KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER. Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite"

Transkript

1 KOMMUNALE REGNSKAPSTANDARDER Ingvar Linde Leiar fagkomiteen GKRS Revisor SF Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomite BAKGRUNN FOR GOD KOMMUNAL REKNESKAPSSKIKK KL 48 nr 1. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. I Innst. O.Nr 82 ( ) uttalar ein samla kommunalkomite: komiteen er således enig i at det etableres et selvstendig organ som skal ivareta arbeidet med utviklingen av god kommunal regnskapsskikk. Komiteen mener det er viktig at dette organet tilføres tilstrekkelige ressurser og at virksomheten kan komme raskt i gang... Komiteen støtter prinsippet om at god kommunal regnskapsskikk tas inn i loven nå.

2 GKRS GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK Stifta 1.november 2000 Medlemar Kommunal og regionaldepartementet (KRD) Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) Norges kemner og kommuneøkonomers forbund (NKK) Kommunenes Sentralforbund (KS) Kultur og kirkedepartementet (KKD) (2003) GKRS FORMÅL 1 Foreningen for god kommunal regnskapsskikk er en ideell forening. Foreningen er et uavhengig organ som har som formål åfremme og utvikle god kommunal regnskapsskikk. 2 Hovedoppgaven for foreningen er åutarbeide og utgi standarder for god kommunal regnskapsskikk i henhold til 48 nr. 2 i kommuneloven, samt fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder.

3 GKRS SINE STYRANDE ORGAN Årsmøte Styre Fagkomiteen Utredningsledar STYRE I GKRS Svein Henry Berdal, NKK (leder) Thor Bernstrøm, KRD Reidar Enger, NKRF Rune Bye, KS Ole Bernt Langset, KKD FAGKOMITEEN Namn : Ingvar Linde, NKRF (leder) Trygve Nedland, KKD (nestleder) Asbjørn O. Pedersen, NKK Per Lund, KS Bent Devik, KRD Sidsel Schade, NKK Jens Hertzberg, KS Andre Tofteland, KRD Åge Sandsengen, NKRF Observatører Britt Torunn Hove Helge Holthe Arbeidsstad: Sogn og Fjordane revisjon IKS Kirkens arb.g.org NKK Trondheim kommune KRD Halden kommune Oslo kommune Universitetet i Agder Valdres kommunerevisjon DnR Fylkesmannen I Nord Trønderlag

4 STANDARDAR OG NOTAT Endelig rekneskapsstandard Likestilt med forskrift Førebels standard Bør leses skal følgjast. Høyringsutkast Kan (les bør) følgjast Notat Notat kan (les bør) følgjas Spørsmål og svar Artiklar REKNESKAPSSTANDARDAR Kommunal regnskapstandard (KRS) Endelig standard KRS 1: Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld KRS 2: Anskaffelsesekost og opptakskost for balanseposter Foreløpig standard (F) KRS 3: Avdrag på lån Når skal avdrag føres i investeringsregnskapet KRS 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. (OBS omarbeidd ny høring) KRS 5: Endring av regnskapsprinsipper og korr. av tidligere års feil KRS 6: Noter og årsberetning KRS 7: Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen

5 REKNESKAPSSTANDARDAR (FORTS.) Foreløpig standard (F) (forts.) KRS 8: Leieavtaler KRS 9: Nedskriving av anleggsmidler Høringsutkast (HU) KRS 4: Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. (omarbeidd versjon) NOTAT Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet (2004) Tidspunkt for regnskapsføring av utgifter, utbetaling og tap (2006) Det kommunale regnskapssystem grunnleggende sammenhenger. (2004) Kommuneregnskapet Rammeverk og grunnleggende prinsipper (Under utarbeiding)

6 ANDRE NOTAT Klassifisering av finansielle instrumenter (2008) Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommune og kirkesektoren (2007) Klargjøring av prinsipper i forbindelse med kommunenes gjennomgang og tilpasning av egne leieavtaler (2007) Regnskapsmessig behandling av utenlandsk valuta (2006) Utlån i kommunens balanser (2006) Forståelse av KRS 5 vedrørende pensjon endret praktisering av regnskapsprinsipp (2005) Regnskapsføring av formidlingslån (2003) Utlån i kommunens balanser (2006) KRS 1: KLASSIFISERING AV ANLEGGSMIDLER, OMLØPSMIDLER, LANGSIKTIG OG KORTSIKTIG GJELD Varige driftsmiddel grensa 3 år Aksjar og andelar Motivasjon Politisk motivasjon = anleggsmiddel Finansiell motivasjon = omløpsmiddel Utlån og forskotteringar er finansielle anleggsmiddel Immaterielle eigendelar Samanfallande med krs 4

7 KRS 1: KLASSIFISERING AV ANLEGGSMIDLER, OMLØPSMIDLER, LANGSIKTIG OG KORTSIKTIG GJELD Obligasjonar til forfall Kommunestyret har bestemt skal holdast til forfall Reglar for pensjonskassar Verdipapiret har en rentemekanisme Avtalt forfallstidspunkt og forfallsbeløp Verdipapiret inneheld ikkje et derivatelement Bør ha en lav kredittrisiko (BBB eller betre) Andre finansielle eigendelar er omløpsmidlar Vare og tenestefordringar Rekneskapsmessige periodiseringar Ikkje Neste års avdrag på utlån. KRS 1: KLASSIFISERING AV ANLEGGSMIDLER, OMLØPSMIDLER, LANGSIKTIG OG KORTSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld Gjeld etter KL 50 unnateke likviditetslån Neste års avdrag Kortsiktige lån (sertifikatlån) Kortsiktig gjeld All gjeld som ikkje er langsiktig Ulovlig lån (Terra låna) Rekneskapsmessige periodiseringar Ikkje Neste års avdrag på lån. Omklassifisering Føres i bevilgningsrekneskapet Verdivurderast før omklassifisering

8 KRS 2: ANSKAFFELSESEKOST OG OPPTAKSKOST FOR BALANSEPOSTER Annskaffelseskost = alle kostnader ved kjøpet Renter av lån i byggeperioden Opptakskost = gjelda si pålydande når gjelda oppstår Over og underkurs føres som kortsiktig gjeld Overføringar og gåver reduserar ikkje annskaffelseskost Bruttometoden MVA kompensasjon Seinare påkostingar KRS 3: AVDRAG PÅ LÅN NÅR SKAL AVDRAG FØRES I INVESTERINGSREGNSKAPET Avdrag i samsvar med plan føres i driftsrekneskapet Skal minimum nedbetalast i takt med kapitalslitet KRD brev til NKRF E Info (vektingsmetode) Balanseverdiar 1.1. Forenkla og reknearkmodell rett Einkeltståande avdrag utover langsiktig plan Avdrag finansiert med investeringsinntekter Kva med tilbakebetaling av ikkje nytta lån? Kva med refinansiering? Skal KRS 3 utvidast til åomfatta føring av lån?

9 KRS 5: ENDRING AV REGNSKAPSPRINSIPPER OG KORR. AV TIDLIGERE ÅRS FEIL Endring av rekneskapsprinsipp Forskriftsendring 2007/2008 Korrigering av tidlegare års feil i drifts, investerings eller balanserekneskapet føres som om feilen var gjort i inneverande år. Endring i estimat inngår i rekneskapet i den perioden endringa blir gjennomført, som vanlige transaksjonar i drifts, investerings eller balanseregnskapet. Verknaden av endring i regnskapsprinsipp, vesentlige estimatendringar og korrigering av vesentlige tidligare års feil skal opplyses i note til regnskapet. KRS 6: NOTER OG ÅRSBERETNING Forskriftsbestemte notar (skal) GKRS notar dersom vesentlig for vurdering av rekneskapet Sjølvkostnote Godtgjersle til ordførar, rådmann og revisjon Opplysningar om rekneskapsprinsipp Krav til Årsmelding (beretning) Årsrapport / årsmelding Vesentlig økonomisk informasjon Fare for vesentlig endring i økonomi Tolking av statlige styringssignal Vesentlig endring i intekter Budsjettavvik

10 KRS 7: USIKRE FORPLIKTELSER, BETINGEDE EIENDELER OG HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Usikre forpliktingar med unnatak for betinga forpliktingar skal rekneskapsføres til beste estimat. Vedkommande rekneskapsår Kommunal drift Betinga forpliktingar skal ikkje rekneskapsføres Oppgjersverdien kan bli 0 Betinga eigendelar skal ikkje rekneskapsføres Hendingar etter balansedagen Nye opplysningar om forhold som eksisterte på balansedagen rekneskapsføres. Nye opplysningar som oppsto etter balansedagen og som har rekneskapsmessig konsekvens for rekneskapet opplyses i note KRS 8: LEIEAVTALER Skilje mellom operasjonelle og finansielle leigeavtalar Verdisetjing noverdi av innbetalingane Rekneskapsføring som kjøp av anleggsmiddel og opptak av gjeld i balansen og bevilgninsrekneskap. Sal og tilbakeleige Opptak av lån med sikkerheit i anleggsmiddel. Begrensingane i KL 50 om låneopptak og minsteavdrag gjeld tilsvarande for finansielle leigeavtalar. Finansielle leigeavtalar med nåverdi under er ulovlig lånefinansiering av drift.

11 ER LEIGAVTALEN FINANSIELL ELLER OPERASJONELL? KRS 9: NEDSKRIVNING AV ANLEGGSMIDLER Nedskrivning skal vurderes ved ethvert verdifall. Er det indikatorar for verdifall? Nedskrivning skal foretas ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler skal nedskrives når virkelig verdi er vesentlig lavere enn balanseført verdi. Nedskrivning skal skje til virkelig verdi som er den høyeste av salgsverdi og bruksverdi av anleggsmidlet. Gjenanskaffelseskost for et sammenlignbart anleggsmiddel gir best uttrykk for anleggsmidlets bruksverdi. Vurdering av reversering av nedskrivning skjer etter samme kriterier som for selve vurderingen av nedskrivning.

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Innhold PR. 25.3.2015

Innhold PR. 25.3.2015 PR. 25.3.2015 Innhold 1. REGNSKAPSOVERSIKTER... 4 1.1. Drift... 4 1.2. Investering... 5 1.3. Balanse... 6 1.4. Regnskapsskjema Drift (Excel)... 7 1.5. Regnskapsskjema Investering... 8 2. DRIFTSREGNSKAP

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler

Norsk RegnskapsStandard 14. Leieavtaler Norsk RegnskapsStandard 14 (November 2000 Endelig NRS november 2003, revidert august 2007 og juni 2008 1 ) Sammendrag Denne standard dekker regnskapsføring av leieavtaler for leietaker. En leieavtale skal

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank

Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 13 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 13 Leieavtaler Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...5 Klassifisering av leieavtaler...5 Overføring

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Kvartalsrapport -4/2014

Kvartalsrapport -4/2014 Kvartalsrapport -4/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FJERDE

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer