INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNLEDNING TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE NOTAT INNHOLD"

Transkript

1 Oppdragsgiver: Oppdrag: Sjetnan Nedre B7 og B8, reguleringsplan Tiller Dato: Skrevet av: Jorun Gjære Kvalitetskontroll: - TRAFIKKANALYSE SJETNAN NEDRE INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse av dagens situasjon Planområdet og avgrensing av trafikkanalysen Dagens trafikkbelastning på vegnettet Kollektivtrafikk Trafikksikkerhet / gang- og sykkeltrafikk... 5 Beskrivelse av framtidig situasjon Turproduksjon fra framtidig aktivitet innen planområdet Beskrivelse av framtidig trafikkbelastning på vegnettet Trafikksikkerhet / gang- og sykkeltrafikk... 8 INNLEDNING Dette notatet beskriver dagens og framtidig situasjon med utbygging på Sjetnan Nedre på Tiller i Trondheim. Trafikkanalysen tar først for seg dagens situasjon ved planområdet med utgangspunkt i tilgjengelige trafikkdata i NVDB. Framtidig situasjon blir videre beskrevet ut fra framtidige trafikkmengder beregnet ved turproduksjon. Trafikkmengdene beregnes på ÅDT-nivå og danner grunnlaget for støyberegninger for området. Planområdet er den del av et større området som er utredet i Rapporten «Tiller Øst mulighetsstudie». Denne mulighetsstudien gir føringer for et stort utbyggingsområde på Tiller som består av flere delfelt, se Figur 1. Flere delfelt er allerede ferdig utbygd. I denne analysen inngår delfelt 7 og 8. Det er forsøkt å la oppsettet og beregningene i denne analysen være sammenlignbar med tidligere trafikkanalyser for andre deltfelt i området.

2 Side 2 av 9 Figur 1 Overordnet plangrep Tiller Øst (Trondheim kommune, 2005)

3 Side 3 av 9 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 2.1 Planområdet og avgrensing av trafikkanalysen Planområdet ligger på Tiller Øst, cirka 8 km sør for Trondheim sentrum og 1 km (i luftlinje) fra City Syd/Tiller bydelssenter. Bydelen Tiller er i dag en drabantby sør for Trondheim, i yttergrensen for tettbebyggelsen i Trondheim kommune. Tiller er i dag et godt utbygd bydelssenter med handel og service, i tillegg til skoler kike og idrettshall. Området er cirka 46 daa. Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet i dag. Området brukes til jordbruk. Planområdet ligger i et område med dyrket mark, skog og noe myr. Gården Sjetntrøa er tilgrensende nabo i øst og Sjetnan i nord. Ellers avgrenses området av Tiller-ringen øst, og et 30 meter bredt grøntdrag i vest. Et tilsvarende grøntdrag deler planområdet i to i øst-vest retning. Tilstøtende områder er nylig regulert til bolig i sør og vest. I nord og øst er tilgrensende areal LNF område. Trafikkanalysen er avgrenset til vegene omkring planområdet og som knytter planområdet til overordnet vegnett. Dette inkluderer Tiller-ringen, John Aas veg og Ivar Skjånes`s veg. Harald Torps veg kan bli indirekte påvirket av i og med denne er en parallell veg til Tillerringen, men hovedtrafikken til og fra området vil gå på de andre nevnte vegene. Figur 2 - Kart med planområdet ( NVDB) Området ligger cirka 1,5 km fra E6. Det er to kjøreruter til E6 fra området. Den korteste kjøreruten går via John Aas veg til kryss med E6 ved City Syd. Den andre kjøreruten går via Ivar Skjånes`s veg og Østre Rosten og videre sørover til Sandmoen. Når ny E6 er ferdig vil det komme nytt kryss med E6 nærmere planområdet ved Johan Tillers vei.

4 Side 4 av Dagens trafikkbelastning på vegnettet Område er i dag uten bebyggelse og genererer ingen trafikk. Hovedvegene i området, Østre Rosten og E6, har i dag tidvis kapasitetsproblemer. Det pågår nå bygging av nye E6 til Klett og dagens trafikksituasjon er nok påvirket av dette. Figur 3 illustrerer dagens situasjon med ÅDT-tall fra NVDB (okt. 2016) med tungtrafikkandel i prosent. Fartsgrensen på John Aas veg, Harald Torps veg og Tiller-ringen er 50 km/t og Ivar Skjånes`s veg har fartsgrense 40 km/t. Figur 3 Trafikkmengde, ÅDT og tungtrafikkandel i %. Kilde: NVDB, Kollektivtrafikk Det er relativt god offentlig kommunikasjon i området. Figur 4 viser rutetraseèr og bussholdeplasser. Det viktigste kollektivtilbudet i området er buss nr. 46 som går mellom sentrum og Tillerbyen. I retning Sandmoen betjener bussen Harald Torps veg fire ganger i timen i tidsrommet kl , unntatt mellom (cirka) kl. 14 og kl.17 da det er seks ganger i timen. Før kl. 08 er tilbudet tre ganger i timen og etter kl.21 er det to ganger i timen. Motsatt retning til sentrum betjenes Harald Torps veg fire ganger i timen i tidsrommet kl , unntatt mellom (cirka) kl og kl.09 hvor det er seks ganger i timen. Før cirka kl er tilbudet tre ganger i timen og etter cirka kl.1930 er det 2 ganger i timen. Det er opparbeidet en busslomme i Tiller-ringen rett ved planområdet for en eventuell framtidig bussrute.

5 Side 5 av 9 Figur 4 Bussholdeplasser. Kilde: ATB 2.4 Trafikksikkerhet / gang- og sykkeltrafikk Planområdet ligger i nær tilknytning til skoler, barnehager og handel- og service på Tiller. Det overordnede gang- og sykkeltilbudet framstår som trygt da det baserer seg på et separert gang- og sykkelvegnett med planskilte kryssinger med mulighet til å komme seg til skoler, bussholdeplasser, handel og service uten å krysse trafikkerte veger. Figur 5 viser eksisterende gang- og sykkelvegnett. I tillegg er det turstier i grøntområdet mellom E6 og Tiller-ringen som fungerer som snarveier.

6 Side 6 av 9 Figur 5 Gang- og sykkelvegnett med over og underganger. Kilde: Trafikkanalyse Tiller-ringen 170, Rambøll 2012 Data fra NVDB viser at det ikke har vært trafikkulykker på vegnettet i tilknytning til planområdet de siste 8 år. Trondheim kommune gjennomfører regelmessige arbeid med å registrere utrygge kryss og strekninger. Dette arbeidet inngår som en del av arbeidet med trafikksikkerhetsplanen for kommunen og er en del av grunnlaget for å prioritere trafikksikkerhetsmidler. I skolevegrapporten for 2012 er det for Hårstad skolekrets ikke registrert noen utrygge punkt og strekninger på barns skoleveg. BESKRIVELSE AV FRAMTIDIG SITUASJON Planområdet som nå utredes ut er et av de siste delområdene innen planområdet for Tiller- Øst mulighetsstudie. Planområdet får kjøreadkomst til Tiller-ringen. For gående og syklende vil det etableres egne forbindelser utenfor kjørevegsystemet til eksisterende boligområder på Movollen og som knytter seg på etablert tilbud videre østover. Dokumentet om framtidig rutestruktur for Stor-Trondheim fra AtB en av superbusslinjene skal gå via Østre Rosten. Superbusslinjen er anbefalt å starte på Kattem, gå gjennom Heimdal til Sentervegen over til Østre Rosten og via Tonstadkrysset til sentrum. Holdeplasslokalisering er enda ikke avklart, men området forventes å få en vesentlig bedre kollektivdekning når superbusstilbudet er etablert enn i dag selv om det er et stykke å gå til Østre Rosten.

7 Side 7 av 9 Trondheim kommune har vedtatt et mål, nullvekstmålet, om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Dette målet gjelder for hele kommunen som helhet. Virkemidler for å nå dette er blant annet å styrke kollektivtilbudet og tilbudet for gående og syklende. I denne analysen er nullvekstmålet ivaretatt ved at trafikknivået for framtidig situasjon vil være lik dagens nivå uten generell trafikkvekst utover turproduksjonen fra planområdet. I beregning av turproduksjonen fra området er det brukt samme turproduksjonsdata som i tidligere trafikkanalyse for Tiller-ringen 170 som også er i samsvar med data fra HB V713. Dette er konservativ beregning, og med et forbedret kollektivtilbud kan det forventes lavere bilandel enn i dag. 3.1 Turproduksjon fra framtidig aktivitet innen planområdet. Reguleringsplanen viser en utbygging av 400 boenheter med til sammen m 2 BRA. Adkomsten til planområdet er planlagt med tre tilknytninger til Tiller-ringen. I beregning av trafikk ut på vegnettet er det forutsatt at trafikken fordeler seg likt på de tre adkomstene. Planforslaget legger opp til å ligge lavere enn kravene til Trondheim kommunes parkeringsveileder for ytre sone. Parkeringsveilederen oppgir 1,2 parkeringsplass per boenhet som minimumskrav. For turproduksjonsberegningene er det forutsatt arealbruk som beskrevet i planforslaget. Resultater fra beregningene er vist i Antall boliger Antall bilturer per bolig Antall bilturer - ÅDT 400 3, Tabell 1 - Turproduksjon for Sjetnan Nedre Turproduksjonsberegningen viser at utbyggingen vil genererer cirka 1400 kjøretøy i årsdøgntrafikk. 3.2 Beskrivelse av framtidig trafikkbelastning på vegnettet Med forutsetning om oppnåelse av nullvekstmålet vil framtidig trafikkbelastning på vegnettet være lik dagens trafikkbelastning med trafikken fra området, men uten generell trafikkvekst. Hvilket år som velges som prognoseår for støyberegningene vil derfor ikke få betydning på trafikknivået.

8 Side 8 av 9 Figur 6 Framtidig trafikkbelastning med utbygging av felt 7 og felt 8 Sjetnan Nedre. Sorte tall er dagens trafikkbelastning + rødetall er trafikken fra Sjetnan Nedre For utlegging av trafikk fra planområdet på vegnettet er det antatt at trafikken fordeler likt mellom de tre adkomstene og med 65 % nordover Tiller-ringen og 35 % sørover. Dette er bildet for hovedtrafikkstrømmene. Valg av kjørerute til ulike aktiviteter og eventuelle sammensatte turer og ærend/ besøk langs Harald Torps veg kan det forventes noe økt trafikk her. Denne trafikken vil være på tider på døgnet utenfor skoletid og rushtidstopper. 3.3 Trafikksikkerhet / gang- og sykkeltrafikk Figur 7 viser illustrasjonsplanen. Reguleringsplanen legger opp til parkering i parkeringskjeller med innkjøring nært Tiller-ringen samt parkering ut mot Tiller-ringen. Sammen med innkjørsler uten gjennomkjøring mellom tunene vil dette føre til gode og trafikksikre løsninger innen planområdet. Det reguleres gjennomgående tilbud for gående og syklende til boligområdet vest for området. I forlengelse av regulert gangvei gjennomområdet til Movollen er det etablert en fotgjengerundergang for sikker kryssing av Harald Torps veg. Ivar Sjånes`s veg, Harald Torps veg og John Aas veg er forkjørsregulert. Dette betyr at trafikken på Tiller-ringen har vikeplikt i kryssene med Harald Torps veg. ÅDT på Tiller-ringen blir opp mot 1000 ÅDT. De største trafikkmengdene vil fortsatt være på forkjørsvegen. I krysset mellom Ivar Sjånes`s veg / Harald Tors veg / Tiller-ringen har en viktig fotgjengerfelt i forbindelse med barns skoleveg. Hovedstrømmene fra planområdet vil ikke komme i konflikt med dette. Trafikkmengdene i disse kryssene er ikke spesielt store for denne type T-kryss og er vanlig løsning i boligområder i byen.

9 Side 9 av 9 Figur 7 Illustrasjonsplan datert

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE TEKNOLOGITOMTA NOTAT INNHOLD

INNLEDNING TRAFIKKANALYSE TEKNOLOGITOMTA NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 609568-01 Teknologitomta Trafikkanalyse Dato: 11.05.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jorun Gjære TRAFIKKANALYSE TEKNOLOGITOMTA INNHOLD Innledning... 1 Beskrivelse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Melhustorget. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Heimdal Eiendom AS

Melhustorget. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Heimdal Eiendom AS Melhustorget Trafikknotat 2017048 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat Dok.nr Tittel 02.01.2018 ViaNova Trondheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Oppdragsgiver: Block Watne As VA og veg, Firingen reguleringsplan - komm.tekn. plan Dato:

Oppdragsgiver: Block Watne As VA og veg, Firingen reguleringsplan - komm.tekn. plan Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 612405-01 VA og veg, Firingen reguleringsplan - komm.tekn. plan Dato: 05.12.2017 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Lars Kastet TRAFIKKVURDERING FIRINGEN INNHOLD

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Gamle Åsvei 44. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Lerka Eiendom

Gamle Åsvei 44. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Lerka Eiendom Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 30.11.2017 ViaNova Trondheim Lerka Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 30.11.2017

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Ola Frosts veg. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim AS Frost Eiendom

Ola Frosts veg. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim AS Frost Eiendom Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel ViaNova Trondheim AS Frost Eiendom Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST MMY MST

Detaljer

R AP P O R T TR AFI K K AN AL YS E H AAK O N VII S G ATE 4

R AP P O R T TR AFI K K AN AL YS E H AAK O N VII S G ATE 4 Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Mai 2018 R AP P O R T TR AFI K K AN AL YS E H AAK O N VII S G ATE 4 RAP P ORT H AAKON VIIS GATE 4 Revisjon 1 Dato 2018/05/04 Utført av TLETRH Kontrollert av

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: P44. Hopsnesveien 48 as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Hopsnesveien 48 as P44 Plankonsulent: Trafikkanalyse Hopsnesveien 48, gnr 4 bnr 973 Dato: 23.2.206 Revidert 28.4.207 Innholdsfortegnelse 2. INNLEDNING 3.. DEFINISJONER 4.. ÅDT 4..2 TURPRODUKSJON

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkanalyse Smestad vest OPPDRAGSNUMMER 19128001 OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO Trafikkanalyse Smestad vest 1 Innledning Planområdet Smestad vest Gnr. 96/ Bnr.

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Olavsvern Group AS Olavsvern Infrastruktur PROSJEKTNUMMER 10206040 PROSJEKTLEDER Roger Pedersen OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO REV. DATO Olavsvern - trafikknotat Sweco Norge AS er

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Øystein Wilkensen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Øystein Wilkensen OPPRETTET AV. Isabela Queiroz OPPDRAG Trafikkanalyse - Gartnerihagen, Florø OPPDRAGSNUMMER 14650001 OPPDRAGSLEDER Øystein Wilkensen OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Trafikkanalyse - Gartnerihagen, Florø

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan

NOTAT TRAFIKKNOTAT. Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Trafikk Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes TRAFIKKNOTAT Mæl Dale

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9

Trafikknotat. Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Trafikknotat Detaljregulering for Sandnes skole og barnehage 18.09.2017 Trafikknotat Alstahaug kommune 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Dagens situasjon... 3 2.1 Trafikkregistrering...3

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

1 INNLEDNING TRAFIKKANALYSE KOMETVEGEN NOTAT INNHOLD

1 INNLEDNING TRAFIKKANALYSE KOMETVEGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 611586-01 Detaljregulering Kometveien 1-5 Dato: 08.02.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Birgitte Nilsson TRAFIKKANALYSE KOMETVEGEN INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA

TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA Beregnet til Grønmyr Bygg AS Dokument type Rapport Dato 27.02.2017 TRAFIKKANALYSE VESTRE UTLEIRA 1 Revisjon 01 Dato 2017/02/27 Utført av Marte Dahl Kontrollert av Tor Lunde Godkjent av Tor Lunde Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SJETNAN NEDRE, B7 OG B8. Foreløpig planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

REGULERINGSPLAN FOR SJETNAN NEDRE, B7 OG B8. Foreløpig planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: REGULERINGSPLAN FOR SJETNAN NEDRE, B7 OG B8 Foreløpig planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2016-06-16 Foreløpig planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Foreløpig planbeskrivelse

Detaljer

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd

KONTAKTPERSON Åge Singsaas SAKSBEHANDLER Tonje Ingul Hilmarsen, Sissel Enodd NOTAT OPPDRAG Spongdalsvegen 828 - Gamle Spongdal skole DOKUMENTKODE 417540-PLAN-007 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune, eierskapsseksjonen OPPDRAGSLEDER Sissel Enodd KONTAKTPERSON

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE BLAKLIEGGEN

RAPPORT TRAFIKKANALYSE BLAKLIEGGEN Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato April2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE BLAKLIEGGEN Trafikkanalyse Blaklieggen -1 Revisjon 0 Dato 2016-04-06 Utført av Espen Berg Kontrollert av Marte Dahl Godkjent

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Deponidrift AS Trafikkanalyse deponi i Riiser i Hobøl PROSJEKTNUMMER 27366001 PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO REV. DATO Figur 1 Plankart hentet fra planprogrammet

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Oddbjørn Strøm OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

PROSJEKTLEDER. Oddbjørn Strøm OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm KUNDE / PROSJEKT Østre Linje Arkitekter AS 1919-bygget Askim trafikk- og støyanalyse PROSJEKTLEDER Oddbjørn Strøm DATO PROSJEKTNUMMER 56047001 DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm TIL:

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97

TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97 Dokument type Rapport Date September 2017 TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97 TRAFIKKANALYSE VANDUGBAKKEN 95-97 Revisjon 2 Dato Rev. dato 2017-05-19 2017-09-12 Utført av Robin Åkebrand Kontrollert av Grethe

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE DYRBORG

RAPPORT TRAFIKKANALYSE DYRBORG Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Mai 2017 RAPPORT TRAFIKKANALYSE DYRBORG RAPPORT TRAFIKKANALYSE DYRBORG Revisjon 1 Dato 2017/05/02 Utført av Espen Berg, Robert Hoven og Tor Lunde Kontrollert

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP

Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger AKN. Erik Prøsch Sen. Siv. ing. EP TRAFIKKANALYSE Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1288.16a/akn Dato: 20.10.16 Oppdragsnavn: Områdereguleringsplan for Hansefellåsen. Sign. Kunde: Utarbeidet av: Kontrollert av: Block Watne AS Alf Kristian Nyborg

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NARDOVEGEN 6

TRAFIKKANALYSE NARDOVEGEN 6 Oppdragsgiver: Oppdrag: 617185-02 Nardovegen 6 Reguleringsplan Deltema Trafikk Dato: 08.02.2018 Skrevet av: Oddrun Dalgard / Jorun Gjære Kvalitetskontroll: Jorun Gjære TRAFIKKANALYSE NARDOVEGEN 6 INNHOLD

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Heimdal Eiendom AS Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave: 2.2 Dato:

Heimdal Eiendom AS Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave: 2.2 Dato: Heimdal Eiendom AS Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave: 2.2 Dato: 12.06.2017 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Heimdal Eiendom AS Rapporttittel: Trafikkutredning Flatåsen Nordre Utgave/dato: 2 / 121.06.2017

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 22.08.2017 Sak: 137/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Vestre Være, del av gnr/bnr 26/2 m.fl., innfartsparkering, r2017, offentlig ettersyn Resultat:

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

Trafikkanalyse. Reguleringsplan for Kvartal 36 i Ringerike kommune. Dato av 7

Trafikkanalyse. Reguleringsplan for Kvartal 36 i Ringerike kommune. Dato av 7 Trafikkanalyse Reguleringsplan for Kvartal 36 i Ringerike kommune Dato 02.05. 2018 Utarbeidet av MjøsPlan AS 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn............ 3 2. Dagens trafikksituasjon......... 3 2.1

Detaljer

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk...

1 Innledning Tiltaket Dagens situasjon Trafikkmengder Vegutforming og geometri Kollektivtrafikk... Oppdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling AS Oppdrag: 536000 Trafikkanalyse Fredlundveien Dato: 2015-04-27 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: Morten Henriksen TRAFIKKANALYSE FREDLUNDVEIEN INNHOLD

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker. - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet i Ringsaker - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 til 4 felt Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:16.05.2012 Innhold

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Husøy Hotel Eiendom AS Husøy Hotel PROSJEKTNUMMER 10206054 PROSJEKTLEDER Roger Pedersen OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen Husøy hotell - trafikkanalyse 1

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 367 MFL. BRAKHAUGEN BOLIGOMRÅDE. NASJONAL AREALPLAN-ID 1201_

YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 367 MFL. BRAKHAUGEN BOLIGOMRÅDE. NASJONAL AREALPLAN-ID 1201_ RAPPORT BERGEN KOMMUNE YTREBYGDA, GNR. 114 BNR. 367 MFL. BRAKHAUGEN BOLIGOMRÅDE. NASJONAL AREALPLAN-ID 1201_65070000 OPPDRAGSNUMMER 19322003 TRAFIKKANALYSE REGULERINGSPLANFASE SWECO NORGE AS 14 PROSJEKT

Detaljer

KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre

KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre Oppdragsnavn: Vikhammer Øvre, reguleringsplan Oppdragsnummer: 537645-01 Utarbeidet av: Ida Haukeland Janbu Dato: 11.12.2018 Tilgjengelighet: Åpen KRYSSUTFORMING Reguleringsplan for Vikhammer Øvre 1. KAPASITET...

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BONDELIA PARK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende forhold 2. 3 Utbyggingsplaner 4

TRAFIKKANALYSE BONDELIA PARK INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende forhold 2. 3 Utbyggingsplaner 4 BONDELIA AS TRAFIKKANALYSE BONDELIA PARK ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 0579 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Eksisterende forhold 2 3 Utbyggingsplaner 4 4 Trafikale forhold etter

Detaljer

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder

Stamnesøra. Konsekvensutredning. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder Stamnesøra Konsekvensutredning 410250 Prosjekt nr Notat Utarbeidet av V-0 Trafikkvurderinger Dok.nr Tittel 30.04.24 Kenneth Røed Larsen Selberg Arkitekter Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trollåsveien. 3. Gang- og sykkelforbindelsene

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Trollåsveien. 3. Gang- og sykkelforbindelsene NOTAT Oppdrag Gangforbindelser Mastemyr - Lienga Kunde Lienga 4 AS Notat nr. 1 Dato 19/09/2017 Til Strak AS v/geir Roll Johansen Fra Petter Skulbru og Magne Fjeld Kopi 1. Bakgrunn I områdereguleringen

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NOTAT INNHOLD

TRAFIKKUTREDNING NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 605517-01 Kvernstua BY22 Enebakk Detaljregulering Dato: 26.10.2016 Skrevet av: Trond Håvard Malvåg Kvalitetskontroll: Jannicken Throndsen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD Innledning...

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm KUNDE / PROSJEKT Block Watne AS Omregulering Åskollvegen, Gjøvik kommune PROSJEKTNUMMER 55895001 PROSJEKTLEDER Maren Eskeland Storsveen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO REV. DATO KONTROLLERT AV Stein Emilsen

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Vegard Brun Saga OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga KUNDE / PROSJEKT Romerike Boligutvikling AS Elgtråkket, Rælingen - trafikkanalyse PROSJEKTNUMMER 57895001 PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO KONTROLLERT AV Oddbjørn Strøm

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse.

TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1. Innholdsfortegnelse. TRAFIKK- OG STØYANALYSE ÅSSIDEN SENTERET DRAMMEN, FEBRUAR 2004 TRAFIKK- OG STØY ANALYSE ÅSSIDENSENTERET 1 Innholdsfortegnelse. 1 Forord...2 2 Områdebeskrivelse...3 3 Beskrivelse av tiltaket...3 4 Beregningsgrunnlag...4

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga

PROSJEKTLEDER. Roger Pedersen OPPRETTET AV. Vegard Brun Saga VEDLEGG 10 KUNDE / PROSJEKT PROSJEKTLEDER DATO Husøy Hotel Eiendom AS Husøy Hotel Roger Pedersen PROSJEKTNUMMER OPPRETTET AV KONTROLLERT AV 10206054 Vegard Brun Saga Stein Emilsen Husøy hotell - trafikkanalyse

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering av Østre Rosten, metrobuss strekningstiltak, r , sluttbehandling. Trondheim kommune. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Detaljregulering av Østre Rosten, metrobuss strekningstiltak, r , sluttbehandling. Trondheim kommune. Arkivsaksnr. Detaljregulering av Østre Rosten, metrobuss strekningstiltak, r20180022, sluttbehandling Saksframlegg Arkivsaksnr.: 17/28478-17 Forslag til innstilling Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Østre

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde

TRAFIKALE KONSEKVENSER SOM FØLGE AV UTBYGGING SKINNESMOEN. Planområde Oppdragsgiver: Krødsherad kommune Oppdrag: Reguleringsplan Skinnesmoen Del: Trafikkanalyse Dato: 2012-01-09 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Åse Marit Rudlang Flesseberg TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Trafikkvurderinger ny dagligvare Askim kommune

Trafikkvurderinger ny dagligvare Askim kommune Notat Trafikkvurderinger ny dagligvare Askim kommune Frydenlundveien J. Gaute Taarneby Versjon 2 10. august 2018 1 Innledning... 2 2 Turproduksjon... 2 3 Adkomst og trafikktiltak... 3 AS Civitas By-, miljø-

Detaljer