3. kvartal oktober Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. kvartal 2010. 28. oktober 2010. Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans"

Transkript

1 SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal oktober 2010 Terje Vareberg, administrerende direktør Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

2 Hovedtrekk - 3. kvartal 2010 Resultat før skatt pr ble 1200 mill kr (995 mill kr) tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt: 15,1 % (16,9 %) Resultat før skatt i 3. kvartal ble 386 mill kr (503 mill) tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt: 14,3 % (25,2 %) God utvikling i underliggende bankdrift Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt på 6,6 % siste 12 måneder, herav: Privatmarkedet 12,3 % Bedriftsmarkedet -1,7 % Innskuddsvekst på 3,7 % siste 12 måneder, herav: Privatmarkedet 5,4 % Bedriftsmarkedet 2,7 % Reduserte nedskrivninger på utlån Sammenslåing av SpareBank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank gjennomføres med virkning fra 1. november Styret innstiller overfor representantskapet om at det fremmes søknad til Finansdepartementet om omdannelse til aksjesparebank Arne Austreid tiltrer som administrerende direktør etter Terje Vareberg (Tall for samme periode i 20 i parentes) Side 2 3. kvartal 2010

3 Nøkkeltall Egenkapitalavkastning Kostnadsprosent 16,9 % 15,1 % 60,3 % 10,0 % 47,0 % 45,6 % Innskuddsdekning Resultat pr EKB 56,1 % 57,9 % 55,5 % 4,9 4,9 3, Side 3 3. kvartal 2010

4 Konsernets inntektsprofil Netto rente-, provisjons- og andre inntekter Kommentar Inntektene kommer fra et bredt spekter av produkter, både i morbanken og datterselskaper En sterk merkevare, god kompetanse og god distribusjonskraft er sentrale elementer for å opprettholde og styrke konsernets evne til å generere inntjening fremover Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Side 4 3. kvartal 2010

5 Resultatutvikling Beløp i millioner kroner kv kv kv kv. 3. kv. Netto renteinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Netto avk. på finansielle investeringer Sum inntekter Sum driftskostnader Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på utlån og garantier Resultat før skatt og minoritetsint Skattekostnad Ordinært resultat Herav minoritetsinteresser Side 5 3. kvartal 2010

6 Nøkkeltall (konsern) Egenkapitalavkastning etter skatt Rentenetto Kostnadsprosent Nedskrivninger i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt Nedskrivninger i % av brutto utlån ekskl SB1 Boligkreditt Misligholdte og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån inkl SB1 Boligkreditt Misligholdte og andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån ekskl SB1 Boligkreditt Utlånsvekst. brutto (12 mnd. inkl. SB1 Boligkreditt) Innskuddsvekst (12 mnd) Forvaltningskapital mrd kr Kapital overført til SpareBank 1 Boligkreditt, mrd kr Finanstilsynets likviditetsindikator (ekskl trekkfasiliteter)*/** Resultat pr egenkapitalbevis, kr Bokført egenkapital pr egenkapitalbevis (EKB) kvartal kvartal ,1 % 14,3 % 16,9 % 25,2 % 17,5 % 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,4 % 45,6 % 48,7 % 47,0 % 39,0 % 46,7 % 0,18 % 0,18 % 0,38 % 0,38 % 0,32 % 0,23 % 0,23 % 0,41 % 0,41 % 0,38 % 1,2 % 1,2 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 1,5 % 1,5 % 1,0 % 1,0 % 1,2 % 6,6 % 6,6 % 8,8 % 8,8 % 5,3 % 3,7 % 3,7 % -0,3 % -0,3 % 2,4 % ,8 % 95,8 % 4,9 1,6 4,9 2,5 6,9 44,2 44,2 40,5 40,5 42,1 Antall utstedte egenkapitalbevis, mill * Likviditetsindikator for konsern er ikke beregnet for 20 ** Utstedelse av nytt lån på ca 4 mrd kr med 5,5 års løpetid gir en likviditetsindikator på 98,7% Side 6 3. kvartal 2010

7 Netto renteinntekter Inkluderer provisjoner fra SpareBank 1 Boligkreditt Mill kr kv kv kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv kv kv. 10 Netto renteinntekter Provisjonsinntekter SpareBank 1 Boligkreditt Side 7 3. kvartal 2010

8 Utlåns- og innskuddsmarginer 1,96 % 2,03 % 2,10 % 2,13 % 1,98 % 1,62 % 1,25 % 1,15 % 1,11 % 1,16 % 1,22 % 1,08 % 1,33 % 1,36 % 1,54 % 1,48 % 1,47 % 1,27 % 1,15 % 0,90 % 0,55 % 0,63 % 0,68 % 0,46 % 0,49 % 1,44 % 3. kv kv kv kv kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Utlånsmargin BM Utlånsmargin PM inkl SB1 Boligkreditt 1,55 % 1,69 % 1,47 % 1,66 % 1,56 % 1,33 % 0,25 % 0,45 % 0,39 % 0,41 % 0,44 % 0,85 % 0,61 % 0,42 % 0,43 % 0,32 % 0,29 % 0,32 % 0,23 % 0,28 % 0,18 % 0,15 % 0,24 % 0,35 % 0,24 % 0,19 % 3. kv kv kv kv kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Innskuddsmargin BM Innskuddsmargin PM Definisjon: Snitt kunderente minus 3 mnd glidende gjennomsnitt av 3 mnd NIBOR Side 8 3. kvartal 2010

9 Utlånsvekst, siste 12 mnd Mill kr % ,8 % 29,2 % 30 % % 20,8 % 20 % % ,5 % 10 % ,9 % 5 % - 0 % Volumfordeling SB1 Boligkreditt 19,4 % BM; 38,1 % PM; 42,5 % -1,3 % -2,1 % -2,7 % -1,7 % -5 % (10.000) 3. kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Utlånsvolum - BM 12 mnd vekst % -BM % Mill kr ,5 % 13,7 % 12,0 % 11,6 %11,1 12,1 % 12,4 % 12,3 % % 10,7 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % Utlånsvekst BM hittil i år: -0,2 % herav vekst i 3. kvartal: -0,5 % Utlånsvekst PM hittil i år: 8,7 % % 4 % herav vekst i 3. kvartal: 3,0 % % - 0 % 3. kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Utlånsvolum -PM inkl Boligkreditt 12 mnd vekst % -PM inkl Boligkreditt Inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt. Side 9 3. kvartal 2010

10 Total utlånsportefølje Utvinning olje/gass; 2,2 (2,4) Industri; 2,0 (2,2) Fiske/fiskeoppdrett; 0,3 (0,3) Jordbruk/skogbruk; 2,6 (2,6) Kraft og vannforsyning; 0,5 (0,4) Bygg og anlegg; 2,1 (1,7) Utvikling og salg av fast eiendom; 2,5 (2,5) Varehandel, hotell og restaurant; 2,0 (2,4) Shipping/offshore; 4,5 (5,0) Kjøp og salg av fast eiendom; 1,9 (1,8) Borettslag; 1,1 (1,1) Personkunder; 42,5 (38,1) Eiendomsdrift; 17,2 (18,2) Utleie av fast eiendom; 11,2 (12,0) Personmarked 61,9 (58,7) Boligkreditt; 19,4 (20,5) Tjenesteytende virksomhet; 4,2 (5,6) Offentlig forvaltning og finansielle tjenester; 0,6 (0,5) Eiendomsforvaltning; 0,5 (0,7) Alle tall i prosent. Tall pr i parentes. Inkluderer utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt. Side kvartal 2010

11 Risikoprofil samlet utlånsportefølje Høy andel av engasjementer med lav risiko 90 prosent av utlånseksponeringen tilsvarende 91 prosent av kundene tilfredsstiller kriteriene for lav og laveste risiko. Forventet tap i denne del av porteføljen er svært begrenset og utgjør 0,04 prosent. Eksponeringen mot høy og høyeste risiko utgjør 2 prosent av utlånseksponeringen eller 3 prosent av kundene. Forventet tap i denne del av porteføljen utgjør om lag 3,6 prosent. 99 prosent av kundene tilsvarende 68 prosent av utlånseksponeringen er mot engasjementer som utgjør mindre enn 10 mill kroner. Et begrenset antall kunder har en eksponering som overstiger 100 mill kroner. Disse har lavere misligholdssannsynlighet enn gjennomsnittet av porteføljen. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Side kvartal 2010

12 Portefølje av boliglån belåningsgrad Meget god sikkerhetsdekning for lån med pant i boligeiendom Finanstilsynet fastsatte i vår retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål. Hovedkravene i disse dreier seg om en grundig prosess, særlig for vurdering av betalingsevne og at lånet normalt ikke skal overstige 90 prosent av boligens verdi. Bankens utlånspraksis samsvarer med Finanstilsynets retningslinjer Kun 6 prosent av eksponeringen overstiger 75 prosent av sikkerhetsverdiene. Det er ingen vesentlige endringer i LTV verdiene siste kvartal. Beregningen av LTV tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi. Ved saldofordelt LTV gjelder at for lån som overstiger 60 prosent av sikkerhetens markedsverdi, fordeles det overskytende på de øvrige intervallene. Ved totalfordelt LTV tilordnes hele det aktuelle lånet til ett og samme intervall. Tallene inkluderer portefølje overført til SpareBank 1 Boligkreditt. Side kvartal 2010

13 Utlån med pant i næringseiendom Porteføljen domineres av engasjementer med lav risiko Porteføljen representerer konsernets største konsentrasjon om en enkelt bransje Utgjør om lag 14 prosent av total eksponering (EAD) inkludert personmarkedskunder Porteføljen domineres av engasjementer med lav risiko og kredittkvaliteten er relativt stabil 75 prosent av eksponeringen er klassifisert som lav risiko mens 4 prosent er klassifisert som høy risiko Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % En vesentlig del av porteføljen er rentesikret, hovedsakelig med rentesikringskontrakter som har varighet ut over fem år Porteføljen preges av langsiktige leiekontrakter med finansielt solide leietagere. Andelen ledig areal er lav. Side kvartal 2010

14 Innskuddsvekst, siste 12 mnd % % Volumfordeling % Mill kr (5.000) 7,9 % -1,4 % -4,8 % 30 % 20 % 10 % 2,6 % 3,2 % 2,7 % 0 % -5,0 % -3,5 % -10 % BM; 51,9 % PM; 48,1 % (10.000) 3. kv kv kv 2. kv -17,4 % 3. kv 4. kv 1. kv kv kv % Innskuddsvolum - BM ,3 % 12,7 % 12 mnd vekst % -BM 18 % 16 % 14 % Innskuddsvekst BM hittil i år: -1,8 % herav vekst i 3. kvartal 2010: 0,6 % Mill kr ,7 % 10,7 % 8,3 % 12 % 10 % 8 % Innskuddsvekst PM hittil i år: 5,2 % herav vekst i 3. kvartal 2010: -3,0 % % 3,3 %3,9 2,7 % 5,4 % 6 % 4 % 2 % - 3. kv kv kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv kv kv 10 0 % Innskuddsvolum -PM 12 mnd vekst % -PM Side kvartal 2010

15 Netto provisjons- og andre inntekter kv 2. kv. 1. kv. 4. kv. 3. kv. Beløp i mill kr Betalingsformidling Sparing/Plassering Forsikring Provisjonsinntekter EiendomsMegler Provisjonsinntekter SpareBank 1 Boligkreditt Garantiprovisjon Salgsgevinst bygg Tilrettelegging/kundehonorar Øvrige Netto provisjons- og andre inntekter Side kvartal 2010

16 Andel andre inntekter av sum inntekter 50 % % 40 % 35 % 30 % 29,7 % 29,6 % 32,1 % 34,5 % 36,5 % 40,4 % 42,2 % 35,4 % 41,5 % 41,5 % % 22,4 % 24,7 % 600 Mill kr 20 % 15 % % % 0 % Andre inntekter Andre innt. i % av sum innt. Def.: Nto provisjons og andre inntekter + kursgevinst valuta og renter Nto renteinntekter + nto provisjons og andre inntekter + kursgevinst valuta og renter Side kvartal 2010

17 Sparing/plassering - porteføljeutvikling Mill kr kv 4. kv 1. kv kv kv 10 Kapital under forvaltning på 11,4 mrd kr pr Økt fra 10,6 mrd kr pr Ca løpende spareavtaler Stabil utvikling i netto nytegning Det vesentlige av kapitalen forvaltes av SR-Forvaltning og ODIN SR-Fondsforvaltning solgt til ODIN Forvaltning AS med virkning fra ODIN SR-Forvaltning Spareprodukter Liv Bankinnskudd med børsavkastning Eiendomssyndikater SR-Fondsforvaltning Øvrig Side kvartal 2010

18 Netto avkastning på finansielle investeringer kv. 2. kv. 1. kv. 4.kv. 3. kv. Beløp i millioner kroner Utbytte Inntekter av eierinteresser Kursgevinst/tap verdipapir herav kursendring aksjer og egenkapitalbevis herav kursendring sertifikat og obligasjoner Kursgevinst/tap valuta/renter herav kursgevinst kunde- og egenhandel herav IFRS-effekter Netto avk. på finansielle investeringer Side kvartal 2010

19 Resultat datterselskap Beløp i mill kr EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat før skatt 41,4 37,2 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital, mrd kr 5,0 5,0 Resultat før skatt 52,8 74,1 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 5,9 5,4 Resultat før skatt 15,7 16,3 SR-Investering AS Investeringsportefølje Resultat før skatt 5,9-8,0 SR-Fondsforvaltning AS Resultat før skatt -3,3-4,6 Øvrige Resultat før skatt 0,2 2,2 Sum datterselskap Resultat før skatt 112,7 117,2 Side kvartal 2010

20 Resultat tilknyttede selskap Beløp i mill kr SpareBank 1 Gruppen AS (19,5 % eierandel) Resultat etter skatt 104,5* 101,0 BN Bank ASA (23,5 % eierandel) Resultat etter skatt 18,0 18,2 Amortisering 4,8 6,5 SpareBank 1 Boligkreditt AS (33,3 % eierandel) Resultat etter skatt 15,2 19,4 SpareBank 1 Næringskreditt AS (23,5% eierandel) Resultat etter skatt 1,5 - SpareBank 1 Utvikling Resultat etter skatt -2,8 - Bank 1 Oslo AS (19,5% eierandel) Resultat etter skatt 32,0 25,4 Sum tilknyttede selskap Resultat etter skatt 173,2 170,5 * Resultatandel er på 99,1 mill kr, i tillegg er en korreksjon på 5,5 mill kr fra 20 inntektsført. ** Fra og med eies Bank 1 Oslo direkte av eierbankene i SpareBank 1-alliansen. Tidligere var Bank 1 Oslo eid av SpareBank 1 Gruppen Alliansen. Side kvartal 2010

21 Fullfordelt resultat før skatt konsern Pr (1.200 mill kr) Side kvartal 2010

22 12 mnd vekst i inntekter og kostnader 20 % 15 % 10 % 15,7 % 16,5 % 5 % 0 % 0,0 % * 2,5 % 9,6 % 3,1 % * 5,8 % Inntektsvekst Kostnadsvekst -5 % -7,5 % -10 % -15 % Morbank EiendomsMegler 1 SR-Eiendom SR-Finans Konsern *12 mnd kostnadsvekst pr korrigert for 64 mill kr netto på AFP Side kvartal 2010

23 Kostnadsprosent pr % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 87,2 % 85,0 % 52,9 % 50,2 % 18,2 % 24,3 % 50,4 % 40,3 % 47,0 % 45,6 % Stor forskjell i kostnadsgrad mellom ulike aktiviteter EM1 SR-Eiendom har stor grad av kostnadsdrevne inntekter; mens SR-Finans har en helt annen aktivitetsprofil; men, begge selskapene er effektive. Sentrale selskaper i konsernets verdikjede Side kvartal 2010

24 Nedskrivninger på utlån og garantier Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Jan-Sep Beløp i mill kroner Personkunder Bedriftskunder Netto nedskrivninger Jan-Sep Jan-Jun Jan-Mar Jan-Des Jan-Sep Beløp i mill kroner Økte nedskrivninger Tilbakeførte nedskrivninger/amortisering Netto nedskrivinger Nedskrivninger i % av brutto utlån 0,23 0,25 0,28 0,38 0,41 Beløp i mill kroner Sep 2010 Jun 2010 Mar 2010 Des 20 Sep 20 Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivninger totalt Side kvartal 2010

25 Netto nedskrivninger på utlån siste 5 år Mill kr % 500 0,5 400 Gruppe nedskrivninger Individuelle nedskrivninger 0,41 0,38 0,4 300 Nedskrivning i % av brutto utlån ,3 0, , , , ,1-0,12-0, ,2 Side kvartal 2010

26 Avsetningsgrad tapsutsatte og brutto misligholdte engasjement pr Misligholdte engasjement Tapsutsatte engasjement (ikke misligholdt) Mill kr Prosent Mill kr 1,26 % Prosent ,94 % 0,73 % 0,81 % 945 0,21 % 0,14 % 0,10 % ,42 % 0,35 % ,54 % % 30% 28% 18% 26% 22% Andel individuelle nedskrivninger Brutto misligholdte lån Brutto misligholdte lån i % brutto utlån 0,54 % 331 0,27 % % 37% 12% % 31% 31% Andel individuelle nedskrivninger Tapsutsatte engasjement Tapsutsatte engasjement % brutto utlån Brutto misligholdte engasjement mislighold før fradrag av individuelle nedskrivninger. Mislighold over 90 dager. Tapsutsatte engasjement tapsnedskrevne engasjement som ikke er misligholdt, hvor det foreligger objektive bevis for verdifall som følge av tapshendelser hos debitor som vurderes å redusere utlånets fremtidige kontantstrøm. Side kvartal 2010

27 Soliditet Kjernekapitaldekning 7,2 % 6,9 % 9,3 % Kjernekapitaldekningen ved utgangen av 3. kvartal 2010 var 9,3 % - vesentlig styrket fra 6,9 % på samme tidspunkt i fjor Oppkapitalisering gjennom utstedelse av egenkapitalbevis og fondsobligasjon høsten På grunn av overgangsregler kan minstekrav til kapitaldekning for 2010 maksimalt reduseres til 80 prosent i forhold til kravene etter Basel I-reglene. Kjernekapitaldekningen uten hensyntagen til overgangsregelverket var ved utgangen av tredje kvartal 10,1 %. Overgangsregelverket videreført ut ,1 % Kapitaldekning 9,3 % 11,6 % SpareBank 1 SR-Bank har som mål at kjernekapitaldekningen skal være minimum 9 % Side kvartal 2010

28 Funding og likviditetsstyring Mrd kr 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 Fundingforfall neste 12 mnd Meget god likviditet Likviditetsbuffer på 17,6 mrd kr pr Finansieringsbehov for 2010 er dekket inn 12,000 Funding Årlig fundingforfall Egenbeholdning Utstedte nytt 5,5-års seniorlån på 500 mill Euro den under bankens EMTN-program Mrd kr 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0, Funding Egenbeholdning Side kvartal 2010

29 Likviditetsbuffer og obligasjonsportefølje Likviditetsbuffer Obligasjonsportefølje Mrd kr Kategori Markedsverdi i mrd kr %-andel Herav hold til forfall i mrd kr Norsk stat/kommune 0,7 4 % 0,1 Norsk bank/finans 1,8 11 % 0,5 Norsk annet 0,1 1 % 0,1 Utenlandsk bank/finans 1,7 10 % 1,0 OMF 12,2 72 % 9,6 Industri 0,2 1 % - Totalt 16,8 100 % 11, Likviditetsbuffer: kontanter, korte plasseringer, trekkrettigheter i Norges Bank (obligasjoner inkl OMF) og boliglån som p.t. er klar til å overføres til Boligkreditt. Forutsatt uendrede innskudd og utlån, og ingen nye innlån i perioden. Side kvartal 2010

30 Finansielle nøkkeltall Egenkapitalavkastning etter skatt 15,1 % Kjernekapitaldekning 9,3 % Kapitaldekning 11,6 % SpareBank 1 SR-Bank har som mål å være blant den beste tredjedelen på egenkapitalavkastning av banker det er naturlig å sammenligne seg med SpareBank 1 SR-Bank har som mål at kjernekapitaldekningen skal være minimum 9 % Side kvartal 2010

31 Rating Moody's Fitch Long- term debt A1 Long- term IDR A Outlook Stable Outlook Negative Outlook Sist endret 7. september mars 2010 Side kvartal 2010

32 Sammenslåing med Kvinnherad Sparebank Sammenslåingen gjennomføres med virkning fra 1. november 2010 Samle krefter for å styrke satsingen i Sunnhordland og Odda SpareBank 1 SR-Bank overtar alle eiendeler, ansatte og forpliktelser Kvinnherad Sparebank gjøres om til en sparebankstiftelse med formål å bidra til almennyttige formål i Sunnhordland og Odda og være langsiktig og stabil eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank Et godt utgangspunkt for SpareBank 1 SR-Bank sin videre satsing i Hordaland - Vi mener dette er en god løsning for banken, våre kunder og lokalsamfunnene i Kvinnherad, Odda og på Stord, samt regionen sett under ett. SpareBank 1 SR-Bank har en sterk posisjon i sine markedsområder og er en viktig aktør både for privatmarkedet og næringslivet. Dette er kvaliteter banken vil ta med og styrke ytterliggere når vi nå slår oss sammen til en enda mer slagkraftig aktør i Hordaland. Åsmund Kåre Rørvik Banksjef Kvinnherad Sparebank 32 Side kvartal 2010

33 Omdanning til aksjesparebank? Konsernets markedsposisjon er sterk, lønnsomheten har i mange år vært god og konsernet er meget godt posisjonert for lønnsom vekst. Tilgang på kapital kan imidlertid fremover bli mer konkurranseintensiv. Finansmarkedene må forventes å bli preget av mer uro og brå endringer i årene framover enn hva vi har vært vant til de siste 20 år. Det vil bli økte krav til soliditet, og tilgang til egenkapital og fremmedkapital vil i perioder kunne bli mer krevende enn før. Et vesentlig forsterket fokus hos investorer, ratingbyråer og innlånsmarkedet på bankenes kapitalisering, spesielt knyttet til kjernekapitaldekningen. Gjennom egenkapitalbeviset har SR-Bank noen selvpålagte begrensninger som i lys av markedsutviklingen kan bli unødig krevende når det gjelder å sikre fundamentet for vekst gjennom konkurransedyktig innhenting av egenkapital og fremmedkapital i det norske og internasjonale markedet. Styret har i møte vedtatt å innstille overfor representantskapet på at banken søker myndighetene om omdanning til aksjesparebank. Representantskapet vil behandle saken i slutten av november. Side kvartal 2010

34 Utsikter Bedringen i verdensøkonomien fortsetter - særlig i framvoksende økonomier i Asia - oppgangen i industrialiserte land dempes av høy arbeidsledighet og statsgjeld. Fokus på gjeldssituasjonen for flere europeiske land har i løpet av 2010 gitt ny økning i bankenes innlånskostnad og påvirket risikovurderingen og prisingen i finansmarkedene. Det må derfor tas høyde for fortsatt urolige markeder framover. Nye internasjonale regler for likviditet reiser enkelte utfordringer også for norske banker, men bør likevel være fullt ut håndterlige. Krisen i Norge har vært mild og bedrifter melder generelt om noe økt optimisme. Tendenser til økt kredittetterspørsel fra næringslivet. Aktivitetsnivået i konsernets markedsområde påvirkes av aktivitet i petroleumsrelatert virksomhet. Anslag for olje- og gassinvesteringer framover indikerer at det høye nivået vil vedvare. Konsernet har betryggende likviditet og soliditet og er godt posisjonert for vekst og utnyttelse av interessante forretningsmuligheter fremover. Nedskrivninger forventes å vedvare på forholdsvis lave nivåer fremover under ett forventes å bli et godt år for SpareBank 1 SR-Bank. Side kvartal 2010

35 Vedlegg Side kvartal 2010

36 Egenkapitalbeviset - ROGG Eierandeler pr : Fra Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland: 46,4 % (62,4 %) Fra utlandet: 8,0 % (7,7 %) 10 største: 31,9 % (17,6 %) 20 største: 38,8 % (25,0 %) Antall ROGG-eiere : (11 671) Ansatte i konsernet eide 3,7 % av egenkapitalbevisene ved utgangen av 3. kvartal 2010 Omsetning 3. kvartal 2010: 2,7 % (3,4 %) av antall utstedte bevis (Tall pr 30.. i parentes) Egenkapitalbevisbrøk 63,2 % 62,9 % 56,1 % 54,9 % Børskurs 53,00 50,00 27,08 55,21 Børsverdi (mill kr) Bokført egenkapital pr EKB (inkl utbytte) (konsern) 44,19 42,07 37,23 37,64 Bokført egenkapital pr EKB (inkl utbytte) (morbank) 38,82 36,85 32,06 34,02 Resultat pr EKB (konsern) 4,87 6,88 3,00 6,54 Utbytte pr EKB n.a. 1,75 0,83 3,96 Pris/Resultat pr EKB 8,16 7,27 9,03 8,44 Pris/Bokført egenkapital (konsern) 1,20 1,19 0,73 1,47 Pris/Bokført egenkapital (morbank) 1,37 1,36 0,84 1,62 Side kvartal 2010

37 20 største egenkapitalbeviseiere 20 største eiere pr Beholdning Andel Gjensidige Forsikring ,1% Odin Norge ,7% Odin Norden ,5% Køhlergruppen AS ,6% Coil Investment Group AS ,6% Clipper AS ,4% Frank Mohn AS ,4% Trygve Stangeland ,3% State Street Bank and Trust, U.S.A ,2% Lærdal AS ,0% Brow n Brothers Harriman, U.S.A ,9% The Northern Trust, U.K ,8% Nordea Bank Norge ASA ,8% Westco AS ,7% SHB Stockholm Clients Account, Sverige ,7% Trygves Holding AS ,6% Bank of New York, U.S.A ,6% Bjergsted Investering AS ,6% Solvang Shipping AS ,6% Forsand Kommune ,6% Sum 20 største ,8% Side kvartal 2010

38 Kursutvikling 1996 Q effektiv avkastning (utbytte reinvestert) Side kvartal 2010

39 Risikoprofil i SpareBank 1 SR-Bank Moderat risikoprofil, stabil utvikling i kredittkvaliteten Konsernets moderate risikoprofil ligger fast Nedturen i norsk økonomi har vært begrenset, og et vedvarende lavt rentenivå bidrar til høyt aktivitetsnivå, lav arbeidsledighet og fortsatt stigende boligpriser i konsernets markedsområde. Disse utviklingstrekkene bidrar til at den gode kredittkvaliteten i konsernets portefølje opprettholdes Måling av risikoeksponering er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer større stabilitet i misligholdsestimatene. Det langsiktige snittet på bedriftsmarkedsporteføljen ble besluttet endret med virkning fra årsskiftet. Effekten av dette er innarbeidet i alle data. Tallene inkluderer portefølje overført til Boligkreditt. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Side kvartal 2010

40 Risikoprofil i Personmarkedsporteføljen Porteføljens kvalitet er meget god og tapspotensialet er begrenset Kvaliteten i personmarkedsporteføljen er meget god. Kredittkvaliteten preges av en fortsatt stabil utvikling. Den vedvarende gode porteføljeveksten over lengre tid har ikke påvirket porteføljens kredittkvalitet. Det meste av porteføljen er sikret med pant i fast eiendom. Sikkerhetsdekningen er god, noe som tilsier begrenset tapspotensial så lenge sikkerhetsverdiene ikke forringes vesentlig. Måling av risikoeksponering er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer større stabilitet i misligholdsestimatene. Tallene inkluderer portefølje overført til Boligkreditt. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Side kvartal 2010

41 Risikoprofil i Bedriftsmarkedsporteføljen Porteføljekvaliteten er god, men veksten er fortsatt begrenset Kvaliteten i bedriftsmarkedsporteføljen er god. Utviklingen er relativt stabil og porteføljens risikoprofil ligger fast. Verken porteføljens gjennomsnittlige misligholdssannsynlighet, eller dens forventede tap og krav til risikojustert kapital beveger seg vesentlig i tredje kvartal. Veksten i porteføljen er begrenset. Måling av risikoeksponering er basert på et langsiktig snitt gjennom en konjunktursyklus. Det innebærer større stabilitet i misligholdsestimatene. Det langsiktige snittet på bedriftsmarkedsporteføljen ble besluttet endret med virkning fra årsskiftet. Effekten av dette er innarbeidet i alle data. Laveste - Lav risiko, forventet tap 0 % - 0,50 % Middels risiko, forventet tap 0,50-2,00 % Høy - Høyeste risiko, forventet tap over 2,00 % Side kvartal 2010

42 Landets ledende sparebank 49 kontorer i Hordaland, Rogaland og Agder Forvaltningskapital 130 mrd kr Konsernresultat før skatt pr : mill kr Hovedbankforbindelse med 21 kommuner Over personkunder bedriftskunder Ca stolte og dyktige medarbeidere Side kvartal 2010

43 SpareBank 1 SR-Bank EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS (100%) SpareBank 1 SR-Finans AS (100%) SpareBank 1 SR-Investering AS (100%) SpareBank 1 SR-Forvaltning ASA (100%)» Boligmegling» Næringsmegling» Prosjektmegling» Markedsleder i Rogaland» Eiendomsforvaltning/drift» Leasing» Spesialfinansiering» Investering i langsiktige EK papirer» Aktiv forvaltning SpareBank 1 SR-Fondsforvaltning (100%) SpareBank 1 Boligkreditt AS (33,3%) SpareBank 1 Næringskreditt AS (23,5%)» Forvaltning av kombinasjonsfond» Boligfinansiering BN Bank ASA (23,5%) Bank 1 Oslo AS (19,5%) SpareBank 1 Gruppen AS (19,5%)» ODIN Forvaltning AS» SpareBank 1 Livsforsikring AS» SpareBank 1 Skadeforsikring AS» Argo Securities AS» SpareBank 1 Medlemskort AS» SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS» SpareBank 1 Factoring AS» Actor Fordringsforvaltning AS» Actor Portefølje AS Side kvartal 2010

44 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5%) SpareBank 1 SMN (19,5%) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5%) Sparebanken Hedmark (12%) Samarbeidende Sparebanker (19,5%) LO (10%) SpareBank 1 Gruppen AS Bankeid Virksomhet: SpareBank 1 Boligkreditt AS SpareBank 1 Næringskreditt AS EiendomsMegler 1 AS BN Bank ASA Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS (100%) Argo Securities AS (75%) SpareBank 1 Gruppen Finans Holding AS (100%) ODIN Forvaltning AS (100%) SpareBank 1 Livsforsikring AS (100%) SpareBank 1 Medlemskort AS (100%) Alliansesamarbeidet Bredt samarbeid» Merkevare» Teknologi» Kompetanse» Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis» Innkjøp SpareBank 1 Factoring AS (100%) Actor Fordringsforvaltning AS (100 %) Actor Portefølje AS (100 %) Regionale Kompetansesentra» Betalingsområdet» Kreditt: Stavanger» Læring: Tromsø Actor Verdigjenvinning AS (100 %) Side kvartal 2010

45 Den anbefalte banken VÅR HENSIKT VÅRE VERDIER SpareBank 1 SR-Bank skal skape verdier for den regionen vi er en del av Mot til å meina, styrke til å skapa Gjennom å være Langsiktig en del av Åpen og ærlig Gjennom å vise Ansvar og respekt Vilje og evne til forbedring Side kvartal 2010

46 Kontakt Bjergsted Terrasse 1 Postboks Stavanger Tlf: Terje Vareberg CEO -- Telefon: E-post: Inge Reinertsen CFO -- Telefon: E-post: Vidar Torsøe Investor relations -- Telefon: E-post: Side kvartal 2010

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern Foreløpig årsresultat 2008 13. februar 2009 Hovedpunkter 2008 Tilfredsstillende årsresultat i lys av uroen i finansmarkedet Økte tapsavsetninger etter år med svært lave tap

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1

SpareBank 1 SR-Bank ASA. 2. kvartal 2012. 9. august 2012. Side 1 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2. kvartal 2012 9. august 2012 Side 1 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsern

SpareBank 1 SR-Bank Konsern SpareBank 1 SR-Bank Konsern 3. kvartal 2008 30. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Mill kr 255 Resultat før skatt 3. kvartal 304 112 176 Resultat før skatt underliggende drift Internasjonal finansuro

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern

Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern 2. KVARTAL 2015 Disclaimer This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Meget godt resultat - høy inntektsvekst resultat før skatt: 948 mill kr (769 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,6 % (20,6 %). Inntektsvekst: 22,1 % (4,2 %)

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2011 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Tidenes høyeste overskudd etter skatt på 1 024 mill. kr. Resultat

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. kvartal 2012 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 340 mill. kroner (325 mill. kroner) Overskudd 1. kvartal

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 26. april 2012 Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt 1.kvartal 2012, overskudd 272 mill kroner og egenkapitalavkastning på 13,0 % Gjennomført egenkapitalemisjon for 761

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1.282 millioner kroner (1.053 millioner) Resultat

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen

Årsrapport. Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen Årsrapport 2009 Utsnitt av maleriet «The Lark», Olav Christopher Jenssen For Nord-Norge! Innholdsfortegnelse Side Innholdsfortegnelse Fra administrerende direktør 1 Viktige hendelser i 2009 2 SpareBank

Detaljer

SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge Resultat 2. kvartal 2013 Oslo, 14. august 2013 SpareBank 1 Nord-Norge Konsern Visjon: For Nord-Norge! Hovedkontor: Tromsø Organisering: 5 regioner Regionkontor: Hammerfest Tromsø

Detaljer

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 %

Lønnsomhet Egenkapitalrentabilitet 1 12,2 % 13,0 % 9,0 % Rentemargin 2 1,78 % 1,69 % 1,60 % Kostnadsprosent 3 44,4 % 47,2 % 53,8 % Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015

Innholdsfortegnelse. 2. kvartal 2015 Innholdsfortegnelse Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 17 Balanse... 19 Kontantstrømoppstilling... 20 Endring i egenkapital... 21 Egenkapitalbevisbrøk... 24 Resultater fra kvartalsregnskapene...

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2013

Regnskap per 3. kvartal 2013 Regnskap per 3. kvartal 2013 31. oktober 2013 Kjell Fordal, finansdirektør 3. kvartal 2013 Overskudd 433 mill kroner (306 mill) Egenkapitalavkastning 16,3 % (12,8 %) Resultat kjernevirksomhet 365 mill

Detaljer

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt.

Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Styrets beretning Foreløpig årsregnskap 2013 Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt. Overskudd etter skatt på 1.400 millioner kroner Resultat før skatt

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner) Resultat 606 millioner

Detaljer

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

(Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 1.165 millioner kroner (782 millioner) Resultat 963 millioner

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern

Årsregnskap - Nøkkeltall konsern SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Årsregnskap - Nøkkeltall konsern Beløp i mill kroner og i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital Fra resultatregnskapet 2011 % 2010 % 2009 % Netto renteinntekter

Detaljer