SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tema: Felles økonomienhet i Innherred Samkommune Deltakere: Navn Trond Selseth Bjørg Kringen Heidi Slåttsve Ingjar Eggen Åse Holmen Sissel Aasbjørg Arnstein Kjeldsen Terje Wist Rolle/ansvar Prosjektleder Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider, Tillitsvalgt Observatør, Revisjonen

2 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG- ANBEFALINGER BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT BAKGRUNN MÅL FOR TOTALPROSJEKTET MÅL FOR FORPROSJEKTET MANDAT FOR DETTE FORPROSJEKTET GJENNOMFØRING ORGANISERING AV PROSJEKTET EVALUERING AV ARBEIDET I DELPROSJEKTET SITUASJONSBESKRIVELSE, INFORMASJONS- OG DATAGRUNNLAG ORGANISERING, BEMANNING OG RESSURSBRUK ARBEIDSPROSESSER SWOT-ANALYSE ANALYSE OG VURDERINGER MÅLSETTING OPPGAVER SOM SKAL LEGGES TIL ENHETEN RELASJONER TIL BRUKERE, VIRKSOMHETSLEDERE OG RÅDMENN ORGANISERING OG BEMANNING LOKALISERING DISPENSASJON FRA LOVVERK ANBEFALINGER av 25

3 Sammendrag- anbefalinger Her gis et kortfatta sammendrag av hva saka dreier seg om, hva som er de viktigste funn i prosjektet, og de viktigste anbefalingene prosjektet gir. 1. Bakgrunn, mål og mandat. 1.1 Bakgrunn. Økonomi er vedtatt lagt inn i Innherred Samkommune fra Med dette som utgangspunkt, har rådmannsgruppa (RG) besluttet at det skal gjennomføres et forprosjekt for å få belyst hvilke tiltak som må gjennomføres for å kunne realisere en felles økonomitjeneste i samkommunen fra dette tidspunkt. 1.2 Mål for totalprosjektet. Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling) Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen Reduserte driftsutgifter på sikt 1.3 Mål for forprosjektet. Avklare rammebetingelser og utredningsbehov for at vi får god og helhetlig økonomistyring, og har god og hensiktsmessig nærhet og støtte til resultatenhetene i samkommunene, og i de tre kommunene. 1.4 Mandat for dette forprosjektet. Mandat: Lage prosjektplan Gi en oversikt over dagens ressursbruk for de 3 virksomhetsområdene Gi en status over dagens situasjon innen fagfeltet i kommunene. Organisering, bemanning, oppgaver, kvalitetssikringsrutiner, økonomiplan/budsjett, bilagshåndtering, innfordring, videreutlån og andre utfordringer Gjør en analyse (eks SWOT) på kompetanse for å finne områder der kompetansen i kommunene utfyller hverandre og områder der kompetansen må styrkes Utarbeide forslag til felles økonomienhet for Innherred samkommune. Forslagene skal være så konkrete at det ikke er nødvendig med mer utredning 3 av 25

4 før iverksetting. De forhold som spesielt må klargjøres er : o Mål o Definere hvilke oppgaver som skal legges til enheten o Oversikt over kompetansebehov o Beskrivelse av hvordan service i forhold til brukerne skal ivaretas, relasjoner til rådmannen og andre kommunale virksomhetsområder o Konkret bemanningsplan og organisering o Vurdere behov for samlokalisering o Avklare eventuelle lover det må søkes dispensasjon fra Prosjektets analyse, vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport Spesielle premisser Spesielle krav til organisering Ansvar: Prosjektet står fritt til å knytte til seg andre fagfolk/ rådgivere. Gruppen har valgt å knytte til seg Terje Wist fra Revisjonen som observatør, PL står fritt til å knytte til seg personer som har nødvendig kompetanse for oppgaven. Det legges en føringen om at alle 3 kommunene skal være representert. Prosjektleder Trond Selseth Frist: Sluttrapport klar innen Ressurser: Prosjektdeltakernes utgifter bæres av enhetene. 4 av 25

5 2. Gjennomføring. 2.1 Organisering av prosjektet. OPPDRAGSGIVER RG PROSJEKTANSVARLIG Sylvi Hopland PROSJEKTLEDER Trond Selseth PROSJEKTGRUPPE Trond Selseth Bjørg Kringen Heidi Slåttsve Ingjar Eggen Åse Holmen Sissel Aasbjørg Arnstein Kjeldsen Navn Trond Selseth Bjørg Kringen Heidi Slåttsve Ingjar Eggen Åse Holmen Sissel Aasbjørg Arnstein Kjeldsen Terje Wist Rolle/ansvar Prosjektleder Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider, Tillitsvalgt Observatør, Revisjonen 2.2 Evaluering av arbeidet i delprosjektet Prosjektarbeidet har i det alt vesentligste gått bra. Alle deltakerne har lagt ned en stor arbeidsinnsats og har kommet med positive bidrag til det framlagte resultatet. Imidlertid har den ulike forståelsen av Samkommunen, som blant annet er uttalt av de tre kommunenes rådmenn, medført en smule frustrasjon og muligens unødvendige diskusjoner i 5 av 25

6 gruppen. Gruppa kom på denne bakgrunn fram til at det var nødvendig å be om en utvidet tidsfrist for ferdigsstillelse av arbeidet. Dette ble tatt opp med prosjektansvarlig på telefon 7. november og forespørselen ble imøtekommet. 3. Situasjonsbeskrivelse, informasjons- og datagrunnlag 3.1 Organisering, bemanning og ressursbruk. Rådmann Verdal Kommune Kommunekassen 3,5 årsverk Stab / Støtte 2 årsverk I Verdal kommune er det til sammen 5,5 årsverk innen en samlet økonomienhet. Deler av denne er organisert i dagen kommunekasse, mens resten er organisert i rådmannens stab/støtteenhet. Det er gjort en grov fremstilling nedenfor over fordelingen av ressurser innen de ulike fagfelt. Regnskap Fakturering og innfordring Budsjettarbeid, rettledning av virksomhetsledere o.a Totalt 2 årsverk 1,5 årsverk 2 årsverk 5,5 årsverk Fra 1. januar 2003 vil 0,5 årsverk av disse overføres til servicekontoret. Det er også uklart hvordan arbeidsoppgavene som pr. i dag tilligger kommunekasserer/kemner skal fordeles. Rådmann Levanger Kommune Økonomisjef (Leder støtteavd) 1 årsverk Innfordring 3,5 årsverk Regnskap 2,3 årsverk Budsjett m.m. 4,9 årsverk Økonomisjef er leder for Støtteavdelingen. Den består av økonomiseksjonen, IKTseksjonen og lønn-/personalseksjonen. 6 av 25

7 På innfordringsavdelingen er en 50% stilling knyttet kun mot innlegging av grunnlag i Kommfakt. Denne stillingen kunne like gjerne vært plassert ute på enhetene. På regnskapsseksjonen er 30% knyttet mot sekretæroppgaver for Forliksrådet. Boksen som ovenfor er døpt Budsjett består av medarbeidere som tidligere var plassert ute på den enkelte etat. Det arbeidet som her utføres er ikke bare knyttet direkte opp mot økonomi, men også mot lønn/personal, IKT, gammelt etatsarbeid, kommunale aksjeselskaper, innkjøp, barnehageopptak, grunnlagsarbeid for fakturering. Hvor mye arbeid som ikke er knyttet direkte mot økonomiavdelingen er vanskelig å anslå, men utgjør nok 1 2 årsverk. Regnskap Fakturering og innfordring Budsjettarbeid, rettledning av virksomhetsledere o.a Økonomisjef/enhetsleder Totalt 2,3 årsverk 3,5 årsverk 4,9 årsverk 1,0 årsverk 11,7 årsverk Rådmann Frosta Kommune Enhet for adm. Økonomi 2,8 årsverk Regnskap Fakturering og innfordring Budsjettarbeid, rettledning av virksomhetsledere o.a Totalt 1,5 årsverk 0,3 årsverk 1,0 årsverk 2,8 årsverk Totalt er det 20 årsverk innen økonomienhetene i de tre kommunene. Arbeidsoppgavene som er lagt til disse enhetene er noe forskjellig mellom kommunene. Som eksempel kan nevnes at sekretariatsfunksjonen for Forliksrådet i Levanger er lagt til enheten, mens dette er lagt til skatt i Verdal kommune. I Verdal er derimot sekretariatsfunksjonen for Overformynderiet lagt til økonomienheten. Det er ikke mulig å skille ut økonomienheten fra andre administrative områder i Kostra. Vi har derfor valgt å vise hvilke lønnskostnader økonomienheten i den enkelte kommune representerer. Det er for alle kommune brukt lønn pr med tillegg av et påslag dor sosiale utgifter på 28 prosent. Avhengig av hvilke andre kostnader en knytter til enheten må det beregnes et prosentvis påslag til dekning av disse. Dette er ikke vurdert her. For Verdal kommune utgjør dette kroner. For Levanger kommune utgjør dette kroner. For Frosta kommune utgjør dette kroner. Til sammen kroner 7 av 25

8 3.2 Arbeidsprosesser. Vi har valgt å beskrive enkelte større arbeidsprosesser i de tre kommunene. Denne listen er på ingen måte uttømmende. Vi har imidlertid gjennom dette ønsket å få fram at en i dag har ulike oppgaver og ulike prosesser for å løse disse. 1. Økonomiplan/budsjett. Verdal kommune. Økonomiplan og budsjett behandles samtidig på høsten. Virksomhetsområdene blir før ferien tildelt rammer for arbeidet samt at det samtidig utsendes hvilke forutsetninger om lønn prisvekst som skal legges til grunn. Virksomhetslederne utarbeider sine forslag ca. 15. september. I løpet av perioden fram til månedsskiftet oktober/november ferdigstiller rådmannen sitt forslag til økonomiplan/budsjett. Dette skjer i nært samarbeid med virksomhetslederne. Dokumentet behandles deretter i driftskomiteen før endelig behandling i formannskap og kommunestyre. Levanger kommune. Økonomiplan utarbeides i løpet av våren, og vedtas av kommunestyret i 1. møte etter sommerferien (2003). Arbeidet starter med et dialogseminar hvor formannskapets medlemmer, rådmenn, enhetsledere, økonomikonsulenter og tillitsvalgte deltar. På dette seminaret klarlegges en del forventninger og krav til arbeidet som skal gjennomføres (både administrativt og politisk). Rådmannen gis i oppdrag å utarbeide økonomiplan ut fra visse kriterier fastsatt av formannskapet. ). Arbeidet foregår i samarbeid mellom enhetsledere og økonomikonsulenter ved økonomiavdelingen. Forslag til økonomiplan legges ut på høring etter sommerferien og vedtas deretter av kommunestyret. Planen vedtas på funksjongruppe-nivå. Budsjettarbeidet starter i begynnelsen av oktober. Med utgangspunkt i vedtatt økonomiplan, blir rammer fordelt på den enkelte enhet. Vedtatt økonomiplan på funksjonsgruppe-nivå omarbeides av økonomikonsulentene til ansvarsgruppenivå. Rammeberegningen tar utgangspunkt i siste reviderte budsjett (inkl. lønnsnivå pr ), og justeres for forventet prisstigning (ikke lønnsøkning), endring i aktivitetsnivå og endringer som følge av framlagt forslag til Statsbudsjett. Forventet lønnsøkning budsjetteres sentralt, og fordeles etter at resultatet av oppgjørene er kjent. Rammene formidles ut til den enkelte enhetsleder som i nært samarbeid med sin økonomikonsulent utarbeider forslag til budsjett. Det avholdes også møter mellom rådmenn, enhetsledere og økonomer, og mellom administrasjonen og formannskapet i løpet av perioden budsjettarbeidet pågår. Forslag til budsjett behandles av formannskapet siste uke i november og første uke i desember før det vedtas av kommunestyret siste uke før jul. Budsjettet utarbeides ved hjelp av Excel, og legges over til Unique økonomi etter at det er vedtatt. Frosta kommune. Økonomiplan utarbeides på vårparten. Budsjettprosessen starter ca 1. oktober og skal være ferdig behandlet i kommunestyret først på desember. Ledermøte, grunnlagstall lønn, innspill. Statsbudsjettet framlegges, samling fylkesmannen/ks Ledermøte, rådmannens første skisse, rammene, behov for dreiing, politiske føringer. Innspill. Rådmannens forslag til budsjett legges fram til drøfting i ledergruppa. Rådmannens endelige forslag sendes til Formannskapet 8 av 25

9 Formannskapets budsjettforslag legges ut til høring Kommunestyret behandler budsjettet. 2. Regnskapsrapportering. Verdal kommune. Det legges fram regnskapsrapport kvartalsvis. Hvert virksomhetsområde utarbeider en egen rapport. Denne regnskapsrapporten har en fast mal, bestående av følgende punkter: Økonomisk oversikt, avviksforklaring, beskrivelse av tiltak for å holde budsjettet og gjennomgang av mål fastsatt i budsjettet. Samme prosedyrer for behandling som for økonomiplan/budsjett. I tillegg utarbeides årsrapport som behandles samtidig med regnskapet. Levanger kommune. Det avlegges kvartalsregnskap som utarbeides på økonomiavdelingen ut i fra periodisert budsjett. Kjøres helt til kommunestyret som tar regnskapet til orientering, og foretar eventuelle budsjettendringer som de har enekompetanse til. De forskjellige enhetsledere kommenterer sin del av regnskapet med prosadel. Frosta kommune. Frosta kommune har det samme antallet rapporteringer som de andre to kommunene og rapportformen er svært lik de andre kommunene. 3. Bilagsregistrering. Verdal kommune. Hvert enkelt virksomhetsområde mottar fakturaen, fyller ut posteringsskjema, attesterer, anviser og oversender bilaget til kommunekassen. Kommunekassen puncher og arkiverer bilaget. Kommunekassen bestiller remittering (via BBS) hver tirsdag Kommunekassen remitterer andre bilag via bedriftsnett. Ca bilag + alle manuelle innbetalinger i komm.fakt. ble i 2002 puncha inn i kommuneregnskapet Levanger kommune. Mesteparten av inngående fakturaer kommer direkte til Økonomiavdelingen for scanning, hvorpå fakturaene blir arkivert. Blir derfra videresendt elektronisk til enhetene for kontering, attestasjon og anvisning. Regnskapsseksjonen går hver dag inn i programmet E-handel og sjekker om det er fakturaer som er klar til overføring til regnskap (noe som skjer når enhetene har anvist). Blir så overført til regnskap, og remittering skjer 1 gang i uken (eller oftere ved behov), forfall legges en uke frem i tid. Betalingene blir liggende i venteregister hos BBS. Bruker direkte remittering i dag, d,v,s direkte mot BBS via IBM. Noen fakturaer er ikke kvalitetsmessig grei for scanning, disse blir tatt manuelt slik at regnskap puncher etter kontering. Innbetalinger til kommunen går for det meste automatisk ved innlesning av OCR-fil fra BBS. Bankbilag for øvrig sorteres pr. dato og punches manuelt etter at bilagene er kontert eller vedheftet en gjenpart fra enhetene. Sykepengerefusjon ordnes på personalavdelingen, som produserer rapport som legges inn i regnskapet likedan som lønn. I begge disse tilfeller er økonomiavdelingens oppgave bare å føre penger inn og ut som samlet sum mot en interimskonto i balanseregnskapet. Frosta kommune. Gjøres sentralt på økonomiavdelingen, når bilagene er attestert og anvist ved enhetene. Reskontroen sjekkes og det kontrolleres at bilagene er anvist av riktig person før de blir bokført. Bunkesummer brukes til kontroll av inntastede beløp. Bilagsnummereringen skjer fortløpende. 9 av 25

10 4. Innfordring. Verdal kommune. Purring med fastsatt betalingsfrist Evt. Betalingsavtale Betalingsoppfordring (4.18-varsel) Manglende betaling av barnehagekontingent oversendes for utestenging fra barnehagen Manglende betaling for husleie oversendes for utkastelse Påleggstrekk (komm.eiendomsgebyr) Motregning i tilgodebeløp skatt Inntrekking av bostøtte Forliksklage Sendes lensmannen med begjæring om utlegg Begjæring om tvangssalg Tvangssalg Levanger kommune. 1. purring (automatisk i systemet) inkassovarsel 2. purring (manuell) betalingsoppfordring (inneholder alle utfakturerte krav, påløpte renter og gebyr pr. d.d.). Oppsigelse (når kravet gjelder husleie, barnehage el. SFO) I det videre arbeidet har det betydning om vi har tvangsgrunnlag eller ikke Kommunale gebyr: Varsel (jfr i tvangsfullb.loven) sendes. Deretter påleggstrekk eller begjæring om tvangssalg. I det siste har varsel og begjæring om tvangssalg blitt mer brukt (påleggstrekk blir ofte en sovepute for kunden og gir ingen gebyr til kommunen for arbeidet med å sende påleggstrekk). Ved begj. om tvangssalg får vi dekt et rettsgebyr for skriving av begjæring. Har vi tvangsgrunnlag sendes varsel (jfr i tvangsfullb.loven) og deretter begjæring om utlegg og evt. begj. om tvangssalg Har vi ikke tvangsgrunnlag sendes forliksklage, deretter begjæring om utlegg og evt. begj. om tvangssalg Frosta kommune. Prosessen kjøres helt ut på økonomiavdelingen. Det purres 1.gang, betalingsoppfordring, varsel og påleggstrekk sendes, og det samme skjer med saker til forliksrådet. 5. Videreutlån, ikke inkl. sosiale lån Verdal kommune. Kommunekassen fyller ut alle dokumenter, får kundens underskrift, tinglyser og utbetaler lånet. Innfordring skjer også fra kommunekassen. Hvis nødvendig, helt fram til tvangssalg.(ca. 500 lån) Levanger kommune. Søknad om lån og/eller tilskudd mottas av saksbehandler for husnemnda. Saken journalføres og sendes deretter til representanten fra Helse og Rehab som lager økonomisk oversikt ut ifra de opplysningene som er vedlagt søknaden. Deretter sendes saken til innfordringsleder som foretar en kredittvurdering av søker. Det avholdes møte ca en gang i måneden. Saksbehandler ordner med all utsending etter dette møtet. For de av søkerne som får innvilget sine søknader går det kopi av tilsagnsbrevet til Lindorff AS i Trondheim. De gjør deretter alt arbeid med tanke på gjeldsbrev, pantsettelseserklæring, tinglysing, forsikring osv. Når alle disse papirer er underskrevet og i 10 av 25

11 orden får innfordring anmodning om utbetaling av lånet. Etter at dette er gjort blir lånet lagt inn i Lindorff sitt lånesystem som Levanger kommune har on-line tilgang til. Frosta kommune. Bygningssjefen fatter vedtak. Økonomisjefen fyller og sender ut panteobligasjonene til tinglysning, og har ansvar for at pengene blir sendt ut. Lindorff AS har innkreving og purring av lånene. Posteringer og årsavslutning med avstemminger skjer ved økonomiavdelingen. 6. Innkjøp. Verdal/Levanger. En stadig større del av de kommunale innkjøp går nå på inngåtte innkjøpsavtaler. Innkjøpsavtalene med ulike leverandører gjøres som regel for 3 år av gangen. Arbeidet med innkjøpsavtaler består i utsending av anbudsinvitasjon, bearbeiding av innkomne anbud, innstilling fra arbeidsgruppe, vedtak om valg av anbyder, underskriving av innkjøpsavtaler samt oppfølging av innkjøpsavtaler. Levanger har siden 1992 hatt et nært samarbeid med Verdal kommune når det gjelder arbeidet med innkjøpsavtaler. Siden år 2000 har flere og flere innkjøpsavtaler blitt inngått på Frostatingsnivå, som i dag omfatter Levanger kommune, Steinkjer kommune, Stjørdal kommune, Verdal kommune, Meråker kommune, Frosta kommune, Inderøy kommune, Verran kommune, til sammen 8 kommuner. Det er grunn til å tro, selv om det ikke direkte er dokumentert, at kommunen har oppnådd bedre innkjøpsavtaler med større rabatter i Frostatingssamarbeidet, på grunn av vi blir en stor enhet i innkjøpssammenheng. Det er kun Steinkjer kommune og Stjørdal kommune som har heltidsansatte innkjøpsledere, i de øvrige kommunene er dette arbeidet lagt inn under økonomifunksjonen på ulike personer. Når det gjelder selve bestillerfunksjon, så er dette arbeidet fordelt på svært mange personer i kommunen, eks.vis. vaktmestere, kjøkkensjefer, kontorledere, styrere i barnehager, rektorer, avdelingsledere m.v. (I Levanger kommune har vi sikkert over 100 ansatte som ivaretar "bestillerfunksjonen"). Kommunene har i liten grad tatt i bruk E-handel som bestillerverktøy. Det er vel i dag Stjørdal kommune som har kommet lengst på dette området. Frosta. Innkjøp skal gjennomføres på en slik måte at kommunens totale økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig. Målsettingen er å kjøpe riktig varer og tjenester til riktig tid og riktig pris. Valg av leverandør skal skje på bakgrunn av ikke-diskriminerende og objektive utvelgelseskriterier. Alle typer innkjøp skal følge lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser (med tilhørende forskrifter). Innkjøpsavtaler kan inngås for egen kommune, i fellesskap med andre Frostatingkommuner eller andre relevante samhandlingspartnere, for eksempel Nord-Trøndelag fylkeskommune samt via Forvaltningsnettet. Da avtalene i slike tilfeller er fundert på felles vurdering med andre, vil det for Frosta kommunes del være rådmannen som avgjør og inngår avtale med de enkelte leverandører. Leder med anvisningsmyndighet avgjør hvem som har rett til å foreta bestillinger/innkjøp på sitt virkeområde. Attestasjon skal foretas før faktura anvises for betaling. Den som har attestasjonsfullmakt skal påse at varer/tjenester er mottatt, og at det er overensstemmelse mellom faktura/regning og avtalt mengde og pris. 11 av 25

12 Kjøp av IT-utstyr som skal knyttes til kommunens nettverk skal godkjennes av kommunens IT-ansvarlig før bestilling. 7. Generelt om arbeidsprosesser. Den gjennomgangen som er gjort foran om arbeidsprosesser omfatter på ingen måte alle oppgavene som økonomienhetene utfører. Gjennomgangen er tatt inn for å vise ulike måter å løse oppgavene på i de tre kommunene. I SIK vil det etter prosjektgruppens mening være helt nødvendig at disse prosessene samordnes og håndteres likt i de tre kommunene. Dette vil være en av hovedoppgavene å ta fatt på for den nye økonomienheten. 12 av 25

13 3.3 SWOT-analyse. Hver deltaker i prosjektgruppen har utarbeidet en SWOT analyse for kompetanse. Disse analysene er satt sammen til en felles analyse for en samlet enhet. Nåtid S Styrke God kommunekunnskap Oversiktlighet Interkommunalt samarbeid Nærhet Trygghet Tydelig ansvar God kjennskap til Unique Sterk på regnskapstekniske ting, inkl. mva. Godt innblikk i innkjøp Frostating Sammen har vi innblikk i alle kommunens arbeidsområder Personer både med formellkompetanse og realkompetanse Løsningsorientert, intet problem/utfordring for stort God oppfølging av ubetalte krav, liten restanse lite tapsføring Lang erfaring God kjennskap til publikum Rask til punching Glad i tall og avstemminger Nøyaktig God kjennskap til lover og regler om innfordring Framtid O Muligheter Mindre sårbarhet Bedre overlappingsmuligheter Større fagmiljø Felles IT-verktøy Felles rutiner Lære andre(bedre) rutiner Lære mer data Økt fleksibilitet Mer rasjonell drift W Svakhet Lite fagmiljø Sårbart Ikke flink til å bruke alle muligheter på som data n gir, gjelder også Excel og Word Lite strukturert, vansker med å prioritere hva som er viktigst i travle tider. For liten datakunnskap Sovner i gamle rutiner T Trusler Større geografisk avstand Større administrasjon Redd for å miste arbeidsplasser Etablere ett 4. forvaltningsnivå Avstand til bruker Mindre oversikt Manglende informasjon For liten datakunnskap Kulturforskjeller Økt møteaktivitet Prioriteringsproblemer Manglende flekibilitet 13 av 25

14 4. Analyse og vurderinger 4.1 Målsetting. Brukerne av tjenestene innen økonomiområdet skal gis optimal tjenesteyting og service. Kvaliteten på arbeidet som enheten utfører skal være av høg kvalitet og bli profesjonelt utført Enheten skal ha en bemanning med høg kompetanse som gjør det mulig å følge opp kompliserte saker på en tilfredsstillende måte. Enheten må vise stor grad av fleksibilitet og det skal søkes etter kostnadseffektive metoder for produksjon. Samle kompetansen og utvikle denne i et tilstrekkelig stort fagmiljø til å være en attraktiv organisasjon som kan rekruttere nødvendig fagkompetanse. Hvert område innen enheten skal ha tilstrekkelig beredskap for å unngå at enkeltområder blir sårbare ved endring i bemanning, herunder ferie og sykdom. Gi muligheter for å kunne ta i bruk ny teknologi som kommer brukerne til gode og som skaper mer interessante arbeidsplasser. 4.2 Suksesskriterier. Et suksesskriterie for et prosjekt er kjennetegnet ved at det beskriver forhold i prosjektet eller omgivelsene som skal lykkes for at prosjektets formål kan realiseres eller er realisert. Eller med andre ord: de forhold, betingelser etc. som SKAL være oppfylt for at kommunene blir fornøyd. For dette området kan følgende suksesskriterier settes: Økonomisk effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordeler. De økonomiske ressursene kan utnyttes bedre ved at det blir lavere enhetskostnader. Kvalitativt bedre tjenester. Dersom kompetansen innen tjenesteområdene økes, kan dette gi raskere og faglig sett bedre oppgaveløsning, og dermed et bedre tjenestetilbud til brukerne. Heving av kompetansen til de ansatte. Samarbeid gir muligheter for økt spesialisering i større enheter og dermed økt kompetanse innen det fagområdet som den enkelte spesialiserer seg i. Rekruttering. Det er lettere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til større miljøer som kan tilby spesialoppgaver og større fagmiljøer. Mindre sårbart. Større fagmiljøer er mindre sårbare ved at det er mer enn en person som kan ivareta oppgavene. Bedre ressursutnyttelse. Samarbeid kan resultere i at det gjøres fellesinvesteringer i stedet for anskaffelser i den enkelte kommune. Dette gir en direkte innsparing, samtidig som ressursene kan utnyttes større deler av tiden. Aktive og engasjerte medarbeidere. Først når en ny økonomienhet har vært i drift en viss tid vil en se om de ønskede mål nås. Det er viktig at en stopper opp på bestemte tidspunkt og evaluerer om retning er korrekt for å oppnå målsettingene med prosjektet. 14 av 25

15 4.3 Oppgaver som skal legges til enheten. Som vedlegg følger en detaljert oversikt over oppgaver som pr. i dag er lagt til økonomienhetene i de tre kommunene. Som det framgår av denne oversikten er det til dels stor forskjeller i oppgavene. Prosjektgruppa har ikke sett det som sin oppgave og avklare alle forhold vedrørende dette. Som et prinsipp mener vi det skal legges til grunn at økonomienheten får tillagt følgende hovedarbeidsområder: 1. Generelt. Råd/veiledning/opplæring overfor virksomhetene, rådmenn og andre kunder Systemansvarlig for økonomisystemene Attestasjon av egne regninger 2. Økonomisk planlegging og rapportering til rådmann og politiske organer Økonomiplan Budsjett Økonomistyring(I samarbeid med enhetslederne) Inngåelse og oppfølging av innkjøpsavtaler Innføring av e-handel 3. Kommuneregnskapet Daglig registrering av inn- og utbetalinger Avstemninger av regnskapet Terminoppgaver moms Årsoppgjørsdisposisjoner Økonomisk KOSTRA-rapportering 4. Kommunal innfordring. Innfordring av alle kommunale krav Innkreving av sosiale lån(unntatt for Verdal kommune hvor dette legges til felles statlig etat) Oppfølging av Startlån/Etableringslån mot ekstern kontofører Avstemming kommunal fakturering/regnskap Renteberegning av for sent innbetalte krav Påleggstrekk for Innherred samkommune 5. Saksbehandling av økonomiske saker Saksbehandling for rådmenn og politiske partier Låneopptak Finansforvaltning 6 Andre oppgaver. Regnskapsføring for ulike selskap Salg av tjenester Oppgaver som ikke legges inn i økonomienheten. Det er nødvendig at det klargjøres hvor ansvaret for ulike gråsoneoppgaver skal ligge. Spesielt gjelder dette oppgaver i grenseområde lønn-økonomi og mellom økonomi og de ytre enhetene. Vi ønsker likevel å presisere at opprettelsene av nye enhet i ISK ikke må føre til at det opprettes ny skott mellom enhetene som reduserer mulighetene for å finne fleksible og effektive løsninger. Når det gjelder følgende oppgaver mener prosjektgruppa at disse ikke skal ligge inn under økonomienheten: Grunnlaget for innhenting og rapportering av tjenestedata i KOSTRA Oppfølging av pensjon og personforsikringer 15 av 25

16 Utarbeiding av terminoppgaver for arbeidsgiveravgift og skattetrekk Eiendomskatt Personalmeldinger, arbeidsavtaler og ansinitetsberegninger Alt grunnlag for ut- og innbetalinger utføres på den enkelte virksomhet Ekstern kontofører benyttes ved utstedelse av panteobligasjon, utbetalin og innfordring av formidlingslån Forliksrådets sekretariatsfunksjon Overformynderiet 4.4 Relasjoner til brukere, virksomhetsledere og rådmenn. Prosjektgruppen har foretatt en gjennomgang med de aktuelle for å få kartlagt deres behov for kontakt og samarbeid opp mot en ny økonomienhet. Alle disse vil være våre kunder i en ny økonomienhet og prosjektgruppen ser det som svært viktig at deres behov og ønsker blir gitt stor oppmerksomhet. Brukerne. Tilgjengelighet alltid noen til stede til å hjelpe publikum raske tilbakemeldinger nærhet til kundene - flere bør kunne svare for hverandre Lik behandling ( likhet for loven ) Løsningsorienterte ansatte Oppdaterte medarbeidere Imøtekommende positiv holdning Understreke avtaler som inngås med kunder unngå misforståelser Lettleselige/lettforståelige utsendinger krever godt og nøyaktig forarbeid Utnyttelse av teknologi (e-faktura / elektronisk vannmåleravlesning / programmer / internett / e-post mm.) Rådmenn. Økonomi var utgangspunktet for etablering av samarbeidet mellom de tre kommunene som til slutt resulterte i etableringen av samkommunen. Vi ser det som naturlig at det etableres en ledergruppe i ISK hvor økonomisjefen sitter. Denne gruppa må i hvert fall i starten av prosjektet ha møter forholdsvis ofte for å diskutere og eventuelt korrigere kursen. Det må legges en møteplan for denne gruppen. Det må utarbeides årsplan som tidfester viktige milepæler for kontakt mellom rådmennene i de tre kommunen og økonomienheten. Kommunikasjon vil være et nøkkelord Rådmennene må opptre som bestillere overfor økonomienheten. Når det gjelder større planer/utviklingsarbeid, som for eksempel økonomiplan, budsjett m.m legges PLP metoden til grunn for slikt arbeid. Mandat for disse arbeidene må legges av rådmennene, økonomienheten får ansvar for utarbeidelse av prosjektplaner hvor framdriften i arbeidet legges. Det vil være stort behov for standardisering av ulike tjenester til de tre morkommunene. Rådmennene må bli enige om hvordan de vil ha det. De må være konsise og samordnet i sine bestillinger overfor økonomienheten. Virksomhets-/resultatenhetsledere. Regnskap skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for virksomhetslederne. Fakturaer skal i utgangspunktet behandles elektronisk. Dette vil sikre en raskere fakturaflyt og et mer oppdatert regnskap til enhver tid. 16 av 25

17 Det må til enhver tid være medarbeidere i økonomienheten som har kunnskap om og kjennskap til de ulike fagområdene i kommunene. Det skal være en lav terskel for kontakt mellom virksomhetslederne og økonomienheten. Dette vil med andre ord si at økonomienheten skal ha fokus på kommunikasjon med brukerne og må vise stor grad av fleksibilitet. Enheten skal bidra til kompetanseheving blant virksomhetslederne. Det må utarbeides klare rutinebeskrivelser og beskrivelser av hva som forventes av virksomhetslederne. Samtidig må også virksomhetslederne få beskrivelser av hva som kan forventes av tjenester fra økonomiseksjonen i ISK. 4.5 Organisering og bemanning. Prosjektgruppens innfallsvinkel til dette har vært å se på hva som må til for at enheten skal fungere godt og hvordan vi best kan samhandle for å kunne oppnå de målsettingene som er foreslått for enheten. Det er tre områder vi vil fokusere på for å kunne lykkes: Vi må få til en Samkommuneeffekt. Med dette mener vi at våre tjenester må samordnes på en slik måte at vi tenker mest mulig likt, vi handler mest mulig likt, vi gir alle sammen de samme svarene. Det vil være viktig å bygge felles kulturer. Kundenes behov skal være ledende for enhetens tjenesteproduksjon. Det må legges en helhetstenkning til grunn i ISK. Spesielt er det viktig at økonomienheten samhandler nært mot personal- og lønnsavdelingen og IKT avdelingen. Den enkelte medarbeider skal ivaretas på en skikkelig og tillitsskapende måte. Deler av prosjektgruppa(ingjar, Bjørg og Trond) ble bedt om å legge fram forslag til organisering av ny økonomienhet på bakgrunn av de mål som var satt. I tillegg valgte vi å ta med økonomisjefen i Levanger på dette arbeidet. Vi diskuterte dette etter det ordinære prosjektmøtet 30. oktober. Både organisering i enheter og eventuell samlokalisering ble drøftet. Vi kom fram til to skisser for organisering som vi ønsket å presentere og som vi ønsket drøftet blant alle medarbeiderne før saken igjen ble drøftet i prosjektgruppa 10. november. Modell 1 Økonomileder ISK 1 årsverk Regnskap 5,8 årsverk Budsjett/Saksbeh/Innkjøp 7,9 årsverk Fakturering / Innfordring 5,3 årsverk Modell 2 17 av 25

18 Økonomisjef ISK 1 årsverk Regnskap / Fakturering / Innfordring 11,1 årsverk Budsjett/saksbeh/Innkjøp 7,9 årsverk I tillegg til å vurdere de to måtene og organisere enheten på ønsket prosjektgruppen synspunkter på lokalisering av økonomienheten. Medarbeiderne i de tre kommunene ble delt i tre grupper. Hver gruppe ble bedt om å se på fordeler og ulemper ved dagens lokalisering og fordeler og ulemper ved en samlokalisering. Hver gruppe ble bedt om å komme med forslag til organisering og lokalisering. 18 av 25

19 Nedenfor presenteres resultatet fra gruppene: 1. Fakturering/Innfordring. Fordeler og ulemper ved de to organisasjonsskissene: Fordeler med modell 1: spisskompetanse mer effektiv regnskap og fakturering/innfordring er to fagfelt Ulemper med modell 1: ensformige arbeidsoppgaver arbeidsbelastende Fordeler med modell 2: varierte arbeidsoppgaver bedre overlapping bredere fagfelt samlet bedre oversikt/helhet Ulemper med modell 2: intern splid/prioritering av arbeidsoppgaver Fordeler/ulemper ved samlokalisering: Fordeler: samlet kompetanse samme kultur lik behandling av brukere effektivisering bedre samhørighet blant ansatte Ulemper: lang vei mellom kontor og kunde langt unna oppdragsgiverne Fordeler/ulemper ved fortsatt desentralisering: Fordeler: brukernærhet oversiktlig for den enkelte kommune Ulemper: spredt kompetanse større sårbarhet Forslag til evt. fleksible mellomløsninger Per Erik Garli lanserte følgende forslag til mellomløsning: Økonomileder ISK 1 årsverk Regnskap 5,8 årsverk Budsjett/saksbeh/Innkjøp 7,9 årsverk Fakturering / Innfordring 5,3 årsverk Samlokalisering av oppgaver som ikke krever kundebehandling slik som utfakturering og innfordring. De to kommunene som ikke blir valgt som hovedkontor bør ha innfordringsfilial for å ivareta kundebesøk/-kontakt. 19 av 25

20 KONKLUSJON Gruppen fakturering/innfordring legger frem en delt innstilling til prosjektgruppen. Forslag 1: Forslag til mellomløsning: Per Erik Garli lanserte følgende forslag til mellomløsning: Økonomileder ISK 1 årsverk Regnskap 5,8 årsverk Budsjett/Saksbeh/Innkjøp 7,9 årsverk Fakturering / Innfordring 5,3 årsverk Samlokalisering av oppgaver som ikke krever kundebehandling slik som utfakturering og innfordring. De to kommunene som ikke blir valgt som hovedkontor bør ha innfordringsfilial for å ivareta kundebesøk/-kontakt. Forslag 2: Økonomisjef ISK 1 årsverk Regnskap / Fakturering / Innfordring 11,1 årsverk Budsjett/Saksbeh/Innkjøp 7,9 årsverk Fortsatt desentralisering. Kommunenes prioriteringer: Verdal Frosta Vi har gjennomgått det foreliggende utkast og har ingen spesielle/ytterligere kommentarer til de to forslag. Det som kanskje kan vektlegges er at de foreliggende forslag ikke er i prioritert rekkefølge, men likeverdige (i så fall flertall på forslag 2). Frosta går for Forslag 2 - fortsatt desentralisering. Levanger Levanger sine representanter går for forslag 1 Gruppe 2 Regnskap. 20 av 25

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan

Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. www.innherred-samkommune.no. Samkommunestyret 26.06.08 Økonomienheten v/meir Hallan Innherred samkommune www.innherred-samkommune.no ØKONOMI-ISK ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/ INNFORDRING/LÅN ØKONOMI BUDSJETT/ANALYSE REGNSKAP/ INNG.FAKTURA ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt. Innherred Samkommune 2. 7 Innherred samkommune. Side 1/7 PROSJEKTPLAN Forprosjekt Innherred Samkommune 2 7 Innherred samkommune D a t o Side 1/7 Prosjektet Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Innherred samkommune ble etablert 1. februar 2004 som den første og eneste

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

FLV (Innherred Samkommune) - IKT

FLV (Innherred Samkommune) - IKT FLV (Innherred Samkommune) - IKT Referat fra forberedende møte i IKT-gruppa 26/3 2003 kl 0900 1020 på Levanger Øystein Lunnan,Ove Haugrud, Svein Børresen, Torbjørn Olsen, Håvard Heistad Møtet var en restart

Detaljer

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune

Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Utvikling av samla arealforvaltning (Plan, Bygning, Oppmåling, Landbruk, Miljø) i Innherred Samkommune Bakgrunn og mål Bakgrunn Frosta, Levanger og Verdal kommuner har vedtatt å danne Innherred Samkommune

Detaljer

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Øystein Lunnan Møte Trondheim 16.9 2010 Opplegg for innlegget www.innherred-samkommune.no 1. Historie om starten

Detaljer

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter 1 Ordfører Bjørn Iversen, Administrasjonssjef Ola Stene Steinkjer 4. september 2008 Opplegg for innlegget 2www.innherred-samkommune.no

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Kommunehelsetjenesten/ sosialtjenesten

Kommunehelsetjenesten/ sosialtjenesten PROSJEKTPLAN FORSTUDIE TEMA: Kommunehelsetjenesten/ sosialtjenesten Innherred samkommune Dato Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Prosjektet

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN

SKISSE TIL PROSJEKTPLAN SKISSE TIL PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT TEMA: FORNY 2006 Hovedprosjekt Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING Innherred Samkommunestyre TID: 29.01.2004 Kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

OU Sluttrapport Tema:

OU Sluttrapport Tema: OU 21012 Sluttrapport Tema: Delprosjekt 3 Helse/rehab Barn og familie Deltakere: Anne Kari Haugdal, prosjektleder Marit Elisabeth Aksnes, leder BAFA Tore Fjerdingen, leder HeRe Karl Martin Haugen, avdelingsleder

Detaljer

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: NAV HVA ØNSKES Å LEGGE INN FRA KOMMUNENES SIDE Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Evaluering av forsøket Innherred Samkommune Resultater fra evalueringen i perioden 2003-2007 og refleksjoner i ettertid Roald Sand (ros@tforsk.no) Trøndelag Forskning og Utvikling Levanger og Verdal: Store

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte

Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING - Drøftingsmøte Innherred Samkommunestyre Arbeidsutvalgte for kontaktforum av tillitsvalgte TID: 13.05.2004 Kl. 10:00 STED: Kommunestyresalen, Rådhus Faste medlemmer

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM

LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN. for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM LEVANGER KOMMUNE PROSJEKTPLAN for gjennomføring av delprosjekt POLITISK STYRINGSSYSTEM 0 5. 0 4. 0 6 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet Mandat: Spesielle premisser Spesielle krav til organisering Bakgrunn

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE Vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11. 2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre 18.11. 2009, sak 62/09 I Allmenne bestemmelser 1 Navn og medlemskommuner Innherred

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER

7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 1 7. AVSKRIVING AV FORDRINGER 7.1. Innledning Ethvert korrekt kommunalt krav, det være seg faktura, termin på utlån eller andre krav skal betales til rett tid. Enkelte ganger oppstår imidlertid situasjoner

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Sluttrapport Forprosjekt Tema:

Sluttrapport Forprosjekt Tema: Sluttrapport Forprosjekt Tema: Stabsfunksjoner i Innherred samkommune (ISK) og i Levanger og Verdal kommuner Deltakere: Navn Øystein Lunnan Rolf Holberg Jarle Øra Endre Kanestrøm Hilde Føll Rolle/ansvar

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG.

FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG NOTAT SOM GRUNNLAG FOR VURDERING AV EN FELLES BARNEVERNTJENESTE FOR BÅTSFJORD OG BERLEVÅG. Bakgrunn: Gjennom det interkommunale samarbeidet som er oppretta

Detaljer

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus

Møteinnkalling. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 20.09.06 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan

Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester. Prosjektplan Forprosjekt om samarbeid om lønns- og regnskapstjenester Prosjektplan Utarbeidet av John Ånon Jonassen Dato 01.09.09 Versjon 3 Behandling Arbeidsgivernettverket 07.09.09 Økonominettverket 09.09.09 Rådmannsutvalget

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Forslag til vedtak: Styringsgruppen har ingen merknad til foreliggende utkast til grunnavtale.

Forslag til vedtak: Styringsgruppen har ingen merknad til foreliggende utkast til grunnavtale. Sak ISK STYRINGSGRUPPEN I MØTE 08.12.03 31/03 Utkast til grunnavtale. I kommunestyresaken som ble behandlet i august/september i de 3 kommunestyrene var det forutsatt at egen sak om grunnavtale mellom

Detaljer

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret Innherred samkommune Samkommunestyret 17.11.16 Krav i plan- og bygningsloven (Pbl) Pbl 3-2: Pbl 3-3: Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene Kommunestyret har ledelsen av den kommunale

Detaljer

DELPROSJEKT ENHET KEMNER

DELPROSJEKT ENHET KEMNER INNHERRED SAMKOMMUNE DELPROSJEKT ENHET KEMNER Ivaretakelse av brukerperspektivet i ISK Bruk av servicekontorene. R a p p o r t f r a a r b e i d s g u p p e Sammendrag fra arbeidsgruppa: Gruppen har bestått

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg.

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Torsdag 21. oktober 2010 Tid: Kl. 11:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner

KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne. Det vil kunne komme til flere arbeidsområder under Ikke påbegynt.

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Rendalen kommune Økonomiavdelingen

Rendalen kommune Økonomiavdelingen Rendalen kommune Økonomiavdelingen Alle i Rendalen kommune Årsoppgjør 2017 Årsavslutningen nærmer seg og det vises til rutiner og frister som har vært fulgt ved de siste regnskapsavslutningene. Det stilles

Detaljer

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring:

Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Samlet oversikt over forslag til fellestjenester innenfor innkjøp og anskaffelser, regnskap og økonomistyring: Område Tjeneste/Oppg Nivå Endringer Verktøy/digital Gevinster Org/lokalisering Innkjøp og

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015

Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 11. august 2015 Advisory Foreløpige funn og erfaringer fra tidl. kommunesammenslåinger Felles KST-møte 1 Nye oppgaver til kommunene 1 2 Erfaringer fra andre kommunesammenslåinger og 4 foreløpige funn 3 Hva nå? Veien videre..

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER

SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER SAMARBEIDSORDNINGER MELLOM KOMMUNENE INDERØY, VERRAN OG STEINKJER 1. BAKGRUNN. Ordførere og rådmenn i samarbeidskommunene har fra høsten 2002 hatt samtaler for å vurdere om det vil være hensiktsmessig

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Jøa/Grong, 18. september Eva W. Tranås leder. Per Morten Bjørgum kontrollsekretær

Jøa/Grong, 18. september Eva W. Tranås leder. Per Morten Bjørgum kontrollsekretær FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Torsdag den 27.09.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE. Fakturering, innfordring og restanseutvikling

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE. Fakturering, innfordring og restanseutvikling RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE Fakturering, innfordring og restanseutvikling FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/ Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X00 Arkivsaksnr: 2008/3862-2 Saksbehandler: Lars Erik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite omsorg Formannskapet 127/08 12.06.2008 Kommunestyret Etablering av

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 021/ Kommunestyret LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 021/15 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2016 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 08.09.15 Paul Stenstuen 021/15

Detaljer

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-50 Saksbehandler Lise Solgaard Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg 27.11.2017 Fellesnemnda 27.11.2017 Prosjektbudsjett for fellesnemnda og felleskostnader ved fylkessammenslåing

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann?

Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann? Samarbeidet i Inn-Trøndelag. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer: Når starter dette og hvordan håndteres vekslingsfeltet mellom politikk og rådmann? v/torunn Austheim Rådmann i Steinkjer kommune Nord-Trøndelag

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden UTKAST 18. oktober 2017- Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden 1.1.2018 31.12.2019 1 Innhold 1. Grunnlaget for omstillingsdokumentet er etableringen av ny kommune... 3 2. Formålet med og

Detaljer

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter

Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Saksbehandling bestilling av FR og gjennomgang av rapporter Oslo 3. desember 2013 Bestilling av FR gjennomgang av rapporter Sekretariatets saksbehandling innebærer: 1. involvering i overordnet analyse

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI

RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK SØR-INNHERAD PROSTI RAPPORT OM SAMARBEIDSFORSØK I SØR-INNHERAD PROSTI 2003-2006 Behandlet i Prosjektgruppen og Styringsruppen 08.03.2007 Det ble i 2002 gjennomført et forprosjekt med henblikk på avklare målsettinger og fremdrift

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 13. november 2012 Tid: Kl. 09:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 NB! MERK STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Overordnet prosjektplan:

Overordnet prosjektplan: Overordnet prosjektplan: Ny organisering av Statens vegvesen Vedtatt av etatsledermøtet (ELM) 28. mai 2008 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn for prosjektet... 4 1.2 Prosjektnavn... 4

Detaljer

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016

Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016 Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016 Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden 2007 2011. Det skal

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 09.02.2004 Kl. 12:00 NB Merk tidspunkt STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Sak ISK STYRINGSGRUPPEN I MØTE b/03 Beslutingsgrunnlag for vegen videre diskusjonsnotat om Målbilde

Sak ISK STYRINGSGRUPPEN I MØTE b/03 Beslutingsgrunnlag for vegen videre diskusjonsnotat om Målbilde Sak ISK STYRINGSGRUPPEN I MØTE 08.12.03 30b/03 Beslutingsgrunnlag for vegen videre diskusjonsnotat om Målbilde Innledning På bakgrunn av ønske fra Ordførerne har Prosjektansvarlig fått utarbeidet følgende

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 V E D T A K:

Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 V E D T A K: Side 1 av 6 Re kommune JournalpostID 09/873 Saksbehandler: Trond Wifstad, telefon: 33 06 15 17 Rådmannen Interkommunalt samarbeid Hof, Holmestrand og Re Utvalg Møtedato Saksnummer Administrasjonsutvalget

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2011/320-25 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 18.09.2012

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram

Tana Kommune Prosjektbeskrivelse og Planprogram Prosjektbeskrivelse og Planprogram Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Tana kommune 1 Innhold 1. Prosjektbeskrivelse... 2 2. Prosjektet... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Rammer for prosjektet...

Detaljer

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Nes kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møtedato: 25.10.2012 (fellesmøte nr 3/2012 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 9.00-13.00 Møtested: Pers Hotell, Gol Behandlede saker: 11-14/12 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtte for:

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN

MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN MØTEREFERAT ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møtedato/sted: 23.11.11 kl. 14.00 21.00 på Selbutunet Golf- og familiepark i Selbu Tilstede: Forfall: Andre: Referent: Arne Ketil Auran, Kristian Rolstad, Henrik

Detaljer