Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 1"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT, fase 1 pr Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 1

2 PROSJEKTETS ORGANISERING Styringsgruppen Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus Solveig Helene Midttvedt Drammen kommune Kari Jokstad Drammen kommune Trygve Kongshavn Praksiskoordinator, Fjell legesenter Prosjektgruppen Navn Organisasjon Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus Eline Juel Bjørkevik Fylkestannhelsetjenesten Praksiskoordinator, Fjell Trygve Kongshavn legesenter Solveig Helene Midttvedt Drammen kommune Cathrin Wenus Innleid konsulent, KEF Anab Abdi Brukerrepresentant May Kvernstuen Leder av fylkeslaget diabetesforbundet Prosjektansvarlig Navn Organisasjon Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Telefon Mail Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 2

3 KORT STATUSRAPPORT Denne rapporten beskriver det arbeid som er gjort frem til dags dato med etablering av et læringsog treningstilbud i fellesskap mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det er gjennomført en pulje med 20 deltakere og vi starter opptak av nye i september. Sammen med gjennomføring av den første gruppen har vi hatt designbyrået Kadabra, som på vegne av Helsedirektoratet har bistått oss med utvikling av denne tjenesten. De felles erfaringer som både gjennomføringer og designprosessen har gjort er uttrykt i den tjenesten som tilbys deltakere som deltar fra høsten av. Prosjektet vil fortsette ut 2011 med samme styringsgruppe og prosjektgruppe bestå som i dag med mål å få tilbudet over i ordinær drift fra Således er ikke prosjektet avsluttet verken i forhold til regnskap og på andre måter. Prosjektet har fått videre finansiering fra Helsedialog for å innføre og få erfaringer fra den første runden inn i driftsorganisasjonene ved Drammen sykehus, Drammen kommune og øvrige deltakere. GJENNOMFØRT LÆRINGS- OG TRENINGSTILBUD. Det har vært gjennomført en gruppe av tilbudet som har strukket seg over 23 samlinger over 12 uker. I tillegg har det vært gjennomført individuelle helsesamtaler ved oppstart og avslutning av gruppen. Se illustrasjon til høyre for en oversikt over tilbudet. 20 deltakere gjennomførte helsesamtale 1. Av disse falt 4 stk fort fra, en på grunn av manglende motivasjon og to på grunn av sykdom i nær familie og 1 av ukjent årsak. 15 stk har gjennomført hele kurset og hatt helsesamtale 2. Det er således bare en person som har falt fra etter at innledende samlinger var gjennomført. Sett ut fra frafallsandel på våre ordinære tilbud er dette godt innenfor de forventninger vi har hatt. AKTIVITETER I PROSJEKTPERIODEN Oversikt over aktiviteter i prosjektet følger vedlagt som Vedlegg A. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 3

4 ERFARINGER SÅ LANGT Generelt kan vi si at vi har nådd målet vårt med at over halvparten av deltakerne har gjennomført alle aktiviteter i gjennomføringen. Flere har deltatt på store deler av gjennomføringen, men ikke på samtlige. Ved oppstart hadde mange av deltakerne en helsemessig situasjon slik at de normale tester en benytter ved frisklivssentralene for blant annet å måle kondisjon måtte justeres ned. Etter avslutning har de aller fleste rapportert at de har opplevd mestring eller gjort en endring i forhold til de punktene vi satte opp: selvopplevd helse, bedret kosthold gjennom økt bevissthet og selvopplevd endring, bedret fysisk form både selvopplevd og målbart, sosialisering gjennom å møte andre og lære språk, økt bevissthet og konkrete endringer i forhold til tannhelse. Familiene har merket en endring i forhold til kosthold og har fått et godt forbilde i mor som trener og handler sunne matvarer. Et konkret biprodukt av DiaHelse er treningsgruppe på tirsdager klokken av tidligere deltakere og andre møtes utenfor Fysioteket og trener sammen. Nå er de sine egne lærere/trenere, sier de. Gruppen ledes av tidligere Diahelsedeltaker. Sitater fra noen av deltakerne: jeg føler meg friskere jeg har mindre vondt jeg sover bedre nå orker jeg å lage middag, det orket jeg ikke før å, jeg er så glad for at jeg får være med dette, jeg har vært så isolert nå kommer jeg meg ut får treffe andre, frisk luft! Dette er en møteplass som jeg har savnet etter mange år i Norge, Jeg har vært så isolert:, ikke funnet frem til hvor jeg kunne gå. I mitt hjemland gikk jeg mange km hver dag! Her i Norge sitter jeg bare inne og da blir jeg syk i begynnelsen var det både vondt og slitsomt. Jeg tenkte: Går dere virkelig bakken og i all slags vær? Parallelt jobber vi med Kadabra for å ferdigstille den endelige modellen og med å rekruttere deltakere til ny runde til høsten. Modellen er presentert i neste avsnitt. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 4

5 UNDERVISNINGSFORMEN Gjennomføringen har brukt lite tradisjonelle læringsmåter. Dette skyldes blant annet deltakere uten skriftlig språk og utfordringer ved å gjennomføre utdanning til grupper med 5-6 ulike språkgrupper. Mye av opplæringen har skjedd gjennom muntlige diskusjoner både i grupper og ved en til en undervisning samtidig med den fysiske aktiviteten. Et eksempel på metode kan være kosthold. Tallerkenmodell er brukt som metode i kostholdsundervisningen. Alle har blant annet fått utlevert papptallerken med beskjed om å fylle tallerkenen med 50 % grønnsaker 25 % protein og 25 % karbohydrater. Det er brukt bilder av matvarer i denne undervisningen samt butikkbesøk og lite tekst. Læringen er også strukket inn i dagliglivet til deltakerne gjennom hjemmeoppgaver, og da spesielt i forhold til kosthold. Eksempel på oppgave: Lag egen mat hjemme etter denne modellen til fredag. Ta bilder av resultatene. To av bildene som svar på oppgaven Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 5

6 Totalt har deltakerne deltatt på 23 samlinger av to timer hver gang, hvor første time stort sett er brukt til fysisk aktivitet. Under aktiviteten har også tiden blitt brukt til å diskutere faglige emner, som teori om fysisk aktivitet og diabetes, skotøy, klær for uteaktiviteter, mat etc. Den totale perioden med faglig innhold strekker seg derfor over lenger periode enn det timeplanen kan vise. Det vises til Vedlegg B. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 6

7 Plan for implementering i drift Vi starter opp med tilbudet igjen i september. Denne nye runden blir gjennomført etter den ny tjenestemodell som er laget i fellesskap mellom DiaHelse og Kadabra. En stor endring i forhold til vårens runde er at vi nå vil operere med rullerende oppstart. Det vil si at vi ikke får en gruppe som starter på ett tidspunkt og som avslutter på ett tidspunkt. Dette grunner flere årsaker. En er at ved dedikerte kursgrupper kan det gå veldig lang tid fra henvisning til oppstart, noe som har en negativ funksjon i forhold til motivasjon. En annen er at ved lange kurstilbud som dette (opp til 16 uker) kan enkelte ha ferie eller få annen sykdom i gjennomføringsperioden. Ved en fast gruppe vil de da gå glipp av en mengde trening og læring. Ved rullerende oppstart vil deltakerne kunne komme inn i loopen igjen og få deltatt i alle aktiviteter. Videre prosjektorganisering ut 2011 og implementering inn i driftsorganisasjonene fra Implementering inn i driftsorganisasjonene medfører en del avklaringer i forhold til hele tjenestekjeden og da også sett ut fra kommunens planer i forhold til tjenestetilbud i etterkant av samhandlingsreformen. Skal deltakerne være deltakere på et kommunalt tilbud, er de pasienter på sykehuset og skal de således journalføres der eller finnes det en måte i driftsorganisasjonene å sammenkoble tjenestene slik at det fra deltakers side oppfattes som ett tilbud. Arbeidet med implementering og avklaring av roller og ansvar i driftsorganisasjonen må gå sammen i løpet av hele høsten i tillegg til gjennomføring av selve opplæringen. Det antas at alle spørsmål ikke er besvart i forkant av oppstart at tilbudet i ordinær drift. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 7

8 HAR VI NÅDD MÅLENE SOM VAR SATT I PROSJEKTSØKNADEN? Fra prosjektsøknaden til pulje 1: Vi ser at både helseforetaket og kommunen har klare mål om å tilby gode helsetilbud for denne gruppen. Dette pilotprosjektet er derfor en arbeidsmetode og et helsetilbud som vi ønsker å prøve ut og optimalisere slik at det kan fortsette også ut over prosjektperioden.. Dette prosjektet har som mål å utvikle og gjennomføre metodikk som fungerer for denne målgruppen. Et av resultatene vil være en plan for hvordan denne type opplæring kan operasjonaliseres i et samhandlingsreformsperspektiv. Det er i perioden utviklet både verktøy og et tilbud til en rekke av byens innbyggere. Metodikk er utprøvet i kursgruppen som ble gjennomført våren 2011 og metodikken har blitt justert og kjøres i pilot høsten Samhandling mellom helseforetak, kommuner og andre har avdekket at vi har en jobb å gjøre i forhold til å presentere for deltakere en tjeneste som fremstår som sømløs. Det antas at de lovendringer som ble vedtatt i Stortinget 14. juni vil kunne berede grunnen enda mer. En konkret plan for operasjonalisering i et samhandlingsreformperspektiv er i gang. Det konkrete innhold i denne planen vil styringsgruppen ta stilling til. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 8

9 STATUS BUDSJETT/REGNSKAP Prosjektet med å etablere I statusrapporten pr ble det søkt om å få overført prosjektmidler fra 2010 til 2011, noe som av Helsedialog ble gitt aksept for pr mail fra Eli Hansen av 29. okt Selve gjennomføringsperioden av tiltakene går over så lang periode at alle aktiviteter og kostnader ikke er avsluttet pr i dag Dette gjelder honorarer til foreleser, kostnader til felles erfaringsseminar mellom ahusprosjektet og Diahelse, profileringsartikler som Roll-up med mer. Honorarene er kjørt via Sykehuspartner men er ikke regnskapsført pr i dag. Denne rapport inkluderer derfor de kostnader som er regnskapsført til og med mai. Komplett regnskap med dekning av del av lønnsutgifter for de deltakende avdelinger/organisasjoner oversendes så snart det foreligger. Dette antas av controllèr å foreligge i august. REGNSKAP pr 1. juni 2011: Data HG Konto Sum av Regn d.p. Sum av Bud d.p. Sum av Avvik d.p. Sum av Regn hiå Sum av Bud hiå Sum av Avvik hiå Sum av Bud i år 20 Øvrige Inntekter 3509 Andre tilskudd/refusjoner Totalt 20 Øvrige Inntekter Lønnskostnader 5160 Annen variabel lønn Arbeidsgiveravgift Kurs seminarer kongresser og lignende Kurs- og undervisningsmateriell Totalt 50 Lønnskostnader Andre driftskostnader 6790 Tolketjenester Møtekostnader Bilgodtgjørelse oppgavepliktig Reisekostnader ikke oppg. pl. Bruk Diett og nattillegg oppgavepl Totalt 60 Andre driftskostnader Totalt OVERSIKT kostnader som ikke er regnskapsført pr 1. juni: HG Konto Lønnskostnader Honorarer Kurs seminarer kongresser og lignende Andre driftskostnader Profileringsartikler, roll-up etc Møtekostnader 3000 Reisekostnader ikke oppg. pl. Bruk Overføring til med pol senter, delvis dekning av prosjektadm og ledelse samt gjennomføring Overføring til Drammen kommune, delvis dekning av prosjektadm og ledelse samt gjennomføring Andre driftskostnader 2000 Totalt Regnskapsført TOTALT FORBRUK AV TILDELTE MIDLER Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 9

10 OVERSIKT OVER TIDSBRUK I PROSJEKTET Tidsbruk planlegging/prosjektledelse Prosjektgruppemøter, estimat timer, 11 møter, 8 deltakere Møter i arbeidsgrupper Møter i styringsgruppen 80 8 møter, 2 timer, 5 deltakere Prosjektledelse, administrasjon, DK 250 Estimat Prosjektledelse, administrasjon, DS 350 Estimat Detaljplanlegging, forberedelse av undervisning Fysioterapi, kosthold, medisinering 40 Tidsbruk gjennomføring Helsesamtaler 50 Gjennomføring, 5 t a Evaluering 50 Tidsforbruk i prosjektet 1344 Det er ikke ført eget tidsregnskap for prosjektdeltakerne slik at oversikten i forhold til prosjektledelse, administrasjon og løpende planlegging er basert på estimater ut fra jobb i normale normale arbeidsuker. I forhold til gjennomføring og møter basert på konkret timesforbruk. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 10

11 VEDLEGG A Aktivitetsoversikt Aktivitetsnavn Type aktivitet Dato Status Nedsette prosjektgruppe Administrasjon Gjennomført Prosjektetablering Administrasjon Gjennomført Avklaring av samarbeidet med AHUS-prosjektet Administrasjon Gjennomført Få på plass muligheter for barnepass Administrasjon Ikke aktuelt Sendt prosjektrapport Administrasjon Gjennomført Møte med prosjektleder A-hus Administrasjon Gjennomført Avtale om leie av kjøkken er laget Administrasjon Ikke aktuelt Evaluering av pulje 1 Evaluering Påstartet Evaluering av pulje 2 Evaluering Ikke påstartet Utarbeide brosjyre og undervisningsmateriell Gjennomføring Gjennomført Rekruttering av deltakere Gjennomføring Gjennomført Oppstartsmøte med KADABRA Administrasjon Gjennomført Representasjon ved framlegg i H.dir. administrasjon Gjennomført Gjennomføring av helsesamtaler med enkeltdeltakere Gjennomføring Gjennomført Gjennomføring av det gruppebaserte tilbud over 23 møter Gjennomføring Gjennomført Gjennomføring av avsluttende helsesamtaler for pulje 1 Gjennomføring Gjennomført Gjennomføring av evnt pulje 2 Gjennomføring Ikke påstartet Presentasjon av prosjektet på NSH konferanse om minoritetshelse Informasjon Gjennomført Presentasjon på samling for frisklivssentraler i Nordland Informasjon Gjennomført Presentasjon på fysioterapimøtet i Drammen kommune Informasjon Gjennomført Presentasjon for med pol, DS Informasjon Planlagt Dokumentleveranse, Innsiktsdokument Leveranse Levert Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Arbeidsmøte på Fysioteket Planlegging Gjennomført Detaljert plan for gjennomføring av hver aktivitet Planlegging Gjennomført Utarbeide grovplan for gjennomføring: Planlegging Gjennomført Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 11

12 Plan for lokalisering, tid og sted. Planlegging Gjennomført Plan for rekruttering av kursdeltakere Planlegging Gjennomført Beskrivelse av læringsmål Planlegging Gjennomført Etablering av designteam, avtale klar Planlegging Gjennomført Justering av plan for gjennomføring etter WS/designteam Planlegging Påstartet Oppstartsmøte med Kadabra Planlegging Gjennomført Læringsplan er beskrevet Planlegging Gjennomført Planleggingsmøte, innhold Planlegging Ferdig Workshop med Kadabra Planlegging Gjennomført Workshop med designteam, rammeavklaring Planlegging Gjennomført Workshop med Kadabra Planlegging Gjennomført Intervjuer med eksperter i samarbeid med KADABRA Planlegging Ferdig Samarbeidsmøte KADABRA Planlegging Ferdig Beslutning vedr evnt pulje 2 Planlegging Gjennomført Samarbeidsmøte KADABRA Planlegging Ferdig Planlegging av evnt pulje 2 Planlegging Påstartet Workshop med Kadabra Planlegging Gjennomført Workshop med designteam/prosjektgruppen, test av løsning Planlegging Gjennomført Rekruttering, oppsøke mulige kursdeltakere Rekruttering Gjennomført Utviklet informasjonsbrosjyre til henviserer Rekruttering Gjennomført Gjennomføring av samhandlingstiltak med AHUS-prosjektet Samarbeid Pågående Telefonmøter mellom prosjektlederne Samarbeid Pågående Samarbeidsmøte med AHUS, prosjektlederne Samarbeid Gjennomført Felles møte, Diabetesforb. AHUS og DIAHELSE Samarbeid Gjennomført Møte om aktiviteter i etterkant med diabetesforbundet Samarbeid Gjennomført Felles workshop på OUS, Ahus og Diahelse Samarbeid Påstartet Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 12

13 VEDLEGG B Gjennomføringen Diahelse vår 2011 Dato Dag Aktivitet Tema Ansvarlig 8 februar 1. Trening /aktivitet ute Gåtest gruppe 1 Oppstart bli kjent Din innsats teller Karin/Solveig 11 februar 2. Trening /aktivitet ute Gåtest gruppe 2 Din innsats teller Karin/Solveig 15 februar 18 februar 22 februar 25 februar 1 mars 4 mars 8 mars 11 mars 15 mars 3. Trening /aktivitet ute inne Klær og sko Karin/Solveig 4. Trening /aktivitet ute/inne Blodsukkermåling Utdeling av blodsukkerapparat Karin 5. Trening /aktivitet ute/inne Blodsukkermåling Utdeling av blodsukkerapparat Karin 6. Trening /aktivitet ute/inne Ikke tema Karin/Solveig KUN AKTIVITET 7. Trening /aktivitet ute Føtter, forebygging av sår, sår Karin/Solveig/Kirsti poliklinikken 8. EGENTRENING HJEMME! VINTERFERIE D u som deltaker 9. Trening /aktivitet ute/inne Kost Karin/Solveig/Catrin 10. Trening /aktivitet ute/inne Kost Karin/Solveig/Catrin 11. Trening /aktivitet ute Gruppe Kost Tur i butikk gruppe Karin/Solveig/Catrin 18 mars 12. Trening /aktivitet ute gruppe Kost Tur i butikk gruppe Karin/Solveig/Catrin 22 mars 13. Trening /aktivitet ute/inne Kost Karin/Solveig/Catrin0 25 mars 14. Trening /aktivitet ute inne Ikke tema KUN AKTIVITET Solveig/Karin 29 mars 15. Trening /aktivitet ute/inne Tannhelse Eline 1 april 16. Trening /aktivitet ute Tannhelse Eline Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 13

14 april 17. Trening /aktivitet ute Riktig bruk av medikamenter Solveig/Karin/Trygve 8 april 18. Trening /aktivitet ute Fortsette med gode vaner? Diabeteskontroll/Trening og aktivitet Karin/Solveig 12 april 19. Trening /aktivitet ute Fortsette med gode vaner! Kost/ Tannhelse Eline/ Catrin 15 april 19 april 22 april 26 april 29 april TIRSDAG 3 mai 20. Trening /aktivitet ute Tilbud etter Diahelse? Solveig/Karin Påske Påske 21. Trening /aktivitet ute Gåtest gruppe 1 Egenomsorg 22. Trening /aktivitet ute Gåtest gruppe 2 Egenomsorg Karin/Solveig Karin/Solveig 23. Trening /aktivitet ute Avslutning siste gang! Alle involverte Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 14

15 VEDLEGG B gruppe høst 2011 DiaHelse et trenings- og mestringstilbud til kvinner med innvandrerbakgrunn som har diabetes eller som er i risiko for å få diabetes. Drammen sykehus og Drammen kommune ved Fysioteket Frisklivsentralen tilbyr 3 måneder trening og livsstilsrelatert undervisning knyttet til det å leve et godt liv ved å forebygge diabetes, senkomplikasjoner ved diabetes. Tilbudet gjelder innbyggere i Drammen kommune. Deltakerne deltar på trening og tema to ganger i uken i 3 måneder. Undervisning og temaer om kosthold, tannhelse, medisinsk behandling, fysisk aktivitet, trening, klær, sko og eget ansvar for helsen. Deltakere kan henvises til DiaHelse til Sykehuset eller ta direkte kontakt med Fysioteket fortløpende. Vanlig henvisning til Drammen Sykehus: Telefonnummer Språk, behov for tolk Siste målte Hba1c og fastende blodsukker Deltakere vil bli kontaktet for avtale om helsesamtale/motivasjonsamtale og videre informasjon om tilbudet. Treningen og tilbudet starter medio september Egenandel: kroner 400,- Vi har svært gode erfaringer med deltakere som har deltatt: Jeg er gladere Jeg har mere overskudd i hverdagen Jeg orker mere enn før DiaHelse Kontakt: Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen, Schartzgt Drammen, Spesialfysioterapeut Solveig Helene Midtvedt på tlf Diabetes sykepleier Karin Pleym, på tlf Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 15

Sluttrapport DiaHelse II

Sluttrapport DiaHelse II Sluttrapport DiaHelse II 1. ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus, Lærings- og mestringssenteret Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus

Detaljer

Prosjektskisse DiaHelse 1

Prosjektskisse DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter

Frisklivssentralen - status og utviklingsmuligheter ReHabiliteringssenteret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.07.2011 43054/2011 2011/6307 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Komite for helse og sosial 25.08.2011 11/7 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Et godt måltid for flere!

Et godt måltid for flere! Prosjektnr H1/06 Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende Barn/unge-Akershus Et godt måltid for flere! Prosjektrapport - et prosjekt i Gartnerveien barnehage og habilitering Av Karine Grønli

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Saker til behandling. 11/17 11/01064-1 Opptak barnehageåret 2011-2012 3. Avslutning av prosjekt Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Levekårsutvalget Dato: 01.06.2011 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling Fylkesmannen i Finnmark Oktober 2014 Innhold Forord Sammendrag 1.Innledning...

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer