Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2015 14.-15.mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter"

Transkript

1 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte mars, Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1

2 2

3 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2015 Lørdag 14. og søndag 15. mars 2015 Clarion Tyholmen Hotell, Arendal Innholdsfortegnelse: Side 3: Innholdsfortegnelse Side 3: Praktiske opplysninger Side 4: Saksliste og kjøreplan Side 5: Arbeidsordning / årsmøtefunksjonærer Side 6: Innkomne forslag Side 24: Vedtekter Side 36: Styrets årsberetning 2014 Side 49: Årsberetning fra fylkestingsgruppa 2014 Side 55: Årsberetning for AUF i Aust-Agder 2014 Side 61: Regnskap 2014 / budsjett 2015 Side 61: Valgkomiteens innstilling Side 62: Styrets innstilling til valgkomite og landsmøtedelegater Praktiske opplysninger: 1. Årsmøtedokumenter blir trykket og delt ut på møtet. 2. Reiseregninger må fylles ut, undertegnes og leveres senest innen årsmøtets avslutning, dersom reiseutgiftene ønskes refundert. Det forutsettes mest mulig samordnet kjøring. Parkering i P-hus er svært dyrt og vi ber dere benytte andre muligheter. Ved fylkeshuset er det gratis offentlig parkering hele helgen og på gateplan i byen er det gratis etter kl lørdag. Reiseutgiftene inkludert parkering, for delegatene må kommunepartiene betale etter reisefordelingsprinsippet. 3. Regning for hotellopphold blir sendt til fylkespartiet som videresender til ditt kommuneparti (fylkespartiet dekker for styret, ft-gruppa, AUF og gjester). All belastning som gjøres på rommet må den enkelte gjøre opp selv. 4. Rom og måltider er i utgangspunktet bestilt i henhold til den tilbakemelding du har gitt partikontoret. Gi beskjed straks dersom det blir endringer i dette. 5. Eventuell drikke til maten, utover vann, må betales av den enkelte. 6. Møtet starter lørdag 14. mars kl presis! Alle skal registreres og får utdelt saksmapper før dette, så dere må være ute i god tid. 7. Bruk nummerlappen du får utdelt ved møtets begynnelse når du skal be om ordet eller stemme. 8. Bruk navneskilt under hele møtet. NB! Lever skiltet tilbake ved møtets slutt! 3

4 SAK 1 e: Saksliste og kjøreplan Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av årsmøtefunksjonærer 3. Innkomne forslag 4. Den politiske situasjonen/valgkampen v/ stortingsrepresentant Terje Lien Aasland 5. Vedtektsendringer 6. Årsberetning for Regnskap for Kontrollkomiteens beretning 8. Budsjett og handlingsplan for Valg 10. Avslutning Kjøreplan: Lørdag: 09.30: Frammøte/innsjekking 10.00: Åpning a) Kulturinnslag ved elever fra Dahlske vgs. b) Minneord ved Jon Rolf Næss c) Åpningstale ved Jon Rolf Næss d) Godkjenning av fullmakter e) Sakslisten f) Arbeidsordning g) Hilsningstale fra gjester 10.40: Valg av årsmøtefunksjonærer a) Valg av 2 dirigenter b) Valg av 2 sekretærer c) Valg av redaksjonskomite 10.45: Innkomne forslag 13.00: Lunsj 14.00: Den politiske situasjonen v/ stortingsrepresentant Terje Lien Aasland Debatt Oppsummering Foreløpig åpent til skolering/vårkampanjen Avslutning for dagen Middag Sosialt samvær Søndag: 09.00: Landsmøtesaker v/line Haugland, politisk rådgiver - Helseutvalgets innstilling - Kunnskapsutvalgets innstilling - Framtidas storbyer 11.00: Vedtekter 11.15: Beretning, regnskap, budsjett 11.30: Redaksjonskomiteens innstillinger Valg og avslutning 13.00: Lunsj og hjemreise 4

5 SAK 1 f: ARBEIDSORDNING. 1. Årsmøtet holdes for åpne dører. Publikum har adgang i den grad plassen tillater det. 2. Det velges 2 dirigenter til å lede forhandlingene. Dirigentene har rett til å stille forslag om ordskiftes avslutning med de inntegnede talere og forslag om begrensing av taletida. 3. Etter at strek er satt kan ingen nye forslag framsettes. Framsatte forslag kan ikke trekkes tilbake dersom noen forlanger det opprettholdt. 4. Valgene foregår ved skriftlig avstemming dersom noen forlanger det. 5. Til å føre protokoll velges 2 sekretærer. 6. I protokollen innføres alle saker som behandles, alle forslag som framsettes og alle vedtak med angivelse av antall stemmer for og imot. Protokollen godkjennes av styret. 7. Møtet tar til kl på lørdag og kl på søndag 8. Alle forslag må framsettes skriftlig og være undertegnet med forslagstillerens navn og kommuneparti. 9. Representantene har rett til ordet 2 ganger i samme sak. Første gang inntil 5 minutter og andre gang inntil 3 minutter. Representantene som forlanger ordet til forretningsorden tilstås inntil 1 minutt taletid. Ingen kan forlange ordet til forretningsorden mer enn 1 gang i samme sak. SAK 2 a, b: Valg av årsmøtefunksjonærer. Fylkesstyrets innstilling: Dirigenter: Reidar Saga og Cecilie Knibe Hanssen Sekretærer: Britt Ingrid Andersen og Gjermund O. Bjørndahl SAK 2 c: Valg av redaksjonskomité Fylkesstyrets innstilling: Gro Bråten leder Håvard Røiseland Nina Smith Per K. Lunden Hanne T. Straume Marcus Sagmo Fylkesstyret/Lillesand Grimstad Arendal Fylkesstyret/Risør Valle AUF 5

6 SAK 3: Innkomne forslag Fra Risør Ap: Forslag 1 De videregående skolene i fylket er avhengige av stadig tilførsel av gode lærekrefter både innen allmen og yrkesfag. I mange år har tilbudet om deltidsstudier for både yrkesfags og allmennfagslærere på Universitetet i Agder (UiA) sørget for at lærere med ulik yrkesbakgrunn og erfaring fra andre sektorer i samfunnet har fått mulighet til fast ansettelse samtidig som de har kunnet kvalifisere seg gjennom tilbudet om deltidsutdanning i PPU (Praktisk pedagogisk utdannelse). Dette sørger for at kvaliteten på lærerne i videregående skole er god, samtidig som det sikrer tilførsel av lærere fra andre sektorer. Dette gir elevene mer variert undervisning, sørger for bosetting i fylket av folk med akademisk/ faglig bakgrunn og sørger for at skolene fra Risør i Øst til Lillesand i vest kan rekruttere erfarne lærere med en utradisjonell bakgrunn. Konsekvensen av nedleggelsen vil bety at færre lærere vil søke seg til videregående skoler i regionen, særlig i deler av fylket hvor skolene ikke opplever like høy andel søkermasse, noe som igjen har betydning for bosetting og jobbtilbud i disse regionene. I Regionplan 2020 er satsing på kunnskap et viktig tema, og UiAs utsagn om å være relevante for regionen og kommunene bør også forplikte. UiA legger nå ned deltidsstudiet for allmennlærere, og vil fra høsten 2015 av ikke tilby denne muligheten mer. Aust Agder fylkeskommune har hatt i flere år en avtale med UiA om en kvote for slike lærere som på denne måten får mulighet til fast ansettelse i skolen. Aust Agder AP ønsker å markere uenighet i at Universitetet i Agder legger ned studiet, og mener vedtaket må omgjøres. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om at UIA må legge til rette for desentraliserte deltidsstudier og videreutdanningstilbud. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 2: Elever fratas retten til å forbedre karakterer i fellesfag i vgs Inntil nylig har det vært slik at elever som ombestemmer seg og går fra studieforberedende linje på videregående skoler til yrkesfaglige linjer, får muligheten til også å ta fellesfagene på nytt (samfunnsfag, matematikk, naturfag osv) i tillegg til programfagene (yrkesfagene). Dette gir slike elever muligheten til å forbedre sine karakterer, de gis en ny sjanse. Nå bortfaller denne muligheten. Departementet har innført en ordning der elevenes karakter fra studieforberedende linje beholdes- Elevene vil derfor ikke kunne forbedre fellesfagkarakteren, dvs få en ny sjanse noe som betyr at sluttvurderingen fra første gang skal følge dem helt til vitnemålet utskrives. Det betyr at de blir delkurs/ deltidselever og ikke skal delta i 6

7 fellesfagene. Dette kan få konsekvenser for lån\stipend og de får ikke den samme tilhørighet til klassen sin som andre på fulltid. Har eleven behov for å forbedre karakteren, må dette gjøres utenom det offentlige skolesystemet ved å gå opp som privatist. Dette favoriserer de som har råd til dette. Dette gjør også at f eks minoritetselever ikke lengre får anledningen til å forbedre karakteren, eller øke omfanget av undervisningen noe som mange vil trenge. I tillegg fratas skoleeier og skolene et viktig virkemiddel til tilpasset opplæring. Aust Agder Arbeiderparti er imot endringen som fratar elevene muligheten til å forbedre karakteren sin. Aust Agder arbeiderparti mener at ordningen må endres slik at elever gis muligheten til å ta om igjen fellesfag når de foretar omvalg fra studieforberedende linje til yrkesfaglig studieprogram. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene og oversendes redaksjonskomiteen. Sees i sammenheng med forslag 29. Fra Iveland Ap: Forslag 3: Integrering og behandling av innvandrere, flyktninger og asylsøkere står høyt på dagsorden i Norge nå. Sittende regjering får mye kritikk for bl.a. sin behandling av lengeboende asylbarn. Arbeiderpartiet må bli tydeligere og sterkere på banen for å vise at vi har en alternativ politikk til det som nå ser ut til å være praksis. Når det gjelder integrering, er språkopplæring alfa og omega. Det viktigste er å gi innvandrere og flyktninger mulighet til å beherske norsk språk godt nok til å kunne ta del i utdanning, arbeid og samfunnsdebatten. Dette gjør vi ikke godt nok i dag. Vi mister en viktig arbeidskraftreserve hvis vi ikke sørger for bedre opplæring i norsk, dette gjelder også barn født i Norge av utenlandske foreldre. Vi har mange arbeidsinnvandrere i Norge nå, både fra land utenfor og innenfor EU. Dette er mange håndverkere som ikke snakker norsk og som pendler hjem til familiene sine ofte. Det er helt klart en sikkerhetsrisiko at disse ikke snakker norsk. Innen helsevesenet har vi mange arbeidsinnvandrere på alle nivå og i alle typer institusjoner. Norsk sykepleieforbund ropte nettopp et varsko i forhold til dårlige språkkunnskaper innen helse og omsorg. De brukte et så sterkt uttrykk som «fare for liv og helse». Ved noen sykehus har man satt krav om norsktest på høyere nivå for bl.a. leger. Dette gjelder ikke alle sykehus, f.eks. Sørlandet sykehus. Vi vet vi vil trenge mange nye helsearbeidere framover. Mange av dem vil være innvandrere. Arbeiderpartiet må legge en strategi for hvordan språkopplæringen av de nevnte gruppene kan styrkes på alle nivåer. Det betyr svært mye for god integrering og større deltakelse for mennesker fra andre land i alle områder i samfunnet. Dette vil på sikt ha en positiv virkning i forhold til fremmedfrykt. 7

8 Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om at Arbeiderpartiet må legge en strategi for hvordan språkopplæringen av de nevnte gruppene kan styrkes på alle nivåer. Oversendes redaksjonskomiteen og sees i sammenheng med forslag 15 og 16. Fra Evje og Hornnes Ap: Forslag 4: Lover som omhandler forsikring må endres, slik at alder ikke lenger skal være grunn for å nekte en person å tegne forsikring. Vi lever lenger, er friskere, er i aktivitet og reiser mer. Samtidig ser vi at det er aldersgrenser (75-80 år) for å få tegnet ulike forsikringer. Å ikke få tegnet forsikringer legger begrensninger på mange sin aktivitet. Det er til hinder for livsutfoldelse. Dessuten er det aldersdiskriminerende! Fylkesstyrets innstilling: Det er ulik praksis når det gjelder aldersgrenser i de ulike forsikringsselskapene. Mange har ikke aldersgrense, men premiene øker ofte med økende alder. Hvilke erstatninger som gjelder kan også variere med alder. Dette er ut fra en risikovurdering og erstatningsmønster i de ulike gruppene. En slik prisdifferensiering i forhold til risiko må aksepteres. Forslaget avvises. (vedtatt mot en stemme) Dissens: Britt Ingrid Andersen foreslo at forslaget oversendes redaksjonskomiteen. Forslaget fikk en stemme. Forslag 5: NAV stat skal være ansvarlig for alle ytelser/utbetalinger av pensjoner, trygder og økonomisk sosialhjelp til innbyggerne. I dag er det NAV kommune som er ansvarlig for utbetaling av hjelp til innbyggerne etter «lov om økonomisk sosialhjelp». Økonomisk sosialhjelp er ment å være en midlertidig utbetaling for å hjelpe den enkelte «over kneika» Dessverre er det ikke slik, og mange har det i dag som hovedinntektskilde, og antallet er økende. Det finnes veiledende satser, men det er forskjellig saksbehandling i kommunene. «Velferdshopping» er et begrep som brukes. På en annen side har NAV stat ansvaret for andre ytelser/utbetalinger, slik som avklaringspenger, sykepenger, etc. For å sikre en enhetlig behandling av den enkelte, samt unngå såkalt «velferdshopping» og sikre en «total behandling av den enkelte, bør ansvaret i sin helhet overføres til NAV stat 8

9 Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen med å hindre velferdsshopping, men dette kan oppnås uten å overføre ansvaret for sosialhjelp til staten. Forslaget avvises. Fra Grimstad Ap: Forslag 6: Ja til gratis skolemat for alle barn nå! Grimstad Arbeiderparti støtter forslaget om en skolematording som favner alle norske barn. Et organisert måltid i løpet av skoledagen vil være helsefremmende, bidra til forebygging av livsstilssykdommer, og være sosialt utjevnende, i tillegg til at det har positiv effekt for læring. Det kan være et enkelt måltid gjerne brødmat som tilbys elevene i løpet av skoledagen, i skolens egen regi eller i samarbeid med andre. Det bør være stor grad av frihet for kommunene og skolene til å innrette et tilbud om skolemat på en måte som passer den enkelte skole. For å få i stand en rask og realistisk finansiering støtter vi forslaget om å ta i bruk deler av midlene som i dag brukes til utbetaling av barnetrygd. Midler som i dag gis direkte til foreldre for blant annet å finansiere mat, kan i stedet rettes effektivt og sosialt fordelende til finansiering av skolemat. Finansdepartementet har beregnet at innføring av skolemat vil koste om lag 3,6 milliarder kroner for barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole tilsammen. I dag utgjør statens utgifter til barnetrygden om lag 15,2 milliarder kroner. Ved å redusere den månedlige støtten for alle barn i skolealder (6-18 år) med om lag 350 kroner i måneden, vil vi kunne tilby skolemat til alle barn og unge. Innstilling fra styret: Styret tiltrer intensjonen i forslaget dog ikke forslag til inndekning. Vedtak årsmøtet: Oversendes styret til bearbeiding Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om en skolematordning, men støtter ikke forslaget om å dekke dette inn ved å kutte i barnetrygden. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 7: Mer fysisk aktivitet i skolen Grimstad Arbeiderparti foreslår at det innføres en times daglig fysisk aktivitet for alle elever som obligatorisk på alle landets skoler. Skolene må selv bestemme hvordan dette best kan organiseres, og gjerne i samarbeid med frivillige aktører i idrett og friluftsliv. Dette vil være viktig for bedre folkehelse og i neste omgang kunne føre til bedre levekår. Samtidig må vi prioritere idrettstilbudet til ungdom både i form av lavterskel og konkurransebaserte aktiviteter. Lån av offentlige anlegg og skoler til idrettsaktiviteter for barn og ungdom under 18 år bør være gratis. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om daglig fysisk aktivitet. Oversendes redaksjonskomiteen. 9

10 Forslag 8: Vi trenger fortsatt et fullverdig sykehustilbud i Arendal Grimstad Arbeiderparti er bekymret og kritisk til den nedsatte prosjektgruppens nye strategiplan for sykehusdrift etter 2030 i Agder, som foreslår å omgjøre Arendal sykehus til nærsykehus og legge ned akutt og fødeavdelingen. Vi mener Aust Agder med sin befolkningstetthet og infrastruktur vil ha behov for disse akuttfunksjonene også i fremtiden. Ved fødsler og akutt hjerte og slagtilfeller er kort avstand til behandling væreforskjell på liv og død. Vi kan heller ikke se gode argumenter for ikke å fortsette sykehusdriften med dagens fordeling mellom sykehusene av spesialisttjenestene. Det er ingen empiri som viser at ett stort sykehus automatisk vil gi bedre tjenester. Fylkesstyrets innstilling: Forslag 9: Støtter intensjonen. Sees også i sammenheng med forslag 14 og 28. Oversendes redaksjonskomiteen som bes utarbeide et helhetlig forslag til uttalelse om sykehus. Vi trenger en ny reform innen den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Grimstad Arbeiderparti mener det bør utarbeides et nytt system for måling av kvalitet av alle tiltak innen pleie, omsorg og helsehjelp som kommunene leverer, gjennom et nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse og omsorgstjenesten, kombinert med tydelige standarder for hva kommunene forventes å levere. Med disse nye kvalitetskravene bør det følges et øremerket sektortilskudd til pleie og omsorg. De øremerkede midlene må innrettes slik at kommuner som oppfyller kriteriene for målbare og gode helse- og omsorgtjenester må da kunne bruke de øremerkede pengene til hva de ønsker. Fylkesstyrets innstilling: Forslag 10: Det er mer enn nok rapporteringssystemer og kvalitetsmålinger i kommunesektoren. Øremerking av midler vil kunne undergrave det kommunale selvstyret og ha utilsiktede virkninger. Forslaget avvises. Nei til søndagsåpne butikker Dagens blå-blå regjering ønsker å trumfe igjennom søndagsåpne butikker på tross av sterk motstand i blant alle deler av befolkningen. Dette viser at dagens regjering er villig til å la seg helt styre av markedskreftene. Vi mener dagens ordning hvor du kan få kjøpt dagligvarer i små butikker søndager fortsatt bør bestå, men at søndagen ellers bør være en handlefri ukedag. Dette er også i tråd med flertallet av de ansatte innen handelsnæringens ønske. Vi har ingen tro på regjeringens støtteparti Venstre sitt forslag om å overlate denne vurderingen til den enkelte kommune. Erfaringen viser at den enkelte kommune da vil oppleve et massivt press fra nabokommunen og føle seg tvunget til å innføre utvidet åpningstider. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Sees i sammenheng med forslag 17. Oversendes redaksjonskomiteen. 10

11 Forslag 11: Vi trenger gratis helsetjenester for alle deler av kroppen Grimstad Arbeiderparti mener gratis tannhelse for alle er på høy tid å innføre i et velferdssamfunn som Norge. Som en overgangsordning kan det innføres det for eksempel innføres en maks egenandel. En tannhelsereform er etter vår mening en god valgkampsak for Arbeiderpartiet ved Stortingsvalget i Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen og viser til vårt landsmøteforslag der vi ber om at arbeidet med en tannhelsereform intensiveres utfra prinsippet om at tannhelsetjenesten må bli likestilt med resten av helsetjenestene, når det gjelder finansiering og egenandeler. Det vises også til vedtatt program der prinsippet om en maks egenandel er slått fast. Oversendes redaksjonskomiteen. Fra Tvedestrand Ap: Forslag 12: Tvedestrand Arbeiderparti ønsker en 4 felts vei fra Oslo til Stavanger. Det bør nå prioritere strekningen Langangen til Kvinesdal. Parallelt med at denne strekningen utbedres bør det planlegges vei videre fra Kvinesdal til Stavanger. Dette kan gjøres på følgende måte: 1. Vi ønsker at jobbingen med veien skjer fra Langangen til Risør og fra Risør til Grimstad i første omgang. 2. Andre del er fra Kristiansand til Kvinesdal 3. I tredje omgang fra Kvinesdal til Stavanger Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om en helhetlig utbygging av 4-feltsvei fra Oslo til Stavanger, men vil understreke at det for Aust- Agders del nå er viktig å få startet og fullført E-18 Tvedestrand-Arendal. Samtidig må det nå også startes et arbeid for å få i gang planlegging av strekningene Risør- Tvedestrand og Arendal-Grimstad. Viser for øvrig til vårt landsmøteforslag. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 13: Sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Aust-Agder Ap må ta en mer sentral rolle i å få til en sammenkobling av de to banene. Aust- Agder fylkeskommune opptrer i dag som et vedheng til Telemark og de andre kommunene. Saken aktualiseres ved at det nå bygges dobbeltspor til Skien. Vi må derfor arbeide aktivt og kontakte våre folk i Rogaland, Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud for å fronte saken om sammenkoblingen av banene. 11

12 Fylkesstyrets innstilling: Dette er en høyt prioritert sak for fylkespartiet og det vises til vårt landsmøteforslag om at sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen må prioriteres høyt. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 14: Sykehusstruktur på Agder. Et godt og trygt sykehus er meget viktig for befolkningen. Sørlandet sykehus må videreutvikles til beste for pasientene. En fremtidig sykehusstruktur må ha sykehus i Arendal med akuttfunksjoner og føde/barsel avdeling. Det er også viktig med en fordeling av spesialiteter mellom sykehusene. Arendal har flere områder, blant annet PCI senteret og ortopedisk, som må videreføres i Arendal. Arendal er et godt sykehus med gode fagmiljøer. Disse mener vi må styrkes og videreutvikles. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen. Sees også i sammenheng med forslag 8 og 28. Oversendes redaksjonskomiteen som bes utarbeide et helhetlig forslag til uttalelse om sykehus. Fra Lillesand Ap: Forslag 15: Regelverk og læreplaner i forhold til grunnskoleopplæring for voksne bør revideres, og det bør utvikles metodikk tilpasset minoritetsspråklige deltakeres behov. Begrunnelse: Opplæringstilbudet ble opprettet for å møte et behov blant majoritetsbefolkningen som hadde falt ut av grunnskolen og som skulle ha mulighet til å ta igjen det tapte. I dag består rundt 80 % av deltakerne i grunnskoleopplæringen av minoritetsspråklige. Skoleeier har i dag stor frihet til å sette lokale rammer for omfang og innhold i grunnskoleopplæringen for voksne. Dette fører til store variasjoner i tilbudet på nasjonalt nivå. Tilbudet er heller ikke tilpasset behovene til de nye deltakergruppene. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen. Oversendes redaksjonskomiteen og sees i sammenheng med forslag 3 og 16. Forslag 16: Utvide retten til introduksjonsloven fra 2 år til 4-5 år avhengig av kvalifikasjoner og arbeidsmuligheter. Begrunnelse: Introduksjonsloven regulerer nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Formålet med loven er å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres 12

13 økonomiske selvstendighet. Deltakelse i programmet er begrenset til 2 år, og knyttet opp mot norskopplæring og kvalifisering mot yrkeslivet. Mange av deltakerne kommer fra land der skolesystemet har brutt sammen, eller de har mangelfull skolegang på grunn av flukt, krig etc. De har derfor behov for lengre skolegang før de er klar for arbeid og selvforsørging. Introduksjonsloven bør derfor endres til at det gis muligheter for en forlengelse innenfor introduksjonsprogrammet til 4-5 år avhengig av kvalifikasjoner og arbeidsmuligheter. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen. Oversendes redaksjonskomiteen og sees i sammenheng med forslag 3 og 15. Fra AUF i Aust-Agder Forslag 17: Søndagsåpne butikker Den blå-blå-regjeringen la nettopp fram et forslag hvor de ønsker å ha søndagsåpne butikker. Dette er AUF i Aust-Agder sterkt imot. Vi mener dette forslaget fører til store ulemper for folk flest, og selv handelsstanden er imot frislipp av søndagsåpne butikker. En årsak til dette er at butikkeiere føler seg tvunget til å ha åpent søndager da konkurrentene velger å ha åpent. Da faller høyresidens argumenter om at det skal være frivillig å ha åpent på sin egen urimelighet. Søndagsåpne butikker fører heller ikke til mer verdiskapning i samfunnet, og det er ingenting som tyder på at søndagsåpne butikker vil føre til høyere forbruk. Det er nemlig ikke slik at fordi butikkene er åpne en ekstra dag i uken får vi plutselig behov for mer mat og flere klær. Likevel skal ansatte lønnes også på søndager noe som kan få den konsekvens at prisene for forbrukerne øker og mange bedrifter kanskje ikke lenger har muligheten til å drive grunnet ekstrakostnadene søndagsåpent medfører. Hvis det likevel viser seg at søndagsåpne butikker fører til et høyere forbruksmønster forholder Arendal AUF seg kritiske til om dette er noe vi ønsker for samfunnet. Forslaget om søndagsåpne butikker er elendig gjennomtenkt og dårlig utformet. For flertallet av folket, og ikke minst for dem som må jobbe fører ikke dette forslaget til noe annet enn høyere priser, mindre tid til familie, og nedlagte bedrifter mindre valgfrihet. AUF i Aust-Agder er sterkt imot en utvidelse av dagens ordning for søndagsåpent og ønsker ikke å rokke ved våre hardt tilkjempede rettigheter. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Sees i sammenheng med forslag 10. Oversendes redaksjonskomiteen. 13

14 Forslag 18: Forby tiggerforbud I høst åpnet regjeringen for muligheten om å innføre kommunalt tiggerforbud. Tiggerforbud innebærer at mennesker ikke skal få lov til å sitte langs gaten og be om penger. Hvis noen gjør det, skal det bøtelegges på kr Dette var for å forhindre at den kriminelle virksomheten som kom i kjølevannet av tigging, men det fremmer ikke rettighetene for hver enkelt tigger. Å be om penger er ikke noe som før mennesker til å føle seg verdige og er derfor aldri et valg. Å be om penger for å redde sitt eget liv skal ikke være straffbart. Så klart finns det organisert kriminalitet rundt tigging, men man kan ikke dra alle under samme kam. Man bør i kontrast ha et konkret tiltak som straffer bakmenn og organisert kriminalitet, som kan stå bak tigging i stor grad. Vi skal ikke ha en domstol som gjør de svakeste enda svakere, men heller straffe de som faktisk er kriminelle. Å be om penger for å redde seg selv er ikke en kriminalitet. AUF i Aust-Agder vil: Avskaffe kommunenes mulighet til å innføre tiggerforbud. At politiet skal undersøke grundigere etter bakmenn og organisert kriminalitet rundt tiggerne. At det utvikles konkrete tiltak som straffer bakmenn og organisert kriminalitet i forbindelse med tigging Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes redaksjonskomiteen Forslag 19: Pelsdyr I dokumentaren «Pels», som ble vist på NRK, får vi et sterkt innblikk i pelsdyrs hverdag på pelsdyrgårder i Norge. Gjennom dokumentaren ser vi stadig mishandling av dyr, vi ser ville dyr som i utgangspunktet er avhengige av store arealer og vann som blir holdt inne i små bur, og vi ser dyr som nærmest spiser hverandre opp. En slik næring er Arendal AUF imot. Arendal AUF ønsker ikke at dyrs velferd skal vike for menneskers luksus. For det er det det er. Pels er bare luksus. Det er ikke spiselig og heller ikke viktig for oss mennesker. Faktum er at mesteparten av norsk pels blir solgt til Kina hvor pels er stor mote. Det blir nesten ikke solgt i Norge engang. Dette er ville dyr som trenger store arealer og noen trenger også vann for å ha det godt. Dette er noe de ikke får i 2 kvm store bur. Dyrene har det tydelig ikke bra og bør få være ute i det fri hvor de hører hjemme. Uansett hvor bra en som bonde følger vedtekter osv., så vil ikke disse dyrene få det bra. Grunnen er så enkel at disse dyrene trenger større plass. Det er dyr som lever for seg selv, og som ikke ønsker et annet individ i sin nærhet. Men på norske pelsdyrgårder blir de stuet sammen, og man regner med at det er greit fordi man følger Mattilsynets vedtekter. 14

15 En annen ting som blir avslørt i dokumentaren er helsetilstanden til sølvrevene som blir avlet fram. De blir fetet opp, og man ønsker å avle fram så store individ som mulig. Dette for å få mer pels ut av dyret. Dette har ført til at dyrene blir så store og tunge at de får misdannelser på ben. Men hva betyr vel det når bøndene tjener store summer på dem? Alt dette viser at pelsdyrnæringen ikke funker og ikke er bra for dyrene på noen som helst måte. I mine øyne bør hele næringen avvikles med snarest virkning. Ikke fordi enkeltbønder ikke følger vedtektene, for det er mange som gjør det. Og det er mange som driver etter boka. Men grunnen er den at uansett hva du gjør så vil ikke disse ville dyrene få det noe bra i små bur. AUF i Aust-Agder vil: At det skal legges et press på Arbeiderpartiet i denne saken og få nedlagt hele pelsdyrnæringen. Fylkesstyrets innstilling: Det vises til at Arbeiderpartiet allerede har programfestet en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Forslaget avvises. Forslag 20: Skolehelsetjenesten skal kunne henvise til BUP For mange elever er skolehelsetjenesten et tilstrekkelig tilbud for deres behov. Likevel vil det være noen som har behov for enda bedre oppfølging. Det er viktig å ha gode lavterskeltilbud i skolen. Derfor mener Arendal AUF at skolehelsetjenesten skal kunne til henvise elever direkte til BUP. AUF i Aust-Agder - At skolehelsetjenesten skal kunne henvise elever direkte til BUP. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om at psykiske helsetjenester skal være lavterskeltilbud, men mener dagens henvisningssystem er tilstrekkelig. Det vises for øvrig til vårt landsmøteforslag hvor vi foreslår at det psykiske helsearbeidet i kommunene må styrkes, bl.a. gjennom å styrke samarbeidet mellom fastlegene og psykologtjenesten og bygge ned terskelen for å be om hjelp og videre henvisning. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 21: Narkorazzia i skolen I dag er det lov med narkorazziaer på skolen. Mange elever opplever dette som direkte ubehagelig, og føler seg mistenkeliggjort på sin egen skole. AUF i Aust-Agder mener at det er viktig å forebygge rusbruk/salg i skolen. Vi føler derimot ikke at det er nødvendig med tiltak som narkorazzia i skolen. Vi mener det er viktig med et trygt læringsmiljø som ikke mistenkeliggjør eller setter ungdom i ubehagelige situasjoner. 15

16 AUF i Aust-Agder ønsker: Ingen narkorazzia i skolen Fylkesstyrets innstilling: Forslaget avvises. Forslag 22: Opplys flere tjenester om psykiske lidelser Selvmordstanker og andre psykiske lidelser er kjente lidelser i samfunnet, men svært vanskelig å gjøre noe med. Det innføres hele tiden nye tiltak for å forbedre den psykiske helsen i samfunnet. I Skottland har de prøvd ut et tiltak som går ut på å informere arbeidere i andre tjenester enn helsepersonell om hvordan de skal reagere når man møter mennesker som man ser tydelig at ikke har det så bra. De har lagt spesielt trykk på drosjesjåfører og frisører, fordi det er mennesker som tydelig snakker mye om personlige ting med mennesker de knapt kjenner. Dette har vist seg å få en positiv endring på antall selvmord. Et tiltak som dette kan føre til at selvmordstallene minker i landet. Å lage en plan for hvordan man skal håndtere situasjoner med mennesker som lider, er ikke et negativt tiltak i Norge. AUF i Aust-Agder vil: Informere tjenester, som har mange kunder/klienter de møter, om personlig om psykiske lidelser. Gi sjefer og andre ledere kurs de skal formidle videre til deres ansatte. Innføre en plan på hvordan man skal håndtere vanskelige situasjoner med mennesker med selvmordstanker og psykiske lidelser. Innføre et kurs som skal lære serviceansatte hvordan de skal håndtere situasjoner med mennesker som er suicidale for å ruste dem til situasjoner som kan medføre skyldfølelse Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen om å styrke det selvmordsforebyggende arbeid. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 23: Vern om korallrevene Norge har korallrev som er større enn Oslo by, vi har en kyst som har en av de fleste korallrevene i verden. I tillegg til dette har vi verdens største kaldtvannskorallrev, som er tre kilometer bredt og 35 kilometer langt og man finner hele tiden nye rev på dypet. I Norge har vi i også en veldig stor fiskeriindustri, og måten man fisker på er bunntråling, noe som skader korallrevene. Vi vet, per dags dato, veldig lite om korallrevene, men vi vet at det ofte er «hjemmet» til fisken. Fiske blir dårligere der fiskerne har utført bunntråling, men det blir fortsatt gjort. Korallrevene bør vernes bedre, for forskningens, fiskerinæringen og ikke minst fiskens skyld. 16

17 AUF i Aust-Agder vil: Verne flere korallrev Slutte med bunntråling rundt de mest utsatte revene. Fylkesstyrets innstilling: Vedtas Forslag 24: Thorium er et nytt energieventyr En ny studie viser at fensfeltet i Nome kommune inneholder mellom tonn thorium og thorium har høyt energiinnhold. Energiinnholdet i thorium er mellom 10 og 120 ganger større enn energiinnholdet i all olje- og gass på norsk sokkel. Norge har ca. 13,75 % av all thorium som finnes i verden, noe som er den fjerde (ifølge noen kilder, den tredje) største forekomsten av thorium i verden. Thorium er et radioaktivt stoff, og forekommer som ustabile isotoper. Thorium-232 er den mest vanlige forekomsten, men har en halveringstid på 1, år. Thorium er ikke et fossilt materiale, som vil si at kjernene er ikke spaltbare. Vi kan ikke anvende thorium i en fisjonsreaktor, som spalter kjernene og utvinner energi, men vi kan det med Uran-233. Th-232 er ikke fissilt, men absorberer nøytroner slik at man danner U-233. U-233 kan brukes direkte i fisjon. Fordi Th-232 forekommer så ofte i Norge er det en god kilde til fissilt materiale. I andre kjernereaksjoner har man brukt Uran-238 eller Plutonium-239 for å utvinne fissilt materiale Uran-233. Utvinningen fissilt materiale gjøres på samme måte med Th-232 som med U-238 eller Pu-239, men er mer effektiv. I Norge i dag, utvinnes det veldig mye energi fra oljen vår. Energiutvinningen fra olje, fører til stor forurensing og ødelegger ofte havbunnen når man skal få tak i råoljen. Et kjernekraftverk er kostbart å lage, men det krever ikke store ressurser for å få tak i råstoffet og utslippet fra et slikt anlegg under produksjon er vanndamp. For mye radioaktiv stråling har så klart store virkninger på mennesker, dyr og miljøet vårt, men alfa-, beta- og gammastråling kan stoppes, det kommer bare an på beskyttelsen. Kjernekraftverk er derfor en mer miljøvennlig utvinning av energi enn oljekraftverk. I tillegg til å være miljøvennlig, ligger det mer penger i det grunnet lettere tilgang på råstoffet. AUF i Aust-Agder vil: At man skal investere i mer forskning rundt thoriums potensiale som fissilt materiale. At man skal opplyse samfunnet mer på hvordan thorium kan utnyttes for energiutvinning. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene. Oversendes redaksjonskomiteen 17

18 Forslag 25: Ruspolitikk Dagens ruspolitikk er en total forbudspolitikk. Lovverket skiller i dag ikke mellom milde stoffer som cannabis og tunge vanedannende preparater. Norge er ett av verdens rikeste land, men allikevel greier vi ikke gi rusmisbrukere, som er blant samfunnets svakeste en verdig behandling. Avkriminalisering handler om å senke terskelen for å søke hjelp, fjerne tabuet rundt rusavhengighet og gjøre det illegale markedet og miljøet mindre. Vårt ønske er at de tyngste brukerne skal registreres i ett nasjonalt register og dermed kunne få stoff hos en fastlege og få hjelp til å redusere mengden og etterhvert bli rusfrie. Alternativet er at misbrukerne må fortsette å kjøpe stoffet sitt av kyniske bakmenn som har profitt som eneste overordnede mål. Dette gjelder kun for de tyngste misbrukerne. Denne modellen for heroinassistert behandling er utprøvd i blant annet sveits med stort hell. Når det gjelder mildere stoffer som Cannabis dreier det seg ofte om ungdommelig opposisjon mot foreldre og mot samfunnet. Derfor mener vi det er feil at ungdom skal bli stigmatisert og få fremtiden sin ødelagt på grunn av det. Selvsagt skal man jobbe inn mot ungdom, men tradisjonell straff kan være like skadelig som nyttig. All den tid det ikke er noen entydig forskning som viser sammenheng mellom legalisering og økt konsum er det ikke grunnlag for å forby det. AUF i Aust-Agder mener at forbud ikke er en fornuftig måte å takle samfunnsproblemer. AUF i Aust-Agder ønsker derfor å: Legalisere cannabis til medisinsk bruk Innføre heroinassistert behandling for de aller tyngste brukerne som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling Avkriminalisere bruk av lettere narkotiske midler. Opprettholde dagens forbud mot produksjon og videresalg av narkotika Fylkesstyrets innstilling: Forslaget avvises Forslag 26: Anonymt jobbsøk Vi hører ofte historier i dag om hvordan søkere med innvandringsbakgrunn ikke blir innkalt til intervju etter å ha levert jobbsøknad. Hvis du heter Abdullah kan det være mye vanskeligere å få jobb enn hvis du heter Ola. Et prøveprosjekt med anonyme jobbsøknader i Oslo kommune førte til at antallet søkere med minoritetsbakgrunn som fikk innkalling til intervju ble doblet. I starten av januar la forskerne Arnfinn Haagensen Midtbøen ved ISF og Jon Rogstad ved FAFO frem en forskningsrapport som viste at jobbsøkere med minoritetsbakgrunn diskrimineres. AUF må som ett likestillingsorientert ungdomsparti gjøre det vi kan for å sikre alle reelle muligheter til å komme seg ut i arbeid. Det er kompetanse og ikke navn som skal avgjøre hvorvidt du er egna for en jobb eller ikke. Derfor vil: 18

19 *AUF i Aust-Agder vil ha prøveprosjekt med anonym jobbsøknad flere steder i landet for å senere vurdere om vi skal innføre det på landsbasis Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene, men vil peke på at også andre virkemidler bør vurderes. Oversendes redaksjonskomiteen. Forslag 27: Sekstimersdagen Vi må få inn en helt ny tankegang i arbeidslivet, hvor vi ser gevinstene av store løft, fremfor å fokusere på kortsiktig økonomi. Det er 6-timersdagen. Det vil gjøre det mye mer attraktivt for mange å stå lenger i jobb. Det vil bedre tidsklemma og gi mer tilfredse medarbeidere. Det vil bedre helsen og motvirke veksten i uføretrygden Det er flere eksempler på vellykkede forsøk med sekstimersdag enn det motsatte, både i Norge, Sverige og Tyskland. Nå sist Tines fabrikk i Heimdal. Resultatene er at selv med samme bemanning går produktivitet og tilfredshet blant arbeidere opp, og sykefravær og slitasje ned. Det er viktig at ledelsen samarbeider med de ansatte og tillitsvalgte under hele omstillingen, og gir dem mye innflytelse over hvordan den best gjøres. Hvis vi jobber like mye som i dag, og skatter like mye vil vårt private forbruk omtrent tredoble seg innen Hvis vi øker skatten og jobber kun seks timer vil det private forbruket fortsatt øke med 1.6. Dette er mer bærekraftig for miljøet og velferdsstaten. Vi vil da bli mer klimavennlige, få mer fritid, en sterkere velferdsstat og mer effektiv arbeidskraft. AUF i Aust-Agder vil at sekstimersdagen skal være en mulighet på norske arbeidsplasser hvor det ikke krasjer med andre ordninger. Fylkesstyrets innstilling: Det er i gang forsøksordninger med arbeidstid i flere bransjer og sektorer. Disse må ha en tilstrekkelig lengde for å kunne vurdere virkninger over tid, både for den enkelte arbeidstaker, for samfunnet som helhet og i forhold til lov- og avtaleverk. Samtidig vet vi også at behovet for arbeidskraft vil øke sterkt i årene som kommer. Tiden er derfor ikke inne nå til å ha en generell reduksjon i arbeidstida. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at bedrifter kan ha forsøksordninger med kortere arbeidstid, såfremt begge parter er enige om det. Forslaget avvises. Forslag 28: Bevar sykehuset i Arendal Etter Helse Sør-Øst sine vedtak i Utviklingsplan 2030 har det blitt skapt usikkerhet rundt fremtiden til sykehuset i Arendal. Sørlandet Sykehus Arendal er et sentralsykehus, ikke et lokalsykehus, men styret i Helse Sør-Øst ser i fremtida for seg Arendal som et lokalsykehus. SSA betjener en 19

20 befolkning langt over det som helseministeren har satt som minstegrense for opprettholdelse av fullverdige sykehus, med over innbyggere i fylket. AUF i Aust-Agder er glade for at helseministeren har gått ut og sagt at begrepet «hovedsykehus» ikke eksisterer, men vi forventer samtidig at helseministeren rydder opp i den usikkerheten som er skapt og sørger for at de helsefaglige tilbudene i Arendal ivaretas i den videre prosess med strategiplan AUF i Aust-Agder vil: Bevare Sørlandet Sykehus Arendal (SSA) som et fullverdig sykehus, med fullverdige akutt- og fødetilbud, inkludert barneavdeling. At spesialistenheter som i stor grad utfører planlagte inngrep (ikke akutt) kan spesialiseres, men at det må opprettholdes spesialistenheter både i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonen. Sees også i sammenheng med forslag 8 og 14. Oversendes redaksjonskomiteen som bes utarbeide et helhetlig forslag til uttalelse om sykehus. Forslag 29: Elever som tar omvalg må ikke straffes Den blå-blå regjeringen ønsker å straffe elever på videregående som tar omvalg, i og med at de ikke får en ny sjanse til å ta fellesfag på nytt. Dette har svært negative konsekvenser for den enkelte elev, som kanskje må bli stående med karakter i norsk, matte, etc. som ikke gjenspeiler potensialet. I tillegg blir eleven deltidselevsom er negativt for skolemiljøet og gjør det vanskelig å gå lån fra lånekassen. AUF i Aust-Agder vil: At elever som tar omvalg skal få ta fellesfag selv ved omvalg og skal bli stående med beste karakter. Fylkesstyrets innstilling: Støtter intensjonene og oversendes redaksjonskomiteen. Sees i sammenheng med forslag 2. Forslag 30: Menneskehandel Millioner av kvinner og barn er ofre for trafficking verden over. De kidnappes av kriminelle for å bli prostituerte i et bordell, eller fraktes til Europa der de må betale tilbake reisekostnader og renter for frakten dit, eksempelvis ved å prostituere seg. Ofrene står ofte i en form for fiktiv gjeld til sine bakmenn, som i praksis viser seg umulig å tilbakebetale, og resultatet blir at de ikke finner noen utvei. Menneskehandel innebærer dermed kjøp og salg av mennesker. Man regner med at det finnes rundt 36 millioner ofre for menneskehandel i verden. Også dette er noe som oftest rammer kvinner og mindreårige. Prostitusjon er vold og overgrep mot kvinner og er ikke en del av siviliserte samfunn. Kvinner og barn traffickeres til Europa i dag for å selge sex. I Norge har vi hatt et 20

Politiske vedtak fra årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti 14.-15.mars 2015

Politiske vedtak fra årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti 14.-15.mars 2015 Politiske vedtak fra årsmøtet i Aust-Agder Arbeiderparti 14.-15.mars 2015 Aust Agder Arbeiderparti mener Universitetet i Agder (UiA) fortsatt må legge til rette for desentraliserte deltidsstudier og videreutdanningstilbud

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

Innkomne forslag til årsmøte 2014,

Innkomne forslag til årsmøte 2014, 1 2 Innkomne forslag til årsmøte 2014, Telemark Arbeiderparti 3 INTERNASJONALT: 4 5 6 AUF i Telemark FORSLAG 1 - Midtøsten: 7 8 9 10 11 12 13 Det må utformes en aktiv anbefaling til næringslivet fra norske

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2015...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg...

Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... Innholdsfortegnelse: Forslag 1.1 Nominasjon til fylkestingsvalg... 3 Forslag 2.1 Nettbuss linje 9 Mysen-Oslo og linje 206 Mysen-Sarpsborg... 4 Forslag 2.2 Åpen linje mellom Mysen St. og Sarpsborg St....

Detaljer

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold

Debatthefte. Landskonferanse for ungdom 2015. Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg. omtanke solidaritet samhold Debatthefte Landskonferanse for ungdom 2015 omtanke solidaritet samhold Hvor går veien videre? Vår framtid vårt valg Innhold Velkommen til debatt... 3 Praktiske opplysninger... 4 Politisk handlingsprogram....

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets skolepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets skolepolitikk hva, hvordan og hvorfor Innhold En god skole for alle 4 Arbeiderpartiets skolepolitikk på 1-2-3 7 1. Muligheter for alle 7 2. Trygghet og trivsel for bedre læring 7 3. Yrkesfag

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger

Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre aktuelle problemstillinger Utdannings- og orskningsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår dato Vår referanse Deres dato Deres referanse 2003-11-15 SAY/OSØ 2003-06-17 200305514 Høring - Kvalitetsutvalgets innstilling og andre

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte 7. 10. april 2011

LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte 7. 10. april 2011 1 LANDSMØTEFORSLAG Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte 7. 10. april 2011 Innsendt fra partiorganisasjonen i Oppland og Oppland Ap Behandlet i styremøte i Oppland Ap 26. november

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012. MØTEBOK Oslo Venstres årsmøte 18. - 19. Februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012. MØTEBOK Oslo Venstres årsmøte 18. - 19. Februar 2012 MØTEBOK Oslo Venstres årsmøte 18. - 19. Februar 2012 versjon 2 utsendt 13.februar 2012 Praktiske detaljer: Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 (over gaten for Hotel Bristol) Dato: Lørdag

Detaljer

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13

ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 ARBEIDSGRUPPEN FOR VOKSENOPPLÆRINGEN I BERGEN ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING TIL BYSTYRESAK OM STATUS OG UTFORDRINGER eg/08.04.13 1. FORORD Byråd for barnehage og skole satte ned en arbeidsgruppe i januar

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer