Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS. Generelt. Grunnlaget for implementering av IFRS"

Transkript

1 Sogn og Fjordane Energi AS Overgang til IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskap innanfor EU området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS) i konsernrekneskapet. Som følgje av EØSavtala gjeld desse reglane også for norske selskap med børsnoterte eigenkapital eller gjeldsinstrument. Sogn og Fjordane Energi AS (heretter SFE) har vedtatt å rapportere konsernrekneskapet etter IFRS frå Årsaka er at SFE ønskjer å utstede låneinstrument som kan noterast på Oslo Børs. SFE si første offisielle rapportering etter IFRS vil vere rekneskap pr Det er krav om at samanlikningstal for året 2013 vert omarbeidd til IFRS. SFE har som følgje av dette utarbeidd opningsbalanse pr etter IFRS. Vi vil ved rapportering av offisielt rekneskap pr vise samanlikningstal for 2013 etter IFRS. Formålet med dette dokumentet er å omtale dei rekneskapsmessige effektane ved overgang frå rapportering etter god rekneskapsskikk i Noreg (NGAAP) til rapportering etter IFRS. Overgangen frå NGAAP til IFRS er gjort på basis av tolkingar av gjeldande rekneskapsstandardar innanfor IFRS på det tidspunktet dokumentet vert offentleg. Rekneskapsstandardar som er gjeldande per skal leggast til grunn i opningsbalansen 1. januar 2013, i alle perioderekneskap som vert offentlege i 2014 og i årsrekneskapet per 31. desember Fram til offentleggjering av årsrekneskapet for 2014 kan eksisterande standardar bli endra eller det kan kome nye tolkingar og uttaler. Leiinga vil derfor gjere merksam på at rapporterte tal er avlagt ut frå korleis forståinga er av gjeldande regelverk er i dag og at det kan verte endringar i rekneskapsrapportane som vert presentert i løpet av året. Grunnlaget for implementering av IFRS IFRS 1, «First Time Adoption of International Reporting Standards», omtaler korleis implementering av IFRS skal gjennomførast. IFRS skal i utgangspunktet brukast retrospektivt for alle vedtekne standardar, noko som inneber at rekneskapet skal utarbeidast som om IFRS alltid har vore gjeldande regelverk. IFRS 1 tillèt nokre unntak i høve til retrospektiv bruk av IFRS. Av slike unntak er følgjande aktuelle og brukt av SFE: Oppretting av konsern og investeringar gjennomført før 1.januar 2013 SFE nyttar seg av retten til å ikkje omarbeide rekneskapsføring av tidligare etablering av konsern og investeringar i samsvar med IFRS 3 fram til oppkjøpet av Elkem Energi Side 1 av 9

2 Bremanger AS og har justert for immaterielle eigedeler som tidligare ikkje har kvalifisert for oppføring etter NGAAP knytt til nemnde transaksjon. Handsaming av anleggsbidrag, balanseføring av indirekte kostnader og eigedom, anlegg og utstyr brukt i monopolverksemd Etter IFRS 1 D8B kan føretak som har anleggsmidlar som vert nytta i verksemd underlagt prisregulering velje å vidareføre den balanseførte verdien slik den er fastsatt av nasjonale myndigheiter i høve til tidligare rekneskapsprinsipp. I samsvar med IFRS 1 D8B nyttar SFE seg av retten til å vidareføre den balanseførte verdien av eigedelar i vår monopolverksemd (nettverksemd) som estimert kostpris ved overgang til IFRS. Oppsummering av vesentlege forhold I det følgjande er dei viktigaste konsekvensane av overgang frå NGAAP til IFRS omtalt. Finansielle instrument Etter NGAAP vart finansiell instrument hovudsakleg rekneskapsført på tidspunktet for levering eller ved forfall. Etter IAS 39 skal alle slike instrument som hovudregel balanseførast til verkeleg verdi på tidspunktet for rapportering med verdiendring over resultatrekneskapet. Unntaket er for derivat som er kjøpt med formål å sikre kontantstraumar som blir ført over «Oppstilling sum innrekna kostnader og inntekter». Finansielle instrument omfattar for SFE sin del finansielle kraftkontrakter og rentebytteavtaler. Nokre kontrakter angåande kjøp og sal av fysiske varer vil etter IFRS klassifiserast som finansielle instrument. Eit eksempel på det er kontrakter som inneheld utsteda opsjonar eller inngår i ei tradingportefølgje. Fysiske kontrakter som vert gjort opp finansielt kan og bli klassifisert som finansielle instrument. Sikringsbokføring Reglane for sikringsbokføring etter IFRS er strengare enn det er som er tilfelle under NGAAP. Dei strenge krava til å formalisere kva som er sikra og å måle sikringseffektiviteten har medført at vi ikkje vidareførar sikringsbokføring av finansiell krafthandel. For rentebytteavtaler praktisar vi sikringsbokføring for den del av våre kontraktar som oppfyller krava etter IFRS. Nettverksemd, meir /mindreinntekt Nettverksemda blir frå regulator (NVE) tildelt årlege inntektsrammer og inntektsført nettleige det enkelte år har etter NGAAP vore identisk med inntektsramma. I den grad faktisk utfakturert inntekter for eit år er større eller mindre enn den tildelte ramma, vert forskjellen balanseført som meir /mindreinntekt med oppgjer i seinare periodar. Meir /mindreinntekt kvalifiserer ikkje til balanseføring etter IFRS. Det medfører at nettleiga vert inntektsført på tidspunktet for fakturering og at inntektsført beløp det enkelte år svarer til perioden sitt leverte volum avrekna til den til ei kvar tid fastsette tariff. Side 2 av 9

3 Endringar i oppstillingsplaner Etter IFRS kan man velje mellom å presentere resultatrekneskapet etter art eller etter funksjon. SFE har valt å vidareføre dagens oppstillingsplan etter art. Krava til oppstillingsplan etter IFRS er relativt overordna og eksisterande oppstillingsplan er i størst mogleg grad vidareført. Dei største effektane på resultatet ved implementering av IFRS vil for SFE sin del være knytt til finansielle instrument som etter IAS 39 skal førast i balansen til verkeleg verdi med verdiendring over resultatet og at nettleiga vert inntektsført på tidspunktet for fakturering utan balanseføring av meir /mindreinntekt. Resultateffekten av endring av urealiserte verdiar på kraftkontrakter vil bli presentert inkludert i linja netto salsinntekter kraft medan nettleiga vert presentert i netto overføringsinntekter. I balansen vil finansielle instrument som er balanseført bli presentert på eigne linjer. Derivat vert rekneskapsført brutto, det medfører at finansielle kontraktar der marknadsverdien er høgare enn avtalt pris vert rekneskapsført som derivat under anleggsmiddel for kontraktar med forfall over 12 månader fram i tid medan kontraktar med forfall dei neste 12 månader er rekneskapsført som derivat under omlaupsmidlar. Finansielle kontraktar der marknadsverdi er lågare enn avtalt pris vert rekneskapsført som derivat under langsiktig gjeld for kontraktar med forfall over 12 månader fram i tid medan kontraktar med forfall dei neste 12 månader er rekneskapsført som derivat under kortsiktig gjeld. Ørvig forhold i høve presentasjon Etter NGAAP vert foreslått, ikkje vedteke utbytte, vist som gjeld i balansen. Etter IFRS visast først utbytte som gjeld når det er vedteke av generalforsamling. Etter NGAAP visast neste års avdrag på langsiktig gjeld som langsiktig gjeld. Etter IFRS vert neste års avdrag på langsiktig gjeld klassifisert som kortsiktig gjeld. Ein fallrett er reallokert frå øvrige immaterielle eigedelar til varige driftsmiddel. Styret i SFE vedtok i 2012 å selje sine aksjar i selskapet Sørstrandsvegen 9 Sandane AS. Transaksjonen vart gjennomført hausten ,6 MNOK av varige driftsmiddel er anleggsmiddel i Sørstrandsvegen 9 Sandane AS og skal etter reglane i IFRS 5 visast på eiga linje i balansen som varige driftsmiddel, heldt for sal. Side 3 av 9

4 Avstemming av opningsbalansen og eigenkapitalen mellom NGAAP og IFRS 1. januar 2013: (Tal i 1000 kr) Effekter 2012 overgang til EIGEDELAR NGAAP IFRS IFRS Anleggsmidlar: Fallrett Øvrige immaterielle eigendelar: Varige driftsmidlar: Varige driftsmidlar, holdt for sal: Investering i tilknytta selskap Øvrige finansielle anleggsmidlar: Derivater Sum anleggsmidler Omlaupsmidlar: Behaldning av driftsmateriell Fordringar: Kortsiktige finansielle plasseringer Derivater Kasse, bank etc Sum fordringar SUM EIGEDELAR (Tal i 1000 kr) Effekter 2012 overgang til GJELD OG EIGENKAPITAL NGAAP IFRS IFRS Eigenkapital: Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Minoritetsinteresser Sum eigenkapital Gjeld: Avsetting for forpliktingar: Rentebærande langsiktig gjeld Derivater Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld: Betalbar skatt Anna rentefri gjeld Derivater Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital NGAAP Finansielle instrumenter energikontrakter Finansielle instrumenter rentebytteavtaler Nettverksemd meir /mindreinntekt Effektar frå tilknytta selskap Anna, inkl. reversering av NGAAP periodiseringar Effektar på reklassifisering av utbytte Skatt på IFRS effektar Eigenkapital IFRS Side 4 av 9

5 Kommentarar til forskjellar mellom NGAAP og IFRS i opningsbalansen: Kommentarane er gjort med utgangspunkt i avstemming av eigenkapitalen per. 01. januar 2013 og effektane ved overgang frå NGAAP til IFRS slik dei er vist der. Finansielle instrument Energikontrakter 4,321 MNOK Kraftkontraktene inngår ikkje i rekneskapsmessige sikringsforhold og er etter IAS 39 finansielle instrument som skal førast til verkeleg verdi over resultatet. Verkeleg verdi er fastsatt ut frå marknadsprisar som er notert på Nasdaq OMX sin kraftbørs. Verkeleg verdi på kontrakter og portefølje vil endre seg med marknadsprisane og medføre større volatilitet i periode resultata framover. Beløpet kjem frå finansielle kontrakter i konsernet sin handels og tradingportefølge som omfattar posisjonar på Nasdaq sin kraftbørs og bilaterale avtaler. Verkeleg verdi av desse kontraktane er 5,365 MNOK per 1. januar Beløpet er ein nettostørrelse av kontrakter med positiv verdi på 45,7 MNOK og negativ verdi på 41,4 MNOK. Per 1. januar er kontraktane vist i balansen som derivat. Kontrakter med positiv verdi som anleggsmidlar eller omløpsmidlar og kontrakter med negativ verdi som kortsiktig eller langsiktig gjeld. Nettoverdien etter skatt er ført mot anna eigenkapital. Finansielle instrument Rentebytteavtaler 21,485 MNOK Beløpet kjem frå rentebytteavtaler og FRA avtaler som er ein del av konsernet sin finansieringsverksemd. Rentebytteavtaler og FRA avtaler som ikkje inngår i selskapet sine rekneskapsmessige sikringsforhold er ført i balansen til verkeleg verd med verdiendring over resultatet. Per 1. januar er kontraktane vist i balansen som derivat. Kontrakter med positiv verdi som anleggsmidlar eller omløpsmidlar og kontrakter med negativ verdi som kortsiktig eller langsiktig gjeld. Nettoverdien etter skatt er ført mot anna eigenkapital. Nettverksemd Meir /mindreinntekt 15,955 MNOK Meir /mindreinntekt kvalifiserer ikkje til balanseføring etter IFRS. Gjeld er per. 1. januar 2013 redusert med meirinntekt på 15,9 MNOK. Motpost er anna eigenkapital og utsatt skatt. I perioden når meirinntekta vert godskriven kundane vil beløpet bli reversert over resultatet. Effektar frå tilknytt selskap 1,796 MNOK Våre investeringar i tilknytt selskap (TS) vert påverka av effektar av overgang til IFRS i rekneskapet til det einskilde TS. Endringa er som følgje av vår investering i Innvik Kraftverk AS. Effekten kjem av finansielle instrument som etter IAS 39 skal førast i balansen til verkeleg verdi. Anna, inkludert effektar av reversering av NGAAP periodiseringar 3,690 MNOK 31,6 MNOK er reallokert frå øvrige immaterielle eigedelar til varige driftsmiddel. Nettoverdien etter skatt er ført mot anna eigenkapital. Side 5 av 9

6 17,601 MNOK er mottatte forskot som etter NGAAP vart balanseført og resultatført i samsvar med leveransen forskotet var meint å dekke. Etter IFRS vil ikkje mottatte forskot kvalifisere til balanseføring og rekneskapsmessig verdi etter skatt er per. 1.januar 2013 ført mot annan eigenkapital. SFE inngår finansielle energikontrakter på vegne av kundar. Verkeleg verdi av derivat der vi er motpart mot kraftbørs på vegne av våre kundar, inngår i vår oppstilling som derivat og har motpost enten som fordring mot eller gjeld til kunde. Rekneskapsmessig verdi etter skatt er per. 1.januar 2013 ført mot annan eigenkapital. Beløpet er 10,309 MNOK. Effektar av reklassifisering av utbytte 57,690 MNOK Avsett utbytte per 1.januar 2013 vart etter NGAAP vist som kortsiktig gjeld. Etter IFRS kan utbytte først visast som kortsiktig gjeld etter at vedtak om utdeling er gjort. Avsett utbytte per 1.januar er ført frå kortsiktig gjeld til annan eigenkapital. Utsatt skatt 18,514 MNOK Det er endringane etter skatt som følgje av overgang til IFRS som er ført mot annan eigenkapital. Ved utrekning av utsatt skatt /utsatt skattefordel er nominell skattesats på 27 % nytta for vanleg inntektsskatt og 31 % for grunnrenteskatt. Side 6 av 9

7 Avstemming av resultatrekneskapet 2013 NGAAP og IFRS: (Tal i 1000 kr) Note 2013 IFRS 2013 NGAAP IFRS Driftsinntekter: Sal av kraft Sal av overføringstenester Andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Driftskostnader: RESULTATREKNESKAP Konsern Sogn og Fjordane Energi AS Kjøp av kraft Kjøp av overføringstenester Løn og sos. kostn Aktivering av eigne tilvirka driftsmiddel Avskrivingar Nedskriving Eigedomsskatt/avgifter Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansielle postar: Resultat frå investering i dotterselskap og tilknytta selskap Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSKOSTNADER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT Overskotsskatt Grunnrenteskatt SUM ORDINÆR SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT ETTER SKATT Av dette minoritetsandel Av dette SFE sin andel OPPSTILLING SUM INNREKNA KOSTNADER OG INNTEKTER SFE-KONSERN Beløp i kr Ordinært resultat etter skatt Postar som seinare kan klassifiserast til resultat: Kontantstrømsikring rentebytteavtaler 446 Postar som seinare ikkje kan reklassifiserast over resultat: Estimatavvik pensjoner Sum innrekna inntekter og kostnader for perioden Av dette minoritetsandel Av dette SFE sin andel Side 7 av 9

8 Sal av kraft 11,827 MNOK Beløpet gjeld kraftkontrakter som ikkje inngår i rekneskapsmessig sikringsforhold og som etter IAS 39 finansielle instrument skal førast til verkeleg verdi over resultatet. Verkeleg verdi er fastsatt ut frå marknadsprisar som er notert på Nasdaq OMX sin kraftbørs. Sal av overføringstenester 78,960 MNOK Beløpet gjeld mindreinntekt nettleige som etter IFRS ikkje skal balanseførast, men takast til inntekt når beløpet faktisk vert fakturert. Nettverksemda blir frå regulator (NVE) tildelt årlege inntektsrammer og inntektsført nettleige det enkelte år har etter NGAAP vore identisk med inntektsramma. I den grad faktisk utfakturert inntekter for eit år er større eller mindre enn den tildelte ramma, vert forskjellen balanseført som meir /mindreinntekt med oppgjer i seinare periodar. Meir /mindreinntekt kvalifiserer ikkje til balanseføring etter IFRS. Det medfører at nettleiga vert inntektsført på tidspunktet for fakturering og at inntektsført beløp det enkelte år svarer til perioden sitt leverte volum avrekna til den til ei kvar tid fastsette tariff. Andre driftsinntekter 6,232 MNOK Beløpet gjeld anleggstilskot frå kundar. Etter NGAAP vert anleggstilskot ført som reduksjon av investering. Etter IFRS skal anleggstilskot frå kundar reknast som driftsinntekt iht. IFRIC 18 Overføring av eigedelar frå kundar. Aktivering av eigne tilverka anleggsmiddel 4,075 MNOK Beløpet gjeld indirekte kostnader som inngår i intern timepris brukt ved aktivering av eigne lønskostnader. Indirekte kostnader kan etter NGAAP aktiverast som ein del av anleggsmiddelet medan kravet etter IFRS er at indirekte kostnader skal kostnadsførast direkte. Avskrivingar 5,562 MNOK 2,4 MNOK gjeld reversering av avskriving av goodwill gjennomført etter NGAAP. Etter IFRS skal ikkje goodwill avskrivast årleg, men testast for nedskrivingsplikt var anleggsmiddel i selskapet Sørstrandsvegen 9 Sandane AS skilt ut på eiga linje som varig driftsmiddel heldt for sal. I løpet av 2013 har SFE inngått avtale om sal av Leirdøla Kraftverk. Kraftverket er deretter klassifisert i vårt IFRS rekneskap som anleggsmiddel heldt for sal og handsama i samsvar med IFRS 5. Avskrivingar som er gjort etter NGAAP for dei anleggsmidlane som etter IFRS er klassifisert som heldt for sal, vert reversert med 3,1 MNOK. Resultat frå investering i dotterselskap og tilknytta selskap 0,507 MNOK 0,5 MNOK gjeld korrigering for verkeleg verdi på kraft og rentederivat i tilknytta selskap. Finanskostnader 1,741 MNOK Verkeleg verdi av rentederivat er auka med 1,7 MNOK som følgje av reduserte marknadsrenter på kraft og redusert tidsverdi. Side 8 av 9

9 Skattekostnad 14,741 MNOK Det er endring utsatt skatt som følgje av IFRS postane. Ved utrekning av utsatt skatt /utsatt skattefordel er nominell skattesats på 27 % nytta for vanleg inntektsskatt og 31 % for grunnrenteskatt. Avstemming av balansen og eigenkapitalen : (Tal i 1000 kr) EIGEDELAR NGAAP IFRS Endring Anleggsmidlar: Fallrett Øvrige immaterielle eigendelar: Varige driftsmidlar: Varige driftsmidlar, holdt for sal: Investering i tilknytta selskap Øvrige finansielle anleggsmidlar: Derivater Sum anleggsmidler Omlaupsmidlar: Behaldning av driftsmateriell Fordringar: Kortsiktige finansielle plasseringer Derivater Kasse, bank etc Sum fordringar SUM EIGEDELAR (Tal i 1000 kr) GJELD OG EIGENKAPITAL NGAAP IFRS Endring Eigenkapital: Innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Minoritetsinteresser Sum eigenkapital Gjeld: Avsetting for forpliktingar: Rentebærande langsiktig gjeld Derivater Sum langsiktig gjeld Rentebærende kortsiktig gjeld: Betalbar skatt Anna rentefri gjeld Derivater Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital NGAAP Forskjell i årets resultat mellom NGAAP og IFRS Finansielle instrumenter energikontrakter Finansielle instrumenter rentebytteavtaler Nettverksemd meir-/mindreinntekt Effektar frå tilknytta selskap Anna, inkl. reversering av NGAAP periodiseringar Effektar på reklassifisering av utbytte Skatt på IFRS-effektar Eigenkapital IFRS Side 9 av 9

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN Tal etter International Financial Reporting Standards (IFRS) Driftsinntekter 2016 2015 Sal av kraft 836 917 668 416 Verdiendringer energikontrakter -43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter:

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN UTVIDA RESULTAT SFE KONSERN. Konsern. Driftsinntekter: RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN (Beløp i 1000 kr.) 2014 2013 Driftsinntekter: Sal av kraft 782 893 971 088 Sal av overføringstenester 273 720 294 210 Andre driftsinntekter 56 326 49

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern (Beløp i 1000 kr.) 2015 2014 Driftsinntekter: Sal av kraft 668 416 791 274 Verdiendringer energikontrakter 7 069 8 381 Sal av overføringstenester

Detaljer

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS

RESULTATREKNESKAP. SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Beløp i 1000 kr. Sogn og Fjordane Energi AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Konsern Årsrekneskap 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap 2012 2012 2013 Note 2013 2012 2012 Driftsinntekter: 857 615 447 032 448 515 Sal

Detaljer

STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS

STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS STATKRAFT AS OVERGANG TIL IFRS Generelt Det er av EU vedtatt at alle børsnoterte selskaper innenfor EU-området må ta i bruk International Financial Reporting Standards (IFRS)

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Overgang til IFRS-prinsipp Omarbeida tal og proforma selskapsrekneskap

Overgang til IFRS-prinsipp Omarbeida tal og proforma selskapsrekneskap Overgang til IFRS-prinsipp Omarbeida tal og proforma selskapsrekneskap (urevidert) Pr. 01.01.2011 Innhald 1 Bakgrunn for overgang til IFRS... 3 2 Samandrag av dei viktigaste verknadane for Indre Sogn Sparebank

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREKNESKAP JAKOB SANDE-SELSKAPET. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREKNESKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemsinntekter 82 050 82 000 Sal bøker, Cd, Jakob Sande-materiell 146 466 70 490 Salsinntekt, kafè og servering 87 178 92 417 Leigeinntekter

Detaljer

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT?

KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? KVA ER FINANSIELLE INSTRUMENT? Finansiell eigendelar og gjeld - kontantar og bankinnskot - utlån og innlån - sertifikat og obligasjonar - aksjar, eigenkapitalbevis og andelar - verdipapirfond - derivat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004

Urevidert vedlegg til årsregnskap 2004 WILSON ASA Urevidert IFRS informasjon EU har vedtatt at børsnoterte selskaper innenfor EU området må avlegge konsernregnskapene i henhold til IFRS. Denne endringen påvirker også norske børsnoterte selskaper

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Overgang til International Financial Reporting Standard per 1. januar 2005

Overgang til International Financial Reporting Standard per 1. januar 2005 Hafslund - konsernet Overgang til International Financial Reporting Standard per 1. januar 2005 Generell informasjon Hafslund vil fra og med 1. januar 2005 avlegge regnskapsrapporter i samsvar med International

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS

HALVÅRSRAPPORT 2014 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS HALVÅRSRAPPORT 2014 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN Driftsinntekter: 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap Note 2014 2013 2013 Sal av kraft 1,2 362 324 459 967 971

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007

Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Eidsiva konsernet Overgang til International Financial Reporting Standards per 1. januar 2007 Generell informasjon Eidsiva Energi vil fra og med 1. januar 2007 avlegge regnskapsrapporter i henhold til

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) for TFDS-gruppen Innholdsfortegnelse 1. Overgang til bruk av internasjonale regnskapsstandarder 3 2. Effekter i balansen 01.01.2004 og 31.12.2004

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Rekneskapsprinsipp Note 1

Rekneskapsprinsipp Note 1 Rekneskapsprinsipp Note 1 Generelt om rekneskapen Rekneskapen for 2005 er sett opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god skikk for rekneskap. Årsrekneskapen består av resultatrekneskap, balanse,

Detaljer

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK REGNSKAPSMESSIG BEHANDLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER Konst. daglig leiar SF-Revisjon IKS Leiar fagkomiteen GKRS Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar NKRF Sogn og Fjordane HISTORIKK

Detaljer

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS

Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Akershus Energi Konsernet Konsekvenser ved overgang til internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS Generelt Akershus Energi AS vil fra og med 2007 avlegge konsernregnskap i henhold til International Financial

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Fjordly Ungdomssenter

Fjordly Ungdomssenter Fjordly Ungdomssenter Resultatrekneskap 2016 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salsinntekter 1 148 220 1 105 521 Gåver 3 147 392 627 396 Innsamla gåver til Seljehytta 3 463 997 0 Innsamla

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr )

GANGER ROLF ASA. Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr ) GANGER ROLF ASA Noter til avstemming av overgangen til IFRS: (Ajour pr 30.09.05) 1. Riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Norsk Bane AS Resultatrekneskap

Norsk Bane AS Resultatrekneskap Resultatrekneskap Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 1.903.527 2.097.390 Sum driftsinntekter 1.903.527 2.097.390 3 Lønskostnader m.m. 1.723.800 1.876.928 3 Annan driftskostnad

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Noter til avstemming av overgangen til IFRS:

Noter til avstemming av overgangen til IFRS: Noter til avstemming av overgangen til IFRS: 1. Cruiseskipet Braemar og riggen Bulford Dolphin er under NGAAP vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå

Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsrekneskap 2016 Sparebankstiftinga Time og Hå Årsmelding frå styret Resultatrekneskap Balanse Noter Revisors melding Org.nr.: 913 301 439 RESULTATREKNESKAP SPAREBANKSTIFTINGA TIME OG HÅ DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2016 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS

HALVÅRSRAPPORT 2016 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS HALVÅRSRAPPORT 2016 SOGN OG FJORDANE ENERGI AS RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI - KONSERN 1.halvår 1.halvår Årsrekneskap Beløp i 1000 kr. Note 2016 2015 2015 Driftsinntekter: Sal av kraft 1 368

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 Rundskriv Rapportering i samband med årsoppgjeret 2011 RUNDSKRIV: 2/2012 DATO: 10.01.2012 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak Filialar av utanlandske kredittinstitusjonar

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda

ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL Volda ÅRSREKNESKAP FOR 2015 VOLDA TI FOTBALL 6100 Volda INNHALD: Resultatrekneskap Balanse Noteopplysningar Resultatrekneskap 01.01-31.12 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salsinntekter 1 3 619

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

IFRS Transition Document

IFRS Transition Document 1 IFRS Transition Document Innledning... 3 Effekter av overgangen til IFRS... 4 Endringer i regnskapsprinsipper...5 Regnskapsprinsipper under IFRS... 6 Balanse IFRS 01.01.2007... 8 Balanse IFRS 31.12.2007...

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr

Årsregnskap VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE. Org.nr Årsregnskap 2011 VELLEDALEN I BALANSE AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap VELLEDALEN I BALANSE AS Note 2011 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 5 658 208 5 358 370 Andre

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Næringsoppgåve 3 for forsikringsføretak, pensjonskasser o.a Sjå rettleiinga (RF-1172) om bruk av forteikn i skjema Vedlegg til skattemeldinga

Næringsoppgåve 3 for forsikringsføretak, pensjonskasser o.a Sjå rettleiinga (RF-1172) om bruk av forteikn i skjema Vedlegg til skattemeldinga Næringsoppgåve 3 for forsikringsføretak, pensjonskasser o.a. 2016 Sjå rettleiinga (RF-1172) om bruk av forteikn i skjema Vedlegg til skattemeldinga Adresse og namn på føretaket o.a.: Namn Rekneskapsperiode

Detaljer

Organisasjonsnummer = = = =

Organisasjonsnummer = = = = Skatteetaten Næringsoppgåve 4 for for bankar, finansieringsføretak o.a. Sjå rettleiinga (RF-1174) om bruk av forteikn i skjema Vedlegg til sjølvmeldinga Namnet og adressa til føretaket osv.: Rekneskapsperiode

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr

Årsregnskap. Velledalen i Balanse AS. Org.nr Årsregnskap 2014 Velledalen i Balanse AS STRAUMGJERDE Org.nr. 867 177 922 Resultatrekneskap Velledalen i Balanse AS Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salsinntekter 6 056 929 6 132 217

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOFrapporteringa

Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOFrapporteringa Rundskriv Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOFrapporteringa RUNDSKRIV: 12/2013 DATO: 20.12.2013 RUNDSKRIVET GJELD FOR: Forretningsbankar Sparebankar Finansieringsføretak

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2014 2014 2013 Note: Driftsinntekter 3 452.372 1.028.661 Kommunal underskotsgaranti 84.164 Sum inntekter 536.536 1.028.661 Vederlag drift 14.287

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer