TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD"

Transkript

1 Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Beregnet til Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød Dokument type Rapport Dato TRAFIKKANALYSE B113 BRØNNERØD

2

3 B113 BRØNNERØD INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 1 2. Dagens situasjon Dagens eiendom Trafikk på tilstøtende veinett Trafikkmengder Fartsgrenser Gang- og sykkelveitraséer Kollektivtransport Trafikksikkerhet Veistandard 6 3. Konsekvenser av planforslaget Eiendommen Trafikk på tilstøtende veinett Trafikkmengder Fartsgrenser Gang- og sykkelveitraséer Kollektivtransport Trafikksikkerhet Veistandard andre forhold Kommuneplanen Bypakke Nedre Glomma Avbøtende tiltak oppsummering 14

4

5 1 1. BAKGRUNN Rambøll Norge AS er engasjert av Fredrikstad kommune v/prosjektadministrasjonen i forbindelse med regulering av boligprosjektet B113 Brønnerød i Fredrikstad. Det planlegges nye boliger nordvest for sentrum. I den forbindelse er det behov for en trafikkanalyse som belyser planens trafikale konsekvenser, herunder økt trafikkbelastning på Veumveien fra Christianslund-krysset (rundkjøringen) frem til planområdet. 2. DAGENS SITUASJON Planområdet ligger på Brønnerød, mellom Veum sykehus og Kvernhuset ungdomsskole. Planområdet er bebygd med barnehage med noen tilhørende mindre bygninger. Planområdet for øvrig er ubebygd. 2.1 Dagens eiendom Eiendommen består i dag i hovedsak av skog, jorddekt fastmark, fjell i dagen, dyrka mark, noe bebyggelse (som nevnt over) og kjøreveiene Veum allé og Brønnerødveien. Figur 1: Ortofoto med planområdets avgrensning, vist med gul stiplet linje.

6 2 2.2 Trafikk på tilstøtende veinett Trafikken til og fra planområdet i dag er hovedsakelig fra Evenrødveien via Veum allé og Veumveien via Brønnerødveien. Planområdet er i dag for det meste ubebygd, og genererer således nesten ikke trafikk. Reguleringsplanen legger opp til at Brønnerødveien skal stenges for biltrafikk. Figur 2: Oversiktskart med planområdets avgrensning, vist med sort stiplet linje. 2.3 Trafikkmengder Trafikkmengde (ÅDT total) på tilstøtende veinett er som vist på Figur 3. Tallene er hentet fra Norsk vegdatabank (NVDB). ÅDT-tallene er hovedsakelig fra Der det er gjennomført ÅDT-tellinger, er dette gjengitt i kartet nedenfor. Alle aktuelle strekninger er kategorisert inn i antatt belastning (ÅDT). Der det ikke er gjennomført tellinger av NVDB, har

7 3 konsulent gjort en vurdering av antatt ÅDT basert på antallet boliger og annen bebyggelse som har adkomst via den aktuelle strekningen. Figur 3. Trafikkmengde på tilstøtende veinett rundt planområdet (B113) (Kilde: NVDB). Langs Veumveien er det registrert 7758 ÅDT. Denne registreringen gjelder for hele strekningen fra Christianslund-krysset til like nord for avkjørselen vil Ambjørnrødveien. Registeringen er meget grov, og sannsynligvis er ÅDT veldig avtagende jo lengre nord for Christianslund-krysset man kommer siden det er veldig mange stikkveier og boliger langs strekningen. Dette kan underbygges med den forholdsvis store nedgangen i ÅDT etter passering av innkjøringen til Ambjørnrødveien.

8 4 I selve planområdet er det i dag lite trafikk, i hovedsak til eksisterende boliger i Hestehagen, barnehagen og Veum sykehus. 2.4 Fartsgrenser Fartsgrensene rundt planområdet er illustrert på Figur 4. Det er fartsgrense på 50 og 60 km/t på veiene som fører til/fra og ved planområdet. Figur 4. Fartsgrenser i nærområdet (Kilde: NVDB)

9 5 2.5 Gang- og sykkelveitraséer Det er gang- og sykkelvei/fortau langs Veumveien hele strekningen fra planområdet til Fredrikstad sentrum. 2.6 Kollektivtransport Det går regelmessige bussavganger, en gang i timen mellom alle dager, langs Veumveien mellom Ambjørnrød og Fredrikstad sentrum. 2.7 Trafikksikkerhet Figur 5 viser ulykkene som er registrert i området siden Ulykkene varierer i skadeomfang fra lettere skadd til drept. De fleste av ulykkene har lettere skade. Figur 5. Politirapporterte ulykker med personskade (Statens vegvesen). Ved hver grønne sirkel er det anvist antall trafikkulykker. For de sirklene der det ikke står noe tall, er det registrert én ulykke.

10 6 Christianslund-krysset er spesielt trafikert. Her er det registrert flere ulykker med lettere skade eller alvorlig skade. Ulykkene konsentrerer seg spesielt i krysningspunktene nærmere sentrum. Den mest alvorlige ulykken er registrert like nord for Kvernhuset og involverte en person i en personbil som ble drept. Personbilen skled på glatt føre utfor veien langs en forholdsvis rett strekning Det er registert syv ulykker ved krysningspunkt som inngår i reguleringsplan for B113 Brønnerød og Gangbro Hestehagen-Veumveien. I krysset Veum Allé-Evenrødveien er det registert to ulykker, dette var en utforkjøring og en påkjøring bakfra. I krysset Hestehagen-Veumveien er det registert fem ulykker, tre er mellom to biler, en utforkjøring og en ulykke mellom bil og fotgjenger. Sør for Hestehagen, langs Veumveien, er det registrert to ulykker. Dette har begge vært mculykker med lettere skader. 2.8 Veistandard Både Veumveien, Skogstrandveien og Evenrødveien er opparbeidet med cirka 5,5-6,0 meter kjørebane og 0,25-0,5 m skulder på hver side. Langs den delen av Veumveien med mest tett bebyggelse, mellom Veumveien 74 og Christianslundkrysset, er kjørebanen nærmere 6 meter. videre nordover er kjørebanen ca 5,5 meter. Det er også grøft på begge sider av veien langs hele strekningen, denne er ca 1,0 meter på det smaleste. Det er ingen vegtype i Håndbok H100 som er fullt ut sammenlignbar. Men funksjonsmessig strekningene ligner mest på H1 Nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT < og fartsgrense 60 km/t i Statens vegvesen håndbok H100, selv om strekningene er smalere enn H1. Vegtype H1: Christianslundkrysset er en firearmet med rundkjøring, et knutepunkt med fire tofeltsveier som hver for seg har ÅDT mellom 5000 og Rundkjøringer egner seg godt i kryss der veier av samme type forbindes. I håndbok 263 Geometrisk utforming av veg og gatekryss, stilles det enkelte krav til utforming for rundkjøringer i tofeltsveier. De mest aktuelle kriteriene/kravene for denne rundkjøringen er: - Radius - Trafikkøyer - Fotgjengeroverganger - Frisikt Rundkjøringens radius er cirka meter, avhenger av hvor man måler. Behovet for radius avvhenger mye av farten bilene har. I Christianslundkrysset benyttes ikke hele rundkjøringens utstrekning, og det kan derfor legges til grunn at rundkjøringens størrelse er tilfredsstillende. Det er fotgjengeroverganger i alle fire retninger. Jf. Håndbok 263 bør disse være minimum 5 meter fra vikelinje. I Christianslundkrysset er avstanden meter. Det er trafikkøyer i alle fire retningene. Jf. Håndbok 263 bør disse være minimum 10 meter lange og 2 meter brede dersom fotgjengerovergang. Trafikkøyene er i overkant 10 meter lange og cirka 2 meter brede på det bredeste. Det er generelt god oversikt i hele krysset. Sentraløya er lav og bilister kan enkelt se over den og få et godt totaloverblikk over hele krysset. Midt i sentraløya finnes et lys, som gir god belysning i alle kjøreretninger.

11 7 Figur 6: Christianslundkrysset. Det er gode siktforhold i alle retninger. Bildet er tatt cirka 8-10 meter fra vikelinje. 3. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 3.1 Eiendommen Dagens arealbruk vil i hovedsak bli erstattet med boliger, herunder lavblokker, konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende eneboliger. Det er ikke et konkret utbyggingsprosjekt som går parallellt med reguleringsplanen, det er derfor vanskelig å anslå noe konkret antall boliger. Men det er sannsynlig at det vil kunne bli etablert rundt 300 boenheter innenfor planområdet. 3.2 Trafikk på tilstøtende veinett Avkjøringene fra planområdet vil være i Evenrødveien (vist med ÅDT 1443) og del av Veumveien (vist med ÅDT 3960). Registrerte ÅDT-tellinger tilsier at majoriteten som skal til Ambjørnrød tar av i krysset Veumveien-Ambjørnrødveien. Hestehagen vurderes stengt med bom. Det er usikkert hvor denne vil stenges, men det vil bli et lite stykke fra Veumveien. Trafikken fra Hestehagen og direkte til Veumveien vil reduseres vesentlig. Bakgrunn for at denne ønskes stengt er fordi Hestehagen er bratt, noe som er spesielt uheldig på vinteren, og fordi det er uheldig med så mange utkjøringer direkte ut i Veumveien.

12 8 Figur 7: Oversiktsbilde veikrysset Veumveien-Hestehagen. Over Veumveien vil det etableres gangbro (som illustrert) og Hestehagen vil stenges med bom, nøyaktig plassering er uviss. Nyskapt trafikk Tiltaket vil medføre endringer i trafikkmønsteret til og fra planområdet. En endret retningsfordeling av generert trafikk fra tiltaket i forhold til dagens trafikksituasjon kan ha en innvirkning på det trafikale bildet totalt sett. Trafikk til og fra planområdet vil skje via Veumveien i sørvest og Evenrødveien/Veum allé i nord.

13 9 Figur 8: Foreliggende forslag til detaljreguleringsplan for B113 Brønnerød. Planen åpner for anslagsvis 300 boliger fordelt på frittliggende eneboliger, blokkleiligheter og konsentrert bebyggelse. Hvor mange det blir av hver er vanskelig å anslå, foruten eneboliger der det per dags dato er avsatt 44 tomter. 3.3 Trafikkmengder Ettersom planområdet ligger nær et hovedveisystem, utenfor sentrum og i et område med begrenset busstilbud, anslås en turproduksjon for eneboliger på 4,5 bilturer, kjede-/rekkehus på 4, mens det for lavblokkbebyggelse anslås 3,5 bilturer per enhet. Siden fordelingen av de ulike boligtypene er veldig tas det utgangspunkt i et gjennomsnitt for alle boligene: Frittliggende boliger = 4,5 bevegelser Konsentrert bebyggelse = 4,0 bevegelser Blokkleiligheter = 3,5 bevegelser Totalt: 12/3 * 300 boliger = 1200 nye bevegelser

14 10 Det er vanskelig å anslå hvor stor andel av ny trafikk som kjører inn og ut av planområdet fra henholdsvis nord og sør. Dette henger nøye sammen med hvilken retning man skal og hva som oppleves som den korteste strekning med best trafikkflyt. Sannsynligvis vil de som skal i retning Fredrikstad sentrum benytte avkjørselen i syd, da dette helt klart vil være den korteste veien. Flest bevegelser vil trolig skje i denne retningen. Strekningen mot nord, gir trolig en bedre trafikkflyt med rettere strekning og få avkjørsler gjennom Veum allé, og dette kan potensielt være attraktivt i de tilfeller der begge alternativer er like lange. Trafikken vil i hovedsak bli fordelt på fire retninger fra planområdet: 1. Til Fredrikstad sentrum langs Veumveien 2. Til Solli langs Evenrødveien 3. Til Ambjørnrød fra nord 4. Til Ambjørnrød fra syd 1. Dette gjelder i hovedsak de som arbeider i byen eller må i den retningen av andre årsaker. Mot sentrum er det kollektivtransportmuligheter og det er sammenhengende gangog sykkelveitrasé. Mange beboere skal nok i denne retningen, men vil ikke nødvendigvis være avhengig av bil. Det kan derfor anslås at 2/8 av alle nye bevegelser går i denne retningen. 2. Brønnerød kan potensielt bli et populært sted å bo for ansatte ved det nye sykehuset på Kalnes. En del vil nok behøve å kjøre bil, selv om det også legges opp til økt satsing i kollektiv transport. Anslagsvis vil 3/8 kjøre i denne retningen. 3. På Ambjørnrød finnes barneskole med en del fritidsaktiviteter samt Skogstrand idrettslag. Det er påregnelig at det vil være en del transport av barn til og fra dette. Siden den korteste veien til idrettslaget er fra nord, anslås 2/8 å komme fra denne retningen. 4. Resten av trafikken, 1/8, vil være til Ambjørnrød fra syd. Alternativ Trafikkvekst Illustrasjonen nedenfor viser gjeldende ÅDT med anslått økning i ÅDT og i hvilken retning trafikkveksten fordeles, vist med piler.

15 11 Figur 9: ÅDT-registreringer og forventet økning (vist ved piler) ved gjennomføring av reguleringsplan B113 Brønnerød. 3.4 Fartsgrenser Tiltaket forventes ikke å medføre endringer i fartsgrensen på tilstøtende veinett. 3.5 Gang- og sykkelveitraséer I forbindelse med gjennomføring av B113 Brønnerød er det stilt krav om etablering av gangbro over Veumveien, ved Hestehagen. Dette er en egen reguleringsplanprosess, Gangbro Veumveien-Hestenhagen (ID ). Dette er for å sikre myke trafikanter trygg krysning av Veumveien. Det reguleres også sammenhengende gang- og sykkelvei/fortau gjennom hele planområdet. Dette inkluderer også den delen av Veum Allé der slikt ikke eksisterer fra før.

16 12 Kartet nedenfor illustrerer gang- og sykkelveier (oransje, hovedtraseér) som går i nærområdet. Grønn viser fremtidige gang- og sykkelveier, som enten er sikret i reguleringsplan B113 Brønnerød eller andre reguleringsplaner. Figur 10: Oversikt over eksisterende gang- og sykkelveier (oransje) og fremtidige ved gjennomføring av reguleringsplan B113 Brønnerød. Mellom Brønnerødskogen og Kvernhuset går i dag en turvei. Denne strekningen er nylig regulert, reguleringsplan Kvernhuset-Brønnerødskolen (ID ) med tilretteleggelse for en høyere standard og mulighet for snøbrøyting, slik at den kan oppgraderes til å bli en god helårstrasé for elever til og fra Kvernhuset. Strekningen (Brønnerødskogen) mellom de to fremtidige nye traseene er en blindvei med 11 eneboliger, dette er en veldig rolig og lite trafikert strekning. Denne reguleringsplanen var opprinnelig en del av reguleringsplan for Brønnerødlia, men ble adskilt og gjennomført som en egen plan. Det er ikke fremsatt som et krav, men det er

17 13 sannsynlig at denne reguleringsplanen vil bli realisert i sammenheng med etablering av nye boliger på Brønnerød, reguleringsplanen Brønnerødlia og B113 Brønnerød. 3.6 Kollektivtransport I forbindelse med planleggingen og bygging av nytt sykehus på Kalnes skal det opprettes og legges til rette for økt tilbud av kollektivtransport. Dette vil ha en direkte påvirkning for dette boligområdet da Evenrødveien gjennom Veumskogen er en egnet transportvei til sykehuset. Mange fremtidige beboere vil kunne få utbytte av nye kollektivtransportløsninger, både i retning Kalnes og Fredrikstad sentrum. 3.7 Trafikksikkerhet Som en del av planarbeidet skal det etableres gangbro over Veumveien. Dette vil være en vesentlig bedring for trafikksikkerheten sammenlignet med dagens situasjon, der det er registrert flere alvorlige trafikkulykker i veikrysset Hestehagen Veumveien. 3.8 Veistandard Veistandarden langs Veumveien er i dag er litt smalere enn vegtype H1. Samtidig er trafikkbelastningen vesentlig lavere enn hva H1 er dimensjonert for (12000 ÅDT). Slikt sett kan Veumveien sies å være tilfredsstillende for dagens faktiske belastning. Planforslaget økte belastning vil være anslagsvis 300 ÅDT langs Veumveien, ÅDT vil da bli i overkant av Dette vil ikke gjøre nevneverdige utslag i den totale belastningen. Mange eiendommer har direkte utkjøring i Veumveien, dette er ikke ideelt mtp. trafikksikkerhet. Imidlertid har de fleste stikkveier fra Veumveien tilfredstillende kryssutforming. Det mest kritiske veikrysset er Veumveien-Hestehagen. Gjennomføring av reguleringsplanen for B113 Brønnerød betinger etablering av gangbro over Veumveien. Samt oppgradering av veikrysset Veumveien-Hestehagen. I Christianslundkrysset vil det bli en viss økning i ÅDT utover dagens belastning. 4. ANDRE FORHOLD 4.1 Kommuneplanen Fredrikstad kommune er med i Framtidens byer. Dette er et samarbeidsprogram mellom staten og kommuner for å utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Fredrikstad kommune viderefører med denne planen prinsippene i ATPNG (areal- og transportplan nedre Glomma) og strategiene i Fylkesplan for Østfold gjennom å styrke byutviklingen ved bevisst å prioritere byområdet for boligutbygging. Utdrag av kommuneplanens arealdel: «Med betydelig økt fortetting er det vesentlig også å få til en redusert bruk av bil. Hvis ikke vil man få svært vanskelige trafikk- og miljøforhold i sentrum. Med økt fortetting vil man imidlertid legge til rette for kortere reiser og derigjennom et økt potensial for bruk av sykkel, ferge og buss». Med økt fokus og tiltrettelig for bruk av kollektivtransport og sykkel/gange er det påregnelig at bilbruken vil gå ned. For B113 er forholdene svært gunstige med tanke på bruk av sykkel- og gangfelt samt kollektiv transport, som sannsynligvis vil bedres i forbindelse med bruken av Kalnes sykehus. 4.2 Bypakke Nedre Glomma I forslaget til Bypakke Nedre Glomma er det lagt inn seks nye bomstasjoner i Fredrikstad. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det medføre en vesentlig reduksjon i trafikkmengden. I forslaget er det lagt inn en bomstasjon like nord for Kvernhuset skole, og dette vil få en direkte innvirkning på trafikken langs Veumveien.

18 Avbøtende tiltak Gjennomføring av planen betinger etablering av gangbro, samt bedret kryssutforming. Tiltaket vil også fremskynde etableringen av ny turvei mellom Brønnerødskogen og Kvernhuset. Dersom gjennomføring av reguleringsplan B113 Brønnerød uteblir, vil garantert etableringen av ny gangbro og utbedring av veikrysset Veumveien-Hestehagen utebli, og sannsynligheten for etableringen av turveien er også mindre. Selv om Bypakke Nedre Glomma ikke har noen sammenheng til dette planarbeidet, vil det allikevel fungere som et stort avbøtende tiltak. 5. OPPSUMMERING Tiltaket vil, isolert sett, bidra til en trafikkøkning til og fra planområdet. Imidlertid åpner det også for en vesentlig bedring for myke trafikanter, både for eksisterende og fremtidige boliger. Tiltaket vil kreve etablering av ny gangbro over Veumveien, noe som reduserer faren for ulykker mellom myke trafikanter og biler vesentlig. Dette gjelder også for turveien mellom Brønnerødskogen og Kvernhuset som er regulert med tanke på oppgradering til høyere standard. Det er større sannsynlighet for at turveien blir etablert dersom B113 Brønnerød realiseres, gangbroen vil ikke etableres uten B113 Brønnerød. Det vil bli trafikkøkning langs Veumveien, som allerede er presset. Imidlertid vil mye av trafikkøkningen også skje langs andre strekninger enn bare Veumveien. De avbøtende tiltakene som utløses ved gjennomføring av reguleringsplanen, vil kompensere for den økte trafikken. Dette vil være tiltak som særlig gagner myke trafikanter, men også bedrer trafikkbildet totalt sett.

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter

Dato: Emne: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014. Skrevet av: tegn_3 +47 08 346. Trondheim. Oslo Leiv Eiriksson Senter Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Emne: Områderegulering for Kunnskapspark Ringerike Trafikkutredning Dato: 28.3.2014, med tilføyelser 2.7.2014 Skrevet av: Reinertsen AB v/stefan

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4

TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsgiver Ulsrud Eiendom AS Rapporttype Hovedrapport 2013-06-19 TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 í f j J' RAMB LL JOHN G. MATTESONS VEI 4 2 (12) TRAFIKKANALYSE JOHN G. MATTESONS VEI 4 Oppdragsnr.:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN

TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TRAFIKKANALYSE /// CARL BERNERS PLASS - BUSSTERMINALEN TILTAK NR. 12 KRAFTP AKKE 1 /// APRIL 2014 OPPDRAGSGIVERE Bymiljøetaten & Ruter KONSULENT Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no FORORD

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN

SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN SKEDSMO KOMMUNE SYKKELBYEN LILLESTRØM / STRØMMEN HOVEDPLAN 2013 Sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen, hovedplan 2013 2 INNHOLD INNHOLD... 3 FORORD... 7 1. NORGES BESTE SYKKELBY... 9 1.1 BAKGRUNN... 10 1.2

Detaljer

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest

Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak - Fauske Øst - Fauske Vest Fauske kommune Vestmyra skole Vurdering av skolevei og trafikksikkerhetstiltak Forslag, tiltak og videre arbeid 2015-05-07 Revisjon: 00 07.05.2014 Revidert rapport Mosel Mosel 21.04.2015 Samlerapport Øst

Detaljer

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE

KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region midt Rapporttype Delrapport 2011-11-04 KVU E39 ÅLESUND- BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE DELRAPPORT MOLDE 2 (44) KVU E39 ÅLESUND-BERGSØYA DELRAPPORT MOLDE Oppdragsnr.: 6100867Y

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE

Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025. Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Kommunedelplan for sykkel i Farsund 2015-2025 Planbeskrivelse med ROS-analyse og konsekvensutredning HØRINGSUTGAVE Dato: 10.04.2015 1 Forord Farsund kommune har i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark

Ski Næringspark Tomter AS. Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark Ski Næringspark Tomter AS Trafikk- og støyvurderinger vedrørende nytt konferansesenter i Ski næringspark RAPPORT Rapport nr.: 1 Kunde: Ski Næringspark AS Oppdrag nr.: Dato: 253161 Trafikk- og støyvurderinger

Detaljer

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2

TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA INNHOLD. 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet 2 TRAFIKKVURDERING KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Forutsetninger og usikkerhet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE

DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS INDUSTRIVEIEN INNHO LD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1 Formålet med reguleringen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Filipstad områderegulering - Vedlegg 6. Konsekvensutredningsrapporter. Side 187 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Trafikkvurderinger for alt. 0 og alt. 1 Lang løsning Filipstad områderegulering - Vedlegg

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS

RAPPORT. TITTEL Utbygging av Kilden Trafikkanalyse for Kilden. OPPDRAGSGIVER Sektor Kilden Eiendom AS Norconsult AS, Hovedkontor Postboks 626, 1303 SANDVIKA Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA Telefon: 67 57 10 00 Telefax: 67 54 45 76 E-post: firmapost@norconsult.com www.norconsult.no Foretaksreg.: NO 962392687

Detaljer

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no

Oppdragsgiver. Base Property AS. Rapporttype. Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS. Kilde: www.forus.no Oppdragsgiver Base Property AS Rapporttype Hovedrapport 2013-02-28 TRAFIKKANALYSE FORUS Kilde: www.forus.no FORUS 3 (12) TRAFIKKANALYSE FORUS Oppdragsnr.: 1130294 Oppdragsnavn: Trafikkvurdering Forus

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune

Statens vegvesen. Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy. Hvaler kommune Statens vegvesen Fv. 108 Rød, kryssutbedring - Krysset fv. 108 x fv. 491, Asmaløy Hvaler kommune Region øst Østfold 23.09.2011 1 BAKGRUNN 3 1.1 PROBLEMBESKRIVELSE 4 2 OVERORDNET PLANSTATUS 4 2.1 RIKSPOLITISKE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

Øya og Elgeseter meter for meter

Øya og Elgeseter meter for meter Øya og Elgeseter meter for meter Laget av: Gruppe 30 Bergmann-Paulsen, Henning Fjeldheim, Henning Olav Haugsand, Magnus Jørstad, Olav Anders Slåttedalen, Kjetil NTNU, Trondheim oktober 2005 Bygg- og miljøteknikk

Detaljer