Kapittel 15: Data/Matrix Editor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 15: Data/Matrix Editor"

Transkript

1 Kapittel 15: Data/Matrix Editor 15 Introduksjon til Data/Matrix Editor Oversikt over liste-, data- og matrisevariabler Starte en økt i Data/Matrix Editor Legge inn og vise celleverdier Sette inn og slette en rad, kolonne eller celle Definere en kolonneoverskrift med et uttrykk Bruke funksjonene Shift og CumSum i en overskrift Sortere kolonner Lagre en kopi av en liste-, data- eller matrisevariabel Data/Matrix Editor har to hovedformål. Dette kapitlet beskriver hvordan du kan bruke Data/Matrix Editor til å opprette og vedlikeholde lister, matriser og datavariabler. Kapittel 16 beskriver hvordan du kan bruke Data/Matrix Editor til å utføre statistiske beregninger og fremstille statistiske plott. Kapittel 15: Data/Matrix Editor 225

2 Introduksjon til Data/Matrix Editor Bruk Data/Matrix Editor til å lage en listevariabel med én kolonne. Deretter legger du til en ny kolonne med informasjon. Legg merke til at listevariabelen (som bare kan ha én kolonne) automatisk blir konvertert til en datavariabel (som kan ha flere kolonner). Fremgangsmåte Tastetrykk Skjermbilde 1. Start Data/Matrix Editor og lag en ny listevariabel med navnet TEMP. 2. Legg inn en kolonne med tall. Deretter flytter du markøren opp en celle (bare for å se at verdien til en merket celle vises på kommandolinjen). LIST vises oppe til venstre for å indikere en listevariabel. Du kan bruke D i stedet for til å legge informasjon inn i en celle. O 63 B3 DD2 TEMPj C 3. Gå til kolonne 2, og definer kolonneoverskriften slik at den er den dobbelte av verdien i kolonne 1. DATA vises oppe til venstre for å indikere at listevariabelen er blitt konvertert til en datavariabel. 4. Gå til overskriften for kolonne 2, slik at definisjonen for denne vises på kommandolinjen. Når markøren er i overskriftscellen, trenger du ikke å trykke på for å definere den. Bare begynn å skrive inn uttrykket. B 2 pjc1 2C C Œ betyr at cellen er i en definert kolonne. 5. Gå til Home-skjermbildet, og gå tilbake til den gjeldende variabelen. 6. Fjern innholdet i variabelen. Du konverterer ikke datavariabelen tilbake til en listevariabel bare ved å slette innholdet i den. " O 61 ƒ 8 Tips: Hvis du ikke trenger å lagre den gjeldende variabelen, kan du bruke den som en skisseblokk. Neste gang du trenger en variabel for midlertidige data, kan du tømme denne variabelen og bruke den på nytt. På denne måten kan du legge inn midlertidige data uten å opprette en ny variabel hver gang, noe som bruker minne. 226 Kapittel 15: Data/Matrix Editor

3 Oversikt over liste-, data- og matrisevariabler For å kunne bruke Data/Matrix Editor på en effektiv måte, må du forstå liste-, data- og matrisevariabler. Listevariabel Obs! Hvis du legger inn mer enn én kolonne med elementer i en listevariabel, blir den automatisk konvertert til en datavariabel. Tips: Når du har laget en liste i Data/Matrix Editor, kan du bruke denne listen i et hvilket som helst program (f.eks. Home-skjermbildet). En liste er en rekke med elementer (tall, uttrykk eller tegnstrenger) som kan være forbundet med hverandre. Følgende gjelder for en listevariabel i Data/Matrix Editor: Den vises som én kolonne med elementer i hver celle. Den må være sammenhengende; blanke eller tomme celler tillates ikke. Den kan ha opptil 999 elementer. I Home-skjermbildet (eller hvor som helst der du kan bruke en liste), kan du angi en liste som en rekke av elementer i krøllparenteser { } og adskilt med komma. Selv om du må skille elementene med komma på kommandolinjen, er elementene adskilt med mellomrom i loggområdet. Når du skal referere til et bestemt element i en liste, bruker du formatet til høyre. list1[1] Elementnummer (indeksnummer) Navnet på listevariabelen Cellene for kolonnetittel og -overskrift blir ikke lagret som en del av listen. Datavariabel Obs! For statistiske beregninger må kolonnene ha samme lengde. En datavariabel er i hovedtrekk en samling av lister som kan være forbundet med hverandre. Følgende gjelder for en datavariabel i Data/Matrix Editor: Den kan ha opptil 99 kolonner. Hver kolonne kan inneholde opptil 999 elementer. Avhengig av datatypen, trenger ikke alle kolonnene nødvendigvis å være av samme lengde. Den må ha sammenhengende kolonner; blanke eller tomme celler tillates ikke i en kolonne. Kapittel 15: Data/Matrix Editor 227

4 Datavariabel (fortsatt) Fra Home-skjermbildet eller et program kan du bruke kommandoen NewData til å opprette en datavariabel som består av eksisterende lister. Selv om du ikke kan vise en datavariabel direkte i Home-skjermbildet, kan du vise en kolonne eller et element. Eksempel: NewData data1,list1,list2 data1[1] (data1[1])[1] Eksisterende listevariabler Datavariabelen som skal opprettes Datavariabelen Kolonnenummer Elementnummer i kolonnen Kolonnenummer Viser kolonne 1 av variabelen data1. Viser element 1 i kolonne 1 av variabelen data1. Matrisevariabel Tips: Når du har laget en matrise i Data/Matrix Editor, kan du bruke den matrisen i et hvilket som helst program (f-eks. Home-skjermbildet). Obs! Bruk klammer når du skal referere til et bestemt element i en matrise. Skriv for eksempel mat1[2,1] for å få tilgang til det første elementet i den andre raden. En matrise er en rektangulær tabell av elementer. Når du oppretter en matrise i Data/Matrix Editor, må du angi antall rader og søyler (selv om du kan legge til eller fjerne rader og søyler senere). Følgende gjelder for en datavariabel i Data/Matrix Editor: Den ligner på en datavariabel, men alle søylene (kolonnene) må ha samme lengde. Den har i utgangspunktet verdien 0 i hver celle. Deretter Viser matrisens størrelse. kan du angi de aktuelle verdiene i stedet for 0. Fra Home-skjermbildet eller et program kan du bruke til å lagre en matrise med en av de ekvivalente metodene som er vist til høyre. Selv om du skriver inn matrisen som vist ovenfor, vises den i pretty print i loggområdet, dvs. på vanlig matriseform. rad 1 rad 2 [[1,2,3][4,5,6]]! mat1 [1,2,3;4,5,6]! mat1 rad 1 rad Kapittel 15: Data/Matrix Editor

5 Starte en økt i Data/Matrix Editor Hver gang du starter Data/Matrix Editor, kan du opprette en ny variabel, fortsette å bruke den gjeldende variabelen (den som ble vist sist du brukte Data/Matrix Editor) eller åpne en eksisterende variabel. Opprette en ny data-, matrise- eller listevariabel 1. Trykk på O og velg 6:Data/Matrix Editor. 2. Velg 3:New. 3. Angi den aktuelle informasjonen for den nye variabelen. Obs! Hvis du ikke skriver inn et variabelnavn, vil TI-89 vise Home-skjermbildet. Oppføring Type Folder Variable Row dimension og Col dimension Lar deg: Velge variabeltypen du vil opprette. Trykk på B for å vise en meny med tilgjengelige typer. Velg mappen der den nye variabelen skal lagres. Trykk på B for å åpne en meny med de eksisterende mappene. Hvis du vil vite mer om mapper, kan du se Kapittel 5. Skriv inn et nytt variabelnavn. Hvis du angir en variabel som allerede eksisterer, vil du få en feilmelding når du trykker på. Når du trykker på N eller for å bekrefte feilen, vises dialogboksen NEW på nytt. Hvis Type = Matrix, angir du antall rader og søyler i matrisen. 4. Trykk på (når du har skrevet i en inndataboks som Variable, må du trykke to ganger på ) for å opprette og vise en tom variabel i Data/Matrix Editor. Kapittel 15: Data/Matrix Editor 229

6 Bruke den gjeldende variabelen Du kan når som helst gå ut av Data/Matrix Editor og til et annet program. Hvis du vil gå tilbake til den samme variabelen i Data/Matrix Editor, kan du trykke på O 6 og velge 1:Current. Opprette en ny variabel fra Data/Matrix Editor Gjør følgende fra Data/Matrix Editor: 1. Trykk på ƒ og velg 3:New. 2. Angi type, mappe og variabelnavn. Hvis det er en matrise, må du i tillegg angi antall rader og kolonner. Åpne en annen variabel Obs! Variable viser den første eksisterende variabelen i alfabetisk rekkefølge. Hvis det ikke finnes noen variabler, vil ingenting vises. Du kan når som helst åpne en annen variabel. 1. Trykk på ƒ og velg 1:Open fra Data/Matrix Editor. eller Trykk på O 6 og velg 2:Open fra et hvilket som helst program. 2. Velg typen, mappen og variabelen som skal åpnes. 3. Trykk på. Merknad om sletting av variabler Siden alle variabler i Data/Matrix Editor lagres automatisk, kan det etter hvert samle seg opp et betydelig antall variabler, noe som opptar minne. For å slette en variabel, bruker du VAR-LINK-skjermbildet (2 ). Hvis du vil vite mer om VAR-LINK, kan du se Kapittel Kapittel 15: Data/Matrix Editor

7 Legge inn og vise celleverdier Når du oppretter en ny variabel, er Data/Matrix Editor i utgangspunktet tom (hvis det er en liste- eller datavariabel) eller fylt med nuller (hvis det er en matrise). Hvis du åpner en eksisterende variabel, vises verdiene i den variabelen. Du kan deretter legge inn andre verdier eller redigere dem som allerede er der. Skjermbildet i Data/Matrix Editor En tomt skjermbilde i Data/Matrix Editor vises nedenfor. Når skjermbildet først vises, er markøren plassert i cellen i rad 1 og kolonne 1. Variabeltype Tips: Bruk tittelcellen helt øverst i hver kolonne til å identifisere informasjonen i den kolonnen. Kolonneoverskrifter Radnumre Rad- og kolonnenummer for den merkede cellen Kolonnens tittelceller; angir en tittel for hver kolonne Når verdiene legges inn, viser kommandolinjen hele verdien i den merkede cellen. Angi eller redigere en verdi i en celle Tips: Når du skal legge inn en ny verdi, kan du begynne å skrive uten å trykke på eller først. Du må imidlertid bruke eller hvis du skal redigere en eksisterende verdi. Du kan legge inn en hvilken som helst type uttrykk i en celle (tall, variabel, funksjon, streng, osv.). 1. Flytt markøren slik at den merker cellen der du vil redigere eller legge inn en verdi. 2. Trykk på eller for å flytte markøren til kommandolinjen. 3. Skriv inn en ny verdi eller rediger den eksisterende verdien. 4. Trykk på for å legge verdien inn i den merkede cellen. Når du trykker på, flytter markøren seg slik at den merker den neste cellen, der du kan fortsette å legge inn eller redigere verdier. Den aktuelle variabeltypen har imidlertid innvirkning på hvilken retning markøren beveger seg. Obs! Hvis du skal legge inn en verdi fra kommandolinjen, kan du også bruke D eller C. Variabeltype Liste eller data Matrise Etter, beveger markøren seg: Ned til cellen i raden under. Mot høyre til cellen i den neste søylen. Fra den siste cellen i en rad, går cellen til den første cellen i neste rad, slik at du kan legge inn verdier i rad 1, rad 2, osv. Kapittel 15: Data/Matrix Editor 231

8 Bla gjennom editoren For å bevege markøren: Én celle om gangen Én side om gangen Henholdsvis til rad 1 i inneværende kolonne eller til den siste raden som inneholder data for en hvilken som helst kolonne på skjermen. Hvis markøren er forbi den siste raden, går D til rad 999. Henholdsvis til kolonne 1 eller til den siste kolonnen som inneholder data. Hvis markøren er forbi den siste kolonnen, går B til kolonne 99. Trykk på: D, C, B eller A 2 og deretter D, C, B eller A C eller D A eller B Når du blar ned/opp, blir overskriftsraden værende øverst i skjermbildet, slik at kolonnenumrene alltid er synlige. Når du blar mot høyre/venstre, blir radnumrene værende til venstre i skjermbildet, slik at de alltid er synlige. Hvordan rader og kolonner fylles automatisk Obs! Hvis du legger inn mer enn én kolonne med elementer i en listevariabel, blir den automatisk konvertert til en datavariabel. Når du legger inn en verdi i en celle, går markøren til den neste cellen. Du kan imidlertid flytte markøren til en hvilken som helst celle og legge inn en verdi. Hvis du lar noen av cellene stå tomme, håndterer TI-89 dette automatisk. I en listevariabel, er en celle uten verdi udefinert til du legger inn en verdi i cellen. & I en datavariabel blir tomme celler behandlet på samme måte som i en liste. Hvis du lar det være mellomrom mellom kolonner, blir imidlertid den kolonnen stående tom. & 232 Kapittel 15: Data/Matrix Editor

9 Når du legger inn en verdi i en celle som ligger utenfor de gjeldende grensene i en matrisevariabel, blir det automatisk lagt til flere rader og/eller søyler slik at den nye cellen blir inkludert. De andre cellene i de nye radene og/eller søylene blir fylt med nuller. Obs! Selv om du velger størrelsen på matrisen når du definerer den, kan du enkelt legger til flere rader og/eller søyler. & Endre cellebredden Tips: Husk at hvis du vil se et tall i full presisjon, kan du merke den aktuelle cellen og se på kommandolinjen. Cellebredden bestemmer hvor mange tegn som vises i hver celle. Slik endrer du cellebredden i Data/Matrix Editor: 1. Trykk på Íeller ƒ 9 for å åpne dialogboksen FORMATS. Cellebredden er det maksimale antallet tegn som kan vises i en celle. Alle celler har samme cellebredde. 2. Mens den gjeldende innstilling for Cell Width er merket, trykker du på B eller A for å vise antall sifre (mellom 3 og 12). 3. Flytt markøren slik at du merker et tall, og trykk på. (For ettsifrede tall kan du taste inn tallet og trykke på.) 4. Trykk på for å lukke dialogboksen. Tømme en kolonne eller alle kolonner Denne prosedyren sletter innholdet i en kolonne, men ikke selve kolonnen. Obs! I en liste eller datavariabel er en tømt kolonne tom. I en matrise inneholder en tømt søyle nuller. For å tømme: En kolonne Alle kolonner Gjør du dette: 1. Flytt markøren til en celle i kolonnen. 2. Trykk på 2ˆog velg 5:Clear Column. (Denne oppføringen er ikke tilgjengelig for matriser.) Trykk på ƒ og velg 8:Clear Editor. År du blir bedt om å bekrefte, trykker du på (eller N for å avbryte). Kapittel 15: Data/Matrix Editor 233

10 Sette inn og slette en rad, kolonne eller celle De generelle prosedyrene for innsetting og sletting av celler, rader og kolonner er enkle og intuitive. Du kan ha opptil 99 kolonner og opptil 999 elementer i hver kolonne. Kolonnetitler og overskrifter Du kan ikke slette radene eller cellene som inneholder kolonnetitler eller overskrifter, og du kan heller ikke sette inn en rad eller celle foran en kolonnetittel eller overskrift. Sette inn en rad eller kolonne Obs! For en listevariabel, er innsetting av en rad det samme som innsetting av en celle. Obs! I en listevariabel kan du ikke sette inn en kolonne, siden en liste bare har én kolonne. Den nye raden eller kolonnen settes inn foran raden eller kolonnen som inneholder den merkede cellen. Gjør følgende i Data/Matrix Editor: 1. Flytt markøren til en celle i den aktuelle raden eller kolonnen. 2. Trykk på 2ˆog velg 1:Insert. 3. Velg enten 2:row eller 3:column. Når du setter inn en rad: I en liste- eller datavariabel, er raden udefinert. I en matrisevariabel, blir raden fylt med nuller. Når du setter inn en kolonne: I en datavariabel, er kolonnen tom. I en matrisevariabel, blir kolonnen fylt med nuller. Nå kan du legge inn verdier i de udefinerte eller tomme cellene. & & 234 Kapittel 15: Data/Matrix Editor

11 Sette inn en celle Obs! Du kan ikke sette inn en celle i en matrisevariabel, siden den må ha en rektangulær form. Den nye cellen settes inn foran den merkede cellen i den samme kolonnen. (Du kan ikke sette inn en celle i en låst celle, som er definert av en funksjon i kolonneoverskriften. Se side 236.) Gjør følgende i Data/Matrix Editor: 1. Flytt markøren til den aktuelle cellen. 2. Trykk på 2ˆog velg 1:Insert. 3. Velg 1:cell. Den nye cellen er udefinert, og du kan nå sette inn en verdi i den. & Slette en rad eller kolonne Gjør følgende i Data/Matrix Editor: 1. Flytt markøren til en av cellene i raden eller kolonnen du vil slette. 2. Trykk på 2ˆog velg 2:Delete. 3. Velg 2:row eller 3:column. Når du sletter en rad, blir eventuelle rader under denne forskjøvet opp. Når du sletter en kolonne, blir eventuelle kolonner til høyre for denne forskjøvet mot venstre. Slette en celle Obs! Du kan ikke slette en celle i en matrisevariabel, siden den må ha en rektangulær form. Gjør følgende i Data/Matrix Editor: 1. Flytt markøren til cellen du skal slette. (Du kan ikke slette en celle i en låst celle, som er definert av en funksjon i kolonneoverskriften. Se side 236.) 2. Trykk på 2ˆog velg 2:Delete. 3. Velg 1:cell. Eventuelle celler under den slettede cellen blir forskjøvet oppover. Hvis du skal legge til en ny siste rad, kolonne eller celle Du trenger ikke å bruke verktøylinjemenyen 2ˆ Util hvis du skal: Legge til en ny celle nederst i en kolonne. eller Legge til en ny kolonne til høyre for den siste kolonnen. Flytt bare markøren til den aktuelle cellen og legg inn en verdi. Kapittel 15: Data/Matrix Editor 235

12 Definere en kolonneoverskrift med et uttrykk For en listevariabel eller en kolonne i en datavariabel, kan du legge inn en funksjon i kolonneoverskriften som automatisk genererer en liste over elementer. I en datavariabel kan du også definere en kolonne med hensyn på en annen. Legge inn en overskriftsdefinisjon Tips: Hvis du vil se på en eksisterende definisjon, kan du trykke på eller flytte markøren til overskriftscellen og se på kommandolinjen. Tips: Du kan oppheve en hvilken som helst endring ved å trykke på N før du trykker på. Gjør følgende i Data/Matrix Editor: 1. Flytt markøren til en hvilken som helst celle i kolonnen og trykk på. eller Flytt markøren til overskriftscellen (c1, c2, osv.) og trykk på. Obs! er ikke nødvendig hvis du vil skrive inn en ny definisjon eller erstatte en eksisterende definisjon. Hvis du vil redigere den eksisterende definisjonen, må du imidlertid bruke. 2. Skriv inn det nye uttrykket, som erstatter en eventuell eksisterende definisjon. Hvis du brukte eller i punkt 1, flyttet markøren seg til kommandolinjen og merket en eventuell eksisterende definisjon. Du kan også: Trykke på M for å fjerne det merkede uttrykket. Deretter kan du skrive inn det nye uttrykket. eller Trykke på A eller B for å oppheve merkingen. Deretter kan du redigere det gamle uttrykket. Obs! Funksjonen seq er beskrevet i Tillegg A. Obs! Hvis du refererer til en tom kolonne, vil du få en feilmelding (hvis ikke Autocalculate = OFF, slik det er beskrevet på side 237). Obs! For en datavariabel blir overskriftsdefinisjonene lagret når du går ut av Data/ Matrix Editor. For en listevariabel blir disse definisjonene ikke lagret (bare celleverdiene). Du kan bruke et uttrykk som: Genererer en rekke med tall. Refererer til en annen kolonne. 3. Trykk på, D eller C for å lagre definisjonen og oppdatere kolonnene. Du kan ikke endre en låst celle (Œ) direkte, siden den er definert av kolonneoverskriften. For eksempel: c1=seq(x^2,x,1,5) c1={1,2,3,4,5} c2=2ù c1 c4=c1ù c2ì sin(c3) c1=seq(x,x,1,7) c2=2ùc1 Slette en overskriftsdefinisjon 1. Flytt markøren til en celle i kolonnen og trykk på. eller Flytt markøren til overskriftscellen (c1, c2, osv.) og trykk på. 2. Trykk på M for å fjerne det merkede uttrykket. 3. Trykk på, D eller C. 236 Kapittel 15: Data/Matrix Editor

13 Bruke en eksisterende liste som en kolonne Anta at du har en eller flere eksisterende lister, og at du vil bruke disse listene som kolonner i en datavariabel. Obs! Hvis du har en CBL eller CBR, kan du bruke disse teknikkene for de innsamlede listene. Tips: Bruk 2 hvis du vil se de eksisterende listevariablene. Fra: Data/Matrix Editor Home-skjermbildet eller et program Gjør du dette: Bruk til å definere overskriften i den aktuelle kolonnen. Referer til den eksisterende listevariabelen. Eksempel: c1=list1 Bruk kommandoen NewData slik det er beskrevet i Tillegg A. Eksempel: NewData datavar, liste1 [, liste2] [, liste3]... Eksisterende listevariabler som skal kopieres til kolonner i datavariabelen. Datavariabel. Hvis den allerede eksisterer, vil den bli omdefinert basert på de angitte listene. Slik fyller du en matrise med en liste Du kan ikke bruke Data/Matrix Editor til å fyller en matrise med en liste. Du kan imidlertid bruke kommandoen listú mat fra Homeskjermbildet eller et program. Hvis du vil vite mer om dette, kan du se i Tillegg A. Funksjonen Auto-calculate Tips: Det kan være lurt å sette Auto-calculate = OFF når du: Vil gjøre flere endringer uten å beregne på nytt hver gang. Legger inn en definisjon som f.eks. c1=c2+c3 før du legger inn kolonne 2 og 3. Vil overstyre eventuelle feil i en definisjon til du har funnet feilen. For liste- og datavariabler har Data/Matrix Editor en funksjon for automatisk beregning: Auto-calculate. Standard er at Auto-calculate = ON. Det betyr at hvis du gjør en endring som påvirker en overskriftsdefinisjon, (eller en kolonne som en overskriftsdefinisjon refererer til), vil alle overskriftsdefinisjonene automatisk bli beregnet på nytt. Eksempel: Hvis du endrer en overskriftsdefinisjon, blir den nye definisjonen brukt automatisk. Hvis overskriften i kolonne 2 er definert som c2=2ù c1, vil enhver endring du gjør i kolonne 1 automatisk gjenspeile seg i kolonne 2. Slik slår du Auto-calculate av og på fra Data/Matrix Editor: 1. Trykk på Íeller ƒ Endre Auto-Calculate til OFF eller ON. 3. Trykk på for å lukke dialogboksen. Hvis Auto-calculate = OFF og du gjør slike endringer som er beskrevet ovenfor, vil overskriftsdefinisjonene ikke bli beregnet på nytt før du setter Auto-calculate = ON. Kapittel 15: Data/Matrix Editor 237

14 Bruke funksjonene Shift og CumSum i en overskrift Når du definerer en kolonneoverskrift, kan du bruke funksjonene shift og cumsum slik det er beskrevet nedenfor. Disse beskrivelsene er litt forskjellig fra det du finner i Tillegg A. Her beskriver vi hvordan du bruker funksjonene i Data/Matrix, mens Tillegg A gir en mer generell beskrivelse for Home-skjermbildet eller et program. Bruke funksjonen Shift Funksjonen shift kopierer en basiskolonne og forskyver den opp eller ned med at angitt antall elementer. Bruk til å definere en kolonneoverskrift med følgende syntaks: shift (kolonne [,heltall]) Antall elementers forskyvning (positiv forskyver opp; negativ forskyver ned). Standard er ë1. Basiskolonnen for forskyvningen. Eksempel med to elementers forskyvning opp og ned: c2=shift(c1,2) c3=shift(c1,ë2) Obs! For å skrive inn shift, kan du taste det fra tastaturet eller velge det fra ½. Forskjøvede kolonner har samme lengden som basiskolonnen (c1). De to siste elementene i c1 forskyves ned og utenfor kolonnen; udefinerte elementer settes inn øverst. De to siste elementene i c1 forskyves opp og utenfor kolonnen; udefinerte elementer settes inn nederst. Bruke funksjonen CumSum Funksjonen cumsum returnerer en kumulativ sum av elementene i en basiskolonne. Bruk til å definere en kolonneoverskrift med følgende syntaks: cumsum (kolonne) Basiskolonnen for den kumulative summen Eksempel: c2=cumsum(c1) Obs! For å skrive inn cumsum, kan du taste det inn, velge det fra ½ eller trykke på 2Iog velge det fra undermenyen List Kapittel 15: Data/Matrix Editor

15 Sortere kolonner Når du har lagt inn informasjon i en data-, liste- eller matrisevariabel, kan du enkelt sortere en bestemt kolonne i numerisk eller alfabetisk rekkefølge. Du kan også sortere alle kolonnene samlet, basert på en "nøkkelkolonne". Sortere én kolonne Gjør følgende i Data/Matrix Editor: 1. Flytt markøren til en celle i kolonnen. 2. Trykk på 2ˆog velg 3:Sort Column. Tall sorteres i stigende rekkefølge. Bokstaver sorteres i alfabetisk rekkefølge. c1 c1 fred & 75 sally 82 chris & 98 jane chris 75 & fred 98 jane 82 sally Sortere alle kolonnene basert på en "nøkkelkolonne" Obs! For en listevariabel er dette det samme som å sortere én kolonne. Obs! Denne menyoppføringen er ikke tilgjengelig hvis en av kolonnene er låst. Anta at du har en databasestruktur der hver rad inneholder beslektet informasjon (for eksempel fornavn, etternavn og prøveresultater for en student). Hvis du bare sorterer én kolonne i et slikt tilfelle, vil forholdet mellom kolonnene bli ødelagt. Gjør følgende i Data/Matrix Editor: 1. Flytt markøren til en celle i nøkkelkolonnen. I dette eksemplet flytter du markøren til den andre kolonnen (c2) slik at du kan sortere etter etternavn. 2. Trykk på 2ˆog velg 4:Sort Col, adjust all. Når du bruker denne prosedyren for en datavariabel, må følgende være oppfylt: Alle kolonnene må ha samme lengde. Ingen av kolonnene kan være låst (definert av en funksjon i kolonneoverskriften). Når markøren er i en låst kolonne, vil du se Œ i begynnelsen av kommandolinjen. Kapittel 15: Data/Matrix Editor 239

16 Lagre en kopi av en liste-, data- eller matrisevariabel Du kan lagre en kopi av en liste-, data- eller matrisevariabel. Du kan også kopiere en liste til en datavariabel, eller merke en kolonne i en datavariabel og kopiere den til en liste. Gyldige kopieringstyper Obs! En liste blir konvertert til en datavariabel hvis du legger inn mer enn én kolonne med informasjon. Du kan kopiere en: Liste Datavariabel Datakolonne Matrise Til en: Liste eller datavar. Datavariabel Liste Matrise Prosedyre Obs! Hvis du oppgir navnet til en eksisterende variabelen, vil innholdet i denne bli erstattet. Gjør følgende fra Data/Matrix Editor: 1. Åpne variabelen du vil kopiere. 2. Trykk på ƒ og velg 2:Save Copy As. 3. Gjør følgende i dialogboksen: Velg Type og Folder (mappe) for kopien. Skriv inn et variabelnavn for kopien. Velg kolonnen du skal kopiere fra når den blir tilgjengelig. Column er nedtonet hvis ikke du kopierer en datakolonne til en liste. Kolonneinformasjonen brukes ikke for andre kopier. 4. Trykk på (når du har skrevet inn i en inndataboks som Variable, må du trykke to ganger på ). Kopiere en datakolonne til en liste En datavariabel kan ha flere kolonner, men en listevariabel kan bare ha én kolonne. Når du kopierer fra en datavariabel til en liste, må du derfor velge hvilken kolonne du vil kopiere. Listevariabelen du skal kopiere til. Datakolonnen som skal kopieres til listen. Som standard vises kolonnen der markøren er plassert. 240 Kapittel 15: Data/Matrix Editor

Kapittel 21: Minne og variabler

Kapittel 21: Minne og variabler Kapittel 21: Minne og variabler 21 Introduksjon til minne og variabler... 334 Kontrollere og tilbakestille minnet... 337 Vise VAR-LINK-skjermbildet... 338 Manipulere variabler og mapper med VAR-LINK...

Detaljer

Numeric Solver er spesielt nyttig for slike ligninger.

Numeric Solver er spesielt nyttig for slike ligninger. Kapittel 19: Numeric Solver 19 Innledning til Numeric Solver... 334 Vise Numeric Solver og skrive inn en ligning... 335 Definere de kjente variablene... 337 Løse for den ukjente variabelen... 339 Fremstille

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Bruk en startverdi på 1:

Bruk en startverdi på 1: Kapittel 9: Grafisk fremstilling av følger 9 Oversikt over grafisk fremstilling av følger... 140 Fremgangsmåte for grafisk fremstilling av følger... 141 Forskjeller mellom grafisk fremstilling av følger

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

CATALOG, variabler og tegn

CATALOG, variabler og tegn 2 CATALOG, variabler og tegn CATALOG... 42 CUSTOM-menyen... 43 Lagre data til variabler... 44 Klassifisere variabler som datatyper... 48 CHAR-menyen (Tegn)... 51 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 42

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Kapittel 16: Statistikk og dataplott

Kapittel 16: Statistikk og dataplott Kapittel 16: Statistikk og dataplott 16 Introduksjon til statistikk og dataplott... 242 Oversikt over fremgangsmåter for statistisk analyse... 246 Utføre en statistisk beregning... 247 Typer av statistiske

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

16 Programmere TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

16 Programmere TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 16 Programmere Skrive et program på TI-86... 248 Kjøre et program... 256 Arbeide med programmer... 258 Laste ned og kjøre et assemblerspråkprogram... 261 Skrive inn og lagre en streng... 263 TI -86 M1

Detaljer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS-VOYAGE 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/2175686

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS-VOYAGE 200 http://no.yourpdfguides.com/dref/2175686 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI-92 PLUS-VOYAGE 200. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere

Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Kom i gang med Stata for Windows på UiO - hurtigstart for begynnere Hensikten med denne introduksjonen er å lære hvordan man kommer raskt i gang med grunnleggende funksjoner i Stata. Teksten er tilpasset

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler ID 19950 Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler Endringskontroll Rev./Dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 22.10.12 Hele Konvertere til ny mal Bakgrunn/referanser I DIPS kan

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Bruk av Domenia Norges AS Webmail

Bruk av Domenia Norges AS Webmail Bruk av Domenia Norges AS Webmail Domenia Norges webmail finner du på adressen http://webmail.domenia.no Hva trenger jeg? Du trenger en e-postkonto, samt brukernavn og passord til denne kontoen. Dersom

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Lister og tupler. - 3rd edition: Kapittel 7. Professor Alf Inge Wang

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Lister og tupler. - 3rd edition: Kapittel 7. Professor Alf Inge Wang 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Lister og tupler - 3rd edition: Kapittel 7 Professor Alf Inge Wang 2 Læringsmål og pensum Mål Lære om Sekvenser Lister List Slicing Finne elementer i lister

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Tall, vektorer og matriser

Tall, vektorer og matriser Tall, vektorer og matriser Kompendium: MATLAB intro Tallformat Komplekse tall Matriser, vektorer og skalarer BoP(oS) modul 1 del 2-1 Oversikt Tallformat Matriser og vektorer Begreper Bruksområder Typer

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

Tilpasse sengepostliste - profiler (0416)

Tilpasse sengepostliste - profiler (0416) Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 15.08.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygunn Kallevik Bakgrunn Når du starter DIPS,

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf

GruNot '95. Notatsystem for gruppeterapi. Versjon 1.8. http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf GruNot '95 Notatsystem for gruppeterapi Versjon 1.8 http://www.med.uio.no/us/dn/grunot/grunot.pdf Geir Pedersen Klinikk for Psykiatri Ullevål sykehus 19 99 Generelt Systemets funksjoner GruNot'95 er et

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

MATLABs brukergrensesnitt

MATLABs brukergrensesnitt Kapittel 3 MATLABs brukergrensesnitt 3.1 Brukergrensesnittets vinduer Ved oppstart av MATLAB åpnes MATLAB-vinduet, se figur 1.1. MATLAB-vinduet inneholder forskjellige (under-)vinduer. De ulike vinduene

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

ActiveBuilder Brukermanual

ActiveBuilder Brukermanual ActiveBuilder Brukermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Versjon: R. 1.01 Språk: Norsk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Innhold: 1. INNLEDNING...2 2. HURTIGSTART...3 3. OPPBYGGINGEN

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

Vektorer TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

Vektorer TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 12 Vektorer Lage en vektor... 192 Vise en vektor... 195 Redigere vektordimensjon og -komponenter... 196 Slette en vektor... 197 Bruke en vektor i et uttrykk... 197 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Kapittel 22: Sammenkobling og oppgradering

Kapittel 22: Sammenkobling og oppgradering Kapittel 22: Sammenkobling og oppgradering 22 Overføre variabler mellom to kalkulatorer... 350 Overføre variabler under programkontroll... 353 Kompatibilitet mellom TI-89, TI-92 og TI-92 Plus... 355 Oppgradere

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580

Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Tillegg C: Informasjon om service og garanti C Batteriinformasjon... 576 Hvis det oppstår problemer... 579 Informasjon om service og garanti på TI-produkter... 580 Dette tillegget inneholder tilleggsinformasjon

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

5. Brukerveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

5. Brukerveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 5. Experior - rich test editor for FitNesse - 5.1. Forord Denne brukerveiledningen gir en oversikt over Experiors funksjonalitet og hvordan denne kan benyttes. Den kan gjerne leses i sammenheng med produktdokumentasjonen.

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Sjekkliste Software versjon 5.3.5 eller nyere Rev E NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Sjekkliste... 3 2.1 Sjekklistevinduet... 3 2.1.1 Krysse av en

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Kontakter Programversjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Kontakter... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.1.1 Listetype... 4 2.1.2

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

ITGK - H2010, Matlab. Repetisjon

ITGK - H2010, Matlab. Repetisjon 1 ITGK - H2010, Matlab Repetisjon 2 Variabler og tabeller Variabler brukes til å ta vare på/lagre resultater Datamaskinen setter av plass i minne for hver variabel En flyttallsvariabel tar 8 bytes i minne

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning

Web Computing AS Brukerveiledning WebWiz 2.0. WebWiz 2.0. Brukerveiledning WebWiz 2.0 Brukerveiledning 1 1.0 Innloggging For å logge seg inn i publiseringsverktøyet går du til oppgitt adresse. (eks. http://webwiz12737.rotary.no) Der får du da opp følgende bilde. Her fyller du

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Matriser TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

Matriser TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 13 Matriser Lage matriser... 204 Vise matriseelementer, rader og delmatriser... 207 Redigere matrisedimensjon og -elementer... 208 Slette en matrise... 209 Bruke en matrise i et uttrykk... 210 TI -86 M1

Detaljer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer

Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Introduksjonsprogram for Revu: Markeringer Markeringslisten er en spesialkategori med en horisontal layout, som inneholder avanserte funksjoner for behandling, tilgang, gjennomgang og oppsummering av merknader

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

8 - Rapporter i M-STAS

8 - Rapporter i M-STAS 8 - Rapporter i M-STAS Innledning Denne brukerveiledningen tar sikte på å gi deg en generell innføring i hvordan du henter ut rapporter fra M-STAS. Selv om rapportene er forskjellige med hensyn til innhold

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS

Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS Harmonisert KS - ASAK Miljøstein AS 1. Formål: Beskrive den praktiske bruken av KS-systemet. 2. Omfang: Alle 3. Ansvar: KS-ansvarlig i AM. 4. Gjennomføring: Oppdateres ved behov. 5. Registreringer: Ingen.

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side:

Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Hvordan legge til et dokument/bilde på en eksisterende side: Først må filen (eller bildet) legges inn på filområdet til WebOrg. Velg «Filutforsker» som vist på bildet. Velg den mappen du vil bruke. Hver

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Casio fx 9860 Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Casio fx 9860 Innhold 1 Innstillinger 4 2 Regning 5 2.1 Regnerekkefølge................................ 5 2.2 Kvadratrot....................................

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter Versjon 3.0 Opprettet 15.05.2005 av Pål Guddal Sist endret 23.01.2007 av André Teig Bli kjent med Bokart- Rapporter Side 2 Hva er filter, og hva brukes de til? Filter

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Verktøy for boligkartlegging

Verktøy for boligkartlegging Verktøy for boligkartlegging Rapporter. Versjon 2 Helse og Velferd - Norge Stasjonsgata 37, NO-1820 Spydeberg - Tlf: + 47 90 12 45 50, Faks: + 47 69 83 87 10 - www.tietoenator.com Bli kjent med Bokart-

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer