SpareBank 1 SR-Bank Konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank Konsern"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat februar 2009

2 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap Betydelige tap på verdipapirer SpareBank 1-bankene kjøpte Glitnir Bank ASA God netto kundetilgang Gebyrfritt kundeprogram lansert Konsernet ekspanderer i Hordaland og Agder Omprofilering og ny nettbank SR-Fondsforvaltning AS under etablering Nettstedet Sjef.no lansert for våre unge kunder Side 2 Foreløpig årsresultat 2008

3 Hovedtrekk 4. kvartal 2008 Resultat før skatt 4. kvartal Resultat før skatt underliggende drift 4. kvartal Positivt resultat for 4. kvartal i et krevende marked Mill kr Inntektsføring av badwill knyttet til kjøp av Glitnir Bank ASA Vesentlig negativ resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen 4. kv kv kv kv kv kv Urealiserte tap på verdipapirer Tilfredsstillende likviditetssituasjon Mill kr 1161 Resultat før skatt siste år Resultat før skatt underliggende drift siste år Avtagende utlånsvekst Redusert kostnadsvekst Økte tapsavsetninger på individuelle- og gruppe nedskrivninger Eksisterende kunder prioriteres Side 3 Foreløpig årsresultat 2008

4 BNbank ASA SpareBank 1-bankene kjøpte i oktober 2008 Glitnir Bank ASA med datterselskapet Glitnir Factoring for 300 mill kr Kjøpet ble godkjent av myndighetene i desember 2008 Banken endret navn til BNbank ASA i januar 2009 samtidig som ny administrerende direktør Lisbet Nærø tiltrådte Banken hadde i 2008 et underskudd etter skatt på 579 mill kr, i hovedsak som følge av nedskrivninger på utlån Side 4 Foreløpig årsresultat 2008

5 BNbank ASA, regnskapsmessig behandling BNbank ASA er behandlet i SpareBank 1 SR-Banks regnskap som en investering i felleskontrollert virksomhet BNbank ASAs egenkapital er pr på mill kr Det er foretatt en foreløpig oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 som viser at virkelig verdi av netto eiendeler (egenkapitalen) er mill kr Differansen mellom virkelig verdi av egenkapital og kostpris på aksjene, kr 300 mill, representerer en badwill på mill kr SpareBank 1 SR-Bank inntektsfører sin 20 %-andel av badwill tilsvarende 414 mill kr i 2008 i sitt konsernregnskap Side 5 Foreløpig årsresultat 2008

6 SpareBank 1 Gruppen Årsresultatet for SpareBank 1 Gruppen ble et underskudd etter skatt på 808 mill kr mot et overskudd på mill kr i fjor. SpareBank 1 SR-Bank har i sitt konsernregnskap en negativ resultateffekt av dette på 151 mill kr Livselskapet sterkt påvirket av finansuroen og engangseffekter. God soliditet i selskapet Meget godt forsikringsresultat veier opp for et svakt finansresultat i skadeselskapet Reduserte forvaltningsvolumer i ODIN Forvaltning God underliggende drift i Bank 1 konsern. Resultat i 2008 preget av nedskrivninger, tap på verdipapirer og netto tap på utlån Engangseffekter for SpareBank 1 Gruppen i 2008 utgjør -405 mill kr, herav kostnader ved avvikling av IT-prosjekt i Livselskapet Side 6 Foreløpig årsresultat 2008

7 Regjeringens kredittpakke Regjeringens kredittpakke ble lagt frem søndag 8. februar 2009 To nye fond med samlet kapital på 100 mrd kr for å gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet Statens finansfond tilføres 50 mrd kr og skal tilby kjernekapital til solide norske banker for å styrke kjernekapitaldekningen og dermed bedre utlånskapasiteten. Statens obligasjonsfond er på inntil 50 mrd kr som skal investere i norske obligasjoner og dermed bidra til å bygge tillit og dempe finanskrisens negative virkninger på kredittilførselen. Side 7 Foreløpig årsresultat 2008

8 Regjeringens kredittpakke Omfang og innretning er tilfredsstillende Tilbud av forskjellige typer kjernekapital bidrar til å kunne dekke de enkelte bankers behov på en god måte Prisen på fondsobligasjon og preferansekapital er ikke fastsatt Vi vil vurdere eventuell bruk av instrumentene når nærmere detaljer er klare Side 8 Foreløpig årsresultat 2008

9 Resultat Preget av internasjonal finansuro og økte tapsavsetninger på utlån Konsernresultat før skatt: 4. kvartal 08: 10 mill kr (308 mill kr) Pr : 643 mill kr (1 256 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt: 4. kvartal 08: 2,0 % (17,7 %) Pr : 8,0 % (19,4 %) Underliggende drift før tap: 4. kvartal 08: 195 mill kr (244 mill kr) Pr : mill kr (941 mill kr) Netto renteinntekter: 4. kvartal 08: 431 mill kr (373 mill kr) Pr : mill kr (1 340 mill kr) Netto provisjons- og andre inntekter: 4. kvartal 08: 176 mill kr (260 mill kr) Pr : 796 mill kr (895 mill kr) Netto avkastning på finansielle 4. kvartal 08: 108 mill kr (68 mill kr) investeringer: Pr : 42 mill kr (388 mill kr) Tapsavsetninger: 4. kvartal 08: 318 mill kr (7 mill kr) Pr : 386 mill kr (10 mill kr) Konsernresultat pr grunnfondsbevis: 4. kvartal 08: 0,23 kr (2,01 kr) Pr : 3,60 kr (7,85 kr) Sammenlignbare tall for 2007 i parentes. Side 9 Foreløpig årsresultat 2008

10 Resultatutvikling Beløp i millioner kroner kv kv kv kv kv. 07 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsint Skattekostnad og minoritetsinteresser Overskudd Side 10 Foreløpig årsresultat 2008

11 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning etter skatt 8,0 % 19,4 % Rentenetto 1,49 % 1,42 % Kostnadsprosent 58,5 % 51,7 % Tapsprosent 0,41 % 0,01 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd, inkl. SB1 Boligkreditt) 20,2 % 19,8 % Innskuddsvekst (12 mnd) 8,2 % 18,0 % Innskudd/brutto utlån 54,5 % 57,0 % Forvaltningskapital, mrd kr Kapital overført til Boligkreditt, mrd kr 12 5 Kapitaldekning 9,80 % 9,77 % Kjernekapitaldekning 6,44 % 7,35 % Kjernekapitaldekning pr ,09 % Kredittilsynets likviditetsindikator (eksl trekkfasiliteter) 102,2 % 94,6 % Antall årsverk Antall kontor Børskurs ved kvartalsslutt, kr 32,50 66,25 Resultat pr grunnfondsbevis, kr 3,60 7,85 Side 11 Foreløpig årsresultat 2008

12 Resultat før skatt Endring fra 2007 til 2008 (øverst) og fra 4. kv. 07 til 4. kv. 08 (nederst) Mill kr Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avkastning finansielle investeringer Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier 2008 Mill kr kvartal 07 Netto renteinntekter -84 Netto provisjonsog andre inntekter Netto avkastning finansielle investeringer -1 Sum driftskostnader -311 Tap på utlån og garantier kvartal 08 Side 12 Foreløpig årsresultat 2008

13 Netto avkastning på finansielle investeringer kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Utbytte Inntekter av eierinteresser Kursgevinst/tap verdipapir herav kursendring aksjer og grunnfondsbevis herav kursendring sertifikat og obligasjoner Kursgevinst/tap valuta/renter herav kursgevinst kunde- og egenhandel herav IFRS-effekter -57 * -5-76* Netto avk. på finansielle investeringer * Herav - 49 mill kr i 2008 (isolert sett -52 mill kr i 4. kvartal) vedrørende derivater tilknyttet obligasjonsinvesteringer Side 13 Foreløpig årsresultat 2008

14 Obligasjonsportefølje pr ,0 mrd kr, rest løpetid 2,7 år Kategori Mill kr %-andel Herav hold til forfall obligasjoner i mill kr Norsk stat/kommune % 177 Norsk covered bonds * % Norsk bank/finans % Norsk industri % 99 Norsk annet % 49 Utenlandsk bank/finans % Totalt % * 1,6 mrd kr er benyttet i FinDep bytteordning Side 14 Foreløpig årsresultat 2008

15 Funding og likviditetsstyring Mrd kr 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 3,000. 2,500 2,000 Fundingforfall pr. år FUNDING EGENBEHOLDNING F-LÅN Fundingforfall neste 12 mnd Status funding pr Overskuddslikviditet på 6,8 mrd kr: Plassert i Norges Bank Korte plasseringer i banker og kredittinstitusjoner Bufferkapital på 5,1 mrd kr: Likvide eiendeler Bytteordning i Norges Bank: 1,6 mrd kr benyttet ved årsslutt Anslått potensiale mrd kr Inkluderer boliglån og næringseiendom Refinansieringsbehov 2009: Netto 7,5 mrd kr Mrd kr 1,500 1,000 0,500 0,000 januar.09 februar.09 mars.09 april.09 mai.09 juni.09 juli.09 august.09 september.09 oktober.09 november.09 desember.09 Vurdering av situasjonen: Forventer turbulente finansmarkeder også i 2009 Tilfredsstillende likviditetssituasjon FUNDING F_LÅN Side 15 Foreløpig årsresultat 2008

16 Risikoprofil i SpareBank 1 SR-Bank Stabil utvikling, men noe svekket kredittkvalitet P r o s e n t ,8 % 11,5 % 2,6 % 11,0 % 2,5 % 11,6 % 85,7 % 86,4 % 85,9 % des 07 jun 08 des 08 Lav Middels Høy Migrering i SpareBank 1 SR-Banks portefølje (EAD) siste 12 mnd Moderat risikoprofil i konsernet Porteføljekvaliteten er god, men svak tendens til økende misligholdssannsynlighet Lavere vekst i norsk økonomi og økende usikkerhet knyttet til konjunkturutviklingen vil føre til noe svekket kredittkvalitet og økende tap Mill kr Avgang siste 12 mnd Tilgang siste 12 mnd Endring i eksisterende portefølje Total endring Konsernet jobber aktivt med å identifisere negative utviklingstrekk i engasjementer på et tidligst mulig tidspunkt gjennom et early warning system Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko, forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko, forventet tap over 1,50 % *Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer at den beregnede misligholdssannsynligheten gir større stabilitet i misligholdsestimatene. Side 16 Foreløpig årsresultat 2008

17 Netto renteinntekter og rentenetto ,50 % ,00 % Mill kr ,46 % 1,35 % 1,40 % 1,49 % 1,47 % 1,47 % 1,48 % 1,60 % 1,46 % 1,50 % 1,00 % ,50 % kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 0,00 % Netto renteinntekter Rentenetto Rentenetto - Netto renteinntekter/gjennomsnittlig forvaltningskapital. Side 17 Foreløpig årsresultat 2008

18 Endring i netto renteinntekter Endring fra 2007 til Mill kr Utlånsvolum morbank Utlånsmargin morbank Innskuddsvolum morbank Innskuddsmargin morbank Økt avkastning på EK Sikringsfondsavgift Øvrig 2008 Side 18 Foreløpig årsresultat 2008

19 Utlåns- og innskuddsmarginer 1,04 1,03 1,19 1,12 1,16 1,08 1,14 0,94 0,96 0,81 0,73 0,69 0,63 0,64 0,56 0,63 0,57 0,73 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 Utlånsmargin Innskuddsmargin Side 19 Foreløpig årsresultat 2008

20 Utlånsvekst, 12 mnd vekst Mill kr 58, ,7 41,8 50,5 38, ,3 30,2 28, % , Volumfordeling (inkl Boligkreditt) BM; 43,0 % PM; 57,0 % 0 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 0 Utlånsvolum - BM 12 mnd vekst % -BM Mill kr ,6 16,0 16, ,5 14,8 14,1 13,6 13,5 13, kv kv kv kv kv kv kv 08 Utlånsvolum -PM inkl Boligkreditt 3. kv mnd vekst % -PM inkl Boligkreditt 4. kv % % ,7 15,3 4. kv kv kv 07 6,8 3. kv 07 6,6 5,4 4. kv kv 08-1,5 1,5 2. kv 08 Vekst % -PM eksl Boligkreditt 0,9 0,8 3. kv kv 08 Side 20 Foreløpig årsresultat 2008

21 Innskuddsvekst, 12 mnd vekst Mill kr , ,2 22,7 19,9 19, ,4 17, , , kv 061.kv 072.kv 07 3.kv 074.kv 071.kv 08 2.kv 083.kv 084.kv 08 30% Volumfordeling BM; 54,9 % PM; 45,1 % Innskuddsvolum - BM 12 mnd vekst % -BM Mill kr ,3 11,8 11,3 11,9 9,9 10,3 10,7 8,5 8,1 4.kv 061.kv 072.kv 073.kv 074.kv 071.kv 082.kv 083.kv 084.kv % Innskuddsvolum - PM 12 mnd vekst % -PM Side 21 Foreløpig årsresultat 2008

22 Sparing/plassering - porteføljeutvikling Mill kr Konsernet hadde 8,7 mrd kr til forvaltning gjennom hovedsakelig ODIN-fond og SR-Forvaltning ASA ved utgangen av 2008 I løpet av de siste 12 mnd falt disse midlene med 4,1 mrd kr (netto nytegning -0,4 mrd kr, og verdiendring -3,7 mrd kr) kv kv kv kv kv 08 Eiendom Bankinnskudd med børsavkastning Spareforsikring inkl Unit Link, Livrente m/garanti, Pensjonssparing, Innskuddspensjon SR-Forvaltning ODIN Strukturerte produkter ble solgt i begrenset omfang frem til Konsernets eksponering i dette markedet er moderat. Spareavtaler per * antall aktive spareavtaler i ODIN ( spareavtaler i ODIN pr ) * Kilde: ODIN Side 22 Foreløpig årsresultat 2008

23 Netto provisjons- og andre inntekter kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Beløp i mill kr Betalingsformidling Sparing/Plassering Forsikring Provisjonsinntekter EiendomsMegler SpareBank 1 Boligkreditt Garantiprovisjon Salgsgevinst bygg Tilrettelegging/kundehonorar Vågen Eiendom Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter Side 23 Foreløpig årsresultat 2008

24 Andel andre inntekter av sum inntekter 40,4 % 42,2 % 29,7 % 29,6 % 32,1 % 36,5 % 34,5 % 35,4 % 22,4 % 22,4 % 24,7 % Eksklusive kursgevinst/tap verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser. Tall før 2004 er ikke omarbeidet etter IFRS. Side 24 Foreløpig årsresultat 2008

25 Resultat datterselskap Beløp i mill kr EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat av ordinær drift før skatt 21,5 36,8 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital Resultat av ordinær drift før skatt 46,2 43,4 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 4,8 6,3 Resultat av ordinær drift før skatt 46,8 54,4 SR-Investering AS Investeringsportefølje 118,3 144,4 Resultat av ordinær drift før skatt -29,0 49,8 Vågen Eiendomsforvaltning AS Resultat av ordinær drift før skatt 2,9 1,5 Side 25 Foreløpig årsresultat 2008

26 Driftskostnader 2 % 100,0 % Endring 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv Beløp i mill. kroner ,71 % 1,60 % 1,59 % 1,44 % 1,32 % 80,0 % Personalkostnader ,3 % Administrasjonskostnader ,0 % herav IT ,7 % % 51,2 % 52,4 % 49,7 % 51,7 % 58,5 % 60,0 % - herav markedsføring ,1 % ,0 % Avskrivninger ,2 % Andre driftskostnader ,2 % Sum driftskostnader ,1 % ,0 % Antall årsverk ,1 % % ,0 % Kostnader i % av gj.snitt. forvaltningskapital Kostnadsprosent Kostnadsvekst 12 måneders veksten i konsernets driftskostnader er på 7,1 %. Den isolerte kostnadsveksten fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 var på 0,3 %. Side 26 Foreløpig årsresultat 2008

27 Netto tapsavsetning på utlån og garantier Jan-Des Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Beløp i millioner kroner Personkunder Bedriftskunder Netto tapsavsetning Jan-Des 2008 Jan-Sep 2008 Jan-Jun 2008 Jan-Mar 2008 Jan-Des 2007 Beløp i millioner kroner Nye spesifiserte tap Tilbakeførte tap/amortisering Netto tapsavsetning Tapsprosent (annualisert) 0,41 0,10 0,06 0,01 0,01 Beløp i millioner kroner Des 2008 Sep 2008 Jun 2008 Mar 2008 Des 2007 Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Tapsavsetning totalt Side 27 Foreløpig årsresultat 2008

28 Brutto misligholdte engasjement Mill kr % av brutto utlån , ,70 0, , ,35 0,21 0,14 0, ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Brutto misligholdte lån % av brutto utlån Brutto misligholdte engasjement mislighold før fradrag av tapsavsetninger. Mislighold over 90 dager. Side 28 Foreløpig årsresultat 2008

29 Finansielle mål Mål EK-avkastning etter skatt 1) 15 % 8,0 % Kjernekapitaldekning 2) 7-8 % 6,4 % Kapitaldekning 2) 10-11% 9,8 % 1. SR-Bank har som mål å ha en EK-avkastning på 15 % eller å være blant den beste tredjedelen av banker det er naturlig å sammenligne seg med. 2. Målsatt nivå for kjernekapitaldekning er satt til intervallet 7-8 % og for kapitaldekningen %. I lys av utviklingen internasjonalt er disse måltallene under revisjon. Side 29 Foreløpig årsresultat 2008

30 Forskjell resultat Morbank og Konsern Mill kr Konsernresultat etter skatt 469 Inntektsført badwill i konsernregnskapet -414 Resultater fra datterselskap/ts/fkv inntektsført i konsernregnskapet -47 Andel underskudd fra SpareBank 1 Gruppen resultatført i konsernregnskapet 151 Utbytte fra datterselskap inntektsført i morbank 118 Utbytte fra SpareBank 1 Gruppen inntektsført i morbank 88 Morbankresultat etter skatt 365 Side 30 Foreløpig årsresultat 2008

31 Forslag til disponering av overskudd etter skatt Mill kr Morbankresultat etter skatt 365 Overført fra fond for vurderingsforskjeller 36 I prosent Til disposisjon % Utbytte (1,00 kr pr grunnfondsbevis) % Utjevningsfond % 56 % Sparebankens fond % 44 % Gavefond 20 5 % Total % Styret foreslår at det utdeles et utbytte på kr 1 pr grunnfondsbevis, samlet kr 75 mill Styret foreslår at det gjennomføres en fondsemisjon der 5 grunnfondsbevis gir rett til 1 nytt grunnfondsbevis. Gjennom fondsemisjonen overføres totalt 375 mill kr fra overkursfond og utjevningsfond til grunnfondsbeviskapitalen. Styret foreslår at det avsettes 20 mill kr til gavefondet i 2008 Side 31 Foreløpig årsresultat 2008

32 Forretningsområder

33 Personmarkedsdivisjonen Personmarked (mill kr) Endring Netto renteinntekter ,9 % Andre driftsinntekter ,3 % Sum inntekter ,2 % Utlånsvolum inkl Boligkreditt (mrd kr) ,4 % Innskuddsvolum (mrd kr) ,1 % Utlånsmargin (%) 0,51 0,42 +0,09 Innskuddsmargin (%) 1,59 1,62-0,03 Skadeforsikring (mill kr) ,8 % Personforsikring (mill kr) ,9 % Antall kunder (tusen) ,9 % Netto økning ca hovedbankkunder Styrket markedsposisjon i segmentet unge voksne God kundevekst i Hordaland Økt innskuddsvekst Lavere inntekter innenfor sparing og plassering som følge av markedsuro Utlånsveksten i 2008 ble 13,4 % Side 33 Foreløpig årsresultat 2008

34 Lån i prosent av boligverdi Jevnt over god sikkerhetsdekning, gjennomsnitt på 64 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % <80 % % >100 % Side 34 Foreløpig årsresultat 2008

35 Bedriftsmarkedsdivisjonen Bedriftsmarked (mill kr) Endring Netto renteinntekter ,3 % Andre driftsinntekter ,3 % Sum inntekter ,8 % Utlånsvolum (mrd kr) ,7 % Innskuddsvolum (mrd kr) ,6 % Utlånsmargin (%) 0,99 1,04-0,05 Innskuddsmargin (%) 0,60 0,43 +0,17 Skadeforsikring (mill kr) ,8 % Tjenestepensjon (mill kr) årlig premie totalt ,4 % Leasingportefølje (mrd kr) ,0 % Antall kunder (tusen) ,5 % Fortsatt god utvikling i inntekter Økt innskuddsmargin og stabil utlånsmargin gjennom 2008 Utlånsveksten dempes vekst på 5,3 prosent fra 3. til 4. kvartal, om lag halvparten av veksten i BM skyldes endringer i valutakursen. Side 35 Foreløpig årsresultat 2008

36 Utlånsvekst bedriftsmarked Utvikling siste 12 mnd Mill kr Utlånsvolum Eiendomsdrift Shipping offshore Industri Varehandel Øvrig Utlånsvolum Utvikling siste kvartal Mill kr Utlånsvolum Eiendomsdrift Shipping offshore Industri Varehandel Øvrig Utlånsvolum Side 36 Foreløpig årsresultat 2008

37 Utlånsvolum næringsfordelt Pr (pr ). Inkl utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Bergverksdrift/utvinning ; 2,1 % (2,7%) Fiske/fiskeoppdrett; 0,7 % (0,7%) Jordbruk/skogbruk; 2,6 % (2,6%) Industri; 3,6 % (3,2%) Kraft og vannforsyning; 0,2 % Bygg og anlegg; 2,0 % (2,0%) Varehandel, hotell og restaurant; 2,7 % (2,4%) Shipping offshore; 6,7 % (4,0%) Boligbyggelag; 0,0 % Utvikling og salg av fast eiendom; 2,4 % Kjøp og salg av fast eiendom; 1,9 % Borettslag; 1,1 % Personkunder inkl boligkreditt (10,9%); 57,0 % (60,3%) Eiendomsdrift; 18,1 % (17,1%) Utleie av fast eiendom; 12,1 % Eiendomsforvaltning; 0,7 % Offentlig forvaltning og finansielle tjenester; 0,4 % (0,7%) Tjenesteytende virksomhet; 3,8 % (4,5%) Side 37 Foreløpig årsresultat 2008

38 Risikoprofil i BM Stabil utvikling, men forventning om svakere utvikling i tiden fremover P r o s e n t ,1 % 6,4 % 5,8 % 28,8 % 26,4 % 27,4 % 64,1 % 67,2 % 66,8 % des 07 jun 08 des 08 Migrering i BM div sin portefølje (EAD) siste 12 mnd Moderat risikoprofil i BM Porteføljekvaliteten er god Betydelig vekst i 2008, men avtagende eksponering siste kvartal - særlig innenfor bygg og anlegg og oljerelatert virksomhet Lavere vekst i norsk økonomi vil føre til svakere inntjening i deler av næringslivet, noe som vil føre til svekket kredittkvalitet og økende tap i tiden fremover Mill kr Avgang siste 12 mnd Tilgang siste 12 mnd Endring i eksisterende portefølje Total endring Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko, forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko, forventet tap over 1,50 % *Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer at den beregnede misligholdssannsynligheten gir større stabilitet i misligholdsestimatene. Side 38 Foreløpig årsresultat 2008

39 Risikoprofil i BM eiendom Tendens til noe svakere utvikling P r o s e n t ,3 % 3,0 % 3,8 % 22,3 % 26,1 % 27,1 % 72,4 % 70,9 % 69,1 % des 07 jun 08 des 08 Tendens til en noe svakere utvikling innenfor eiendomssektoren siste halvår Eiendomsporteføljen knyttet til utleie består i hovedsak av sentralt beliggende eiendommer med langsiktige leiekontrakter og solide leietakere, og en stor del av denne porteføljen er rentesikret Mill kr Migrering i Eiendom i BM div sin portefølje (EAD) siste 12 mnd Avgang siste 12 mnd Tilgang siste 12 mnd Endring i eksisterende portefølje Total endring Ved finansiering av boligprosjekter stilles det normalt krav om minimum 70 prosent forhåndssalg Det er kun en mindre del av porteføljen som gjelder finansiering av tomteområder, og den vesentlige delen av dette er ferdig regulert Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko, forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko, forventet tap over 1,50 % *Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer at den beregnede misligholdssannsynligheten gir større stabilitet i misligholdsestimatene. Side 39 Foreløpig årsresultat 2008

40 Utsikter Forbereder oss på at uroen i finansmarkedene vil vedvare og nøkterne utsikter for norsk økonomi Tett oppfølging av bankens kunder Fokus på kostnadseffektivitet Myndighetenes tiltak demper nedgangen Oljeinvesteringer viktig for vår region. Også nødvendig med omstillingsevne i næringslivet Dempet aktivitetsnivå og lavere tilgang på langsiktig kapital vil redusere utlånsveksten Muligheter for styrket soliditet og bedret utlånsevne gjennom myndighetenes tiltakspakke Bytteordningen bidrar til tilfredsstillende likviditetssituasjon Konsernets diversifiserte forretningsmodell har vist seg robust gjennom urolige markedsforhold Side 40 Foreløpig årsresultat 2008

41 Vedlegg

42 SpareBank 1 Gruppens resultat Resultat før skatt konsern Resultat før skatt i datterselskaper Mill kr kv kv kv Mill kr Bank 1 Oslo konsern SB1 Livsfors SB1 Skadefors ODIN 113 Resultat før skatt - 4. kvartal Resultat før skatt 2007 Årsresultat før skatt Resultat før skatt 2008 Side 42 Foreløpig årsresultat 2008

43 Grunnfondsbeviset - ROGG Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder og Hordaland: 61,6 % (64,7 %) Fra utlandet: 7,4 % (9,3 %) 10 største: 17,4 % (23,1 %) 20 største: 24,9 % (30,2 %). 20 største eiere pr Coil Investment Group AS Clipper AS Frank Mohn AS Beholdning Andel 5,1% 1,9% 1,8% Antall ROGG-eiere : (11 232), norske og 122 utenlandske. Omsetning 4. kvartal 2008: 7,2 % (5,5 %). Trygve Stangeland Tveteraas Finans AS Lærdal AS The Northern Trust Co, U.K ,6% 1,5% 1,3% 1,2% Børskurs ved kvartals-/årsslutt 32,50 66,25 68,41 83,25 52,10 Utbytte pr GFB 1,00 4,75 4,34 5,07 3,3 Direkte avkastning 3,1 % 7,2 % 6,3 % 6,1 % 6,4 % Brown Brothers Harriman, U.S.A. Køhlergruppen AS Bank of New York, U.S.A. Verdipapirfondet Nordea Norge ,1% 1,0% 1,0% 0,9% Effektiv avkastning -46,0 % 3,2 % -11,7 % 66,1 % 40,0 % Bjergsted Investering AS ,9% P/E 9,03 8,44 8,79 10,74 9,11 Westco AS ,9% P/BV 0,84 1,62 1,96 2,43 1,64 Olav T. Stangeland ,8% Resultat pr GFB 3,60 7,85 7,78 7,75 5,72 State Street Bank & Trust, U.S.A ,8% Utdelingsforhold (netto) 33 % 84 % 68 % 67 % 61 % Forsand Kommune ,8% Grunnfondsbevisbrøk* 56,8 % 54,9 % 51,0 % 53,0 % 56,3 % Pareto AS ,6% Bokført egenkapital pr GFB 38,47 40,82 34,91 34,31 31,8 Antall utstedte GFB, mill 74,90 70,97 60,31 60,31 60,31 Børsverdi (NOK mill) *Anvendt grunnfondsbevis for 2008 er økt fra 54,9 % til 56,0 %. Dette skyldes emisjonen av grunnfondsbevis som fikk effekt fra og med mai Helland AS Skagen Vekst Ringerikes Sparebank Sum 20 største ,6% 0,6% 0,6% 24,9% Side 43 Foreløpig årsresultat 2008

44 Utvikling av ROGG Side 44 Foreløpig årsresultat 2008

45 Kapitaldekning Beløp i millioner kroner (hittil i år) 2008 % 2007 % Sparebankens fond ,35 % ,80 % Grunnfondskapital ,12 % ,51 % Utjevningsfond 838 0,95 % 777 1,10 % Overkursfond 92 0,10 % 7 0,01 % Fondsobligasjon 526 0,60 % 448 0,64 % Gavefond 122 0,14 % 124 0,18 % Annen egenkapital 827 0,94 % 560 0,80 % Fond for urealiserte gevinster 69 0,08 % 139 0,20 % Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -23-0,03 % -26-0,04 % Fond for urealiserte gevinster tilgjengelig for salg -1 0,00 % -2 0,00 % Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 38 0,04 % 77 0,11 % Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50%) 0 0,00 % 0 0,00 % Fradrag i kjernekapital ,85 % ,95 % Kjernekapital ,44 % ,35 % Tilleggskapital ,21 % ,38 % - Tidsbegrenset ,22 % ,33 % - Evigvarende 872 0,99 % 739 1,05 % Fradrag i ansvarlig kapital ,85 % ,95 % Netto ansvarlig kapital ,79 % ,77 % Totalt beregningsgrunnlag Totalt beregningsgrunnlag IRB 90 % (95%) Side 45 Foreløpig årsresultat 2008

46 Rating Moody's Bank Deposits Aa3 Fitch Long-term A Outlook Negative Outlook Stable Moody's endret utsiktene fra stabil til negativ grunnet risikoen forbundet med integrasjonsprosessen med Glitnir Bank ASA. Side 46 Foreløpig årsresultat 2008

47 Balanse Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i eierinteresser Investering i konsernselskap - - Virksomhet som skal selges Øvrige eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Finansiell derivater Annen gjeld Virksomhet som skal selges 55 - Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 47 Foreløpig årsresultat 2008

48 EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 100 % SpareBank 1 SR-Finans AS 100 % SR-Investering AS 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 23,6 % SR-Forvaltning ASA 67 % Vågen Eiendomsforvaltning AS 100 % BNbank 20 % SpareBank 1 Gruppen AS 19,9 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesialfinansiering Investering i langsiktige EK papirer Boligfinansiering Aktiv forvaltning Eiendomsforvaltning ODIN forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bank 1 Oslo AS Argo Securities First Securities ASA SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS SpareBank 1 Factoring Actor Fordringsforvaltning AS SpareBank 1 LTO Side 48 Foreløpig årsresultat 2008

49 SpareBank 1 SR-Bank - Lokalisert i Rogaland, Agder og Hordaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 53 kontor på Sørvestlandet Over kunder Styreleder: Kristian Eidesvik Administrerende direktør: Terje Vareberg Leder Representantskapet: Svein Kjetil Søyland Leder Kontrollkomiteen: Odd Rune Torstrup Revisor: PricewaterhouseCoopers Side 49 Foreløpig årsresultat 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer