Sluttrapport DiaHelse II

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport DiaHelse II"

Transkript

1 Sluttrapport DiaHelse II

2 1. ORGANISERING STYRINGSGRUPPEN Navn Organisasjon Rolle Kurt Kleppe Josefsen VVHF, Drammen sykehus, Lærings- og mestringssenteret Prosjektleder Karin Pleym VVHF, Drammen sykehus Solveig Helene Midtvedt Drammen kommune, Helsetjenesten Kari Jokstad Drammen kommune, Helsetjenesten Trygve Kongshavn Praksiskoordinator, Fjell legesenter PROSJEKTGRUPPEN Navn Kurt Kleppe Josefsen Karin Pleym Solveig Helene Midtvedt Kari Jokstad Eline Juel Bjørkevik Trygve Kongshavn Cathrin Wenus Anab Abdi Organisasjon VVHF, Drammen sykehus Lærings- og mestringssenteret VVHF, Drammen sykehus Drammen kommune Drammen kommune Tannhelsetjenesten i Buskerud Innleid konsulent, KEF Brukerrepresentant Kontaktinformasjon Prosjektleder VVHF, Drammen sykehus, Lærings- og Kurt Kleppe Josefsen mestringssenteret Telefon Mail

3 2. KORT STATUSRAPPORT DiaHelse er et trenings- og læringstilbud for kvinner i Drammen som har eller står i fare for å få diabetes 2. DiaHelse er et samarbeid mellom Drammen kommune ved Fysioteket Frisklivssentalen i Drammen, fastlegene gjennom praksiskonsulentsordningen og Vestre Viken HF, Drammen sykehus ved Lærings- og mestringssenteret. DiaHelse startet i april 2010 og er videreført i Flertallet av kvinnene som er rekruttert til tilbudet har bostedsadresse på Fjell, men kvinner rekrutteres fra alle områder i Drammen. Vi har også fått forespørsler om deltakelse fra andre kommuner, noe som viser at det er behov for tilbud også i de nærliggende kommuner. Det er et viktig mål for prosjektet at disse kvinnene fortsetter med aktivitet og trening etter avsluttet tilbud ved Fysioteket, og da helst i sitt lokalmiljø. Fysioteket Frisklivssentralen i Drammen har lagt, og legger ned, betydelige personellressurser på å bidra til etablering og drift av tur og treningsgrupper i samarbeid med andre lokale aktører. Deltakere I DiaHelse i 2011: DiaHelse: Antall mottatte resepter = gjennomført helsesamtale Antall treningstimer gjennomført Gjennomsnittsalder 47 ca 47 Antall henvisere 16 8 Antall timer benyttet tolk* Merk at antallet inkluderer hele MÅLSETNING HENSIKT Målet med DiaHelse 2 er å teste ny driftsmodell for samhandling mellom Drammen Sykehus og Drammen kommune i en pilot/prototype utviklet gjennom erfaringer vi har gjort oss i gjennomføringen av DiaHelse 1.

4 4. ERFARINGER SÅ LANGT Overordnede tanker om gjennomføringen: Viktig for tilbudet er at det er kontinuerlig inntak med helsesamtaler både ved oppstart og avslutning. Dette sikrer at deltakerne kan starte med aktiviteter på det tidspunkt de er i endringsmodus. Helsesamtale ved oppstart og avslutning er et viktig tillitsbyggende tiltak og skal fremme motivasjon til å starte opp med og fortsette med gode levevaner. Tilbudet består av trening og undervisning to ganger i uken i 16 uker, hvor deltakeren etter ca 12 uker går over til å bli en Mester. Dette markeres visuelt med en Mesterbutton/Mesterbadge og deltakeren brukes som støtte i undervisning av andre. Samtidig skal deltakeren på dette tidspunkt erstatte en av aktivitetsdagene i DiaHelse med egenvalgt aktivitet i lokalmiljøet. Det er etablert et eget DiaHelse språk både ved henvisning, informasjon og annen formidling. DiaHelse språket er basert på disse huskereglene: Tydelig Direkte henvendelse og enkel informasjon. Eksempelvis: dette synes jeg du bør være med på! Snakk rolig og tydelig. Unngå faguttrykk Vær tydelig på at tilbudet er spesielt tilrettelagt for minoritetsspråklige Muntlig Bruk et enkelt, presist og tydelig språk. Mange kan ikke lese hverken norsk eller eget språk. I mange kulturer er en muntlig avtale og informasjon mer eller like forpliktende som skriftlig avtale/informasjon. Praktisk og visuelt For personer som ikke kan lese eller skrive, verken på norsk eller eget språk, vil skriftlig informasjon virke ekskluderende uansett språk. I en språklig sammensatt gruppe med varierende norskkunnskaper vil det muntlige språket ha begrensninger med tanke på å nå frem til alle. Praktisk læring vil si å lære av å gjøre oppgaver sammen. DiaHelse er et praktisk gjøre - tilbud hvor opplevelsen og følelsen av mestring står i sentrum. Se for øvrig vedlegg (kapittel 7)

5 5. PLAN FOR IMPLEMENTERING I DRIFT Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Drammen sykehus. Dette sikrer videreføring av tilbudet i drift ut Drammen kommune er i planleggingsfase i forhold til etablering av senter for lærings- og mestringsaktiviteter. Saken skal opp til behandling i Drammen bystyre i oktober. Avtalen inkluderer også aktiviteter for å sikre driftsfasen fremover. Fra sykehusets side vil det også høsten 2012 bli gjort en del aktiviteter i forhold til å få etablert tilsvarende tilbud utenfor Drammen kommune. I driftsfasen vil henvisninger gå direkte til Frisklivssentralen. Det arbeides i disse dager med å få ferdigstilt en film som skal brukes i rekrutteringsarbeid, til å involvere familie og som informasjon til annet helsepersonell. Denne filmen vil bli lagt ut blant annet på Youtube men også bli sendt ut til aktuelle arenaer for rekruttering av brukere. Vi har også samtaler med Høyskolen i Buskerud for om mulig å få til en faglig evaluering av effekten av tilbudet for deltakerne. Dette vil i så fall være et forskningsprosjekt som bruker kvalitativ metode i sin evaluering. Vi har samarbeidet med diabetesforbundet som jobber med å etablere likemannsgrupper for tidligere deltakere på DiaHelse. Dette arbeidet fortsetter til høsten, men vil forankres mer i den lokale diabetesforeningen. Hospitanter Det har til nå vært 7 hospitanter ved DiaHelse som har fulgt et strukturert hospiteringsopplegg. Dette er finansiering fra Helsedirektoratet. JANUAR NINA LILLY EEK BYDEL GAMLE OSLO/DIABETESFORBUNDET STUDENT VED NT KOMMUNEOVERLEGE I DRAMMEN, DIABETES FORBUNDET SENTRALT FEBRUAR RADIOGRAFSTUDENT BACHELORSTUDENT I FYSISK AKTIVITET OG HELSE HØGSKOLEN I OSLO/AKERSHUS JUNI: HELSESØSTER FRA SANDE KOMMUNE Erfaringer med hospitanter Det har vært lærerikt å ha hospitanter. De har gjort oss oppmerksomme på positive sider ved tilbudet som at det er en enkel modell og at den fokuserer på brukermedvirkning ved at deltakerne lærer og inspirerer hverandre. Vi får tilbakemeldinger på at modellen er lett å overføre til andre kommuner.

6 6. REGNSKAP Nedenfor er inntatt oversikt over påløpne kostnader. Prosjektet er ikke helt avsluttet og det vil derfor påløpe flere kostnader. Endelig regnskap oversendes når prosjektet avsluttes, jfr tidligere orientering til Helsedialog ved Eli Hansen. Finansiert av Status samhandlingsmidler Honorar til eksterne ) forelesere/bidragsytere Lønnsmidler, ) aktivitetsgjennomføring, 20 % stilling for to personer i fire mnd Utgifter til tolk. Inkl oversetting av ) brosjyrer Diverse driftskostnader ) Brosjyremateriell, Blueroom Seminar i etterkant av ) pilot/prototype. SUM Egenfinansiering Finansiert fra Helsedialog ) Det er noen ufakturerte eksterne bidragsytere. Dette beløper seg til ca ) Fordeling av eller dekning av utgifter til timer til selve gjennomføringen gjøres ved avslutning av prosjektet når timeforbruk og andre kostnader er kjent. Beløpet til aktivitetsgjennomføring er anslått og ikke regnskapsført. Dette skjer i etterkant av erfaringsseminaret. 3) Det vil bli noen tolkeutgifter i forbindelse med seminaret, slik at denne posten vil øke noe, 4) Det er bestilt noe undervisningsmateriell som ikke er levert og derfor ikke fakturert. Dette beløper seg til ca kroner. 5) Pr i dag er ikke seminaret planlagt i detalj. Dette vil være gjenstand for behandling på neste prosjektgruppemøte og møte i styringsgruppen.

7 7. VEDLEGG Temaer Tema Lære om diabetes Lære om klær og sko Blodsukkermåling; hvordan og hvorfor, både teori og praksis Mat og blodsukker Kosthold: Å sette sammen gode måltider? Ernæring generelt Praktisk kosthold, tur til butikken se på matvarer Riktig bruk av medisiner; - tabletter og injeksjoner Sukker: Tannhelse, sukker og ernæring Treningslære Å leve godt med diabetes Min historie fra tidligere deltaker Tannhelse Føtter og diabetes bekledning

8 Møter, foredrag aktiviteter Det er gjennomført en rekke aktiviteter både i egne organisasjoner, i prosjektgrupper og for eksterne organisasjoner. Eksterne presentasjoner: o Minoritetshelsekonferanse o Stand og foredrag på Diabetesforum o Samarbeidsmøte med Ahus o Helsedirektoratet o Marienlyst Helsestasjon o Fjell Helsestasjon o Imente o Introduksjonssenteret o Med.pol.senter o Lederforum Med.avd. o Høyskolen i Buskerud o Nasjonal Frisklivskonferanse i Stavanger 8/2-10/ o Nasjonal erfaringskonferanse for kommunale lærings og mestringstilbud i Trondheim 31/05-1/6-2012

9 8. Materiell som er utarbeidet: Gjennom å være kasus for helsedirektoratets Tjenestedesignkonkurranse for 2011 har et designbyrå fulgt prosjektet i Dette har medvirket til de endringene i organisering og gjennomføring fra DiaHelse I til DiaHelse II. I tillegg har det resultert i materiell som designbyrået har utviklet i nært samarbeid med prosjektet. Noen er laget for å profilere prosjektet ovenfor helsearbeidere og andre som en del i det å få tak i relevante deltakere. Blant annet har samtlige leger i nedslagsområdet mottatt en pakke med informasjonsmateriell som brosjyre til henvisninger, henvisningsblanketter, DVD med relevant informasjon med mer. Annet materiell er utviklet som pedagogisk støtte både for forelesere og for den enkelte deltaker. Nedenfor er medtatt noe av det materiellet som er utviklet. Informasjonsbrosjyre Både som roll-up og som A4 handouts

10 Powerpointmal

11 Dokument for å beskrive egne mål Postkort som skal brukes å sende deltakere i etterkant som en påminnelse.

12 VEDLEGG BROSJYRE TIL HENVISERE En av artiklene som er laget er en brosjyre som er distribuert alle leger, helsestasjonene og andre lokasjoner der aktuelle deltakere kan finnes. Denne er laget i bordmodell

13

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Prosjektskisse DiaHelse 1

Prosjektskisse DiaHelse 1 DiaHelse MESTRINGSTILBUD TIL KVINNER MED IKKE VESTLIGE INNVANDRERBAKGRUNN DiaHelse er et prosjekt for å bedre helsetilstanden for kvinner med ikke vestlig bakgrunn med diabetes og/eller nedsatt glukosetoleranse.

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner

RAPPORT. Pilotprosjekt - FRIDA. Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner RAPPORT Pilotprosjekt - FRIDA Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet INNHOLD Bakgrunn 3 Mål med

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012

Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Sluttrapport Helsedialog / Samarbeidsutvalget 2011-2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Profesjonsrolle, kunnskap og muligheter. Videreutdanning

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen

Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen SLUTTRAPPORT Tilskudd til kommunale tiltak for innvandrere Kap. 521, post 62 del 3 Lønnet kvalifisering etter modell av introduksjonsordningen Kommune: Prosjektets navn: Kontaktpersoner for prosjektet:

Detaljer

Rapport Mange flere vil

Rapport Mange flere vil Rapport Mange flere vil Historikk Mestringskurset "Å leve et friskere liv", ÅLFL, er en norsk utgave av Selvhjelpsprogram for kronisk syke og funksjonshemmede, utviklet ved Patient Education Research Center,

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START

SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START SLUTTRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling For perioden 01.01.2008-31.12.10 Statusrapport for framdrift,

Detaljer

Sluttrapport Helsedialog 2012

Sluttrapport Helsedialog 2012 Sluttrapport Helsedialog 2012 Styrking av likeverdige og integrerende helsetjenester for minoritetsbefolkningen i Hovedstadsområdet: Helseinformasjon og helsedialog på radio et lavterskeltilbud 1. mai

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer