Renter og avdrag. Innhald. Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3. Serie- eller annuitetslån 3. Avdragsfri periode og nedbetalingsperiode 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renter og avdrag. Innhald. Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3. Serie- eller annuitetslån 3. Avdragsfri periode og nedbetalingsperiode 4"

Transkript

1 Renter og avdrag

2 Renter og avdrag Brosjyren gir ei oversikt over hovudtrekka i Husbankens rente- og avdragstilbod. Dei nedbetalingsvilkåra du vel vil ha innverknad på den framtidige økonomiske situasjonen din. Det er derfor viktig at du set deg inn i kva dei forskjellige vilkåra inneber. Innhald Fleksible nedbetalingsvilkår 3 Låneavtale 3 Serie- eller annuitetslån 3 Avdragsfri periode og nedbetalingsperiode 4 Fast eller flytande rente 4 Kva skal du velje? 6 Gebyr 6 Anna 6 Nominell og effektiv rente 7 Nærmare om korleis rentesatsane blir fastsette 7 2

3 Fleksible nedbetalingsvilkår løpetid inntil 30 år avdragsfri periode inntil 8 år serie- eller annuitetslån flytande eller fast rente kvartalsvise eller månadlege betalingsterminar forfallsdato 1., 12. eller 20. Husbanken gir deg fleire moglege val, slik at du kan få nedbetalingsvilkår som passar betre for deg. På grunnlag av den økonomiske situasjonen til husstanden og storleiken på lånet, kan Husbanken i spesielle tilfelle endre på dei vala som er gjorte i søknaden. som du betaler ned på lånet. Dei totale rentekostnadene blir lågare ved serielån enn ved annuitetslån fordi du betaler større avdrag tidleg i nedbetalingsperioden for lånet. Annuitetslån Annuitetslån inneber at terminbeløpa er like store i heile nedbetalingsperioden for lånet dersom renta ikkje blir endra. Til å begynne med er rentedelen høg og avdragsdelen låg. Etter kvart som lånet blir nedbetalt, blir rentedelen mindre og avdragsdelen større. Låneavtale Lånevilkåra vil inngå i ein låneavtale mellom deg og Husbanken. Dersom du vel fast rente, vil det bli laga ei eiga tilleggsavtale for fast rente. Serie- eller annuitetslån Husbanken tilbyr to nedbetalingsalternativ; serielån eller annuitetslån. Serielån Ved serielån er avdragsdelen den same gjennom heile nedbetalingsperioden. Rentebeløpet, og dermed terminbeløpa, blir lågare etter kvart Foto: Morten Flaten 3

4 Nedbetaling: Annuitetslån og serielån Forskjellen mellom serielån og annuitetslån går fram av figuren nedanfor. Grunnlaget er eit lån på kr med 4,5 % nominell rente og kvartalsvise terminar Kr Nedbetaling - annuitet Avdragsfri periode Avdrag Rente Kr avdragsfri periode Nedbetaling - serie Avdrag Rente Avdragsfri periode og nedbetalingsperiode Du kan normalt velje ein avdragsfri periode på inntil åtte år. I denne tida betaler du berre renter på lånet. Husbanken tilbyr inntil tretti års løpetid på lånet, medrekna eventuell avdragsfri periode. Totale kostnader blir lågare di kortare avdragsfri periode du vel, og di kortare nedbetalingstida er. Fast eller flytande rente Du kan velje fast eller flytande rente på lånet. Alle lån blir utbetalte med flytande rente. Dersom du ønskjer fast rente, kan du tidlegast velje den fastrenta som gjeld på utbetalingstidspunktet. Flytande rente Flytande rente endrar seg i forhold til endringar i det generelle rentenivået. Renta kan regulerast kvart kvartal. Husbanken sender ut melding om ny rentesats minst seks veker før endringa. 4

5 Månadlege rentekostnader ved ulike rentesatsar (nominelle) Lån 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % Tabellen viser rentekostnadene i den avdragsfrie perioden for eit lån med nedbetalingstid på 25 år og avdragsfrihet i 5 år. Fordelar med flytande rente Du får lågare rente dersom rentenivået går nedover. Du står friare til å endre betalingsplanen. Du kan når som helst gå over til fast rente. Ulemper Du får høgare rente dersom rentenivået går oppover. Du har lita oversikt over framtidige renteutgifter. Fast rente Dersom du vel lån med fast rente, inneber det at du bind deg til å ha lånet med den same renta i fem år framover (bindingsperioden). Du kan ikkje gå tilbake til flytande rente i bindingsperioden. Minst seks veker før bindingsperioden går ut vil du få eit brev frå Husbanken med tilbod om nye rentevilkår. Du kan fritt velje mellom dei tilboda som gjeld på utløpsdatoen for fasterenteavtalen. Innan utgangen av bindingsperioden må du gi skriftleg melding til banken om kva for eit rentetilbod du vel Fordelar med fast rente Du har full oversikt over renteutgiftene gjennom heile bindingsperioden. Sjølv om rentenivået stig, beheld du den lågare renta gjennom heile bindingsperioden. Ulemper Dersom rentenivået fell, beheld du likevel den høgare renta gjennom heile bindingsperioden. Du har reduserte sjansar til å endre betalingsplanen. Du kan risikere å betale overkurs dersom du bryt avtalen om fast rente. Brot på fastrenteavtale. Dersom du bryt fastrenteavtalen, vil lånet ditt bli belasta med overkurs, eller godskrive med underkurs. Som brot på fastrenteavtalen blir rekna fortidig innløysing, ekstraordinære del- 5

6 innbetalingar og eventuell overføring av lånet til ny låntakar. Ved delvis innløysing vil Husbanken berre rekne over-/underkurs på den ekstraordinære innbetalinga. Fastrenteavtalen vil da halde fram utan endring for resten av lånet. Overkurs oppstår når renta på nye fastrentelån er lågare enn renta på lånet som blir innløyst. I prinsippet vil långivar ha eit rentetap ved at det innløyste lånet blir lånt ut igjen til ei lågare rente. Låntakar som bryt avtalen, må derfor betale ei rentetapserstatning til långivar. Underkurs oppstår når renta på nye fastrentelån er høgare enn renta på det lånet som blir innløyst. Långivar vil få ein gevinst ved å låne ut igjen det innløyste lånet til ei høgare rente. Rentegevinsten skal gå til låntakar som løyste inn lånet. Over-/underkurs blir rekna på grunnlag av restgjelda, kor lang tid det er igjen av bindingsperioden og kor mykje renta på nye fastrentelån har gått opp/ned. Over-/underkursen vil gå fram av innløysingsberekninga frå Husbanken. Ved ekstraordinære innbetalingar vil over-/underkurs ikkje bli rekna for dei 3 første, heile månadene etter at renta er bunden (6 månader for burettslag). Kva skal du velje? Du må sjølv ta eit val ut frå ei vurdering av din eigen situasjon og av renteutviklinga dei nærmaste åra. Eit fastrentelån gir deg oversikt over låneutgiftene dine i heile femårsperioden. Den flytande renta vil som regel vere lågare enn fastrentetilbodet på same tidspunkt, men ho kan variere sterkt over tid. Gebyr Husbanken kan endre og innføre nye gebyr når det er gitt varsel om det. Ved opptak av lån krev Hubanken 600 kroner i etableringsgebyr. Termingebyret er for tida 30 kroner per termin. Det er for tida kostnadsfritt å gå frå flytande til fast rente. Ved utløpet av bindingsperioden for fast rente blir det ikkje kravt gebyr ved overgang til flytande rente. Når eit lån blir delt, blir det kravt eit rettsgebyr for kvar eining. Rettsgebyret blir fastsett av Stortinget. Ved misleghald av lånet blir det lagt til eit gebyr på 50 kroner ved andre gongs varsel. Ved tredje gongs varsel er gebyret 150 kroner. Dersom Husbanken må gå til rettsleg inndriving, blir kostnadene endå større. 6

7 Anna Dersom Husbanken ikkje har teke mot terminbeløpet innan betalingsfristen går ut, blir det belasta forseinkingsrente. Husbankens terminar kan betalast med avtalegiro. Du kan inngå avtale med banken din når du har teke mot det første terminvarslet. I nettbanken kan du til kvar tid halde god oversikt over låneforholdet ditt. Her finn du informasjon om lånevilkår, innbetalingar og framtidige terminar. Det einaste vilkåret er at du har tilgang til internett. Førebels er nettbanken berre lagt til rette for personkundane. Nominell og effektiv rente Den nominelle renta er den rentesatsen som blir oppgitt på eit lån. Den effektive renta finn vi når vi også tek med andre kostnader ved lånet enn den nominelle renta; blant anna gebyr. Nedbetalingsvilkåra verkar også inn på den effektive renta. Derfor blir den effektive renta høgare enn den nominelle. Renta blir betalt etterskotsvis. Nærmare om korleis rentesatsane blir fastsette Rente- og avdragsvilkåra for lån blir fastsette av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer gitt av Stortinget. For nye lån gjeld for tida desse prinsippa for rentefastsetjing: Flytande rente Den flytande renta i Husbanken blir rekna ut med grunnlag i staten si innlånsrente på lån med kort attståande løpetid (0 3 månaders statskasseveksler). Ved utlån frå Husbanken blir det lagt til ein rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Renta blir justert kvart kvartal dersom endringane i grunnlaget er 0,1 prosentpoeng eller meir. Gjennomsnittleg innlånsrente i første kvartal er grunnlaget for utlånsrenta i tredje kvartal. Gjennomsnittsrenta i andre kvartal er grunnlaget for utlånsrenta i fjerde kvartal osv. Fast rente Den faste renta i Husbanken er knytt opp mot rentenivået på statsobligasjonar med lang attståande løpetid (fem år). Ved utlån frå Husbanken blir det lagt til ein rentemargin på 0,5 prosentpoeng. Den fastrenta som Husbanken tilbyr, blir justert kvar månad dersom endringane i gjennomsnittsrenta for femårs statsobligasjonar er 0,1 prosentpoeng eller meir. Gjennomsnittleg obligasjonsrente i januar er grunnlaget for fastrentetilbodet i april. Gjennomsnittsrenta i februar er grunnlaget for fastrentetilbodet i mai osv. 7

8 Husbanken Hovedkontoret Fridtjof Nansens vei 17 Postboks 5130 Majorstuen 0302 OSLO Tlf Forvaltningskontoret Fridtjof Nansens vei 17 Postboks 5271 Majorstuen 0303 Oslo Tlf Regionkontor Oslo Fridtjof Nansens vei 17 Postboks 5281 Majorstuen 0303 OSLO Tlf Regionkontor Arendal Skytebanen 14 Seviceboks Arendal Tlf Regionkontor Bergen Østre Muralmenning 7 Postboks BERGEN Tlf Regionkontor Trondheim Peter Egges plass 2 Husbanken 7005 TRONDHEIM Tlf HB 4.E.1 N Renter og avdrag Husbanken, april 2004 Opplag: 4000 Foto framside: Morten Flaten Design: Blanke Ark, Oslo Grafisk produksjon: RenessanseMedia as Regionkontor Bodø Sjøgt. 15 Postboks BODØ Tlf Regionkontor Hammerfest Sjøgata 6 Postboks HAMMERFEST Tlf

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllande informasjon om nedbetalingsvilkår, sjå www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gjev eit oversyn over hovudtrekka i renteog avdragsvilkåra i Husbanken. Dei nedbetalingsvilkåra du vel, vil få betydning for den framtidige økonomiske situasjonen

Detaljer

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3

For utfyllende informasjon om nedbetalingsvilkår, se www.husbanken.no. INNHOLD Fleksible nedbetalingsvilkår 3. Låneavtale 3 Renter og avdrag RENTER OG AVDRAG Brosjyren gir en oversikt over hovedtrekkene i Husbankens rente- og avdragsvilkår. De nedbetalingsvilkårene du velger vil få betydning for din framtidige økonomiske situasjon.

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig

Rentegaranti gir deg. trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Rentegaranti gir deg trygg økonomi ved kjøp av ny bolig Block Watnes Rentegaranti Block Watne kan nå tilby rentegaranti for deg som kjøper bolig med overtagelse innen 31. desember 2008. Med rentegaranti

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

MATEMATIKK FOR UNGDOMSSTEGET GRUNNBOK. Maximum 10 Grunnbok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme.

MATEMATIKK FOR UNGDOMSSTEGET GRUNNBOK. Maximum 10 Grunnbok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil kan derfor forekomme. GRUNNBOK MATEMATIKK FOR UNGDOMSSTEGET Grete Normann Tofteberg Janneke Tangen Ingvill Merete Stedøy-Johansen Bjørnar Alseth Maximum 10 Grunnbok er under utvikling. Denne versjonen er ikke endelig og feil

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker

Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Alminnelige kredittvilkår for kredittavtale forbruker Med forbruker menes en fysisk person når avtalens formål for ham eller henne ikke hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet, jf. finansavtaleloven

Detaljer

Årsrapport om betalingssystem 2009

Årsrapport om betalingssystem 2009 Årsrapport om betalingssystem 2009 mai 2010 Årsrapport om betalingssystem 2009 Noregs Bank Oslo 2010 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22 31 63 83 Telefaks: 22 31

Detaljer

Fast eller flytende boliglånsrente?

Fast eller flytende boliglånsrente? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2012 Fast eller flytende boliglånsrente? En økonometrisk analyse Eva Marie Bakke & Dženana Ramić Veileder: Professor Fred Schroyen Masterutredning i hovedprofilene:

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Kvam herad

Reglement for finansforvaltning Kvam herad Reglement for finansforvaltning Kvam herad Vedteke av heradsstyret den 09.11.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikta med reglementet... 3 1.2 Kven reglementet

Detaljer

Vår dato 12.02.2009. Vi viser til søknad datert 12.1.2009. Husbanken har den 12.2.2009 bevilget kommunen

Vår dato 12.02.2009. Vi viser til søknad datert 12.1.2009. Husbanken har den 12.2.2009 bevilget kommunen 6 Husbanken Vår kontaktperson Brita Kilen, tlf. 75549320 Fauske kommune 8201 FAUSKE Vår dato 12.02.2009 Vår referanse 15320036 Side L av 2 í-,.~,.~ " ". _. :,ç" i ausf':8 kommune L.--~~-Tsaksbehll N /

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE.

ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA I HORDALAND FYLKESKOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200909874-2 Arkivnr. 107 Saksh. Nøttveit, Egil Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.05.2010 08.06.2010-09.06.2010 ENDRING AV REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken

Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Utkast til forskrift om rente- og avdragsvilkår for lån i Husbanken Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet xx.xx.2011 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr 30 om Husbanken (husbankloven) 8. 1 Virkeområde

Detaljer

Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l. Telefon dagtid Telefon privat

Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l. Telefon dagtid Telefon privat Lånsøker Søknad om åfåoverta lån i Husbanken Søknaden med vedlegg sendes til Husbanken Fødselsnr. (11 siffer) / foretaksnr. (9 siffer) Lånsøker 1 - etternavn og fornavn eller borettslag, stiftelse o.l.

Detaljer

Innst. S. nr. 171. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.meld. nr. 13 (2002-2003)

Innst. S. nr. 171. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen. St.meld. nr. 13 (2002-2003) Innst. S. nr. 171 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kommunalkomiteen St.meld. nr. 13 (2002-2003) Innstilling fra kommunalkomiteen om verksemda til Den Norske Stats Husbank 2000-2001 Til Stortinget

Detaljer

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs

Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Fastrentelån med mulighet for innløsning til pari kurs Karoline Opstad Strand Veileder: Førsteamanuensis Trond Døskeland Masteroppgave i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene for gåvekontoen ved Balestrand helsetun MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tid: 10.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/15 10/879 Endring av retningslinene

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 ØKONOMIAVDELINGA Arkivnr: 2014/927-5 Saksbehandlar: Ingvar Skeie Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Samandrag Fylkeskommunen

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivande

Starthjelp for næringsdrivande SJØLVMELDINGA 2014 Starthjelp for næringsdrivande Sjølvmelding for næringsdrivande må leverast Leveringsfrister: 30. april 2015 (papir) og 31. mai 2015 (elektronisk) skatteetaten.no NYNORSK Innhald: Del

Detaljer

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.

REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING. Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06. REGLEMENT FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av fylkestinget 18.06.13 Erstattar tidlegare reglement av 15.06.10 1. Formålet med forvaltninga Møre og Romsdal fylkeskommune skal

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane?

Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane? NORGES HANDELSHØYSKOLE Vår, 2010 Fast eller flytande rente; skal ein høyre på renteekspertane? Av Sara Henriette Haugen Rettleiar: Postdoktor Trond Døskeland Masterutgreiing i fordjupingsområde: Finansiell

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer