SpareBank 1 SR-Bank Konsern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SpareBank 1 SR-Bank Konsern"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal august 2007

2 Høy aktivitet 1. halvår 2007 Vellykket emisjonsprosess. Geografisk ekspansjon. Nytt kontor i Søgne. Godkjent IRB-søknad. Kapitalmarkedsdivisjon etablert. Ytterligere satsing på eiendomsprosjekter. Kjøp av Vågen Eiendomsforvaltning AS. Næringsstiftelser etablert. SpareBank 1 Boligkreditt AS sin første obligasjon med fortrinnsrett ratet til Aaa av Moody s og AAA av Fitch Ratings Ltd. Ny administrerende direktør i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom og i SpareBank 1 SR-Finans. Obligatorisk tjentestepensjon (OTP) - satsing på mersalg i PM. PRO-skole. Chess-avtale. Side 2

3 Meget godt resultat med høy inntektsvekst Konsernresultat før skatt: 644 mill kr (514 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 22,3 % (21,2 %). Inntektsvekst: 18,5 % Kostnadsvekst: 13,4 %. Netto renteinntekter: 605 mill kr (547 mill kr). Netto provisjons- og andre inntekter: 408 mill kr (333 mill kr). 28,3 % vekst i sparekapitalen utover ordinære kundeinnskudd. Netto avkastning på finansielle investeringer: 250 mill kr (186 mill kr). Utlånsvekst: 29,5 % (13,8 %) siste 12 mnd, herav PM: 16,1 % og BM: 58,7 %. Innskuddsvekst: 16,8 % (12,6 %) siste 12 mnd, herav PM: 8,1 % og BM: 24,6 %. Resultat pr grunnfondsbevis: 11,3 kr (9,5 kr). Resultat hittil i år. I parentes vises resultat for tilsvarende periode i Side 3

4 Resultat Beløp i millioner kroner kv kv kv kv kv. 06 Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsint Skattekostnad og minoritetsinteresser Overskudd Side 4

5 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning etter skatt 22,3 % 21,2 % Rentemargin 1,37 % 1,58 % Kostnadsprosent 50,2 % 52,4 % Tapsprosent -0,04 % -0,02 % Utlånsvekst, brutto (12 mnd, inkl. SB1 Boligkreditt) 29,5 % 13,8 % Innskuddsvekst (12 mnd) 16,8 % 12,6 % Innskudd/brutto utlån 59,8 % 63,0 % Forvaltningskapital, mill kr Kapitaldekning 10,18 % 10,01 % Kjernekapitaldekning 7,22 % 7,68 % Norges Banks likviditetsindikator (ekskl trekkfas.) 102,8 % 92,9 % Antall årsverk Antall kontor Børskurs ved kvartalsslutt, kr 164,5 173,7 Resultat pr grunnfondsbevis, kr 11,3 9,5 Side 5

6 Netto renteinntekter og marginer 2,50 2,00 1,50 1,00 1,73 1, ,79 % 1,71 % 1,65 %1,59 % 1,57 % 1,49 %1,46 % 1,35 % 1,40 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 0, Netto renteinntekter Netto rentemargin 0,50 % kv kv kv k v kv kv kv k v kv 07 0,00 % Utlånsmargin (morbank) Innskuddsmargin (morbank) Sum marginer Side 6

7 Endring i netto renteinntekter Beløp i millioner kroner (hittil i år) Endring kv. 07 Endring 1. kv. 07 Netto renteinntekter Herav: Utlånsvekst, morbank 48 1 Innskuddsvekst, morbank 33 6 Utlånsmarginer, morbank Innskuddsmarginer, morbank Utlånsgebyr, morbank 5 6 Egenkapital 32 9 SR-Finans 9 2 Ulikt antall dager - 4 Øvrig -7 - Side 7

8 Utlånsvekst (12 mnd) % 60,0 58,7 55,0 50,0 44,7 45,0 41,8 40,0 35,0 30,0 27,5 25,0 20,0 18,1 16,0 16,1 14,3 15,2 15,1 15,9 16,6 16,0 14,2 13,9 15,0 10,7 11,8 12,4 10,8 10,9 10,0 5,0 PM BM 0,0 1.kv-05 2.kv-05 3.kv-05 4.kv-05 1.kv-06 2.kv-06 3.kv-06 4.kv-06 1.kv-07 2.kv.-07 Volumfordeling BM: 38,6 % PM: 61,4 % Veksten og volumfordelingen inkluderer boliglån overført til SpareBank 1Boligkreditt. Side 8

9 Innskuddsvekst (12 mnd) % 35,0 30,0 29,1 28,8 31,9 Volumfordeling ,0 20,0 15,0 PM 23,3 22,3 BM 18,9 18,7 16,4 17,3 24,6 BM: 56,1 % PM: 43,9 % 10,0 5,0 5,5 7,3 7,2 4,0 7,0 6,4 6,2 9,9 8,5 8,1 0,0 1.kv-05 2.kv-05 3.kv-05 4.kv-05 1.kv-06 2.kv-06 3.kv-06 4.kv-06 1.kv-07 2.kv.-07 Side 9

10 Sparing/plassering - porteføljeutvikling ODIN Spareforsikring Eiendom SR-Forv BMB Rentefond M ill kr /06 2/06 3/06 4/06 1/07 2/07 Side 10

11 Netto provisjons- og andre inntekter kv. 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv Beløp i millioner kroner Betalingsformidling Sparing/Plassering Forsikring Provisjonsinntekter EM SpareBank 1 Boligkreditt Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter Side 11

12 Netto avkastning på finansielle investeringer kv. 1. kv. 4. kv 3. kv 2. kv Beløp i millioner kroner Utbytte SpareBank 1 Gruppen Kursgevinst verdipapir Kursgevinst valuta/renter Netto avk. på finansielle investeringer Side 12

13 Andel andre inntekter av sum inntekter % , ,7 29,6 34,5 32, ,2 22,5 22,4 22,4 24, *Eksklusive kursgevinst/tap verdipapirer, utbytte og inntekter av eierinteresser. Tall før 2004 er ikke omarbeidet etter IFRS. 40,4 42, Side 13

14 Resultat datterselskap Beløp i millioner kroner (hittil i år) EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall oppdrag Resultat av ordinær drift før skatt 19,8 18,0 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital Resultat av ordinær drift før skatt 19,1 13,5 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 6,3 4,9 Resultat av ordinær drift før skatt 25,9 18,2 SR-Investering AS Investeringer Resultat av ordinær drift før skatt 41,1 22,1 Side 14

15 Driftskostnader kv. 1. kv. 4. kv 3. kv 2. kv Beløp i mill. kroner Personalkostnader Administrasjonskostnader herav IT-kostnader herav markedsføringskostnader Verdiendring på ikke-finansielle eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Antall årsverk Side 15

16 Netto tap på utlån og garantier Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Jan-Sep Jan-Jun Beløp i millioner kroner Personkunder Bedriftskunder Netto tap Beløp i millioner kroner Jan-Jun 2007 Jan-Mar 2007 Jan-Des 2006 Jan-Sep 2006 Jan-Jun 2006 Nye spesifiserte tap Tilbakeførte tap/amortisering Netto tap Tapsprosent (annualisert) -0,04-0,06-0,13-0,08-0,02 Beløp i millioner kroner Jun 2007 Mar 2007 Des 2006 Sep 2006 Jun 2006 Spesifiserte nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Tapsavsetning totalt Side 16

17 Brutto misligholdte engasjement Mill kr 200 % av brutto utlån 1, , , ,32 0,29 0,4 50 0,21 0,21 0,19 0,15 0,14 0,14 0,13 0,2 0 2.kv-05 3.kv-05 4.kv-05 1.kv-06 2.kv-06 3.kv-06 4.kv-06 1.kv-07 2.kv-07 0,0 Brutto misligholdte lån I % av brutto utlån Side 17

18 Finansielle mål Mål EK-avkastning etter skatt 15% 1) 22,3 % Kjernekapitaldekning 2) 7 % 7,2 % Kapitaldekning 2) 11 % 10,2 % 1. SR-Bank har som mål å ha en EK-avkastning på 15 % eller å være blant den beste tredjedelen av banker det er naturlig å sammenligne seg med. 2. Styret har besluttet å endre målsatt nivå for kjernekapitaldekning til minimum 7 % og kapitaldekning til minimum 11 % i påvente av at de positive effektene av nye kapitaldekningsregler er blitt konkretisert. Side 18

19 Personmarkedsdivisjonen Sterk og økende vekst innen sparing og plassering. Fortsatt god balansevekst, høyt marginpress. Satsingen innen kredittkortmarkedet gir resultater. Bruken av bankens elektroniske tjenester øker sterkt. Kampen om markedsandeler innen skadeforsikringsområdet er fortsatt meget sterk. Stort ressursinnsats knyttet til utvikling av rådgiverkompetansen. Side 19

20 Bedriftsmarkedsdivisjonen Fortsatt god utvikling, inntektsvekst på ca 40 % sammenlignet med fjoråret. God utlåns- og innskuddsvekst. Mislighold og tap fortsatt på meget lavt nivå. Nærmere 400 nye kunder 1. halvår. Over 80 % av kundene vil anbefale banken. Over 700 SMB-kunder tilknyttet PRO. Flere tusen kunder har hittil i år deltatt på en rekke kundearrangementer. Sterk konkurranse, men gode utsikter. Side 20

21 Utlånsvekst Bedriftsmarked MNOK Utlånsvolum Eiendom Utvinning Tj.ytende virksomhet Industri Øvrige bransjer Utlånsvolum Side 21

22 Utvikling Risikoprofil 8,1 % 5,9 % EL > 0,75 % 18,4 % 24,2 % EL < 0,75 % EL < 0,20 % 73,5 % 69,9 % EL - Expected Loss Side 22

23 Utlånsvolum - næringsfordelt Tjenesteytende virksomhet 5,0 % (3,8 %) Annet 1,5 % (0,9 %) Eiendomsdrift 16,3 % (12,6 %) Sjøfart/rørtransport 2,8 % (2,9 %) Varehandel/hotell 2,2 % (2,5 %) Kraft/vannforsyning 2,1 % (1,9 %) Personkunder 61,4 % (68,5 %) Industri 3,5 % (3,4 %) Bergverksdrift/utvinning 2,7 % (0,6 %) Jordbruk/skogbruk 2,6 % (3,1 %) Pr ( ) Inkl utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt. Side 23

24 Kapitalmarked Kapitalmarked Markets Sparing og plassering Corporate Kapitalforvaltning Side 24 Kapitalmarked egen divisjon fra mars 07. Corporate under oppbygging. Gode resultater og høy aktivitet innenfor valuta, renter og obligasjoner. Over 40 % resultatvekst ift 1. halvår Salg og tilrettelegging av flere eiendomssyndikater. Innvilget konsesjon om forvalterregistrering. Kjøp av Vågen Eiendomsforvaltning AS. Bistått ifm tilrettelegging/tegning Corrocean/Roxar. Stor aktivitet og gode resultater innenfor forvaltning og investeringsområdet. Vågen Eiend. forvaltning

25 SpareBank1 SR-Bank er godt posisjonert til å møte den skjerpede konkurransen Geografisk ekspansjon utvider markedsområdet og vekstpotensialet. Satsing på nye virksomhetsområder bidrar til vekst i andre inntekter og gir oss flere bein å stå på. Konsernets endringsevne gir grobunn for nyskapning og innovasjon. Kompetansehevende tiltak og nyansettelser gjør oss i stand til å møte kundenes økte forventninger. SpareBank1 SR-Banks strategiske satsinger i dag vil styrke vår konkurransekraft og bidra til økt inntjening over tid. Nytt forretningsområde - kapitalmarkedsområdet - for å styrke spare- og kapitalmarkedssiden. Side 25

26 Side 26 VEDLEGG

27 Side 27 Grunnfondsbeviset - ROGG Omsetning 2. kvartal 2007: 5,6 % (7,2 %). Antall ROGG-eiere : (11.053). Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder og Hordaland: 63,0 % (50,8 %). Fra utlandet: 8,8 % (18,0 %). 10 største: 23,4 % (24,9 %). 150,0 100,0 50,0 0, ROGG OSEBX Reindeksert 20 største: 30,5 % (31,0 %).

28 Kursutvikling sparebanker Justert for utbytte (re-investert) NONG MING SVEG ROGG MORG SPOG DnB NOR SADG des feb mar apr mai jun jul aug sep Source: Reuters EcoWin Kilde: First Securities Side 28

29 Nøkkeltall ROGG Børskurs ved kvartals-/årsslutt 164,5 173,7 182,4 222,0 139,0 Utbytte pr GFB N/A N/A 11,6 13,5 8,9 Direkte avkastning N/A N/A 6,3 % 6,1 % 6,4 % Effektiv avkastning -3,5 % -15,7 % -11,7 % 66,1 % 40,0 % P/E 7,2 9,5 8,8 10,8 9,1 P/BV 1,6 2,0 2,0 2,4 1,6 Resultat pr GFB (annualisert) 22,7 18,3 20,7 20,6 15,3 Utdelingsforhold (netto) N/A N/A 68 % 67 % 61 % Grunnfondsbevisprosent* 57,7 % 53,0 % 51,0 % 53,0 % 56,3 % Bokført egenkapital pr GFB 102,3 85,8 93,1 91,5 84,9 RISK-beløp påfølgende år N/A N/A N/A 1,79 6,06 Antall utstedte GFB, mill 26,6 22,6 22,6 22,6 22,6 Børsverdi (NOK mill) * Anvendt grunnfondsbevisbrøk for 2007 er økt fra 51,0 % til 55,9 %. Dette skyldes emisjonen som fikk effekt fra og med 2. kvartal Side 29

30 Kapitaldekning Beløp i millioner kroner (hittil i år) 2007 % 2006 % Sparebankens fond ,75 % ,91 % Grunnfondskapital ,13 % ,22 % Utjevningsfond 721 1,16 % 647 1,27 % Overkursfond 380 0,61 % 18 0,04 % Fondsobligasjon 462 0,74 % 467 0,92 % Gavefond 70 0,11 % 94 0,18 % Annen egenkapital 293 0,47 % 0,00 % Fond for urealiserte gevinster 110 0,18 % 0,00 % Goodwill og andre immat. eiendeler -60-0,10 % -45-0,09 % Andel av nullstilte uamortiserte estimatavvi 78 0,13 % 116 0,23 % Fradrag i kjernekapital ,97 % - 0,00 % Kjernekapital ,22 % ,68 % Tilleggskapital ,93 % ,37 % - Tidsbegrenset ,68 % ,48 % - Evigvarende 778 1,25 % 454 0,89 % Fradrag i ansvarlig kapital ,97 % ,03 % Netto ansvarlig kapital ,18 % ,02 % Totalt beregningsgrunnlag Totalt beregningsgrunnlag IRB 95 % Side 30

31 Rating Moody's Fitch Bank Deposits Aa3 Long-term A Outlook Stable Outlook Stable Ratinginstituttet Moody s innførte i første kvartal 2007 en ny ratingmetode for banker. I denne forbindelse ble SpareBank 1 SR-Banks rating for langsiktig finansiering økt til Aa3 (stable outlook) fra A2 (stable outlook). Ratingen for kortsiktig finansiering er fortsatt P-1 og Bank Financial Strength Rating (BFSR) opprettholdes med C+. Side 31

32 Balanse Balanse (i m ill. kr) Kontanter og fordringer på sentralbanker Fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir med fast avk Derivater Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser Investering i eierinteresser Øvrige eiendeler Eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Derivater Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Sum egenkapital Gjeld og egenkapital Side 32

33 SpareBank 1 SR-Bank Etablert i 1839 Hovedkontor i Stavanger 53 kontorer på Sørvestlandet Over kunder Styreleder: Kristian Eidesvik Administrerende direktør: Terje Vareberg Leder Representantskapet: Svein Kjetil Søyland Leder Kontrollkomiteen: Odd Rune Torstrup Revisor: PricewaterhouseCoopers Side 33

34 EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 100 % SpareBank 1 SR-Finans AS 100 % SR Investering AS 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 26,4 % SR-Forvaltning ASA 67 % Vågen Eiendomsforvaltning AS 100 % SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesialfinansiering Investering i langsiktige EK papirer Boligfinansiering Aktiv forvaltning Eiendomsforvaltning ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Medlemskort AS First Securities ASA SpareBank 1 Bilplan AS Actor Fordringsforvaltning AS Side 34

35 Lokalisert i Rogaland, Agder og Hordaland Hovedkontor i Stavanger 53 kontor i Rogaland, Agder og Hordaland Side 35

36 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 SR-Bank 19,5 % SpareBank 1 Midt-Norge 19,5 % SpareBank 1 Nord-Norge 19,5 % Samarbeidende Sparebanker AS 19,5 % LO og Fagforbund 10 % Sparebanken Hedmark 12,0 % Eiere SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS 100 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS 100 % SpareBank 1 Livsforsikring AS 100 % SpareBank 1 Fondsforsikring AS 100 % SpareBank 1 Bilplan AS 19,9 % ODIN Forvaltning AS 100 % First Securities ASA 24,5 % SpareBank 1 Medlemskort AS 100 % Actor Fordringsforvaltning AS 90 % EiendomsMegler 1 Nøkkeltall, SpareBank 1 Alliansen: Total forvaltning: ca NOK 356 mrd Totalt egne kontorer: ca 350 Totalt distribusjonskontorer: ca 380 Totalt antall ansatte: ca Antall nettkunder: ca Nye medlemmer i 2006: Sparebanken Hedmark Kvinnherad Sparebank Sparebanken Volda Ørsta Sparebanken Hardanger Side 36 Årsrapport 2006

37 Hvilken bank skal vi være? SpareBank 1 SR-Bank skal være en lønnsom og solid bank som er attraktiv for kunder, kapitalmarkedene, grunnfondsbeviseiere og medarbeidere. Gjennom: Sparebankfilosofi med sterk merkevare og moderne bankdrift hvor verdier skapes lokalt og pløyes tilbake til lokalsamfunnet. Klar prioritering basert på kundebehov og lønnsomhet. Markedsområdet er primært Rogaland, Agder og Hordaland. Tydelig posisjon i spare/pensjonsmarkedet. Dyktige medarbeidere som er stolte av å jobbe i SR-Bank Side 37

38 Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil? Eller hvilken rolle den ønsker å spille? Hos oss er svaret enkelt. SpareBank 1 SR-Bank vil bidra til å skape verdier for den regionen vi er en del av, og den eneste måten denne viljen kan komme til uttrykk er gjennom innsatsen til våre ansatte. Side 38 De vil.

39 SpareBank 1 SR-Bank skal skape verdier for den regionen vi er en del av. Side 39

40 mot til å meina styrke til å skapa Gjennom å være langsiktig åpen og ærlig Gjennom å vise ansvar og respekt vilje og evne til forbedring Side 40

Vi vil. Hos oss er svaret enkelt.

Vi vil. Hos oss er svaret enkelt. SpareBank 1 SR-Bank Konsern 2. kvartal 2006 10. august 2006 1 Vi vil Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil?

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2008 30. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Mill kr 255 Resultat før skatt 3. kvartal 304 112 176 Resultat før skatt underliggende drift Internasjonal finansuro

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2008 13. februar 2009 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap

Detaljer

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2010 28. oktober 2010 Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Hovedtrekk - 3. kvartal 2010 Resultat før skatt pr

Detaljer

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1

Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1 Side 1 Konjunkturseminar Lisbet K. Nærø Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank 6. september 2006 Side 2 Agenda Kort om SpareBank 1 SR-Bank Utfordringer i finansnæringen Kommentar til Sparebankforeningens

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000

Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 Kvartalspresentasjon Pr 30. juni 2000 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 4001 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Sveinung Hestnes,

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 Kvartalsrapport per 30. juni 2001 SpareBank 1 SR-Bank satsing på plassering gir resultater Konsernresultat på 244 mill kr før skatt Stor vekst i netto nysalg av Odin fond 44 000 kunder sparer i Odin fond

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999

FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 FORELØPIG REGNSKAP FOR 1999 Hovedtrekk 1999 Godt resultat fra stabil bankdrift og børsoppgang 400 mill kroner i resultat før skatt positiv utvikling i aksjemarkedet har gitt betydelige gevinster gevinst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 1. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 16 Balanse... 18 Kontantstrømoppstilling... 19 Endring i egenkapital... 20 Egenkapitalbevisbrøk... 23 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med rekordresultat på 318 mill kroner pr. 2. kvartal 2000. Alle ansatte er nå grunnfondsbeviseiere i banken SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram konsernets driftsregnskap

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47

2. kvartal 2002. Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. kvartal 2002 Denne versjon: 13.08.2002 13:47 2. Kvartal 2002 Resultat før skatt på 175 mill kr (195 mill kr) Rentenetto på 424 mill kr (399 mill kr) EK-avkastning 10,8 % (12,8%) Utlånsvekst 2,4 % per

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer