KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT?"

Transkript

1 KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? Finansiell eigendelar og gjeld - kontantar og bankinnskot - utlån og innlån - sertifikat og obligasjonar - aksjar, eigenkapitalbevis og andelar - verdipapirfond - derivat med finansielt oppgjør 5

2 EKSEMPLER PÅ DERIVATER MED FINANSIELT OPPGJØR - opsjonar - rente- og valutabytteavtaler - bytteavtaler med framtidig oppstart - framtidige renteavtaler - terminkontraktar - teikningsrettar - andre termin- og futurekontraktar 6

3 KONSEKVENS AV SIKRINGSBOKFØRING Sikring Generelt ingen rekneskapsføring av urealiserte verdiendringar på sikringsinstrumentet i sikringsperioden Ikkje sikring Hovudregel LVP Verkeleg verdi for MFO. 7

4 KVA ER SIKRING? I notat om de grunnleggende prinsippene er det spesielt nevnt at når urealisert tap er sikra, skal urealisert gevinst og tap regnskapsføres i same periode. Eksempel: Avbetalingsavtale i Euro med forfall kvart månad i 1 år. (valutarisiko?) Valutarisikoen kan sikrast ved at ein kjøper tilsvarande mengde Euro på same tidspunktet eller inngår ein terminkontrakt om kjøp av euro på forfallstidspunkta. Ved auke i valutakursen vil gjelda auke, men også verdien på terminkontrakten. LVP: Auke i gjeld rekneskapsføres, mens tilsvarande auke i terminkontrakten (aktiva) ikkje kan rekneskapsførast. Sikring: Urealiserte verdiendringar rekneskapsføres ikkje. 9

5 KONTANTSTRAUMSIKRING / VERDISIKRING Kontantstraumsikring: Eksempel: Renta på lån med flytande rente kan sikrast til ei fast rente med finansielle instrument som SWAP eller FRA etc. (mottek flytande rente og betalar fast) Verdisikring Eksempel: Kommunen legg ut eit obligasjonslån med fast rente i 10 år. Dersom ein i staden ynskjer flytande rente på heile eller delar av lånet, kan ein samtidig inngå ein SWAP der ein mottek tilsvarande fastrente og betalar flytande rente. 10

6 KONTANTSTRAUMSIKRING / VERDISIKRING 11

7 SIKRINGSRELASJON Ein sikringsrelasjon kan etablers ikkje berre for ein enkelt eigendel, gjeld eller transaksjon, men også for ein portefølje av slike. Et sikringsinstrument kan normalt ikkje ha lengre løpetid enn sikringsobjektet. Det er strengare krav til samanfall i løpetid for verdisikring enn for kontantstrømsikring. Ved kontantstrømsikring for ein portefølje er det av praktiske årsaker ikkje noe krav om samanfall i løpetid på sikringsinstrument og sikringsobjekt. 12

8 OBLIGASJON M/KUPONGRENTE KONTANTSTRAUMSIKRING AV BANKINNSKOT Fast rente ,5 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % Nibor rente 4 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % Bankinnskudd: NIBOR Rente VV Kontantsikring Swap: NIBOR -40,00-40,00-30,00-30,00-30,00 Fast 3,5% 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Verdi 1.1. VV ,00-53,19-40,85-27,89-14,29 0,00 Finansinntekt sikring 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Obligasjon 0,00 3,5% Obligasjon 5 år VV ,00 946,81 959,15 972,11 985, ,00 Rente 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 Verdiendring -53,19 12,34 12,96 13,61 14,29 Finansinntekt -18,19 47,34 47,96 48,61 49,29 13

9 OBLIGASJONAR TIL FORFALL SOM SIKRING Ingen rekneskapsføring av verdiendringar med bakgrunn i renteendringar. OBS Verdinedgang på grunn av endra risiko t.d. kredittrisiko må rekneskapsførast. Over- / Underkurs balanseføres og avskrives lineært over attståande laupetid. Inntekts- /utgiftsføring av over- / underkurs blir ein korreksjon av kupongrenta til marknadsrente på kjøpstidspunktet. Overgangsbestemmingar Eksisterande «Obligasjonar til forfall» ført som anleggsmiddel, føres over til omløpsmidlar og pålydande innteksføres i investeringsrekneskapen. 14

10 OPSJONAR SOM SIKRING Netto utferda opsjonar (seld opsjon) kan ikkje vera sikring. Kjøpt opsjon kan vera sikring. (Mot betaling kan ein sikra at renta på lån ikkje blir høgare enn.. Eller at renta på innskot ikkje blir lågare enn.) Opsjonspremien må balanseførast og vurderast ut frå LVP ved kvart årsskifte. (Lineær nedskriving kan vera ein metode for beste estimat) Sidan det er sikring vil ikkje urealiserte verdiendringar rekneskapsførast. 15

11 ENDRING AV AVTALE Ved endring av eit sikringsinstrument vil sikringen gå ut dersom endringa i avtalen er vesentlig. vilkåra er minst 10 % forskjellig frå løpetida eller noverdien av den gjeldande avtalen. Utgifter og inntekter knytt til endring av avtalen rekneskapsføres i endringsåret. Dersom gevinst eller tap ved vesentlig endring av sikringsinstrument innarbeidast i det nye sikringsinstrumentet skal gevinst eller tap tilbakeføres over løpetida på det nye instrumentet. Tilsvarande for av fastrentelån jfr. endring av KRS 3 17

12 ENDRING AV RENTEAVTALE Overkurs Fastrente 5% Rentenedgang til 4% Endra avtale til 4,5% FRA 4%

13 REKNESKAPSFØRING VED AVSLUTTA SIKRING Sikringsrelasjonen kan bli avslutta fordi sikringsobjektet eller sikringsinstrumentet vert selt, vert vesentlig endra, forfell eller går ut. Eller sikringsrelasjonen ikkje lenger er effektiv. Når sikringsobjektet fell burt skal tap eller gevinst ved transaksjonen i sin heilheit rekneskapsføres i driftsregnskapet på tidspunktet sikringa vert avslutta Når sikringsinstrumentet fell burt skal også tap eller gevinst rekneskapsføres i driftsregnskapet på tidspunktet sikringa vert avslutta 19

14 REGNSKAPSFØRING VED OPPHØR AV SIKRING EKSEMPEL: Flytande rente på langsiktig gjeld er sikra med SWAP som går ut. Det er normalt ingen gevinst eller tap som skal førast Flytande rente på langsiktig gjeld er sikra med SWAP som vert avslutta før forfall. Over- eller underkurs vert rekneskapsført på tidspunktet sikringa fell burt. Obligasjonslån med fast rente er verdisikra med SWAP, obligasjonslånet og SWAP en blir avslutta. Over-/underkurs på lån og SWAP skal førast i drift på same tidspunkt. Differansen skal vera tilnærma null. Vert ikkje SWAP en og avslutta må den førast i balansen etter LVP med tilsvarande føring i driftsrekneskapet. 20

15 KRAV FOR SIKRINGSBOKFØRING Utgangspunktet for rekneskapsmessig sikring er at det eksisterer en økonomisk sikring. Før ein rekneskapsmessig sikring begynner, og så lenge den varer ved, skal det eksistere sikringsdokumentasjon: Kva type risiko som skal sikrast Om det er en kontantstrømsikring eller en verdisikring Kva sikringsobjekt(er) som skal sikrast, Kva sikringsinstrument som skal brukast Formålet med sikringen Sikringseffektiviteten 22

16 NOTEKRAV Noten skal minst gi informasjon om: a) Kva finansielle instrument som er med i sikringsrelasjonane b) Kva type risiko som er sikra og formålet med sikringen c) varigheten av sikringane d) verdien på sikringsinstrumentet e) forankring i kommunens finansreglement 23

17 IKKJE SIKRING Rekneskapsføringstidspunkt Første gang Seinare verdiendringar Klassifisering (KRS 1) Anleggsmiddel / omløpsmiddel / kortsiktig gjeld / langsiktig gjeld MFO, LVP Verdsetting Anskaffingskost og opptakskost (KRS 2) 24

18 VERDSETTING BALANSEVERDI Finansielle omløpsmidlar lågaste verdis prinsipp Marknadsbaserte finansielle omløpsmidlar verkelig verdi (marknadsverdiprinsippet). Finansielle forpliktingar høgaste verdis prinsipp Derivat med finansielt oppgjør som ikkje er sikring Som ovanfor, men skjeldan MFO Samansette finansielle instrument Den enkelte del må identifiserast og verdsettas kvar for seg 27

19 VERDSETTING AV FRA FRA = SWAP med framtidig oppstart Verdi = nåverdi av framtidige kontantstraumar. Renteauke gir ein positiv verdi for den som betalar fastrente og negativ verdi for den som mottek fastrente. På kontraktstidspunktet er verdien normalt 0,- Kontantstraum på kontraktstidspunktet er i realiteten eit lån og avdraga er forskjellen mellom avtalt fastrente og marknadsrente på kontraktstidspunktet. FRA er både rettigheit og plikt til å inngå renteavtalen. Dersom den eine part berre har rettigheit, men ikkje plikt til å inngå renteavtalen er det ein «SWAPSJON» 29

20 VERDSETTING AV SWAPSJON SWAPSJON er eit samansett finansielt instrument (SWAP og opsjon) som må verdsettast kvar for seg. Inngangsverdi: SWAP (normal 0,-) og opsjonspremie. Seinare verdi: ved uendra rente vil opsjonspremien gå mot null. Når fastrenta avvik frå marknadsrenta vil SWAP en få ein verdi medan opsjonspremien framleis går mot null. 30

21 31

22 32

23 33

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Utkast til ny standard KRS 11 Hva vil dagen bringe? Om standarden og instrumentene Avtaletidspunktet Verdsettelse Fastrenteobligasjoner Derivater og opsjoner

Detaljer

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Ørjan Agdesteen 19. September 2011 Agenda Kort om finansielle instrumenter God regnskapsskikk (GRS) og renteswaper Rammeverk Regnskapsloven Forskrift om årsregnskap

Detaljer

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS AGENDA KRS 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser Lån Utdeling

Detaljer

KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015

KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015 KOMØKNETT Sør-Trøndelag - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015 FINANSinnkjøp AS Frittstående rådgivingsselskap uavhengig kompetanse Tilbyr kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter uavhengig

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 4 // 2013 // 68. årgang Les mer om: // Finansielle eiendeler og forpliktelser - utkast til ny regnskapsstandard // Kontroll i et demokratisk perspektiv // Bruk av åpenhetsrapport

Detaljer

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite

KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER Ingvar Linde Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite BAKGRUNN FOR GOD KOMMUNAL REKNESKAPSSKIKK KL 48 nr 1. Årsregnskapet

Detaljer

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15

Finansreglement. Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 Finansreglement Vedtatt av kommunestyre 15. juni 2015 i sak 44/15 INNHOLD 1 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGAR FOR FINANSFORVALTNINGA... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Målsettingar... 3 1.3 Rammer for reglementet...

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning - perla ved Sognefjorden - Reglement for finansforvaltning Balestrand kommune Utkast av 12.08.2011 Balestrand kommunestyre xx.xx.xx REGLEMENT FOR BALESTRAND KOMMUNE SI FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT)

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning

MELAND KOMMUNE. Reglement for finansforvaltning MELAND KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedteke i kommunestyret 06.05.2015, sak 38/2015 Innhold 1 Finansreglementet sitt virkeområde og formål... 2 2 Heimel og tidsrom... 2 2.1 Heimel... 2 2.2 Tidsrom...

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer