Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsføring av finansielle instrumenter"

Transkript

1 Regnskapsføring av finansielle instrumenter Fagtreff for regnskapsrevisorer Av Ailin Aastvedt telemarksforsking.no Telemarksforsking

2 Ny standard KRS 11 Organisering Faglig bistand og skrivere Jan Petter Jørgensen Ailin Aastvedt Referansegruppe Even Vaboen, KRD Eivind Hansen, Halden kommune (NKK) Christian Vegard Dahl, Bærum kommune (KS) Aglaia Nilsen, Bærum kommunerevisjon (NKRF) telemarksforsking.no Telemarksforsking 2

3 Fremdrift standard Oppstart: mars 2012 Fagkomité: 29.8 og og? Styrevedtak: april 2013? Høring før foreløpig standard Kurs i april/mai Gardermoen Trondheim Bergen Skien Stavanger Tromsø Molde telemarksforsking.no Telemarksforsking 3

4 Hva ble vi bedt om å gjøre? Mål prosjekt Gi veiledning til hvordan finansielle instrumenter skal behandles i regnskapet Kartlegging: Hvilke finansielle instrumenter bruker kommunene? Resultat av arbeidet: Egen standard for finansielle instrumenter Vurdere endringer i andre standarder som omhandler finansielle instrumenter, eks KRS 1 (klassifisering) og 2 (anskaffelseskost). telemarksforsking.no Telemarksforsking 4

5 Hvilke typer derivater? Antall Prosent Valutaterminkontrakter 3 8,3 Salg av opsjoner 4 11,1 Kjøp av opsjoner 1 2,8 Rentebytteavtaler 33 91,7 Valutabytteavtaler 0 0,0 Bytteavtaler med fremtidig oppstart 7 19,4 Andre bytteavtaler (swaps) 3 8,3 Fremtidige renteavtaler (FRA) 9 25,0 Andre termin-/futureskontrakter 0 0,0 Swapsjoner 8 22,2 Andre produkter/instrumenter med innebygde derivater. 1 2,8 Annet 1 2,8 telemarksforsking.no Telemarksforsking 5 I alt ,0

6 Hvilke typer sikringsinstrumenter benytter kommunen/har kommunen benyttet? Respon denter Prosent Rentebytteavtaler 70 76,1 % Fremtidige renteavtaler (FRA) 19 20,7 % Andre bytteavtaler (swaps) 17 18,5 % Annet 11 12,0 % Swapsjoner 11 12,0 % Valutaterminkontrakter 11 12,0 % Bytteavtaler med fremtidig oppstart 9 9,8 % Salg av opsjoner 6 6,5 % Andre produkter med innebygde derivater. 2 2,2 % Kjøp av opsjoner 2 2,2 % Andre termin-/futureskontrakter 0 0,0 % Valutabytteavtaler 0 0,0 % I alt AILIN AASTVEDT 92 telemarksforsking.no 100,0 % 6 Telemarksforsking

7 Sikring Har kommunen bokført sikringstransaksjonene som sikring? Respondenter Prosent Ja 7 8,9% Nei 51 64,6% Vet ikke 21 26,6% I alt ,0% telemarksforsking.no Telemarksforsking 7

8 Sikring Hvorfor har ikke kommunen bokført sikringen som sikring? Respondenter Prosent Ingen sikringsbokføring i kommuneregnskapet 36 73,5% Ikke tilstrekkelig sikringseffektivitet 2 4,1% Ikke tilstrekkelig sikringsdokumentasjon 2 4,1% Annet, forklar: 10 20,4% I alt ,0% telemarksforsking.no Telemarksforsking 8

9 Oppbygging standard 1. Innledning og bakgrunn 2. Regelverk 3. Drøftelse Regnskapsføringstidspunkt Verdsettelse Sikring Presentasjon og noteopplysning 4. Anbefaling Vedlegg A. Veiledning til anvendelse B. Eksempler på regnskapsføring telemarksforsking.no Telemarksforsking 9

10 Hvilke finansielle instrument? FINANSIELT INSTRUMENT Primært finansielt instrument - Aksjer - Verdipapirfondsandeler - Obligasjoner - Lån Avledet finansielt instrument - Derivat - Terminkontrakter - Opsjoner - Bytteavtaler (swaps) - Fremtidige renteavtaler (FRA) m.m. Utgangspunkt: -Økonomiske realiteter ikke kontantstrømmer bør være avgjørende for regnskapsføringen -Regnskapsreguleringen bør stimulere til enkle produkter, ikke omvendt telemarksforsking.no Telemarksforsking 10

11 Hvilke finansielle instrument? Finansielle instrument telemarksforsking.no Telemarksforsking 11

12 Eksempler typer instrument Derivater med finansielt oppgjør opsjoner rente- og valutabytteavtaler bytteavtaler med fremtidig oppstart fremtidige renteavtaler terminkontrakter tegningsretter andre termin- og futurekontrakter Sammensatte finansielle instrument Aksjeindekserte obligasjoner Swapsjoner telemarksforsking.no Telemarksforsking 12

13 Avgrensning virkeområde Bare eiendeler og forpliktelser som er klassifisert som omløpsmidler eller kortsiktig gjeld Dette innbærer at først må gå til KRS 1 for å finne ut hvordan klassifisere, så gå til denne standard for å finne løsning Omløpsmidler Knyttet til kommunens vare og tjenesteproduksjon Innen ett års løpetid Finansielt motiverte investeringer, Uavhengig av tidshorisont Kortsiktige forpliktelser ikke lån etter KL 50 eller pensjonsforpliktelser Instrumenter som er knyttet til sikring av langsiktige poster telemarksforsking.no Telemarksforsking 13

14 Forslag til endring nåværende regelverk Fjerne spesialbestemmelse for holde til forfall obligasjoner Kjøp av obligasjoner som kommunen på forhånd har bestemt skal beholdes til forfall; anleggsmidler Over-/underkurs; lineær periodisering løpetid Mangler god begrunnelse? Konsekvenser: Omløpsmiddel eller anleggsmiddel etter vanlige kriterier Klassifisering som anlegg: betinget nedskriving (neppe aktuelt) Anleggsmidler behøver ikke omtales i ny standard Hva med over/underkurs? Som andre kjøpsomkostninger kjøpsomkostninger tillegges eiendelen (KRS 2) telemarksforsking.no Telemarksforsking 14

15 Regnskapsføringstidspunkt Transaksjonstidspunktet Avtaletidspunktet Avtaletidspunkt Det tidspunkt da kommunen forplikter seg til å kjøpe eller selge en eiendel Konsekvens Derivater skal balanseføres på avtaletidspunktet Unntak: sikring Eksempel Kommunen inngår i X1en FRA på kjøp av 6-måneders NIBOR med start september X3 Når skal FRAen regnskapsføres? telemarksforsking.no Telemarksforsking 15

16 Fraregning Finansielle instrumenter føres ut av balansen: når de bortfaller, eller når det foreligger en transaksjon, eller annet forhold som medfører at det vesentligste av risiko og kontroll er overført til en annen part Hva innebærer dette? Ved vesentlige endringer i vilkårene skal avtalen føres ut av balansen Vesentlig bør ses i forhold til endring i nåverdien av avtalen Minst 10 %?? forskjellig fra den diskonterte nåverdien av de gjenværende kontantstrømmene til det opprinnelige gjeldsinstrumentet Hva er konsekvensen av fraregning? Det opprinnelige derivatet føres ut av balansen Det nye derivatet balanseføres til anskaffelseskost Kostnadene ved reforhandling knyttes til den gamle avtalen AILIN AASTVEDT telemarksforsking.no Telemarksforsking

17 Hovedregler verdsettelse 7 og 8 Grunnleggende prinsipper Laveste verdis prinsipp Markedsverdi MFO Sikring Regnskapsforskriften Tolking av forsiktighets- prinsippet telemarksforsking.no Telemarksforsking 17

18 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler (MFO) Kriterier i Regnforskrift 8 1. Klassifisert som omløpsmiddel 2. Inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg 3. Omsettes på børs eller i et regulert marked som nevnt i verdipapirhandelloven 1-3, og 4. Har god eierspredning og likviditet Derivater er ikke MFO Omsettes ikke i et regulert marked med god likviditet Sikringsøyemed handelsportefølje med videresalg AILIN AASTVEDT telemarksforsking.no Telemarksforsking 18

19 Verdsettelse - hovedregler På transaksjonstidspunktet Anskaffelseskost og opptakskost, KRS 2 Inkludert alle utgifter som følger av avtalen Kurtasje, provisjoner, gebyrer, honorar Over-/underkurs og premie ved avtale om derivater Balansedagen Laveste verdis prinsipp/høyeste verdis prinsipp Beste estimat Virkelig verdi for MFO Sikring: egne regler telemarksforsking.no Telemarksforsking 19

20 Verdsettelse derivater Forwards, futures, swaper og lignende På transaksjonstidspunktet - Ingen balanseføring pga VV vanligvis er null ved inngåelse Balansedagen Opsjoner Hovedregel er at verdiendring skal regnskapsføres Laveste verdis prinsipp/høyeste verdis prinsipp Unntak: sikring ingen balanseføring Noteopplysning Virkelig verdi ved inngåelse er opsjonspremie. Denne må identifiseres og balanseføres Periodisering skjer gjennom laveste verdis prinsipp telemarksforsking.no Telemarksforsking 20

21 Eksempel Kommunen inngår i X0 en FRA på kjøp av 6-måneders NIBOR med start september X3 Pr 31.x1 er verdien av avtalen negativ med 30 Oppfyller ikke sikringskriteriene Bokføring K: Kortsiktig gjeld (derivater) 30 D: Finansutgift i drift 30 Notekrav Hvordan virkelig verdi er fastsatt telemarksforsking.no Telemarksforsking 21

22 Sammensatte instrument Kombinasjonsprodukter som består av to eller flere finansielle instrument Kan også være flere derivatinstrument satt sammen (swapsjon) Det enkelte instrument identifiseres og verdsettes separat Et sammensatt finansielt instrument med et innebygd derivat skilles fra vertsinstrumentet på grunnlag av sine uttrykte eller innforståtte vesentlige vilkår Vertsinstrumentet verdsettes til restbeløpet etter at det innebygde derivatet er utskilt Anskaffelseskost vertsinstrument = Sammensatte instrumentets kost virkelig verdi på det innebygde derivatet Eksempel: Anskaffelseskost rentebytteavtalen = kost swapsjon virkelig verdi opsjonselement på transaksjonstidspunktet telemarksforsking.no Telemarksforsking 22

23 Hva er sikring? Regnskapsmessig sikring forutsetter økonomisk sikring intuitiv og rimelig økonomisk begrunnelse for sikringen Økonomisk sikring sikringsinstrument effektivt reduserer virkningen av den sikrede risikoen i sikringsobjektet. Sikringseffektivitet Sikringen skal motvirke endringen i virkelig verdi eller kontantstrømmen fra sikringsobjektet Når verdien på sikringsobjekt går opp, skal verdien på sikringsinstrument gå ned Eks. sikring av renten på låneporteføljen med FRA, rentebytteavtale Vurderes ved inngåelse av avtalen og ved hver balansedag Hjemlet i finansreglementet Rentederivater: hjemlet i kommunens helhetlige gjeldsstrategi telemarksforsking.no Telemarksforsking 23

24 Sikringsobjekt Den posisjonen som sikres Sikring Et sikringsobjekt utsetter kommunen for tapsrisiko fra endringer i virkelig verdi eller fremtidige kontantstrømmer. Må være en identifiserbar og målbar risiko Et sikringsobjekt kan være en eiendel, en forpliktelse, en bindende avtale. Også en portefølje av objekter. Derivater kan ikke være sikringsobjekter Sikringsinstrument Brukes for å sikre verdien på sikringsobjektet Må være et finansielt instrument, men ikke nødvendigvis et derivat. Også innebygde derivater, som er del av et sammensatt instrument, kan være sikringsinstrument. Netto utstedte opsjoner kan ikke være sikringsinstrument telemarksforsking.no Telemarksforsking 24

25 Regnskapsføring ved sikring - Balanseføring? - For: - Bedre oversikt og økt fokus på sikringsinstrument - Mot: - Off-balance utbredt praksis - Enklere - Valgfritt? - Dokumentasjons- og notekrav!!!! telemarksforsking.no Telemarksforsking

26 Regnskapsføring av sikring Kontantstrømsikring Sikringsinstrument Alternativ 1a Balanseført til VV (mot EK) Alternativ 2a og b Verdiendring regnskapsføres ikke Sikringsobjekt Regnskapsføres ikke Regnskapsføres ikke Verdisikring Alternativ 1a og 2a Alternativ 2b Sikringsinstrument Balanseført til VV Verdiendring regnskapsføres ikke Sikringsobjekt BV justeres for endring i VV av sikret risiko Balanserføres til den verdi som reflekterer effekten av sikringen telemarksforsking.no Telemarksforsking 26

27 Rentebytteavtale Hvordan regnskapsføre? Hva er kontrollhandlingene? telemarksforsking.no Telemarksforsking 27

28 Dokumentasjonskrav sikring For hver enkelt sikringsrelasjon må det dokumenteres: hvilken type risiko som skal sikres hvorvidt det er en kontantstrømsikring eller en verdisikring hvilket sikringsobjekt(er) som skal sikres hvilket sikringsinstrument som skal anvendes formålet med sikringen sikringseffektivitet telemarksforsking.no Telemarksforsking 28

29 Bokført til VV? Hvordan fastsatt VV Anskaffelseskost Derivater Notekrav i KRS 11 Hva er virkelig verdi? såfremt virkelig verdi kan fastsettes Sikring hvilke finansielle instrument som inngår i sikringsrelasjonene hvilken type risiko som er sikret og formålet med sikringen varigheten av sikringene mer? telemarksforsking.no Telemarksforsking 29

30 Oppsummering regnskapsføring swapavtaler/derivater Formålet med transaksjonen påvirker regnskapsføring Sikring eller ikke-sikring? Grunnleggende regnskapsprinsipp og vurderingsregler gjelder Anordningsprinsippet og laveste verdis prinsipp Virkelig verdi ved inngåelse er for de fleste derivater null Ingen balanseføring Verdiendring etter inngåelsen avhengig av regnskapsprinsipp LVP/HVP eller sikring Sikring Ingen regnskapsføring av verdiendring på sikringsinstrument Ingen regnskapsføring av sikringsobjekt, ev til den verdi som reflekterer effekten av sikringen (verdisikring) telemarksforsking.no Telemarksforsking 30

31 Send gjerne innspill til: Ailin Aastvedt telemarksforsking.no Telemarksforsking

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Utkast til ny standard KRS 11 Hva vil dagen bringe? Om standarden og instrumentene Avtaletidspunktet Verdsettelse Fastrenteobligasjoner Derivater og opsjoner

Detaljer

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Ørjan Agdesteen 19. September 2011 Agenda Kort om finansielle instrumenter God regnskapsskikk (GRS) og renteswaper Rammeverk Regnskapsloven Forskrift om årsregnskap

Detaljer

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 4 // 2013 // 68. årgang Les mer om: // Finansielle eiendeler og forpliktelser - utkast til ny regnskapsstandard // Kontroll i et demokratisk perspektiv // Bruk av åpenhetsrapport

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015

KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015 KOMØKNETT Sør-Trøndelag - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015 FINANSinnkjøp AS Frittstående rådgivingsselskap uavhengig kompetanse Tilbyr kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter uavhengig

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS AGENDA KRS 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser Lån Utdeling

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak

Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg Veiledning til forskrift om årsregnskap for pensjonsforetak Vedlegg til rundskriv 14/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 4 2 Overordnet om regelverket 4 2.1 Selskapsregnskap

Detaljer

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap

Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Kontantstrømoppstilling Statkraft AS morselskap Beløp i mill. kroner Note 2013 2012 LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skatt -2 363 5 811 Avskrivninger 10

Detaljer

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05. Kommunal regnskapsstandard nr. 2 (revidert) (HU) Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.2014 1 INNLEDNING OG

Detaljer

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Veiledning Veiledning til forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Vedlegg til rundskriv 13/2012 fra Finanstilsynet 2 Finanstilsynet Innhold DEL I GENERELT 5 1 Innledning 5 2 Overordnet om

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2013 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING. Virksomhetens art. Resultatutvikling 2014. Markedsforhold. Balanse og forvaltning Årets rapport 2014 STYRETS BERETNING 2 / 39 Årsberetning 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Kontantstrømoppstilling

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. Kontantstrømoppstilling Foreløpig Norsk RegnskapsStandard (Oktober 1995, revidert juni 2008 1 og desember 2011 2 ) 1. Innledning Denne standard omhandler utarbeidelse og presentasjon av kontantstrømoppstilling. en skal, sammen

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer