FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROLAND KOMMUNE. Møteinnkalling"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet1 Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 Møtested Agder Supply AS Blakstadheia Forfall meldes til sentralbord i Froland kommune, , som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Det vil bli orientering på Agder Supply AS, Blakstadheia Industriområde fra kl 08:30 kl 10:00. Formannskapsmøtet starter kl 10:00 i kommunestyresalen. Orienteringer Kommuneplanen Budsjett / økonomiplan Eventuelt Sakskart Saksnr PS 09/42 PS 09/43 PS 09/44 PS 09/45 PS 09/46 Tittel Gnr. 9 Bnr. 6 - Langemyr - fradeling av boligtomt. Gnr. 99 Bnr. 1 - Øynaheia - fradeling av parkeringsarealer. Gnr. 8 Bnr. 6 - Trollmonen - fradeling av boligtomter. Dispensasjonssøknad? utslippstillatelse fra fritidsbolig på eiendommen gnr 72 bnr 65 Killane Vedtak om veinavn Blakstadheia industriområde

2 Saksframlegg Dato Referanse /803 Vår saksbehandler Svein Lauvrak, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 09/42 Formannskapet GNR. 9 BNR. 6 - LANGEMYR - FRADELING AV BOLIGTOMT. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet kan ikke se at omsøkt deling vil komme i konflikt med de interessene LNFformålet i kommuneplanen er ment å ivareta. I medhold av planloven 19-1 dispensres det fra plankravet i kommuneplanen. Dispensasjonen gjelder både fradeling av tomt og oppføring av bolig. Vedlegg: (Vedlegg merket med (T) er trykket og legges ved innkallingen) 1. Søknad om deling av grunneiendom 2. Gjenpart av nabovarsel 3. Kart i målestokk 1:2000 med parsellen inntegnet (T) 4. Søknad om dispensasjon fra plankrav og LNF-formålet (T) 5. Klaro Renseanlegg Norge AS prosjektering av kloakkanlegg 6. Situasjonsplan og tegninger av planlagt bolig 7. Kopi av kommuneplanen med parsellen avmerket (T) 8. Uttalelse fra fylkesrådmannen, planavdelingen 9. Uttalelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling Bakgrunn: Det søkes om tillatelse til å dele fra en parsell på ca. 1,0 daa på Langemyr som skal brukes til boligtomt for Mona og Kjetil Sørby. Saksfremstilling: Parsellen ligger i uregulert område og er i kommuneplanen vist som LNF-område. Oppføring av bolig i disse områdene kan ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Det søkes derfor om dispensasjon fra plankravet. Dispensasjonssøknaden gjelder både fradelingen og oppføring av boligen. Planavdelingen hos fylkesrådmannen har sendt melding om at tiltaket ikke berører regionale interesser og kommer ikke til å gi noen uttalelse. Fylkesmannens miljøvernavdeling skriver i sin uttalelse: Miljøvernavdelingen har vurdert tiltaket til ikke å være i strid med nasjonale og/eller regionale interesser og har på den bakgrunn ikke vesentlige merknader til saken. Kommunen må foreta en konkret vurdering av om dispensasjon bør gis, herunder vurdere eventuelle konsekvenshensyn med tanke på andre saker. Vi presiserer at kommunen skal ivareta lokale miljøverninteresser. Vurderinger: Da søknaden er kommet inn etter skal den behandles etter ny planlov. I lovens 19-2 står det:

3 Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1 8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. I dette tilfellet har både fylkesrådmannen og fylkesmannens miljøvernavdeling uttalt at tiltaket ikke er i strid med nasjonale eller regionale interesser. De hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen blir neppe vesentlig tilsidesatt om dispensasjon gis i dette tilfellet. Ulempene ved å gi dispensasjon blir små. Rett utskrift: Froland,

4 Saksframlegg Dato Referanse /848 Vår saksbehandler Svein Lauvrak, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 09/43 Formannskapet GNR. 99 BNR. 1 - ØYNAHEIA - FRADELING AV PARKERINGSAREALER. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet kan ikke se at omsøkt deling vil komme i konflikt med de interessene LNFformålet i kommuneplanen er ment å ivareta. Behovet for å utvide parkeringsarealet ved Øynastua er stort, og ulempene ved tiltaket er minimale. Tiltaket får neppe noen konsekvenser for andre saker. I medhold av planloven 19-1 dispenseres det fra plankravet i kommuneplanen slik at tiltaket kan gjennomføres. Vedlegg: (Vedlegg merket med (T) er trykket og legges ved innkallingen) 1. Søknad fra Nils Haugaas om tillatelse til eiendomsdeling 2. Beskrivelse av tiltaket 3. Ortofoto som viser det omsøkte arealet (T) 4. Uttalelse fra fylkesrådmannen, planavdelingen 5. Uttalelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling 6. Uttalelse fra vegvesenet Bakgrunn: Hensikten med delingen er å utvide parkeringskapasiteten ved Øynastua. Dette gjøres ved å breddeutvide fylkesvegen mellom avkjørselen til Øynastua og vegen til Espestøl med 10 meter. Saksfremstilling: Arealet er i kommuneplanen vist som LNF-område. Tiltaket krever derfor dispensasjon fra kommuneplanen dersom det skal godkjennes. Planavdelingen hos fylkesrådmannen uttaler at de ser positivt på at det gjøres tiltak for å bedre parkeringsforholdene på Øynaheia. Ut over det berører ikke tiltaket i vesentlig grad regionale interesser. Fylkesmannens miljøvernavdeling skriver i sin uttalelse: Miljøvernavdelingen har vurdert tiltaket til ikke å være i strid med nasjonale og/eller regionale interesser og har på denne bakgrunn ikke vesentlige merknader til saken. Kommunen må foreta en konkret vurdering av om dispensasjon bør gis, herunder vurdere eventuelle konsekvenshensyn med tanke på andre saker. Vi presiserer at kommunen skal ivareta lokale miljøverninteresser. Vegvesenet godkjenner at utvidelsen av fylkesvegen blir gjennomført. Vurderinger: Da søknaden er kommet inn etter skal den behandles etter ny planlov.

5 I lovens 19-2 står det: Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1 8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker. I dette tilfellet har både fylkesrådmannens planavdeling og fylkesmannens miljøvernavdeling uttalt at tiltaket ikke er i strid med nasjonale eller regionale interesser. De hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen blir neppe vesentlig tilsidesatt om dispensasjon gis i dette tilfellet. Fordelene ved å utvide parkeringsarealet blir klart større enn ulempene ved å gi dispensasjon. Rett utskrift: Froland,

6 Saksframlegg Dato Referanse /378 Vår saksbehandler Svein Lauvrak, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 09/44 Formannskapet GNR. 8 BNR. 6 - TROLLMONEN - FRADELING AV BOLIGTOMTER. Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet viser til kommuneplanens tekstdel der det fremgår at kommunen ønsker å tillate spredt boligbygging der forholdene ligger til rette for det utenom de sentrale delene av kommunen. I dette tilfellet kommer de omsøkte parsellene ikke i konflikt med de interessene LNF-formålet er ment å ivareta. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon er derfor til stede. I medhold av plan- og bygningslovens 7 dispenseres det derfor fra kommuneplanens arealdel. De planlagte boligene må plasseres minst 50 meter fra Songeelva. Vedlegg: (Vedlegg merket med (T) er trykket og legges ved innkallingen) 1. Søknad datert fra Jan Sagedal om deling av grunneiendom. 2. Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra Fv Uttalelse fra Fylkesmannen, miljøvernavdelingen (T). 4. Godkjenning etter jordloven. 5. Kartkopi i målestokk 1:2000 med parsellene inntegnet (T). Bakgrunn: Jan Sagedal søker om tillatelse til å dele fra to parseller på Trollmonen som skal brukes til boligtomter. Området er uregulert og i kommuneplanen vist som LNF-område. Videre er det langs Songeelva en byggeforbudssone på 50 meter. Saksfremstilling: Parsellene ligger i et område der allmennhetens interesser i liten grad blir berørt. Det ligger fra før to boliger i området. Avstanden fra tomtene til Songeelva blir 20 og 30 meter. Boligene kan plasseres utenfor byggeforbudssonen. Eksisterende adkomsvei skal brukes og vegvesenet har gitt tillatelse til utvidet bruk av avkjørselen. Det er gitt utslippstillatelse basert på minirenseanlegg. Miljøvernavdelingen fraråder at det gis dispensasjon for fradeling av boligtomter som omsøkt. Kommunen må ved vurdering av om dispensasjon bør gis legge særlig vekt på landskaps- og konsekvenshensyn samt allmennhetens ferdsels- og friluftsinteresser. Planavdelingen hos fylkesrådmannen har sendt melding om at tiltaket ikke berører regionale interesser. De kommer derfor ikke til å gi noen uttalelse.

7 Vurderinger: Søknaden er sendt kommunen før 1. juli og skal behandles etter 7 i den gamle plan- og bygningsloven. Kommunen kan dispensere fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven når særlige grunner foreligger. Det beror på en skjønnsmessig vurdering om dispensasjon skal gis. Særlige grunner vil etter lovmotivene foreligge dersom de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta ikke blir skadelidende dersom dispensasjon gis. LNF-formålet skal fremme landbruks-, natur- og friluftsinteresser. Dersom disse hensynene blir skadelidende om dispensasjon innvilges, foreligger det normalt ikke særlige grunner. I dette tilfellet blir neppe noen av disse hensynene skadelidende om dispensasjon innvilges. Det er et ønske fra kommunen å tillate spredt boligbygging der forholdene ligger til rette for det utenom de sentrale delene av kommunen. Rett utskrift: Froland,

8 Saksframlegg Dato Referanse /219 Vår saksbehandler Ole Tom Ørnevik, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 09/45 Formannskapet DISPENSASJONSSØKNAD? UTSLIPPSTILLATELSE FRA FRITIDSBOLIG PÅ EIENDOMMEN GNR 72 BNR 65 KILANE Rådmannens forslag til vedtak: Innenfor reguleringsområde Skripland gnr 72 bnr 1 tillates tett tank som enklere løsning fram til tilfredsstillende fellesordninger er etablert. Det tillates å legge inn vann fordi kommunen anser løsningen med tett tank som fullgod handtering av kloakken. Administrasjonen pålegges å behandle utslippssøknaden fra eiendommen gnr 72 bnr 65 etter forurensingsloven og de krav som stilles i kommunens slamforskrift. Vedlegg: (Vedlegg merket med (T) er trykket og legges ved innkallingen) Ingen. Bakgrunn: Reguleringsbestemmelsene for Skripeland gnr 72 bnr 1 sier 2.9 følgende: Hyttene skal planlegges med sikte på full sanitær standard, basert på felles drikkevannsforsyning og felles avkloakkering. Det skal tillates enklere løsninger fram til tilfredsstillende fellesordninger er etablert. Ved framtidig innlegging av vann, skal avløp renses etter de til enhver tid gjeldende forskrifter. Det er ikke tillatt å legge inn vann i hyttene før det er gjennomført full kloakkering av området. Det er mottatt utslippssøknader fra fritidsboliger i byggefeltet Kilane med utslipp til tett tank, bl.a. fra Abraham Birkeland gnr 72 bnr 65. Søknadene utløser tolkningsspørsmål og formannskapet bes avklare grensene. Saksfremstilling: Søker og eieren av fritidseiendommen gnr 72 bnr 65 søker om utslippstillatelse fra hans fritidsbolig og til tett tank. Det fremkommer av søknaden at han skal installere vannklosett. Søkeren opplyser at anlegget er midlertidig og at han selvsagt vil koble seg til et fellesanlegg når dette er etablert. Søknaden åpner for tolkning av reguleringsbestemmelsen 2.9. Administrasjonen vedgår at man har gitt utslippstillatelse for tett tank for andre fritidseiere i samme område. Vurderinger: Intensjonen med reguleringsbestemmelsen er at det på sikt skal bli såpass økende behov for et felles vann- og avløpsanlegg at fritidsbolig eierne selv organiserer og anlegger slikt anlegg.

9 Slik administrasjonen tolker første setningen av reguleringsbestemmelsen må fritidsboligene kunne oppføres med installert røropplegg for både vann og avløp, slik at det enkelt kan tilkobles fellesanlegg når dette måtte kunne bli etablert. Å vente med installeringen inntil et fellesanlegg er etablert er både tungvint, kostnadsøkende og urimelig. Hva som menes med enklere løsning er administrasjonen usikker på. Er dette installering av biodass? Vil man kunne si at tett tank er en enklere løsning, selv om det igjen medfører tilkobling av en vannkilde (og kanskje i strid med reguleringsbestemmelsens siste setning). Utslipp til tett tank er (selv om det er mye omdiskutert og beskyldninger om bevist/ubevist lekkasje) akseptabelt løsning i henhold til forurensingsloven. Det er nærliggende å tro at bestemmelsens siste setning at med gjennomført full kloakkering menes felles renseanlegg, men dersom man mener fullgod behandling av kloakk, vil tett tankløsning også sies å gjøre det. Kommunen har kontroll med utslipp, siden dette er et søknadspliktig tiltak både ihht. plan- og bygningsloven og forurensingsforskriften. Derimot har ikke kommunen samme kontrollen med innlagt vann fordi borre etter drikkevannskilde, normalt ikke er et søknadspliktig tiltak. Kontrollen kommunen har om det er lagt inn vann eller ikke i dette området, avhenger av om den enkelte fritidsboligeier er så observant at han søker dispensasjon fra siste setning i denne reguleringsbestemmelsen. Har man først borrebrønn og ferdig installert røropplegg i fritidsboligen vil det være urimelig at man ikke skal kunne tilkoble seg drikkevannskilden. Selvsagt vil presse for å få etablert en fellesløsning for vann- og avløpshandtering bli noe svekket med anlegg av tett tank. Men som følge av kommunens slamforskrift vil anlegg med tett tank bli pålagt abonnement til kommunal tømmeordning og med et minimum av tømming hvert år. Det vil i det lange løp bli en dyr ordning. Derimot vil en fellesanlegg driftmessig bli en langt billigere løsning der tømmingen skjer mer etter behov (minimum annen hvert år) og kostnaden blir fordelt mellom flere. Slik sett mener administrasjonen at presset mot en fellesløsning opprettholdes selv om man tillater anlegg med tett tank. Rådmannen fremmer derfor forslag til vedtak at man tillater tett tank som en midlertidig enklere løsning fram til tilfredsstillende fellesordning er etablert. Da vil man kunne planlegge å installere full sanitærteknisk anlegg i fritidsboligen. Det sanitærtekniske anlegget vil man umiddelbart kunne ta i bruk. Kommunen vil således ha full oversikt og kontroll over sanitærteknisk anlegg via søknad om tillatelse til tiltak ihht. pbl og via søknad om utslippstillatelse ihht. forurensingsforskriften. Miljømessige konsekvenser Ingen Økonomiske konsekvenser Ingen Administrative konsekvenser Anleggene blir pålagt abonnement til kommunale tømmeordningen og avgiftsbelastet der etter. Renovatøren vil ha jevnlig tilsyn og vil kunne rapportere til kommunen ved oppservert avvik. Rett utskrift: Froland, Sendes:

10 Saksframlegg Dato Referanse /899 Vår saksbehandler Sigurd Ahlmann Jensen, tlf Saksgang: Saksnr Utvalg Møtedato 09/46 Formannskapet VEDTAK OM VEINAVN BLAKSTADHEIA INDUSTRIOMRÅDE Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 til vedtak: Navn på veien i eksisterende industriområde på Blakstadheia blir Første industrivei. Navn på veien i planlagt industriområde på Blakstadheia blir Andre industrivei. Alternativ 2 til vedtak: Forslag fra næringsforeningen. Er ikke klart i skrivende stund. Vedlegg: (Vedlegg merket med (T) er trykket og legges ved innkallingen) Bakgrunn: Det er på tide med adressering på Blakstadheia industriområde. Veinavn må formelt vedtas politisk. Det bør i samme omgang også vedtas veinavn for det nye planlagte industriområdet i forlengelsen sørvestover. Saksfremstilling: Det foreslås at det blir to veinavn her, ett for det eksisterende, og ett for det nye området. Deretter kan administrasjonen foreta adressering med veinr. Det kan også settes opp veiskilt.

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Klagenemnda Kommunestyresalen 09.01.2013 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 23/65 - Klage på søknad om utslippsttillatelse tett tank/jets - fritidsbolig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00

Tileggssaksliste. Møteinnkalling. Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Møteinnkalling Formannskapet 17.03.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg 10.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer