FORVALTNINGSREVISJON AV UTBYGGING AV VESTRE GOA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON AV UTBYGGING AV VESTRE GOA"

Transkript

1 3 FORVALTNINGSREVISJON AV UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2014

2

3 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene varierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan behandles: 1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 2. Hovedrapporten med innledning, faktabeskrivelse og vurderinger med anbefalinger, samt vedlegg Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 7 Rapporten Innledning Formål og problemstillinger Revisjonskriterier og metode Faktabeskrivelse og vurderinger Kommunens boligpolitikk Hovedutbyggingsområdet Vestre Goa Kjøp og utbygging av boligområdet Salg av byggefelter til utbyggerne Kommunens regnskap for Vestre Goa Oppfølging av vedtak om boligområdet Vedlegg UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

4 SAMMENDRAG Formålet med prosjektet er å vurdere hvordan kommunen har håndtert boligområdet Vestre Goa. Det er blitt sett på hvordan prosessen med utbyggingen av Vestre Goa ble lagt opp og gjennomført, og om utbyggingen var i samsvar med vedtak om boligområdet og boligpolitisk handlingsplan. Arbeidsmetodene har bestått av en kombinasjon av intervjuer og gjennomgang av kommunens dokumenter. Vestre Goa er definert som et av kommunens hovedutbyggingsområder. Det betyr at kommunen har en sentral rolle med hensyn til tilretteleggingen og salg av tomtene. Kommunen har ervervet grunnen, foretatt detaljplanlegging og opparbeidet veg, vann og avløp (VVA). Det var lagt opp til nye boenheter på Vestre Goa. Endelig oversikt viser 333 boenheter. Dette inkluderer 8 boenheter som var på plass i boligområdet fra tidligere. Vestre Goa er delt opp i 21 byggefelt. Dette er boligblokkfeltene BL1-BL3, eneboligfeltene B1-B9 og rekkehusfeltene R1-R7. I tillegg kommer terrassert bebyggelse på byggefelt T og omsorgsboliger (av oss kalt byggefelt «O»). Våre funn beskrives i det nedenstående Hvordan har kommunen håndtert kjøp av areal til boligområdet? Kommunen ervervet hele området i november Det var bare en grunneier/selger. Kjøpesummen var på 200 kroner pr. kvm. Arealet ble målt til snaut 90 dekar noe som ga en total kjøpesum på 17,8 millioner kroner. Regnskapet for boligområdet er ennå ikke ferdig, men kommunens gevinst synes å kunne bli i størrelsesorden millioner kroner. Gevinsten skyldes stor tomteprisøkning fra kjøps- til salgstidspunktet, samt at kommunen solgte de aller fleste byggefeltene til markedspris (anbud) til utbyggerne. Tomteprisene steg betydelig fra høsten 2005 og til kommunen gjennomførte salgene til utbyggerne i perioden Var det deler av utbyggingsprosessen som tok urimelig lang tid? I tilfellet hvorfor? Opplevde man spesielle flaskehalser? Iht. boligbyggingsprogrammet (fremdriftsplanen) skulle det bygges anslagsvis 70 boenheter pr. år. Dette ville medført at boligområdet var ferdig utbygd senest i løpet av Men utbyggingsprosessen har ikke vært i tråd med boligbyggingsprogrammet (fremdriftsplanen). I årene 2009, 2010, 2012 og 2013 ble det samlet kun ferdigstilt 24 boliger. Årene 2011 og 2014 var klart bedre med en samlet produksjon på 179 boliger. Dette tallet vil også øke ettersom statusen her gjelder pr. juni Det gjenstår 122 boenheter, som vil stå ferdig i løpet av de neste årene. Det er en rekke faktorer som har bidratt til forsinkelsen. For de første årene skyldes forsinkelsen finanskrisen som kom med full tyngde i Finanskrisen ble utløst i august 2007 og var en omfattende krise i verdens finansielle system. I tillegg var det en svært lang salgsprosess vedrørende passivhusene, men dette utgjør kun 18 boenheter. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

5 En av utbyggerne (28 boenheter) hadde en lang utbyggings- og salgsprosess. Dette forholdet er det mulig for kommunen å gjøre noe med ved senere boligutbygginger. Hvordan er rekkefølgevedtakene håndtert? Rekkefølgekravene i reguleringsplanen blir i all vesentlighet ivaretatt av kommunen. Det er for Vestre Goa ikke stilt spesielle rekkefølgekrav som utbyggerne skal utføre og finansiere. Reguleringsbestemmelsenes krav om at avlastningsveg e.l. skulle være avklart før utbyggingsstart og ferdig utbygd før bruksrett, er ikke oppfylt av kommunen. Dette skyldes fylkesmannens innsigelser vedrørende jordvern og senere beboerklager. Formannskapet vedtok i november 2010 at salg av tomter på Vestre Goa fortsetter i samsvar med vedtatt boligbyggingsprogram, selv om vegløsningen ikke var på plass. Hvordan er hensynet til personer med vansker på boligmarkedet ivaretatt? Boligbyggingsprogrammet (fremdriftsplanen) gjelder kommunen totalt, men boligbyggingen har i all hovedsak foregått på Vestre Goa. Boligpolitisk plan anslår 8 nye omsorgsboliger (tilrettelagte boliger) på Vestre Goa. Dette er oppfylt ved byggefeltet «O». For sosialt og økonomisk vanskeligstilte personer i boligmarkedet anslår planen behov for en ny bolig pr. år. Det samme gjelder flyktninger. Plassering av boliger for vanskeligstilte og flyktninger søkes fordelt i aktuelle områder, og gjelder dermed ikke Vestre Goa spesielt. Kommunen dekker disse gruppene ved kommunale utleieboliger. Opprinnelig var byggefeltene R1-R4 og R7 påtenkt som selvbyggerboliger. Ettersom Stavanger kommune ikke hadde kapasitet til å bistå Randaberg kommune med selvbyggerprosjekter, gikk imidlertid ikke rådmannen videre med selvbyggerplanene. Ved to utvalgte byggefelt har kommunen oppnådd rimeligere boliger for førstegangsetablerere. Dette gjelder byggefeltene R2 og T (med til sammen 52 boenheter). Kommunen solgte disse tomtene til kostpris. Det var påtenkt samme salgsmåte for byggefelt R3 som for R2, men formannskapet vedtok i februar 2012 at tomtene her skulle selges til markedspris. I kommunens generelle tildelingsregler står det at tildeling/salg er endelig og ikke kan påklages. I tildelingsreglene for byggefelt T står det at vedtaket kan påklages, mens det i tildelingsreglene for byggefelt R2 ikke står noe om klagemuligheter. Grunnen til at det er klagerett på boligtildeling for byggefelt T, er at et av vilkårene var kvalifikasjoner til Startlån. Dette er det klageadgang på. Tildelinger av boliger/boligtomter antas å ligge utenfor reglene i forvaltningsloven så fremt disse tildelingene/salgene foretas iht. markedspris. Dersom de medfører en stor fordel for «mottakerne», gjelder imidlertid gjerne reglene i forvaltningsloven. Vi ser for oss at klageadgang inntas i kommunens tildelingsregler dersom det senere anlegges etablererfelter med subsidierte tomter. Hvordan har kommunen innrettet sine kontroller for å sikre at fastsatte tildelingskriterier blir fulgt? Vi har foretatt detaljkontroller av tildelingene for alle byggefeltene på Vestre Goa. Servicetorget har foretatt de nødvendige kontroller av søkernes kvalifisering (botid og ar- UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

6 beidstid i kommunen) og prioritering (eierforhold i bolig/boligtomt). Bevitnelsene fra loddtrekningene lå imidlertid ikke alltid i tildelingsmappene. Slike bevitnelser vil særlig være aktuelt for etablererfelter (subsidierte tomter). En endring av rutinene anses her nødvendig. Er forutsetningene om lavenergiboliger/bruk av alternativ oppvarming tilfredsstillende tatt hensyn til ved utbyggingen? Hvilken effekt har dette hatt på energimerkingen av boligene? Det er ingen entydig definisjon på hva som kravet til en lavenergibolig. De aller fleste boligene på Vestre Goa kan klassifiseres som lavenergiboliger dersom lavenergikravet settes til verdiene i ny byggteknisk forskrift (TEK 2010). Dette er under energikravene for nye boliger i juni 2007 dvs. på det tidspunktet kommunestyret fattet vedtaket om lavenergiboliger. Dersom det tas utgangspunkt i det strengeste kravet for lavenergiboliger (100 kwh), vil nok situasjonen være annerledes. Det kan se ut som det ikke er så mange boliger som har oppnådd dette, men vi har ingen anslag. Når det gjelder energimerkingen ser vi at alle boligene som pr. juni 2014 lå ute for salg, hadde en energimerking som tilfredsstiller byggteknisk forskrift (TEK 2010), men dette omfattet kun fire av byggefeltene. Vi gir kommunen følgende anbefalinger: Kommunen bør sikre seg at byggestart/salg er iht. kommunens boligbyggingsprogram (fremdriftsplan). Dette kan gjøres i avtalen/kontrakten med utbygger. Kommunen bør for senere tomtekjøp vurdere en avtalemodell som gir et markedsmessig etteroppgjør til grunneierne/selgerne. Disse får da et etteroppgjør for deler av en eventuell salgsgevinst hos kommunen. Modellen gir en bedre fordeling av prisutvikling/gevinst mellom kommunen og grunneierne/selgerne. Kommunens tildelingsregler bør ha klageadgang iht. forvaltningsloven dersom tildelingene gjelder etablererfelter med subsidierte tomter. Kommunens tildelingsmapper bør alltid inneholde bevitnelser vedrørende loddtrekningene. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

7 RÅDMANNENS KOMMENTAR Vi mottok rådmannens kommentarer Rådmannen takker for godt samarbeid med revisjonen i forbindelse med prosjektet og har ingen ytterligere kommentarer til rapporten. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

8 RAPPORTEN UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

9 Prosjektet skal vurdere hvordan kommunen har håndtert boligområdet Vestre Goa. Kontrollutvalget mener at det tok alt for lang tid fra reguleringsplanen til Vestre Goa ble vedtatt, til byggingen av boliger startet. Kontrollutvalget vil derfor ha en vurdering av hele denne prosessen. Det fremgår av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: Hvordan ble prosessen med utbyggingen av Vestre Goa lagt opp og gjennomført? o Hvordan har kommunen håndtert kjøp av areal til boligområdet? o Var det deler av utbyggingsprosessen som tok urimelig lang tid? o I tilfellet hvorfor? Opplevde man spesielle flaskehalser? Er utbyggingen i samsvar med vedtak om boligområdet og boligpolitisk handlingsplan? o Hvordan er rekkefølgevedtakene, herunder finansieringsformer, håndtert? 1 o Hvordan er hensynet til personer med vansker på boligmarkedet ivaretatt? o Hvordan har kommunen innrettet sine kontroller for å sikre at fastsatte tildelingskriterier blir fulgt? o Er forutsetningene om lavenergiboliger/bruk av alternativ oppvarming tilfredsstillende tatt hensyn til ved utbyggingen? o Hvilken effekt har dette hatt på energimerkingen av boligene? Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt: Kommuneplanen Kommunens boligpolitiske handlingsplan Generelle tildelingsregler bolig/boligtomt Randaberg kommune Byggteknisk forskrift (TEK 2010) Kommunens vedtak om Vestre Goa o Reguleringsplan og -bestemmelser Energiløsninger/lavenergiboliger Rekkefølgekrav veger 1 Problemstillingen i mandatet om utformingen av utbyggingsavtaler er strøket, ettersom det ikke er utarbeidet noen utbyggingsavtaler for Vestre Goa. Det samme gjelder da det om finansieringsformer som ville stått i utbyggingsavtalene (utføring og finansiering for felles infrastruktur/rekkefølgekrav). Kommunen har selv håndtert rekkefølgekravene. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

10 o o Tildelingsregler boligtomter Vestre Goa byggefelt R2 Tildelingsregler boliger Vestre Goa byggefelt T Metodisk er det benyttet intervjuer samt gjennomgang av kommunens dokumenter. En nærmere omtale av kriterier, metode og kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

11 Kommunen har ansvaret for flere sentrale oppgaver innen boligpolitikken som arealplanlegging, tilrettelegging for utbygging og fornyelse. Kommuneplan, arealplan, boligplan og utbyggingsavtaler legger rammer og omfang for boligbyggingen. Videre har kommunen hovedansvaret for å hjelpe til med boliger for vanskeligstilte grupper. Randaberg har historisk organisert sin boligbygging etter velferdsmodellen. Kommunen har ervervet nye byggeområder, tilrettelagt disse og med utbygging i hovedsak som selvbyggervirksomhet. Kommunen har ikke lenger selvbyggervirksomhet. 3 I de senere år er andre boligsosiale elementer kommet til, f.eks. ungdomsboliger og boliger rettet mot særskilte grupper. Kommunen skal primært sørge for hensiktsmessig nybygging av rasjonelle sosiale boliger, gjerne mindre blokkleiligheter. I kommuneplanens arealdel er det frigitt større områder til ny boligbebyggelse. Grunnet områdenes størrelse, mange hjemmelshavere, manglende byggemodning er det her behov for en helhetlig planlegging. Områdene betegnes som kommunens hovedutbyggingsområder. Et av disse områdene er Vestre Goa. 4 Vestre Goa er definert som et av kommunens hovedutbyggingsområder. Det betyr at kommunen har en sentral rolle med hensyn til tilretteleggingen og salg av tomtene. Kommunen har ervervet grunnen, foretatt detaljplanlegging og opparbeidet veg, vann og avløp (VVA). Asplan Viak AS har bistått kommunen når det gjelder tekniske planer, opparbeidelse og utbygging. Kommunen har hatt prosjektledelsen i opparbeidelses- og utbyggingsfasen. Reguleringsplanen for Vestre Goa ble vedtatt av kommunestyret i møte den og revidert og Reguleringsplanen er utarbeidet av Asplan Viak AS på oppdrag fra kommunen. 2 Beskrivelsen her er tatt fra kommunens boligpolitiske handlingsplan , og supplert med nærmere informasjon fra kommunen (kommuneutvikler). 3 Tidligere tildelte kommunen enkelttomter som ble planlagt og utbygget individuelt. Tettheten i boligområdene har økt over tid. Dette betinger stor grad av samordning og egner seg ikke til denne type utbygging. I tillegg er det skjerpede krav i lov og forskrift for hva man kan gjøre som egeninnsats uten ansvarlig foretak. 4 Andre hovedutbyggingsområder i kommunens boligpolitiske handlingsplan : Sentrum Vest, Nedre Grødem, Øvre Grødem, Valahaug og Odnaberg. 5 Vi har i vedlegg tatt med et utdrag av reguleringsplanen. Revideringen i 2009 gjaldt veg/avlastningsveg (punkt 7.5 i reguleringsplanen). Revideringen i 2010 gjaldt feltet R2 (reguleringskartet). UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

12 ANTALL BYGGEFELT OG BOENHETER Det var lagt opp til nye boenheter på Vestre Goa. Dette fremkommer av punkt 3.3 i boligpolitisk handlingsplan. Endelig oversikt viser 333 boenheter (se tabellen nedenfor). Dette inkluderer 8 boenheter som var på plass i boligområdet fra tidligere (opprinnelig bebyggelse på byggefeltene B1-B8). Oversikt over boenheter på Vestre Goa Tabell 1 Vestre Goa - Oversikt over boenheter Kilde: Kommunens administrasjon 6 Byggefelt Boenheter Byggefelt Boenheter Byggefelt Boenheter BL1 71 BL2 52 BL3 60 B1-B7 30 B8 4 B9 18 R1 4 R2 20 R3 10 R4 7 R5 3 R6 6 R7 8 T 32 O 8 Totalt 333 Vestre Goa er delt opp i 21 byggefelt. Dette er boligblokkfeltene BL1-BL3, eneboligfeltene B1-B9 og rekkehusfeltene R1-R7. I tillegg kommer terrassert bebyggelse på byggefelt T og omsorgsboliger (av oss kalt byggefelt «O»). For den terrasserte bebyggelsen benyttes det en «eie/leie» modell fordelt med 70 % på eie og 30 % på leie/eie. Disse boligene er 100 % husbankfinansiert. De som leier kan i løpet av et visst tidsrom kjøpe seg inn som eier. 7 KOMMUNENS TILDELING AV BOLIGER/BOLIGTOMTER - UTBYGGERNES SALG Kommunens tildelinger håndteres av servicetorget i samarbeid med utbyggerne, mens selve salgene foretas av utbyggerne. Vi ser ikke her på byggefelt «O». Kommunens tildelingsregler gjelder for alle byggefeltene, med unntak for private byggefelt. De private byggefeltene gjelder primært tomter som kommunen ikke eier, men som er en del av hovedutbyggingsområdet Vestre Goa (byggefeltene B1-B7). Disse boligene/tomtene blir i stor grad solgt på det åpne markedet av utbyggerne. Kommunen har kun hatt fire salg ved byggefeltene B1-B7. Byggefelt B8 utbygges av tidligere grunneier. De fleste andre byggefeltene på Vestre Goa er tildelt søkerne iht. kommunens generelle tildelingsregler. Kjøp foretas til en fastsatt markedspris, men hvor prisen likevel kan oppfattes som gunstig (det er eksempelvis ikke budrunder). Det må benyttes de private utbyggerne ved husbyggingen (dvs. de byggefirmaene som har kjøpt byggefeltene av 6 Kommunens administrasjon (kommuneutvikler). Utbyggingskartet viser også antall boenheter for en rekke felt. 7 Vi har i vedlegg tatt med informasjonen på kommunens nettsider om byggefeltet T («eie/leie«modellen). UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

13 kommunen) gjennom såkalte byggeklausuler. 8 For boligbyggelagsleiligheter (borettslag) må vedkommende kjøper være medlem eller melde seg inn som medlem av boligbyggelaget. Byggefeltene R2 og T (med til sammen 52 boenheter) er forbeholdt etablererboliger/ungdomsboliger, og det er utarbeidet særskilte tildelingsregler. Begge byggefeltene er organisert som borettslag av utbygger Stavanger Boligbyggelag (BATE) 9. Alle kommunens tildelinger er gjennomført, med unntak av leie/eie-boligene på byggefelt T (10 av 32 boenheter). De fleste byggefeltene er ferdig utbygd med boliger. Passivhusene på byggefelt B9 er under oppføring, mens boligbyggingen på byggefeltene BL2 og T ennå ikke har startet opp. 10 Kommunen ervervet hele området i november Det var bare en grunneier/selger. Kjøpesummen var på 200 kroner pr. kvm. Arealet ble målt til snaut 90 dekar, noe som ga en total kjøpesum på 17,8 millioner kroner. All infrastruktur (VVA mv) er bygd ut fra kommunens side, med unntak av det som gjelder avlastningsvegen (reguleringsplanens punkt 7.5). BOLIGBYGGINGS PROGRAMMET (F REMDRIF TSPLANEN) Det er ikke utarbeidet et særskilt boligbyggingsprogram for Vestre Goa. Det er dermed i utgangspunktet ikke noe boligbyggingsprogram som fremdriften av utbyggingen kan vurderes mot. Boligbyggingsprogrammet (fremdriftsplanen) fremgår imidlertid av kommuneplanen ( ). 12 Kommuneplanen anslår 70 nye boenheter pr. år for hele kommunen. I bestemmelsenes 3 heter det: Utbygging av områder for boliger skal skje i denne rekkefølgen: 1: Goa 2: Grødem 3: Sentrum 8 En byggeklausul innebærer normalt at bygg eller byggearbeider på tomten skal utføres av en spesifikk leverandør/entreprenør. Det vil ofte være knyttet en byggeklausul til en tomt eller eiendom. Kilde: Husredaksjonen.no. 9 Stavanger Boligbyggelag har siden slått seg sammen med Sandnes Boligbyggelag med navnet BATE boligbyggelag. 10 Dette utgjør 102 boenheter. I tillegg er det enkelte boliger som ikke er ferdigstilt på de andre byggefeltene. 11 Kjøpekontrakt av med grunneier/selger Reidar og Inger Goa. Unntatt fra kjøpet er tre tomter som selger skulle beholde samt en utskilt tomt etter eget ønske. I tillegg skulle personer som selger utpekte ha førsterett til å kjøpe tre tomter. De skulle selv velge hvilke tomter de ville ha av kommunen og betale på vanlig måte. 12 I boligpolitisk handlingsplan er det en oversikt over boligbyggingen i de enkelte boligområder/hovedutbyggingsområder i kommunen (planens punkt 7.1). Denne oversikten stemmer imidlertid ikke med kommuneplanens bestemmelser. Kommuneplanens bestemmelser vil gå foran. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

14 Tabell 2 Vestre Goa - Ferdigstilte boenheter Kilde: Kommunens byggesaksavdeling År Boenheter År Boenheter År Boenheter Totalt 203 I tillegg kommer de forannevnte 8 eldre boenhetene som var på plass i boligområdet fra tidligere, dvs. totalt er det 211 boenheter på Vestre Goa (pr. juni 2014). ÅRSAKER TIL FORS INKELSER AV UTBY GGINGEN Det kan først nevnes finanskrisen som kom i Dette medførte ett til to års stopp i byggeaktiviteten. Ved passivhusene (18 boenheter) var det en lang salgsprosess ved salget av byggefeltet. Dette skyldes mange saker om prisingen/salgsmåten overfor utbyggerne (mulige kjøpere) og naboklager. En av utbyggerne (28 boenheter) tok vel lang tid før igangsettelse av byggestart/salg (de ventet i to år). Rådmannen tok dette opp med byggefirmaet i e-post av Byggefirmaet sier i sitt tilsvar at det er det eneste byggefirma i regionen som starter opp graving og grunnmurarbeider før salgsstart, og at det av den grunn muligens kan virke som at salget kom sent i gang. Det vises også til at flere betongentreprenører hadde redusert sin produksjonskapasitet pga. at reguleringsplaner ellers i landet ikke har hatt den forventede fremdriften. 13 Rådmannen mente at her bør kommunen ved senere anledninger se om det kan tas med noe om tidspunktet for byggestart/salg i avtalen/kontrakten med utbygger. Den ikke gjennomførte avlastningsvegen (rekkefølgekrav i reguleringsplanens punkt 7.5), omtalt under rapportens punkt 2.6, har ikke forsinket selve utbyggingen. Det er også andre veger inn og ut av Vestre Goa. Formannskapet vedtok (sak 82/10) at salg av tomter på Vestre Goa fortsetter i samsvar med vedtatt boligbyggingsprogram. Bakgrunnen for saken var manglende avklaring av det nevnte rekkefølgekravet (avlastningsveien). VU RDERINGER AV UTBYGG INGS PROSESSEN Iht. boligbyggingsprogrammet (fremdriftsplanen) skulle det bygges anslagsvis 70 boenheter pr. år. Dette ville medført at boligområdet var ferdig utbygd senest i løpet av Men utbyggingsprosessen har ikke vært i tråd med boligbyggingsprogrammet (fremdriftsplanen). I årene 2009, 2010, 2012 og 2013 ble det samlet kun ferdigstilt 24 boliger. Årene 2011 og 2014 var klart bedre med en samlet produksjon på 179 boliger. 13 Det blir vist til nytt planprogram, kommunenes plankapasitet, innsigelser, klager fra naboer, arkeologiske undersøkelser etc. Byggefirmaet bemerker for øvrig at dette problemet ikke gjelder Randaberg kommune. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

15 Dette tallet vil også øke ettersom statusen her gjelder pr. juni Det gjenstår 122 boenheter, som vil stå ferdig i løpet av de neste årene. Det er en rekke faktorer som har bidratt til forsinkelsen. For de første årene skyldes forsinkelsen finanskrisen som kom med full tyngde i Finanskrisen ble utløst i august 2007 og var en omfattende krise i verdens finansielle system. I tillegg var det en svært lang salgsprosess vedrørende passivhusene, men dette utgjør kun 18 boenheter. En av utbyggerne (28 boenheter) hadde en lang utbyggings- og salgsprosess. Dette forholdet er det mulig for kommunen å gjøre noe med ved senere boligutbygginger. Anbefaling Kommunen bør sikre seg at byggestart/salg er iht. kommunens boligbyggingsprogram (fremdriftsplan). Dette kan gjøres i avtalen/kontrakten med utbygger. SALGSMÅTER I formannskapets møte ble det vedtatt følgende: Tabell 3 FSK sak 71/07: Utbygging av Vestre Goa 1. Formannskapet ber rådmannen innlede et samarbeid med Stavanger kommune om selvbyggervirksomhet på delområdene R2 og R3 på Vestre Goa. 2. Formannskapet ber rådmannen lage forslag til tildelingskriterier for selvbyggerprosjektet. Øvrige delfelt på Vestre Goa skal selges til markedspris. Formannskapet endret dette ved vedtak : Tabell 4 FSK sak 64/08: Vestre Goa - Status og fremdrift 1. Boligfelt R2 og R3 på Goa vest forbeholdes prosjektstyrt konkurranse med sikte på tildelingskriterier noe tilsvarende prosjektet for ungdomsboliger i Sentrum vest. Administrasjonen bes utrede gjennomføringsstrategi og retningslinjer for tildeling som i hovedsak skal forbeholdes ungdom, men som også kan omfatte andre. 2. Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med en sak til Formannskapet der selvbyggervirksomhet på delområdene R1, R4 og R7 vurderes. Formannskapet ber rådmannen lage forslag til tildelingskriterier for selvbyggerprosjektet og utrede kostkonsekvenser. 3. Øvrige boligfelt på Goa vest selges til markedspris i samsvar med fremdriftsplan som fremgår av denne saken. 4. Et av delfeltene forbeholdes prosjektstyrt konkurranse mellom boligbyggelagene i distriktet. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

16 Kommentarer til tabellene Det fremgår ovenfor at byggefeltene R1-R4 og R7 var påtenkt som selvbyggerboliger. Det viste seg etter hvert at Stavanger kommune (virksomheten Stavanger eiendom) ikke hadde kapasitet til å bistå Randaberg kommune med selvbyggerprosjekter. Rådmannen gikk dermed ikke videre med selvbyggerplanene for byggefeltene. Formannskapet vedtok (sak 22/09) at R2 skulle forbeholdes ungdomsboliger, og at en skulle avvente salgsmåten for R3. Formannskapet vedtok (sak 03/12) at R3 skulle selges til markedspris. Rådmannen utfordret også Stavanger Boligbyggelag til å presentere et pilotprosjekt der tilpasning til etablererne sine behov blir ivaretatt på en langsiktig og bærekraftig måte. Det ble orientert om dette pilotprosjektet (byggefelt T, «eie/leie» modellen) i formannskapet (sak 64/12). Rådmannen fikk fullmakt til å arbeide videre med sikte på å realisere prosjektet. Byggefelt T var forbeholdt ungdomsboliger og ble tildelt Stavanger Boligbyggelag direkte til kommunens selvkost. 14 Det ble dermed kun byggefeltene R2 og T hvor kommunen solgte tomter til kostpris. Kjøper var i begge tilfellene til Stavanger Boligbyggelag (gjennom datterselskapet Real Prosjektutvikling AS). 15 Øvrige byggefelt på Vestre Goa er blitt solgt til markedspris. Alle byggefeltene er solgt ferdig opparbeidet med veg, vann og avløp etc. Salgene til markedspris var basert på budrunder (høystbydende). Det ble i tillegg forutsatt at utbyggernes salg til boligkjøperne skulle foretas iht. kommunens generelle tildelingsregler for kommunal bolig/boligtomt. Dersom det var boliger/boligtomter igjen etter dette, kunne disse selges fritt av utbyggerne. 14 Den direkte tildelingen til SBBL synes å kunne være i strid med EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Rådmannen var åpen om dette. Tomten til byggefelt T er subsidiert med anslagsvis 10 millioner kroner. Dette skal imidlertid komme boligkjøperne til gode, og ikke utbyggeren Stavanger Boligbyggelag/BATE. 15 Utvikling og oppføring av nye boliger hos Stavanger Boligbyggelag/BATE er lagt til datterselskapet Real Prosjektutvikling AS. Real Prosjektutvikling AS selger de ferdige boligene til borettslag og andre til fast pris. All risiko ved tomtekjøp, utvikling, salg og gjennomføring ligger i datterselskapet, men med avgrensede garantier fra boligbyggelaget. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

17 KOMMUNENS SALG TIL UTBYGGERNE PÅ VES TRE GOA Oversikt over salg til utbyggerne på Vestre Goa Tabell 5 Vestre Goa - Oversikt over salg til utbyggerne - Kilde: Kommunens salgskontrakter 16 Byggefelt Boenheter Solgt Kjøper Salgspris Kommentarer til oversikten BL SBBL BL SBBL BL SBBL B1-B private kontrakter, feltene mest privat eid B8 4 - privat kontrakter, tidligere grunneier B Fjogstad Hus R Østerhus R SBBL etablererfelt R Favoritthus R Østerhus R Østerhus R Østerhus R Østerhus T SBBL etablererfelt O kommunale omsorgsboliger Totalt Salgene til SBBL er til deres datterselskap Real Prosjektutvikling AS. B1-B8 gjelder private salg. Andre kommentarer til oversikten Salgspris er kommunens salg til utbyggerne. Dette inkluderer kommunens opparbeidelse av VVA mv. Salgspris R1, R4 og R7 er et anslag basert den reelle salgsprisen - 27,5 millioner kroner - samlet for byggefeltene. Salgspris R5 og R6 er et anslag basert den reelle salgsprisen - 11,5 millioner kroner - samlet for byggefeltene. 16 Salgsdato, kjøper og salgspris er tatt fra kommunens salgskontrakter, med unntak for byggefeltene B4 (en av kontraktene), B8, T og «O» hvor dataene er fått fra kommunens administrasjon (kommuneutvikler og økonomisjef). UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

18 Kommunens regnskap viser følgende tall pr : Tabell 6 Regnskap pr for Vestre Goa - Kilde: Kommunens økonomisjef Konto Tekst Beløp 100 Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Matvarer Div. utgifter Prosjekt-/utviklingsutgifter Annonser informasjon Reiseutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl Avgifter Kontingenter Gebyr EDB-programvare Vedlikehold, byggetjenester /nybygg Materialer til vedlikehold Konsulenttjenester Kjøp av tomte/industriareal Ulempeserstatning Momskomp.utgift, investeringer Gebyr oppmåling og tilsyn Salg av tomter Refusjoner fra staten Renteinntekter Netto inntekt Kommentarer til regnskapet for Vestre Goa Kommunen har oppnådd en stor fortjeneste (frie midler) ved salg av byggefeltene til markedspris (dvs. markedspris med fradrag av kjøpspris og opparbeidelse mv). Det er imidlertid en del inntekter og utgifter/kostnader som kommunen ennå ikke har ført. Salgsinntekten fra byggefelt T mangler. Beløpet her er på kroner. Nettoinntekten øker da til ca. 132 millioner kroner. I kostnadskalkylene som kommunen utarbeidet for å finne selvkost på Vestre Goa, ble det lagt inn fremtidige kostnader til ny/opparbeidet veg Goaveien/Kvernevikveien. Dette prosjektet ble for 3-5 år siden kalkulert til drøye 25 millioner kroner, men beløpet UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

19 er uvisst og det kan bli dyrere. 17 Arbeidet her vil ikke kommunen gjennomføre før krysset Goaveien/Kyrkjeveien er ferdig (anslagsvis 2017). Utover dette gjenstår det en del asfaltarbeid i området. Regnskapet viser bare de direkte kostnadene. Det mangler indirekte (interne) kostnader og rentekostnader. Renteinntekter mangler også. Disse postene vil bli tatt med i det endelige regnskapet. Hvor mye dette vil utgjøre er usikkert, men iht. kommunen (økonomisjefen) synes det ikke å være de store beløpene. Kjøp av tomteareal (konto 2800) inkluderer også noe mindre areal innløst fra naboer. Betalingen til tidligere grunneier var på kroner. Merverdiavgiften (konto 4290) på 6,15 millioner kroner får kommunen refundert, og kommunens nettoinntekt blir følgelig tilsvarende større. Salg av tomter (konto 6700) stemmer ikke med total salgspris i tabell 5. Dette skyldes først og fremst salg av byggefelt T som ennå ikke er inntektsført ( kroner). Det gjenstår da en mindre forskjell på kroner. Dette skyldes at regnskapet viser netto salgssum, hvor utgifter i forbindelse med salgene er trukket fra. Refusjonen fra staten (konto 7000) på 2,5 millioner kroner gjelder bompengemidler som er knyttet til opparbeiding av veg. VU RDERINGER AV KOMMUNENS GEVINS T VE D SALGENE Regnskapet for boligområdet er ennå ikke ferdig, men kommunens gevinst synes å kunne bli i størrelsesorden millioner kroner. Gevinsten skyldes stor tomteprisøkning fra kjøps- til salgstidspunktet, samt at kommunen solgte de aller fleste byggefeltene til markedspris (anbud) til utbyggerne. Tomteprisene steg betydelig fra høsten 2005 og til kommunen gjennomførte salgene til utbyggerne i perioden Det foreligger ennå ikke noen tomteprisindeks i Norge, men boligprisindeksen for Rogaland og Stavanger viser en prisfordobling i tidsrommet Kjøpsprisen for Vestre Goa synes ikke spesielt lav på det tidspunkt kommunen inngikk avtale med grunneieren/selgeren høsten 2005, dersom det sammenlignes med andre tomtekjøp som kommunen gjorde på dette tidspunktet. Kommunen hadde like før kjøpt områder til Sentrum vest for en tilsvarende pris, og noe senere en større eiendom, del av Sentrum øst, for 250 kroner pr. m2. Kommunestyret vedtok så å endre politikken fra selvkost til markedspris i Dette prinsippet lå ikke til grunn ved kjøp av de omtalte eiendommer på Vestre Goa Kommunen (økonomisjefen) bemerker at dette kan bli langt dyrere basert på kalkyler fra Statens Vegvesen ved vegprosjekter de siste årene. 18 På dette tidspunkt var det heller ikke vanlig av private utbyggere å inngå opsjonsavtaler med grunneiere. (Med opsjonsavtale menes her en avtale mellom en grunneier og en eiendomsutvikler om utvikling av en eiendom, med en rett for utvikleren til å kjøpe eiendommen.) Endringer i konsesjonsloven i 2003, gjorde at kommunene mistet et viktig verktøy vedrørende anskaffelse av tomtegrunn. Opsjonsavtaler i Randaberg er av nyere tid og har vært med på å endre prisnivået betydelig. Endring av konsesjonsloven i 2003 innebar at kommunene ikke lenger direkte kunne kjøpe arealer i LNF-områdene. Når kommunene i dag skal drive i konkurranse med private oppkjøpere blir tomtene ofte svært dyre, og ofte spesielt utfordrende å nytte til sosiale formål. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

20 Anbefaling Kommunen bør for senere tomtekjøp vurdere en avtalemodell som gir et markedsmessig etteroppgjør til grunneierne/selgerne. Disse får da et etteroppgjør for deler av en eventuell salgsgevinst hos kommunen. Modellen gir en bedre fordeling av prisutvikling/gevinst mellom kommunen og grunneierne/selgerne. U TBYGGINGSAVTALER Det er ikke utarbeidet noen utbyggingsavtaler for Vestre Goa. Dette skyldes at kommunen var grunneier og har stått for planlegging, opparbeidelse av vann, veg, avløp, renovasjonsanlegg og lekeplasser. Det som normalt tas inn i en utbyggingsavtale med en privat utbygger, er her ivaretatt av kommunen. Salgene gjelder tomter uten spesielle forbehold og prisene gjenspeiler dette. 19 Det er ikke stilt spesielle rekkefølgekrav til utbyggerne utover det som måtte fremkomme i kontraktene med utbyggerne. 20 AVLASTNINGSVEG (REGULERINGSPLANENS PUNKT 7.5) Avlastningsveg (tilkomstveg) er et rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene som ikke ble innfridd. 21 Det første vegforslaget fikk nei fra fylkesmannen (pga. jordvern), og det andre vegforslaget ble lagt bort av kommunen pga. beboerklager. Det tredje vegforslaget antas å være tilfredsstillende, men kommunen har ved kjøp av nødvendig areal tatt forbehold om at vegen blir godkjent. I kommunestyrets møte ble det vedtatt følgende: Tabell 7 KST sak 70/10: Vegforbindelse mellom Goaveien og Kvernevikveien Randaberg kommune setter i gang regulering og utbedring av Goaveien, fra rundkjøring ved Varheiveien til kryss med Kyrkjeveien. Opparbeiding av nytt kryss Goaveien Kyrkjeveien prioriteres utbedret først. Ny veiforbindelse mellom Goaveien og Kvernevikveien utgår. Ny avlastningsveg utgår altså. I stedet vil Goaveien og sikring av krysningspunkter bli oppgradert. 19 Alle salgene var til markedspriser (anbud) med unntak for de to etablererfeltene hvor kommunen solgte til selvkost. 20 Det er ikke noen spesielle rekkefølgekrav. Tilknytning til kommunal veg, vann og avløp må besørges av utbyggerne. 21 Brudd på rekkefølgekravet, men ikke på krav fra fylkesmannen (FMR) og Statens Vegvesen (SV). FMR og SV har stilt krav om at deler av området skulle reguleres til veg, men ikke eksakte krav om når vegen skulle bygges. UTBYGGING AV VESTRE GOA RANDABERG KOMMUNE

Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt.

Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt. Saksframlegg Arkivsak: 13/214-1 Sakstittel: PILOTPROSJEKT VESTRE GOA Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: L81 Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune

Rutiner og retningslinjer for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig i Loppa kommune RUTINER OG RETNINGSLINJER FOR SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIG I LOPPA KOMMUNE Loppa kommunestyre vedtar nedenstående retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom og bolig

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 610 &00 Arkivsaksnr.: 14/497-2 Klageadgang: Nei RETNINGSLINJER FOR SALG / AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom. LEBESBY KOMMUNE Retningslinjer for avhending av eiendeler og eiendommer Side 1 Retningslinjer for avhending av kommunale eiendeler og eiendom.

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya.

TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM. Videre er omtales problemstillingen omkring salg av areal i Moøya. TEMAMØTE KOMMUNESTYRET SALG/AVHENDING AV KOMMUNAL EIENDOM a. Innledning Det er nødvendig å utarbeide retningslinjer og rutiner for salg/avhendig av kommunal eiendom. Notatet omhandler etiske forhold, utkast

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-36 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010 Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Detaljer

Vi viser til e-poster datert henholdsvis og Spørsmålene i henvendelsene berører samme tema, og besvares derfor i samme brev.

Vi viser til e-poster datert henholdsvis og Spørsmålene i henvendelsene berører samme tema, og besvares derfor i samme brev. Kjell Gurigard Thorvald Lindsv. 8 2614 LILLEHAMMER Deres ref Vår ref Dato 06/2903-4 KFR 02.02.07 Krav til energiløsninger i utbyggingsavtaler Vi viser til e-poster datert henholdsvis 25.10.06 og 10.11.06.

Detaljer

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000.

Forlengelse av Ragnis veg inkl. detaljplanlegging, prosjektering og klargjøring av nye tomter gjennomføres i 2012. Forventet kostnad kr. 2.000. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Olav Nordsjø Tlf: 75 10 18 84 Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 12/492-1 ANDÅS BOLIGFELT - ETAPPE 2 PLANLEGGING, PROSJEKTERING OG OPPSTART AV ARBEIDER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Hovedtema Forholdet mellom planlegging og gjennomføring Om utbyggingsavtale som virkemiddel

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2509-2 Arkiv: GNR/B 26/594 Saksbehandler: Øyvind Strømseth Sakstittel: GAKORIMYRA SØR BOLIGFELT - FASTSETTELSE AV TOMTEPRISER Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta)

Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Saknr. 12/2909-4 Ark.nr. 611 Saksbehandler: Hilde Merete Godager Erverv av 0403/1/1187 tidligere Hamar trafikkstasjon (biltilsynstomta) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging

Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Boligpolitiske hensyn i kommunal planlegging og utbygging Utbyggingsavtaler et nødvendig verktøy? Hans Kjetil Aas Stavanger utvikling KF Boligpolitikk? Boligforsyning - tilstrekkelig antall boliger til

Detaljer

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014

Utbyggingsplan 2013-2017. - Stavangers utbyggingspolitikk. Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Boliger for fremtiden, 12. 13. februar 2014 Utbyggingsplan 2013-2017 - Stavangers utbyggingspolitikk Grete Kvinnesland Prosjektsjef, utbygging, Stavanger kommune Hva jeg skal snakke om Hvordan er utbyggingspolitikken

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE 1 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNALE TOMTER/OMRÅDER I NORDKAPP KOMMUNE 1. Generelt 1.1 Retningslinjene for tildeling av kommunale tomter/områder tar mål av seg å sikre god, forutsigbar og effektiv

Detaljer

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler

Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Boligkjøpernes stilling ved utbyggingsavtaler Begrepet utbyggingsavtale er ikke nærmere definert i norsk lov. Vanligvis brukes betegnelsen på en kontrakt mellom en kommune og en entreprenør/grunneier som

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering

Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Erfaringer med praktisk bruk av lovbestemmelsene om utbyggingsavtaler resultater fra evaluering Ingeniørenes hus 2-3 mars 2010 Erik Plathe Asplan Viak AS 1 Evaluering høsten 2009 Få oversikt over i hvilken

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene

Hva skal til for å få til boligbygging. En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Hva skal til for å få til boligbygging En utfordrende tittel fordi det er mange sentrale rolleinnehavere: Staten Kommunen Boligbyggerne Bankene Det var en gang! Da jeg som ung arkitekt kjøpte hus i Stavanger

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR Planlagt behandling: Planutvalget SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/2971-1 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2016 Planlagt behandling: Planutvalget 23.06.16 Administrasjonens innstilling: Planutvalget

Detaljer

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom

Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer og rutiner for salg/avhending av kommunal eiendom Dokumenter i saken: 1

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken

Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Kommunenes virkemidler og handlingsrom i utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug, NIBR Husbankens- og KMDs Lanseringskonferanse 05.02.15 Problemstillinger i prosjektene Framskaffe mer kunnskap om kommunale

Detaljer

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ

KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ KONTRAKT OM SALG AV TOMT / ETABLERING AV IKEA-VAREHUS I TROMSØ LANGNES NORD A/S Nesbruveien 42 N 1396 BILLINGSTAD Mellom Tromsø kommune Orgnr 940 101 808 Pb 6900 9299 Tromsø som grunneier og selger (heretter

Detaljer

For Sør-Varanger kommune

For Sør-Varanger kommune Bolignotat For Sør-Varanger kommune April 2013 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...3 2. Boligprosjekter og ubebygde boligtomter...4 2.1 Boligprosjekt Kirkenes...4 2.2 Boligprosjekt Hesseng...7 2.3 Boligprosjekt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/09 18.11.2009. Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/09 18.11.2009. Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av utbyggingsområder. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-35 Saksbehandler: Pål Søndrol Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 90/09 18.11.2009 Nessjordet - Utbygging av infrastruktur - Salg av

Detaljer

REGLEMENT FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM

REGLEMENT FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM REGLEMENT FOR KJØP OG SALG AV KOMMUNAL EIENDOM Vedtatt av kommunestyret i sak 68/2013 den 14.11.2013 Innhold 1. Grunnleggende regler ved kjøp og salg av kommunal eiendom... 3 2. Kjøp av eiendom... 3 3.

Detaljer

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering

Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Utviklingsprosjekt infrastruktur og finansiering Hvilke rettslige rammer finnes, og hvordan går en frem for å finne de beste løsninger i et virvar av rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler? Advokat/Partner

Detaljer

Retningslinjer for salg av eiendommer og boliger Utkast til temamøte 28.02.13

Retningslinjer for salg av eiendommer og boliger Utkast til temamøte 28.02.13 Saksframlegg Arkivnr. 610 Saksnr. 2012/3051-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Retningslinjer for salg av eiendommer og boliger Utkast til temamøte 28.02.13 Dokumenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG

DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG FORVALTNINGSREVISJON AV DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HÅ KOMMUNE JUNI 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

AFP og seniorpolitikk

AFP og seniorpolitikk Forvaltningsrevisjon Rapport AFP og seniorpolitikk Februar 2009 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Sentrale forhold knyttet til gjennomføring av plan:

Sentrale forhold knyttet til gjennomføring av plan: Sentrale forhold knyttet til gjennomføring av plan: Utbyggingsforutsetinger: Arealplanen viser tomter, veier, parker, evt. offentlige bygg osv. Tomtene må være definert også med utnyttelse (sum BRA). Rammeplan

Detaljer

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9

Saksbehandler: Beate Molden Tlf: Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN , TILTAK 9 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Beate Molden Tlf: 75 10 18 36 Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/56-1 SALG AV BOLIGER M.M. -BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-16, TILTAK 9 ::: Sett inn innstillingen under denne linja.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE Økonomiavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.11.2011 2008/786-0 / L12 Monika Olsen monika.olsen@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Formannskap

Detaljer

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak

NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak NKF Fagkonferanse: plan- og byggesak 3. november 2014 Seksjon D Delesaker - plan- og bygningsloven - jordloven - mindre reguleringsendringer Sissel Haug (Rådgiver / Fagansvarlig delesak) Asker kommune

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201302248/24 Saksbeh.: BIBE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT

Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...

Detaljer

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis

Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord. Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis Fagseminar 12.11.10 - Thon Hotell Oslofjord Plan og byggesak Plantema fortetting Rekkefølgebestemmelser, utbyggingsplaner og anleggsfond i praksis v/adv. Olav Todnem, Kluge advokatfirma DA 1 Utgangspunktet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune.

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 11/1231 11/6852 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 059/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Gudru

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE Krødsherad kommune Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL KRØDSHERAD KOMMUNE 2016 2019 Vedtatt av kommunestyret i Krødsherad, sak.. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Kontrollutvalgets oppgaver 1 2. Kommunale

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM. Aasheim Bygg og Eiendomsprosjekt AS, eier av gnr/bnr 93/22 (betegnet utbygger) Org nr. 998 700 752

UTBYGGINGSAVTALE MELLOM. Aasheim Bygg og Eiendomsprosjekt AS, eier av gnr/bnr 93/22 (betegnet utbygger) Org nr. 998 700 752 UTBYGGINGSAVTALE Utkast revidert 27.5.2013/Nannestad kommune/rs MELLOM Aasheim Bygg og Eiendomsprosjekt AS, eier av gnr/bnr 93/22 (betegnet utbygger) Org nr. 998 700 752 OG Nannestad kommune (betegnet

Detaljer

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2

Framlagt på møte 15.02.2012 Styresak 05-2012 Saknr. 11/00181 Arknr. 411.2 STYRESAK OPSJONSAVTALE FOR PULKNESET INDUSTRIOMRÅDE, SØR-VARANGER KOMMUNE Saken ble fremmet for styret som orienteringssak i desember 2011. Saken legges fram for styret fordi avtalen på sikt kan generere

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 September 2008 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål...- 1-2. Hva kan det gis lån til...- 1-3. Vurdering av lånsøker...- 2-4. Vurdering av sikkerhet...- 2-5. Miljøvennlige

Detaljer

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV Saknr. 12/6097-15 Saksbehandler: Hilde Merete Godager 0437/40/97 - NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE - UTBYGGINGSAVTALE MED GRUNNLAG I REGULERINGSPLAN FOR NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE- SJUKEHUS ARKIV

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/883-25 Arkiv: PLN 396 396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen - 2. gangsbehandling Forslag til vedtak:

Detaljer

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet

BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet BOLIGMANIFEST Innstilling fra arbeidsgruppen til årsmøtet (AUF i Rogaland logo her) Boligbygging er et politisk ansvar Boligprisene stiger rekordraskt. I Stavanger har boligprisindeksen for perioden 2005

Detaljer

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I

AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I AVTALE OM SALG OG UTBYGGING AV BONDIPARKEN FELT I Følgende kjøpekontrakt er inngått mellom: Navn: Asker kommune Besøksadr.: Jørgensløkka 60 Postadr.: Postboks 353 1372 ASKER Org.nr.: 944 382 038 heretter

Detaljer

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Kommunestyret 12.12.2013 kl. 13:00 på Kommunestyresalen, Skaun rådhus. TILLEGGSSAK TIL BEHANDLING: 87/13: INFRASTRUKTURFOND Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling

Husbankens programkommunesamling : Molde. En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling Husbankens programkommunesamling 12.02.15: Molde En kommune med helhetlig boligpolitikk? Eirik Heggemsnes kommunalsjef plan og utvikling 30000 Befolkningsutvikling, Molde Reell vekst, mål og prognose (SSB)

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen)

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) Forslag til U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009 Mellom Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) og Sissel Edvardsen, pers nr (Grunneier) Øivind Terje

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen

Gjennomføring av reguleringsplaner. Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Gjennomføring av reguleringsplaner Kurs i reguleringsplanlegging etter ny plan- og bygningslov 8-9 desember 2010 Radisson Blue Hotel Norge Bergen Sammenhengen mellom utforming av og mulig gjennomføring

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE

FAUSKE KOMMUNE FAUSKE GRUPPEN AS. SØKNAD OM FORLENGELSE AV GITT OPSJON FOR ERVERV AV RESTAREAL CA. 16 DAA AV FAUSKE KOMMUNES EIENDOM I HAUAN VESTRE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/4173 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 04/2774 r Saksbehandler: Paul Erik Aakerli Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskapet Sak nr. 072/12 PLAN- OG UTVIKLINGSUTV ALG Dato:

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/2954-18258/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 29.05.2014 Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

ERFARINGER MED PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER (ASPLAN VIAK 2009)

ERFARINGER MED PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER (ASPLAN VIAK 2009) ERFARINGER MED PRAKTISK BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER (ASPLAN VIAK 2009) Kort orientering om resultatene av Asplan viaks undersøkelse for kommunal- og regionaldepartementet ved Erfaringer: Før lovregulering

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2470-7 Arkiv: GNR/B 28/164 Saksbehandler: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: TILKNYTNINGSPLIKT TIL FJERNVARMEANLEGG - AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD, LØKKEVEIEN 47 Planlagt behandling:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder kontrakt om utvikling av omsorgsboliger med kommunal driftsdel. Innklagede avventet inngåelse av kontraktene

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget. Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001

Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget. Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001 Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001 1 Tradisjonell bruk. Utviklingen I en årrekke har avtalene vært et smidig og (forholdsvis) ukontroversielt verktøy

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen)

U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009. Mellom. Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) Forslag til U T B Y G G I N G S A V T A L E ****************************** Revidert 19.11.2009 Mellom Rygge kommune, org.nr. 959 272 492 (Kommunen) og Lars Sundt Jensen, pers nr (Utbygger) knyttet til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47

Saksfremlegg. Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 13/247 Sakstittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSJORD GNR 33 BNR 47 Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune er

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Hva er en utbyggingsavtale og hva kan den løse? - Lovreglene - Innholdet i utbyggingsavtaler - Balansen i utbyggingsavtaler

Hva er en utbyggingsavtale og hva kan den løse? - Lovreglene - Innholdet i utbyggingsavtaler - Balansen i utbyggingsavtaler Hva er en utbyggingsavtale og hva kan den løse? - Lovreglene - Innholdet i utbyggingsavtaler - Balansen i utbyggingsavtaler Kommuneplankonferansen 2016, innlegg ved Allan Hjorth Jørgensen, Asplan Viak

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 3/20/2013 018/13 Kommunestyret 4/3/2013 Hattfjelldal kommune Prosjekt - Bygging av flyktningeboliger. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-613 13/343 13/1877 Gunnar Thomasli 3/14/2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer