Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag"

Transkript

1 Opplæringsprogramvare for matematikk og realfag

2 Viktig Informasjon Dersom ikke annet er uttrykkelig nevnt i Lisensen som finnes vedlagt programmet, gir ikke Texas Instruments noen garanti, verken uttrykt eller underforstått, herunder, men ikke begrenset til noen impliserte garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med hensyn til noen som helst programmer eller bokmaterialer som kun er tilgjengelig på et som det er -grunnlag. Ikke i noen tilfeller kan Texas Instruments bli holdt ansvarlig overfor noen for spesielle, indirekte, tilfeldige eller følgeskader i forbindelse med eller som et resultat av anskaffelsen eller bruken av disse materialene. Texas Instruments eneste og eksklusive ansvar, uten hensyn til aksjonsformen, kan ikke overstige den summen som er blitt fremsatt i lisensen for programmet. I tillegg kan ikke Texas Instruments bli holdt ansvarlig for noen krav av noe slag mot bruken av disse materialene av en annen part. Lisens Se fullstendig lisens installert i C:\Programfiler\TI Education\TI-Nspire Texas Instruments Incorporated Microsoft, Windows, Excel, Vernier EasyTemp, Vernier Go! Temp og Vernier Go! Motion er varemerker for sine respektive eiere. ii

3 Innhold Viktig Informasjon... ii Lisens... ii Introduksjon...1 TI-Nspire programvaren for matematikk og realfag... 1 Hvordan bruke denne håndboken... 1 Hvor du kan finne mer informasjon... 2 Komme i gang...3 Startskjermbildet til programvaren TI-Nspire... 3 Bruke menyene... 3 Alternativer-meny... 4 Bruke verktøylinjene... 8 Innholdet i verktøylinjen... 8 Sidesorteringen Bruke Arbeidsområdet Flere arbeidsområder på en side Opprette flere arbeidsområder Legge en applikasjon til en side Flytte (skifte) applikasjoner på en side Slette sider eller applikasjoner Tastaturet for TI-Nspire Bruke tastaturet til TI-Nspire Språkinnstillinger Endre språket: Dokument-innstillinger Egendefinerte dokumentinnstillinger Aktivere dokumentinnstillingene i systemet Bruke katalogen for å få tilgang til kommandoer Åpne katalogen Legge inn spesialtegn eller sjabloner Endre visningene på skrivebordet TI-Nspire Vis grafregner Vis presentasjon Arbeide med dokumenter...23 Opprette et nytt dokument Legge en applikasjon til en side Legge til flere applikasjoner på en side Legge en oppgave til et dokument Legge en side til en oppgave Bruke Sidesortering iii

4 Velge sider i Sidesortering Sortere sider i Sidesortering Lagre dokumenter Lagre et dokument under et nytt navn...29 Skrive ut dokumenter...30 Bruke Forhåndsvisning Kople verdier på sider Opprette TI-Nspire -variabler...32 Spesielle ting å huske på for variabler Kontrollere en variabelverdi med Kalkulator-applikasjonen...36 Bruke (kople) TI-Nspire -variabler Fjerne en koplet variabel...38 Bruke Kalkulator Komme i gang med applikasjonen Kalkulator Før du begynner...46 Legge inn og beregne matematiske uttrykk Alternativer for å legge inn uttrykk...47 Legge inn enkle matematiske uttrykk Kontrollere formen på et resultat...48 Sette inn elementer fra Katalogen...48 Bruke en uttrykkssjablon...49 Opprette matriser Sette en rad eller kolonne i en matrise...51 Legge inn uttrykk ved hjelp av veiviser...51 Opprette en stykkevis definert funksjon...53 Forskyve behandling Arbeide med variabler Lagre en verdi i en variabel Alternative metoder for å lagre en variabel Sjekke verdien til en variabel...55 Bruke en variabel i en beregning Oppdatere en variabel Typer variabler...56 Legge inn flere utsagn på kommandolinjen...56 Regler for å gi navn til variabler...57 Bruke siste svar om igjen Midlertidig erstatte en verdi for en variabel...59 Opprette brukerdefinerte funksjoner og programmer Definere en enkeltlinjet funksjon...59 Definere en flerlinjet funksjon ved hjelp av sjabloner...59 Definere en flerlinjet funksjon manuelt Definere et program Hente frem igjen en funksjons- eller programdefinisjon...63 iv

5 Redigere Kalkulator-uttrykk Plassere markøren i et uttrykk Sette inn i et uttrykk i kommandolinjen Velge del av et uttrykk Slette alle eller deler av uttrykk på kommandolinjen Finansielle beregninger Bruke Finansløseren Finansfunksjoner som er inkludert Arbeide med Kalkulator-loggen Vise Kalkulator-loggen Bruke et tidligere uttrykk eller resultat om igjen Slette et uttrykk fra loggen Slette Kalkulator-loggen Bruke Grafer og geometri...69 Komme i gang med Grafer og geometri Bli kjent med Grafer og geometri Verktøymenyen Bruke Kontekst-menyen Arbeidsområdet Grafisk visning Visning av plangeometri Det analytiske vinduet Fjerne det analytiske vinduet fra arbeidsområdet Opprette og manipulere akser Flytte rundt i arbeidsområdet Slå på eller av rutenettet Sette et objekt inn i rutenettet Zoom-funksjonen Kontrollere sideinnhold Kommandolinjen Andre funksjoner i Grafer og geometri Tastetrykk for hurtigtaster Bruke tabulator-tasten eller piltastene Attributt-innstillinger Endre tykkelse og stil på en linje/ramme Låse måleverdier og punkter Arbeide med funksjoner Bruke kommandolinjen Bruke kommandolinjens maksimer-knapp Bruke tekstverktøyet for å legge inn funksjoner Plotte grafen til ulikheter Gi nytt navn f(x) Rediger-funksjoner Skjule en funksjon på arbeidsområdet v

6 vi Slette en funksjon Tømme arbeidsområdet Spore-verktøyet Bruke Graf-sporing Bruke Geometri-sporing Bruke Visk ut geometri-sporing Manuelt manipulerte funksjoner Manipulere en lineær funksjon Manipulere en kvadratisk funksjon Manipulere en sinus- eller cosinusfunksjon Arbeide med flere objekter på en gang Velge flere objekter Slette flere valg Flytte flere valg Tegne og arbeide med punkter og linjer Punkter Opprette et punkt Opprette et punkt på et spesifikt objekt Definere skjæringspunkt(er) Markere (identifisere) et punkt Navngi et punkt Redefinere et punkt Lineære objekter Opprette en linje Opprette en stråle Opprette et linjestykke Opprette et linjestykke med definert midtpunkt Opprette en parallell linje Opprette en vinkelrett linje Opprette en vektor Flytte en vektor Skalere en vektor Opprette en tangent Opprette og arbeide med objekter (figurer) Opprette en sirkel Flytte en sirkel Skalere en sirkel Opprette en trekant Flytte en trekant Skalere en trekant Opprette et rektangel Opprette et polygon Flytte et polygon Skalere et polygon Opprette et regulært polygon Overføring av måleverdier...134

7 Overføre en måleverdi Overføre en numerisk tekstangivelse (et tall) til en akse. 135 Overføre en måleverdi til en sirkel Måling av grafer og objekter Identifisere ligninger for sirkler og linjer Måle lengde Finne arealet av en sirkulær skive, et polygon, rektangel eller en trekant Finne omkretsen til en sirkulær skive, et polygon, rektangel eller en trekant Finne måleverdien for en vinkel Definere en vinkel med tre punkter Reposisjonere en målt verdi Finne stigningstallet for linje, stråle, linjestykke eller vektor Legge til tekst på arbeidsområdet Flytte tekst Bruke Kalkulator-verktøyet Utforske funksjoner, grafer og objekter Finne viktige punkter: nullpunkter, minimum, maksimum Finne bestemt integral for en funksjon Finne derivert for en funksjon ved et punkt (stigningstallet) Transformasjoner Utforske symmetri Utforske speiling Translasjon Rotasjon Utforske dilatasjon Andre undersøkelser Halvere et linjestykke som er definert på en linje Halvere et linjestykke Bisecting an implied segment Halvere en vinkel Halvere en bestemt vinkel Opprette et geometrisk sted (lokus) Animere objekter Animere et punkt på et objekt Kontrollpanel for animasjonen Endre animasjonen for et punkt i bevegelse Stanse og gjenoppta animasjonen Tilbakestille animasjon Stoppe animasjon Arbeide med plott Opprette et spredningsdiagram vii

8 Bruke Data og statistikk Verktøymenyen Komme i gang med Data og statistikk Opprette plott fra data i regneark Plotte data fra Lister og regneark Opprette en delt side med Data og statistikk og Lister og regneark Plotte innholdet på koplede variabler Plottyper Prikkplott Opprette et prikkplott Boksplott Opprette et boksplott Endre boksplottet fra modifisert til standard Utvide boksplottlinjer Vise boksplottrammer Histogrammer Opprette et histogram Justere stoplene (søylene) interaktivt Justere stolpene numerisk Endre skalaen: Plotte en verdi Fjerne en plottet verdi Normale sannsynlighetsplott Opprette et normalt sannsynlighetsplott Spredningsdiagrammer Fra arbeidsområdet i Lister og regneark: Fra arbeidsområdet til Data og statistikk: X-Y-linjeplott Multiple plott Utforske data Velge flere punkter Velge et område med punkter Translasjon Dilatasjon (utvidelse) Bruke verktøyene Vindu/Zoom Rotere bevegelig linje Endre skjæringspunktet Låse skjæringspunktet i null Vise regresjonslinjer Vise restkvadrater Tegne funksjonsgrafer Tegne flere funksjonsgrafer med verktøyet Plott funksjon Redigere en funksjon viii

9 Bruke Data og statistikk i andre applikasjoner Støttede funksjonstyper Bruke Vis normal PDF Bruke Skyggelegging-funksjon Bruke statistiske verktøy Bruke Lister og regneark Komme i gang med tabeller Før du begynner Navigere i et spredningsdiagram Metoder for å legge inn tabelldata Legge inn matematisk uttrykk, tekst eller tabellformel Arbeide med individuelle tabellceller Opprette absolutte og relative cellereferanser Sette inn et celleområde i en formel Sette inn elementer fra Katalogen Slette innholdet i en celle eller celleblokk Kopiere en celle eller en celleblokk Fylle i tilgrensende celler Dele en celleverdi som en variabel Kople en celle til en variabel Unngå navnkonflikt Arbeide med rader og kolonner Velge en rad eller kolonne Skalere en rad eller kolonne Sette inn en tom rad eller kolonne Slette hele rader eller kolonner Kopiere rader eller kolonner Flytte en kolonne Sortere data Sortere et celleområde i en kolonne Sortere en rektangulær del Sortere hele kolonner Generere datakolonner Opprette kolonneverdier som baserer seg på annen kolonne Generere en liste av tilfeldige tall Generere en numerisk sekvens (tallfølge) Opprette og dele tabelldata som lister Dele en tabellkolonne som en listevariabel Slik kopler du til en eksisterende listevariabel Sette inn et element i en liste Slette et element fra en liste Fremstille tabelldata grafisk Hente frem data fra Grafer og geometri ix

10 Hente data manuelt Hente data automatisk Opprette funksjonstabeller Vise eller skjule funksjonstabeller Generere en funksjonstabell Legge til en funksjonstabell fra Grafer og geometri Vise verdier i en funksjonstabell Redigere en funksjon Endre innstillingene for en funksjonstabell Slette en kolonne i funksjonstabellen Bruke tabelldata for statistisk analyse Plotte statistiske data Statistiske beregninger Utføre statistisk beregning Støttede statistiske beregninger Multippel lineær regresjon (MultReg) Fordelinger Støttede fordelingsfunksjoner Konfidensintervaller Støttede konfindensintervaller Multiple reg intervaller (MultRegIntervals) Stat tester Støttede statistiske tester Multiple Reg Tester (MultRegTest) Beskrivelser til statistiske inndata Utveksle data med annen datamaskinprogramvare Eksempel - kopiere data fra TI DataEditor Eksempel - kopiere celler fra et regneark i Excel Bruke Notes Komme i gang med applikasjonen Notes Verktøymenyen til Notes Før du begynner Arbeidsområdet til Notes Notes-sjabloner Bruke en Notes-sjablon Bruke Sp&Sv-sjablonen Bruke Bevis-sjablonen Sette inn kommentarer Formatere Notes-tekst Velge tekst Bruke et tekstformat Sette inn geometrisk figur-symboler Legge inn og behandle uttrykk Legge inn et uttrykk x

11 Behandle et uttrykk Arbeide med TI-Nspire -biblioteker Hva er et bibliotek? Opprette biblioteker og bibliotekobjekter Private og felles bibliotekobjekter Bruke korte og lange navn Bruke bibliotekobjekter Bruke er felles bibliotekobjekt Bruke et privat bibliotekobjekt Inkluderte biblioteker Programmering Oversikt over Programeditor Programeditor-menyen Definere et program eller en funksjon Start en ny Programeditor Legge inn linjer i en funksjon eller et program Sette inn kommentarer Kontrollere syntaks Lagre funksjon eller program Vise et eksisterende program eller funksjon Åpne en eksisterende funksjon eller program Importere et program fra et bibliotek Opprette en kopi av en funksjon eller et program Gi nytt navn til et program eller en funksjon Endre tilgangsnivået til biblioteket Finne tekst Lukke aktuell funksjon eller program Kjøre programmer og behandle funksjoner Bruke korte og lange navn Bruke felles bibliotekfunksjon eller -program Bruke privat bibliotekfunksjon eller -program Kjøre et program eller en funksjon som ikke er i et bibliotek Lese verdier inn i et program Eksempel på å sende verdier til et program Vise informasjon Bruke lokale variabler Eksempel på en lokal variabel Hva er årsaken til en feilmelding om udefinert variabel? 330 Du må initialisere lokale variabler Forskjeller mellom funksjoner og programmer Kalle opp et program fra et annet Kalle opp et separat program xi

12 Definere og kalle opp en intern delrutine Merknader til bruk av delrutiner Unngå sirkulære definisjonsfeil Kontrollere flyten i en funksjon eller et program Bruke If, Lbl og Goto for å kontrollere programflyt If-kommando If...Then...EndIf-strukturer If...Then...Else... EndIf-strukturer If...Then...ElseIf... EndIf-strukturer Lbl og Goto -kommandoer Bruke loop for å gjenta en gruppe med kommandoer For...EndFor-loop While...EndWhile-looper Loop...EndLoop-looper Gjenta en loop øyeblikkelig Lbl og Goto-looper Endre modusinnstillinger Stille inn en modus Løse håndteringsfeil og feil i programmer Teknikker for løsning av feil Feilhåndteringskommandoer Datalogging Kompatible sensorer Eksperimentelle data Starte verktøyet Datalogging Automatisk startmodus Starte Datalogging manuelt Datalogging-kontroller Kjøre et eksperiment og samle data Navn i Datalogging Lagre samlede data Lagre temperaturdata Lagre bevegelsesdata Hente frem lagrede eksperimentresultater Feilsøke Datalogging-verktøyet Tillegg: Generell informasjon Informasjon om service og garanti på TI-produkter Stikkordregister xii

13 Introduksjon TI-Nspire programvaren for matematikk og realfag Denne håndboken inneholder informasjon om en kraftig, avansert grafregner fra Texas Instruments: Programvaren TI-Nspire grafregner. Grafregneren leveres med et mangfold av forhåndsinstallerte programvareapplikasjoner med funksjoner som du kan bruke i mange forskjellige fagområder og studieretninger. Bygg ut programvaren TI-Nspire bruksområde med forskjellig tilbehør, som programvaren TI-Nspire, TI-Nspire ViewScreen Panel og TI-Nspire tilkoplingsprogramvare for datamaskin. Hvordan bruke denne håndboken Denne håndboken er beregnet på å gi instruksjoner for grunnleggende bruk av programvaren TI-Nspire. Kapitlene i denne håndboken har følgende innhold: Komme i gang - Gir informasjon om oppstart av grafregneren og tilbyr elever og lærere en oversikt over grunnleggende bruk av programvaren TI-Nspire. Arbeide med dokumenter - Gir instruksjoner om hvordan du kan opprette og arbeide med dokumenter. Bruke Kalkulator - Gir en oversikt over applikasjonen Kalkulator. Bruke Grafer og geometri - Gir en oversikt over applikasjonen Grafer og geometri. Bruke Lister og regneark - Gir en oversikt over applikasjonen Lister og regneark. Bruke Notes - Gir en oversikt over applikasjonen Notes. Bruke Data og statistikk - Gir en oversikt over hvordan du skal bruke applikasjonen Data og statistikk for å analysere data som er opprettet i andre applikasjoner. Datalogging - Gir oversikt over verktøyet Datalogging. Bruke biblioteker - Gir instruksjoner om hvordan du kan opprette og bruke biblioteker. Bruke programeditor- Gir instruksjoner om hvordan du skal opprette og endre programmer med programeditoren. Introduksjon 1

14 Informasjon om service og garanti - Inkluderer informasjon om service og garanti samt kontaktinformasjon for teknisk støtte. Hvor du kan finne mer informasjon Annen produktinformasjon er tilgjengelig i elektronisk form. En lettlest håndbok for hvordan du skal bruke programvaren TI-Nspire er vedlagt på CD-ROM-en som fulgte med grafregneren din. Denne håndboken er også tilgjengelig online og kan lastes ned gratis fra education.ti.com/guides. 2 Introduksjon

15 Komme i gang Startskjermbildet til programvaren TI-Nspire I startskjermbildet til programvaren TI-Nspireé finner du alle verktøyene du trenger for å opprette dokumenter og arbeide med oppgaver. Eksemplet nedenfor viser startskjermbildet med hoveddelene markert. Ved å følge startskjermbildet, vil du finne detaljert beskrivelse av hver markerte del. À Á Â Ã À Menylinjen - inneholder verktøy for å arbeide med dokumenter og endre systeminnstillingene. Á Verktøylinjen - inneholder hurtig tilgang til verktøy for å arbeide med dokumenter. Â Sidesortering- viser alle sidene i et dokument i miniatyr. Ã Arbeidsområdet - viser én enkelt side i et dokument i miniatyr. Bruke menyene Menyene inneholder de alternativene du trenger for å opprette og redigere dokumenter og oppgaver. Du kan også bruke disse menyene for å endre systeminnstillingene. Komme i gang 3

16 Alternativer-meny I tabellen nedenfor finner du en liste over de alternativene som er tilgjengelige under hver meny, hva alternativet gjør samt en hurtigtast eller alternativ tilgangsmetode, hvis det eksisterer en slik. Mens du arbeider med TI-Nspireé, vær oppmerksom på at alle menyalternativene ikke alltid er tilgjengelige, avhengig av hva du arbeider med. Menynavn Menykommando Beskrivelse Taster; Alternativ Fil Nytt dokument Oppretter et nytt dokument i arbeidsområdet. Ktrl + N; verktøylinjeikon Åpne dokument Lukk Lagre dokument Lagre som Skriv ut Endre språk Ktrl + P; verktøylinjeikon Dokumentinnstillinger Viser et vindu for å bla gjennom filer slik at du kan velge et eksisterende dokument du vil åpne. Lukker dokumentet og spør om du vil lagre. Lagrer det aktuelle dokumentet i arbeidsområdet. Lagrer det aktuelle dokumentet i en ny mappe og/eller under et nytt navn. Skriver ut det aktuelle dokumentet. Åpner en dialogboks som gir deg anledning til å endre språkinnstillingene. Åpner en dialogboks som gir deg anledning til å endre dokumentinnstillingene og ta dem i bruk i hele systemet, dersom du vil det. Ktrl + O; verktøylinjeikon Ktrl + Y Ktrl + S; verktøylinjeikon 4 Komme i gang

17 Menynavn Menykommando Beskrivelse Taster; Alternativ Avslutt Lukker alle applikasjonene og spør om du vil lagre det aktuelle, aktive dokumentet. Alt + F4 Rediger Angre Fjerner den siste handlingen og viser arbeidsområdet slik det var før handlingen. Ktrl + Z; verktøy-ikon Gjør om Klipp ut Kopier Lim inn Slett Velg applikasjon Skift applikasjon Gjeninnsetter den siste handlingen som Angrekommandoen fjernet. Fjerner en valgt informasjonsdel fra arbeidsområdet. Lager en kopi av en valgt informasjonsdel i arbeidsområdet. Setter inn informasjon, enten utklippet eller kopiert, på et bestemt sted i arbeidsområdet. Sletter valgte applikasjon fra aktuell side. Velger applikasjonen (rammen er markert for å vise at applikasjonen er valgt) Skifter plasseringen av valgte applikasjon med den aktuelle applikasjonen. Ktrl + Y; verktøy-ikon Ktrl + X; verktøylinjeikon Ktrl + C; verktøylinjeikon Ktrl + K Vis Oppsett 8 Gjør at du kan velge ett av åtte oppsett for siden din. Ktrl + V; verktøylinjeikon Verktøylinjeikon Applikasjonens verktøylinjemeny Komme i gang 5

18 Menynavn Menykommando Beskrivelse Taster; Alternativ TI-Nspireé grafregnervisning Viser arbeidsområdet slik det vil opptre på grafregneren. Vis presentasjon Fjerner Sidesortering fra skjermen og viser sidene i full størrelse. Tastatur Viser tatstaturet for TI-Nspire. Verktøylinjeikon Minimer alle Minimerer alle sidene i Sidesortering slik at bare oppgavene er opplistet for det åpne dokumentet. Maksimer alle Maksimerer oppgavene i Sidesortering slik at alle sidene i alle oppgavene opplistes. Sett inn Oppgave Legger en ny oppgave til det aktuelle dokumentet. Verktøy-linjen til Sett innmenyen Side Kalkulator Legger en ny side til den aktuelle oppgaven. Legger til applikasjonen Kalkulator på den valgte siden. Verktøy-linjen til Sett innmenyen Verktøy-linjen til Sett innmenyen Grafer og geometri Legger til applikasjonen Grafer og geometri på den valgte siden. Verktøy-linjen til Sett innmenyen Lister og regneark Legger til applikasjonen Lister og regneark på den valgte siden. Verktøy-linjen til Sett innmenyen Notes Legger til applikasjonen Notes på den valgte siden. Verktøy-linjen til Sett innmenyen 6 Komme i gang

19 Menynavn Menykommando Beskrivelse Taster; Alternativ Programeditor Lar deg opprette, vise, åpne eller importere et program. Verktøy Variabler Viser tilgjengelige variabler som kan brukes i den aktuelle oppgaven. Ktrl + L Katalog Viser katalogen. Verktøylinjeikon Symboler Viser symbolpaletten. Verktøylinjeikon Matematiske sjabloner Oppdater biblioteker Viser den matematiske sjablonpaletten. Oppdaterer listen over biblioteker som er blitt arkivert og hvis bibliotekdokumenter er blitt lagret. Hjelp TI-NspireéHjelp Gir hjelpeinformasjon for denne programvaren online. F1 Aktiver... Om Gjør at du kan aktivere programvaren dersom du bruker en prøveversjon. Dette alternativet er kun tilgjengelig dersom du bruker en prøveversjon av datamaskinprogramvaren TI-Nspireé. Viserinformasjon om TI-Nspire -produktet. Komme i gang 7

20 Bruke verktøylinjene Med verktøylinjene i datamaskinprogramvaren TI-Nspireé har du hurtigtaster til de mest brukte menyalternativene. Når du beveger markøren langsomt over et verktøy-ikon, kommer det til syne på skjermen en liten tekstbeskrivelse om ikonet. Innholdet i verktøylinjen I følgende tabell finner du en liste over de verktøyene som er tilgjengelige i verktøylinjen. Med disse verktøyene kan du arbeide på flere nivåer i dokumentet. Mens du legger applikasjoner til sider i dokumentet ditt, vil du se at hver applikasjon har sin egen verktøylinje, som inneholder funksjoner som bare denne applikasjonen rår over. Applikasjonsspesifikke verktøyer beskrives i kapitlet for den enkelte applikasjonen. Verktøy Beskrivelse Nytt dokument - Oppretter et nytt dokument. Hvis et annet dokument er åpent, blir du spurt om du vil lagre det før du åpner et nytt dokument. Åpne dokument - Viser et vindu for å bla gjennom filene slik at du kan velge et eksisterende dokument du vil åpne. Lagre - Lagrer det aktuelle dokumentet som er aktivt i arbeidsområdet ditt. Skriv ut - Åpner dialogboksen for utskrift og gir deg anledning til å skrive ut en eller flere sider i det åpne dokumentet. Angre - Fjerner resultatet av siste handling. Alternativ tilgang Fil-meny - Nytt dokument; Ktrl + N Fil-meny - Åpne dokument; Ktrl + O Fil-meny - Lagre dokument; Ktrl + S Fil-meny - Utskrift; Ktrl + P Redigermeny - Angre; Ktrl + Z 8 Komme i gang

21 Verktøy Beskrivelse Gjør om - Gjeninnsetter den handlingen som ble gjort med Angre-kommandoen. Gjør om er ikke tilgjengelig hvis du ikke først har foretatt en Angre-kommando. Klipp ut - Fjerner den teksten eller de objektene du har valgt på den aktive siden du vil fjerne. Kopi - Lager en nøyaktig kopi av den teksten eller de objektene du har valgt og vil kopiere på den aktive siden. Limer inn den teksten eller de objektene som du tidligere klippet ut eller kopierte til en valgt side. Slett - Fjerner valgte element. Sideoppsett - Gjør at du kan velge mellom åtte ulike sideoppsett. Sett inn - Gjør at du kan sette inn et oppgaveområde eller en side eller legge applikasjoner til på den aktuelle siden. Vis et flytende grafregner-tastatur - dette tastaturet kan brukes til å manipulere objekter og utføre beregninger, på sammen måte som tastaturet på grafregneren. Variabel/Kopling - Gjør at du kan kople en variabel til en annen side i den aktuelle oppgaven. Alternativ tilgang Redigermeny - Gjør om; Ktrl + Y Redigermeny - Klipp ut; Ktrl + X Redigermeny - Kopi; Ktrl + C Redigermeny - Lim inn; Ktrl + V Redigermeny - Slett side Vis-meny - Oppsett Sett innmenyen Komme i gang 9

22 Verktøy Beskrivelse Katalog - Gjør at du kan sette en kommando eller en funksjon, enheter, symboler og uttrykkssjabloner. Symbolpalett - Gjør at du kan sette inn symboler. Alternativ tilgang Sjablonpalett - Gjør at du kan sette inn uttrykkssjabloner. Oppdater biblioteker - oppdaterer listen over biblioteker som er blitt arkivert og hvis bibliotekdokumenter er blitt lagret. Sidesorteringen Sidesorteringen er området på venstre side av skjermen. Det viser alle sidene i dokumentet i miniatyr. Bruk Sidesortering til å flytte til ulike sider i dokumentet ditt, og for å flytte og sortere sidene raskt. À Â Á 10 Komme i gang

23 À Sidesortering - viser miniatyrskisser av alle sidene i alle oppgavene i det aktuelle dokumentet. Bruk skyvelinjen for å se alle sidene utenfor skjermen. Á Aktiv side - dette er den siden som er markert akkurat nå i navigasjonspanelet og som er åpent på arbeidsområdet. Â Oppgave/Side-teller - viser oppgavenummeret fulgt av sidenummeret. Bruke Arbeidsområdet Arbeidsområdet viser den aktive siden i dokumentet. Du kan legge til en eller flere applikasjoner på siden. Flere arbeidsområder på en side Du kan dele hver side inn i så mange som fire arbeidsområder. Dette gjør at du kan bruke flere applikasjoner på en side. Eksemplet nedenfor viser en side som er delt i tre arbeidsområder. Komme i gang 11

24 Når du har flere arbeidsområder på en side, vil verktøylinjen for den applikasjonen du bruker, vises som applikasjonens verktøylinje. Opprette flere arbeidsområder 1. Klikk på for å vise Sideoppsett-menyen. 2. Flytt markøren for å markere det oppsettet som du vil legge til på siden, og klikk for å velge det. Nå vises siden i det nye oppsettet. Legge en applikasjon til en side Idet du åpner et nytt dokument eller legger en ny side til et dokument, kan du klikke midt på siden for å vise applikasjonsmenyen og velge en applikasjon som skal legges til på siden. Hvis du arbeider med en applikasjon på en side og vil legge til enda en applikasjon, må du endre sideoppsettet til ett som omfatter flere arbeidsområder. 12 Komme i gang

25 À Á À Applikasjonens verktøylinje - Dette området inneholder verktøyene og verktøymenyene som er spesifikke for den applikasjonen som er aktiv på siden. Á Oppgave/Side-teller - Den første verdien representerer oppgavenummeret for den aktive siden din, mens den andre verdien forteller deg sidetallet innenfor en oppgave. For eksemplet over kan tallet avleses 1.1, den første siden av den første oppgaven i dokumentet. Flytte (skifte) applikasjoner på en side Hvis du vil endre posisjon for en applikasjon på en side med flere applikasjoner, kan du gjøre dette ved å "skifte" posisjonene for to applikasjoner. 1. Velg Skift applikasjon fra Rediger-menyen. Merk: Den siste aktive applikasjonen som du arbeidet i, velges automatisk som den første applikasjonen som skal skiftes. 2. Klikk på den andre applikasjonen som skal skiftes. Når du har valgt den andre applikasjonen, er skiftet fullført. Merk: Når det bare er to arbeidsområder, skifter den valgte applikasjonen automatisk posisjon med den andre applikasjonen på arbeidsområdet. Trykk på Esc for å avbryte et skift. Trykk på Ktrl + Tab for å avbryte skiftet og skift fokus til den neste applikasjonen i sideoppsettet. Slette sider eller applikasjoner Du kan slette en hel side eller fjerne en applikasjon fra et arbeidsområde ved å bruke slett-verktøyet på verktøylinjen. Komme i gang 13

26 Slette en side 1. Velg den siden som du vil slette. 2. Velg Rediger > Slett eller klikk på Slett-ikonet,. Slette en applikasjon fra en side 1. Klikk på applikasjonen som du vil slette. 2. Velg enten Rediger > Velg applikasjon eller trykk på Ktrl + K. Den valgte applikasjonen blinker på siden. 3. Klikk på eller velg Rediger > Slett. Tastaturet for TI-Nspire Datamaskinprogramvaren TI-Nspireé gjør at du kan vise og bruke et virtuelt tastatur, som fungerer nøyaktig på samme måte som tastaturet på grafregneren. Bruk tastaturet for å legge inn uttrykk og utføre beregninger med skrivebordsprogramvaren, akkurat som du gjør med grafregneren. Merk: Mange av fremgangsmåtene i denne håndboken omfatter å trykke på tastene på grafregneren. Noen av disse tastene er også tilgjengelige på tastaturet på datamaskinen din, og hvis du viser og bruker det virtuelle tastaturet, vil du ha tilgang til de fleste funksjonene og hurtigtastene på grafregnerens tastatur. Bruke tastaturet til TI-Nspire 1. For å vise tastaturet, velg Vis > tastatur eller klikk på. Nå vises tastaturet. 14 Komme i gang

27 Språkinnstillinger Når du installerer programvaren, spesifiserer du det språket du vil at den skal være på. Hvis du vil endre språkinnstillingene, kan du gjøre dette til enhver tid. Endre språket: 1. Velg Fil > Endre språk. Dialogboksen for Velg språk kommer til syne. 2. Bruk rullemenyen for å velge ønsket språk. Du må gjenstarte applikasjonen for at endring av språk skal aktiveres. 3. Klikk på Lukk nå for å aktivere endringen du har gjort. Hvis du har foretatt endringer i det aktuelle dokumentet, blir du spurt om du vil lagre. Komme i gang 15

28 4. For å gjenstarte programvaren, velg Start > programmer > TI Verktøy > TI-Nspire eller klikk på TI-Nspire -ikonet på skrivebordet. Dokument-innstillinger Du kan endre dokumentinnstillingene for å tilpasse dem til et spesifikt oppgavesett. Dokumentinnstillingene gjelder det dokumentet du arbeider i og kan også brukes som standardinnstillinger for systemet. Hvis du egendefinerer disse innstillingene, vil de nye alternativene bli standardinnstillinger for arbeidet ditt. Disse kan innstilles ved hjelp av datamaskinprogramvaren TI-Nspireé og overføres til en grafregner når grafregneren er koplet til datamaskinen. Dokumentinnstillinger Alternativer I tabellen under finner du en liste over dokumentinnstillingene og deres mulige verdier. Felt Vis sifre Vinkel Eksponensielt format Reelt eller komplekst format Auto eller Tilnærmet Vektorformat Grunntall Verdier Flytende Flytende1 - Flytende12 Fast0 - Fast12 Radian Grader Grad Normal Vitenskapelig Teknisk Reel Rektangulær Polar Auto Eksakt Tilnærmet Rektangulær Sylindrisk Sfærisk Desimal Heksades Binær 16 Komme i gang

29 Felt Måleenheter Verdier SI Eng/US Egendefinerte dokumentinnstillinger 1. Velg Fil > Dokumentinnstillinger. Viser vinduet for dokumentinnstillinger. 2. Bruk rullemenyene for å vise, og velg ønsket alternativ for hver kategori. 3. Når du har foretatt de endringene som passer til ditt behov, klikk på OK for å lagre endringene, og lukk vinduet. Aktivere dokumentinnstillingene i systemet Klikk på Aktiver i system for å aktivere dokumentinnstillingene i hele systemet. Du blir spurt om du vil bekrefte at dette er det du vil gjøre. Komme i gang 17

30 Bruke katalogen for å få tilgang til kommandoer Bruk katalogen for å sette inn kommandoer eller funksjoner, enheter, symboler og uttrykkssjabloner i oppgavene dine. Katalogvinduet bruker fem tabulatorer for å kategorisere kommandoer, spesialtegn og sjabloner: inneholder alle funksjonene, i alfabetisk rekkefølge inneholder alle matematiske funksjoner gir verdiene for standard måleenheter. gir en symbolpalett for å legge til spesialtegn. inneholder sjabloner for å opprette todimensjonale objekter, inkludert partiell derivering, produkt, sum, kvadratrot og integral. Åpne katalogen 1. Trykk på k på tastaturet for å åpne katalogen. 2. Velg den tabulatoren som inneholder den funksjonen, det symbolet eller det uttrykket du vil sette inn i oppgaven din. 3. Bruk skyvelinjen eller ned-pilen for å vise elementet, og klikk for å velge det. 18 Komme i gang

31 4. Trykk på eller dobbeltklikk for å sette inn elementet. Merk: Noen funksjoner har en veiviser som hjelper deg med å legge inn funksjonsargumenter. Hvis du heller vil legge argumentverdiene direkte inn på kommandolinjen, kan det hende at du må klikke på veiviseren for å aktivere den. Legge inn spesialtegn eller sjabloner Det er to ikoner på verktøylinjen som gir deg rask tilgang til symboler og sjabloner: gir en symbolpalett for å legge til spesialtegn. inneholder sjabloner for å opprette todimensjonale objekter, inkludert partiell derivasjon, produkt, sum, kvadratrot og integral. 1. For å få tilgang til en av palettene, klikk på ønsket ikon for å åpne paletten. 2. Bruk skyvelinjen, piltastene eller klikk på musen for å markere elementet. 3. Trykk på Enter eller dobbeltklikk for å sette inn elementet. Endre visningene på skrivebordet Med datamaskinprogramvaren TI-Nspireé kan du endre displayet og tilpasse det til dine spesielle ønsker. Endre skjermvisningen: Klikk på Vis på verktøymenyen og velg TI-Nspireé Vis grafregner eller Vis presentasjon. Komme i gang 19

32 TI-Nspire Vis grafregner Med Vis grafregner kan du forhåndsvise dokumenter slik de vil fremtre på grafregneren. Vis presentasjon Med Vis presentasjon kan du vise sidene uten navigasjonspanelet. Denne visningen er nyttig når du viser dokumenter med en digital projektor. 20 Komme i gang

33 Komme i gang 21

34 22 Komme i gang

35 Arbeide med dokumenter Alt arbeidet som du oppretter og lagrer med TI-Nspireé datamaskinprogramvare, blir lagret som et dokument. Et dokument består av én eller flere oppgaver. Hver oppgave inneholder én eller flere sider. En enkelt side vises i arbeidsområdet på skjermen din. Alt arbeidet legges på sider. Merk: Et dokument i teknologien TI-Nspire for matematikk og realfag kan inneholde opptil 30 oppgaver, og hver oppgave kan inneholde maksimalt 50 sider. Opprette et nytt dokument Når du første gang åpner datamaskinprogramvaren TI-Nspireé, åpnes et tomt dokument med en oppgave automatisk. En tom side vises i arbeidsområdet på skrivebordet. Du kan legge applikasjoner og innhold til denne siden for å opprette et dokument. Du kan opprette et nytt dokument når som helst ved å gå frem i følgende trinn. Velg Ny > Fil eller klikk på. Det nye dokumentet åpnes i arbeidsområdet og viser en tom side. Arbeide med dokumenter 23

36 Legge en applikasjon til en side Legge en applikasjon til en side: 1. Velg Sett inn-menyen eller klikk på for å vise applikasjonslisten. 24 Arbeide med dokumenter

37 2. Klikk for å velge den applikasjonen du vil legge til på siden. Applikasjonen kommer til syne på siden, med en verktøylinje som gjelder den spesielle applikasjonen. Legge til flere applikasjoner på en side Som standard inneholder hver side plass for å legge til én applikasjon. Dersom du må legge til flere enn én applikasjon på en side, kan du endre oppsettet for å få plass til så mange som fire applikasjoner. 1. Velg Vis-menyen og velg så Oppsett, eller klikk på for å vise sideoppsett-menyen. Arbeide med dokumenter 25

38 2. Marker det oppsettet som du vil legge til på siden, og klikk for å velge det. Nå vises siden i det nye oppsettet. Du kan legge til en applikasjon til hvert av de nye arbeidsområdene på siden. 26 Arbeide med dokumenter

39 Legge en oppgave til et dokument Et dokument kan inneholde så mange som 30 oppgaver. Legge en ny oppgave til et dokument: Velg Sett inn-menyen og velg så Oppgave, eller klikk på og velg Oppgave. En ny oppgave og en ny side legges til dokumentet ditt. Legge en side til en oppgave Hver oppgave kan inneholde opptil 50 sider. Du kan legge en ny side til en oppgave på tre måter. Klikk og velg Side. Nå vises en ny side. Velg en applikasjon som du vil legge til på siden. -- eller -- Velg Sett inn-menyen og velg så Side. Nå vises en ny side. Velg en applikasjon som du vil legge til på siden. -- eller -- Trykk på Ctrl + I. Nå vises en ny side. Velg en applikasjon som du vil legge til på siden. Arbeide med dokumenter 27

40 Bruke Sidesortering Sidesorteringen er området på venstre side av skjermen. Det viser alle sidene i dokumentet i miniatyr. Bruk Sidesortering til å flytte til ulike sider i dokumentet ditt, og for å flytte og sortere sidene raskt. À Â Á À Sidesortering - viser miniatyrskisser av alle sidene i alle oppgavene i det aktuelle dokumentet. Bruk skyvelinjen for å se alle sidene utenfor skjermen. Á Aktiv side - dette er den siden som er markert akkurat nå i Sidesortering og som er aktiv på arbeidsområdet. Â Oppgave/Side-teller - viser oppgavenummeret fulgt av sidenummeret. Velge sider i Sidesortering Sidesortering viser alltid den siden som er aktiv på arbeidsområdet. Når du arbeider på en side i arbeidsområdet, markeres denne siden i sidesorteringen med en tykk, sort ramme. Når du bruker Sidesortering, vil den siden som er aktiv på arbeidsområdet vises med en blå ramme i Sidesortering-vinduet. Når du klikker på en side i Sidesortering, aktiveres og vises denne siden i arbeidsområdet. Sortere sider i Sidesortering Bruk Sidesortering for å endre siderekkefølgen innenfor en oppgave. 1. Klikk for å velge miniatyrvisningen av siden i Sidesortering. 2. Hold nede museknappen og dra siden til ønsket posisjon. Slipp for å frigjørei den nze posisjonen. 28 Arbeide med dokumenter

41 Lagre dokumenter Lagre et nytt dokument: 1. Velg Fil > Lagre som..., eller trykk på. Dialogboksen Lagre TI-Nspire -dokument åpnes. Standardposisjonen for å lagre dokumenter er Mine dokumenter/ti-nspire. 2. Velg (eller opprett) en mappe du vil lagre dokumentet i. 3. Skriv inn et navn for det nye dokumentet. 4. Klikk på OK for å lagre dokumentet. Dokumentene lagres med utvidelsen.tns. Lagre et dokument under et nytt navn Du kan lagre et dokument i en ny mappe og/eller under et nytt navn. Hvis du vil gjøre dette: 1. Velg Fil > Lagre som.... Dialogboksen Lagre som... åpnes. Velg (eller opprett) en mappe du vil lagre dokumentet i. 2. Skriv inn et nytt navn for dokumentet. 3. Klikk på OK for å lagre dokumentet under det nye navnet. Arbeide med dokumenter 29

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Geometri og Graf

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Geometri og Graf CAS Komme i gang med TI-Nspire CAS Geometri og Graf Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme funksjonene som på en grafregner. Denne Texas Instruments-veiledningen

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Lister og regneark + Data og statistikk

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Lister og regneark + Data og statistikk CAS Komme i gang med TI-Nspire CAS Lister og regneark + Data og statistikk Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme funksjonene som på en grafregner.

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar

CAS. Komme i gang med TI-Nspire TM CAS. Notater. Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar CAS Komme i gang med TI-Nspire TM CAS Notater Vernier DataQuest (Laboratorieøvinger) Spørsmål og svar Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme

Detaljer

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning Denne vejledning gælder TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition softwareversion 2.55MP. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad

Det digitale verktøyet. Matematikk S2. Kristen Nastad Det digitale verktøyet og Matematikk S2 Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4319 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Computer Software for Windows

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://no.yourpdfguides.com/dref/4680887

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://no.yourpdfguides.com/dref/4680887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI- NSPIRE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SILVER http://no.yourpdfguides.com/dref/2995974

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SILVER http://no.yourpdfguides.com/dref/2995974 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS SILVER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på TEXAS INSTRUMENTS TI-84 PLUS

Detaljer

Innhold. Støttede nettlesere... 3. Tilgjengelighetsfunksjoner for SmartCloud Docs... 5

Innhold. Støttede nettlesere... 3. Tilgjengelighetsfunksjoner for SmartCloud Docs... 5 Docs Versjon 1.0.5 ii Docs Innhold Støttede nettlesere.......... 3 Tilgjengelighetsfunksjoner for SmartCloud Docs.......... 5 Ordliste............... 7 A.................. 7 B.................. 7 C..................

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp

Bruke Hjelp. Bruke elektronisk Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programvaren Adobe Acrobat Reader 5.1 inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig, PDF-basert system.

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

CAS. Kjetil Idås Kom igang med. Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet. til selvstudium eller kurs

CAS. Kjetil Idås Kom igang med. Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet. til selvstudium eller kurs Kjetil Idås Kom igang med CAS Innføring med tips og oppgaver for bruk i klasserommet til selvstudium eller kurs Din pedagogikk. Vår teknologi. Effektiv læring. Informasjon om boka Denne boka er skrevet

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp

Hjelp for Adobe Acrobat Reader. Bruke Hjelp Bruke Hjelp Bruke Hjelp Innhold Stikkordregister Tilbake 1 Bruke Hjelp Bruke elektronisk Hjelp Programmet Adobe Acrobat inneholder fullstendig dokumentasjon i et tilgjengelig PDFbasert hjelpesystem. Hjelpesystemet

Detaljer

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700

PROGRAMVAREHÅNDBOK. P-touch P700 PROGRAMVAREHÅNDBOK P-touch P700 P-touch P700 Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg rett til å foreta endringer uten forvarsel i spesifikasjonene

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD

Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Bruke ADOBE ACROBAT X STANDARD Juridiske merknader Gå til http://help.adobe.com/nb_no/legalnotices/index.html for å se de juridiske merknadene. iii Innhold Kapittel 1: Nyheter Nyheter (Acrobat 10.1).................................................................................................

Detaljer

Communicate: In Print Veiledning

Communicate: In Print Veiledning Communicate: In Print Veiledning Velkommen til In Print (På Trykk), et av programmene i Kommuniser: serien fra Widgit Software. Norske versjoner ved NorMedia as. Manualen inneholder detaljerte informasjoner

Detaljer

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00

CA Clarity PPM. Grunnleggende brukerveiledning. Versjon 14.2.00 CA Clarity PPM Grunnleggende brukerveiledning Versjon 14.2.00 Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål

Detaljer

Smart samhandling i Idrettskontor

Smart samhandling i Idrettskontor Smart samhandling i Idrettskontor WINDOWS 8.1... 3 TOUCH... 3 OPPGAVELINJEN... 3 SØK STARTE PROGRAMMER... 4 BLI KJENT MED STARTSKJERMEN... 4 STARTE FLERE INSTANSER AV PROGRAM... 5 HÅNDTERE VINDUER AERO

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8

Brukerhåndbok. DYMO Label TM. v.8 Brukerhåndbok DYMO Label TM v.8 Copyright Varemerker 2012 Sanford, L.P. Med alle rettigheter. Revidert 1/25/2013. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe

Detaljer

Programvarehåndbok. Innledning. Lage etiketter. Vedlegg

Programvarehåndbok. Innledning. Lage etiketter. Vedlegg Programvarehåndbok Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer i spesifikasjonene og materialet i denne håndboken

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad

Matematikk S2. det digitale verktøyet. Kristen Nastad Matematikk S2 og det digitale verktøyet Kristen Nastad Forord Heftet er skrevet på grunnlag av versjon 1.6.4295 2008 12 09 av operativsystemet til programmet TI-nspire TM CAS Operating System Software

Detaljer