Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland"

Transkript

1 Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap for 1. halvår 2014 og 2. kvartal 2014 Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef

2 1. halvår 2014 Finansiell måloppnåelse Overskudd før skatt: 177,5 mill. kroner (132,1 mill. kroner) Egenkapitalavkastning etter skatt 11,6: % (9,1 %) Lønnsomhetsmål: Egenkapitalavkastning minimum 5 %-poeng høyere enn 5 års statsobligasjonsrente. Kostnadsprosent: 43,9 % (48,7 %) Målsetting om en kostnadsprosent cost/income innenfor 50 % i løpet av 1. halvår God soliditet: Ren kjernekapitaldekning konsern: 17 % (15,4 %) Konsernet har et mål om ren kjernekapitaldekning på minimum 14,5 %. 2

3 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Overordnet visjon og kjerneverdier Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken Kjerneverdier Nær Dyktig Fremtidsrettet - Engasjert SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken 3

4 Regionen 6 kommuner med innbyggere Kjerneområder Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran Stabil befolkningsvekst Stabile boligpriser Arbeidsledighet under snittet med unntak av Ringerike og Gran Banken er markedsleder stabilt Satsingsområde Nittedal og Hole Høy befolkningsvekst Høyeste boligpriser i vårt markedsområde Lavest arbeidsledighet Hole: DNB/SpareBank 1 markedsandel på samme nivå Nittedal: DNB er klart markedsleder Vår bank tar markedsandeler i disse områdene 4

5 Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling Utlån per næringsområde (note 5) Utlån total: NOK 20,3 mrd. 34% BM Innskudd total: NOK 11,5 mrd. 35% BM Offentlig sektor 2 % Industri 5 % Øvrige 19 % PM 66% PM 65% Primær næringer 11 % Eiendom 52 % Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte engasjement i % av brutto utlån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto lån Bygg- og anlegg 11 % Sterke kunderelasjoner med høy tilfredshet både for privat- og bedriftskunder TRI*M Indeks på 66 i PM og 74 i BM 0,3 % 0,2 % 0,50% 0,1 % Tilfredsstillende risikoprofil God kredittkvalitet Lavt mislighold og lave tap 5 Note: TRI*M indeks klassifisering: Over 70-90: Sterke relasjoner Gjennomsnitt for bankmarkedet i Norge: 58 (DnB: 56)

6 Sterk utlånsvekst de siste årene Utvikling utlån (mrd. Kr.) kvartalsvis 12 mnd. vekst per Bolig Kreditt BM Utlånsvekst 7,5%: PM 6,2 % BM 10,3 % 10 5 PM Utlån inkl. Boligkreditt (20,3 mrd) BM PM 34 % 0 2/10 4/10 2/11 4/11 2/12 4/12 2/13 4/13 2/14 66 % 6

7 Banken har en meget lønnsom eiendomsmeglervirksomhet Virksomheten drives fra 6 kontorer som er samlokalisert med lokalbankene SpareBank 1 Ringerike Hadeland eier 80 % - resten eies av Modum Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal Nøkkeltall fra virksomheten Eiendomsmegleren har en sterk markedsposisjon og er en viktig driver for videre vekst i konsernet Netto driftsinntekter 54,8 mill. kroner. Resultat før skattekostnad 7,1 mill. kroner. Per er resultat før skatt 6,1 mill. kroner. Antall omsatte eiendommer Verdi omsatte eiend. (NOKmrd) 2,6 2,7 2, Markedsandeler i Ringerike Hadelands-regionen Omsetning (NOKm) Resultat før skatt (NOKm) 80% 70% 60% 50% 45% 57% 46% 68% 54% 69, , ,2 10,1 7, % 30% 20% 31% Årsverk 10% 0% Ringerike Jevnaker Hole Gran Lunner Nittedal

8 SpareBank 1 Ringerike Hadeland er en solid, lokal hjørnestensbedrift med stort samfunnsengasjement Samfunnsengasjement Samspill med sparebankstiftelsene Gaver til allmennyttige formål Beholde opptjent kapital i lokalsamfunnene med 3 lokale sparebankstiftelser Gaver totalt for 2013: 27,4 mill. kroner Totalt 150 sponsorater (kultur og idrett) for ca. 8,5 mill. kroner pr. år Utbytte til sparebankstiftelsene investeres i bankens merkevarebygging i lokalområdet Markedsføring Utbytte Stiftelsene EK beviseiere Utbytte SpareBank 1 Ringerike Hadeland 8

9 God vekst og godt resultat i 1. halvår 2014 Resultat før skatt: 177,5 mill. kroner (132,1 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,6 % (9,1 %) Resultat per EKB: 9,93 kroner (7,32 kroner) Resultat før skatt i 2. kvartal: 96,5 mill. kroner (58,1 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,7 % (10,8 %) Resultat per EKB: 5,36 kroner (3,01 kroner) Kostnadsprosent: 43,9 % (48,7 %), i 2. kvartal: 42,2 % (50,1 %) 12 måneders utlånsvekst inkl. Boligkreditt: 7,6 % (11,6 %) 12 måneders innskuddsvekst: 8,7 % (10,4 %) Innskuddsdekning: 74,5 % (73,7 %) Forvaltningskapital: mill. kroner ( mill.) Inkl. volum overført Boligkreditt: mill. kroner ( mill.) Eiendomsmegleren: Netto driftsinntekter hiå 29,8 mill. kroner (29,1 mill. kroner). Resultat før skatt 6,1 mill. kroner (4,6 mill. kroner). God tilgang på likviditet til akseptable vilkår Kapitaldekning : 17,0 % (15,4 %) 9

10 Relativt bra utlånsvekst, men sterk konkurranse reduserer marginene Konsern (i hele tusen kroner) Per kv kv kv kv kv kv. 13 RESULTAT Netto renteinntekter Provisjon fra BK Netto renteinntekter inkl BK Netto øvrige provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat bankdrift før tap Tap på utlån og garantier Resultat bankdrift etter tap Inntekter av eierinteresser Avkastning finansielle inv Resultat før skatt Egenkapitalavkastning 10,2 % 12,7 % 10,8 % 10,7 % 10,8 % 7,6 % 10,8 % Kostnadsprosent bankdrift 54,5 % 51,7 % 54,8 % 52,8 % 51,2 % 54,0 % 61,4 % Kostnadsprosent 46,6 % 42,2 % 45,9 % 44,7 % 44,9 % 50,1 % 47,4 % 10

11 Konsernets driftsinntekter (mill. kroner) kv kv kv kv kv kv kv kv. 13 Andre inntekter Andre prov.inntekter Prov. Boligkreditt Rentenetto kv. 13 Rentenetto Prov. Boligkreditt Andre prov.inntekter Andre inntekter 1.kv kv

12 Økte netto øvrige provisjonsinntekter Konsern (i hele tusen kroner) Pr Q2-14 Pr Q2-13 Per Gebyrer i betalingsformidling Provisjon SB1 Skade Provisjon SB1 Liv og Fond Provisjon ODIN/Trient Garantiprovisjon Øvrige provisjoner Provisjonskostnader Netto øvrige provisjonsinntekter

13 Utlåns- og innskuddsmarginer - totalt 3,00% 2,50% 2,31% 2,48% 2,48% 2,80% 2,78% 2,79% 2,73% 2,58% Fortsatt lavt rentenivå, dog økende NIBOR i ,00% 1,50% 1,00% 2,11% 1,90% 1,87% 1,77% 1,71% 1,67% 1,69% 1,79% Målt mot 3-mnd NIBOR har utlåns- og innskuddsmarginen falt i Q2-14 0,50% 0,00% Q ,19% Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q4-13 Q1-14 Q ,36% -0,50% -0,45% -0,52% -0,59% -0,59% -0,63% -0,52% -1,00% Utlånsmargin Innskuddsmargin Glidende 3-mnd. NIBOR Definisjon: Snitt kunderente vs. 3. mnd glidende snitt av 3-mnd NIBOR Redusert utlånsmargin med 15 bsp fra Q1-14 og 11 bsp redusert innskuddsmargin (økn. i glidende NIBOR var på 10 bsp.) 13

14 Netto avkastning på finansielle investeringer (Hele tusen kroner) Per Q2-14 Per Q2-13 Per Utbytte aksjer og egenkapitalbevis Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/ tap og netto verdiendring på utlån Gevinst/ tap og netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner Gevinst/ tap og netto verdiendring på aksjer, EKB og verdipapirfond Gevinst/ tap og netto verdiendring på valuta Gevinst/ tap og netto verdiendring på fastrenteinnlån Gevinst/ tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer

15 Kapitaldekning 1. halvår ren kjernekapitaldekning = kapitaldekning 1,8% 17,0 % Kapitaldekningen per etter «gamle» regler. 15,6% -0,8 % 0,7 % Endring beregn.gr.l. Periodens Resultat* Ansv. lån * Fratrukket 50 % av resultat etter skatt

16 Funding og likviditet God likviditet Innskuddsgrad God diversifisering mellom ulike finansieringskilder og produkter Innskuddsdekning er 74,5 % ex Boligkreditt og 56,5 % inkl. Boligkreditt 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 Innskuddsgrad (eks. BK) Ramme eks. BK Innskuddsgrad (inkl. BK) Ramme inkl. BK Utlånsvekst hovedsakelig finansiert via økt innskudd og Boligkreditt NOK MRD Utvikling Utlån totalt Utlån eks. BK/valutalån) Innskudd Verdipapirgjeld jun. 11 sep. 11 des. 11 mar. 12 jun. 12 sep. 12 des. 12 mar. 13 jun. 13 sep. 13 des. 13 mar. 14 jun. 14 Beholdning i BK 16

17 Oppsummering Fornøyd med inntjening og vekst Forventer lavt rentenivå og noe fallende kredittvekst, men har vekstambisjoner og muligheter. Økt konkurranse og press på rentemargin boliglån og solide næringslivsengasjement. 17

18 SpareBank 1 Ringerike Hadeland For ytterligere informasjon kontakt: Adm. banksjef Steinar Haugli Tel eller Banksjef økonomi/finans Jane K. Gravbråten Tel

19 19 Vedlegg

20 Regionale forhold (BM) nye foretak UTVIKLING PER Q1 14 (Q ikke tilgjengelig) Nye foretak, unntatt off. forvaltning og primærnæringene. 1. kvartal er normalt det kvartalet i året med flest etableringer av nye foretak. I bankens markedsområde ble det i 1 kvartal 2014 etablert totalt 238 nye foretak mot 197 i forrige kvartal og 222 i samme kvartal i 2013, en økning på hhv. 21% og 7%. Antall etableringer er det høyeste siden 1. kvartal 2012 og det nest høyeste siden målingene startet i Sterkest vekst i antall etableringer (12 mnd vekst) ser vi Jevnaker og Hole mens det i Nittedal og Lunner er en svak nedgang. Utviklingen i antall ny-etableringer siste 12 mnd. viser også en positiv utvikling med en økning på 4% mot foregående 12 mnd Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 KOMMENTAR FRA BM Nye foretak* per kvartal i bankens markedsområde + snitt siste 12 mnd Etablering av nye bedriftskunder i banken er på stabilt nivå med ca kunder pr kvartal. Bankens satsing på BM i Nittedal er aktivt med oppsøkende kunderettet aktivitet. Vi får bekreftet at det er gode markedsmuligheter for å finansiere virksomheter i området. Det har vært en noe høyere grad av etableringer nye aksjeselskaper etter det ble innført lavere minimum for aksjekapital (kr ) og revisjonsplikten for de minste selskapene forsvant. Dette bidrar til at det etableres få nye enkeltpersonforetak K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 20 Kilde: SSB (*) unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene

21 Regionale forhold (BM) - konkurser UTVIKLING PER Q2 14 Åpnede konkurser næring. I bankens markedsområde ble det i 2. kvartal 2014 åpnet 15 konkurser mot 20 i forrige kvartal og 21 i 2. kvartal Antallet konkurser siste kvartal er det laveste siden 4. kvartal 2012 Totalt er det åpnet 75 konkurser siste 12 mnd. mot 68 konkurser foregående 12 måneders periode Sterk nedgang i antall konkurser i Ringerike siste 2 kvartaler etter kontinuerlig økning siden Q2-12; fra 10 per kvartal i 2. halvår 2013 til 4 per kvartal i Antall konkurser i Nittedal svinger mye fra kvartal til kvartal; siste 6 kvartaler hhv. 4,7,2,6,9 og 6 konkurser Stabilt lavt antall konkurser i Jevnaker, Lunner og Hole Gran på «normalnivå» med 4 konkurser siste periode Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 KOMMENTAR FRA BM Banken har ikke fått nye større konkurser under behandling i 2. kvartal. Antall konkurser er økende på landsbasis. Blant annet er varehandelen en utsatt næring. Det er vil være viktig at eiendommene som er finansiert i banken får inn nye leietakere. Risikoen for tap her ansees som større enn i varehandelen direkte. Det var spesielt tidlig i fjoråret usikkerhet knyttet til skogbruksnæringen. Aktiviteten tok seg her godt opp siste mot slutten av 2013, og det ser ut til å være tilfredsstillende ordrereserver for skogsentreprenørene Konkurser næring per kvartal i bankens markedsområde + snitt siste12 mnd K2 2009K2 2010K2 2011K2 2012K2 2013K2 2014K2 21 Kilde: SSB (*) unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene

22 Regionale forhold (PM) KOMMENTAR - RISIKOSTYRING 4,0 Arbeidsledigheten i bankens markedsområde ligger totalt sett samme nivå som for landet totalt sett; 2,8% 3,0 mot 2,7% for landet totalt. Det er relativt store forskjeller mellom kommunene; 2,0 mens Ringerike har en arbeidsledighet på 3,5% har Nittedal og Lunner en ledighet på 2,2%. 1,0 Ledigheten i Ringerike har over lengre tid ligget 0,5-1 0,0 %-poeng over landsgjennomsnittet mens Nittedal ligger tilsvarende under landsgjennomsnittet. For de øvrige, mindre kommunene i bankens markedsområde svinger ledigheten relativt mye fra kvartal til kvartal. 200 Befolkningsvekst i bankens område på 1,3% siste mnd, opp fra 1,1% i forrige kvartal Alle bankens markedsområder har positiv 100 befolkningsvekst, varierer mellom 0,5% i Gran til 3,1% i Hole 50 Høyest vekst i bankens vekstområder; Nittedal og 0 Hole. Veksten i Hole har tatt seg opp etter en periode med «kun» 1-2% vekst -50 Utvikling arbeidsledighet siste 3 år (%). mai.11 nov.11 mai.12 nov.12 mai.13 nov.13 mai.14 Utvikling i folkevekst siste 2 år Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Norge 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K Gjennomsnittlig kvm pris eneboliger Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Hele landet 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % -1,0 % Årlig Folkevekst (%), bankens markedsområder 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Totalt 22 Kilde: SSB

23 Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland per SpareBank 1 Ringerike Hadeland (morbank) Datterselskap (fullkonsolidering) Felleskontrollert virksomhet (egenkapitalmetoden) Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland (80 %) Samarbeidende Sparebanker (15,55 %) 19,5 % Samarbeidende Sparebanker Bankinvest (20,78 %) 19,5 % SpareBank 1 Gruppen AS (3,03 %) BN Bank ASA (4,05 %) 23,88 % SpareBank 1 Markets AS (3,71 %) 23

24 RING utvikling siste 12 måneder Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk ,19 % ,19 % Året ,19 % Børskurs 130,00 114,50 122,50 Børsverdi mill. kr Bokført egenkapital per egenkapitalbevis 177,76 165,90 170,80 Resultat pr egenkapitalbevis (kr) (morbank) 4) 9,72 7,43 14,11 Resultat pr egenkapitalbevis (kr) (konsern) 4) 9,93 7,32 16,21 Utbytte pr egenkapitalbevis (kr) - - 8,60 Pris / Resultat per egenkapitalbevis annualisert 6,54 7,82 7,56 Pris / Bokført egenkapital 0,73 0,69 0,70 Laveste kurs omsatt: kr 116 (kr 0,006 mill., ) Høyeste kurs omsatt: kr 135 (kr 1,5 mill., ) Høyest volum omsatt: EKB til kr 122,5 (kr 12,25 mill ) 24

25 20 største egenkapitalbeviseiere Det var egenkapitalsbeviseiere per De største var: Antall % av totalt antall egenkapital-bevis 1 SPAREBANKSTIFTELSEN RINGERIKE ,00 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN ,00 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN JEVNAKER LUNNER NITTEDAL ,00 % 4 FRES AS ,23 % 5 MP PENSJON PK ,17 % 6 GJENSIDIGE FORSIKRING ,47 % 7 RINGERIKS KRAFT AS ,10 % 8 AKA AS ,08 % 9 NORDENFJELSKE BYKREDITTS STIFTELSE ,57 % 10 VERDIPAPIRFONDET EIK ,54 % 11 WENAAS KAPITAL AS AK ,44 % 12 FIRST PARTNERS HOLDING 5 AS ,41 % 13 WENAASGRUPPEN AS ,40 % 14 Allumgården ,39 % 14 PARETO AS ,30 % 14 RG HOLDING AS ,30 % 17 LUNNER ALMENNING ,29 % 18 G.A.S. HOLDING AS ,28 % 19 STIKSRUD HOLDING AS ,24 % 20 OTTO OLSEN INVEST AS ,22 % Sum 20 største ,41 % Øvrige egenkapitalbeviseiere ,59 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) % 25

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011

Presentasjon av regnskap per og 3. kvartal 2011 Presentasjon av regnskap per 30.09.2011 og 3. kvartal 2011 1. november 2011 Regnskapsavleggelsen for 3. kvartal 2011 Endringer i konsernstruktur Morbank Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (økt fra

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap. 6. Februar 2013 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans

4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap. 6. Februar 2013 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 6. Februar 2013 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region

Detaljer

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse

Bankenes sikringsfonds høstkonferanse Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. og 9. september 2014 Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse Refleksjoner rundt inntektssiden i bankene ved Adm. banksjef

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013

Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Investorpresentasjon 4. kvartal 2013 Vårt markedsområde er Østfold og Akershus syd - 25 kommuner og 400.000 innbyggere Kommentar Forvarsområder Moss og Halden Satsningsområder Nedre Glommaregionen Akershus

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Orientering om bankens regnskap og drift pr. 3. kvartal v/adm. banksjef Steinar Haugli

Orientering om bankens regnskap og drift pr. 3. kvartal v/adm. banksjef Steinar Haugli Orientering om bankens regnskap og drift pr. 3. kvartal 2012 v/adm. banksjef Steinar Haugli SpareBank 1 Ringerike Hadeland Overordnet visjon og kjerneverdier Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016

Bank 1 Oslo Akershus. Regnskap 1. kvartal 2016. Oslo, 15. mars 2016 Bank 1 Oslo Akershus Regnskap 1. kvartal 216 Oslo, 15. mars 216 Hovedpunkter 1. kvartal 216 Resultat etter skatt: 57 mill. kroner (76 mill. kroner) Egenkapitalavkastning: 7,3 % (1,4 %) Netto renteinntekter:

Detaljer

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter

Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Bank 1 Oslo Foreløpig regnskap Historisk årsresultat med høye netto renteinntekter og betydelige finansinntekter Oslo, 10. februar 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og lavere

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans

SpareBank 1 SR-Bank. Rogaland på børs. 7. september 2011. Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans SpareBank 1 SR-Bank Rogaland på børs 7. september 2011 Inge Reinertsen, konserndirektør økonomi & finans Vi har bidratt til verdiskaping i over 170 år 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1919 1929

Detaljer

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo,

Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap Oslo, Presentasjon regnskap Q4 og foreløpig årsregnskap 2014 Oslo, 11.02.2015 Delårsrapport 4. Kvartal 2014 S1BV-konsernet: S1BV EM1 RH1 Kongsberg X X Mjøndalen X X Drammen X X X Horten X X X Tønsberg X X Sandefjord

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap 1. kvartal 2012 Oslo, 27. april 2012 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og inntekter fra finansielle investeringer Resultat før skatt for første

Detaljer

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016

Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Investorpresentasjon 2. kvartal og 1. halvår 2016 Adm. dir. Arild Bjørn Hansen Hva kjennetegner vår region Nærhet til Oslo og viktige handelspartnere Befolkningsrikt Omstillingskraft Tidsmessig infrastruktur

Detaljer

Investorpresentasjon 1. halvår 2017

Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Investorpresentasjon 1. halvår 2017 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg God egenkapitalavkastning på 10,5 % Regnskap for 1. halvår 2017 - Stø

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. halvår 213 Oslo, 9. august 213 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i andre kvartal 213 ble

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap per 3. kvartal Oslo, 18. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i tredje kvartal ble MNOK

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Regnskap 1. kvartal 2013 Oslo, 26. april 2013 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Økte provisjonsinntekter og økte netto renteinntekter Resultat før skatt i første kvartal 2013

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013

Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2013 Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig regnskap per 4. kvartal Oslo, 12. februar 2014 MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Sterk egenkapitalavkastning gjennom forbedret underliggende drift Resultat før skatt

Detaljer

Delårsregnskap 1. halvår Bjørn Rune Rindal, stedfortredende adm. Banksjef Andrea Søfting, Banksjef Økonomi/Finans

Delårsregnskap 1. halvår Bjørn Rune Rindal, stedfortredende adm. Banksjef Andrea Søfting, Banksjef Økonomi/Finans Delårsregnskap 1. halvår 2016 Bjørn Rune Rindal, stedfortredende adm. Banksjef Andrea Søfting, Banksjef Økonomi/Finans God vekst og lønnsom drift Delårsregnskap 1. halvår 2016 Styrket lønnsomhet Resultat

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2015 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank har besluttet å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per 3. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Akershus AS Regnskap per artal Oslo, 19. oktober MNOK Bank 1 Oslo Akershus konsern Reduserte inntekter fra finansielle investeringer og høyere kostnader Resultat før skatt per artal ble MNOK

Detaljer

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014

Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon Foreløpig årsregnskap 2014 og 4. kvartal 2014 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal og per

Investorpresentasjon 3. kvartal og per Investorpresentasjon 3. kvartal og per 30.09.2016 Adm. dir. Vise adm. dir./cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg SpareBank 1 Østfold Akershus Nøkkeltall 30.09.16 2015 Ren kjernekapitaldekning 14,5

Detaljer

Presentasjon på kapitalmarkedsdag for SamSpar-banker

Presentasjon på kapitalmarkedsdag for SamSpar-banker Presentasjon på kapitalmarkedsdag for SamSpar-banker 23. august 2011 Steinar Haugli Adm. banksjef Agenda Presentasjon av banken Presentasjon av markedet Økonomiske mål og investorpolitikk Finansielle resultater

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015

Sparebanken Hedmark. Regnskap for 1. kvartal 2015 Sparebanken Hedmark Regnskap for 1. kvartal 215 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark Er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Norges

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 4. Kvartal, Oslo, februar 2011 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 258 ansatte.

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2016 Administrerende direktør Viseadministrerende direktør/cfo Arild Bjørn Hansen Lillian E. Lundberg Ren kjernekapitaldekning 16,3 % (uten overgangsregler

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland foreløpig årsregnskap 2013 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon

Sparebanken Hedmark. Årspresentasjon Sparebanken Hedmark Årspresentasjon 2013 26.02.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 3. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015

Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Vestby kommune: vekst i næringsliv og bosetning Investorpresentasjon 3. kvartal 2015 Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Hovedåren til Sverige 16 500 biler passerer hver dag Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap per 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap per 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Delårsregnskap per 3. kvartal 2016 Steinar Haugli adm. banksjef Andrea Søfting banksjef Økonomi/ Finans Ide og verdigrunnlag Bankens identitet Sterk markedsposisjon Konkurransefortrinn

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 4. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap artal God underliggende drift og lave tap Oslo, 15. oktober Bank 1 Oslo (konsern) Høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter samt lavere tap Resultat før skatt i

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Resultat per tredje kvartal Oslo, 28. oktober Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste utdanningsnivå og halvparten

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2011 Bank 1 Oslo Regnskap artal 2011 Oslo, 27. april 2011 MNOK Bank 1 Oslo (konsern) Bedret rentenetto og økte kostnader Resultat før skatt per kvartal Resultat før skatt i 2011 er på MNOK 28 (49). Resultatreduksjonen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Rygge-Vaaler Sparebank

Rygge-Vaaler Sparebank Rygge-Vaaler Sparebank Kapitalmarkedsdag 12.11. Ivar Listerud Adm. dir. 1857 1896 1918 1971 1996 2001 2005 2008 Rygge Sparebank opprettet Vaaler Sparebank opprettet Soon Sparebank opprettet Sparebankene

Detaljer

Andre tall pr. 1. kvartal listet under.

Andre tall pr. 1. kvartal listet under. Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,1 mill., en nedgang på 0,1 mill. fra 1.kvartal 2015. Driftskostnadene har økt med 1,5 mill., mens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og netto

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016

Foreløpig. Årsregnskap Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Foreløpig Årsregnskap 2015 Fastsettes av forstanderskapet 24. februar 2016 Noen hovedtall Konsern 2015 2014 Resultat etter skatt 85,2 mill 131,8 mill Egenkapitalavkastning 6,7 % 11,6 % Netto renteinntekter

Detaljer

4. Kvartal - Foreløpig årsresultat januar 2009

4. Kvartal - Foreløpig årsresultat januar 2009 4. Kvartal - Foreløpig årsresultat 2009 27. januar 2009 Hovedpunkter og oppsummering Historisk godt resultat og god vekst. Reverserte nedskrivninger verdipapirer styrker resultatet vesentlig. Resultat

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen

Kapitalmarkedsdag 25. februar Adm. banksjef Per Halvorsen Kapitalmarkedsdag 25. februar 2014 Adm. banksjef Per Halvorsen God vekst og effektiv bankdrift ga et godt årsresultat i 2013 Resultat før skatt ble på 221,5 millioner kroner mot 168,7 millioner kroner

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus konsern

Bank 1 Oslo Akershus konsern Bank 1 Oslo Akershus konsern Foreløpig resultat Oslo, 12. februar 2016 Banken er til stede i landets mest interessante markedsområde Oslo og Akershus har et kunnskapsintensivt næringsliv, Europas høyeste

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap

Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Bank 1 Oslo Regnskap 2. kvartal God underliggende drift og lave tap Oslo, 12. august Bank 1 Oslo (konsern) Første halvår med høyere netto renteinntekter og bedring i provisjonsinntekter og kostnader Resultat

Detaljer

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010

Sparebanken Hedmark. 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 1. Halvår 2010 Sparebanken Hedmark 27 bankkontorer i Hedmark Sparebanken Hedmark har bankkontor i 20 av 22 kommuner i Hedmark Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011

Regnskap 2. kvartal 2011. Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap 2. kvartal 2011 Olav Arne Fiskerstrand 11. august 2011 Regnskap Innhold Om Sparebanken Møre Resultat Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER tap og tapsutsatte 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 3. KVARTAL og 9Mnd 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Postadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Besøksadresse: Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: post@bjugn-sparebank.no Web: www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017.

Årsregnskap Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Årsregnskap 2016 Foreløpig årsregnskap 2016, styrebehandlet 14. februar, fastsettes i generalforsamling 28. februar 2017. Året 2016 Meget godt resultat Vekst i driftsinntekter og godt breddesalg God underliggende

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1.

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Reduserte kostnader RESULTATER Økning tap og tapsutsatte 2. KVARTAL og 1. sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 2. KVARTAL og 1. HALVÅR 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap og tapsutsatte Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra

Detaljer

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013

SPAREBANKEN SØR. Vekst Rentenetto. Provisjonsinntekter. Reduserte kostnader RESULTATER. Økning tap. 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 SPAREBANKEN SØR @ Vekst Rentenetto RESULTATER 4. KVARTAL og FORELØPIG 2013 % Provisjonsinntekter Reduserte kostnader Økning tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal

Detaljer

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015

Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 Investorpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2015 - Sterk underliggende drift Adm. dir: Arild Bjørn Hansen Viseadm dir/cfo: Lillian E. Lundberg 1 SpareBank 1 Østfold Akershus Markedsområde

Detaljer

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA

KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA FØRSTE KVARTAL 2002 KONSERNET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA BNbank er Norges fjerde største forretningsbank og datterselskapet BNkreditt er landets største kredittforetak for finansiering av næringseiendom

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013

sparebanken SØR Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter Kostnader RESULTATER Reduserte tap 1. KVARTAL 2013 sparebanken SØR @ Vekst Rentenetto Provisjonsinntekter RESULTATER 1. KVARTAL 2013 % Kostnader Reduserte tap Sparebanken SØR 1825 Sparebanken Sør har sin opprinnelse fra 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010

Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 Bank 1 Oslo Regnskap 1. kvartal 2010 God start på 2010 Oslo, 29. april 2010 Bank 1 Oslo skilt ut fra SpareBank 1 Gruppen med virkning fra 1.1.10 Bank 1 Oslo ble fra 1.1.10 direkte eid av SpareBank 1- bankene

Detaljer

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør

Bank 1 Oslo Akershus. Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag. 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus Presentasjon SB1M kapitalmarkedsdag 18. August 2015 Geir-Egil Bolstad, Finansdirektør Bank 1 Oslo Akershus konsern - regnskap første halvår 2015 Resultat før skatt: 183 mill. kroner

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Morbank 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23 997 21 397 46 643 43 365 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2017

Rapport 3. kvartal 2017 Rapport 3. kvartal 2017 NØKKELTALL Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 68,3 % 74,0 % 73,2 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 9,6 % 2,4

Detaljer

EGENKAPITALBEVISSEMINAR

EGENKAPITALBEVISSEMINAR EGENKAPITALBEVISSEMINAR Oslo 20. oktober 2015 Odd Einar Folland, adm. direktør Steinar Sogn, finansdirektør «Lokal verdiskaping i 180 år, 1835-2015» 2 Bankens markedsområde 3 4 5 6 7 Markedsfordeling regioner

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016

ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER. 1. kvartal 2016 ØKONOMISK UTVIKLING I NORSKE BANKER 1. kvartal 2016 1 Nøkkeltall 1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Alle banker Sparebanker Øvrige banker 2016 2015 2016 2015 2016 2015 Netto renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer