SpareBank 1 SR-Bank Konsern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank Konsern"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal oktober 2008

2 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Mill kr 255 Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt underliggende drift Internasjonal finansuro preger resultatet. 3. kvartal Betydelige urealiserte tap på kv kv kv kv kv kv 08 obligasjons- og omløpsporteføljen svekker resultatet i SpareBank 1 SR- Bank og SpareBank 1 Gruppen AS. Styrket underliggende drift, med god aktivitet it t i morbank og datterselskaper. God inntekstvekst. Avtagende vekst i kostnadene. Fortsatt lavt mislighold. Tilfredsstillende likviditetssituasjon. Omklassifisering av deler av den rentebærende portefølje til amortisert kost er foretatt pr Ingen reklassifisering av gjeld. Vi stiller opp for våre kunder, fortsatt utlånsvekst. Side 2 3. kvartal 2008

3 SpareBank 1-bankene kjøper Glitnir Bank ASA - En vekst for alliansen på ca. 10 % SpareBank 1-bankene kjøpte 21. oktober Glitnir Bank ASA med datterselskapet Glitnir Factoring for MNOK 300 Glitnir Bank ASA har 160 ansatte og datterselskapet Glitnir Factoring har 26 ansatte. Banken har en samlet utlånsportefølje te på NOK 47 mrd., hvorav 59 % er lokalisert i Oslo SpareBank 1-bankene overtar Glitnir Bank med alle kunder, forpliktelser, kontorer og medarbeidere SpareBank 1-bankene har styrke og soliditet til å gjennomføre kjøpet uten tilførsel av ny kapital Strategisk interessant med Glitnir Banks markedsposisjon innen shipping, olje og offshore og næringseiendom Salget forutsetter konsesjon fra myndighetene Side 3 3. kvartal 2008

4 Resultat Svakt resultat for 3. kvartal. Den internasjonale finansuroen påvirker resultatet med betydelige nedskrivninger på finansielle investeringer. Styrket underliggende drift. Konsernresultat før skatt: 3. kvartal: 112 mill kr (304 mill kr) Pr : 09 08: 633 mill kr (948 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt: 3. kvartal: 3,8 % (16,9 %) Pr : 10,0 % (20,0 %) Underliggende drift før tap: 3. kvartal: 345 mill kr (278 mill kr) Pr : 890 mill kr (697 mill kr) Netto renteinntekter: 3. kvartal: 442 mill kr (362 mill kr) Pr : 1213 mill kr (967 mill kr) Netto provisjons- og andre inntekter: 3. kvartal: 199 mill kr (227 mill kr) Pr : 620 mill kr (635 mill kr) Netto avkastning på finansielle 3. kvartal: -140 mill kr (70 mill kr) investeringer: Pr : -66 mill kr (320 mill kr) Resultat pr grunnfondsbevis: 3. kvartal: 0,44 kr (1,81 kr) Pr : 3,39 kr (6,21 kr) Sammenlignbare tall for 2007 i parentes. Side 4 3. kvartal 2008

5 Resultatutvikling kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsint Skattekostnad og minoritetsinteresser Overskudd Side 5 3. kvartal 2008

6 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning etter skatt 10,0 % 20,0 % Rentemargin 1,52 % 1,41 % Kostnadsprosent 60,3 % 50,5 % Tapsprosent 0,10 % 0,01 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd, inkl. SB1 Boligkreditt) 19,4 % 27,2 % Innskuddsvekst (12 mnd) 91 9,1 % 15,55 % Innskudd/brutto utlån 54,9 % 56,5 % Forvaltningskapital, mrd kr Kapital overført til Boligkreditt, mrd kr 11 4 Kapitaldekning 10,61 % 10,08 % Kjernekapitaldekning 7,53 % 7,44 % Kredittilsynets likviditetsindikator (eksl trekkfasiliteter) 93,6 % 93,7 % Antall årsverk Antall kontor Børskurs ved kvartalsslutt, kr 38,50 61,88 Resultat pr grunnfondsbevis, kr 3,39 6,21 Side 6 3. kvartal 2008

7 Resultat før skatt Endring fra til (øverst) og 3. kv. 07 mot 3. kv. 08 (nederst) Mill kr Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avkastning finansielle investeringer Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier Mill kr kvartal 07 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avkastning finansielle investeringer Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier 3. kvartal 08 Side 7 3. kvartal 2008

8 Reklassifiseringen av obligasjonsportefølje I henhold til forskrift fra Finansdepartementet av 16. oktober 2008 er det gitt anledning til omklassifisering av verdipapirer i handelsportefølje vurdert til virkelig verdi til kategorier verdsatt til amortisert kost. Bakgrunnen for regelendringen er blant annet å bidra til at nedskrivninger av finansielle instrumenter ikke unødig forsterker den finansielle krisen verden nå opplever. Banken har besluttet å gjøre slik omklassifisering av deler av den rentebærende portefølje holdt for omsetning pr Omklassifiseringen omfatter omlag 2,9 mrd kroner av den samlede rentebærende portefølje på 5,9 mrd kroner pr Dersom omklassifiseringen ikke hadde vært foretatt ville det blitt kostnadsført ytterligere urealiserte tap på denne porteføljen på 59 mill kroner i 3. kvartal. Tidligere nedskrivninger av den omklassifiserte porteføljen på 47 mill kroner vil amortiseres over gjenværende løpetid. Effekt inntektsført i 3. kvartal er 4 mill kroner. Gjennomsnittlig løpetid på den omklassifiserte porteføljen er om lag 2,7 år. Side 8 3. kvartal 2008

9 Netto avkastning på finansielle investeringer kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Utbytte Inntekter av eierinteresser Kursgevinst verdipapir herav kurstap aksjer og grunnfondsbevis herav urealisert kurstap sertifikat og obligasjoner herav realisert kurstap sertifikat og obligasjoner Kursgevinst valuta/renter Netto avk. på finansielle investeringer Obligasjonsportefølje pr (6,2 mrd kr, rest løpetid 3,2 år) Norsk industri; 10 % Annet; 6 % Covered bonds; 30 % Utenlandsk bank og finans; 25 % Norsk bank/finans; 29 % Side 9 3. kvartal 2008

10 Funding og likviditetsstyring Mrd kr Mrd kr ,5 3,0 2,5 2, FUNDING Funding oversikt TILBAKEKJØP Status funding pr Gjenværende fundingforfall i 2008: Netto 1,7 mrd kr Overskuddslikviditet på 3,9 mrd kr gjennom: Plasseringer i Norges Bank Korte plasseringer i banker og kredittinstitusjoner 7p Bufferkapital på 7,8 mrd kr, gjennom: Likvide eiendeler (obligasjoner) Kommiterte trekkrettigheter Omfang av ny bytteordning i Norges Bank: Funding neste 12 mnd 7 mrd kr ved utgangen av 2008 Ytterligere 7 mrd kr i 2009 Sertifikat- og obligasjonsutstedelser i 3. kvartal 08: 3,8 mrd kr. 1,5 1,0 0,5 0,0 okt. 08 nov. 08 des. 08 jan. 09 feb. 09 mar. 09 apr. 09 mai. 09 jun. 09 jul. 09 aug. 09 sep. 09 Vurdering av situasjonen: Forventer at kreditturoen vedvarer. Regjeringen og Norges Banks tiltak bidrar positivt. Tilfredsstillende likviditetssituasjon. FUNDING TILBAKEKJØP Side kvartal 2008

11 Funding og likviditetsstyring Nærmere om regjeringen og Norges Banks tiltak Mill kr Kvalifiserte boliglån til Norges Bank Aggregerte størrelser (estimat) sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 Mulighet for inntil 3-års funding Verdipapirisering av boliglån gjennom SpareBank 1 Boligkreditt. Bytte av boliglån mot statsobligasjoner som gir likviditetstilførsel. Medfører følgende fundingmuligheter: Ca 3 mrd i kvalifiserte boliglån pt Estimat på ytterligere 4 mrd kr ved utgangen av 2008 og ytterligere 7 mrd i løpet av 2009 I tillegg kommer eventuell mulighet for verdipapirisering av lån til næringseiendom, enten i bytte mot statsobligasjoner eller som sikkerhet for F-lån. Side kvartal 2008

12 r osent P r Stabil utvikling i risikoprofilen Prosentvis fordeling av eksponering i ulike risikogrupper ,1 % 2,3 % 9,3 % 11,4 % 88,6 % 86,3 % 3,5 % 12,3 % 84,2 % sept 06 sept 07 sept 08 Migrering i SpareBank 1 SR-Banks portefølje (EAD) siste 12 mnd Porteføljekvaliteten er god Betydelig tilgang av engasjementer som tilfredsstiller de interne retningslinjene for klassifisering som lav risiko. Noe høyere tilgang av middels og høy risiko ik enn avgang Mill kr Avgang siste 12 Tilgang siste 12 Endring i mnd mnd eksisterende portefølje Lav Middels Høy Total endring Noe negativ migrering i eksisterende engasjementer. Utviklingen er som ventet gitt endringer i utsiktene for norsk økonomi. Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus Lav risiko: forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko: forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko: forventet tap over 1,50 % Side kvartal 2008

13 Netto renteinntekter og rentemargin ,50 % ,00 % Mill kr ,49 % 1,46 % 1,35 % 1,40 % 1,49 % 1,47 % 1,47 % 1,48 % 1,60 % 1,50 % 100 1,00 % ,50 % kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 0,00 % Netto renteinntekter Rentemargin Side kvartal 2008

14 Endring i netto renteinntekter Endring fra til Mill kr Utlånsvolum morbank Utlånsmargin morbank Innskuddsvolum morbank Innskuddsmargin morbank Økt avkastning på EK Økt rentenetto SR-Finans Sikringsfondsavgift Øvrig Side kvartal 2008

15 Endring i netto renteinntekter Endring fra 2. kvartal 08 til 3. kvartal Mill kr Utlånsmargin morbank Innskuddsvolum morbank 2. kvartal 08 Utlånsvolum morbank Innskuddsmargin morbank Økt avkastning på EK 1 dag mer/ avvik antall dager Øvrig 3. kvartal 08 Side kvartal 2008

16 Utlåns- og innskuddsmarginer 1,19 1,12 1,16 0,93 0,94 0,96 1,04 1,03 1,08 0,81 0,73 0,69 0,63 0,64 0,56 0,63 0,57 0,73 3. kv kv kv kv kv kv kv 08 2.kv 08 3.kv 08 Utlånsmargin Innskuddsmargin Side kvartal 2008

17 Utlånsvekst, 12 mnd vekst Volumfordeling (inkl Boligkreditt) ll kr Mil % 58, ,5 44, ,8 38, , ,2 28,3 28, BM 42,4 % PM 57,6 % 0 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv Utlånsvolum - BM Vekst % -BM Mill kr ,9 16,6 16,0 16,1 % 18 % 15,3 15,7 15, ,8 14, ,6 13, , kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 07 6,8 6,6 3. kv kv 07 5,4-1,5 1. kv 08 1,5 0,9 2. kv kv 08 Utlånsvolum -PM inkl Boligkreditt Vekst % -PM inkl Boligkreditt Vekst % -PM eksl Boligkreditt Side kvartal 2008

18 Innskuddsvekst, 12 mnd vekst Volumfordeling % ,7 16,4 17,3 24,6 19,9 23,2 19,4 22, BM 55,8 % PM 44,2 % , kv 06 4.kv 06 1.kv 07 2.kv 07 3.kv 07 4.kv 07 1.kv 08 2.kv 08 3.kv 08 0 Innskuddsvolum - BM Vekst % -BM % ,2 9,9 8,5 8,1 10,3 11,8 11,3 11,9 10, kv 06 4.kv 06 1.kv 07 2.kv 07 3.kv 07 4.kv 07 1.kv 08 2.kv 08 3.kv 08 0 Innskuddsvolum - PM Vekst % -PM Side kvartal 2008

19 Resultat underliggende drift Mill kr kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 Resultat før tap ekskl kursgevinst/-tap tap verdipapir, utbytte, inntekter av eierinteresser samt ekstraordinære poster. Side kvartal 2008

20 Sparing/plassering - porteføljeutvikling ill kr Mi ITP Eiendom BMB Spareforsikring i SR-Forvaltning ODIN Konsernet hadde 9,8 mrd til forvaltning gjennom hovedsakelig ODIN-fond og SR-Forvaltning ASA ved utgangen av 3. kvartal 08. I løpet av de siste 12 mnd falt disse midlene med 3,4 mrd kr (netto nytegning -0,9 mrd kr, og verdiendring -2,5 mrd kr) kv kv kv kv kv 08 Spareavtaler per * For SpareBank 1 SR-Bank spareavtaler i ODIN ( spareavtaler i ODIN pr ). Snitt pr avtale kr 777,- pr mnd og snitt 2,16 avtaler pr kunde. * Kilde: ODIN Side kvartal 2008

21 Netto provisjons- og andre inntekter kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Betalingsformidling Sparing/Plassering Forsikring Provisjonsinntekter EM SpareBank 1 Boligkreditt Garantiprovisjon Salgsgevinst bygg Tilrettelegging Vågen Eiendom Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter Side kvartal 2008

22 Resultat datterselskap Beløp i millioner kroner (hittil i år) EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat av ordinær drift før skatt 31,9 28,3 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital Resultat t av ordinær drift før skatt 40,9 29,4 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 5,3 6,3 Resultat av ordinær drift før skatt 36,3 40,1 SR-Investering AS Investeringsportefølje Resultat av ordinær drift før skatt -3,7 57,2 Vågen Eiendomsforvaltning AS Resultat av ordinær drift før skatt 1,5 1,0 Side kvartal 2008

23 Andel andre inntekter av sum inntekter % 50,0 % 42,2 % 40,0 % 30,0 % 29,7 % 24,7 % 22,4 % 22,4 % 29,6 % 36,5 % 34,5 % 32,1 % 40,4 % 38,2 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Eksklusive kursgevinst/tap verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser. Tall før 2004 er ikke omarbeidet etter IFRS. Side kvartal 2008

24 Driftskostnader 2,00 % 80,0 % 1,71 % 70,0 % 1,50 % 1,60 % 1,59 % 1,44 % 60,3 % 60,0 % kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv 3. kv. Beløp i mill. kroner ,2 % 49,7 % 52,4 % 51,7 % 1,33 % 50,0 % Personalkostnader Administrasjonskostnader ,00 % 40,0 % - herav IT herav markedsføring ,0 % Verdiendring på ikkefinansielle eiendeler Andre driftskostnader ,50 % 20,0 % Sum driftskostnader ,0 % Antall årsverk ,00 % 0,0 % kv. 08 Kostnads % (av gj.snitt. forvaltningskapital) Kostnadsprosent Kostnadsvekst 12 måneders veksten i konsernets driftskostnader er på 9,8 %. 3. kvartal 2008 mot 3. kvartal 2007 viser en kostnadsvekst på 3,3 %. Side kvartal 2008

25 Netto tap på utlån og garantier Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Jan-Sep Beløp i millioner kroner Personkunder Bedriftskunder Netto tap Jan-Sep 2008 Jan-Jun 2008 Jan-Mar 2008 Jan-Des 2007 Jan-Sep 2007 Beløp i millioner kroner Nye spesifiserte tap Tilbakeførte tap/amortisering Netto tap Tapsprosent (annualisert) 0,10 0,06 0,01 0,01 0,01 Sep 2008 Jun 2008 Mar 2008 Des 2007 Sep 2007 Beløp i millioner kroner Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Tapsavsetning totalt Side kvartal 2008

26 Brutto misligholdte engasjement Mill kr , , , , ,21 0,14 0,10 % av brutto utlån 1,00 0,80 0, ,40 0, ,20 0,00 Brutto misligholdte lån % av brutto utlån Side kvartal 2008

27 Finansielle mål Mål EK-avkastning etter skatt 1) 15 % 10,00 % Kjernekapitaldekning 2) 7-8 % 7,5 % 2) Kapitaldekning 2) 10-11% 10,6 % 1. SR-Bank har som mål å ha en EK-avkastning på 15 % eller å være blant den beste tredjedelen av banker det er naturlig å sammenligne seg med. 2. Målsatt nivå for kjernekapitaldekning er satt til intervallet 7-8 % og for kapitaldekningen %. Side kvartal 2008

28 Forretningsområder

29 Personmarkedsdivisjonen Personmarked (mill kr) Endring Netto renteinntekter ,4 % Andre driftsinntekter ,2 % Sum inntekter ,1 % Utlånsvolum (inkl Boligkreditt) mrd kr ,0 % Innskuddsvolum mrd kr ,2 % Utlånsmargin (%) 0,43 0,45-0,02 Innskuddsmargin (%) 1,68 1,57 +0,11 Forsikringsportefølje ,3 % Antall kunder (tusen) ,1 % Målinger etter rebranding viser markert økning i kjennskap til SpareBank 1. Lansering av nytt gebyrfritt kundeprogram svært godt mottatt i markedet. Styrket markedsposisjon i segmentet unge voksne. Finansuro gir markert lavere inntekter innenfor sparing og plassering God kundevekst i Hordaland. Rekruttering av medarbeidere til nye kontorer i Åsane og Fana er i gang. Side kvartal 2008

30 Bedriftsmarkedsdivisjonen Bedriftsmarked (mill kr) Endring Netto renteinntekter ,0 % Andre driftsinntekter ,4 % Sum inntekter ,1 % Utlånsvolum mrd kr ,6 % Innskuddsvolum mrd kr ,3 % Utlånsmargin (%) 101 1, ,06-0,0505 Innskuddsmargin (%) 0,52 0,39 +0,13 Forsikringsportefølje ,0 % Leasingportefølje ,1 % Antall kunder (tusen) ,9 % Fortsatt god resultatutvikling i BM Høy kredittvekst i Norge (K2 på 19 prosent i august) og høyt aktivitetsnivå i Rogaland gjenspeiles i utlånsveksten i regionen Utlånsveksten i BM gjenspeiler utlånsveksten i regionen, samt at vi ekspanderer i Hordaland og Agder Basert på utsiktene fremover vil trolig utlånsveksten dempes betydelig neste 12 mnd Økt oppmerksomhet omkring håndtering av økt risiko fremover Side kvartal 2008

31 Utlånsvekst bedriftsmarked Utvikling siste 12 mnd l kr Mil Utlånsvolum Eiendom Sjøfart og transport Tj.ytende virksomhet Varehandel, hotell og restaurant Øvrige bransjer Utlånsvolum Utvikling siste kvartal Mill kr Utlånsvolum Eiendom Sjøfart og transport Tj.ytende virksomhet Varehandel, hotell og restaurant Øvrige bransjer Utlånsvolum Side kvartal 2008

32 Utlånsvolum næringsfordelt Pr 3. kvartal 08 (2. kvartal 08). Inkl utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS Personkunder inkl boligkreditt (10,5 %); 57,3 % (58,1 %) Jordbruk/skogbruk; 2,4 % (2,5 %) Fiske/fiskeoppdrett; 0,6 % (0,6 %) Bergverksdrift/utvinning; 2,7 % (2,6 %) Industri; 2,8 % (2,9 %) Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg; 2,3 % (2,3 %) Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet; 2,8 % (2,9 %) Utenriks sjøfart, rørtransport, øvrig transport; 5,2 % (5,0) Offentlig forvaltning og finansielle i tjenester; t 0,4 % (0,5 %) Tjenesteytende virksomhet; 5,6 % (5,1 %) Eiendomsdrift; 17,9 % (17,8 %) Utvikling og salg av fast eiendom; 2,32 % Kjøp og salg av fast eiendom; 1,92 % Boligbyggelag; 0,00 % Borettslag; 1,22 % Utleie av fast eiendom; 11,83 % Eiendomsforvaltning; 0,59 % Side kvartal 2008

33 Risikovurdering av utlånsporteføljen i BM og BM eiendom Moderat risikoprofil i BM. P r o s e n t BM divisjonen 4,8 % 5,4 % 7,9 % 24,9 % 28,2 % 28,9 % 70,3 % 66,4 % 63,2 % sept 06 sept 07 sept 08 Lav Middels Høy Eiendom i BM divisjonen BM eiendom har en noe lavere risiko. Porteføljen knyttet til eiendom for utleie er i hovedsak sentralt beliggende eiendommer med langsiktige leiekontrakter med solide leietakere. En stor del av porteføljen er rentesikret. Ved oppføring av bolig og næringsprosjekter er det normalt krav om 70 % forhåndssalg. Prosent % 3,8 54 5,4 % 46% 4,6 23,3 % 20,6 % 25,1 % 72,9 % 74,0 % 70,3 % sept 06 sept 07 sept 08 Lav Middels Høy Det er kun en mindre del av porteføljen som gjelder finansiering av tomteområder, og den vesentlige delen av dette er ferdig regulert. Risikoeksponeringen ik k i er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Lav risiko: forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko: forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko: forventet tap over 1,50 % Side kvartal 2008

34 Næringseiendom Løpetid på leiekontrakter og rentesikring 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sum Senere Senere Lang løpetid på leiekontraktene. Figuren viser andelen leiekontrakter som skal fornyes det enkelte år. Basert på et representativt utvalg av engasjementer (som utgjør om lag 70 % av totaleksponeringen innen næringseiendom). Utstrakt bruk av rentesikring. Figuren viser rentesikringsperioden i i for rentesikrede engasjementer (andel som utløper det enkelte år). Basert på samme utvalg som over. Side kvartal 2008

35 Næringseiendom Eksponering (utlånsvolum) mot leietakere i ulike sektorer og geografisk spredning Hotell; 16 % Ufordelt; 7 % Offentlig; 13 % Tjenesteytende; 22 % Veldiversifisert portefølje av leietakere. Basert på et representativt utvalg av engasjementer (som utgjør om lag 70 % av total-eksponeringen innen næringseiendom). Handel; 19 % Industri; 5 % Oljerelatert; 19 % Østlandet; 20 % Hordaland; 5 % Annen; 2 % Rogaland; 61 % Geografisk spredning av den samlede porteføljen av næringseiendom i BM. Agder; 12 % Side kvartal 2008

36 SR-Markets SR-Markets (mill kr) Endring Valuta- og rentederivater ,0 % Investeringsprodukter ,0 % Corporate Finance Verdipapirtjenester ,7 % Sum inntekter ,9 % Økende etterspørsel etter sikringsprodukter for valuta og renter Meget gode tradingresultater Inntekter fra tilrettelegging av obligasjoner (ny tjeneste i 2008) Inntekter fra Corporate Finance aktiviteter (nyopprettet område august 2007) Side kvartal 2008

37 Kapitalmarked Kapitalmarkedet er bankens kompetansesenter innenfor valuta, renter, verdipapirvirksomhet, kapitalforvaltning og anskaffelse av spare og plasseringsprodukter. Det har vært høy aktivitet i divisjonen i 3.kvartal, men resultatene er preget av uro i verdens finansmarkeder. Dette har medført negativ avkastning på investeringer i aksjer og obligasjoner. Det er grunn til å anta at uroen i finansmarkedene vil vedvare videre inn i 4. kvartal. Divisjonen ser fortsatt store muligheter knyttet til økt samhandling med bankens øvrige forretningsområder. Side kvartal 2008

38 Utsikter Internasjonal og norsk økonomi påvirkes sterkere enn antatt av den internasjonal finansuroen. Prispåslag på bankers finansiering har vært høye, men tiltakene fra norske myndigheter ventes å gi positiv effekt. Tiltakene internasjonalt ser ut til å ha stabilisert finanssektoren og vil gradvis kunne forbedre tilgangen g på likviditet i markedene. Vi vil fortsette å legge til grunn føre var prinsippet i vår fundingstrategi. Dempet aktivitetsnivå og begrenset tilgang på langsiktig kapital vil dempe utlånsveksten. Konsernets diversifiserte forretningsmodell har vist seg robust gjennom urolige markedsforhold de siste 12 mnd. Vi forventer fortsatt tt gode resultater t fra underliggende d bankdrift fremover, men usikkert bidrag fra finansielle investeringer kommende kvartaler. Side kvartal 2008

39 Vedlegg

40 SpareBank 1 Gruppens resultat Resultat før skatt konsern Resultat før skatt i datterselskaper MNOK ,3 270,8 3. kv kv ,4 3. kv ,1 939,4 Resultat før skatt - 3. kvartal Resultat før skatt - h.i.å. 314,4 MNOK 400,0 300,00 200,0 100,0 0,0 Per Per Per 3. kv 3. kv 3. kv -100, , ,0-400,0 98,5 60,2 Bank 1 Oslo 333,4 325,4 SB1 Livs sfors.* -342,9 237,0 SB1 Ska adefors. 225,7 ODIN 85,2 Resultat før skatt per 3. kv 2007 Resultat før skatt per 3. kv 2008 * I SpareBank 1 Gruppens konsernregnskap dekkes 307,7 mill. kroner av renteunderskuddet av kundens tilleggsavsetninger. Resultat før skatt ville, hensyntatt dette, blitt -35,2 mill. kroner fra livselskapet. Side kvartal 2008

41 Grunnfondsbeviset - ROGG Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder og Hordaland: 61,4 % (64,2 %) Fra utlandet: 7,8 % (9,1 %) 10 største: 18,3 % (23,9 %) 20 største: 26,1 % (30,8 %) Antall ROGG-eiere : (11 299), norske og 121 utenlandske Omsetning 3. kvartal 2008: 6,0 % (5,8 %) 20 største eiere pr Beholdning Andel Coil Financial Holding AS ,1% Trygve Stangeland ,1% Clipper AS ,9% Frank Mohn AS ,8% Tveteraas Finans AS ,6% Laerdal AS ,3% State Street Bank & Trust, U.S.A ,3% Verdipapirfondet Nordea Norge % 1,1% Brown Borothers Harriman, U.S.A ,1% Køhlergruppen AS ,0% Børskurs ved kvartals-/årsslutt 38,50 61,88 66,25 68,41 83,25 Utbytte pr GFB n.a. n.a. 4,75 4,34 5,07 Mellon Bank, U.S.A ,0% Direkte avkastning n.a. n.a. 7,2 % 6,3 % 6,1 % Bjergsted Investering AS ,9% Effektiv avkastning -36,1 % -3,3 % 3,2 % -11,7 % 66,1 % P/E 8,52 7,47 8,44 8,79 10,74 The Northern Trust Co, U.K ,9% P/BV 0,99 1,51 1,62 1,96 2,43 Westco AS ,9% Resultat pr GFB 3,39 6,21 7,85 7,78 7,75 Utdelingsforhold (netto) n.a. n.a. 84 % 68 % 67 % Solvang Shipping AS ,8% Grunnfondsbevisbrøk* 56,8 % 57,6 % 54,9 % 51,0 % 53,0 % Olav T. Stangeland ,8% Bokført egenkapital pr GFB 39,07 40,91 40,82 34,91 34,3131 Antall utstedte GFB, mill 74,90 70,97 70,97 60,31 60,31 Forsand Kommune ,8% Børsverdi (NOK mill) Helland AS ,6% Skagen Vekst ,6% *Anvendt grunnfondsbevis for 2008 er økt fra 54,9 % til 56,0 %. Dette skyldes emisjonen av grunnfondsbevis som fikk effekt fra og med mai Ringerikes Sparebank ,6% Sum 20 største ,1% Side kvartal 2008

42 Kapitaldekning Beløp i millioner kroner (hittil i år) 2008 % 2007 % Sparebankens fond ,66 % ,65 % Grunnfondskapital ,57 % ,00 % Utjevningsfond 712 0,98 % 775 1,17 % Overkursfond 92 0,13 % 380 0,57 % Fondsobligasjon 480 0,66 % 439 0,66 % Gavefond 104 0,14 % 68 0,10 % Annen egenkapital 720 0,99 % 305 0,46 % Fond for urealiserte gevinster 139 0,19 % 110 0,17 % Goodwill og andre immat. eiendeler -49-0,07 % -36-0,05 % Fond for urealiserte gevinster tilgjengelig for salg -2 0,00 % - 0,00 % Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 38 0,05 % 77 0,12 % Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50%) 219 0,30 % 370 0,56 % Fradrag i kjernekapital ,09 % ,95 % Kjernekapital ,53 % ,44 % Tilleggskapital ,16 % ,59 % - Tidsbegrenset ,10 % ,47 % - Evigvarende 770 1,06 % 739 1,11 % Fradrag i ansvarlig kapital ,09 % ,95 % Netto ansvarlig kapital ,61 % ,08 % Totalt beregningsgrunnlag Totalt beregningsgrunnlag IRB 90 % (95%) Side kvartal 2008

43 Rating Moody's Fitch Bank Deposits Aa3 Long-term A Outlook Negative Outlook Stable Som følge av at SpareBank 1 SR-Bank deltar med 20% i et bankkonsortium bestående av 20 SpareBank 1-banker som skal kjøpe 100% av aksjene i Glitnir Bank ASA, har rating-byråene Fitch Ratings og Moody Investor Service vurdert bankens rating. Begge byråene har bekreftet SpareBank 1 SR-Bank sin langsiktige rating; Fitch Ratings : A Moody`s Investor Service: AA3 Fitch vurderer utsiktene som stabil, mens Moody's har endret utsiktene fra stabil til negativ grunnet risikoen forbundet med integrasjonsprosessen med Glitnir Bank ASA. Side kvartal 2008

44 Balanse Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i eierinteresser Virksomhet som skal selges Øvrige eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet t ved utstedelse t av verdipapir i Derivater Annen gjeld Virksomhet som skal selges 41 - Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side kvartal 2008

45 EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 100 % SpareBank 1 SR-Finans AS 100 % SR-Investering AS 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 23,6 % SR-Forvaltning ASA 67 % Vågen Eiendomsforvaltning AS 100 % SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Boligmegling Næringsmegling g g Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesial- finansiering Investering i langsiktige EK papirer Boligfinansiering Aktiv forvaltning Eiendomsforvaltning ODIN forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Medlemskort AS First Securities ASA Actor Fordringsforvaltning AS SpareBank 1 Utvikling Da Side kvartal 2008

46 SpareBank 1 SR-Bank - Lokalisert i Rogaland, Agder og Hordaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 53 kontor på Sørvestlandet Over kunder Styreleder: Kristian Eidesvik Administrerende direktør: Terje Vareberg Leder Representantskapet: Svein Kjetil Søyland Leder Kontrollkomiteen: Odd Rune Torstrup Revisor: PricewaterhouseCoopers Side kvartal 2008

47 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5%) SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%) Sparebanken Hedmark (12%) Samarbeidende Sparebanker (19,5%) LO (10,0%) SpareBank 1 Gruppen AS Produktselskaper / Allianse eide selskaper Bank 1 Oslo (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) Alliansesamarbeidet First Securities (24,5%) EiendomsMegler 1 (Kjede bankeid) ODIN Forvaltning (100%) SpareBank1 Utvikling DA (100%) SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) Actor Fordringsforvaltning AS (90%) SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall per Total forvaltning: ca NOK 425 mrd Totalt egne kontorer: 352 Totalt distribusjonskontorer: ca 380 Totalt antall årsverk: ca Antall nettkunder: ca SpareBank 1 SR-Bank Samarbeidende Sparebanker SpareBank 1 i Oslo og Akershus Sparebanken Hedmark Side kvartal 2008

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2007 7. august 2007 Høy aktivitet 1. halvår 2007 Vellykket emisjonsprosess. Geografisk ekspansjon. Nytt kontor i Søgne. Godkjent IRB-søknad. Kapitalmarkedsdivisjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2008 13. februar 2009 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Hovedtrekk 3. kvartal 2009 Styrker egenkapitalen med ca 1,2 mrd kr i en rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring BA samt offentlig fortrinnsrettemisjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig regnskap 2007 7. og 8. februar 2008 HØYDEPUNKT FINANSIELL UTVIKLING FORRETNINGSOMRÅDER GRUNNFONDSBEVIS Side 2 4. kvartal 2007 Side 3 4. kvartal 2007 HØYDEPUNKT Høydepunkt

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2007 25. oktober 2007 Høydepunkt 3. kvartal 2007 Resultat før tap pr 30. september 951 770 727 2005 2006 2007 Resultat før tap 3. kvartal 276 322 220 Høye inntekter

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2009 28. april 2009 Hovedtrekk 1. kvartal 2009 Tilfredstillende resultat før tapsavsetninger og skatt på 246 mill kr Betydelige tapsavsetninger Dempet utlånsvekst

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2008 12. august 2008 ØYDEPUNKT INANSIELL UTVIKLING ORRETNINGSOMRÅDER 3 Høydepunkt 2. kvartal 2008 Gebyrfritt kundeprogram lansert. Sjef.no viser sterk utvikling.

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010

Sparebanken Hedmark konsern. 1. Kvartal 2010 Sparebanken Hedmark konsern 1. Kvartal 2010 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 1. kvartal april 2006

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 1. kvartal april 2006 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 1. kvartal 2006 27. april 2006 1 Vi vil Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil?

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1

Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Tysnes Sparebank 3. kvartalsrapport 2017 side 1 Resultatrekneskap og balanse (alle tall i 1.000 kroner) Resultat Renteinntekter og lignende inntekter 48.136 40.786 55.061 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje

SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal Vi gjør det med vilje SpareBank 1 SR-Bank konsern 1. kvartal 2005 Vi gjør det med vilje Bjergsted Terrasse 1 Finanskalenderen: Postboks 218 2. kvartal 05 11.august 4001 Stavanger 3. kvartal 05 25.oktober Administrerende direktør:

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig:

I forhold til de tre første kvartaler i 2002 skyldes økningen i resultatet på 292 mill kr før skatt hovedsakelig: P R E S S E M E L D I NG Godt resultat gjennom god bankdrift og betydelige kursgevinster Konsernresultat etter 3. kvartal på 413 mill kr (121 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende drift på 528

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2003

Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Kvartalsrapport per 30. juni 2003 Godt resultat 1. halvår. God bankdrift og vesentlig bidrag fra verdipapirene. Konsernresultat 1. halvår på 277 mill kr (195 mill kr) før skatt. Resultat fra underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2009 12. august 2009 Hovedtrekk 2. kvartal 2009 God resultatutvikling Styrket kjernekapitaldekning 7,0 % pr 30.06.09 (6,6 % pr 31.03.09) Økt rentenetto Utlånsvekst

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 3. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter tredje kvartal er 48,5 mill. Resultat

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2009 4. februar 2010 Hovedpunkter 2009 Meget godt årsresultat Stabile netto renteinntekter Godt finansresultat Fortsatt moderat tapsutvikling Styrket soliditet

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2010 28. oktober 2010 Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Hovedtrekk - 3. kvartal 2010 Resultat før skatt pr

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.023 30.656 83.311 90.025 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 14.193 18.427 43.857

Detaljer

Resultat før tap og ekstraordinære inntekter for årets tre første kvartaler er på 42,1 mill. en økning på 9,4 mill. fra samme periode i fjor.

Resultat før tap og ekstraordinære inntekter for årets tre første kvartaler er på 42,1 mill. en økning på 9,4 mill. fra samme periode i fjor. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 14,0 mill., en økning på 1,7 mill. fra 3.kvartal 2013. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1998 Hovedtrekk 1998 PRESSEMELDING Betydelig vekst i salg og driftsresultat 420 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 15% og 2.282 mill. kroner i økte innskudd

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal 2006. 1. februar 2007. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsern. 4. kvartal 2006. 1. februar 2007. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 4. kvartal 2006 1. februar 2007 Side 1 Meget høy aktivitet i 2006 Geografisk ekspansjon i Hordaland og Agder. Styrket posisjon i SpareBank 1 Gruppen. Meget vellykket satsing

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert 2. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 20.961 25.245 42.992 50.049 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 9.988 14.159 21.862 28.120 54.558

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

3. kvartal 2011. 28. Oktober 2011. Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2011. 28. Oktober 2011. Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2011 28. Oktober 2011 Arne Austreid, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 25 027 27 343 50 002 56 288 109 245 Rentekostnader og lignende kostnader 11 608 14 569 22 213 29 664 55 420

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 19.788 18.748 38.883 37.862 76.207 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap 2009 Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 12. februar 2010 1 1 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.235 27.111 81.954 80.834 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.142 9.027 27.322 27.817 36.944 Netto

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 27.443 27.086 54.719 53.722 107.979 Rentekostnader og lignende kostnader 9.067 9.491 18.180 18.790 36.944 Netto

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer