Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/ /2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: Saksframlegg Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Åsafjellet gnr. 28 bnr. 208, 630 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: 1. Plan- og miljøutvalget ber om at hele området avsatt til ny boligbebyggelse og eksisterende boligbebyggelse skal underlegges regulering. 2. Administrasjonen fastsetter plangrense som ivaretar overstående punkt. Bakgrunn for saken: Repstad Eiendom AS har på vegne av Helge og Jarl Andresen fremmet forespørsel til kommunen om oppstart av reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr. 28 bnr 208 og 630 langs Eikeveien. Formålet med planarbeidet skal være utvikling til boligformål, uten at det det er angitt noe mer spesifikt hva slags boligbebyggelse som planlegges.

2 Kartutsnitt: Oversiktskart over det aktuelle området vises som blått og ligger langs Eikeveien, nord for Torvesanden. Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel der deler av området er avsatt til landbruk, natur, og friluftsområde (vestlige deler mot Eikeveien), eksisterende boligbebyggelse og fremtidig boligbebyggelse med plankrav. Eiendommen som er avsatt til ny boligbebyggelse inngår i et større sammenhengende område med flere grunneiere som strekker seg frem til Stellinga. Kartutsnitt: Kommuneplanens arealdel med eiendomskart og arealet som foreslås underlagt regulering med blå linje. Det samlede arealet som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse utgjør ca. 26 mål og består hovedsakelig av 3 grunneiere med unntak av veiparseller. Grunneierne er Sølvi Margith Eik som innehar i underkant av 9 mål (eiendom 28/101), Brynjulf Larsen som innehar ca.13 mål (eiendom 28/12), samt brødrene Andresen som har ca. 4 mål (eiendom 28/208). I tidligere korrespondanse mellom administrasjonen og Repstad Eiendom har det blitt avtalt å undersøke om de andre grunneierne vil være med på regulering av hele området. Repstad opplyser i oversendelsen at etter nærmere undersøkelser ønsker de øvrige grunneierne ikke ønsker å være med på regulering. Det fremmes derfor nå en forespørsel om å regulere kun en mindre del av det samlede arealet som i utgangspunktet skulle underlegges regulering iht. kommuneplan.

3

4 Saksutredning: Slik administrasjonen ser det så foreligger det flere mulige alternative utfall i saken: 1. Ikke anbefale oppstart før grunneierne som sitter med majoriteten ønsker å starte reguleringsplanarbeid. Dette for å få en helhetlig løsning og samlet utbygging. 2. Anbefale oppstart av reguleringsplanarbeid for hele det avsatte området uavhengig av de to andre grunneierne. Dette vil sikre en mulig fremtidig løsning for hele området uavhengig om eiendommene til Larsen og Eik ikke skal realiseres på nåværende tidspunkt. 3. Anbefale oppstart for mindre deler som omsøkt. Dette vil kun løse ut det spesifikke området på kort sikt, men man får ikke sett hele området under ett og løst fellesfunksjoner som større lekeområder (kvartalslek), plassering av infrastruktur og standard o.l. utfordringer. Dersom dette alternativet skal benyttes bør det som minimum stilles krav til at gjennomgående vei med fortau tas med i planen (fra Eikeveien til Moneveien). Administrasjonen vurderer at kommunen er mest tjent med at hele området planlegges under ett sånn at man oppnår alle de kvalitetene og fordelene som er med å planlegge området under ett. Ikke minst muligheten til å sikre en del funksjoner og løsninger som ellers ikke vil komme på plass ved oppdeling av byggeområdet. Eksempel vil man kunne se på muligheter og behov for en gjennomgående samlevei med løsninger for myke trafikanter. Det vil også kunne vurderes kvartalslekeplass sentralt i boligfeltet hvor de betjener et større område og ikke bare noen få boenheter, man vil kunne se på koblinger og stiforbindelser, felles vann- og avløpshåndtering, rekkefølgekrav for infrastruktur utenfor planområdet som er samfunnsnyttig o.l. Det er svært vanskelig å ivareta momenter som nevnes ovenfor med å dele området opp i mindre reguleringsområder. Eksempler på bruk av utbyggingsavtaler: Om hele området underlegges regulering vil det kunne legges inn samlevei med fortau gjennom planområdet fra Eikeveien til Moneveien. Tilsvarende kan det reguleres en større lekeplass/friområde (kvartalslek) i senter av boligfeltet. Selv om disse funksjonene blir liggende på arealer som andre grunneierne ikke ønsker å realisere på nåværende tidspunkt vil kommunen kunne stille rekkefølgekrav for realisering av Jarl og Helge Andresens felt som igjen gir rom for å inngå utbyggingsavtaler. En slik avtale kan gå ut på at eiendommene kan bygges ut uten at alle fellesfunksjoner som samlevei, fortau, kvartalslek er fullt opparbeidet så fremst det gjennom utbyggingsavtaler er sikret opparbeidelse av arealene på et senere tidspunkt. Typisk at det betales anleggsbidrag per boenhet til felles infrastruktur som må bygges når resten av området skal utbygges. Bruk av en slik modell forutsetter at kommunen må ha en klar formening til fremdrift når hele området skal være ferdig utbygd, da det også forplikter kommunen.

5 Administrasjonen er med bakgrunn i overnevnte av den oppfatning at hele området bør underlegges regulering, sånn at kommunen kan bruke utbyggingsavtaler til å sikre gjennomføring av større tiltak. Helhetlig planlegging gir dessuten bedre kvalitet på funksjonene da man kan vurdere hele området under ett. Konklusjon: Om Søgne kommune skal klare å konkurrere med tilgrensende kommuner på bokvalitet er det viktig å ha bevisst forhold til helhetlig planlegging og bruk av verktøyene som plan- og bygningsloven har tilgjengelig for gjennomføring av større planer. Det vises eksempel til Kristiansand kommune som har et svært profesjonelt forhold til regulering av større områder og bruk av utbyggingsavtaler for å få på plass funksjoner og kvaliteter som ellers ville vært vanskelig å få på plass i nye utbyggingsområder. Det er viktig at Søgne kommune henger med på utviklingen ellers i samfunnet for å kunne konkurrere på likt grunnlag med andre kommuner om fremtidige beboere. Administrasjonen vil med bakgrunn i overstående vurderinger tilrå at hele det nye boligområdet og eksisterende boligområde rundt Helge og Jarl Andresens eiendom tas med dersom det skal startes regulering. Enhetsleders merknader: Rådmannens merknader:

6 Telefon Telefax Foretaksnr NO Søgne kommune Postboks 1051 Søgne, den Søgne Deres ref: Daniel Holm Vår ref: Reguleringsplan Åsafjellet Vi viser til møte og deres brev Vi har ønsket å fremme en egen plan for eiendommene tilhørende Helge og Jarl Andresen 28/208 og 28/613 som inngår i areal avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen. I deres svarbrev fremgår det: administrasjonen ønsker i utgangspunktet at hele det avsatte området reguleres og ikke bare deler av området som drøftet i møte Vi har i etterkant hatt kontakt med eier av 28/12 Brynjulf Larsen som både muntlig og skriftlig har meddelt at han ikke er interessert å være med på regulering og ønsker at eiendommen består som i dag til skogbruk. Besøksadresse: Postadresse: Birkedalsveien 80 Postboks Søgne 4682 Søgne J:\Repstad Eiendom AS\PROSJEKTER\Prosjekter løpende\åsefjellheia - Eik\Brev Søgne kommune - regulering - planutvalget.doc

7 Vi har også hatt møte med eier av 28/101Sølvi Eik og hennes tre sønner. De har heller ikke ønsket å være med på vår regulering. Vi har derfor gjennomført den dialog vi ble oppfordret til uten at det har resultert i grunnlag for felles reguleringsplan for området uten å måtte gå på tvers av grunneiers ønske. I deres siste E-post 6 mai 2014 forstår vi at administrasjonen er skeptisk til å tillate igangsetting av regulering av del av Åsafjellheia som tilhører Helge og Jarl Andresen. Vi ønsker derfor at saken fremmes politisk slik at planutvalget kan ta stilling til spørsmålet. Vi ber om at den fremlegges så snart det er praktisk mulig. Vi vedlegger kart som viser ønsket områdeavgrensning. Deler av arealet (28/51) vil reguleres til jordbruk resterende til boligformål, privat vei og lek. Med vennlig hilsen REPSTAD EIENDOM AS Ole Johan Bueklev Daglig leder

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/3739-5622/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 11.02.2013 Saksframlegg Boligbyggeprogram 2013-19 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 15/1909 SELSKAPSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD UTVIKLING AS Rådmannens innstilling: Modum kommune godkjenner fremlagte samarbeids- og aksjonæravtale

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2008/551-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 30.10.2009 Utv.saksnr Utvalg Planutvalg Møtedato Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel

13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av vedtak. Samlet saksframstilling, planutvalget 07.02.2008 Kommuneplanens arealdel 111ALVIKkommune Arkiv: 13/3 Arkivsaksnr: 2008/1562-9 Saksbehandler: Oddvar Lundberg f( Saksframlegg Utval Planutvalget Utval ssak Metedato 21/09 26.03.2009 13/3 Skjenstad avfallsanlegg - presisering av

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer