SpareBank 1 SR-Bank Konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank Konsern"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal oktober 2008

2 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Mill kr 255 Resultat før skatt 3. kvartal Resultat før skatt underliggende drift Internasjonal finansuro preger resultatet. 3. kvartal Betydelige urealiserte tap på kv kv kv kv kv kv 08 obligasjons- og omløpsporteføljen svekker resultatet i SpareBank 1 SR- Bank og SpareBank 1 Gruppen AS. Styrket underliggende drift, med god aktivitet it t i morbank og datterselskaper. God inntekstvekst. Avtagende vekst i kostnadene. Fortsatt lavt mislighold. Tilfredsstillende likviditetssituasjon. Omklassifisering av deler av den rentebærende portefølje til amortisert kost er foretatt pr Ingen reklassifisering av gjeld. Vi stiller opp for våre kunder, fortsatt utlånsvekst. Side 2 3. kvartal 2008

3 SpareBank 1-bankene kjøper Glitnir Bank ASA - En vekst for alliansen på ca. 10 % SpareBank 1-bankene kjøpte 21. oktober Glitnir Bank ASA med datterselskapet Glitnir Factoring for MNOK 300 Glitnir Bank ASA har 160 ansatte og datterselskapet Glitnir Factoring har 26 ansatte. Banken har en samlet utlånsportefølje te på NOK 47 mrd., hvorav 59 % er lokalisert i Oslo SpareBank 1-bankene overtar Glitnir Bank med alle kunder, forpliktelser, kontorer og medarbeidere SpareBank 1-bankene har styrke og soliditet til å gjennomføre kjøpet uten tilførsel av ny kapital Strategisk interessant med Glitnir Banks markedsposisjon innen shipping, olje og offshore og næringseiendom Salget forutsetter konsesjon fra myndighetene Side 3 3. kvartal 2008

4 Resultat Svakt resultat for 3. kvartal. Den internasjonale finansuroen påvirker resultatet med betydelige nedskrivninger på finansielle investeringer. Styrket underliggende drift. Konsernresultat før skatt: 3. kvartal: 112 mill kr (304 mill kr) Pr : 09 08: 633 mill kr (948 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt: 3. kvartal: 3,8 % (16,9 %) Pr : 10,0 % (20,0 %) Underliggende drift før tap: 3. kvartal: 345 mill kr (278 mill kr) Pr : 890 mill kr (697 mill kr) Netto renteinntekter: 3. kvartal: 442 mill kr (362 mill kr) Pr : 1213 mill kr (967 mill kr) Netto provisjons- og andre inntekter: 3. kvartal: 199 mill kr (227 mill kr) Pr : 620 mill kr (635 mill kr) Netto avkastning på finansielle 3. kvartal: -140 mill kr (70 mill kr) investeringer: Pr : -66 mill kr (320 mill kr) Resultat pr grunnfondsbevis: 3. kvartal: 0,44 kr (1,81 kr) Pr : 3,39 kr (6,21 kr) Sammenlignbare tall for 2007 i parentes. Side 4 3. kvartal 2008

5 Resultatutvikling kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsint Skattekostnad og minoritetsinteresser Overskudd Side 5 3. kvartal 2008

6 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning etter skatt 10,0 % 20,0 % Rentemargin 1,52 % 1,41 % Kostnadsprosent 60,3 % 50,5 % Tapsprosent 0,10 % 0,01 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd, inkl. SB1 Boligkreditt) 19,4 % 27,2 % Innskuddsvekst (12 mnd) 91 9,1 % 15,55 % Innskudd/brutto utlån 54,9 % 56,5 % Forvaltningskapital, mrd kr Kapital overført til Boligkreditt, mrd kr 11 4 Kapitaldekning 10,61 % 10,08 % Kjernekapitaldekning 7,53 % 7,44 % Kredittilsynets likviditetsindikator (eksl trekkfasiliteter) 93,6 % 93,7 % Antall årsverk Antall kontor Børskurs ved kvartalsslutt, kr 38,50 61,88 Resultat pr grunnfondsbevis, kr 3,39 6,21 Side 6 3. kvartal 2008

7 Resultat før skatt Endring fra til (øverst) og 3. kv. 07 mot 3. kv. 08 (nederst) Mill kr Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avkastning finansielle investeringer Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier Mill kr kvartal 07 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avkastning finansielle investeringer Sum driftskostnader Tap på utlån og garantier 3. kvartal 08 Side 7 3. kvartal 2008

8 Reklassifiseringen av obligasjonsportefølje I henhold til forskrift fra Finansdepartementet av 16. oktober 2008 er det gitt anledning til omklassifisering av verdipapirer i handelsportefølje vurdert til virkelig verdi til kategorier verdsatt til amortisert kost. Bakgrunnen for regelendringen er blant annet å bidra til at nedskrivninger av finansielle instrumenter ikke unødig forsterker den finansielle krisen verden nå opplever. Banken har besluttet å gjøre slik omklassifisering av deler av den rentebærende portefølje holdt for omsetning pr Omklassifiseringen omfatter omlag 2,9 mrd kroner av den samlede rentebærende portefølje på 5,9 mrd kroner pr Dersom omklassifiseringen ikke hadde vært foretatt ville det blitt kostnadsført ytterligere urealiserte tap på denne porteføljen på 59 mill kroner i 3. kvartal. Tidligere nedskrivninger av den omklassifiserte porteføljen på 47 mill kroner vil amortiseres over gjenværende løpetid. Effekt inntektsført i 3. kvartal er 4 mill kroner. Gjennomsnittlig løpetid på den omklassifiserte porteføljen er om lag 2,7 år. Side 8 3. kvartal 2008

9 Netto avkastning på finansielle investeringer kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Utbytte Inntekter av eierinteresser Kursgevinst verdipapir herav kurstap aksjer og grunnfondsbevis herav urealisert kurstap sertifikat og obligasjoner herav realisert kurstap sertifikat og obligasjoner Kursgevinst valuta/renter Netto avk. på finansielle investeringer Obligasjonsportefølje pr (6,2 mrd kr, rest løpetid 3,2 år) Norsk industri; 10 % Annet; 6 % Covered bonds; 30 % Utenlandsk bank og finans; 25 % Norsk bank/finans; 29 % Side 9 3. kvartal 2008

10 Funding og likviditetsstyring Mrd kr Mrd kr ,5 3,0 2,5 2, FUNDING Funding oversikt TILBAKEKJØP Status funding pr Gjenværende fundingforfall i 2008: Netto 1,7 mrd kr Overskuddslikviditet på 3,9 mrd kr gjennom: Plasseringer i Norges Bank Korte plasseringer i banker og kredittinstitusjoner 7p Bufferkapital på 7,8 mrd kr, gjennom: Likvide eiendeler (obligasjoner) Kommiterte trekkrettigheter Omfang av ny bytteordning i Norges Bank: Funding neste 12 mnd 7 mrd kr ved utgangen av 2008 Ytterligere 7 mrd kr i 2009 Sertifikat- og obligasjonsutstedelser i 3. kvartal 08: 3,8 mrd kr. 1,5 1,0 0,5 0,0 okt. 08 nov. 08 des. 08 jan. 09 feb. 09 mar. 09 apr. 09 mai. 09 jun. 09 jul. 09 aug. 09 sep. 09 Vurdering av situasjonen: Forventer at kreditturoen vedvarer. Regjeringen og Norges Banks tiltak bidrar positivt. Tilfredsstillende likviditetssituasjon. FUNDING TILBAKEKJØP Side kvartal 2008

11 Funding og likviditetsstyring Nærmere om regjeringen og Norges Banks tiltak Mill kr Kvalifiserte boliglån til Norges Bank Aggregerte størrelser (estimat) sep.08 des.08 mar.09 jun.09 sep.09 des.09 Mulighet for inntil 3-års funding Verdipapirisering av boliglån gjennom SpareBank 1 Boligkreditt. Bytte av boliglån mot statsobligasjoner som gir likviditetstilførsel. Medfører følgende fundingmuligheter: Ca 3 mrd i kvalifiserte boliglån pt Estimat på ytterligere 4 mrd kr ved utgangen av 2008 og ytterligere 7 mrd i løpet av 2009 I tillegg kommer eventuell mulighet for verdipapirisering av lån til næringseiendom, enten i bytte mot statsobligasjoner eller som sikkerhet for F-lån. Side kvartal 2008

12 r osent P r Stabil utvikling i risikoprofilen Prosentvis fordeling av eksponering i ulike risikogrupper ,1 % 2,3 % 9,3 % 11,4 % 88,6 % 86,3 % 3,5 % 12,3 % 84,2 % sept 06 sept 07 sept 08 Migrering i SpareBank 1 SR-Banks portefølje (EAD) siste 12 mnd Porteføljekvaliteten er god Betydelig tilgang av engasjementer som tilfredsstiller de interne retningslinjene for klassifisering som lav risiko. Noe høyere tilgang av middels og høy risiko ik enn avgang Mill kr Avgang siste 12 Tilgang siste 12 Endring i mnd mnd eksisterende portefølje Lav Middels Høy Total endring Noe negativ migrering i eksisterende engasjementer. Utviklingen er som ventet gitt endringer i utsiktene for norsk økonomi. Måling av risikoeksponeringen er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus Lav risiko: forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko: forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko: forventet tap over 1,50 % Side kvartal 2008

13 Netto renteinntekter og rentemargin ,50 % ,00 % Mill kr ,49 % 1,46 % 1,35 % 1,40 % 1,49 % 1,47 % 1,47 % 1,48 % 1,60 % 1,50 % 100 1,00 % ,50 % kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 0,00 % Netto renteinntekter Rentemargin Side kvartal 2008

14 Endring i netto renteinntekter Endring fra til Mill kr Utlånsvolum morbank Utlånsmargin morbank Innskuddsvolum morbank Innskuddsmargin morbank Økt avkastning på EK Økt rentenetto SR-Finans Sikringsfondsavgift Øvrig Side kvartal 2008

15 Endring i netto renteinntekter Endring fra 2. kvartal 08 til 3. kvartal Mill kr Utlånsmargin morbank Innskuddsvolum morbank 2. kvartal 08 Utlånsvolum morbank Innskuddsmargin morbank Økt avkastning på EK 1 dag mer/ avvik antall dager Øvrig 3. kvartal 08 Side kvartal 2008

16 Utlåns- og innskuddsmarginer 1,19 1,12 1,16 0,93 0,94 0,96 1,04 1,03 1,08 0,81 0,73 0,69 0,63 0,64 0,56 0,63 0,57 0,73 3. kv kv kv kv kv kv kv 08 2.kv 08 3.kv 08 Utlånsmargin Innskuddsmargin Side kvartal 2008

17 Utlånsvekst, 12 mnd vekst Volumfordeling (inkl Boligkreditt) ll kr Mil % 58, ,5 44, ,8 38, , ,2 28,3 28, BM 42,4 % PM 57,6 % 0 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv Utlånsvolum - BM Vekst % -BM Mill kr ,9 16,6 16,0 16,1 % 18 % 15,3 15,7 15, ,8 14, ,6 13, , kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv 07 6,8 6,6 3. kv kv 07 5,4-1,5 1. kv 08 1,5 0,9 2. kv kv 08 Utlånsvolum -PM inkl Boligkreditt Vekst % -PM inkl Boligkreditt Vekst % -PM eksl Boligkreditt Side kvartal 2008

18 Innskuddsvekst, 12 mnd vekst Volumfordeling % ,7 16,4 17,3 24,6 19,9 23,2 19,4 22, BM 55,8 % PM 44,2 % , kv 06 4.kv 06 1.kv 07 2.kv 07 3.kv 07 4.kv 07 1.kv 08 2.kv 08 3.kv 08 0 Innskuddsvolum - BM Vekst % -BM % ,2 9,9 8,5 8,1 10,3 11,8 11,3 11,9 10, kv 06 4.kv 06 1.kv 07 2.kv 07 3.kv 07 4.kv 07 1.kv 08 2.kv 08 3.kv 08 0 Innskuddsvolum - PM Vekst % -PM Side kvartal 2008

19 Resultat underliggende drift Mill kr kv kv kv kv kv kv kv kv kv 08 Resultat før tap ekskl kursgevinst/-tap tap verdipapir, utbytte, inntekter av eierinteresser samt ekstraordinære poster. Side kvartal 2008

20 Sparing/plassering - porteføljeutvikling ill kr Mi ITP Eiendom BMB Spareforsikring i SR-Forvaltning ODIN Konsernet hadde 9,8 mrd til forvaltning gjennom hovedsakelig ODIN-fond og SR-Forvaltning ASA ved utgangen av 3. kvartal 08. I løpet av de siste 12 mnd falt disse midlene med 3,4 mrd kr (netto nytegning -0,9 mrd kr, og verdiendring -2,5 mrd kr) kv kv kv kv kv 08 Spareavtaler per * For SpareBank 1 SR-Bank spareavtaler i ODIN ( spareavtaler i ODIN pr ). Snitt pr avtale kr 777,- pr mnd og snitt 2,16 avtaler pr kunde. * Kilde: ODIN Side kvartal 2008

21 Netto provisjons- og andre inntekter kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Betalingsformidling Sparing/Plassering Forsikring Provisjonsinntekter EM SpareBank 1 Boligkreditt Garantiprovisjon Salgsgevinst bygg Tilrettelegging Vågen Eiendom Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter Side kvartal 2008

22 Resultat datterselskap Beløp i millioner kroner (hittil i år) EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat av ordinær drift før skatt 31,9 28,3 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital Resultat t av ordinær drift før skatt 40,9 29,4 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 5,3 6,3 Resultat av ordinær drift før skatt 36,3 40,1 SR-Investering AS Investeringsportefølje Resultat av ordinær drift før skatt -3,7 57,2 Vågen Eiendomsforvaltning AS Resultat av ordinær drift før skatt 1,5 1,0 Side kvartal 2008

23 Andel andre inntekter av sum inntekter % 50,0 % 42,2 % 40,0 % 30,0 % 29,7 % 24,7 % 22,4 % 22,4 % 29,6 % 36,5 % 34,5 % 32,1 % 40,4 % 38,2 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Eksklusive kursgevinst/tap verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser. Tall før 2004 er ikke omarbeidet etter IFRS. Side kvartal 2008

24 Driftskostnader 2,00 % 80,0 % 1,71 % 70,0 % 1,50 % 1,60 % 1,59 % 1,44 % 60,3 % 60,0 % kv. 2. kv. 1. kv. 4. kv 3. kv. Beløp i mill. kroner ,2 % 49,7 % 52,4 % 51,7 % 1,33 % 50,0 % Personalkostnader Administrasjonskostnader ,00 % 40,0 % - herav IT herav markedsføring ,0 % Verdiendring på ikkefinansielle eiendeler Andre driftskostnader ,50 % 20,0 % Sum driftskostnader ,0 % Antall årsverk ,00 % 0,0 % kv. 08 Kostnads % (av gj.snitt. forvaltningskapital) Kostnadsprosent Kostnadsvekst 12 måneders veksten i konsernets driftskostnader er på 9,8 %. 3. kvartal 2008 mot 3. kvartal 2007 viser en kostnadsvekst på 3,3 %. Side kvartal 2008

25 Netto tap på utlån og garantier Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Jan-Sep Beløp i millioner kroner Personkunder Bedriftskunder Netto tap Jan-Sep 2008 Jan-Jun 2008 Jan-Mar 2008 Jan-Des 2007 Jan-Sep 2007 Beløp i millioner kroner Nye spesifiserte tap Tilbakeførte tap/amortisering Netto tap Tapsprosent (annualisert) 0,10 0,06 0,01 0,01 0,01 Sep 2008 Jun 2008 Mar 2008 Des 2007 Sep 2007 Beløp i millioner kroner Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Tapsavsetning totalt Side kvartal 2008

26 Brutto misligholdte engasjement Mill kr , , , , ,21 0,14 0,10 % av brutto utlån 1,00 0,80 0, ,40 0, ,20 0,00 Brutto misligholdte lån % av brutto utlån Side kvartal 2008

27 Finansielle mål Mål EK-avkastning etter skatt 1) 15 % 10,00 % Kjernekapitaldekning 2) 7-8 % 7,5 % 2) Kapitaldekning 2) 10-11% 10,6 % 1. SR-Bank har som mål å ha en EK-avkastning på 15 % eller å være blant den beste tredjedelen av banker det er naturlig å sammenligne seg med. 2. Målsatt nivå for kjernekapitaldekning er satt til intervallet 7-8 % og for kapitaldekningen %. Side kvartal 2008

28 Forretningsområder

29 Personmarkedsdivisjonen Personmarked (mill kr) Endring Netto renteinntekter ,4 % Andre driftsinntekter ,2 % Sum inntekter ,1 % Utlånsvolum (inkl Boligkreditt) mrd kr ,0 % Innskuddsvolum mrd kr ,2 % Utlånsmargin (%) 0,43 0,45-0,02 Innskuddsmargin (%) 1,68 1,57 +0,11 Forsikringsportefølje ,3 % Antall kunder (tusen) ,1 % Målinger etter rebranding viser markert økning i kjennskap til SpareBank 1. Lansering av nytt gebyrfritt kundeprogram svært godt mottatt i markedet. Styrket markedsposisjon i segmentet unge voksne. Finansuro gir markert lavere inntekter innenfor sparing og plassering God kundevekst i Hordaland. Rekruttering av medarbeidere til nye kontorer i Åsane og Fana er i gang. Side kvartal 2008

30 Bedriftsmarkedsdivisjonen Bedriftsmarked (mill kr) Endring Netto renteinntekter ,0 % Andre driftsinntekter ,4 % Sum inntekter ,1 % Utlånsvolum mrd kr ,6 % Innskuddsvolum mrd kr ,3 % Utlånsmargin (%) 101 1, ,06-0,0505 Innskuddsmargin (%) 0,52 0,39 +0,13 Forsikringsportefølje ,0 % Leasingportefølje ,1 % Antall kunder (tusen) ,9 % Fortsatt god resultatutvikling i BM Høy kredittvekst i Norge (K2 på 19 prosent i august) og høyt aktivitetsnivå i Rogaland gjenspeiles i utlånsveksten i regionen Utlånsveksten i BM gjenspeiler utlånsveksten i regionen, samt at vi ekspanderer i Hordaland og Agder Basert på utsiktene fremover vil trolig utlånsveksten dempes betydelig neste 12 mnd Økt oppmerksomhet omkring håndtering av økt risiko fremover Side kvartal 2008

31 Utlånsvekst bedriftsmarked Utvikling siste 12 mnd l kr Mil Utlånsvolum Eiendom Sjøfart og transport Tj.ytende virksomhet Varehandel, hotell og restaurant Øvrige bransjer Utlånsvolum Utvikling siste kvartal Mill kr Utlånsvolum Eiendom Sjøfart og transport Tj.ytende virksomhet Varehandel, hotell og restaurant Øvrige bransjer Utlånsvolum Side kvartal 2008

32 Utlånsvolum næringsfordelt Pr 3. kvartal 08 (2. kvartal 08). Inkl utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS Personkunder inkl boligkreditt (10,5 %); 57,3 % (58,1 %) Jordbruk/skogbruk; 2,4 % (2,5 %) Fiske/fiskeoppdrett; 0,6 % (0,6 %) Bergverksdrift/utvinning; 2,7 % (2,6 %) Industri; 2,8 % (2,9 %) Kraft og vannforsyning/bygg og anlegg; 2,3 % (2,3 %) Varehandel, hotell og restaurantvirksomhet; 2,8 % (2,9 %) Utenriks sjøfart, rørtransport, øvrig transport; 5,2 % (5,0) Offentlig forvaltning og finansielle i tjenester; t 0,4 % (0,5 %) Tjenesteytende virksomhet; 5,6 % (5,1 %) Eiendomsdrift; 17,9 % (17,8 %) Utvikling og salg av fast eiendom; 2,32 % Kjøp og salg av fast eiendom; 1,92 % Boligbyggelag; 0,00 % Borettslag; 1,22 % Utleie av fast eiendom; 11,83 % Eiendomsforvaltning; 0,59 % Side kvartal 2008

33 Risikovurdering av utlånsporteføljen i BM og BM eiendom Moderat risikoprofil i BM. P r o s e n t BM divisjonen 4,8 % 5,4 % 7,9 % 24,9 % 28,2 % 28,9 % 70,3 % 66,4 % 63,2 % sept 06 sept 07 sept 08 Lav Middels Høy Eiendom i BM divisjonen BM eiendom har en noe lavere risiko. Porteføljen knyttet til eiendom for utleie er i hovedsak sentralt beliggende eiendommer med langsiktige leiekontrakter med solide leietakere. En stor del av porteføljen er rentesikret. Ved oppføring av bolig og næringsprosjekter er det normalt krav om 70 % forhåndssalg. Prosent % 3,8 54 5,4 % 46% 4,6 23,3 % 20,6 % 25,1 % 72,9 % 74,0 % 70,3 % sept 06 sept 07 sept 08 Lav Middels Høy Det er kun en mindre del av porteføljen som gjelder finansiering av tomteområder, og den vesentlige delen av dette er ferdig regulert. Risikoeksponeringen ik k i er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Lav risiko: forventet tap 0 % - 0,34 % Middels risiko: forventet tap 0,34-1,50 % Høy risiko: forventet tap over 1,50 % Side kvartal 2008

34 Næringseiendom Løpetid på leiekontrakter og rentesikring 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Sum Senere Senere Lang løpetid på leiekontraktene. Figuren viser andelen leiekontrakter som skal fornyes det enkelte år. Basert på et representativt utvalg av engasjementer (som utgjør om lag 70 % av totaleksponeringen innen næringseiendom). Utstrakt bruk av rentesikring. Figuren viser rentesikringsperioden i i for rentesikrede engasjementer (andel som utløper det enkelte år). Basert på samme utvalg som over. Side kvartal 2008

35 Næringseiendom Eksponering (utlånsvolum) mot leietakere i ulike sektorer og geografisk spredning Hotell; 16 % Ufordelt; 7 % Offentlig; 13 % Tjenesteytende; 22 % Veldiversifisert portefølje av leietakere. Basert på et representativt utvalg av engasjementer (som utgjør om lag 70 % av total-eksponeringen innen næringseiendom). Handel; 19 % Industri; 5 % Oljerelatert; 19 % Østlandet; 20 % Hordaland; 5 % Annen; 2 % Rogaland; 61 % Geografisk spredning av den samlede porteføljen av næringseiendom i BM. Agder; 12 % Side kvartal 2008

36 SR-Markets SR-Markets (mill kr) Endring Valuta- og rentederivater ,0 % Investeringsprodukter ,0 % Corporate Finance Verdipapirtjenester ,7 % Sum inntekter ,9 % Økende etterspørsel etter sikringsprodukter for valuta og renter Meget gode tradingresultater Inntekter fra tilrettelegging av obligasjoner (ny tjeneste i 2008) Inntekter fra Corporate Finance aktiviteter (nyopprettet område august 2007) Side kvartal 2008

37 Kapitalmarked Kapitalmarkedet er bankens kompetansesenter innenfor valuta, renter, verdipapirvirksomhet, kapitalforvaltning og anskaffelse av spare og plasseringsprodukter. Det har vært høy aktivitet i divisjonen i 3.kvartal, men resultatene er preget av uro i verdens finansmarkeder. Dette har medført negativ avkastning på investeringer i aksjer og obligasjoner. Det er grunn til å anta at uroen i finansmarkedene vil vedvare videre inn i 4. kvartal. Divisjonen ser fortsatt store muligheter knyttet til økt samhandling med bankens øvrige forretningsområder. Side kvartal 2008

38 Utsikter Internasjonal og norsk økonomi påvirkes sterkere enn antatt av den internasjonal finansuroen. Prispåslag på bankers finansiering har vært høye, men tiltakene fra norske myndigheter ventes å gi positiv effekt. Tiltakene internasjonalt ser ut til å ha stabilisert finanssektoren og vil gradvis kunne forbedre tilgangen g på likviditet i markedene. Vi vil fortsette å legge til grunn føre var prinsippet i vår fundingstrategi. Dempet aktivitetsnivå og begrenset tilgang på langsiktig kapital vil dempe utlånsveksten. Konsernets diversifiserte forretningsmodell har vist seg robust gjennom urolige markedsforhold de siste 12 mnd. Vi forventer fortsatt tt gode resultater t fra underliggende d bankdrift fremover, men usikkert bidrag fra finansielle investeringer kommende kvartaler. Side kvartal 2008

39 Vedlegg

40 SpareBank 1 Gruppens resultat Resultat før skatt konsern Resultat før skatt i datterselskaper MNOK ,3 270,8 3. kv kv ,4 3. kv ,1 939,4 Resultat før skatt - 3. kvartal Resultat før skatt - h.i.å. 314,4 MNOK 400,0 300,00 200,0 100,0 0,0 Per Per Per 3. kv 3. kv 3. kv -100, , ,0-400,0 98,5 60,2 Bank 1 Oslo 333,4 325,4 SB1 Livs sfors.* -342,9 237,0 SB1 Ska adefors. 225,7 ODIN 85,2 Resultat før skatt per 3. kv 2007 Resultat før skatt per 3. kv 2008 * I SpareBank 1 Gruppens konsernregnskap dekkes 307,7 mill. kroner av renteunderskuddet av kundens tilleggsavsetninger. Resultat før skatt ville, hensyntatt dette, blitt -35,2 mill. kroner fra livselskapet. Side kvartal 2008

41 Grunnfondsbeviset - ROGG Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder og Hordaland: 61,4 % (64,2 %) Fra utlandet: 7,8 % (9,1 %) 10 største: 18,3 % (23,9 %) 20 største: 26,1 % (30,8 %) Antall ROGG-eiere : (11 299), norske og 121 utenlandske Omsetning 3. kvartal 2008: 6,0 % (5,8 %) 20 største eiere pr Beholdning Andel Coil Financial Holding AS ,1% Trygve Stangeland ,1% Clipper AS ,9% Frank Mohn AS ,8% Tveteraas Finans AS ,6% Laerdal AS ,3% State Street Bank & Trust, U.S.A ,3% Verdipapirfondet Nordea Norge % 1,1% Brown Borothers Harriman, U.S.A ,1% Køhlergruppen AS ,0% Børskurs ved kvartals-/årsslutt 38,50 61,88 66,25 68,41 83,25 Utbytte pr GFB n.a. n.a. 4,75 4,34 5,07 Mellon Bank, U.S.A ,0% Direkte avkastning n.a. n.a. 7,2 % 6,3 % 6,1 % Bjergsted Investering AS ,9% Effektiv avkastning -36,1 % -3,3 % 3,2 % -11,7 % 66,1 % P/E 8,52 7,47 8,44 8,79 10,74 The Northern Trust Co, U.K ,9% P/BV 0,99 1,51 1,62 1,96 2,43 Westco AS ,9% Resultat pr GFB 3,39 6,21 7,85 7,78 7,75 Utdelingsforhold (netto) n.a. n.a. 84 % 68 % 67 % Solvang Shipping AS ,8% Grunnfondsbevisbrøk* 56,8 % 57,6 % 54,9 % 51,0 % 53,0 % Olav T. Stangeland ,8% Bokført egenkapital pr GFB 39,07 40,91 40,82 34,91 34,3131 Antall utstedte GFB, mill 74,90 70,97 70,97 60,31 60,31 Forsand Kommune ,8% Børsverdi (NOK mill) Helland AS ,6% Skagen Vekst ,6% *Anvendt grunnfondsbevis for 2008 er økt fra 54,9 % til 56,0 %. Dette skyldes emisjonen av grunnfondsbevis som fikk effekt fra og med mai Ringerikes Sparebank ,6% Sum 20 største ,1% Side kvartal 2008

42 Kapitaldekning Beløp i millioner kroner (hittil i år) 2008 % 2007 % Sparebankens fond ,66 % ,65 % Grunnfondskapital ,57 % ,00 % Utjevningsfond 712 0,98 % 775 1,17 % Overkursfond 92 0,13 % 380 0,57 % Fondsobligasjon 480 0,66 % 439 0,66 % Gavefond 104 0,14 % 68 0,10 % Annen egenkapital 720 0,99 % 305 0,46 % Fond for urealiserte gevinster 139 0,19 % 110 0,17 % Goodwill og andre immat. eiendeler -49-0,07 % -36-0,05 % Fond for urealiserte gevinster tilgjengelig for salg -2 0,00 % - 0,00 % Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvik 38 0,05 % 77 0,12 % Delårsresultat som inngår i kjernekapitalen (50%) 219 0,30 % 370 0,56 % Fradrag i kjernekapital ,09 % ,95 % Kjernekapital ,53 % ,44 % Tilleggskapital ,16 % ,59 % - Tidsbegrenset ,10 % ,47 % - Evigvarende 770 1,06 % 739 1,11 % Fradrag i ansvarlig kapital ,09 % ,95 % Netto ansvarlig kapital ,61 % ,08 % Totalt beregningsgrunnlag Totalt beregningsgrunnlag IRB 90 % (95%) Side kvartal 2008

43 Rating Moody's Fitch Bank Deposits Aa3 Long-term A Outlook Negative Outlook Stable Som følge av at SpareBank 1 SR-Bank deltar med 20% i et bankkonsortium bestående av 20 SpareBank 1-banker som skal kjøpe 100% av aksjene i Glitnir Bank ASA, har rating-byråene Fitch Ratings og Moody Investor Service vurdert bankens rating. Begge byråene har bekreftet SpareBank 1 SR-Bank sin langsiktige rating; Fitch Ratings : A Moody`s Investor Service: AA3 Fitch vurderer utsiktene som stabil, mens Moody's har endret utsiktene fra stabil til negativ grunnet risikoen forbundet med integrasjonsprosessen med Glitnir Bank ASA. Side kvartal 2008

44 Balanse Balanse (i mill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater og obligasjoner Derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i eierinteresser Virksomhet som skal selges Øvrige eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet t ved utstedelse t av verdipapir i Derivater Annen gjeld Virksomhet som skal selges 41 - Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side kvartal 2008

45 EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 100 % SpareBank 1 SR-Finans AS 100 % SR-Investering AS 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 23,6 % SR-Forvaltning ASA 67 % Vågen Eiendomsforvaltning AS 100 % SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Boligmegling Næringsmegling g g Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesial- finansiering Investering i langsiktige EK papirer Boligfinansiering Aktiv forvaltning Eiendomsforvaltning ODIN forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Medlemskort AS First Securities ASA Actor Fordringsforvaltning AS SpareBank 1 Utvikling Da Side kvartal 2008

46 SpareBank 1 SR-Bank - Lokalisert i Rogaland, Agder og Hordaland Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 53 kontor på Sørvestlandet Over kunder Styreleder: Kristian Eidesvik Administrerende direktør: Terje Vareberg Leder Representantskapet: Svein Kjetil Søyland Leder Kontrollkomiteen: Odd Rune Torstrup Revisor: PricewaterhouseCoopers Side kvartal 2008

47 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5%) SpareBank 1 Midt-Norge (19,5%) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%) Sparebanken Hedmark (12%) Samarbeidende Sparebanker (19,5%) LO (10,0%) SpareBank 1 Gruppen AS Produktselskaper / Allianse eide selskaper Bank 1 Oslo (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) Alliansesamarbeidet First Securities (24,5%) EiendomsMegler 1 (Kjede bankeid) ODIN Forvaltning (100%) SpareBank1 Utvikling DA (100%) SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) Actor Fordringsforvaltning AS (90%) SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall per Total forvaltning: ca NOK 425 mrd Totalt egne kontorer: 352 Totalt distribusjonskontorer: ca 380 Totalt antall årsverk: ca Antall nettkunder: ca SpareBank 1 SR-Bank Samarbeidende Sparebanker SpareBank 1 i Oslo og Akershus Sparebanken Hedmark Side kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere

Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009. meglere Foreløpig resultat 2008 Tromsø/Oslo, 12. februar 2009 meglere 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 6 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø* Harstad Bodø Mo i Rana Lokalisering:

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011

Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Sparebanken Vest Fjerde kvartal og året 2011 Hovedtrekk for 2011 Styrket kundetilfredshet og markedsposisjon God underliggende bankdrift i urolig kapitalmarked Økt nominell rentenetto til tross for økte

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2009 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2009 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet Utgiver:

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008

Regnskap 1. kvartal 2008. Oslo, 30. april 2008 Regnskap 1. kvartal 2008 Oslo, 30. april 2008 Landsdelens ledende bank Forvaltningskapital 58,8 mrd God basisdrift Tilfredse medarbeidere Sterkt samfunnsengasjement som styrker bankens markedsposisjon

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011

SpareBank 1 Nord-Norge. Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 1. kvartal 2011 Tromsø/Oslo, 28. april 2011 1 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø Harstad Bodø Mo

Detaljer