KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMØKNETT Sør-Trøndelag. - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015"

Transkript

1 KOMØKNETT Sør-Trøndelag - Copperhill Mountain Lodge 4. juni 2015

2 FINANSinnkjøp AS Frittstående rådgivingsselskap uavhengig kompetanse Tilbyr kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter uavhengig bistand med: - Konkurranseutsetting av hovedbankavtaler - Konkurranseutsetting av låneopptak (rammeavtaler og enkeltlån) - Konkurranseutsetting av aktivaforvaltning - Konkurranseutsetting av ekstern innfordring (inkasso) - Konkurranseutsetting av betalingsterminaler - Kvalitetssikring av finansreglement - Kommunal finansanalyse - Kvalitetssikring av finansreglement og rutiner for finansforvaltningen - Løpende finansrådgivning - Annen rådgivning Selskapet eies og drives av Steinar Mørch-Olsen og Tor Kristian Hansen 2

3 Agenda 1) Hvordan påvirker KRS 11 finansforvaltningen? 2) Gjeldsforvaltning sett i lys av anskaffelsesregelverket 3) Hvordan tilpasse oss endringer i markedet? 4) Muligheter og trender innen banktjenester STILL SPØRSMÅL UNDERVEIS! 3

4 Hvordan påvirker KRS 11 finansforvaltningen? 4

5 KRS 11 Regnskapsstandard for finansielle eiendeler og forpliktelser Hvorfor ny standard? - Har frem til KRS 11 ikke vært klare regler. - GKRS i brev til Sarpsborg kommune 2006: - Problematikken med finansielle instrumenter er kompleks, er i begrenset grad regulert av gjeldende regler. - Har ført til en allmenn akseptert praksis, ex: - Sikringsinstrumenter tilknyttet gjeldsporteføljen føres til løpende kostnad - Forlengelser/endringer av derivater har ikke blitt ansett som opphør Terrasaken og swapsjonssaker i Sykkylven, Bremanger, Lillehammer og Farsund 5

6 Hovedregel for verdsettelse 6

7 Hva er sikring? Regnskapsmessig sikring forutsetter økonomisk sikring Sikringsobjekt Posisjonen som skal sikres, eks. lån Derivater kan ikke være sikringsobjekt Sikringsinstrument Sikrer verdien på sikringsobjektet (Rentebytteavtale, FRA, Valutaterminkontrakter etc.) Netto utstedte opsjoner kan ikke være sikringsinstrument? Kontantstrømsikring En sikringsrelasjon mellom et sikringsobjekt og et sikringsinstrument der virkningen av endringer i kontantstrømmen fra sikringsinstrumentet effektivt reduserer virkningen av endringer i kontantstrømmen fra sikringsobjektet Verdsikring En sikringsrelasjon mellom et sikringsobjekt og et sikringsinstrument der virkningen av endringer i verdien av sikringsinstrumentet effektivt reduserer virkningen av endringer i verdien av sikringsobjektet (Merk: Utstedte opsjoner (swapsjoner) er ikke sikring!) 7

8 Kontantstrømsikring eller verdisikring? Vil en streng revisor påstå at rentebytteavtalen ikke er regnskapsmessig sikring dersom en tar feil? 8

9 Sikringsdokumentasjon For hver sikringsrelasjon må det dokumenteres: Hvilken type risiko som skal sikres Hvorvidt det er kontantstrømsikring eller verdisikring Hvilket sikringsobjekt(er) som skal sikres Hvilket sikringsinstrument som skal anvendes Formålet med sikringen Sikringseffektiviteten (kvalitativ vurdering) Kravet om dokumentasjon gjelder for så lenge sikringen vedvarer Gjelder også for fastrentelån? Hva om dokumentasjonen er mangelfull 9

10 Regnskapsføring under sikring Gevinster og tap fra sikringsinstrument sammenstilles med gevinster og tap fra sikringsobjekt (slik de aller fleste gjør i dag) Verdiendringer regnskapsføres ikke før sikringen opphører/realiseres. Ved verdisikring skal sikringsobjektet balanseføres til den verdi som reflekterer effekten av sikringen. 10

11 Porteføljesikring KRS 11 åpner for porteføljesikring - Eksempelvis portefølje av lån - Sikringsinstrument (ex. Swap) behøver ikke være tilknyttet ett direkte underliggende lån - Åpner for at sikringsinstrument har andre terminer og rentetilknytning enn sikringsobjekt - Åpner for at sikringsinstrument kan ha lengre løpetid enn porteføljen av sikringsobjekter. Ex. Muliggjør lange rentebytteavtaler som sikring av en portefølje av korte sertifikatlån 11

12 Fastrente vs. rentebytteavtale Fastrentelån Flytende lån sikret med rentebytteavtale Kommune Kommune Fast rente Flytende rente Swap Flytende rente Fast rente KBN Fast rente Flytende rente Swap Underliggende flytende lån Hvordan skal rentebytteavtalen regnskapføres? 12

13 Regnskapsføring av sikringsinstrument (rentebytteavtale) Ingen balanseføring Ingen tapsføring etter laveste verdis prinsipp Men: Dokumentasjonskrav Notekrav Hva med en swapsjon? Ekskludert fra sikring (ikke sikring) Laveste verdis prinsipp for rentebytteavtalen Opsjonspremie balanseføres etter høyeste verdis prinsipp Balanseføres uavhengig av utbetalingstidspunkt for opsjonspremien 13

14 Forlengelse av rentebytteavtale /fastrentelån Kan i mange tilfeller være praktiske, finansfaglig smarte Eks: Lån (100 m) til utleiebygg med 10 års leiekontrakt er sikret med 10 års fastrentelån på 5 % rente (lånet har løpetid 20 år) etter 5 år forlenges leiekontrakten med ytterligere 5 år. For å sikre rentekostnadene mot de fremtidige leieinntektene ønsker kommunen at lånet skal ha fast rente i ytterligere 5 år Hvordan få til dette: Alt 1: forlenge eksisterende fastrenteavtale/rentebytteavtale med 5 år, ny rente blir på 4 % Alt 2: Inngå en Framtidig Rente Avtale som starter om 5 år og varer i 5 år. FRA avtalen har rente på 3 %. Total rentekostnad vil bli lik i alt 1 og alt 2. Hvordan regnskapsføres de to alternativene? 14

15 Alt1. Regnskapsføring ved forlengelse av renteswap Alt 1: Eksisterende fastrenteavtale forlenges i 5 år Nåverdi eksisterende avtale = Nåverdi forlenget avtale (FRA vil inngå i forlengelse og FRA har nåverdi = 0 ved avtaleinngåelse) Gammel avtale opphører Ny avtale inngår som ny sikring Realisasjonsføring: Markedsverdi på eksisterende avtale på endringstidspunkt føres som tap/gevinst Gevinst/tap reduseres så lineært over løpetid på ny avtale År Påløpte renter ny kontrakt Overkurs gammel avtale -10 Tilbakeføring overkurs Sum

16 Alt2. Regnskapsføring ved FRA Alt 2: Inngår 5 år FRA med start om 5 år Eksisterende avtale er upåvirket FRA kan benyttes som sikringsinstrument (holdes utenfor balansen) År Påløpte renter eksisterende kontrakt Påløpte renter FRA Sum Konklusjon: Å benytte en FRA til forlengelse vil være fornuftig! Å forlenge en eksisterende avtale kan vise seg å være dyrt! Paradoks: finansrisiko vs. regnskapsrisiko Hvordan sikre oss mot «regnskapsrisiko» i finansreglement? 16

17 OBS, OBS! Ang. bruk av FRA Har kommunen kompetanse nok til å benytte FRA (framtidig renteavtale)? Er vi sikret at kompetansen er i hus når FRA starter? Har vi gode nok systemer til å ivareta oppfølging av FRA? Min hypotese; gjennomsnittlig rentebindingstid for kommunes gjeldsporteføljer vil minke grunnet ny regnskapsstandard = tiltagende renterisiko! 17

18 Men, ett lite unntak! Kun vesentlige endringer anses som opphør: Løpetid endres mer enn 10 %, eller Nåverdi endres mer enn 10 % Praktisk for å tilpasse rentebytteavtale mot terminer på underliggende lån Hvor ofte kan avtalen endres mindre enn 10 %? 18

19 Telefon

20 Noteopplysninger Ved regnskapsmessig sikring skal kommunen i note minst gi informasjon om: A) Hvilke finansielle instrument som inngår i sikringsrelasjonene B) Hvilken type risiko som er sikret og formålet med sikringen C) Varighet av sikringene D) Forankring i kommunens finansreglement E) Endringer i avtalevilkår i henhold til nr 3 ovenfor (3. For finansielle derivater, med unntak av derivater som regnskapsføres etter reglene om sikring, skal det alltid opplyses om virkelig verdi. Dersom virkelig verdi i unntakstilfeller ikke kan fastsettes på en pålitelig måte, skal dette opplyses om og begrunnes) VERDI OPPGIS VED ENDRINGER 20

21 Hva skal vi endre i finansreglementet Kravet om sikringsdokumentasjon bør inngå i rutinene, eks. Ved inngåelse av sikringsinstrument /finansielt instrument som inngår i sikring skal følgende skjema fylles ut: Ved forlengelse av sikringsinstrument eller fastrente skal regnskapsmessige konsekvenser vurderes før eventuell forlengelse skjer Rapporteringskravene i finansreglementet bør være like notekravene for sikringer 21

22 Oppgave 1 Sør Trøndelag storkommune har i 2012 sikret sin låneportefølje (stor nok 100 mill) som består av sertifikatlån (3 mnd løpetid) med: 1 rentebytte stor NOK 50 mill med fast rente 5 % og varighet til FRA, stor NOK 50 mill, med fast rente 5 %, varighet 2 år som starter i 2017 Sikringsdokumentasjon skal etableres innen utgangen av

23 Oppgave 2 (fortsettelse av oppgave 1) I 2015 slutter kommunens finansrådgiver, og ny finansrådgiver har ikke kompetanse på bruk av FRA. Finansreglementet endres slik at bruk av FRA ikke lengre er tillatt. Markedsverdi for gjenstående rentebytteavtale er nå 5 mill. (overkurs), og markedsverdi på FRA er 5 mill. (overkurs). Bør kommunen slå sammen FRA med rentebytteavtale eller bør kun FRA innløses? 23

24 Oppgave 2 (forts.) Alt 1, slå sammen SWAP og FRA: Overkurs SWAP -5 Overkurs FRA -5 Tilbakeføring overkurser Rentekostnad ny swap -2,5-2,5-2,5-2,5-2,5 Totalt -10,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Alt 2, Avslutte FRA kontrakt: Rentekostnad SWAP -2,5-2,5-2,5 Overkurs FRA -5 Tilbakeføring overkurs Totalt -6,5-1,5-1,

25 Gjeldsforvaltning sett i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser 25

26 Lenviksaken KOFA har i sak 2014/11 og 2014/12 fastslått at låneopptak er omfattet - Lenvik kommune ilagt gebyr for direkteanskaffelse på 1,2 millioner (2014/11) - Ordinært lån (fastrente, P.t. rente. 3 mnd Nibor og ca, 30 år løpetid) - KLP og Kommunalbanken ble forspurt og begge leverer tilbud Veileder til reglene om offentlige anskaffelser - Unntak for obligasjonsbaserte lån - Sertifikatlån og obligasjonslån - Også rådgiving i forbindelse med opptak av obligasjonsbaserte lån er unntatt Men, Når det gjelder vanlige banktjenester, som for eksempel låneopptak, må anskaffelsesregelverket følges - Grunn: EU-kommisjonen har i EF Tidene 1998 C 82/146 uttalt at unntaket ikke omfatter låneopptak 26

27 Hvilke lån er omfattet? Kommunalbanken og KLP-Kommunekreditt tilbyr sertifikat og obligasjonslån til kommuner: Er lånene skaffet til veie ved salg av obligasjoner? Gjeldsbrev sendes ut og signeres (er det ikke da ett gjeldsbrevlån?) Hva om lånet er tilsvarende ett obligasjonslån? Eks Nibor lån med fast margin i 3 år kan for kommunen være tilnærmet identisk med FRN lån 27

28 Hva sier finansforskriften? Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning Kommunen skal selv fatte regler for opptak av lov Normal ordlyd i finansreglement Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere Finansreglement MAL fra NKK har liknende ordlyd Lenvik kommune har ikke brutt reglene i kommunens finansreglement Reglementet er også kvalitetssikret av uavhengig instans! Merk: finansforskriften sier ikke at en ikke trenger å følge anskaffelsesregelverket 28

29 Løsningen? Rammeavtaler for leverandører av gjeldsbrevlån Sikrer at KLP og Kommunalbanken kan konkurrere med samme frister (og betingelser) som markedet Lånekonkurranser gjennomføres som «minikonkurranser» (Avrop på rammeavtale) Kun ett enkelt låneopptak Kunngjøres i doffin og Ted (anskaffelsesverdi) 45 dagers tilbudsfrist 10 dagers karensperiode Ekskluderer fastrente Problem?: Dersom en ber om P.t. rente (evt. Nibor m/flyt margin) kan renten endres før gjeldsbrev signeres 29

30 Endringer i regelverket Til grunn for det norske regelverket ligger EU-direktiv om offentlige anskaffelser Direktiv 2004/18/EC artikkel 16 bokstav d. Her er låneopptak ikke unntatt fra regelverket I nytt direktiv av 26. februar 2014 dette endret Direktiv 2014/24/EU er dette endret slik at låneopptak er unntatt, jf. Artikkel 10 bokstav f NOU 2014:4 «Enklere regler bedre anskaffelser» Forslag til endringer av FOA slik at låneopptak ikke lenger er utlysningspliktig i Doffin/Ted, jf. Forslagets 5-2 (1) bokstav c. Unntaket forventes innført april

31 Lenvik kommune stevner KOFA Erkjenner lovbrudd Låneopptaket burde vært kunngjort Bestrider grov uaktsomhet Grunnlaget for gebyret på 1,2 millioner Saken skal opp i Senja Tingrett den 18. og 19. juni 31

32 Hvordan tilpasse oss endringer i markedet? 32

33 Endringer i rentemarkedene Lånemarkedene normaliseres - Kredittmarginene krymper inn, men svak konkurranse. - Bedre marginer i sertifikatmarkedet - Høy kredittspread på lange lån: - Langsiktige lån i Kommunalbanken og KLP har over 0,5 % høyere rente enn før finanskrisen - Stor avstand i margin mot 3 mnd Nibor på obligasjonsbaserte Nibor lån og flytende marginer Innskuddsrenter i bank faller I samsvar med fallende kredittmarginer og normalisert lånemarked faller også interessen for store innskuddskunder. Stor variasjon fra landsdel til landsdel I Sør Trøndelag: Mange banker konkurrerer men få ønsker å betale Konsekvens! Lånerenten blir høyere enn innskuddsrenten (for normalkunden) 33

34 Hvordan tilpasse oss Redusere lånerenten? - Kortsiktige lån i stedet for langsiktige lån - Hvor stor refinansieringsrisiko tåler kommunen? Øke avkastningen på aktiva gjennom alternative plasseringer? Rentefond kan være ett alternativ til bankplassering, men rentefond med lav risiko vil ikke gi vesentlig bedre vilkår enn innskuddsrente. Har du opsjon på forlengelse av dagens bankavtale Bruk den! Dersom innskuddsrenten blir lavere enn lånerenten bør en avvente låneopptak! 34

35 Litt om rating? Time horizon (years) Rating AAA 0 0 0,09 0,18 0,27 0,37 0,4 0,47 0,51 0,55 AA 0,03 0,08 0,14 0,25 0,34 0,45 0,56 0,65 0,73 0,83 A 0,08 0,2 0,34 0,52 0,72 0,95 1,21 1,45 1,69 1,94 BBB 0,24 0,68 1,17 1,79 2,43 3,06 3,59 4,12 4,63 5,16 BB 0,99 2,88 5,07 7,18 9,07 10,9 12,41 13, ,02 B 4,51 9,87 14,43 17,97 20,58 22,67 24,46 25,93 27,17 28,41 CCC/C 25,67 34,1 39,25 42,29 44,93 46,24 47,45 48,09 49,53 50,33 Rating vurderer sannsynlighet for konkurs Risiko øker med løpetid Husk! Kun de færreste er ratet av anerkjente internasjonale ratingbyråer ettersom slik rating er kostbart. Kan være fornuftig å åpne for bruk av alternative skyggeratinger eks. fra DNB 35

36 Framtidig renteutvikling 1 (PPR 1/15 (19. mar)) 36

37 Framtidig renteutvikling 2 (historikk 10 år swap) 37

38 Framtidig renteutvikling 3 (Pris på fremtidig flytende rente) 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00%

39 Framtidig prisvekst? 39

40 Gratis å låne, men bør vi binde? Gitt forventet inflasjon på 2,5 % KLP og Kommunalbanken tilbyr fastrentelån på 10 år med lavere rente! Er det risiko ved å binde renten nå? Flytende renter går ned Dekker rentekompensasjon utgiften? Dersom lån er «plassert» på konto, vil innskuddsrenten være i samsvar? Tommelfinger, hvordan renterisiko har du i dag, og hvordan utvikler den seg? Langsiktig gjeld Estimert selvfinansierende gjeld Sikret rente Estimert aktivabeholdning Gjeld med renterisiko Andel av gjeld med renterisiko 47 % 47 % 46 % 52 % 60 % 40

41 Fastrente vs. rentebytteavtale Fastrentelån Flytende lån sikret med rentebytteavtale Kommune Kommune Fast rente Flytende rente Swap Flytende rente Fast rente KBN Fast rente Flytende rente Swap Underliggende flytende lån Er i direkte konkurranse 1 kontantstrøm vs. 2 kontantstrømmer 41

42 Hvordan sammenlikne rentene Benytt lik rentebrøk Fastrente har som hovedregel rentebrøk 30/360 Rentebytteavtaler kan ha rentebrøk act/360 Kan omregnes til act/act I tillegg til renten på rentebytteavtalen må kommunen betale en margin mot ex 3 mnd Nibor på ett underliggende lån. Hvor stor er denne marginen? Kan marginen endres? 42

43 Sammenlikn renteutgifter i løpetiden Total forventet rentekostand Diff fra laveste Flytende rente Fastrente 10 år start Rentebytteavtale + fast Nib mrg 10 år start Rentebytteavtale + flyt Nib mrg 10 år start Vil flytende Nibor margin endres? Hvor stor endring tåler en før løsningen blir ulønnsom? 43

44 Trender i bankmarkedet 44

45 Hvor er kontantene? Bildet er fra DNBs tomme bankhvelv i Bergen 45

46 Hva er en ordinær banktjeneste? Stadig flere tradisjonelle banktjenester tilbys av andre aktører E-faktura EHF Kredittkort /reisekort BankID Betalingsterminaler Nettbetalinger/aksesspunkt Innlevering av kontanter Telling av kontanter Bankene rendyrkes, eks: DNB legger ned avdeling for kort og slutter med låneforvaltnig Bankene overlater all kontanthåndtering til Nokas og Loomis (med noen små unntak) Nets er «bankenes» leverandør i mange sammenhenger Bankene mindre «ivrig» på Nets salg Fram til 2010 eide Norske Banker BBS som da ble solgt Framtid: Bankene utvikler produkter selv i stedet for å benytte Nets? 46

47 Problemer i dag - Mange avtaler å forholde seg til - Ex. Kjøpe (og betale) kinobillett på nett - Avtaler med: - DIBS - Teller - Bank - (Pluss økonomisystemer) - Lov om offentlige anskaffelser? - Betalingsterminaler? Bør vi investere? - Hva skal inngå i hovedbankavtalen? - Bankene kan tilby alle tjenester gjennom underleverandør - Men er prisen god? - Er produktet godt? 47

48 Ny teknologi kontaktløs betaling? 48

49 Ny teknologi mobilbank? 49

50 Ny teknologi Elektronisk fakturering 50

51 Bistand, analyse og rådgivning - Din naturlige samarbeidspartner 51

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 4 // 2013 // 68. årgang Les mer om: // Finansielle eiendeler og forpliktelser - utkast til ny regnskapsstandard // Kontroll i et demokratisk perspektiv // Bruk av åpenhetsrapport

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 29.08.2012, etter møte i Planutvalget i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Orientering om Status økonomi pr 31.08.12

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt

Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Swap-avtaler God regnskapsskikk og litt skatt Ørjan Agdesteen 19. September 2011 Agenda Kort om finansielle instrumenter God regnskapsskikk (GRS) og renteswaper Rammeverk Regnskapsloven Forskrift om årsregnskap

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE

FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE 2012 FINANSREGLEMENT SIRDAL KOMMUNE Arne Eiken Vedtatt i Sirdal Kommunestyre Sak 12/113 13.12.2012 Innhold 1. FORMÅL MED FINANSFORVALTNINGEN... 3 2. OVERORDNETE RAMMER... 3 Generell begrensing... 4 Unntak

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

Kommunerevisoren. Finansiell risiko

Kommunerevisoren. Finansiell risiko Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2008 63. årgang Finansiell risiko Les mer om: Intervju med Ole Kristian Rogndokken Klassifisering av finansielle instrumenter Fylkesmannens desisjonsrolle www.nkrf.no

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle instrumenter

Regnskapsføring av finansielle instrumenter Regnskapsføring av finansielle instrumenter Av Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2005 8. mars 2005 Telemarksforsking-Bø 2005 TF-notat nr. 5/2005 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 100,- Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer