Prosjektplan: Barnehageplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektplan: Barnehageplan 2012-2016. Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden 2012-2016"

Transkript

1 Prosjektplan: Barnehageplan Prosjektplan Tema: Utarbeide barnehageplan for perioden Kort innledning: Det er utarbeidet en barnehageplan som gjelder for perioden Det skal nå utarbeides en ny plan gjeldende for perioden Arbeidet med planen prosjektorganiseres. Det utarbeides derfor en prosjektplan der KOK er styringsgruppe. 1. Bakgrunn og mål 1.1 Bakgrunn Målet med å lage en barnehageplan er å ha en plan for hvordan Frosta kommune kan opprettholde og videreutvikle sitt barnehagetilbud i tråd med sentrale føringer. Planen vil kunne si noe om dagens behov og si noe om fremtidens antatte utfordringer. Målene og tiltakene nevnt i planen som gjelder for perioden vil bli evaluert for å se om det er noe som skal videreføres. Oppvekstkommisjonens sluttrapport vil være retningsgivende også for innholdet i barnehageplanen. (Oppvekstkommisjonen; medlemmene kommer fra ulike deler av Nord-Trøndelag, og representerer et tverrsnitt av hele oppvekstområdet i fylket.) I tillegg vil Lov om barnehager, sentrale og lokale dokumenter kommuneplanens samfunnsdel være retningsgivende. I Lov om barnehager 12a er retten til plass i barnehage hjemlet. Her står følgende: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Sentrale føringer medfører at det vil være naturlig at barnehageplanen sier noe om følgende områder: Informasjonen nedenfor er hentet fra: 1. Styrking av sammenhengen mellom barnehage og opplæring Regjeringen har besluttet at Utdanningsdirektoratet vil overta ansvaret for en rekke oppgaver på barnehageområdet fra januar At oppgaver overføres til Utdanningsdirektoratet betyr ikke at barnehagene skal bli lik skolen. Barnehagenes egenart skal ivaretas og videreutvikles.

2 Målet med overføringen er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagesektoren ytterligere. Følgende områder vil bli overført fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet: Dokumentasjon og analyse av tilstanden i barnehagene Kvalitets og kompetanseutvikling for barnehagesektoren Tilskudds og regelverksforvaltning Tilsynsoppgaver Veiledning til sektoren Kvaliteten på barnehagetilbudet er viktig for barn og foreldre og spiller en viktig rolle i utdanningsløpet. Barnehageplanen vil derfor utdype begrepet kvalitet. 2. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er endret som følge av ny formålsbestemmelse. Det nye formålet slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. 3. Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet Rapporten bygger på en undersøkelse om organisering av barnehager, og organiseringens betydning for kvalitet. Bakgrunnen for undersøkelsen er de senere årenes ekspansive barnehageutbygging i Norge. Undersøkelsen er gjennomført av International Research Institute of Stavanger (IRIS), i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS). 4. Kommunens tilsyn med barnehagene PricewaterhouseCoopers (PwC) har på opprag fra Kunnskapsdepartementet utført en undersøkelse om tilsyn med barnehager. 1.2 Mål Hovedmålet for prosjektarbeidet er å lage en barnehageplan for perioden som er så fremtidsrettet at den tar høyde for full behovsdekning og høg kvalitet i tilbudene.

3 Delmål: Barnehageplanen skal: si noe om hva full barnehagedekning er på Frosta si noe om lokalisering av barnehagetilbudene i dag og frem i tid. Se dette i sammenheng med rapport om barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet si noe om styrking av sammenhengen mellom barnehage og læring si noe om sammenhengen barnehage SFO skole si noe om kvalitetsbegrepet. Se dette i sammenheng med forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver si noe om kompetanseutvikling si noe om tilskudds og regelveksforvaltning si noe om kommunens tilsynsoppgaver. Se dette i sammenheng med sentral rapport om kommunens tilsyn med barnehagene si noe om veiledning til barnehagene si noe om samarbeidet mellom kommunale og private barnehager på Frosta si noe om samarbeid med andre samarbeidspartnere si noe om hvordan mål i Oppvekstkommisjonens sluttdokument kan nås Mandat for prosjektet Mandat: Her er eksempler på hva mandatet kan være: Lage prosjektplan Gi en status over dagens barnehagetilbud på Frosta Kartlegge fremtidig behov for barnehageplasser på Frosta Kartlegge hvordan og om kvalitet i barnehagetilbudet virker inn på hvor det søkes om barnhageplass Si noe om de øvrige delmålene nevnt under delmål ovenfor Si noe om Prosjektets vurderinger og anbefalinger skal dokumenteres i en oversiktlig rapport.

4 1.2 Rammer Spesielle premisser: Spesielle krav til organisering: Ansvar: KOK er saksansvarlig og legger frem planen for kommunestyret for endelig behandling. Arbeidet med utarbeidelse av barnehageplanen prosjektorganiseres. Samarbeidsutvalgene i barnehagene skal ha en rolle i dette arbeidet. Prosjektleder navn: Elin Mari Strømsholm Frist: Sluttrapport klar innen: Ressurser: Prosjektdeltakernes utgifter bæres av den enkelte barnehage/enhet. Prosjektet drøftes i styringsgruppa KOK når det er komitemøter. 2. OMFANG OG AVGRENSNING Prosjektet gjennomføres i perioden april 2011 september Innenfor denne perioden skal planen ut på høring. Prosjektets sluttprodukt vil være barnehageplan for perioden Prosjektgruppen vil bestå av enhetsleder for enhet barnhage og styrerne i barnehagene. Styrerne i de private barnehagene inviteres til å være med. De private eierne kan stille med annet medlem enn styreren. Samarbeidsutvalgene i alle barnehagene på Frosta er referansegrupper. Tiltak som medfører budsjettmessige konsekvenser vil bli satt opp i en egen oversikt på slutten av planen slik at kommunestyret kan ta stilling til hvilke tiltak som skal prioriteres og eventuelt når.

5 3. Organisering 3.1 Prosjektet er organisert slik: OPPDRAGSGIVER Rådmannen STYRINGSGRUPPE KOK PROSJEKTANSVARLIG Rådmann Arne Ketil Auran PROSJEKTLEDER Enhetsleder Elin Mari Strømsholm PROSJEKTGRUPPE Styrerne i de kommunale barnehagene. Styrer eller en annen representant fra hver av de private barnehagene REFERANSEGRUPPE Samarbeidsutvalgene i de kommunale og private barnehagene på Frosta Andre

6 3.2 Bemanning prosjektet Prosjektgruppen Navn Representerer Rolle /ansvar Elin Mari Strømsholm Enhet barnehage - administrasjonen Prosjektleder Svanhild Opheim Strømskag Styrer Borglia barnehage Prosj.medarbeider Stig-Bjørnar Iversen Styrer Folkheim barnehage Prosj.medarbeider Tone Ulvik Styrer Solvang barnehage Prosj.medarbeider Anne Løvrød Juberg gårdsbarnehage Prosj.medarbeider Grankongla familiebarnehage Prosj.medarbeider Navn Referansegruppe Representerer Samarbeidsutvalget for Borglia barnehage Samarbeidsutvalget for Folkheim barnehage Samarbeidsutvalget for Solvang barnehage Samarbeidsutvalget for Grankongla familiebarnehage Samarbeidsutvalget for Juberg gårdsbarnehage Stene familiebarnehage blir spurt om å være med i referansegruppen Andre 4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 4.1 Beslutningspunkter Er det behov for beslutningspunkter ut over de to obligatoriske? PA skal ta en prinsipiell beslutning om prosjektet skal videreføres eller avsluttes. Beslutningspunktet innebærer en vurdering av følgende forhold: - Prosjektstatus: Grad av måloppfyllelse i forhold til plan, tid, ressurser og milepæler. Er prosjektet tilfredsstillende organisert og under kontroll? - Kritiske suksessfaktorer: Har forutsetningene endret seg? - Prosjektmålet: Blir prosjektmålet oppnådd?

7 Når Dokumentasjon Hvem deltar på møtet Prosjektplan godkjennes av styringsgruppa og rådmann Styringsgruppa KOK Prosjektansvarlig godkjenner prosjektplanen før Foreløpige resultater etter behovsundersøkelsene legges Styringsgruppa KOK frem Utkast til rapport legges frem Styringsgruppa KOK Prosjektansvarlig godkjenner utkast til rapport før behandling i styringsgruppa Høst 2012 Barnehageplan for perioden sluttbehandles Formannskap og kommunestyre 4.2 Oppfølging/Rapportering Er det behov for /krav til faste statusmøter i prosjektet? Hvilke krav til rapportering til og fra statusmøte foreligger? Eks:Prinsippet om avviksrapportering i forhold til godkjent prosjektplan praktiseres for alle ansvarsledd. Slik rapportering skjer skriftlig til nærmeste overordna i prosjektorganisasjonen. 4.3 Milepæler List opp viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd. Når Milepæl Ansvarlig April 2011 Prosjektleder oppnevnt PA April 2011 Utkast til prosjektplan og forslag til prosjektgruppe PL fremlegges for PA til foreløpig godkjenning Prosjektgruppen etablert og første møte gjennomføres. PL Prosjektplan utarbeides ferdig Prosjektplan godkjennes i styringsgruppa PA / SG Juni 2011 Ferdig kartlegging fremtidige behov og status over dagens Prosjektgruppen situasjon innen ulike felt. Kvalitet, organisering, bemanning, tilbud, økonomi, utfordringer. Juni 2011 Skriftlig innspill fra prosjektgruppen/referansegruppen vedr. svar på mandatet Ferdig utkast prosjektrapport PL Høst 2011 Prosjektrapport ferdig og levert til politisk behandling PL Medlemmer i prosjektgruppen og referansegruppen

8 5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 5.1 Kritiske suksessfaktorer for prosjektet Kritiske suksessfaktorer 1. Kort tidsramme før kommunestyrevalget høsten Kort tid frem til sluttrapport skal være ferdig. Sommerferieavvikling. 3. Kort tid til å involvere aktuelle inspillspartnere Gjennomføringsplan 6.1 Hovedaktiviteter Utarbeide spørreskjema til foreldre/foresatte i barnehagene på Frosta. Ansvarlig: Prosjektleder Tiltak Nært samarbeid med leder/ansvarlig saksfremlegger for KOK frem til høsten Fordele skriftlig arbeid mellom prosjektgruppedeltakerne. Ved behov kan Torun Nesse bidra. Enhetsleder tar kontakt med de personer som har kommet med innspill. Sette opp innholdsfortegnelse for barnehageplanen og fordele oppgaver. Ansvarlig. Prosjektleder Utarbeide skriftlig innhold i barnehageplanen. Ansvarlig: Prosjektleder, deltakere i prosjektgruppa og Torun Nesse. Sammenfatte barnehageplanen. Ansvarlig: Prosjektleder 6.2 Samlet ressursplan Krav til kompetanse for prosjektleder og medarbeidere spesifiseres. Forlag til oppsett ressursbruk: Medarbeidere Ressurs (timer) Prosjektleder 30 timer Projektmedarbeidere 96 timer 6 timer (møter) X 6 personer 10 timer(skriftlig arbeid) X 6 personer Referansegruppen 72 timer 3 timer samarbeidsutvalgsmøte X ca 24 personer Andre referansepersoner i møte med enhetsleder 10 timer Styringsgruppemøter 3 møter X 5 personer 15 timer Totalt 223 timer

9 6.3 Møteplan i prosjektet Eks. (Det er her tatt hensyn til kritisk suksessfaktor og det er blitt enighet om å legge møtene til torsdager Møtedag kan om nødvendig rullere.) Dato Kl. Sted Tema Prosj.gr. Styrings.gr Ref.gr Kommunehuset Utkast til prosjektplan X Møterom B gjennomgås og ev. endres Kommunehuset Prosjektplan vedtas X Møterom B Kommunehuset Prosjektgruppemøte X Møterom B fordeling av oppgaver I barnehagene Samarbeidsutvalgene kommer med innspill til mandatet i barnehageplanen. X Kommunehuset Møterom B Prosjektgruppemøte Gjennomgå utkast til barnehageplan X Kommunehuset Møterom B Styringsgruppa behandler barnehageplanen og godkjenner for høring X PA godkjenner planen før behandling i KOK Planen ute på høring Styringsgruppa ser på høringsuttalelsene og sender planen videre til politisk sluttbehandling i Formannskap og kommunestyre høsten 2011 X 7 ØKONOMI Ingen utgifter utover driftsbudsjett for enhet barnhage. Eventuelle merkostnader dekkes innenfor den enkelte barnehages budsjett.

10 8 KONTRAKTER OG AVTALER GODKJENNING Overordnet prosjektplan for forprosjektet godkjent av Prosjektansvarlig Navn: Dato: Prosjektleder Navn. Dato: Styringsgruppen har vedtatt prosjektplan for utarbeiding av barnehageplan Dato:.2011 (vedtatt i sak nr: ) Eventuelle merknader:.

