Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering. Hvordan forberede seg på overgangen?"

Transkript

1 Nærmere om forslaget til ny regnskapsrapportering for unoterte banker Hvordan forberede seg på overgangen? Høstkonferansen 2012 Sissel Krossøy

2 Hva ønsker jeg å oppnå? Øke kunnskapen om forslaget hvor finner vi forskjellene? Deltakerne skal vite når og hvordan bankene bør arbeide med implementeringen Vise at det ikke er så vanskelig som dere kanskje tror..

3 Agenda Hvor blir det endringer? Oppstillingsplan Finansielle instrumenter Pensjon Noteopplysninger Overgangsregler Delårsregnskap Hvordan bør bankene forberede seg? Tips til prosessen Forslag til tidsplan

4 Oppstillingsplan og egenkapitaloppstilling (viktigste endringer) Fortsatt standardisert oppstillingsplan Resultatoppstillingen: Balansen: Tap klassifiseres sammen med rentenetto Alternativ: Etter andre driftskostnader Utbytteinntekter sammen med verdiendring finansielle instrumenter, dvs. etter provisjonsinntekter/-kostnader Andre resultatkomponenter (utvidet resultat) og totalresultat Finansielle eiendeler og gjeldsposter inndeles etter måleprinsipp» Utlån og fordringer til virkelig verdi» Utlån og fordringer til amortisert kost Krav til standardisert oppstilling over endring i egenkapitalen

5 Andre resultatkomponenter / Totalresultat Nytt resultatbegrep Poster som holdes utenfor ordinært resultat som ikke er en egenkapitaltransaksjon som ikke er endring i regnskapsprinsipp eller korrigering av feil Resultat før andre resultatkomponenter Andre resultatkomponenter: Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger Øvrige Skatt på andre resultatkomponenter Totalresultat for regnskapsåret

6 Finansielle instrumenter Bankene kan velge å benytte utlånsforskriften (ref. forslag til forskrift 3-2 tredje ledd ) Forventet implementeringsdato for IFRS 9? Det blir neppe pliktig implementering fra 2015

7 Vurderingsalternativ finansielle instrumenter Dagens regler: Måleprinsipp Forkortelse Handelsporteføljen Virkelig verdi VV Omløpsmidler Lavest av historisk kost og virkelig verdi Utlån / Innlån Amortisert kost AK Investeringer som holdes til forfall Amortisert kost Anleggsmidler Historisk kost med betinget nedskrivningsplikt LVP AK Modifisert LVP IFRS 4 kategorier Måleprinsipp Forkortelse Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet Eiendeler tilgjengelig for salg Virkelig verdi Virkelig verdi uten ordinær resultatføring Utlån og fordringer Amortisert kost AK Investeringer som holdes til forfall Amortisert kost VV TFS AK

8 Nærmere om tilgjengelig for salg (TFS) Instrumentet verdsettes i balansen til virkelig verdi Verdiendringer under utvidet resultat Verdifall som følger av en objektiv tapshendelse føres over resultatet (også den delen som evt. har vært ført i utvidet resultat tidligere) Gevinster / tap som tidligere har vært innregnet i egenkapitalen resirkuleres over resultatet ved salg

9 Derivater Dagens regler: RL / NRS 18 IFRS IFRS 39 Vurderingsregler og sikringsbokføring Generelle vurderingsregler (VV eller LVP) NRS 18 om finansielle instrumenter: -kontantstrømssikring -verdisikring Ved sikring er utsatt resultatføring tillatt Krav til sikringsdokumentasjon Vurderingsregler og sikringsbokføring Virkelig verdi Sikringsbokføring - kontantstrømssikring - verdisikring Omfattende krav til sikringsdokumentasjon

10 Overgangsreglene for klassifisering Klassifisering UB 2013 Klassifisering etter IFRS IB 2014 Handelsporteføljen Øvrige omløpsmidler (LVP) Til virkelig verdi over resultatet (VV) Til virkelig verdi over resultatet (VV) Tilgjengelig for salg (TFS) Utlån VV (dersom banken velger IAS 39) Tilgjengelig for salg Utlån og fordringer (amortisert kost) Investeringer som holdes til forfall Holde til forfall (AK) Eiendeler klassifisert som anleggsmidler Finansielle forpliktelser Eiendeler hvor sikringsbokføring har blitt benyttet i 2013 regnskapet Gjeldsinstrumenter (VV, TFS, Utlån og fordringer) Egenkapitalinvesteringer (VV eller TFS) Virkelig verdi eller amortisert kost Kan videreføres som virkelig verdisikring Ved utsatt resultatføring i NGAAP, skal sikringsinstrumentet vurderes til virkelig verdi ved overgangen

11 Hvor blir det nye vurderingsregler? Regnskapspost Gjeldende regler Nye regler Ny verdivurdering? Kontanter VV VV Nei Fordringer mot sentralbanker Fordringer på og gjeld til kredittinstitusjoner AK AK/VV Nei AK AK eller VV? Vurderes, neppe ny verdi Utlån til kunder AK AK eller VV? Vurderes, neppe ny verdi Obligasjoner i handelsporteføljen Øvrige obligasjoner VV VV Nei LVP eller HTF VV, HTF eller TFS Trolig ja

12 Hvor blir det nye vurderingsregler? Regnskapspost Aksjer i handelsporteføljen Aksjer vurdert som omløpsmidler Aksjer vurdert som anleggsmidler Finansielle derivater Gjeldende regler Nye regler Ny verdivurdering? VV VV Nei LVP VV eller TFS Ja LVP VV eller TFS Ja VV, LVP, verdisikring, utsatt resultatføring VV eller verdisikring Trolig ja, se foil om derivater Innskudd fra kunder AK AK eller VV Vurderes, trolig nei Verdipapirgjeld AK AK eller VV Vurderes, se foil om derivater

13 Eksempel anleggsaksjer: Verdivurdering (per aksje) IFRS vs NGAAP per EK instrument IFRS bank IFRS bank NGAAP bank NGAAP bank Nets Holding AS Terra Gruppen AS Eiendomskreditt AS Hjelmeland Sparebank Kvinesdal Sparebank

14 Derivater (ikke handel) - 3 valg Alt. 1 Derivatet til VV Hvordan blir regnskapsføringen Sikringsobjektet til amortisert kost Sikringsinstrumentet (derivatet) til virkelig verdi over resultatet Fordeler/ulemper Enkleste alternativ Kan få volatilt resultat Alt. 2: Derivatet og sikringsobjektet til VV Hvordan blir regnskapsføringen Sikringsobjektet til virkelig verdi over resultatet Sikringsinstrumentet (derivatet) til virkelig verdi over resultatet Fordeler/ulemper Ikke krav til sikringsdokumentasjon Må foreta full virkelig verdivurdering av sikringsobjektet Kan få større volatilitet enn ved sikringsbokføring Alt. 3 Sikringsbokføring Hvordan blir regnskapsføringen Sikringsinstrumentet (derivatet) til virkelig verdi Verdiendring knyttet til sikret risiko justerer verdien av sikringsobjektet Fordeler/ulemper Regnskapet reflekter sikringen Krav til sikringsdokumentasjon ref. forslagets 3-2 tredje ledd

15 Pensjon Forslaget innebærer måling og innregning iht. IAS 19r (revidert IA 19 som gjelder fra 1. januar 2013) IAS 19 og 19r krever at diskonteringsrenten bygger på renten på statsobligasjoner Korridormetoden blir ikke lenger tillatt og estimatavvik føres under andre resultatkomponenter Faktisk pensjonsforpliktelse vises i balansen

16 Pensjon Konsekvens for egenkapital og resultat: Estimatavviket per belaster egenkapitalen Pensjonsforpliktelsen og årlig kostnad øker fordi bankene har brukt NGAAP rente NGAAP rente : 4,2 % IFRS rente : 2,2 % Ingen amortisering av estimatavvik Vil for de fleste redusere pensjonskostnaden

17 Endring i notekrav - finansielle instrumenter Bygger på IFRS 7 Vesentlighetsprinsipp, ref. 7-1 Kravene er i all hovedsak tatt inn i forslaget 7-4 til 7-19 Sentrale notekrav: Opplysninger om kategorier av finansielle instrumenter Særskilte opplysningskrav for utlån og innlån som er øremerket til virkelig verdi over resultatet Metoder for beregning av virkelig verdi Verdsettelseshierarki Opplysninger om sikringsbokføring Opplysninger om virkelig verdi av fordringer og gjeld som er verdsatt til amortisert kost Sensitivitetsanalyse for hver type markedsrisiko Forfallsnote for finansielle forpliktelser kontraktsmessige forfall

18 Øvrige nye notekrav: Område Særskilt krav til opplysninger om utlån: - Gjeldende 8-23 (geografiske områder) er utvidet , 2 og 4 ledd -Kriteriet som utløser informasjonsplikt er uendret Endringer Gjelder både resultat- og balanseposter for utlån og innskudd - Gjeldsinstrumenter skal spesifiseres på utsteders land Pensjon Notekravene iht. NRS 6 er tatt inn i 7-31 Valgfri bruk av andre IFRS standarder Ingen pålagte nye krav Opplysningskrav i samsvar med forskrift av 21.januar 2008 (om bruk av forenklet IFRS)

19 Overgangsregler Krav til sammenligningstall iht. NRS 5 Unntak dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre Krav til å forklare omarbeidelsen, ref RL 7-3 Klassifisering i årsregnskapet for 2013 blir styrende for inngående balanse i 2014, ref. tidligere foil

20 Informasjon om overgangen i regnskapet Årsregnskapet for 2012: Avhenger av status på lovforslaget evt. generell omtale Årsregnskapet for 2013: Mer konkret informasjon om overgangen Før publisering av 1. kvartal 2014: Kvantifisere og forklare overgangen Rapportert Endring Omarbeidet Resultat 2013 Balanse 2012 Balanse 2013

21 Kort om delårsregnskap Forslaget krever anvendelse av IFRS 34, jmf. forslaget 9-2. Hva krever IAS 34? Sammendratt balanse (minimum hovedposter) Sammendratt resultatregnskap (minimum hovedposter) Sammendratt oppstilling over endringer i egenkapital Sammendratt kontantstrømoppstilling Utvalgte forklarende noter Alle IFRS banker spesifiserer tapskostnaden og gir opplysninger om misligholdte og tapsutsatte engasjement Krav til å opplyse om m.a. vesentlige hendelser, transaksjoner eller endrede estimater Fortsatt spesifikt krav om å opplyse om kapitaldekningen

22 Hvordan bør bankene forberede seg? Start kompetanseoppbygging Ta nødvendige beslutninger mhp. valg av regnskapsprinsipp Implementering fra 2014 bokføring iht. nye regler starter 1. januar 2014 kontoplan må være tilpasset ny oppstillingsplan Forbered endrede bokføringsrutiner i god tid før 1. januar 2014 For eiendeler / gjeld ved endret regnskapsprinsipp Derivater Sikringsbokføring

23 Forslag til tidsplan Start kompetanseoppbygging 2012 Identifiser valgmuligheter og velg regnskapsprinsipp Ta stilling til hvilke regnskapsposter som får ny verdi etter IFRS per 1. januar 2013

24 Forslag til tidsplan, forts Innhent/ta stilling til IFRS verdiene per 1. januar 2013 Utarbeid sammenligningstall for balansen per 1. januar 2013 Start arbeidet med ny notemal for kvartalsregnskapet og for årsregnskapet Foreta IFRS verdsettelse ved utgangen av hvert kvartal iht. nye vurderingsregler Ferdigstill malen for kvartalsrapportering og utarbeid sammenligningstallene for 1, 2 og 3 kvartal 2013 Forbered endrede bokføringsrutiner som gjelder fra og med januar 2014 gjennomfør nødvendig opplæring Forbered konvertering til ny oppstillingsplan etter årsskiftet

25 Forslag til tidsplan, forts IB tallene for 2014 konverteres til ny oppstillingsplan Omarbeid resultat og balanse for 2013 iht. tilpasset IFRS Informasjon om overgangen i årsregnskapet for 2013 Seneste tidspunkt for å forklare og kvantifisere overgangen er første kvartal 2014 Rapportere kvartalene iht. tilpasset IFRS gjennom 2014 Ferdigstill notemalen for årsregnskapet inkludert sammenligningstall for notene for 2013

26 Forslag til tidsplan, forts Ferdigstill årsregnskapet for 2014 tilpasset IFRS

27 Avslutning Utsatt implementering av IFRS 9 mest sannsynlig! Verdiendringer på: obligasjoner, aksjer, derivater, verdipapirgjeld?, og pensjon Nye notekrav kan virke utfordrende - men, blir ikke mer komplisert enn bankens virksomhet... Det er ikke så vanskelig men blir arbeidskrevende

28 Takk for oppmerksomheten! Sissel Krossøy Fagdirektør for regnskap/bankanalyse Direkte tlf.: Mobil: E-post: Web:

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1

Beskrivelse av hovedforskjell mot GRS Referanser Vurdering/kommentar Kapittel 1 Små og mellomstore foretak IFRS SME 1 IFRS SME forskjellene mot GRS Vedlegg til artikkel i Revisjon og Regnskap nr. 1/2010 utarbeidet av Hege Korsmo Sæther, Rune Tystad, Britt Torunn Hove og Signe Haakanes. Det er nedenfor foretatt en sammenligning

Detaljer

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Ørjan Agdesteen 19. September 2011 Agenda Kort om finansielle instrumenter God regnskapsskikk (GRS) og renteswaper Rammeverk Regnskapsloven Forskrift om årsregnskap

Detaljer

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS

Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Note 2 - Regnskapsprinsipper IFRS Grunnlaget for utarbeidelse av det konsoliderte årsregnskapet Konsernregnskapet 2014 for SpareBank 1 SMN er satt opp i overensstemmelse med internasjonale standarder for

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen

Regnskap og noter 2008. SpareBank 1 Gruppen 1 Regnskap og noter 2008 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Resultatregnskap for SpareBank 1 Gruppen Morselskap Konsern 2008 2007 NOK 1 000 Note 2008 2007 - - Brutto premieinntekter forsikring 7

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013

Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 Rundskriv Enkelte regnskapsmessige forhold basert på regnskapskontrollen i 2013 RUNDSKRIV: 11/2013 DATO: 02.12.2013 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Utstedere på Oslo Børs og Oslo Axess og som har Norge som hjemstat

Detaljer

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA

OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET. Bolig- og Næringsbanken ASA OVERGANG TIL IFRS FOR SELSKAPET BOLIG- OG NÆRINGSBANKEN ASA IMPLEMENTERING AV INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) I SELSKAPSREGNSKAPET INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD...................................................SIDE

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014 BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 2/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 7. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2015 2. k var t al 2015 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7

Detaljer

Noter 2011 Solvang Konsern

Noter 2011 Solvang Konsern Noter 2011 Solvang Konsern NOTE 1 - SELSKAPSINFORMASJON OG VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER SELSKAPSINFORMASJON Solvang ASA er et børsnotert selskap etablert og hjemmehørende i Norge. Aksjene omsettes på

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 4/2007. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 4/2007 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 4. kvartal 2007 7 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for fjerde kvartal 2013. Urevidert Rapport for fjerde kvartal 2013 Urevidert HOVEDPUNKTER Fjerde kvartal 2013 Det er i selskapets resultat tatt hensyn til endring i verdsettelse av derivatene med negativt 118,5 millioner kroner. Over derivatenes

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap

Norsk RegnskapsStandard 17. Virksomhetskjøp og konsernregnskap Norsk RegnskapsStandard 17 (November 1999, revidert november 2001, oktober 2002, november 2003, november 2006, august 2007, oktober 2009 og mars 2010. Endelig desember 2011) 1. Virkeområde Denne standarden

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2

Innhold ÅRSRAPPORT FOR SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 2011 2 3. dr i f t s år År s r appor t2011 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 8 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling... 10 Endring egenkapital... 10 Noter

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Årsregnskap. Serodus ASA

Årsregnskap. Serodus ASA Årsregnskap 2012 Serodus ASA Oppstilling over totalresultat Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekter 4 51 600 51 600 Driftsutgifter Varekost 1 842 12 816 Personalkostnader 5 125 474 6 199 Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap 23. Balanse 24. Kontantstrømoppstilling 26. Oppstilling over endringer i egenkapital 27

Resultatregnskap 23. Balanse 24. Kontantstrømoppstilling 26. Oppstilling over endringer i egenkapital 27 Norges banks ÅRSREGnSKap 2013 Årsregnskap 2013 Resultatregnskap 23 Balanse 24 Kontantstrømoppstilling 26 Oppstilling over endringer i egenkapital 27 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper 28 Note 2 Vesentlige

Detaljer