Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt"

Transkript

1 Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1

2 Hva jeg skal snakke om: Prosjekt kompetanseoverføring LMS aktiviteter i samhandlingsreformen, spesialist- og kommunehelsetjenesten Hva har vært vellykket Utfordringer Hva vi tenker videre Gruppeoppgave 2

3 Vestre Viken helseområde en del av Helse Sør-Øst og består av: Bærum sykehus Drammen sykehus Ringerike sykehus Hallingdal sykestue Avdeling Lier Avdeling Blakstad innbyggere fordelt på 26 kommuner Ca ansatte 3

4 Bakgrunn for, hensikt med og kort beskrivelse av prosjektet: Stortingsmelding 47 - Samhandlingsreformen: Fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid Forvaltning av ressurser Samordnende tilbud med kontinuitet Helhetlige behandlingskjeder og forløp Stortingsmelding 27 Morgendagens omsorg: Krav til bedre samhandling Bygge robuste og faglige miljøer 4

5 Fortsettelse bakgrunn Nye tall viser at mer enn 60 % av folks helseproblemer kan relateres til levevaner. Å motivere for endring av levevaner krever kunnskap gjennom bl.a informasjon og opplæring samt kompetanse på endring og motivasjon. Å bidra til å skape prosesser som gjør folk i stand til bedre å bevare sin helse er en helsefremmende oppgave. Flere av kommunene i vårt helseområde har etablert eller er i gang med etablering av tilbud om frisklivs- og mestringstilbud. Gjennom samarbeid med kommunen ønsker vi å videreføre/styrke arbeidet. For at kommunene skal kunne overta deler av nåværende pasientrettet virksomhet er det behov for å styrke ansatte i kommunene sin kompetanse på følgende områder: Helsepedagogikk Kommunikasjon/relasjonskompetanse Brukermedvirkning 5

6 Strategi 2025 for Vestre Viken Helsetjenestene i Vestre Viken skal organiseres etter pasientenes behov. Sykehusene skal, i samarbeid med kommunene og fastlegene, organisere tilbudet for å sikre rett behandling på rett sted (laveste effektive omsorgsnivå - LEON). Tjenestene skal utvikles fra døgn- til dagbehandling og polikliniske tjenester der dette er hensiktsmessig for pasienter og i tråd med faglig god praksis. Vi skal dekke % av befolkningens behov for tjenester, noe som innebærer at de vanligste spesialiserte tjenester i årene fremover er tilgjengelig i vårt sykehusområde. 5.1 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 3. Målområde 3: Brukerfokuserte tjenester Aktiv oppfølging og systematisering av brukererfaringer Forbedring av pasientinformasjon I strategien er det en rekke vedtak som sier noe om samhandling mellom sykehus og primærhelsetjeneste og hvordan oppgavefordelingen skal være fremover. Vestre Viken har i forhold til kvalitet og pasientsikkerhet satt fokus på oppfølging og systematisering av brukererfaringer og forbedring av pasientinformasjon. Videre pekes det i Strategiplanen at LMS er et viktig satningsområde for Vestre Viken og at dette er et område for utstrakt samarbeid med kommunene. Dette prosjektet svarer til noen av utfordringene som kreves av oss. 6

7 Lærings- og mestringssenteret i VVHF gir ulike opplæringstilbud, kurs, grupper innenfor områdene somatisk helse, psykisk helse, barn og unge som pårørende, pårørende, opplæring til lærere og elever i videregående skole, veiledning og kurs i relasjonskompetanse for ansatte i eget HF og våre kommuner. Det forebyggende og helsefremmende perspektiv er sentralt. Den grunnleggende ideen om at samarbeide mellom fagpersoner og brukere gir et godt resultat er styrende for LMS - virksomheten. LMS er representert inn i samarbeid med Bærum frisklivs- og mestringssenter, Helseløft Kongsberg, Vi samler trådene Ringerike, prosjekt kompetanse, lærings- og mestringssenter for Hallingdalskommunene. Vi samhandler med enkeltkommuner i forhold til gruppetilbud barn og unge, flerfamiliegrupper og tilbud til pårørende og DiaHelse. 5.2 Pasienten i sentrum for samhandling gjennom pasientforløpene Sett fra pasientens ståsted er det neppe særlig viktig om ansvaret er delt mellom en kommunehelsetjeneste og en spesialisthelsetjeneste. Det må være et mål at pasienter og brukere møter en helhetlig helsetjeneste som er godt samordnet, preget av kontinuitet og med helhetlige behandlingskjeder og pasientforløp som ivaretar god behandlingskvalitet, uansett hvem som har ansvaret for de enkelte deltjenestene. Stortingsmelding 47 7

8 Prosjektets navn: Samarbeid om utvikling av lærings- og mestringstilbud i Vestre Viken helseområde. Hovedmål: Etablere samhandlingsforløp som sikrer opplæring og informasjon til pasienter og pårørende med fokus på mestring. Bidra til å styrke kommunene i sitt forebyggende og helsefremmende arbeid Spisse spesialisthelsetjenestens oppgaver i forhold til opplæring av pasienter og pårørende. Prosjekteier: Prosjektet organiseres i avdeling helsefag v/lærings- og mestringssenteret med Helsefagsjef Elisabeth Kaasa. Prosjektmidler: Kr

9 Prosjektets oppgave: Bidra til å styrke kommunene i sitt forebyggende og helsefremmende arbeid Spisse spesialisthelsetjenestens oppgaver i forhold til opplæring av pasienter og pårørende. Prosjektets mål: Styrke kompetansen hos medarbeidere Helsepedagogikk, relasjonskompetanse, brukermedvirking Utvikle en eller flere modeller for lærings- og mestringstiltak i samarbeid med kommunene i VVHF sitt helseområde. Prøve ut modellen(e) gjennom konkrete tiltak. 9

10 Bruk av metode: Modellæring gjennom samarbeid om kurs, grupper og informasjon, tjenestedesign Individuell veiledning Gruppebasert opplæring i kommunikasjon for ansatte (empatisk kommunikasjon) Felles konferanse med kompetanseutveksling og videre arbeid for å nå prosjektets målsetting 10

11 Prosjektorganisering Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektleder Prosjektgruppe 2 Referansegrupper 11

12 Oppstart Det ble vedtatt å starte prosjektet med en felles inspirasjonskonferanse. Denne ble holdt på Sundvollen juni 2013 og samlet 120 deltakere fra kommuner, sykehus, statlig organer og frivillige organisasjoner deltok på konferansen. Evalueringen etter konferansen ga tilbakemelding på at innholdet traff forventingene og ga deltakerne et innspill i forhold til utvikling av LMS tilbud basert på brukernes behov. Konferansen ga også en rekke innspill på aktiviteter videre hvor fokus på kompetansehevende tiltak for ansatte var ett at de viktigste satsningsområdene. Videre ble det pekt på behov for å teste ut forskjellige modeller for samhandling. 12

13 Deltakelse i lokale tilbud hvor ulike metoder benyttes Modelllæring Kunnskapspakker Erfaringer Retningslinjer Rutiner Som deles med hele sykehusområdet Prosjektleders rolle er å bidra i lokale aktiviteter og hjelpe til med ressursdeling. 13

14 Eksempel på organisering av tiltak For grupper som lever med kroniske lidelser kan en se for seg følgende forløp: Kurs/opplæring/informasjon med fokus på årsak, symptom og behandling finner sted i spesialisthelsetjenesten Mestringskurs i å leve med sykdommen - ernæring, fysisk aktivitet, stressmestring m.v finner sted i kommunene Selvhjelpsgrupper etter eksisterende modell med veileder fra kommunen v/behov Årlige temamøter/ temadager for større pasientgrupper med ny kunnskap m.v gjennomføres i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Spesialist-helsetjenesten Kommunen Samarbeide om temadager og samtalegrupper for pårørende til personer som deltar på kurs. En av veilederne fra kommune og en fra Vestre Viken. Samtalegruppene tenkes overført som tilbud i kommunene. Temamøter i VVHF. 14

15 5.2 Styrke lokalbaserte tjenester Fremtidens lokalsykehus skal ha et enda bredere tilbud og romme generalister. Geriatri og indremedisin vil være satsningsområder. Det skal være et bredt tilbud av poliklinikkvirksomhet og dagbehandling knyttet til lokalsykehusene og/eller de lokalmedisinske sentrene. Spesialisthelsetjenesten vil også ha en viktig oppgave i å veilede og bidra med spesialistkompetanse overfor kommunene. Samtidig understrekes det at kompetanseutveksling skal være gjensidig og bygge på at Vestre Viken og kommunene er likeverdige samarbeidspartnere. Vedtatt strategi: Lærings- og mestringssenter (LMS) LMS er et viktig satsningsområde for Vestre Viken. Samtidig er dette et område for utstrakt samarbeid med kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal tilrettelegge for: Tilbud for nydiagnostiserte som blir utredet ved foretaket hvor opplæringstilbudet skal være en del av behandlingsforløpet Diagnoserettede tilbud hvor det er behov for diagnosespesifikk kunnskap Helsepedagogisk ressurssenter som kommunene kan dra veksler på i utviklingen av LMS- tilbud i kommunene 15

16 Lokale aktiviteter To av prosjektets mål har vært modellæring gjennom samarbeid om kurs, grupper og informasjon og individuell veiledning. Det foregår en rekke samhandlingstiltak mellom kommunene og foretaket samt andre aktører. I forhold til pasient og pårørendeopplæring har vi forsøkt å inkorporere aktuelle tiltak inn i prosjektet. De fleste tiltakene er ikke ektefødte barn av prosjektet med rapportering til dette men prosjektet muliggjør Vestre Viken sitt engasjement i disse. En av utfordringene i perioden fremover slik vi ser det er å generalisere den kunnskapen vi har fått igjennom deltakelse i disse tiltak og bredde ut kompetansen. En del av disse erfaringene kan spres gjennom å distribuere materiell samt å se på muligheter for etablering av rutiner, retningslinjer, kunnskapspakker og veiledere. Andre erfaringer har annet format slik at dialog er en viktig spredningsfaktor. 16

17 Område Prosjekt/oppgave Status Nedre og Øvre Eiker Utvikling av informasjonsmateriell og forløp Ferdigstilles 2014 Kommune KEF Asker kommune Deltakelse i prosjektgruppen Fagdager for helsepersonell i kommunene - Diabetes - Kols - Hjerte Brukerkurs - Drammen/Lier - Røyken/Hurum - Solbergmoen Startpakke Godt kosthold, Psykisk helse Lokalt kurs i helsepedagogikk Prosjektet ble startet opp høst Personell fra LMS vil bidra i prosjektet. I gang 8 kommunesamarbeidet Aspergers Syndrom, rettet mot foreldregruppe og unge med diagnosen, to ulike tilbud I gang for personer med Asperger S. Pårørende gruppe Hallingdal Lokalt kurs i helsepedagogikk Diabetes type 2 Kols Lokalt kurs Helsepedagogikk Gjennomført I gang Oppstarfase 17

18 Område Prosjekt/oppgave Status Kongsberg Utvikling av tilbud til pasienter med Kols En del av satsningsområde med pasientforløp Bipolarskolen Ikke kommunalt samarbeid ennå Drammen kommune Etablering av base for LMS tilbud Utvikle direkte tilbud LMS Drammen kommune er etablert Lokalt kurs i helsepedagogikk Videreføring av DiaHelse I 2015 I drift Ringerike Deltakelse i samhandlingsprosjekter 18

19 Folkehelsearbeidet i kommunene Den bærende ideen bak velferdssamfunnet er å tilrettelegge for et godt liv for den enkelte innbygger. Samhandlingsreformen er en velferds og forvaltningsreform som utfordrer kommunens rolle. Kommunene er tillagt et tydelig ansvar for at innbyggerne skal kunne leve sunne og helsefremmende liv og det er et mål at forebygging og behandling i kommunen skal lede til mindre sykdom og kostnadskrevende behandling i spesialisthelsetjenesten. I et folkehelseperspektiv er tiltak som bedrer livskvalitet, trivsel og muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet knyttet til det brede samfunnsrettede Folkehelsearbeidet. Med grunnlag i et offentlig ansvar skal alle samfunnssektorer bidra til å videreutvikle fellesskapsløsninger som påvirker de grunnleggende årsakene til at sykdom og dårlig helse utvikles. 19

20 I helse og omsorgstjenestene dreies nå ressursinnsatsen mot forebygging og tidlig intervensjon framfor bare å reparere. Med flere eldre innbyggere og flere innbyggere med kroniske sykdommer vil det også i økende grad være behov for å iverksette forebyggende tiltak for de som risikerer å bli syke eller de som allerede har utviklet sykdom for å forebygge ytterligere forverring. Gjennom gode strategier for helsefremmende og forebyggende tiltak i hele tjenestekjeden kan vi sammen forhindre at sykdom oppstår og utvikler seg. Det er behov for å etablere forebyggende kommunale tjenestetilbud for endring og mestring av levevaner rettet mot personer som har økt risiko for, eller allerede har sykdommer/utviklet utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse. Dette forutsetter aktive brukere som tar større ansvar for egen helse. Lærings og mestringstilbud bidrar til å øke brukerkompetanse slik at de kan bli friske eller oppnå best mulig funksjon lengst mulig i eget liv. Et samarbeid som sikrer gjensidig kompetanseoverføring mellom forvaltningsnivåene vil gi et kvalitativt godt og hensiktsmessig tjenestetilbud til det beste for brukerne. 20

21 Temaer verdenskafè 1 Hvordan kan du bidra til at pasienten/brukeren med langvarig sykdom tar en mer aktiv rolle i egen behandling og omsorg? 2 Brukermedvirkning skal sikre at brukerens behov er i sentrum. Hva er suksesskriterier for å lykkes med dette 3 Hvordan kan pasientens kompetanse bidra til et bedre pasientforløp? 4 Hvordan kan lærings-og mestringstilbud styrke kommunenes arbeid med helsefremmende og forebyggende arbeid

22 Vurdering Vurdering Det å samarbeide om felles pasient- og pårørendeopplæring har verken kommunene eller foretakene stor erfaring i og det var behov for litt mer kompetanse om hvordan en bygger opp gode læringsløp. Både styringsgruppe og prosjektgruppe satte fokus på det å gjennomføre en større inspirasjonssamling som kunne gi grunnleggende kunnskap til en større gruppe. Spesielt det med å trekke inn brukernes erfaringer inn i læringsforløpene var ukjent for mange. Etter evalueringen etter konferansen viste også at innholdet i stor grad traff forventningene til deltakerne og at de fleste fikk ny kunnskap som de tok med seg hjem. I etterkant av seminaret har det i mange av kommunen blitt satt mer fokus på pasient og pårørendeopplæring og kanskje spesielt i de kommuner som deltok på seminaret. 22

23 Styringsgruppens vurdering De aktiviteter som har vært gjennomført i prosjektet har etter prosjektets skjønn bidratt til nå prosjektets målsetninger. Status hovedmål 1: Bidra til å styrke kommunene i sitt forebyggende og helsefremmende arbeid Kurs i helsepedagogikk og empatisk kommunikasjon Etter gjennomføring vil det totalt i prosjektperioden være 64 personer som har att opplæring i empatisk kommunikasjon og 132 personer som har gjennomgått kurs i helsepedagogikk. Det vil nok også fremover være behov for ytterligere satsning på kompetanseutvikling av fagpersoner både i kommunene og sykehusene. I prosjektperioden har det vært mulig som en del av prosjektet å kunne tilby kursene uten kostnad for deltakerne. Løpende publisering på nettsidene. På nettsidene til LMS er det lagt en rekke verktøy som kommunene kan benytte. Veiledning Vil fortsette uavhengig av prosjektperioden, men organisering og finansiering av individuell veiledning er uavklarte spørsmål. Status hovedmål 2: Spisse spesialisthelsetjenestens oppgaver i forhold til opplæring av pasienter og pårørende. Gjennom modellæringen er det testet ut forskjellige modeller for samhandling. I etterkant av prosjektet vil LMS legge ut disse erfaringene på nettsidene. Det vil fortsatt være arbeid med å utvikle samhandlingen mellom kommunen og foretaket og de lokale samarbeidsutvalgene må trekkes inn i arbeidet. 23

24 Hva vi tenker videre? Vi har igjennom deltakelse i ulike typer samarbeid fått en god del erfaringer. I et så mangfoldig helseområde vil det være behov for ulike typer samarbeid. Erfaringer fra de ulike aktivitetene vil fortløpende bli lagt ut på foretakets hjemmeside. Noen av aktivitetene har vært direkte under prosjektet som egne kurs for helsepedagogikk i kommunene mens andre har vært ulikt initiert og organisert. Deltakelsen har variert fra å delta i prosjekt- og arbeidsgrupper hvor noen har gått over et år og til andre former for deltakelse. Utvikle etablerte samarbeidsområder Strategisk arbeide med avtaler i forhold til oppgavefordeling, spesialisthelsetjenen og kommunene. Videreutvikle etabler informasjon og hjemmesider. 24

25 Gruppebasert opplæring i kommunikasjon for ansatte (empatisk kommunikasjon/helsepedagogikk) Et av områdene som ble omtalt på Sundvollenkonferansen var kompetansehevende tilbud. Felles kurs i kommunikasjon har vært det store satsningsområdet i prosjektperioden. God kommunikasjon med pasienter og pårørende er essensielt for å sikre en god pasient- og pårørendeopplæring. Kurset har vi utviklet som en del av prosjektet og i samarbeid med representanter fra kommuner og brukere. Kurset vi har utviklet har bestått av fem kursdager: Innføring i helsepedagogikk Brukermedvirkning og erfaringsformidling Helsefremmende samtaler Empatisk kommunikasjon og Planlegging av læringsprosesser 25

26 Samarbeid om forebyggende arbeid Vestre Viken og alle kommunene i kommunehelsesamarbeidet har inngått avtale om forebyggende arbeid. Partene har forpliktet seg til å samarbeide om å kartlegge status og utviklingsområder for forebyggende arbeid samt til å fokusere på sammenhengende tjenester. Etablering av samarbeidstiltak innenfor læring og mestring omtales særskilt i avtalen. Helsedirektoratet trekker fram kommunale lærings- og mestringstilbud for å sikre mer tidlig intervensjon mot sykdomsutvikling, en bredere tilnærming til mestring av sykdom eller funksjonssvikt og sikre at brukere over tid og gjennom tettere oppfølging i sitt nærmiljø får mulighet til å tilegne seg verktøy for å håndtere hverdagen på en bedre måte (H.dir god helse gode liv) 26

27 Veiledning Det er en rekke kommuner og andre som har tatt kontakt med LMS for individuell veiledning i å bygge opp tjenester på området pasient og pårørendeopplæring. Områder som har vært diskutert er etablering av lokale tiltak som tilbud til personer som har hatt slag, diabeteskurs, generelle mestringskurs og mer metodisk støtte som informasjon om tjenestedesign. Et av virkemidlene i forhold til veiledning er en nettside hvor ulike interessenter kan finne relevant informasjon. Det er på nettsidene til Vestre Viken derfor etablert en side hvor kommunene samlet kan finne blant annet: Folkehelseprofiler Nyttige verktøy Relevante dokumenter Plandokumenter og noen nasjonale retningslinjer Eksempler på gode samhandlingstilbud Relevante lenker. Nettsiden vil bli oppdatert også etter at prosjektet er avsluttet. 27

28 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 28

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida!

Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal. Plandokument. En forskjell for framtida! Regionplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Plandokument En forskjell for framtida! Oktober 2012 Innhold 1 Bakgrunn og prosess... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Mandat og mål... 4 1.3 Styringsgruppe og

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer