Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 1"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT, fase 1 pr Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 1

2 PROSJEKTETS ORGANISERING Styringsgruppen Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus Solveig Helene Midttvedt Drammen kommune Kari Jokstad Drammen kommune Trygve Kongshavn Praksiskoordinator, Fjell legesenter Prosjektgruppen Navn Organisasjon Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus Eline Juel Bjørkevik Fylkestannhelsetjenesten Praksiskoordinator, Fjell Trygve Kongshavn legesenter Solveig Helene Midttvedt Drammen kommune Cathrin Wenus Innleid konsulent, KEF Anab Abdi Brukerrepresentant May Kvernstuen Leder av fylkeslaget diabetesforbundet Prosjektansvarlig Navn Organisasjon Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Telefon Mail Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 2

3 KORT STATUSRAPPORT Denne rapporten beskriver det arbeid som er gjort frem til dags dato med etablering av et læringsog treningstilbud i fellesskap mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det er gjennomført en pulje med 20 deltakere og vi starter opptak av nye i september. Sammen med gjennomføring av den første gruppen har vi hatt designbyrået Kadabra, som på vegne av Helsedirektoratet har bistått oss med utvikling av denne tjenesten. De felles erfaringer som både gjennomføringer og designprosessen har gjort er uttrykt i den tjenesten som tilbys deltakere som deltar fra høsten av. Prosjektet vil fortsette ut 2011 med samme styringsgruppe og prosjektgruppe bestå som i dag med mål å få tilbudet over i ordinær drift fra Således er ikke prosjektet avsluttet verken i forhold til regnskap og på andre måter. Prosjektet har fått videre finansiering fra Helsedialog for å innføre og få erfaringer fra den første runden inn i driftsorganisasjonene ved Drammen sykehus, Drammen kommune og øvrige deltakere. GJENNOMFØRT LÆRINGS- OG TRENINGSTILBUD. Det har vært gjennomført en gruppe av tilbudet som har strukket seg over 23 samlinger over 12 uker. I tillegg har det vært gjennomført individuelle helsesamtaler ved oppstart og avslutning av gruppen. Se illustrasjon til høyre for en oversikt over tilbudet. 20 deltakere gjennomførte helsesamtale 1. Av disse falt 4 stk fort fra, en på grunn av manglende motivasjon og to på grunn av sykdom i nær familie og 1 av ukjent årsak. 15 stk har gjennomført hele kurset og hatt helsesamtale 2. Det er således bare en person som har falt fra etter at innledende samlinger var gjennomført. Sett ut fra frafallsandel på våre ordinære tilbud er dette godt innenfor de forventninger vi har hatt. AKTIVITETER I PROSJEKTPERIODEN Oversikt over aktiviteter i prosjektet følger vedlagt som Vedlegg A. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 3

4 ERFARINGER SÅ LANGT Generelt kan vi si at vi har nådd målet vårt med at over halvparten av deltakerne har gjennomført alle aktiviteter i gjennomføringen. Flere har deltatt på store deler av gjennomføringen, men ikke på samtlige. Ved oppstart hadde mange av deltakerne en helsemessig situasjon slik at de normale tester en benytter ved frisklivssentralene for blant annet å måle kondisjon måtte justeres ned. Etter avslutning har de aller fleste rapportert at de har opplevd mestring eller gjort en endring i forhold til de punktene vi satte opp: selvopplevd helse, bedret kosthold gjennom økt bevissthet og selvopplevd endring, bedret fysisk form både selvopplevd og målbart, sosialisering gjennom å møte andre og lære språk, økt bevissthet og konkrete endringer i forhold til tannhelse. Familiene har merket en endring i forhold til kosthold og har fått et godt forbilde i mor som trener og handler sunne matvarer. Et konkret biprodukt av DiaHelse er treningsgruppe på tirsdager klokken av tidligere deltakere og andre møtes utenfor Fysioteket og trener sammen. Nå er de sine egne lærere/trenere, sier de. Gruppen ledes av tidligere Diahelsedeltaker. Sitater fra noen av deltakerne: jeg føler meg friskere jeg har mindre vondt jeg sover bedre nå orker jeg å lage middag, det orket jeg ikke før å, jeg er så glad for at jeg får være med dette, jeg har vært så isolert nå kommer jeg meg ut får treffe andre, frisk luft! Dette er en møteplass som jeg har savnet etter mange år i Norge, Jeg har vært så isolert:, ikke funnet frem til hvor jeg kunne gå. I mitt hjemland gikk jeg mange km hver dag! Her i Norge sitter jeg bare inne og da blir jeg syk i begynnelsen var det både vondt og slitsomt. Jeg tenkte: Går dere virkelig bakken og i all slags vær? Parallelt jobber vi med Kadabra for å ferdigstille den endelige modellen og med å rekruttere deltakere til ny runde til høsten. Modellen er presentert i neste avsnitt. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 4

5 UNDERVISNINGSFORMEN Gjennomføringen har brukt lite tradisjonelle læringsmåter. Dette skyldes blant annet deltakere uten skriftlig språk og utfordringer ved å gjennomføre utdanning til grupper med 5-6 ulike språkgrupper. Mye av opplæringen har skjedd gjennom muntlige diskusjoner både i grupper og ved en til en undervisning samtidig med den fysiske aktiviteten. Et eksempel på metode kan være kosthold. Tallerkenmodell er brukt som metode i kostholdsundervisningen. Alle har blant annet fått utlevert papptallerken med beskjed om å fylle tallerkenen med 50 % grønnsaker 25 % protein og 25 % karbohydrater. Det er brukt bilder av matvarer i denne undervisningen samt butikkbesøk og lite tekst. Læringen er også strukket inn i dagliglivet til deltakerne gjennom hjemmeoppgaver, og da spesielt i forhold til kosthold. Eksempel på oppgave: Lag egen mat hjemme etter denne modellen til fredag. Ta bilder av resultatene. To av bildene som svar på oppgaven Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 5

6 Totalt har deltakerne deltatt på 23 samlinger av to timer hver gang, hvor første time stort sett er brukt til fysisk aktivitet. Under aktiviteten har også tiden blitt brukt til å diskutere faglige emner, som teori om fysisk aktivitet og diabetes, skotøy, klær for uteaktiviteter, mat etc. Den totale perioden med faglig innhold strekker seg derfor over lenger periode enn det timeplanen kan vise. Det vises til Vedlegg B. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 6

7 Plan for implementering i drift Vi starter opp med tilbudet igjen i september. Denne nye runden blir gjennomført etter den ny tjenestemodell som er laget i fellesskap mellom DiaHelse og Kadabra. En stor endring i forhold til vårens runde er at vi nå vil operere med rullerende oppstart. Det vil si at vi ikke får en gruppe som starter på ett tidspunkt og som avslutter på ett tidspunkt. Dette grunner flere årsaker. En er at ved dedikerte kursgrupper kan det gå veldig lang tid fra henvisning til oppstart, noe som har en negativ funksjon i forhold til motivasjon. En annen er at ved lange kurstilbud som dette (opp til 16 uker) kan enkelte ha ferie eller få annen sykdom i gjennomføringsperioden. Ved en fast gruppe vil de da gå glipp av en mengde trening og læring. Ved rullerende oppstart vil deltakerne kunne komme inn i loopen igjen og få deltatt i alle aktiviteter. Videre prosjektorganisering ut 2011 og implementering inn i driftsorganisasjonene fra Implementering inn i driftsorganisasjonene medfører en del avklaringer i forhold til hele tjenestekjeden og da også sett ut fra kommunens planer i forhold til tjenestetilbud i etterkant av samhandlingsreformen. Skal deltakerne være deltakere på et kommunalt tilbud, er de pasienter på sykehuset og skal de således journalføres der eller finnes det en måte i driftsorganisasjonene å sammenkoble tjenestene slik at det fra deltakers side oppfattes som ett tilbud. Arbeidet med implementering og avklaring av roller og ansvar i driftsorganisasjonen må gå sammen i løpet av hele høsten i tillegg til gjennomføring av selve opplæringen. Det antas at alle spørsmål ikke er besvart i forkant av oppstart at tilbudet i ordinær drift. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 7

8 HAR VI NÅDD MÅLENE SOM VAR SATT I PROSJEKTSØKNADEN? Fra prosjektsøknaden til pulje 1: Vi ser at både helseforetaket og kommunen har klare mål om å tilby gode helsetilbud for denne gruppen. Dette pilotprosjektet er derfor en arbeidsmetode og et helsetilbud som vi ønsker å prøve ut og optimalisere slik at det kan fortsette også ut over prosjektperioden.. Dette prosjektet har som mål å utvikle og gjennomføre metodikk som fungerer for denne målgruppen. Et av resultatene vil være en plan for hvordan denne type opplæring kan operasjonaliseres i et samhandlingsreformsperspektiv. Det er i perioden utviklet både verktøy og et tilbud til en rekke av byens innbyggere. Metodikk er utprøvet i kursgruppen som ble gjennomført våren 2011 og metodikken har blitt justert og kjøres i pilot høsten Samhandling mellom helseforetak, kommuner og andre har avdekket at vi har en jobb å gjøre i forhold til å presentere for deltakere en tjeneste som fremstår som sømløs. Det antas at de lovendringer som ble vedtatt i Stortinget 14. juni vil kunne berede grunnen enda mer. En konkret plan for operasjonalisering i et samhandlingsreformperspektiv er i gang. Det konkrete innhold i denne planen vil styringsgruppen ta stilling til. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 8

9 STATUS BUDSJETT/REGNSKAP Prosjektet med å etablere I statusrapporten pr ble det søkt om å få overført prosjektmidler fra 2010 til 2011, noe som av Helsedialog ble gitt aksept for pr mail fra Eli Hansen av 29. okt Selve gjennomføringsperioden av tiltakene går over så lang periode at alle aktiviteter og kostnader ikke er avsluttet pr i dag Dette gjelder honorarer til foreleser, kostnader til felles erfaringsseminar mellom ahusprosjektet og Diahelse, profileringsartikler som Roll-up med mer. Honorarene er kjørt via Sykehuspartner men er ikke regnskapsført pr i dag. Denne rapport inkluderer derfor de kostnader som er regnskapsført til og med mai. Komplett regnskap med dekning av del av lønnsutgifter for de deltakende avdelinger/organisasjoner oversendes så snart det foreligger. Dette antas av controllèr å foreligge i august. REGNSKAP pr 1. juni 2011: Data HG Konto Sum av Regn d.p. Sum av Bud d.p. Sum av Avvik d.p. Sum av Regn hiå Sum av Bud hiå Sum av Avvik hiå Sum av Bud i år 20 Øvrige Inntekter 3509 Andre tilskudd/refusjoner Totalt 20 Øvrige Inntekter Lønnskostnader 5160 Annen variabel lønn Arbeidsgiveravgift Kurs seminarer kongresser og lignende Kurs- og undervisningsmateriell Totalt 50 Lønnskostnader Andre driftskostnader 6790 Tolketjenester Møtekostnader Bilgodtgjørelse oppgavepliktig Reisekostnader ikke oppg. pl. Bruk Diett og nattillegg oppgavepl Totalt 60 Andre driftskostnader Totalt OVERSIKT kostnader som ikke er regnskapsført pr 1. juni: HG Konto Lønnskostnader Honorarer Kurs seminarer kongresser og lignende Andre driftskostnader Profileringsartikler, roll-up etc Møtekostnader 3000 Reisekostnader ikke oppg. pl. Bruk Overføring til med pol senter, delvis dekning av prosjektadm og ledelse samt gjennomføring Overføring til Drammen kommune, delvis dekning av prosjektadm og ledelse samt gjennomføring Andre driftskostnader 2000 Totalt Regnskapsført TOTALT FORBRUK AV TILDELTE MIDLER Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 9

10 OVERSIKT OVER TIDSBRUK I PROSJEKTET Tidsbruk planlegging/prosjektledelse Prosjektgruppemøter, estimat timer, 11 møter, 8 deltakere Møter i arbeidsgrupper Møter i styringsgruppen 80 8 møter, 2 timer, 5 deltakere Prosjektledelse, administrasjon, DK 250 Estimat Prosjektledelse, administrasjon, DS 350 Estimat Detaljplanlegging, forberedelse av undervisning Fysioterapi, kosthold, medisinering 40 Tidsbruk gjennomføring Helsesamtaler 50 Gjennomføring, 5 t a Evaluering 50 Tidsforbruk i prosjektet 1344 Det er ikke ført eget tidsregnskap for prosjektdeltakerne slik at oversikten i forhold til prosjektledelse, administrasjon og løpende planlegging er basert på estimater ut fra jobb i normale normale arbeidsuker. I forhold til gjennomføring og møter basert på konkret timesforbruk. Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 10

11 VEDLEGG A Aktivitetsoversikt Aktivitetsnavn Type aktivitet Dato Status Nedsette prosjektgruppe Administrasjon Gjennomført Prosjektetablering Administrasjon Gjennomført Avklaring av samarbeidet med AHUS-prosjektet Administrasjon Gjennomført Få på plass muligheter for barnepass Administrasjon Ikke aktuelt Sendt prosjektrapport Administrasjon Gjennomført Møte med prosjektleder A-hus Administrasjon Gjennomført Avtale om leie av kjøkken er laget Administrasjon Ikke aktuelt Evaluering av pulje 1 Evaluering Påstartet Evaluering av pulje 2 Evaluering Ikke påstartet Utarbeide brosjyre og undervisningsmateriell Gjennomføring Gjennomført Rekruttering av deltakere Gjennomføring Gjennomført Oppstartsmøte med KADABRA Administrasjon Gjennomført Representasjon ved framlegg i H.dir. administrasjon Gjennomført Gjennomføring av helsesamtaler med enkeltdeltakere Gjennomføring Gjennomført Gjennomføring av det gruppebaserte tilbud over 23 møter Gjennomføring Gjennomført Gjennomføring av avsluttende helsesamtaler for pulje 1 Gjennomføring Gjennomført Gjennomføring av evnt pulje 2 Gjennomføring Ikke påstartet Presentasjon av prosjektet på NSH konferanse om minoritetshelse Informasjon Gjennomført Presentasjon på samling for frisklivssentraler i Nordland Informasjon Gjennomført Presentasjon på fysioterapimøtet i Drammen kommune Informasjon Gjennomført Presentasjon for med pol, DS Informasjon Planlagt Dokumentleveranse, Innsiktsdokument Leveranse Levert Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i prosjektgruppen Møte, PG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Møte i styringsgruppen Møte, SG Gjennomført Arbeidsmøte på Fysioteket Planlegging Gjennomført Detaljert plan for gjennomføring av hver aktivitet Planlegging Gjennomført Utarbeide grovplan for gjennomføring: Planlegging Gjennomført Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 11

12 Plan for lokalisering, tid og sted. Planlegging Gjennomført Plan for rekruttering av kursdeltakere Planlegging Gjennomført Beskrivelse av læringsmål Planlegging Gjennomført Etablering av designteam, avtale klar Planlegging Gjennomført Justering av plan for gjennomføring etter WS/designteam Planlegging Påstartet Oppstartsmøte med Kadabra Planlegging Gjennomført Læringsplan er beskrevet Planlegging Gjennomført Planleggingsmøte, innhold Planlegging Ferdig Workshop med Kadabra Planlegging Gjennomført Workshop med designteam, rammeavklaring Planlegging Gjennomført Workshop med Kadabra Planlegging Gjennomført Intervjuer med eksperter i samarbeid med KADABRA Planlegging Ferdig Samarbeidsmøte KADABRA Planlegging Ferdig Beslutning vedr evnt pulje 2 Planlegging Gjennomført Samarbeidsmøte KADABRA Planlegging Ferdig Planlegging av evnt pulje 2 Planlegging Påstartet Workshop med Kadabra Planlegging Gjennomført Workshop med designteam/prosjektgruppen, test av løsning Planlegging Gjennomført Rekruttering, oppsøke mulige kursdeltakere Rekruttering Gjennomført Utviklet informasjonsbrosjyre til henviserer Rekruttering Gjennomført Gjennomføring av samhandlingstiltak med AHUS-prosjektet Samarbeid Pågående Telefonmøter mellom prosjektlederne Samarbeid Pågående Samarbeidsmøte med AHUS, prosjektlederne Samarbeid Gjennomført Felles møte, Diabetesforb. AHUS og DIAHELSE Samarbeid Gjennomført Møte om aktiviteter i etterkant med diabetesforbundet Samarbeid Gjennomført Felles workshop på OUS, Ahus og Diahelse Samarbeid Påstartet Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 12

13 VEDLEGG B Gjennomføringen Diahelse vår 2011 Dato Dag Aktivitet Tema Ansvarlig 8 februar 1. Trening /aktivitet ute Gåtest gruppe 1 Oppstart bli kjent Din innsats teller Karin/Solveig 11 februar 2. Trening /aktivitet ute Gåtest gruppe 2 Din innsats teller Karin/Solveig 15 februar 18 februar 22 februar 25 februar 1 mars 4 mars 8 mars 11 mars 15 mars 3. Trening /aktivitet ute inne Klær og sko Karin/Solveig 4. Trening /aktivitet ute/inne Blodsukkermåling Utdeling av blodsukkerapparat Karin 5. Trening /aktivitet ute/inne Blodsukkermåling Utdeling av blodsukkerapparat Karin 6. Trening /aktivitet ute/inne Ikke tema Karin/Solveig KUN AKTIVITET 7. Trening /aktivitet ute Føtter, forebygging av sår, sår Karin/Solveig/Kirsti poliklinikken 8. EGENTRENING HJEMME! VINTERFERIE D u som deltaker 9. Trening /aktivitet ute/inne Kost Karin/Solveig/Catrin 10. Trening /aktivitet ute/inne Kost Karin/Solveig/Catrin 11. Trening /aktivitet ute Gruppe Kost Tur i butikk gruppe Karin/Solveig/Catrin 18 mars 12. Trening /aktivitet ute gruppe Kost Tur i butikk gruppe Karin/Solveig/Catrin 22 mars 13. Trening /aktivitet ute/inne Kost Karin/Solveig/Catrin0 25 mars 14. Trening /aktivitet ute inne Ikke tema KUN AKTIVITET Solveig/Karin 29 mars 15. Trening /aktivitet ute/inne Tannhelse Eline 1 april 16. Trening /aktivitet ute Tannhelse Eline Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 13

14 april 17. Trening /aktivitet ute Riktig bruk av medikamenter Solveig/Karin/Trygve 8 april 18. Trening /aktivitet ute Fortsette med gode vaner? Diabeteskontroll/Trening og aktivitet Karin/Solveig 12 april 19. Trening /aktivitet ute Fortsette med gode vaner! Kost/ Tannhelse Eline/ Catrin 15 april 19 april 22 april 26 april 29 april TIRSDAG 3 mai 20. Trening /aktivitet ute Tilbud etter Diahelse? Solveig/Karin Påske Påske 21. Trening /aktivitet ute Gåtest gruppe 1 Egenomsorg 22. Trening /aktivitet ute Gåtest gruppe 2 Egenomsorg Karin/Solveig Karin/Solveig 23. Trening /aktivitet ute Avslutning siste gang! Alle involverte Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 14

15 VEDLEGG B gruppe høst 2011 DiaHelse et trenings- og mestringstilbud til kvinner med innvandrerbakgrunn som har diabetes eller som er i risiko for å få diabetes. Drammen sykehus og Drammen kommune ved Fysioteket Frisklivsentralen tilbyr 3 måneder trening og livsstilsrelatert undervisning knyttet til det å leve et godt liv ved å forebygge diabetes, senkomplikasjoner ved diabetes. Tilbudet gjelder innbyggere i Drammen kommune. Deltakerne deltar på trening og tema to ganger i uken i 3 måneder. Undervisning og temaer om kosthold, tannhelse, medisinsk behandling, fysisk aktivitet, trening, klær, sko og eget ansvar for helsen. Deltakere kan henvises til DiaHelse til Sykehuset eller ta direkte kontakt med Fysioteket fortløpende. Vanlig henvisning til Drammen Sykehus: Telefonnummer Språk, behov for tolk Siste målte Hba1c og fastende blodsukker Deltakere vil bli kontaktet for avtale om helsesamtale/motivasjonsamtale og videre informasjon om tilbudet. Treningen og tilbudet starter medio september Egenandel: kroner 400,- Vi har svært gode erfaringer med deltakere som har deltatt: Jeg er gladere Jeg har mere overskudd i hverdagen Jeg orker mere enn før DiaHelse Kontakt: Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen, Schartzgt Drammen, Spesialfysioterapeut Solveig Helene Midtvedt på tlf Diabetes sykepleier Karin Pleym, på tlf Sluttrapport, fase 1 DiaHelse 15

Statusrapport DiaHelse 1

Statusrapport DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN STATUSRAPPORT pr 1.11.2010 Statusrapport DiaHelse 1 Styringsgruppen Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen Prosjektleder

Detaljer

STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder

STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder 1. ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus Solveig Helene Midtvedt Drammen kommune, Helsetjenesten

Detaljer

Sluttrapport DiaHelse II

Sluttrapport DiaHelse II Sluttrapport DiaHelse II 1. ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus, Lærings- og mestringssenteret Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus

Detaljer

Prosjektskisse DIAHELSE II 1

Prosjektskisse DIAHELSE II 1 DiaHelse II ETABLERING AV LOKALT MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes

Detaljer

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011

RAMMEVERK FOR INNSIKT 02.02.2011 RAMMEVERK FOR INNSIKT DIAHELSE - Design av tjeneste for kultursensitiv diabetesforebygging 02.02.2011 Innhold HVEM? Hvem skal vi la oss inspirere av? NÅR? HVORDAN? med hvilke metoder og i hvilken rekkefølge

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

KONSEPTER 29.04.2011

KONSEPTER 29.04.2011 KONSEPTER DIAHELSE - Design av tjeneste for kultursensitiv diabetesforebygging 29.04.2011 2 DiaHelse Frisk, sterk & glad! 4 0 BRUKEROPPLEVELSE En jeg kjenner forteller meg om kurset En jeg har tillit til

Detaljer

Friskliv Ung 16-24 år

Friskliv Ung 16-24 år Friskliv Ung 16-24 år Liv Berit Hæg Spesialfysioterapeut i Drammen kommune Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen Vega, 23 05 11 Bakgrunn Målsetning Målgruppe Frisklivsresept for ungdom Erfaringer til

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Minoritetshelse Tilbudt til innvandrerkvinner i Stavanger kommune. Renata Alves-Syre, klinisk ernæringsfysiolog Juni 2016

Minoritetshelse Tilbudt til innvandrerkvinner i Stavanger kommune. Renata Alves-Syre, klinisk ernæringsfysiolog Juni 2016 Minoritetshelse Tilbudt til innvandrerkvinner i Stavanger kommune Renata Alves-Syre, klinisk ernæringsfysiolog Juni 2016 Innvandring i Stavanger kommune Per 01.01.2015 hadde Stavanger 5049 innbyggere med

Detaljer

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold

Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Evaluering av samarbeid NLSH Frisklivsentralene, Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold Bakgrunn for prosjektet Mars 2011 et samarbeid mellom NLSH/LMS, fylkeskommunen Samarbeid innen folkehelsearbeid er vesentlig

Detaljer

Erfaringer fra TB-prosjektet i Drammen Tillit og kunnskap

Erfaringer fra TB-prosjektet i Drammen Tillit og kunnskap Erfaringer fra TB-prosjektet i Drammen Tillit og kunnskap et samarbeid mellom brukere, helseforetak, kommune og pasientorganisasjon Fadumo Abdi, sykepleier / brukerrepresentant Hege S. Bjelkarøy, TB koordinator

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

«Å leve med diabetes»

«Å leve med diabetes» «Å leve med diabetes» Læring og mestring for pasienter med innvandrerbakgrunn 1 28.04.2015Åshild Bakketun Åshild Bakketun Diabetesforum 22.04. 2015 Tema Bakgrunn Hva har vært viktig for å få dette til?

Detaljer

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1:

Den administrative arbeidsmodellen for samarbeidet i Lister kan skisseres slik det fremgår av figur 1 nedenfor. Figur 1: ListeREhabilitering fase 2 - tverrfaglig kompetanseheving på tvers av kommuner og nivå Prosjektbeskrivelse Om det regionale samarbeidet innen helse i Listerregionen Listerregionen består av kommunene Farsund,

Detaljer

Meldal Kommune. Sluttrapport

Meldal Kommune. Sluttrapport Meldal Kommune Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø

En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06. Sykepleier Tord Hagen, Tromsø En God start! Regionalt diabetesforum i Helse Nord 24.10.06 Sykepleier Tord Hagen, Tromsø Endokrinologisk seksjon, UNN 3 Overleger 3 Diabetessykepleiere poliklinikk, avdeling og kursvirksomhet Elisabeth-senteret

Detaljer

Fysioteket- Frisklivssentralen i Drammen

Fysioteket- Frisklivssentralen i Drammen Fysioteket- Frisklivssentralen i Drammen Elin Hannevig Celius Liv Berit Hæg Kari Jokstad Røst 10.06.13 Elvebyen Drammen Ligger i Buskerud fylke, sentralt på østlandet. Det bor vel 65 000 innbyggere i

Detaljer

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus

Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner. Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bedre svangerskapsomsorg til innvandrerkvinner Innlegg på Ullevål sykehus 01.03.12 Eli Aaby, fagutviklingsjordmor, KK Ahus Bakgrunn for prosjektet Akershus sykehusomrde % innvandrere fra Asia, Afrika,

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. TB-prosjektet i Drammen et samarbeid mellom brukere, helseforetak, kommune og pasientorganisasjon

Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken. TB-prosjektet i Drammen et samarbeid mellom brukere, helseforetak, kommune og pasientorganisasjon Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken TB-prosjektet i Drammen et samarbeid mellom brukere, helseforetak, kommune og pasientorganisasjon Christine Furuholmen, samhandlingssjef Vestre Viken Martha Baroi

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN

Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN Screening av diabetisk retinopati. Jobbglidningsprosjekt ved Øyeseksjonen Molde sjukehus 2014 PROSJEKTPLAN 1 Innhold 1. Introduksjon side.3 2. Formål med prosjektet side.4 3. Prosjektorganisering side.5

Detaljer

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen

Veien videre for det kommunale LM-nettverket. Lærings- og mestringssenteret i Bergen Veien videre for det kommunale LM-nettverket Først en stor TAKK til det kommunale LM-nettverket: Tove Bergan (Bergen Kommune) Anita Alvheim (Bergensregionen) Ann Katrin Øktner & Reidun Braut Kjosås (Voss

Detaljer

Læring og mestring i Tromsø kommune; fra Prosjekt til Drift

Læring og mestring i Tromsø kommune; fra Prosjekt til Drift Læring og mestring i Tromsø kommune; fra Prosjekt til Drift Prosjektleder og koordinator: Cathrine Kristoffersen, Rehabiliteringstjenesten Bergen, april 2015 BAKGRUNN To- årig prosjekt; oppstart 1 mars-11

Detaljer

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk

Samhandlingsreformen kurs i helsepedagogikk Samhandling Innledning 2011 blir for Lærings- og mestringssenteret et nytt år i samhandlingens ånd sammen med kommuner, fagpersoner og brukerorganisasjoner. Lærings- og mestringssenteret sin erfaring tilsier

Detaljer

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen

Sluttrapport. Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen Motivasjonsprosjekt for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Lødingen og Øksnes Sluttrapport Motivasjonsløftet fra ufaglært til faglært helsefagarbeidere i Vesterålen 1. SAMMENDRAG Prosjektet Motivasjonsløftet

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014

HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 HUSK TENNENE! Hurdal- og Eidsvollprosjektet, oppstart 2014 Bakgrunn: Tannhelsestatistikk og SiC-indeks for 12-åringer i Eidsvoll og Hurdal kommuner viser at mange har karieserfaring. Kariesstatistikken

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform

Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012. Ambulant team som samarbeidsform Å leve med diabetes - Fokus på pasienter med innvandrerbakgrunn. Ambulant team som samarbeidsform Samarbeidsprosjekt høst 2010- vår 2012 Bydel Stovner 1 Bakgrunn Ahus opptaksområde - høyest andel innbyggere

Detaljer

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS

Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Prosjekt Kommunalt tverrfaglig trening-, læring- og mestringstilbud for personer med KOLS Kristian Austreim Spesialfysioterapeut Fysio- og ergoterapitjenesten Karmøy kommune Bakgrunn Samhandlingsreformen

Detaljer

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes

Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Diabetesforum Rogaland, 28.10.2014 Anja M. Øvrehus, leder Frisklivssentralen i Sandnes Agenda Frisklivssentraler - hva, hvordan og hvorfor? Frisklivssentralen i Sandnes - organisering, drift og tilbud

Detaljer

Bodø Frisklivssentral. Bodø- modellen

Bodø Frisklivssentral. Bodø- modellen Bodø Frisklivssentral Bodø- modellen Helsefremmende og forebyggende arbeid i Bodø kommune - Målsetting for alle tjenesteområder: ReHabiliteringssenteret - Hverdagsrehabilitering - Fallforebyggende grupper

Detaljer

Forebygging. For mennesker med kronisk lidelse eller funksjonshemning er forebygging svært viktig for åmestre sykdommen og hverdagen på en god måte.

Forebygging. For mennesker med kronisk lidelse eller funksjonshemning er forebygging svært viktig for åmestre sykdommen og hverdagen på en god måte. Forebygging For mennesker med kronisk lidelse eller funksjonshemning er forebygging svært viktig for åmestre sykdommen og hverdagen på en god måte. Forebygging er god helsepolitikk Bidrar til mindre sykelighet

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING. Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal.

FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING. Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal. FAGFORUM MESTRING OG REHABILITERING Tirsdag 5. juni 2012 Lister vgs., studiested Kvinesdal. Saksliste 1. Godkjenning referat og innkalling 2. KOLS og søvnprosjektet SSH v/camilla Gabrielsen 3. Praksiskonsulent

Detaljer

Frisklivs- og mestringssenter

Frisklivs- og mestringssenter Et interkommunalt Frisklivs- og mestringssenter i samhandling med Helse Bergen Trondheim 31.05.112 Gro Beate Samdal, sykepleier, cand.san, spesialrådgiver Forsknings- og utviklingsavdelingen Haukeland

Detaljer

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal

Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Nyhetsbrev juli: Frisklivssentralen i Verdal Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev kommer

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Prosjektskisse DiaHelse 1

Prosjektskisse DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Frisklivssentralen i Sogndal

Frisklivssentralen i Sogndal Frisklivssentralen i Ane K. Solbraa Prosjektleder/Fysioterapeut Bakgrunn Frisklivssentral startet opp gjennom tilskuddsmidler fra Sogn og Fjordane Fylkes Prøveprosjekt fra 1.12.2007 til 1.06.2008, videreført

Detaljer

KOMPETANSEMODULER VED LMS

KOMPETANSEMODULER VED LMS KOMPETANSEMODULER VED LMS Startmodul Endringsmodul Mestringsmodul Lærings- og mestringssenteret i Bergen en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende www.helse-bergen.no/lms Beskrivelse av

Detaljer

Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Samlet årsmelding fra fylkeslagene. 01.08.2011 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige

Detaljer

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Hvordan kan individuell plan og koordinator støtte opp om mestringstiltak for personer med KOLS? Marit Helen Leirheim Systemkoordinator Koordinerende

Detaljer

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29

Tilskuddsordning. Skjemainformasjon. Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema tilskudd bokmål Referanse 1015951 Innsendt 24.04.2012 11:27:29 Tilskuddsordning Tilskuddsordning Kapittel / post 733 79 År dere søker om å motta tilskudd 2012 Tilskuddsordning

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Lene Palmberg Thorsen. Til landets kommuner

Lene Palmberg Thorsen. Til landets kommuner Til: 'postmottak@sula.kommune.no'; 'postmottak@suldal.kommune.no'; 'post@sunndal.kommune.no'; 'postmottak@svelvik.kommune.no'; 'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'postmottak@sogne.kommune.no'; 'post@somna.kommune.no';

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms PROSJEKTDIREKTIV Mobil videokonferanse Grønn samhandling Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Prosjektleder/ kontaktperson: Sissel Hansen, Førstekonsulent, NAV

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving

Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Mal for sluttrapport for deltakerkommuner i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving Sluttrapport sendes prosjektleder Christine N. Evensen: cne@ks.no Dato for utfylling 1. Prosjektnavn 2. Kommune

Detaljer

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT Del 1 og 2. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Del 1 og 2 Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 15.mai 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Vidar Roseth (Helse Førde), Steinar Søgaard (Aurland kommune), Odd Arve

Detaljer

Ny livsstil mat og trivsel

Ny livsstil mat og trivsel Rehabilitering 2005/3/0336 "Ny livsstil mat og trivsel" Lars Gunnar Heggdalsvik Landsforeningen for hjerte og lungesyke Ny livsstil mat og trivsel Sluttrapport Forord Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt

Detaljer

Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune og Haugesund sjukehus, lungeseksjonen. 24.11.14 Prosjektleder Tove Alsaker

Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune og Haugesund sjukehus, lungeseksjonen. 24.11.14 Prosjektleder Tove Alsaker Samhandlingsprosjekt kols Tysvær kommune og Haugesund sjukehus, lungeseksjonen 24.11.14 Prosjektleder Tove Alsaker Målsetting for Samhandlingsprosjektet Utarbeide konkrete tiltak for et godt pasientforløp

Detaljer

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Det ble startet opp i 1999 Fra høsten 2005 ble vi en egen poliklinikk underlagt medisinsk

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Undervisningspakke tuberkulose (TB) - for helsepersonell og lærere

Undervisningspakke tuberkulose (TB) - for helsepersonell og lærere Undervisningspakke tuberkulose (TB) - for helsepersonell og lærere Hege S. Bjelkarøy, TB koordinator DS/KS/RS Skien 19.11.15 Utarbeidet av TB-prosjektet Drammen. Om Vestre Viken HF Etablert 1. juli 2009

Detaljer

Ernæringsløft Buskerud 2015 1

Ernæringsløft Buskerud 2015 1 Prosjektnummer 2014/4729 Tilskuddsordning Tilskudd til utvikling av kommunale oppfølgingstilbud for personer med kroniske lidelser over statsbudsjettet Kap.762 post 60-tildeling høsten 2014 Kommune Modum

Detaljer

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte!

Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Levanger Hvordan formidle kunnskap om kosthold på best mulig måte! Et samhandlingsprosjekt om kosthold mellom Frisklivssentralen Levanger og Innvandrertjenesten Levanger. PROSJEKTRAPPORT L e v a n g e

Detaljer

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold

Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Empowermentprosjektet for Frivilligsentraler, Østfold Evaluering / rapportering 1. Våler kommune - Våler/Svinndal Frivilligsentral 2. Navn på prosjektet Dagens Rett 3. Prosjektansvarlig Daglig leder Karen

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger

Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Nyhetsbrev juni 2012: Frisklivssentralen i Levanger Vi ønsker gjennom dette Nyhetsbrevet å gi informasjon om hva Frisklivssentraler er og fortelle litt om de tilbudene vi kommer til å gi. Nytt Nyhetsbrev

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Frisklivssentralen. Hvem er vi? Hva har vi å tilby? Hvordan virker det? Ulike «forsøk» rettet mot overvektige Barn og overvekt Helsefremmende tiltak

Frisklivssentralen. Hvem er vi? Hva har vi å tilby? Hvordan virker det? Ulike «forsøk» rettet mot overvektige Barn og overvekt Helsefremmende tiltak Alstahaug Kari Mentzoni Frisklivssentralen Hvem er vi? Hva har vi å tilby? Hvordan virker det? Ulike «forsøk» rettet mot overvektige Barn og overvekt Helsefremmende tiltak Frisklivssentralen Alstahaug

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Frisklivssentralen i Surnadal

Frisklivssentralen i Surnadal Frisklivssentralen i Surnadal Gården en grønn arena for frisklivstiltak Ministermøte MR-FJLS/Sommermøte 26. - 29. juni 2012 Bakgrunn for frisklivssentralen: St.meld.nr.16. (2002-2003) Resept for et sunnere

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

BRUKERMEDVIRKNING, ER DET NOE DA? NN : PSYKIATER 2010

BRUKERMEDVIRKNING, ER DET NOE DA? NN : PSYKIATER 2010 2/1/12 1 BRUKERMEDVIRKNING, ER DET NOE DA? NN : PSYKIATER 2010 Ved Terje Binder 2/1/12 2 Hensikten med innledningen Kritisk søkelys på vilje og evne til å gjennomføre brukermedvirkning i psykisk helsevern.

Detaljer

LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient»

LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient» LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient» Lister pårørende og brukerutvalg 25.11.13 Torunn Damman Nordby MÅL 1) Utvikle et e- læringsprogram i rehabilitering av den geriatriske

Detaljer

MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver

MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver MØTEPLASS FOR MESTRING Marianne Munch, MSc Lic Marte Meo supervisor Spesialrådgjver DEMENSPLAN 2015 Demens i yngre år og pårørende er sentrale satsingsområder Prosjektansvarlige May Hilde Garen Nasjonalforeningen

Detaljer

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye

Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hva skal vi samarbeide om? Innlegg på møtet i Stokke kommune 6. april 2011, Melsom skole ved Dagfinn Østbye Hvem er jeg - Dagfinn Østbye! Siv.ing, 59 år, gift bor i Stokke, jobber i Kongsberg Norcontrol

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

God samhandling barn og unge

God samhandling barn og unge God samhandling barn og unge Nettverk i nord Samling 3 2.-3. juni 2015 Olav Elvemo og Gerd Andreassen Fra kaos til kontroll? Tirsdag 2. juni 10.30 Oppstart og velkommen ved prosjektledelsen 10.45 Fremtidens

Detaljer

Budsjettverktøy i SAS FM Pilot i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF. SAS Forum september 2013

Budsjettverktøy i SAS FM Pilot i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF. SAS Forum september 2013 Budsjettverktøy i SAS FM Pilot i Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF SAS Forum september 2013 Hvem er vi Oddmund Runningen prosjektleder Sykehuset Innlandet HF Henrik Andersen - sjefskonsulent

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen, Toril Ringholm, Per-Arne Emaus og Margrete Aanesen

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen, Toril Ringholm, Per-Arne Emaus og Margrete Aanesen Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen, Toril Ringholm, Per-Arne Emaus og Margrete Aanesen 1 2 Spørsmål i undersøkelsen Hvilke tiltak har kommunene iverksatt lokalt i forbindelse

Detaljer

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE

AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE AVTALE OM MOBIL RØNTGENTJENESTE mellom Vestre Viken HF (heretter VVHF ) og kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker (heretter deltakerkommunene )

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT

OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT OPPDAL KOMMUNE SLUTTRAPPORT Samspill Oppdal kommune April 2009 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 3 4. Prosjektorganisering... 4 5. Erfaringer

Detaljer

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016

Nordisk modul for bærekraftig utvikling. Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 Nordisk modul for bærekraftig utvikling Oppstart og erfaringsdeling, Lysebu 21.-22. januar 2016 12:00 13.00 Lunsj Program Torsdag 21. januar 13:00 14:00 Velkommen og presentasjon av deltaker 14:00 14:10

Detaljer

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale.

Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013. Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale. Erfaringskonferanse Fylkesmannen i Aust-Agder 5. desember 2013 Friskere liv med forebygging en helsefremmende samtale Berit Westbye VÅRT PROSJEKT Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

«Et friskere liv med forebygging»

«Et friskere liv med forebygging» «Et friskere liv med forebygging» Et prosjekt i Agder i regi av helsedirektoratet Ved prosjektleder Vest Agder: Trygve Waldeland Forebyggende hjemmebesøk i Agder Midler fra helsedirektoratet til utviklingssentrene

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen - Et prosjekt utført ved utvalgte tannklinikker i Rogaland oktober 2009 mars 2010 Bakgrunn Hvert år dør det over 6 700 mennesker

Detaljer

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011

TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Fra plansmia i Evje, januar 2010 TO KURS I PLANSMIER: RAKKESTAD, 30. JANUAR 4. FEBRUAR 2011 Etter vellykte plansmier i Gjerstad, Evje, Åfjord og Rissa 2009 og 2010 er det nå klart for den femte plansmia,

Detaljer

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010

Glemmen sykehjem USH Østfold. Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Glemmen sykehjem USH Østfold Nettverkssamling Senter for omsorgsforskning Gjøvik 11. februar 2010 Prosjekter 1. Initiere og igangsette tiltaksplanen Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase på sykehjem

Detaljer

Bevegelsesvansker og fall hos eldre

Bevegelsesvansker og fall hos eldre Bevegelsesvansker og fall hos eldre Randi Granbo Randi.granbo@stolav.no Medisinsk klinikk, St. Olavs hospital Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre Orkdal Sanitetsforening Bakgrunn Geriatriske

Detaljer

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS

FRISKLIVSSENTRAL. Værnesregionen DMS FRISKLIVSSENTRAL Værnesregionen DMS Frisklivssentral Værnesregionen DMS Stortingsmelding nr. 16 Resept for et sunnere liv Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett

Detaljer