PLP Prosjektlederprosessen

PLP Prosjektlederprosessen Kort om Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningsuksess. Med kontorer i alle fylker, og i tretti land over

Detaljer

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak. Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt PROSJEKTPLAN FORPROSJEKT TEMA: Felles lønn- og personalenhet i ISK Prosjektet i PLP-sammenheng Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Overordnet internkontroll KLÆBU KOMMUNE JANUAR 2015 Overordnet internkontroll 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12

Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Prosjekthåndbok Etablering, organisering og styring av prosjekter i Oppland fylkeskommune Pr 01.12.12 Forord Oppland fylkeskommunes rolle som regional utviklingsaktør, skoleeier og planmyndighet utgjør

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013

Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Nøtterøy kommune Oppvekst- og kultursektoren Skole- og barnehagekontoret Barnehager Statusrapport og drøftenotat 2013 Korrigert og presisert tall informasjon 12.mars 1 INNHOLD SIDE 1. INNLEDNING 3 1.1

Detaljer

Eksempel på Prosjektplan

Eksempel på Prosjektplan Prosjektplan en gratis dokumentmal fra www.bedin.no. Bedin er Nærings- og handelsdepartementets egen informasjonstjeneste for etablerere og bedrifter. Målsettingen med tjenesten er å gjøre det enklere

Detaljer

HMS Prosjektarbeid med KLP

HMS Prosjektarbeid med KLP HMS Prosjektarbeid med KLP KLP tildeler prosjektstøtte til utvalgte HMS-prosjekter hvert år. For å få økonomisk støtte, stiller KLP krav om en grundig utfylt prosjektplan. Vi har utarbeidet egne prosjektmaler

Detaljer

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak

Opprettelse av utredningsprosjekt, kommunalt eiendomsforetak HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.01.2014 4514/2014 2013/1292 610 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Organisasjonsutvalget 28.01.2014 14/4 Formannskapet 29.01.2014 14/5 Bystyret 13.02.2014

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023

Sarpsborg mot 2016. Kommuneplan for Sarpsborg. Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Sarpsborg mot 2016 Kommuneplan for Sarpsborg Kommunedelplan for barnehageområdet 2011-2023 Bystyrebehandling april 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Innledning... 5 2.1 Planforutsetninger...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Kvalitet i barnehagene

Kvalitet i barnehagene FORVALTNINGSREVISJON Kvalitet i barnehagene Melhus kommune August 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden februar -

Detaljer

Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020

Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 2013 Planprogram for strategi- og utviklingsplan for barnehagesektoren mot 2020 Høringsfrist 28.02.13 Planstatus: Temaplan Komité for barn og unge Hamar kommune 29.01.2013 2 Planprogram for strategi- og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Roar Løken Lunder, leder Thomas Winge Longva, nestleder Magnhild Guldbakke Stuge Kari Bergum Finn Olav Rolijordet Kopi sendt: Ordfører

Detaljer

Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden

Prosjektplan Miljøoppfølgingsprogram Skjerstadfjorden Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.04.2011 22322/2011 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/21 Komite for plan, næring og miljø 05.05.2011 11/36 Planutvalget 10.05.2011

Detaljer

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune

Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan. Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011. Prosjektplan Nordre Land kommune Forprosjekt Dokka Kulturstasjon Prosjektplan Vedtatt i formannskapet 30. mars 2011 Prosjektplan Nordre Land kommune 1 Forprosjekt Dokka Kulturstasjon 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mål... 3

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007

KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 KVALITETSMELDING FOR BARNEHAGEN OG GRUNNSKOLEN I BERGEN 2006/2007 Innholdsfortegnelse DEL I 1. Bakgrunn og hensikt 4 2. Kvalitet og kvalitetsutvikling 7 2.1 Kompetente barn og unge 7 2.2 Begrepsavklaring

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.12.2008 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL

REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL REGIONALT INFRASTRUKTURPROSJEKT FOR YTRE NAMDAL Prosjektplan Jostein Brå Vardehaug 04.07.2013 Innhold 1 Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Prosjektets hovedmålsetting... 4

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger

PROSJEKTPLAN. Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger PROSJEKTPLAN Forprosjekt Flere tiltak Sentrumsoppgraderinger Kort beskrivelse av prosjektet. Dette prosjektet skal gjennomføre en stedsanalyse som skal besvare følgende tema/forhold 1. Få gjennomgangstrafikk

Detaljer

Implementering Kvalitetslosen

Implementering Kvalitetslosen Implementering Kvalitetslosen Detaljert prosjektplan 15.02.2013 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Mål og rammer... 3 2.1 Mål... 3 2.2 Rammer... 3 2.3 Omfang og avgrensinger... 3 3. Organisering... 4 4. Risikoanalyse

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 2 1. BAKGRUNN... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...4 3. REVISJONSKRITERIER OG METODE... 5 4. FAKTA... 5 4.1 PLAN- OG STYRINGSSYSTEMET... 5 4.2 BUDSJETTPROSESSEN...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 26.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer