SpareBank 1 SR-Bank Konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank Konsern"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat februar 2009

2 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap Betydelige tap på verdipapirer SpareBank 1-bankene kjøpte Glitnir Bank ASA God netto kundetilgang Gebyrfritt kundeprogram lansert Konsernet ekspanderer i Hordaland og Agder Omprofilering og ny nettbank SR-Fondsforvaltning AS under etablering Nettstedet Sjef.no lansert for våre unge kunder Side 2 Foreløpig årsresultat 2008

3 Hovedtrekk 4. kvartal 2008 Resultat før skatt 4. kvartal Resultat før skatt underliggende drift 4. kvartal Positivt resultat for 4. kvartal i et krevende marked Mill kr Inntektsføring av badwill knyttet til kjøp av Glitnir Bank ASA Vesentlig negativ resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen 4. kv kv kv kv kv kv Urealiserte tap på verdipapirer Tilfredsstillende likviditetssituasjon Mill kr 1161 Resultat før skatt siste år Resultat før skatt underliggende drift siste år Avtagende utlånsvekst Redusert kostnadsvekst Økte tapsavsetninger på individuelle- og gruppe nedskrivninger Eksisterende kunder prioriteres Side 3 Foreløpig årsresultat 2008

4 BNbank ASA SpareBank 1-bankene kjøpte i oktober 2008 Glitnir Bank ASA med datterselskapet Glitnir Factoring for 300 mill kr Kjøpet ble godkjent av myndighetene i desember 2008 Banken endret navn til BNbank ASA i januar 2009 samtidig som ny administrerende direktør Lisbet Nærø tiltrådte Banken hadde i 2008 et underskudd etter skatt på 579 mill kr, i hovedsak som følge av nedskrivninger på utlån Side 4 Foreløpig årsresultat 2008

5 BNbank ASA, regnskapsmessig behandling BNbank ASA er behandlet i SpareBank 1 SR-Banks regnskap som en investering i felleskontrollert virksomhet BNbank ASAs egenkapital er pr på mill kr Det er foretatt en foreløpig oppkjøpsanalyse i samsvar med IFRS 3 som viser at virkelig verdi av netto eiendeler (egenkapitalen) er mill kr Differansen mellom virkelig verdi av egenkapital og kostpris på aksjene, kr 300 mill, representerer en badwill på mill kr SpareBank 1 SR-Bank inntektsfører sin 20 %-andel av badwill tilsvarende 414 mill kr i 2008 i sitt konsernregnskap Side 5 Foreløpig årsresultat 2008

6 SpareBank 1 Gruppen Årsresultatet for SpareBank 1 Gruppen ble et underskudd etter skatt på 808 mill kr mot et overskudd på mill kr i fjor. SpareBank 1 SR-Bank har i sitt konsernregnskap en negativ resultateffekt av dette på 151 mill kr Livselskapet sterkt påvirket av finansuroen og engangseffekter. God soliditet i selskapet Meget godt forsikringsresultat veier opp for et svakt finansresultat i skadeselskapet Reduserte forvaltningsvolumer i ODIN Forvaltning God underliggende drift i Bank 1 konsern. Resultat i 2008 preget av nedskrivninger, tap på verdipapirer og netto tap på utlån Engangseffekter for SpareBank 1 Gruppen i 2008 utgjør -405 mill kr, herav kostnader ved avvikling av IT-prosjekt i Livselskapet Side 6 Foreløpig årsresultat 2008

7 Regjeringens kredittpakke Regjeringens kredittpakke ble lagt frem søndag 8. februar 2009 To nye fond med samlet kapital på 100 mrd kr for å gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet Statens finansfond tilføres 50 mrd kr og skal tilby kjernekapital til solide norske banker for å styrke kjernekapitaldekningen og dermed bedre utlånskapasiteten. Statens obligasjonsfond er på inntil 50 mrd kr som skal investere i norske obligasjoner og dermed bidra til å bygge tillit og dempe finanskrisens negative virkninger på kredittilførselen. Side 7 Foreløpig årsresultat 2008

8 Regjeringens kredittpakke Omfang og innretning er tilfredsstillende Tilbud av forskjellige typer kjernekapital bidrar til å kunne dekke de enkelte bankers behov på en god måte Prisen på fondsobligasjon og preferansekapital er ikke fastsatt Vi vil vurdere eventuell bruk av instrumentene når nærmere detaljer er klare Side 8 Foreløpig årsresultat 2008

9 Resultat Preget av internasjonal finansuro og økte tapsavsetninger på utlån Konsernresultat før skatt: 4. kvartal 08: 10 mill kr (308 mill kr) Pr : 643 mill kr (1 256 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt: 4. kvartal 08: 2,0 % (17,7 %) Pr : 8,0 % (19,4 %) Underliggende drift før tap: 4. kvartal 08: 195 mill kr (244 mill kr) Pr : mill kr (941 mill kr) Netto renteinntekter: 4. kvartal 08: 431 mill kr (373 mill kr) Pr : mill kr (1 340 mill kr) Netto provisjons- og andre inntekter: 4. kvartal 08: 176 mill kr (260 mill kr) Pr : 796 mill kr (895 mill kr) Netto avkastning på finansielle 4. kvartal 08: 108 mill kr (68 mill kr) investeringer: Pr : 42 mill kr (388 mill kr) Tapsavsetninger: 4. kvartal 08: 318 mill kr (7 mill kr) Pr : 386 mill kr (10 mill kr) Konsernresultat pr grunnfondsbevis: 4. kvartal 08: 0,23 kr (2,01 kr) Pr : 3,60 kr (7,85 kr) Sammenlignbare tall for 2007 i parentes. Side 9 Foreløpig årsresultat 2008

10 Resultatutvikling Beløp i millioner kroner kv kv kv kv kv. 07 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsint Skattekostnad og minoritetsinteresser Overskudd Side 10 Foreløpig årsresultat 2008

11 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning etter skatt 8,0 % 19,4 % Rentenetto 1,49 % 1,42 % Kostnadsprosent 58,5 % 51,7 % Tapsprosent 0,41 % 0,01 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd, inkl. SB1 Boligkreditt) 20,2 % 19,8 % Innskuddsvekst (12 mnd) 8,2 % 18,0 % Innskudd/brutto utlån 54,5 % 57,0 % Forvaltningskapital, mrd kr Kapital overført til Boligkreditt, mrd kr 12 5 Kapitaldekning 9,80 % 9,77 % Kjernekapitaldekning 6,44 % 7,35 % Kjernekapitaldekning pr ,09 % Kredittilsynets likviditetsindikator (eksl trekkfasiliteter) 102,2 % 94,6 % Antall årsverk Antall kontor Børskurs ved kvartalsslutt, kr 32,50 66,25 Resultat pr grunnfondsbevis, kr 3,60 7,85 Side 11 Foreløpig årsresultat 2008

12 Resultat før skatt Endring fra 2007 til 2008 (øverst) og fra 4. kv. 07 til 4. kv. 08 (nederst) Mill kr Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avkastning finansielle investeringer Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier 2008 Mill kr kvartal 07 Netto renteinntekter -84 Netto provisjonsog andre inntekter Netto avkastning finansielle investeringer -1 Sum driftskostnader -311 Tap på utlån og garantier kvartal 08 Side 12 Foreløpig årsresultat 2008

13 Netto avkastning på finansielle investeringer kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Beløp i millioner kroner Utbytte Inntekter av eierinteresser Kursgevinst/tap verdipapir herav kursendring aksjer og grunnfondsbevis herav kursendring sertifikat og obligasjoner Kursgevinst/tap valuta/renter herav kursgevinst kunde- og egenhandel herav IFRS-effekter -57 * -5-76* Netto avk. på finansielle investeringer * Herav - 49 mill kr i 2008 (isolert sett -52 mill kr i 4. kvartal) vedrørende derivater tilknyttet obligasjonsinvesteringer Side 13 Foreløpig årsresultat 2008

14 Obligasjonsportefølje pr ,0 mrd kr, rest løpetid 2,7 år Kategori Mill kr %-andel Herav hold til forfall obligasjoner i mill kr Norsk stat/kommune % 177 Norsk covered bonds * % Norsk bank/finans % Norsk industri % 99 Norsk annet % 49 Utenlandsk bank/finans % Totalt % * 1,6 mrd kr er benyttet i FinDep bytteordning Side 14 Foreløpig årsresultat 2008

15 Funding og likviditetsstyring Mrd kr 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 3,000. 2,500 2,000 Fundingforfall pr. år FUNDING EGENBEHOLDNING F-LÅN Fundingforfall neste 12 mnd Status funding pr Overskuddslikviditet på 6,8 mrd kr: Plassert i Norges Bank Korte plasseringer i banker og kredittinstitusjoner Bufferkapital på 5,1 mrd kr: Likvide eiendeler Bytteordning i Norges Bank: 1,6 mrd kr benyttet ved årsslutt Anslått potensiale mrd kr Inkluderer boliglån og næringseiendom Refinansieringsbehov 2009: Netto 7,5 mrd kr Mrd kr 1,500 1,000 0,500 0,000 januar.09 februar.09 mars.09 april.09 mai.09 juni.09 juli.09 august.09 september.09 oktober.09 november.09 desember.09 Vurdering av situasjonen: Forventer turbulente finansmarkeder også i 2009 Tilfredsstillende likviditetssituasjon FUNDING F_LÅN Side 15 Foreløpig årsresultat 2008

16 Risikoprofil i SpareBank 1 SR-Bank Stabil utvikling, men noe svekket kredittkvalitet P r o s e n t ,8 % 11,5 % 2,6 % 11,0 % 2,5 % 11,6 % 85,7 % 86,4 % 85,9 % des 07 jun 08 des 08 Lav Middels Høy Migrering i SpareBank 1 SR-Banks portefølje (EAD) siste 12 mnd Moderat risikoprofil i konsernet Porteføljekvaliteten er god, men svak tendens til økende misligholdssannsynlighet Lavere vekst i norsk økonomi og økende usikkerhet knyttet til konjunkturutviklingen vil føre til noe svekket kredittkvalitet og økende tap Mill kr Avgang siste 12 mnd Tilgang siste 12 mnd Endring i eksisterende portefølje Total endring Konsernet jobber aktivt med å identifisere negative utviklingstrekk i engasjementer på et tidligst mulig tidspunkt gjennom et early warning system Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko, forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko, forventet tap over 1,50 % *Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer at den beregnede misligholdssannsynligheten gir større stabilitet i misligholdsestimatene. Side 16 Foreløpig årsresultat 2008

17 Netto renteinntekter og rentenetto ,50 % ,00 % Mill kr ,46 % 1,35 % 1,40 % 1,49 % 1,47 % 1,47 % 1,48 % 1,60 % 1,46 % 1,50 % 1,00 % ,50 % kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 0,00 % Netto renteinntekter Rentenetto Rentenetto - Netto renteinntekter/gjennomsnittlig forvaltningskapital. Side 17 Foreløpig årsresultat 2008

18 Endring i netto renteinntekter Endring fra 2007 til Mill kr Utlånsvolum morbank Utlånsmargin morbank Innskuddsvolum morbank Innskuddsmargin morbank Økt avkastning på EK Sikringsfondsavgift Øvrig 2008 Side 18 Foreløpig årsresultat 2008

19 Utlåns- og innskuddsmarginer 1,04 1,03 1,19 1,12 1,16 1,08 1,14 0,94 0,96 0,81 0,73 0,69 0,63 0,64 0,56 0,63 0,57 0,73 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 Utlånsmargin Innskuddsmargin Side 19 Foreløpig årsresultat 2008

20 Utlånsvekst, 12 mnd vekst Mill kr 58, ,7 41,8 50,5 38, ,3 30,2 28, % , Volumfordeling (inkl Boligkreditt) BM; 43,0 % PM; 57,0 % 0 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 0 Utlånsvolum - BM 12 mnd vekst % -BM Mill kr ,6 16,0 16, ,5 14,8 14,1 13,6 13,5 13, kv kv kv kv kv kv kv 08 Utlånsvolum -PM inkl Boligkreditt 3. kv mnd vekst % -PM inkl Boligkreditt 4. kv % % ,7 15,3 4. kv kv kv 07 6,8 3. kv 07 6,6 5,4 4. kv kv 08-1,5 1,5 2. kv 08 Vekst % -PM eksl Boligkreditt 0,9 0,8 3. kv kv 08 Side 20 Foreløpig årsresultat 2008

21 Innskuddsvekst, 12 mnd vekst Mill kr , ,2 22,7 19,9 19, ,4 17, , , kv 061.kv 072.kv 07 3.kv 074.kv 071.kv 08 2.kv 083.kv 084.kv 08 30% Volumfordeling BM; 54,9 % PM; 45,1 % Innskuddsvolum - BM 12 mnd vekst % -BM Mill kr ,3 11,8 11,3 11,9 9,9 10,3 10,7 8,5 8,1 4.kv 061.kv 072.kv 073.kv 074.kv 071.kv 082.kv 083.kv 084.kv % Innskuddsvolum - PM 12 mnd vekst % -PM Side 21 Foreløpig årsresultat 2008

22 Sparing/plassering - porteføljeutvikling Mill kr Konsernet hadde 8,7 mrd kr til forvaltning gjennom hovedsakelig ODIN-fond og SR-Forvaltning ASA ved utgangen av 2008 I løpet av de siste 12 mnd falt disse midlene med 4,1 mrd kr (netto nytegning -0,4 mrd kr, og verdiendring -3,7 mrd kr) kv kv kv kv kv 08 Eiendom Bankinnskudd med børsavkastning Spareforsikring inkl Unit Link, Livrente m/garanti, Pensjonssparing, Innskuddspensjon SR-Forvaltning ODIN Strukturerte produkter ble solgt i begrenset omfang frem til Konsernets eksponering i dette markedet er moderat. Spareavtaler per * antall aktive spareavtaler i ODIN ( spareavtaler i ODIN pr ) * Kilde: ODIN Side 22 Foreløpig årsresultat 2008

23 Netto provisjons- og andre inntekter kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. Beløp i mill kr Betalingsformidling Sparing/Plassering Forsikring Provisjonsinntekter EiendomsMegler SpareBank 1 Boligkreditt Garantiprovisjon Salgsgevinst bygg Tilrettelegging/kundehonorar Vågen Eiendom Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter Side 23 Foreløpig årsresultat 2008

24 Andel andre inntekter av sum inntekter 40,4 % 42,2 % 29,7 % 29,6 % 32,1 % 36,5 % 34,5 % 35,4 % 22,4 % 22,4 % 24,7 % Eksklusive kursgevinst/tap verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser. Tall før 2004 er ikke omarbeidet etter IFRS. Side 24 Foreløpig årsresultat 2008

25 Resultat datterselskap Beløp i mill kr EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat av ordinær drift før skatt 21,5 36,8 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital Resultat av ordinær drift før skatt 46,2 43,4 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 4,8 6,3 Resultat av ordinær drift før skatt 46,8 54,4 SR-Investering AS Investeringsportefølje 118,3 144,4 Resultat av ordinær drift før skatt -29,0 49,8 Vågen Eiendomsforvaltning AS Resultat av ordinær drift før skatt 2,9 1,5 Side 25 Foreløpig årsresultat 2008

26 Driftskostnader 2 % 100,0 % Endring 4. kv. 3. kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv Beløp i mill. kroner ,71 % 1,60 % 1,59 % 1,44 % 1,32 % 80,0 % Personalkostnader ,3 % Administrasjonskostnader ,0 % herav IT ,7 % % 51,2 % 52,4 % 49,7 % 51,7 % 58,5 % 60,0 % - herav markedsføring ,1 % ,0 % Avskrivninger ,2 % Andre driftskostnader ,2 % Sum driftskostnader ,1 % ,0 % Antall årsverk ,1 % % ,0 % Kostnader i % av gj.snitt. forvaltningskapital Kostnadsprosent Kostnadsvekst 12 måneders veksten i konsernets driftskostnader er på 7,1 %. Den isolerte kostnadsveksten fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 var på 0,3 %. Side 26 Foreløpig årsresultat 2008

27 Netto tapsavsetning på utlån og garantier Jan-Des Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Beløp i millioner kroner Personkunder Bedriftskunder Netto tapsavsetning Jan-Des 2008 Jan-Sep 2008 Jan-Jun 2008 Jan-Mar 2008 Jan-Des 2007 Beløp i millioner kroner Nye spesifiserte tap Tilbakeførte tap/amortisering Netto tapsavsetning Tapsprosent (annualisert) 0,41 0,10 0,06 0,01 0,01 Beløp i millioner kroner Des 2008 Sep 2008 Jun 2008 Mar 2008 Des 2007 Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Tapsavsetning totalt Side 27 Foreløpig årsresultat 2008

28 Brutto misligholdte engasjement Mill kr % av brutto utlån , ,70 0, , ,35 0,21 0,14 0, ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Brutto misligholdte lån % av brutto utlån Brutto misligholdte engasjement mislighold før fradrag av tapsavsetninger. Mislighold over 90 dager. Side 28 Foreløpig årsresultat 2008

29 Finansielle mål Mål EK-avkastning etter skatt 1) 15 % 8,0 % Kjernekapitaldekning 2) 7-8 % 6,4 % Kapitaldekning 2) 10-11% 9,8 % 1. SR-Bank har som mål å ha en EK-avkastning på 15 % eller å være blant den beste tredjedelen av banker det er naturlig å sammenligne seg med. 2. Målsatt nivå for kjernekapitaldekning er satt til intervallet 7-8 % og for kapitaldekningen %. I lys av utviklingen internasjonalt er disse måltallene under revisjon. Side 29 Foreløpig årsresultat 2008

30 Forskjell resultat Morbank og Konsern Mill kr Konsernresultat etter skatt 469 Inntektsført badwill i konsernregnskapet -414 Resultater fra datterselskap/ts/fkv inntektsført i konsernregnskapet -47 Andel underskudd fra SpareBank 1 Gruppen resultatført i konsernregnskapet 151 Utbytte fra datterselskap inntektsført i morbank 118 Utbytte fra SpareBank 1 Gruppen inntektsført i morbank 88 Morbankresultat etter skatt 365 Side 30 Foreløpig årsresultat 2008

31 Forslag til disponering av overskudd etter skatt Mill kr Morbankresultat etter skatt 365 Overført fra fond for vurderingsforskjeller 36 I prosent Til disposisjon % Utbytte (1,00 kr pr grunnfondsbevis) % Utjevningsfond % 56 % Sparebankens fond % 44 % Gavefond 20 5 % Total % Styret foreslår at det utdeles et utbytte på kr 1 pr grunnfondsbevis, samlet kr 75 mill Styret foreslår at det gjennomføres en fondsemisjon der 5 grunnfondsbevis gir rett til 1 nytt grunnfondsbevis. Gjennom fondsemisjonen overføres totalt 375 mill kr fra overkursfond og utjevningsfond til grunnfondsbeviskapitalen. Styret foreslår at det avsettes 20 mill kr til gavefondet i 2008 Side 31 Foreløpig årsresultat 2008

32 Forretningsområder

33 Personmarkedsdivisjonen Personmarked (mill kr) Endring Netto renteinntekter ,9 % Andre driftsinntekter ,3 % Sum inntekter ,2 % Utlånsvolum inkl Boligkreditt (mrd kr) ,4 % Innskuddsvolum (mrd kr) ,1 % Utlånsmargin (%) 0,51 0,42 +0,09 Innskuddsmargin (%) 1,59 1,62-0,03 Skadeforsikring (mill kr) ,8 % Personforsikring (mill kr) ,9 % Antall kunder (tusen) ,9 % Netto økning ca hovedbankkunder Styrket markedsposisjon i segmentet unge voksne God kundevekst i Hordaland Økt innskuddsvekst Lavere inntekter innenfor sparing og plassering som følge av markedsuro Utlånsveksten i 2008 ble 13,4 % Side 33 Foreløpig årsresultat 2008

34 Lån i prosent av boligverdi Jevnt over god sikkerhetsdekning, gjennomsnitt på 64 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % <80 % % >100 % Side 34 Foreløpig årsresultat 2008

35 Bedriftsmarkedsdivisjonen Bedriftsmarked (mill kr) Endring Netto renteinntekter ,3 % Andre driftsinntekter ,3 % Sum inntekter ,8 % Utlånsvolum (mrd kr) ,7 % Innskuddsvolum (mrd kr) ,6 % Utlånsmargin (%) 0,99 1,04-0,05 Innskuddsmargin (%) 0,60 0,43 +0,17 Skadeforsikring (mill kr) ,8 % Tjenestepensjon (mill kr) årlig premie totalt ,4 % Leasingportefølje (mrd kr) ,0 % Antall kunder (tusen) ,5 % Fortsatt god utvikling i inntekter Økt innskuddsmargin og stabil utlånsmargin gjennom 2008 Utlånsveksten dempes vekst på 5,3 prosent fra 3. til 4. kvartal, om lag halvparten av veksten i BM skyldes endringer i valutakursen. Side 35 Foreløpig årsresultat 2008

36 Utlånsvekst bedriftsmarked Utvikling siste 12 mnd Mill kr Utlånsvolum Eiendomsdrift Shipping offshore Industri Varehandel Øvrig Utlånsvolum Utvikling siste kvartal Mill kr Utlånsvolum Eiendomsdrift Shipping offshore Industri Varehandel Øvrig Utlånsvolum Side 36 Foreløpig årsresultat 2008

37 Utlånsvolum næringsfordelt Pr (pr ). Inkl utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS. Bergverksdrift/utvinning ; 2,1 % (2,7%) Fiske/fiskeoppdrett; 0,7 % (0,7%) Jordbruk/skogbruk; 2,6 % (2,6%) Industri; 3,6 % (3,2%) Kraft og vannforsyning; 0,2 % Bygg og anlegg; 2,0 % (2,0%) Varehandel, hotell og restaurant; 2,7 % (2,4%) Shipping offshore; 6,7 % (4,0%) Boligbyggelag; 0,0 % Utvikling og salg av fast eiendom; 2,4 % Kjøp og salg av fast eiendom; 1,9 % Borettslag; 1,1 % Personkunder inkl boligkreditt (10,9%); 57,0 % (60,3%) Eiendomsdrift; 18,1 % (17,1%) Utleie av fast eiendom; 12,1 % Eiendomsforvaltning; 0,7 % Offentlig forvaltning og finansielle tjenester; 0,4 % (0,7%) Tjenesteytende virksomhet; 3,8 % (4,5%) Side 37 Foreløpig årsresultat 2008

38 Risikoprofil i BM Stabil utvikling, men forventning om svakere utvikling i tiden fremover P r o s e n t ,1 % 6,4 % 5,8 % 28,8 % 26,4 % 27,4 % 64,1 % 67,2 % 66,8 % des 07 jun 08 des 08 Migrering i BM div sin portefølje (EAD) siste 12 mnd Moderat risikoprofil i BM Porteføljekvaliteten er god Betydelig vekst i 2008, men avtagende eksponering siste kvartal - særlig innenfor bygg og anlegg og oljerelatert virksomhet Lavere vekst i norsk økonomi vil føre til svakere inntjening i deler av næringslivet, noe som vil føre til svekket kredittkvalitet og økende tap i tiden fremover Mill kr Avgang siste 12 mnd Tilgang siste 12 mnd Endring i eksisterende portefølje Total endring Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko, forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko, forventet tap over 1,50 % *Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer at den beregnede misligholdssannsynligheten gir større stabilitet i misligholdsestimatene. Side 38 Foreløpig årsresultat 2008

39 Risikoprofil i BM eiendom Tendens til noe svakere utvikling P r o s e n t ,3 % 3,0 % 3,8 % 22,3 % 26,1 % 27,1 % 72,4 % 70,9 % 69,1 % des 07 jun 08 des 08 Tendens til en noe svakere utvikling innenfor eiendomssektoren siste halvår Eiendomsporteføljen knyttet til utleie består i hovedsak av sentralt beliggende eiendommer med langsiktige leiekontrakter og solide leietakere, og en stor del av denne porteføljen er rentesikret Mill kr Migrering i Eiendom i BM div sin portefølje (EAD) siste 12 mnd Avgang siste 12 mnd Tilgang siste 12 mnd Endring i eksisterende portefølje Total endring Ved finansiering av boligprosjekter stilles det normalt krav om minimum 70 prosent forhåndssalg Det er kun en mindre del av porteføljen som gjelder finansiering av tomteområder, og den vesentlige delen av dette er ferdig regulert Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko, forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko, forventet tap over 1,50 % *Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer at den beregnede misligholdssannsynligheten gir større stabilitet i misligholdsestimatene. Side 39 Foreløpig årsresultat 2008

40 Utsikter Forbereder oss på at uroen i finansmarkedene vil vedvare og nøkterne utsikter for norsk økonomi Tett oppfølging av bankens kunder Fokus på kostnadseffektivitet Myndighetenes tiltak demper nedgangen Oljeinvesteringer viktig for vår region. Også nødvendig med omstillingsevne i næringslivet Dempet aktivitetsnivå og lavere tilgang på langsiktig kapital vil redusere utlånsveksten Muligheter for styrket soliditet og bedret utlånsevne gjennom myndighetenes tiltakspakke Bytteordningen bidrar til tilfredsstillende likviditetssituasjon Konsernets diversifiserte forretningsmodell har vist seg robust gjennom urolige markedsforhold Side 40 Foreløpig årsresultat 2008

41 Vedlegg

42 SpareBank 1 Gruppens resultat Resultat før skatt konsern Resultat før skatt i datterselskaper Mill kr kv kv kv Mill kr Bank 1 Oslo konsern SB1 Livsfors SB1 Skadefors ODIN 113 Resultat før skatt - 4. kvartal Resultat før skatt 2007 Årsresultat før skatt Resultat før skatt 2008 Side 42 Foreløpig årsresultat 2008

43 Grunnfondsbeviset - ROGG Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder og Hordaland: 61,6 % (64,7 %) Fra utlandet: 7,4 % (9,3 %) 10 største: 17,4 % (23,1 %) 20 største: 24,9 % (30,2 %). 20 største eiere pr Coil Investment Group AS Clipper AS Frank Mohn AS Beholdning Andel 5,1% 1,9% 1,8% Antall ROGG-eiere : (11 232), norske og 122 utenlandske. Omsetning 4. kvartal 2008: 7,2 % (5,5 %). Trygve Stangeland Tveteraas Finans AS Lærdal AS The Northern Trust Co, U.K ,6% 1,5% 1,3% 1,2% Børskurs ved kvartals-/årsslutt 32,50 66,25 68,41 83,25 52,10 Utbytte pr GFB 1,00 4,75 4,34 5,07 3,3 Direkte avkastning 3,1 % 7,2 % 6,3 % 6,1 % 6,4 % Brown Brothers Harriman, U.S.A. Køhlergruppen AS Bank of New York, U.S.A. Verdipapirfondet Nordea Norge ,1% 1,0% 1,0% 0,9% Effektiv avkastning -46,0 % 3,2 % -11,7 % 66,1 % 40,0 % Bjergsted Investering AS ,9% P/E 9,03 8,44 8,79 10,74 9,11 Westco AS ,9% P/BV 0,84 1,62 1,96 2,43 1,64 Olav T. Stangeland ,8% Resultat pr GFB 3,60 7,85 7,78 7,75 5,72 State Street Bank & Trust, U.S.A ,8% Utdelingsforhold (netto) 33 % 84 % 68 % 67 % 61 % Forsand Kommune ,8% Grunnfondsbevisbrøk* 56,8 % 54,9 % 51,0 % 53,0 % 56,3 % Pareto AS ,6% Bokført egenkapital pr GFB 38,47 40,82 34,91 34,31 31,8 Antall utstedte GFB, mill 74,90 70,97 60,31 60,31 60,31 Børsverdi (NOK mill) *Anvendt grunnfondsbevis for 2008 er økt fra 54,9 % til 56,0 %. Dette skyldes emisjonen av grunnfondsbevis som fikk effekt fra og med mai Helland AS Skagen Vekst Ringerikes Sparebank Sum 20 største ,6% 0,6% 0,6% 24,9% Side 43 Foreløpig årsresultat 2008

44 Utvikling av ROGG Side 44 Foreløpig årsresultat 2008

45 Kapitaldekning Beløp i millioner kroner (hittil i år) 2008 % 2007 % Sparebankens fond ,35 % ,80 % Grunnfondskapital ,12 % ,51 % Utjevningsfond 838 0,95 % 777 1,10 % Overkursfond 92 0,10 % 7 0,01 % Fondsobligasjon 526 0,60 % 448 0,64 % Gavefond 122 0,14 % 124 0,18 % Annen egenkapital 827 0,94 % 560 0,80 % Fond for urealiserte gevinster 69 0,08 % 139 0,20 % Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -23-0,03 % -26-0,04 % Fond for urealiserte gevinster tilgjengelig for salg -1 0,00 % -2 0,00 % Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 38 0,04 % 77 0,11 % Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50%) 0 0,00 % 0 0,00 % Fradrag i kjernekapital ,85 % ,95 % Kjernekapital ,44 % ,35 % Tilleggskapital ,21 % ,38 % - Tidsbegrenset ,22 % ,33 % - Evigvarende 872 0,99 % 739 1,05 % Fradrag i ansvarlig kapital ,85 % ,95 % Netto ansvarlig kapital ,79 % ,77 % Totalt beregningsgrunnlag Totalt beregningsgrunnlag IRB 90 % (95%) Side 45 Foreløpig årsresultat 2008

46 Rating Moody's Bank Deposits Aa3 Fitch Long-term A Outlook Negative Outlook Stable Moody's endret utsiktene fra stabil til negativ grunnet risikoen forbundet med integrasjonsprosessen med Glitnir Bank ASA. Side 46 Foreløpig årsresultat 2008

47 Balanse Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i eierinteresser Investering i konsernselskap - - Virksomhet som skal selges Øvrige eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Finansiell derivater Annen gjeld Virksomhet som skal selges 55 - Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 47 Foreløpig årsresultat 2008

48 EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 100 % SpareBank 1 SR-Finans AS 100 % SR-Investering AS 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 23,6 % SR-Forvaltning ASA 67 % Vågen Eiendomsforvaltning AS 100 % BNbank 20 % SpareBank 1 Gruppen AS 19,9 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesialfinansiering Investering i langsiktige EK papirer Boligfinansiering Aktiv forvaltning Eiendomsforvaltning ODIN forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bank 1 Oslo AS Argo Securities First Securities ASA SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS SpareBank 1 Factoring Actor Fordringsforvaltning AS SpareBank 1 LTO Side 48 Foreløpig årsresultat 2008

49 SpareBank 1 SR-Bank - Lokalisert i Rogaland, Agder og Hordaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 53 kontor på Sørvestlandet Over kunder Styreleder: Kristian Eidesvik Administrerende direktør: Terje Vareberg Leder Representantskapet: Svein Kjetil Søyland Leder Kontrollkomiteen: Odd Rune Torstrup Revisor: PricewaterhouseCoopers Side 49 Foreløpig årsresultat 2008

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Hovedtrekk 3. kvartal 2009 Styrker egenkapitalen med ca 1,2 mrd kr i en rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA samt offentlig fortrinnsrettemisjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2009 28. april 2009 Hovedtrekk 1. kvartal 2009 Tilfredstillende resultat før tapsavsetninger og skatt på 246 mill kr Betydelige tapsavsetninger Dempet utlånsvekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2007 7. august 2007 Høy aktivitet 1. halvår 2007 Vellykket emisjonsprosess. Geografisk ekspansjon. Nytt kontor i Søgne. Godkjent IRB-søknad. Kapitalmarkedsdivisjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2009 12. august 2009 Hovedtrekk 2. kvartal 2009 God resultatutvikling Styrket kjernekapitaldekning 7,0 % pr 30.06.09 (6,6 % pr 31.03.09) Økt rentenetto Utlånsvekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2008 30. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Mill kr 255 Resultat før skatt 3. kvartal 304 112 176 Resultat før skatt underliggende drift Internasjonal finansuro

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2007 25. oktober 2007 Høydepunkt 3. kvartal 2007 Resultat før tap pr 30. september 951 770 727 2005 2006 2007 Resultat før tap 3. kvartal 276 322 220 Høye inntekter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig regnskap 2007 7. og 8. februar 2008 HØYDEPUNKT FINANSIELL UTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER GRUNNFONDSBEVIS Side 2 4. kvartal 2007 Side 3 4. kvartal 2007 HØYDEPUNKT Høydepunkt

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2009 4. februar 2010 Hovedpunkter 2009 Meget godt årsresultat Stabile netto renteinntekter Godt finansresultat Fortsatt moderat tapsutvikling Styrket soliditet

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2010 28. oktober 2010 Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Hovedtrekk - 3. kvartal 2010 Resultat før skatt pr

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010 Sparebanken Hedmark konsern 1. Kvartal 2010 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

3. kvartal 2011. 28. Oktober 2011. Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2011. 28. Oktober 2011. Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2011 28. Oktober 2011 Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 1. kvartal april 2006

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 1. kvartal april 2006 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2006 27. april 2006 1 Vi vil Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil?

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2008 12. august 2008 ØYDEPUNKT INANSIELL UTVIKLING ORRETNINGSOMRÅDER 3 Høydepunkt 2. kvartal 2008 Gebyrfritt kundeprogram lansert. Sjef.no viser sterk utvikling.

Detaljer

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter

God resultatutvikling Utviklingen i regionen Rentemarginen Andre driftsinntekter God resultatutvikling SR-Bank konsernet oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 232,2 mill. kroner, mot 183,2 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultatøkningen er en følge av økte driftsinntekter,

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Februar 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Februar 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2005 Vi gjør det med vilje Bjergsted Terrasse 1 Finanskalenderen: Postboks 218 2. kvartal 05 11.august 4001 Stavanger 3. kvartal 05 25.oktober Administrerende direktør:

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2010 Hovedtrekkene pr 1. kvartal h Driftsresultat før tap og skatt på 43,8 mkr (29,6 mkr) h Positiv verdiendring på finansielle eiendeler på 0,8 mkr (-3,0

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2017 Kommentarene er basert på morbankens regnskap dersom ikke annet er nevnt i teksten. Hegra Sparebank eier 100 % av aksjene i Titan Næring AS. Aktiviteten i datterselskapet

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter tredje kvartal er 48,5 mill. Resultat

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultat før tap og ekstraordinære inntekter for årets tre første kvartaler er på 42,1 mill. en økning på 9,4 mill. fra samme periode i fjor.

Resultat før tap og ekstraordinære inntekter for årets tre første kvartaler er på 42,1 mill. en økning på 9,4 mill. fra samme periode i fjor. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 14,0 mill., en økning på 1,7 mill. fra 3.kvartal 2013. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2017 Kommentarene er basert på morbankens regnskap dersom ikke annet er nevnt i teksten. Hegra Sparebank eier 100 % av aksjene i Titan Næring AS. Aktiviteten i datterselskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Ringerikes Sparebank - Lokal og personlig - 3. KVARTAL 2007 Resultat Ringerikes Sparebank hadde ved utgangen av 3. kvartal et driftsresultat før skatt på 71,7 mill. kroner,

Detaljer