KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015"

Transkript

1 KOMØKNETT Sør-Trøndelag - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015

2 FINANSinnkjøp AS Frittstående rådgivingsselskap uavhengig kompetanse Tilbyr kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter uavhengig bistand med: - Konkurranseutsetting av hovedbankavtaler - Konkurranseutsetting av låneopptak (rammeavtaler og enkeltlån) - Konkurranseutsetting av aktivaforvaltning - Konkurranseutsetting av ekstern innfordring (inkasso) - Konkurranseutsetting av betalingsterminaler - Kvalitetssikring av finansreglement - Kommunal finansanalyse - Kvalitetssikring av finansreglement og rutiner for finansforvaltningen - Løpende finansrådgivning - Annen rådgivning Selskapet eies og drives av Steinar Mørch-Olsen og Tor Kristian Hansen 2

3 Agenda 1) Hvordan påvirker KRS 11 finansforvaltningen? 2) Gjeldsforvaltning sett i lys av anskaffelsesregelverket 3) Hvordan tilpasse oss endringer i markedet? 4) Muligheter og trender innen banktjenester STILL SPØRSMÅL UNDERVEIS! 3

4 Hvordan påvirker KRS 11 finansforvaltningen? 4

5 KRS 11 Regnskapsstandard for finansielle eiendeler og forpliktelser Hvorfor ny standard? - Har frem til KRS 11 ikke vært klare regler. - GKRS i brev til Sarpsborg kommune 2006: - Problematikken med finansielle instrumenter er kompleks, er i begrenset grad regulert av gjeldende regler. - Har ført til en allmenn akseptert praksis, ex: - Sikringsinstrumenter tilknyttet gjeldsporteføljen føres til løpende kostnad - Forlengelser/endringer av derivater har ikke blitt ansett som opphør Terrasaken og swapsjonssaker i Sykkylven, Bremanger, Lillehammer og Farsund 5

6 Hovedregel for verdsettelse 6

7 Hva er sikring? Regnskapsmessig sikring forutsetter økonomisk sikring Sikringsobjekt Posisjonen som skal sikres, eks. lån Derivater kan ikke være sikringsobjekt Sikringsinstrument Sikrer verdien på sikringsobjektet (Rentebytteavtale, FRA, Valutaterminkontrakter etc.) Netto utstedte opsjoner kan ikke være sikringsinstrument? Kontantstrømsikring En sikringsrelasjon mellom et sikringsobjekt og et sikringsinstrument der virkningen av endringer i kontantstrømmen fra sikringsinstrumentet effektivt reduserer virkningen av endringer i kontantstrømmen fra sikringsobjektet Verdsikring En sikringsrelasjon mellom et sikringsobjekt og et sikringsinstrument der virkningen av endringer i verdien av sikringsinstrumentet effektivt reduserer virkningen av endringer i verdien av sikringsobjektet (Merk: Utstedte opsjoner (swapsjoner) er ikke sikring!) 7

8 Kontantstrømsikring eller verdisikring? Vil en streng revisor påstå at rentebytteavtalen ikke er regnskapsmessig sikring dersom en tar feil? 8

9 Sikringsdokumentasjon For hver sikringsrelasjon må det dokumenteres: Hvilken type risiko som skal sikres Hvorvidt det er kontantstrømsikring eller verdisikring Hvilket sikringsobjekt(er) som skal sikres Hvilket sikringsinstrument som skal anvendes Formålet med sikringen Sikringseffektiviteten (kvalitativ vurdering) Kravet om dokumentasjon gjelder for så lenge sikringen vedvarer Gjelder også for fastrentelån? Hva om dokumentasjonen er mangelfull 9

10 Regnskapsføring under sikring Gevinster og tap fra sikringsinstrument sammenstilles med gevinster og tap fra sikringsobjekt (slik de aller fleste gjør i dag) Verdiendringer regnskapsføres ikke før sikringen opphører/realiseres. Ved verdisikring skal sikringsobjektet balanseføres til den verdi som reflekterer effekten av sikringen. 10

11 Porteføljesikring KRS 11 åpner for porteføljesikring - Eksempelvis portefølje av lån - Sikringsinstrument (ex. Swap) behøver ikke være tilknyttet ett direkte underliggende lån - Åpner for at sikringsinstrument har andre terminer og rentetilknytning enn sikringsobjekt - Åpner for at sikringsinstrument kan ha lengre løpetid enn porteføljen av sikringsobjekter. Ex. Muliggjør lange rentebytteavtaler som sikring av en portefølje av korte sertifikatlån 11

12 Fastrente vs. rentebytteavtale Fastrentelån Flytende lån sikret med rentebytteavtale Kommune Kommune Fast rente Flytende rente Swap Flytende rente Fast rente KBN Fast rente Flytende rente Swap Underliggende flytende lån Hvordan skal rentebytteavtalen regnskapføres? 12

13 Regnskapsføring av sikringsinstrument (rentebytteavtale) Ingen balanseføring Ingen tapsføring etter laveste verdis prinsipp Men: Dokumentasjonskrav Notekrav Hva med en swapsjon? Ekskludert fra sikring (ikke sikring) Laveste verdis prinsipp for rentebytteavtalen Opsjonspremie balanseføres etter høyeste verdis prinsipp Balanseføres uavhengig av utbetalingstidspunkt for opsjonspremien 13

14 Forlengelse av rentebytteavtale /fastrentelån Kan i mange tilfeller være praktiske, finansfaglig smarte Eks: Lån (100 m) til utleiebygg med 10 års leiekontrakt er sikret med 10 års fastrentelån på 5 % rente (lånet har løpetid 20 år) etter 5 år forlenges leiekontrakten med ytterligere 5 år. For å sikre rentekostnadene mot de fremtidige leieinntektene ønsker kommunen at lånet skal ha fast rente i ytterligere 5 år Hvordan få til dette: Alt 1: forlenge eksisterende fastrenteavtale/rentebytteavtale med 5 år, ny rente blir på 4 % Alt 2: Inngå en Framtidig Rente Avtale som starter om 5 år og varer i 5 år. FRA avtalen har rente på 3 %. Total rentekostnad vil bli lik i alt 1 og alt 2. Hvordan regnskapsføres de to alternativene? 14

15 Alt1. Regnskapsføring ved forlengelse av renteswap Alt 1: Eksisterende fastrenteavtale forlenges i 5 år Nåverdi eksisterende avtale = Nåverdi forlenget avtale (FRA vil inngå i forlengelse og FRA har nåverdi = 0 ved avtaleinngåelse) Gammel avtale opphører Ny avtale inngår som ny sikring Realisasjonsføring: Markedsverdi på eksisterende avtale på endringstidspunkt føres som tap/gevinst Gevinst/tap reduseres så lineært over løpetid på ny avtale År Påløpte renter ny kontrakt Overkurs gammel avtale -10 Tilbakeføring overkurs Sum

16 Alt2. Regnskapsføring ved FRA Alt 2: Inngår 5 år FRA med start om 5 år Eksisterende avtale er upåvirket FRA kan benyttes som sikringsinstrument (holdes utenfor balansen) År Påløpte renter eksisterende kontrakt Påløpte renter FRA Sum Konklusjon: Å benytte en FRA til forlengelse vil være fornuftig! Å forlenge en eksisterende avtale kan vise seg å være dyrt! Paradoks: finansrisiko vs. regnskapsrisiko Hvordan sikre oss mot «regnskapsrisiko» i finansreglement? 16

17 OBS, OBS! Ang. bruk av FRA Har kommunen kompetanse nok til å benytte FRA (framtidig renteavtale)? Er vi sikret at kompetansen er i hus når FRA starter? Har vi gode nok systemer til å ivareta oppfølging av FRA? Min hypotese; gjennomsnittlig rentebindingstid for kommunes gjeldsporteføljer vil minke grunnet ny regnskapsstandard = tiltagende renterisiko! 17

18 Men, ett lite unntak! Kun vesentlige endringer anses som opphør: Løpetid endres mer enn 10 %, eller Nåverdi endres mer enn 10 % Praktisk for å tilpasse rentebytteavtale mot terminer på underliggende lån Hvor ofte kan avtalen endres mindre enn 10 %? 18

19 Telefon

20 Noteopplysninger Ved regnskapsmessig sikring skal kommunen i note minst gi informasjon om: A) Hvilke finansielle instrument som inngår i sikringsrelasjonene B) Hvilken type risiko som er sikret og formålet med sikringen C) Varighet av sikringene D) Forankring i kommunens finansreglement E) Endringer i avtalevilkår i henhold til nr 3 ovenfor (3. For finansielle derivater, med unntak av derivater som regnskapsføres etter reglene om sikring, skal det alltid opplyses om virkelig verdi. Dersom virkelig verdi i unntakstilfeller ikke kan fastsettes på en pålitelig måte, skal dette opplyses om og begrunnes) VERDI OPPGIS VED ENDRINGER 20

21 Hva skal vi endre i finansreglementet Kravet om sikringsdokumentasjon bør inngå i rutinene, eks. Ved inngåelse av sikringsinstrument /finansielt instrument som inngår i sikring skal følgende skjema fylles ut: Ved forlengelse av sikringsinstrument eller fastrente skal regnskapsmessige konsekvenser vurderes før eventuell forlengelse skjer Rapporteringskravene i finansreglementet bør være like notekravene for sikringer 21

22 Oppgave 1 Sør Trøndelag storkommune har i 2012 sikret sin låneportefølje (stor nok 100 mill) som består av sertifikatlån (3 mnd løpetid) med: 1 rentebytte stor NOK 50 mill med fast rente 5 % og varighet til FRA, stor NOK 50 mill, med fast rente 5 %, varighet 2 år som starter i 2017 Sikringsdokumentasjon skal etableres innen utgangen av

23 Oppgave 2 (fortsettelse av oppgave 1) I 2015 slutter kommunens finansrådgiver, og ny finansrådgiver har ikke kompetanse på bruk av FRA. Finansreglementet endres slik at bruk av FRA ikke lengre er tillatt. Markedsverdi for gjenstående rentebytteavtale er nå 5 mill. (overkurs), og markedsverdi på FRA er 5 mill. (overkurs). Bør kommunen slå sammen FRA med rentebytteavtale eller bør kun FRA innløses? 23

24 Oppgave 2 (forts.) Alt 1, slå sammen SWAP og FRA: Overkurs SWAP -5 Overkurs FRA -5 Tilbakeføring overkurser Rentekostnad ny swap -2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 Totalt -10,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Alt 2, Avslutte FRA kontrakt: Rentekostnad SWAP -2,5-2,5-2,5 Overkurs FRA -5 Tilbakeføring overkurs Totalt -6,5-1,5-1,

25 Gjeldsforvaltning sett i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser 25

26 Lenviksaken KOFA har i sak 2014/11 og 2014/12 fastslått at låneopptak er omfattet - Lenvik kommune ilagt gebyr for direkteanskaffelse på 1,2 millioner (2014/11) - Ordinært lån (fastrente, P.t. rente. 3 mnd Nibor og ca, 30 år løpetid) - KLP og Kommunalbanken ble forspurt og begge leverer tilbud Veileder til reglene om offentlige anskaffelser - Unntak for obligasjonsbaserte lån - Sertifikatlån og obligasjonslån - Også rådgiving i forbindelse med opptak av obligasjonsbaserte lån er unntatt Men, Når det gjelder vanlige banktjenester, som for eksempel låneopptak, må anskaffelsesregelverket følges - Grunn: EU-kommisjonen har i EF Tidene 1998 C 82/146 uttalt at unntaket ikke omfatter låneopptak 26

27 Hvilke lån er omfattet? Kommunalbanken og KLP-Kommunekreditt tilbyr sertifikat og obligasjonslån til kommuner: Er lånene skaffet til veie ved salg av obligasjoner? Gjeldsbrev sendes ut og signeres (er det ikke da ett gjeldsbrevlån?) Hva om lånet er tilsvarende ett obligasjonslån? Eks Nibor lån med fast margin i 3 år kan for kommunen være tilnærmet identisk med FRN lån 27

28 Hva sier finansforskriften? Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Kommunen skal selv fatte regler for opptak av lov Normal ordlyd i finansreglement Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere Finansreglement MAL fra NKK har liknende ordlyd Lenvik kommune har ikke brutt reglene i kommunens finansreglement Reglementet er også kvalitetssikret av uavhengig instans! Merk: finansforskriften sier ikke at en ikke trenger å følge anskaffelsesregelverket 28

29 Løsningen? Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån Sikrer at KLP og Kommunalbanken kan konkurrere med samme frister (og betingelser) som markedet Lånekonkurranser gjennomføres som «minikonkurranser» (Avrop på rammeavtale) Kun ett enkelt låneopptak Kunngjøres i doffin og Ted (anskaffelsesverdi) 45 dagers tilbudsfrist 10 dagers karensperiode Ekskluderer fastrente Problem?: Dersom en ber om P.t. rente (evt. Nibor m/flyt margin) kan renten endres før gjeldsbrev signeres 29

30 Endringer i regelverket Til grunn for det norske regelverket ligger EU-direktiv om offentlige anskaffelser Direktiv 2004/18/EC artikkel 16 bokstav d. Her er låneopptak ikke unntatt fra regelverket I nytt direktiv av 26. februar 2014 dette endret Direktiv 2014/24/EU er dette endret slik at låneopptak er unntatt, jf. Artikkel 10 bokstav f NOU 2014:4 «Enklere regler bedre anskaffelser» Forslag til endringer av FOA slik at låneopptak ikke lenger er utlysningspliktig i Doffin/Ted, jf. Forslagets 5-2 (1) bokstav c. Unntaket forventes innført april

31 Lenvik kommune stevner KOFA Erkjenner lovbrudd Låneopptaket burde vært kunngjort Bestrider grov uaktsomhet Grunnlaget for gebyret på 1,2 millioner Saken skal opp i Senja Tingrett den 18. og 19. juni 31

32 Hvordan tilpasse oss endringer i markedet? 32

33 Endringer i rentemarkedene Lånemarkedene normaliseres - Kredittmarginene krymper inn, men svak konkurranse. - Bedre marginer i sertifikatmarkedet - Høy kredittspread på lange lån: - Langsiktige lån i Kommunalbanken og KLP har over 0,5 % høyere rente enn før finanskrisen - Stor avstand i margin mot 3 mnd Nibor på obligasjonsbaserte Nibor lån og flytende marginer Innskuddsrenter i bank faller I samsvar med fallende kredittmarginer og normalisert lånemarked faller også interessen for store innskuddskunder. Stor variasjon fra landsdel til landsdel I Sør Trøndelag: Mange banker konkurrerer men få ønsker å betale Konsekvens! Lånerenten blir høyere enn innskuddsrenten (for normalkunden) 33

34 Hvordan tilpasse oss Redusere lånerenten? - Kortsiktige lån i stedet for langsiktige lån - Hvor stor refinansieringsrisiko tåler kommunen? Øke avkastningen på aktiva gjennom alternative plasseringer? Rentefond kan være ett alternativ til bankplassering, men rentefond med lav risiko vil ikke gi vesentlig bedre vilkår enn innskuddsrente. Har du opsjon på forlengelse av dagens bankavtale Bruk den! Dersom innskuddsrenten blir lavere enn lånerenten bør en avvente låneopptak! 34

35 Litt om rating? Time horizon (years) Rating AAA 0 0 0,09 0,18 0,27 0,37 0,4 0,47 0,51 0,55 AA 0,03 0,08 0,14 0,25 0,34 0,45 0,56 0,65 0,73 0,83 A 0,08 0,2 0,34 0,52 0,72 0,95 1,21 1,45 1,69 1,94 BBB 0,24 0,68 1,17 1,79 2,43 3,06 3,59 4,12 4,63 5,16 BB 0,99 2,88 5,07 7,18 9,07 10,9 12,41 13, ,02 B 4,51 9,87 14,43 17,97 20,58 22,67 24,46 25,93 27,17 28,41 CCC/C 25,67 34,1 39,25 42,29 44,93 46,24 47,45 48,09 49,53 50,33 Rating vurderer sannsynlighet for konkurs Risiko øker med løpetid Husk! Kun de færreste er ratet av anerkjente internasjonale ratingbyråer ettersom slik rating er kostbart. Kan være fornuftig å åpne for bruk av alternative skyggeratinger eks. fra DNB 35

36 Framtidig renteutvikling 1 (PPR 1/15 (19. mar)) 36

37 Framtidig renteutvikling 2 (historikk 10 år swap) 37

38 Framtidig renteutvikling 3 (Pris på fremtidig flytende rente) 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

39 Framtidig prisvekst? 39

40 Gratis å låne, men bør vi binde? Gitt forventet inflasjon på 2,5 % KLP og Kommunalbanken tilbyr fastrentelån på 10 år med lavere rente! Er det risiko ved å binde renten nå? Flytende renter går ned Dekker rentekompensasjon utgiften? Dersom lån er «plassert» på konto, vil innskuddsrenten være i samsvar? Tommelfinger, hvordan renterisiko har du i dag, og hvordan utvikler den seg? Langsiktig gjeld Estimert selvfinansierende gjeld Sikret rente Estimert aktivabeholdning Gjeld med renterisiko Andel av gjeld med renterisiko 47 % 47 % 46 % 52 % 60 % 40

41 Fastrente vs. rentebytteavtale Fastrentelån Flytende lån sikret med rentebytteavtale Kommune Kommune Fast rente Flytende rente Swap Flytende rente Fast rente KBN Fast rente Flytende rente Swap Underliggende flytende lån Er i direkte konkurranse 1 kontantstrøm vs. 2 kontantstrømmer 41

42 Hvordan sammenlikne rentene Benytt lik rentebrøk Fastrente har som hovedregel rentebrøk 30/360 Rentebytteavtaler kan ha rentebrøk act/360 Kan omregnes til act/act I tillegg til renten på rentebytteavtalen må kommunen betale en margin mot ex 3 mnd Nibor på ett underliggende lån. Hvor stor er denne marginen? Kan marginen endres? 42

43 Sammenlikn renteutgifter i løpetiden Total forventet rentekostand Diff fra laveste Flytende rente Fastrente 10 år start Rentebytteavtale + fast Nib mrg 10 år start Rentebytteavtale + flyt Nib mrg 10 år start Vil flytende Nibor margin endres? Hvor stor endring tåler en før løsningen blir ulønnsom? 43

44 Trender i bankmarkedet 44

45 Hvor er kontantene? Bildet er fra DNBs tomme bankhvelv i Bergen 45

46 Hva er en ordinær banktjeneste? Stadig flere tradisjonelle banktjenester tilbys av andre aktører E-faktura EHF Kredittkort /reisekort BankID Betalingsterminaler Nettbetalinger/aksesspunkt Innlevering av kontanter Telling av kontanter Bankene rendyrkes, eks: DNB legger ned avdeling for kort og slutter med låneforvaltnig Bankene overlater all kontanthåndtering til Nokas og Loomis (med noen små unntak) Nets er «bankenes» leverandør i mange sammenhenger Bankene mindre «ivrig» på Nets salg Fram til 2010 eide Norske Banker BBS som da ble solgt Framtid: Bankene utvikler produkter selv i stedet for å benytte Nets? 46

47 Problemer i dag - Mange avtaler å forholde seg til - Ex. Kjøpe (og betale) kinobillett på nett - Avtaler med: - DIBS - Teller - Bank - (Pluss økonomisystemer) - Lov om offentlige anskaffelser? - Betalingsterminaler? Bør vi investere? - Hva skal inngå i hovedbankavtalen? - Bankene kan tilby alle tjenester gjennom underleverandør - Men er prisen god? - Er produktet godt? 47

48 Ny teknologi kontaktløs betaling? 48

49 Ny teknologi mobilbank? 49

50 Ny teknologi Elektronisk fakturering 50

51 Bistand, analyse og rådgivning - Din naturlige samarbeidspartner 51

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Utkast til ny standard KRS 11 Hva vil dagen bringe? Om standarden og instrumentene Avtaletidspunktet Verdsettelse Fastrenteobligasjoner Derivater og opsjoner

Detaljer

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT?

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? Finansiell eigendelar og gjeld - kontantar og bankinnskot - utlån og innlån - sertifikat og obligasjonar - aksjar, eigenkapitalbevis og andelar - verdipapirfond - derivat

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Fagtreff for regnskapsrevisorer 15.11.12 Av Ailin Aastvedt telemarksforsking.no Telemarksforsking Ny standard KRS 11 Organisering Faglig bistand og skrivere

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Ørjan Agdesteen 19. September 2011 Agenda Kort om finansielle instrumenter God regnskapsskikk (GRS) og renteswaper Rammeverk Regnskapsloven Forskrift om årsregnskap

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Konst. daglig leiar SF-Revisjon IKS Leiar fagkomiteen GKRS Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar NKRF Sogn og Fjordane HISTORIKK

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17

Reglement Finans- og gjeldsforvaltning. Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Reglement Finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av kommunestyret sak 53/17 Innhold 1 Generelle rammer og begrensninger for finans- og gjeldsforvaltningen... 2 2. Spesifikke reguleringer... 3 3. Formålet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 11. oktober 2016 2 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 18. Finansielle eiendeler og forpliktelser

Norsk RegnskapsStandard 18. Finansielle eiendeler og forpliktelser Norsk RegnskapsStandard 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser (Oktober 2009. Endelig desember 2011) Innledning 1 Formålet med denne standarden er å gi en beskrivelse og regulering av regnskapsmessig

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

NYTT FRA KOMMUNALBANKEN

NYTT FRA KOMMUNALBANKEN NYTT FRA KOMMUNALBANKEN Økonomiforum Troms 22. september 2017 Marit Urmo Harstad Kunde- og markedsansvarlig muh@kommunalbanken.no Tlf.: 21 50 20 57 / 982 47 057 Agenda Grønn rente KBN Finans Budsjettrenta

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009

Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009 Den gode lånesøknaden den optimale bankavtalen Kommunalt finansnettverk, 22. april 2009 v/ Steinar Olsen Kommunalbanken AS Finansinstitusjon for kommunal sektor 80% av aksjene eiet av staten v/ Kommunal-

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

KRS nr. 11 Foreløpig standard (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser Vedlegg A

KRS nr. 11 Foreløpig standard (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser Vedlegg A Kommunal regnskapsstandard nr. 11 Foreløpig standard (F) Vedlegg til KRS nr. 11 (F) Finansielle eiendeler og forpliktelser vedtatt av styret i Foreningen GKRS 08.05.2014. Endret senest 15.12.2016. VEDLEGG

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 1. juni 2017 Bakgrunn Finans- og gjeldsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finans- og gjeldsreglement

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING Lars Ludvigsen Kunde og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS KOMØK torsdag 26. mai 2016 Agenda Finansreglementet Revidering Endrede rammer Finansrapport Innhold Tips og eksempler

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

Bruken av derivater del II: Sikringsbokføring

Bruken av derivater del II: Sikringsbokføring Bruken av derivater del II: Sikringsbokføring under NGAAP Derivater som sikringsinstrument gir økt forutsigbarhet for bedriftens inntekter og kostnader. I denne artikkelen viser vi hvordan bidrar til å

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Vedlegg til 1. tertialrapport 2017 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet...

1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga Heimel Fullmakter Rammer for reglementet... Reglement finansforvalting i Hå kommune Side 1 desember 2016 INNEHALD 1. Generelle rammer og avgrensingar for finansforvaltinga... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Fullmakter... 3 1.3 Rammer for reglementet... 3

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 Finansrapport 1. tertial 2016 Vedlegg til 1. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP

NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP NYTT FRÅ GKRS / REKNESKAP Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS AGENDA KRS 11 Finansielle eiendeler og forpliktelser Lån Utdeling

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Vedlegg til 2. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast

Reglement for finansforvaltning. Dønna kommune. Utkast Reglement for finansforvaltning Dønna kommune Utkast 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1 Hensikten med reglementet......3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune

Reglement for finansforvaltning. Leka kommune Reglement for finansforvaltning Leka kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning (del 11 i kommunens økonomireglement) Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret. 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reglement og fullmakt for Verdal Kommunes finansforvaltning Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 74048215 Arkivref: 2010/4756 - / Saksordfører:

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 10. oktober 2017 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK KOMMUNAL REGNSKAPSSTANDARD NR. 11 FORELØPIG STANDARD (F) FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER

FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK KOMMUNAL REGNSKAPSSTANDARD NR. 11 FORELØPIG STANDARD (F) FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK Saksbehandler: Vår dato: Vår ref: Knut Erik Lie 08.05.2014 Deres dato: Deres ref: Side 1 av 5 Adressater iht. liste KOMMUNAL REGNSKAPSSTANDARD NR. 11 FORELØPIG

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning ÅFJORD KOMMUNE Reglement for finansforvaltning i Åfjord kommune Gyldig fra 01.07.2016. Vedtatt av kommunestyret i møte 16. Juni 2016 som sak KST-./2016. Åfjord kommune Reglement for finansforvaltning side

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/1010-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/1010-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 12/1010-2 Rapport om finansforvaltning 2.tertial 2012 TILRÅDING: Rapporten vert teken til vitande. DOKUMENT: Månadsrapportar frå

Detaljer