. Aust-Agder Arbeiderparti vil: Verne flere korallrev Ingen økt bruk av midlertidig ansatte i kommunene Aust-Agder Arbeiderparti mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML14-9) vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder. Aust-Agder Arbeiderparti ønsker at kommunene skal være en ansvarlig og seriøs arbeidsgiver, der trygg eldreomsorg, gode skoler og gode kommunale tjenester for befolkningen har hovedprioritet. Som en følge av dette, ønsker Aust-Agder Arbeiderparti en arbeidsmiljølov som gir trygghet og stabilitet for arbeidstakere og arbeidsgivere. Det oppnår man ikke gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Dersom et flertall på stortinget allikevel vedtar regjeringens forslag om midlertidighet, vil Aust-Agder Arbeiderparti anbefale kommunene som arbeidsgiver likevel å fortsette dagens praksis.

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling»

Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Endrings- og tilleggsforslag kunnskapsdokumentet «Muligheter i omstilling» Innen fristen 25. mars 2015 Heftet inneholder forslag fra: Oslo Arbeiderparti Den socialdemokratiske forening Grønland, Tøyen,

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune REGI O N AL P LAN for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING INKLUDERING OG MANGFOLD PÅ AGDER (2015-2027)

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Sammen mot menneskehandel

Sammen mot menneskehandel Handlingsplan Sammen mot menneskehandel Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011 2014) 1 Innhold 1. Innsatsen mot menneskehandel skal videreføres og styrkes 3 2. Tiltak 4 3. Hva er menneskehandel

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA

OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA OSLO DEN ROSA BYEN VALGPROGRAM 2015-2019 #STEMROSA 1 INNHOLD VELG ROSA FEMINISTISK INITIATIV OSLO 3 Vår feministiske plattform 3 Feministisk økonomi 4 DETTE ER VÅR ROSA POLITIKK FOR OSLO. SLIK FARGER VI

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM:

INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: No 01 06 INNENDØRS PROSTITUSJON I BERGEN /UTEKONTAKTEN I BERGEN/ EN KARTLEGGINGSRAPPORT OM: KVINNENES BAKGRUNN, SITUASJON OG BEHOV, MARKEDET, EKSISTERENDE TILTAK OG HANDLINGSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 3

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32)

SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) SKOLE OG UTDANNING (forslag ivaretatt: 06, 08, 12 og 32) En god skole for alle er bærebjelken i et godt samfunn. I fellesskolen møtes barn fra alle samfunnslag og bakgrunner hverandre og lærer i felleskap.

Detaljer