RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU"

Transkript

1 Oppdragsgiver Ruter AS Rapporttype Forprosjekt Dato RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU

2 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU FORPROSJEKT 2 (24) RUTER # HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Ruter. Hurtigbåtbrygge Fornebu - forprosjekt Dokument nr.: Filnavn: Rapport Revisjon Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Gunnar Tørnqvist Magnus Tvete Christoffer B. Jensen Installit Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Ferjestedsveien 2 Postbok 383 NO-1601 FREDRIKSTAD T

3 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU 3 (24) INNHOLD 1. INNLEDNING Beskrivelse av oppdraget Lokalisering Grunneiere, planstatus Naturgitte forhold Hovedelementer Fartøystyper KONKLUSJON Sammendrag Anbefalt løsning Regularitet Kostnader / økonomi HOVEDRAPPORT Innledning Overordnede planer Designfartøy Vannstandsnivåer, referansenivå Universell tilgjengelighet Lokalisering Dybdeforhold Vind-og bølgeforhold Regularitet Installasjoner på landsiden, sikkerhet Fremdrift Kostnader Funksjonskrav Referanser VEDLEGG Ramboll

4 4 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 1. INNLEDNING 1.1 Beskrivelse av oppdraget Det er stor utvikling på Fornebu med etablering av bedrifter og nye boliger. Dagens kollektivtrafikk skjer med buss. Til tider er det avviklingsproblemer med fulle busser og forsinkelser. Det er planlagt T-bane til Fornebu innen I påvente av en Fornebubane er det et politisk ønske om å etablere et hurtigbåtsamband mellom Aker brygge og Fornebu. Det er i dag ingen brygge på Fornebulandet som tilfredsstiller kravene for anløp av hurtigbåt. Det er derfor nødvendig å etablere et midlertidig anløp for å igangsette båtsambandet raskt. 1.2 Lokalisering Aktuell lokalisering er Rolfsbukta mot Lysakerfjorden. Nærmere bestemt i området ved den gamle Sjøflyhavna på Sagflisodden. 1.3 Grunneiere, planstatus Grunneiere i området er IT-Fornebu og Fornebu Utvikling. Bærum kommune har startet planprosess for ny reguleringsplan i området. 1.4 Naturgitte forhold Naturgitte forhold som må hensyntas: Vannstandsvariasjoner Vind Bølger Is 1.5 Hovedelementer Dette forprosjektet tar for seg følgende hovedelementer: Flytekai/brygge Forankringssystem Landgang Dykdalber (Fendring/fortøyningssystem) Venteskur/lehus 1.6 Fartøystyper Bryggeanlegget skal kunne benyttes av ulike typer hurtigbåter med kapasitet på inntil 250 passasjerer. Mest aktuelle type hurtigbåter for fergeruter i Oslofjorden antas å være enskrogsfartøy eller flerskrogsfartøy. Hurtigbåter defineres som fartøy med lettbygget skrog og som skal ha passasjer- eller lasteskipssertifikat og oppnår en hastighet på over 20 knop. Ref. /1/ Det finnes i dag en rekke hurtigbåter langs Norges kyst. Per i dag opereres flere flerskrogsfartøyer (katamaraner) i Oslofjorden. Fra Sjøfartsdirektoratet har vi fått tilgang til liste over registrerte hurtigbåter i aktuell størrelse, se vedlegg.

5 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 5 (24) 2. KONKLUSJON 2.1 Sammendrag Bryggeanlegget anbefales lokalisert til området ved Sjøflyhavna Kro på Sagflisodden som i forslag til reguleringsplan er avsatt til gjestebrygge samt kaiplass for utrykningsfartøyer og rutebåtanløp. Denne plasseringen gir minst konflikter med lystbåttrafikken. 2.2 Anbefalt løsning Flytende kai 12 x 12 m i betong med ståldekk, fribordhøyde 1,80 m, forankring til tre stk. stålpeler med rullelager samt to stk. dykdalber som fendring mot landsiden. Tillegging i retning fra øst mot vest med muligheter for tillegging også mot nord. Landgang med lengde 12 m, bredde 2,0 m, med maks stigning 1/20 innenfor normal brukssituasjon, festes på landsiden til fundament med ok +2,0 (ref. nivå MW år 2000). Pga. kort anløpstid (3 min.) anbefales 2 stk. parallelle landganger for rask passasjeravvikling. 2.3 Regularitet Basert på tilgjengelige vinddata vil avbrudd pga. sterk vind og bølger i løpet av et år være maksimalt 8-9 dager. Dette betyr at man kan forvente en regularitet på 97%. Problemer pga. is er da ikke hensyntatt. 2.4 Kostnader / økonomi Etablering av flytebrygge, landgang og dykdalber, samt venteskur og bom er grovt beregnet til en entreprisekostnad på eks. mva.. l

6 6 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 3. HOVEDRAPPORT 3.1 Innledning Det er stor utvikling på Fornebu med etablering av bedrifter og nye boliger. Dagens kollektivtrafikk skjer med buss. Til tider er det avviklingsproblemer med fulle busser og forsinkelser. Det er planlagt T-bane til Fornebu innen I påvente av en Fornebubane er det et politisk ønske om å etablere et hurtigbåtsamband mellom Aker brygge og Fornebu. Det er i dag ingen brygge på Fornebulandet som tilfredsstiller kravene for anløp av hurtigbåt og det er derfor nødvendig å etablere et midlertidig anløp for å igangsette båtsambandet raskt. Ulike løsninger med blant annet miljøvennlige ferger basert på el-drift eller gass har vært foreslått satt inn på denne ruten. Per i dag er det ikke tilgjengelig fartøyer med slikt fremdriftsmaskineri i aktuell størrelse. Det er derfor i dette forprosjektet tatt utgangspunkt i tilgjengelig tonnasje i markedet basert på katamaranskrog. Denne fartøystypen vil pga. bredden kreve større plass enn et konvensjonelt enskrogsfartøy og er således valgt som designfartøy. 3.2 Overordnede planer Bærum kommune har utarbeidet forslag til Reguleringsplan for Fornebu -Rolfsbukta nord med mer. Foreliggende planforslag er basert på samarbeid om grunneiers marinaforslag. Planforslaget omfatter landarealer langs sjøen som i kommunedelplan 2 for Fornebu (KDP2) er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) på strekningen f.o.m. Rolfstangen til Telenor, spissen og strandsonen på yttersiden av Rolfstangen som er regulert til friområder, og ubebygd østre del av Rolfstangen som er regulert til småhus, men avsatt som friområde i kommuneplanen (KP). Planforslaget regulerer også kystnære sjøområder. Hensikten med reguleringsplanen er å fastlegge arealbruk og rammer for utforming, bruk og vern av strandsonen, bevaringsverdige naturarealer og kulturminner samt de kystnære sjøområdene i planområdet. Strandsonen og de nærmeste sjøarealer skal være tilgjengelige som rekreasjonsområde for allmennheten, samtidig som det skal avklares rammer for bevertning, separate landanlegg for seilsport og brettseiling, kommersiell sjøflyvirksomhet, eventuell molo med marina, oljevernberedskap og gjestebrygge samt kaiplass for utrykningsfartøyer og rutebåtanløp, (område angitt som Kai, se utsnitt av planforslaget nedenfor) Dette kartet viser planforslaget slik det forelå i forrige runde. Det vil mest sannsynlig fremmes to separate planer; den ene vil være privat detaljregulering samt en offentlig detaljregulering. På flatene nord for Sjøflyhavna Kro legges det til rette for etablering av seilsportsenter for Vestfjorden- og Bærum seilforening. Planforslaget åpner nå for at Lysakerfjorden brettseilerklubb skal kunne ha lager, garderober og toaletter på Rolfstangen, men ikke egne parkeringsplasser. Planforslaget åpner for at kajakker kan lagres innenfor samme felt som seilbrettutstyret. Bruken av Sjøflyhavna Kro som bevertningssted forutsettes opprettholdt. På kaiområde utenfor kroa gis det mulighet for fortøyning av utrykningsfartøyer og anlegg for rutebåt og HC-seiling samt gjestebrygge for fritidsbåter. Det er avsatt eget areal for containere med lenser for oljevern som må være tilgjengelige med lastebil og fra båt. Kulturminnene Sjøflyhavna Kro, vaktbu nær kroa samt odden nord for kroa med bro og badehus, foreslås regulert til spesialområde bevaring. Se utsnitt av forslag til reguleringsplan nedenfor.

7 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 7 (24) Fig. 1. Utsnitt forslag til reguleringsplan for Fornebu - Rolfsbukta nord (kartet viser planforslaget slik det forelå i forrige runde i planprosessen) 3.3 Designfartøy Hurtigbåter defineres som fartøy med lettbygget skrog og som skal ha passasjer- eller lasteskipssertifikat og oppnår en hastighet på over 20 knop. Ref. /1/ Den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO) definerer hurtigbåt som fartøy med fart lik eller større enn V=3,7 x 0,1667, hvor = maksimum deplasement (m 3 ) og V = service hastighet ved maksimum deplasement i (m/s). Ref. /2/ Det finnes i dag en rekke hurtigbåter langs Norges kyst. Fra Sjøfartsdirektoratet har vi fått tilgang til liste over registrerte hurtigbåter i aktuell størrelse, se tabell nedenfor. For katamaraner ligger dimensjonene for bredde, lengde, dyptgående mellom 11,5 / 30 / 1,5 m For enskrogs fartøy ligger dypgangen på ca. 1,7 m Et fartøy som MS Baronen er registrert for 250 passasjerer og anses å representerer et normalfartøy i denne kategorien. Dette fartøyet velges som basis for utredningen. Dette er en katamaran bygget i karbonfiber og levert av Br. Aa i Teknisk informasjon om Baronen er angitt av Brødrene Aa AS, ref. /3/. Et slikt fartøy er i hovedsak designet og bygget som pendlerfartøy med gangvei i baugen. For operasjon til og fra kai har fartøyet en initial operasjonsbegrensning rundt 15m/s og signifikant bølgehøyde på 0,5 til 0,75 meter. Disse begrensningene er gitt som veiledende av Br.Aa og vil være avhengig av den faktiske forhold ved kaien med gitt vindretning, bølgeretning, svell, strøm, tilbakeslag fra land, etc. Fartøyet har ikke is-klasse.

8 8 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Fartøynavn Kj. signal IMO nr Fartøytype Status Register kontrahert fart BT Loa (m) bredde dypgang dybde antall passasjerer ADMIRALEN LFJJ I4: Katamaran: Aktiv NOR ,45 10,6 1,545 3, Passasjer BARONEN LAZO I4: Katamaran: Aktiv NOR ,5 10,8 1,008 2,8 250 Passasjer FJORDBRIS LFNF Under NOR ,7 10,8 3,6 240 bygging FLØYFJELL LNGB I4: Katamaran: Aktiv NOR ,83 10,5 1,455 3, Passasjer KISTEFJELL LNFX I4: Katamaran: Aktiv NOR ,83 10,5 1,455 3, Passasjer LADEJARL LLVI B1: Aktiv NOR ,2 10,4 1,596 4, Passasjerskip MØREJARL LLWD B1: Aktiv NOR ,2 10,4 1,657 4, Passasjerskip SOLLIFJELL LNFR I4: Katamaran: Passasjer Aktiv NOR ,83 10,5 1,455 3, Tabell over registrerte hurtigbåter passasjerer. Ref. Sjøfartsdirektoratet Fig. 2. Typisk katamaran hurtigbåt, bygget av Br.Aa AS i Bilde: Hoveddimensjoner: Lengde (LOA) m Lengde (Lpp) m Bredde (B) m Bredde senter/senter baug 7.30 m Dybde til hoveddekk 2.80 m Dypgang (fullastet) 1.00 m Passasjerer 250 Hovedmaskineri 2x1080 kw Hastighet 33 knop Skrogmateriale Karbonfibersandvich, vinylester Deplasement (maks) 108 tonn

9 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 9 (24) Fig. 3. Plan hoveddekk Fig. 4. Typisk katamaran hurtigbåt, forfra. Avstand senter/senter baug er 7,30 meter Fartøyene er normalt designet for av- og på-stigning i baugen. Landgangen kan opereres mot kaifronter med høyder fra 1.1 meter til 2.8 meter, se figur 5 nedenfor.

10 10 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Fig. 5. Operasjonsområde for landgang Fribordhøyde på flytende kai settes til 1,80 m.

11 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 11 (24) 3.4 Vannstandsnivåer, referansenivå Som høydegrunnlag (referansenivå) benyttes MW år 2000 (middelvann år 2000 = 0,0). I forhold til sjøkartnull ligger MW på +0,63, se tabellen nedenfor. Vannstand og nivå Sjøkart NGO MW Oslo havn (NN 1954) (År 2000) kotenivå eksisterende kai Høyeste observerte vannstand 2,61 1,8 1,98 20 årlig gjentaksintervall høyvann 2,35 1,54 1,72 10 årlig gjentaksintervall høyvann 2,22 1,41 1,59 5 årlig gjentaksintervall høyvann 2,07 1,26 1,44 1 årlig gjentaksintervall høyvann 1,79 0,98 1,16 HAT (Høyeste astronomiske tidevann) 1,02 0,21 0,39 MHWS (Middel spring høyvann) 0,84 0,03 0,21 NGO +/-0,00 (NN1954) 0,81 0 0,18 Middel høyvann 0,8-0,01 0,17 MHWN (Middel nipp høyvann) 0,76-0,05 0,13 Middelvann 0,66-0,15 0,03 MW år ,63-0,18 0 MLWN (Middel nipp lavvann) 0,56-0,25-0,07 MLW ( Middel lavvann) 0,52-0,29-0,11 MLWS (Midel spring lavvann) 0,48-0,33-0,15 LAT (Laveste astronomiske tidevann) 0,3-0,51-0,33 1 årlig gjentaksintervall lavvann 0,06-0,75-0,57 Sjøkart +/-0,00 0-0,81-0,63 5 årlig gjentaksintervall lavvann -0,14-0,95-0,77 10 årlig gjentaksintervall lavvann -0,24-1,05-0,87 20 årlig gjentaksintervall lavvann -0,33-1,14-0,96 Laveste observerte vannstand -0,47-1,28-1,1

12 12 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Vannstandsnivå Oslo 3.5 Universell tilgjengelighet I og med at det legges opp til en flytende konstruksjon vil valg av grenseverdier for vannstand i forhold til den landfaste forbindelsen være styrende for landgangens lengde. Maks. stigning på landgang settes til 1/20 innenfor normalt operasjonsområde. Som normalt operasjonsområde foreslås følgende øvre og nedre vannstandsnivåer valgt: Normalvannstand (Pos 1): MW 2000 (Middelvann år 2000) = 0,0 Øvre vannstand (Pos 2): HAT (Høyeste astronomiske vannstand) = +0,39 Nedre vannstand (Pos 3): LAT (Laveste astronomiske vannstand) = - 0,33 Se figurene på neste side. Landgangens lengde i horisontalplanet må da være min. 10,2 m i Pos 3. Total lengde foreslås satt til 12,0 m. Landgangens bredde foreslås satt til 2,0 m. Som grunnlag for universell utforming benyttes Håndbok 278, universell utforming av veger og gater, Statens vegvesen Ved ekstreme vannstandssituasjoner (gjentaksintervall > 20 år) vil stigningen på landgangen kunne bli inntil 1/6,5. Tilslutninger fra gangvei mot landgangsfundament må utformes i tråd med Håndbok 278. Det samme gjelder overgang mellom fundament og landgang samt landgang og pontong.

13 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 13 (24) Fig. 6. Normale operasjonsområder vannstand Pos 1: MW, Pos 2: HAT (høyeste), Pos 3: LAT (laveste)

14 14 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 3.6 Lokalisering Området ved Sjøflyhavna på Sagflisodden peker seg ut som det mest aktuelle stedet for lokalisering av et flytende brygge/kaianlegg for hurtigbåtanløp. Her mener vi det er to alternative plasseringer som peker seg ut. Begge alternativene har god tilknytning til gangvegsystemet og tilliggende parkeringsarealer på landsiden. Muligheter for sykkelparkering vil være mulig. Alternativ 1 er arealet i umiddelbar nærhet av Sjøflyhavna Kro. Ut i fra foreliggende reguleringsplanforslag fra Bærum kommune vurderes dette til samlet sett å være det beste alternativet. Området er i forslaget til reguleringsplan regulert til formål kai og er avsatt til gjestebrygge samt kaiplass for utrykningsfartøyer og rutebåtanløp. Denne plasseringen gir minst konflikter med lystbåttrafikken. Vår anbefaling er at et kaianlegg for hurtigbåtanløp bør anlegges i god avstand fra aktiviteter med småbåter/seilsport. I og med at det legges opp til aktiviteter med seiling og padling østover på Sagflisodden, vil det kunne oppstå konflikter mellom fritidsaktiviteter og nyttetrafikk. Alternativ 2 er ytterst på Sagflisodden ved eksisterende fundament for tidligere brygge. Dette alternativet vil kreve søknad om dispensasjon i forhold til foreliggende forslag til reguleringsplan. Manøvreringsmessig er dette et gunstig alternativ.

15 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 15 (24) Fig. 7. Lokalisering, alternativ 1 og 2

16 16 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Fig. 8. Lokalisering alternativ 1 og 2 - vanndybder For alternativ 1 foreslås anløpsretning øst-vest, parallelt med land. Det anordnes dykdalber med fendere som anlegg for fartøyet. Dette ut i fra at det er lang strøklengde i retning nordøst som vil kunne generere sjenerende bølger på tvers dersom anløpet kun kan skje i retning nor-syd. Det bør imidlertid også legges opp til muligheter for anløp i nord-syd-retning da dette er gunstig i forhold til dominerende vindretning som er fra syd.

17 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 17 (24) 3.7 Dybdeforhold Det er foretatt dybdemålinger i sjø med ekkolodd i området ved alternativ 1 og 2. Målingene er utført av firma Kystmiljø AS. Enkel sondering med stålstang indikerer at det er fjell eller store blokker under et mudderlag på inntil 30 cm mektighet. Profil for alternativ 1 er angitt i fig. 6. Vanndybden er her relatert til NN2000. Vanndybdene angitt på vedlagte plan er relatert til NN1954. For referanse til sjøkartnull må verdiene korrigeres med -63 cm. 3.8 Vind-og bølgeforhold Vindrosen nedenfor viser forekomst av vindretninger over året for Fornebu (st.nr ). Dominerende vindretninger er fra syd samt fra nord og nordøst. Fig. 9. Værdata er hentet fra Meteorologisk institutt, eklima, ref. /4/. Målingene er gjort på Fornebu i perioden Stnr Navn Hoh Breddegrad Lengdegrad Kommune Fylke Region FORNEBU 10 59, ,6158 Bærum Akershus ØSTLANDET I figuren nedenfor oppgis vindretning med retningen den kommer fra. Ved f.eks. 180 grader kommer vinden fra syd. «Høyeste vindhastighet» er basert på målinger med 10 minutters varighet, per døgn (FFX). «Middel av høyeste vindkast» er basert på målinger med 3 sekunders varighet, midlet gjennom døgnet (FGM).

18 18 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Dataene gitt under gjelder for observasjoner på Fornebu. Lokaler korreksjoner for Rolfsbukta er ikke hensyntatt. Dataene gir en indikasjon på vindretning og vindstyrke for aktuelt område. 10 % Fordeling vindretning kl. 12 UTC per dag DD12 Fornebu i perioden % Retning høyeste vinhastighet (10 min) 8 % Retning vindkast (3 sek) 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Vindretning [deg] Fig. 10. Prosentvis fordeling av vindretning for høyeste gjennomsnittsvind og vindkast. For dette området, er det høyest sannsynlighet for at vinden kommer fra syd % Fordeling høyeste vindhastighet (10 min) per døgn FFX Fornebu i perioden % 8.0 % 7.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % < Vindhastighet [m/s] Fig. 11. Prosentvis målinger av 3 sek. vindkast. Maks. måling per dag

19 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 19 (24) Høyeste middel av høyeste vindkast, døgnverdi, (FGM) er 23,3 m/s. Til sammenlikning er kraftigste vindkast (FGX) målt til 31.9 m/s. Data for middel av høyeste vindkast og kraftigste vindkast er ikke tilgjengelig før Mer data for Fornebu er gitt i ref. /4/. 3.9 Regularitet Initial operasjonsbegrensning for tillegging kan settes til: Vind: 15 m/s Bølgehøyde: meter Ugunstigste vindretning for Rolfsbukta er fra nord-øst og øst. Det er imidlertid en relativt begrenset avstand hvor bølgene kan bygge seg opp. Avstand nord-øst til Bygdøy er omtrent 1.0 nautisk mil. Avstand til sydspissen av Bygdøy, rett øst, er omtrent 1.3 nautiske mil. Distansen øst-syd-øst mot Nakkholmen og Gressholmen er omtrent nautiske mil. For vind fra syd-øst vil Rolfsbukta være delvis skjermet av Rolfsflua som vil bryte bølgene som kommer fra syd-øst. Se kartutsnitt under. Retningen vinden kommer over sjøen vil være fra 20 til 130 grader, hvor 90 grader er fra øst. Fig. 10: sannsynligheten for at høyeste vindhastighet kommer fra sjøen (20 til 130 grader) og er 32,4 % og sannsynligheten for at gjennomsnittlig kastevind kommer fra sjøen (20 til 130 grader) er 29.3 %. Fig. 11: sannsynligheten for middel av høyeste vindkast per dag er 15 m/s eller større er 2.28 %, statistisk tilsvarende 8-9 dager per år. Sannsynligheten for gjennomsnittlig kastevind på 15 m/s og at den kommer fra sjøen (20 til 130 grader) er 0,74 %, statistisk tilsvarende 2-3 dager per år. Vindgenerert sjø kan estimeres med en JONSWAP formulering, ref. /5/, basert på vindstyrke, varighet og strøklengde. Høyeste sjøtilstand for en gitt vindstyrke vil enten være begrenset av varighet eller strøklengde. For dette området vil bølgene i hovedsak være begrenset av strøklengde, ikke varighet. Lokale forhold, påvirkning av holmer og skjær, dybder, strøm og svell etc. er ikke hensyntatt. Estimat av vindgenerert sjø er gitt i figur 13 for 10, 15 og 20 m/s vind. Basert på tilgjengelige vinddata vil maks. avbrudd pga. sterk vind og bølger i løpet av et år være maks. 8-9 dager. Dvs. en regularitet på 97%. Problemer med is er da ikke hensyntatt. For en vindstyrke på 15 m/s over en strøklengde på 3 nautiske mil estimeres signifikant bølgehøyde til Hs = 0.76 meter med en topp-periode på Tp = 2.94 sekunder. Ved vindstyrker under 15 m/s anses bølgeforholdene å være innenfor operasjonsområdet til fartøyet. Strøm, svell og lokale effekter ikke hensyntatt. Denne vurderingen av bølgeforholdene er kun en initial vurdering. Nærmere vurderinger av bølger, strøm og vind må legges til grunn for dimensjonering av anlegget, spesielt for ekstremverdier.

20 Bølgehøyde - Hs [m] 20 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Fig. 12. Kartutsnitt Rolfsbukta. Kilde: Bøglehøyde Strøklengde [nm] 10 m/s 15 m/s 20 m/s Fig. 13. Vindgenerert sjø fult utviklet, JONSWAP formulering, ref. /5/.

21 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 21 (24) 3.10 Installasjoner på landsiden, sikkerhet Bom Ventende passasjerer skal ikke oppholde seg på flytebryggen når de venter på fergen. Det bør derfor installeres bom som sperre til landgang slik at ventende passasjerer hindres fra å oppholde seg på flytebryggen før fartøyet anløper. Bommen fjernstyres fra anløpende fartøy. Ved installasjon av to parallelle landganger monteres to separate bommer. Belysning, strøm Lystmast (LED) anordnes på pontongen både av hensyn til manøvrering av fartøyet mot flytebryggen i mørket samt for sikker ferdsel for gående. Armaturet må være blendingsfritt. Separat navigasjonslys ( overett -lamper) bør vurderes. Strømuttak til ispropellere anordnes på flytebryggen. Dersom det er aktuelt med lengere liggeperioder for fartøyet. Det legges ikke opp til lademuligheter. Pontong Komposittrist med innstøpt sand anbefales som sklisikker overflate. Det monteres rekkverk mot landgang og side av pontong uten anløp. Landgang Sklisikker overflate med strekkmetall aluminiumselementer. Bredde 2,0 m. To parallelle landganger anbefales av hensyn til rask passasjeravvikling når anløpstiden kun er forutsatt til 3 min.. Venteskur Det anlegges et standard venteskur (busskur) med le mot nord, øst og syd, dvs. med åpning mot vest. Belysning monteres i skuret Fremdrift Normal byggetid for et slikt anlegg antas å være ca. 4-6 mnd Kostnader 01 Rigg og drift Fundamenter land Landgang Dykdalber Fendere Flytekai Diverse Leider Belysning kai Ispropell Bom Venteskur Uforutsett Sum eks. mva Budsjettsum entreprisekostnader eks. mva

22 22 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 3.13 Funksjonskrav FUNKSJOSNSKRAV BESKRIVELSE Høyde kaifront Høyden på kaifronten må være tilstrekkelig for å imøtekomme operasjonsområdet til gangveien til fartøyet. En basishøyde, fribord, på bryggen mellom 1.7m og 1.9m anses som fleksibelt for denne type fartøy. Bredde kaifront Bredden av kaien må tilfredsstille fendringen på fartøyet. En bredde på 12 meter eller mer anses som fleksibelt. Det anbefales sidestøtte hvis fartøyet skal ligge til kaien mer en ca. 10 minutter. Dekke, overflate Sklisikker overflate på landgang og pontong. Fendring Kaifronten må ha god fendring, frontpanel og hjørnefender med tilstrekkelig energiabsorpsjon. Den faktiske fendringen må tilpasses det spesifikke fartøyet som skal benytte kaien. Normalt kan det forventes at fartøyet treffer kaifronten med en lavere hastighet i størrelsesorden 0,5-1.0 knop. Under ugunstige forhold kan hastigheten komme opp mot 2 knop. Dykdalber må fendres med egnede fendre med sliteflate av lavfriksjonsmateriale som sikres mot horisontal forskyning. Universell tilgjengelighet Ref. Håndbok 278, universell utforming av veger og gater, Statens vegvesen Landgang må, innenfor normalt operasjonsområde HAT og LAT, ha maks. stigning 1:20. Stabilitet Stabiliteten på flytebryggen må være tilstrekkelig. Det må tas hensyn til skjev nyttelast, skjevlast fra landgang, bølger, sammenstøt fra fartøy. Det kan forventes at flytebryggen fylles med personer ansamlet på halve bryggen. I tilfeller med f.eks. skjev nyttelast, bølger, etc. skal ikke bryggen krenge «urovekkende». Vedlikehold Vedlikeholdsfri med en levetid på 30 år. Inspeksjon av hele systemet vil være nødvendig. Inspeksjonsprosedyre må spesifiseres av leverandør. Dypgang ved bryggen Dybde ved kaien 3 meter relatert sjøkartnull anses som tilstrekkelig for de aktuelle fartøystypene. Fortøyning av fartøy Tilstrekkelig fortøyningsanordning for ferge og eventuelle andre fartøy spesifiseres på flytebrygge og dykdalber. Forankring Bryggen må forankres for gitt levetid under de gitte vær-og operasjonsforhold. Bryggen bør forutsettes å være fastholdt mot horisontal bevegelse. Aktuelle vannstandsvariasjoner må kunne

23 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 23 (24) opptas i forbindelsen mellom forankring og pontong. Is og snø Bryggen må dimensjoneres for drivende sjø-is relevant for det aktuelle området. Fastfrysing i isen kan under de fleste omstendigheter bekjempes med bobleanlegg eller «is-propeller». Landgang Bredde min. 2,0 m. Installasjon av to stk. parallelle landganger må vurderes pga. meget kort liggetid ved anløp. Overgang landgang/brygge må landgangen utformes slik at den ikke kommer i konflikt med tilliggende konstruksjon ved ekstreme vannstandssituasjoner. Landgang må, innenfor normalt operasjonsområde HAT og LAT, ha maks. stigning 1:20. Slitestål på dekke for å ivareta glidelager. Belysning, strøm Flytebryggen belyses for å markere bryggekant under tilleggingsmanøveren. Belysningen må utføres slik at bledning ikke forkommer. Navigasjonslys ( tåke) monteres. Muligheter for ladestrøm etter nærmere spesifikasjon må forefinnes. Kabeloverføringer mellom landgang og ponong må være fleksible Referanser /1/ Definisjon hurtigbåt, /2/ Definisjon av hurtigbåt, IMO HSC 2000 (2008), hurtigbåtkoden. /3/ Brødrene Aa AS, /4/ Meteorologisk institutt, vær- og klimadata, eklima, /5/ JONSWAP formulation taken from the US Army Coastal Engineering Research Centre, Shore Protection Manual, (1984).

24 24 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU VEDLEGG Luftfoto Situasjonskart, plan Illustrasjonsplan ortofoto Situasjonsplan m/dybder Mulig reguleringsplan Plan pontong og landgang Snitt, profiler Plan dybdemålinger

25

26 FORKLARINGER Alternativ 1 Alternativ 2 Akershus kollektivterminaler Akershus kollektivterminaler Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Revisjon Status B Anmerkninger Grunneier: Fornebu utvikling Kotereferanser NN 2000, Referansenivå: MW år 2000 p:\ ruter, hurtigbåtkai fornebu\7-prod\b - bygg\teg\ ruter, hurtigbåtkai fornebu.dwg Endelig tegning for forprosjekt PRH GT GT Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Prosjektfase Forprosjekt Norge AS - Region Øst Ferjestedsv. 2 - Pb FREDRIKSTAD - Tel Fax # Ruter AS Hurtigbåtkai Fornebu Situasjonsplan m/ forslag til anløp Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GT Utarbeidet av CBJ Målestokk 1:500 (A1) Revisjon B Status A1

27 FORKLARINGER Alternativ 1 Alternativ 2 Akershus kollektivterminaler Akershus kollektivterminaler Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Revisjon Status B Anmerkninger Grunneier: Fornebu utvikling Kotereferanser NN 2000, Referansenivå: MW år 2000 p:\ ruter, hurtigbåtkai fornebu\7-prod\b - bygg\teg\ ruter, hurtigbåtkai fornebu.dwg Endelig tegning for forprosjekt PRH GT GT Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Prosjektfase Forprosjekt Norge AS - Region Øst Ferjestedsv. 2 - Pb FREDRIKSTAD - Tel Fax # Ruter AS Hurtigbåtkai Fornebu Situasjonsplan m/ forslag til anløp -Med Ortofoto Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GT Utarbeidet av CBJ Målestokk 1:500 (A1) Revisjon B Status A1

28 FORKLARINGER Alternativ 1 Alternativ 2 Akershus kollektivterminaler Akershus kollektivterminaler Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Revisjon Status B Anmerkninger Grunneier: Fornebu utvikling Kotereferanser NN 2000, Referansenivå: MW år 2000 p:\ ruter, hurtigbåtkai fornebu\7-prod\b - bygg\teg\ ruter, hurtigbåtkai fornebu.dwg Endelig tegning for forprosjekt PRH GT GT Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Prosjektfase Forprosjekt Norge AS - Region Øst Ferjestedsv. 2 - Pb FREDRIKSTAD - Tel Fax # Ruter AS Hurtigbåtkai Fornebu Situasjonsplan m/forslag til anløp - Med Dybdekart Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GT Utarbeidet av CBJ Målestokk 1:500 (A1) Revisjon B Status A1

29 FORKLARINGER Alternativ 1 Alternativ 2 Akershus kollektivterminaler Kompleks Bygg Akershus kollektivterminaler - Etasje Fag System Type Løpenummer Revisjon Status - B Anmerkninger Grunneier: Fornebu utvikling Kotereferanser NN 2000, Referansenivå: MW år Endelig tegning for forprosjekt PRH GT GT Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Revisjon Revisjonstekst p:\ ruter, hurtigbåtkai fornebu\7-prod\b - bygg\teg\ ruter, hurtigbåtkai fornebu.dwg Prosjektfase Forprosjekt Norge AS - Region Øst Ferjestedsv. 2 - Pb FREDRIKSTAD - Tel Fax # Ruter AS Hurtigbåtkai Fornebu Oppdragsnummer Situasjonsplan m/forslag til anløp m/ forslag til ny reg.plan Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Dokumentansvarlig GT Utarbeidet av CBJ Målestokk 1:500 (A1) Løpenummer Revisjon B Status A1

FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE

FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE VEDLEGG E.1 Dato 11. april 2014 850013 FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE KRAV - OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR TOTALENTREPRISE INNHOLD 2 (10) GENERELT OM PROSJEKTET... 3 Innledning 3 Lokalisering 3 Naturgitte forhold...

Detaljer

Drift av båtforbindelse Aker Brygge - Fornebu. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01

Drift av båtforbindelse Aker Brygge - Fornebu. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01 Drift av båtforbindelse Aker Brygge - Fornebu Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Versjon 1.01 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 2 2. Vedlikehold... 2 3. Opplagsplass for fartøy... 2 4. Beskrivelse av anleggene...

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-11-29 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset Original : 2013-08-30 Revisjon 1: 2013-11-29 lagt til kommentarer til mulig justering av ny kai INNLEDNING Rissa

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO Tiller Notat nr.: 3 Tel: Fax: Oppdragsnr. Til: Rissa Kommune Fra: Arne E. Lothe Dato: 2013-08 - 30 Havneforhold i Hasselvika/Hysneset INNLEDNING Rissa Kommune ønsker å endre anløpsstedet for hurtigbåten i Hasselvika/Hysneset slik at overføring

Detaljer

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO

KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO FORPRO53EKT MOLO 2 (11) KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO AS Oppdragsnr.: 1350002796 Oppdragsnavn: KONGSFJORDBRUKET AS - MOLO Dokument nr.: 002 Filnavn: 1350002796_Kongsfjordbruket AS - Forprosjekt molo_ver2.docx

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand. Morten Søvde REGION MIDT KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Linnesstranda Nor Bolig AS G-not-001 Nor Bolig AS v/ Christer Dramstad Aas Fra Kopi Morten Tveit Helge Martens, Rambøll GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN

Detaljer

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn.

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn. Vedlegg 1 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Overordnete vurderinger knyttet til lokalisering og utforming I prosessen frem mot varsling av planendringsforslaget, og i arbeidet med

Detaljer

Vedlegg A Bilag 2 LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSE NR

Vedlegg A Bilag 2 LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSE NR Vedlegg A Bilag 2 LEVERANSEBESKRIVELSE ANSKAFFELSE NR 201502406 0 Generelle bestemmelser 0.1 Om anskaffelsen Anskaffelsen gjelder kjøp av flytekaier. Flytekaiene skal leveres ferdig montert for leverandørens

Detaljer

Vedlegg til anbud Skisserte kailøsninger med kommentarer

Vedlegg til anbud Skisserte kailøsninger med kommentarer Vedlegg til anbud Skisserte kailøsninger med kommentarer Innholdsfortegnelse: Side 2. Side 3. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side 10. Side 11. Side 12. Side 13. Side 14. Innholdsfortegnelse.

Detaljer

Ny hurtigbåtkai Lensvika

Ny hurtigbåtkai Lensvika Agdenes kommune Ny hurtigbåtkai Lensvika Totalentreprise Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner 2014-05-06 Oppdragsnr.: 5135787 Innhold 1 Rigg og drift 3 1.1 Ytre forhold 3 1.2 Riggforhold 3 1.3 Brakkerigg

Detaljer

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI

NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI Oppdragsgiver Gamvik kommune Rapporttype Kostnadsberegning Dato 2017-03-20 NORMANNSET HAVN KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT INDUSTRI KOSTNADSBEREGNING - ETABLERING AV HAVN FOR HAVBASERT

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand

PROSJEKTLEDER. Kjetil Arne Vaskinn OPPRETTET AV. Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand KUNDE / PROSJEKT Statens Vegvesen, Region midt PROSJEKTLEDER Kjetil Arne Vaskinn PROSJEKTNUMMER 26838001 OPPRETTET AV Kjetil Arne Vaskinn og Wolf Marchand DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN TIL: STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Ny hurtigbåtkai Hysnes

Ny hurtigbåtkai Hysnes Rissa kommune Ny hurtigbåtkai Hysnes Totalentreprise Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner 2014-05-06 Oppdragsnr.: 5124929 Innhold 1 Rigg og drift 3 1.1 Ytre forhold 3 1.2 Riggforhold 3 1.3 Brakkerigg 3 1.4

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene

Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene 1 Statens kartverk Sjø Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene er gitt i norsk normaltid. Ettertrykkstillatelse må innhentes

Detaljer

Fortykker 2. Utjevningskum. Fortykker 1

Fortykker 2. Utjevningskum. Fortykker 1 Fasade ord Prosess P. VP 03 55 x 34 P01.39B 6 100 8 600 10 300 P. VP 03 YV-P-03 P-J P-J P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 55 x 34 P01.39A P01.40 P01.39B P01.38 9 000 YV-P-03 IV-P-05 YV-P-04 9 000 IV-P-07

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Halsanvegen7, Verdal.

Halsanvegen7, Verdal. RA PORT Halsanvegen7, Verdal. OPPDRAGSGIVER CoopInn-Trøndelag EMNE DATO/ REVISJON : 03. oktober 2014/ 00 DOKUMENTKODE : 415886-RIG-RAP-001 Dennerapportener utarbeidetav Multiconsulti egenregieller på oppdrag

Detaljer

Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune. Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017

Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune. Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017 Hensyn til havnivåstigning i arealplanleggingen i Larvik kommune Fagdag på Bølgen - 1. juni 2017 06.06.2017 1 Reguleringsplan Fritzøe Brygge, 30.08.2000 06.06.2017 2 Fritzøe Brygge 06.06.2017 3 06.06.2017

Detaljer

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Servicehefte med garantibevis Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Garantibevis for Ørsta Marina Systems AS Anbefalte bruksområder Stålbrygger/utstyr Betongbrygger Utstedt: Ordrenr./Tilbudsnr.

Detaljer

ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN. Småbåthavn

ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN. Småbåthavn ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN Småbåthavn Masteroppgave i arkitektur NTNU Vår 2014 av Fredrikke Thuestad 2 INNHOLD Vannstandsnivå s. 5 Kart som viser hvor snitt er tatt s. 7 Snitt

Detaljer

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm

Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Til: Fra: Jan Olav Åsarmoen Møller Onno Musch Dato 2016-05-09 Stormflo- og bølgeanalyse, Flåm Reguleringsplan for Flåm krever vurdering av stormflo, havnivåstigning og oppskyllingshøyde av bølgene. I dette

Detaljer

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:...

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:... Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU og planprogram Harstad skipsindustri Del: KU - Havnivåstigning Dato: 2013-07-02 Skrevet av: Lars Andre Uttakleiv (kartmodell av Kristen Fjeldstad)

Detaljer

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing.

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing. Rosanalyse for Reguleringsplan nor Gnr. 15, Bnr. 150,158 og 4 Eivindvik, Gangstøklubben. Gulen kommune Ein risiko og sårbarhetsanalyse skal innehalde ein vurdering av reell naturrisiko og virksomhetsrisiko.

Detaljer

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold

1 Innledning. 2 Grunnlag. 3 Grunnforhold 1 Innledning Arkiplan/Asplan Viak utarbeider regulering av området ved Trondheim sentralstasjon hvor det planlegges ny bussterminal, nye boliger og nye kontorlokaler. Multiconsult ASA er engasjert av Arkiplan

Detaljer

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN

PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN ArkivsakID.: 16/1873 Arkivkode: Formannskapet PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV LARVIK GJESTEHAVN. OFFENTLIG ETTERSYN RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Planprogram for detaljregulering av Larvik gjestehavn

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Arne E. Lothe OPPDRAGSGIVER(E) Kystverket. Eivind Johnsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Kyst- og havneteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA RØSTNESVÅGEN,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439 Til: Narvik Havn KF Fra: Arne E Lothe Dato: 2015-11-04 Maritime forhold ved Framnes, Narvik 1 BAKGRUNN Narvik Kommune og Narvik Havn utreder et mulig nytt havneområde ved Narvik Lufthavn, Framnes, se Figur

Detaljer

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ

VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokumenttype Vindanalyse Dato Juni 2016 VINDSIMULERINGER LØVOLDSGÅRDEN, BODØ VINDSIMULERINGER BODØ Revisjon 001 Dato 2016/06/23 Utført av Ingvild Fladvad Størdal Kontrollert

Detaljer

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE Rev. Nr: 1 Dato: 15.11 2006 Emne: Vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen I Bergen kommune. Forfattere: Dag Kvamme Magnar Reistad Oppdragsgiver:

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER.

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. Innhold 1. NYTTIGE TLF.NR OG E MAIL ADRESSER:... 2 2. FORMÅL... 3 3. DEFINISJONER... 3 4. KART OVER RISAVIKA... 4 5. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING inkl. ISPS...

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos havnestyre. Sakliste. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Namsos havnestyre. Sakliste. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsos havnestyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Figur 1: Oversiktskart (nedbørfelt og regulerings område)

Figur 1: Oversiktskart (nedbørfelt og regulerings område) Etter utbygging, vil noen områder endres fra ubebygd (skog, mark) til bebygd (hus, veier, osv.). Dette kan føre til økt avrenning av overflatevann pga. mindre infiltrasjon. Det er beregnet flomverdier

Detaljer

Rapport på hurtigbåter og universell utforming

Rapport på hurtigbåter og universell utforming Rapport på hurtigbåter og universell utforming FJORDKATT, FJORDFART og FJORDDROTT Bygget 2006/2007 av Brødrene Aa A/S, levert Stavangerske 1. halvår 2007. Fartøyenes hoveddata Lengde over alt LOA 27,0

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST-2 Arkivsaksnr.: 17/446 Kystplan - Helgeland - (13/748) - Saksfremlegg i tilknytning til 2. gangs utlegg av planen til høring og

Detaljer

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem

SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Vedlegg 4: Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip Fortøyingssystem Side 1 av 6 Generell informasjon: SeaWalk og Cruiseskip fortøyningssystem Dispensasjonssøknad Almerket, Odda Prosjekt : Lokalisering

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8

Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Søknad om dispensasjon fra Lov om planlegging og byggesaksbehandling 1-8 Bakgrunn: Lindset ligger ved Brattjerfjorden like ved sjøen i Osen kommune. Hytteområdet Lindset har innregulert i alt 32 hyttetomter.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Strøm og Bølger, Sistranda

Strøm og Bølger, Sistranda Til: Fra: Onno Musch Dato 2017-02-28 Strøm og Bølger, Sistranda Massene som skal mudres fra området innenfor moloene, er planlagt deponert i et deponi område like utenfor moloåpningen, som vist i Figur

Detaljer

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Planbeskrivelse 488-3 TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Arkivsak: 15/2772 Arkivkode: PLANR 488-3 Sakstittel: PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 17/446 Kystplan - Helgeland - (13/748) Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST-2 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/17 Formannskap 28.02.2017 77/17 Formannskap

Detaljer

Prosjektutviklingsmodell - Teknologi

Prosjektutviklingsmodell - Teknologi E39 Sulafjorden - E39 Halsafjorden Prosjektutviklingsmodell - Teknologi A. Mulighetsstudier B. Konseptstudier C. Forprosjekt Jørn Arve Hasselø Prosjektleder Kjennetegn for de resterende ekstreme fjordkryssingene

Detaljer

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport

SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA. Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport SWAN 3 G BØLGEBERE GNING FOR LOKALITET BREIVIKA Vindgenererte bølger, havdøn ninger, diffraksjon og refraksjon Vedlegg til lokalitetsrapport For Kvarøy Fiskeoppdrett AS Utarbeidet av: Asle R. Seljeseth

Detaljer

HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING

HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING Oppdragsgiver Aurskog Høland kommune v/ Dag Hovdhaugen Rapporttype Notat 2012-09-05 HEMNES FLISFYRINGSANLEGG UNDERLAG FOR DIMENSJONERING UNDERLAG FOR DIMENSJONERING 3 (10) UNDERLAG FOR DIMENSJONERING

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for plan og miljø /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for plan og miljø /10 Side 1 av 7 Tjøme kommune JournalpostID: 10/4839 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Sandøsund småbåthavn - utvidelse - forslag til reguleringsplan Utvalg

Detaljer

Teknisk notat Risikoanalytisk uttalelse om alternativer for nytt fergeleie på DATO

Teknisk notat Risikoanalytisk uttalelse om alternativer for nytt fergeleie på DATO TITTEL Teknisk notat Risikoanalytisk uttalelse om alternativer for nytt fergeleie på DATO 18.02.2017 Brekstad EMNE 3.-partsuttalelse om fergeleie på Brekstad, fra et risikoperspektiv PROSJEKT ST-12454-2

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt:

TYSVÆR KOMMUNE. Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: Vedtatt: TYSVÆR KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Idrettsanlegg på Troppene PlanID: 2016 12 Vedtatt: 1 Avgrensing og formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for idrettsanlegg for Falkeid IL

Detaljer

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr

Drift av hurtigbåtruter i Møre og Romsdal Spørsmål og svar nr Nr Dato Spm Svar 1 19.05.2015 Med referanse til Del 3 krav til fartøy punkt 1.5 Miljø. Vi vil gjøre oppdragsgiver oppmerksom på at det per dags dato ikke finnes fremdrifts motorer eller systemer for rensing

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal.

Figur 1. Planendringsforslaget med gjeldende regulering av omkringliggende areal. Vedlegg 5 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkning på friluftsliv og nærmiljø. Ved vurdering av planendringsforslagets virkning på friluftsliv og nærmiljø inkluderes her også vurderinger

Detaljer

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6

Notat01_Tres.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER Arne E. Lothe 6 NOTAT SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 61 88 Telefaks: 73 59 23 76 GJELDER Bølgeforhold ved ny vegfylling/bru over Tresfjorden

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01

Rapport. Trosavik Invest AS. OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga. EMNE Havnivå. DOKUMENTKODE RIM-RAP-01_rev01 Rapport Trosavik Invest AS OPPDRAG Endringer på havnivå - Trosaviga EMNE DOKUMENTKODE 216908-RIM-RAP-01_rev01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Sikring mot stormflo og bølger ved Hanekammen, Henningsvær

Sikring mot stormflo og bølger ved Hanekammen, Henningsvær Til: Fra: Arne E Lothe Dato: 2012-05-22 Sikring mot stormflo og bølger ved Hanekammen, Henningsvær INNLEDNING I forbindelse med gjenoppbygging etter en stormskade på bygninger ved Hanekammen, Henningsvær,

Detaljer

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 200908257 : O: : L12-96 : Øyvind Bjørke : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling,

Detaljer

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6 NOTAT GJELDER UTBYGGING VED ÅMØY NÆRINGSPARK SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret:

Detaljer

Figur 1. Forslaget til planendring med bryggeløsning inntegnet. UTM-koordinater i kart angir ruter på 20x20m.

Figur 1. Forslaget til planendring med bryggeløsning inntegnet. UTM-koordinater i kart angir ruter på 20x20m. Vedlegg 2 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Virkninger på kulturminner og kulturmiljø Her vurderes virkninger av planendringsforslaget i Figur 1 på kulturminner og kulturmiljø i influensområdet.

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

Nr. 14/2017 ISSN X METEOROLOGI Bergen, MET info. Ekstremværrapport. Hendelse: Vidar 12. januar 2017

Nr. 14/2017 ISSN X METEOROLOGI Bergen, MET info. Ekstremværrapport. Hendelse: Vidar 12. januar 2017 MET info Nr. 14/2017 ISSN 1894-759X METEOROLOGI, 20.01.2017 Ekstremværrapport Hendelse: Vidar 12. januar 2017 Foto: Wenche Orrebakken, Klar tale.no Foto: Haugesundsavis Sammendrag Under ekstremværet Vidar,

Detaljer

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1620201701 REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Reguleringsplanforslag Planbestemmelser 2017-03-13 Oppdragsnr.: 5152047 3 2017-03-13 Til kommunal behandling. 2

Detaljer

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Berg Eiendom as v/arild Berg berg@magneten.no Fra: Norconsult v/ Erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-09-25 Reguleringsplan Lensmannsgården, Levanger 1 ORIENTERING Det er satt i

Detaljer

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya

Notat. Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE Notat Bodø Havn nytt havneområde på Lille Hjartøya SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73592376

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene.

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. RAPPORT LOKAL LUFTKVALITET I DRAMMEN Mai 2017 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Det ble ikke målt overskridelse av grenseverdien(50 µg/m

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse. Drift av øytrafikken i Oslo. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01

Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse. Drift av øytrafikken i Oslo. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01 Drift av øytrafikken i Oslo Havnebasseng Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Versjon 1.01 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 2 2. Vedlikehold... 2 3. Opplagsplass for båtene... 32 4. Ny terminal... 3 5. Beskrivelse

Detaljer

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421 Nye Narvik havn Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik 2015-03-17 2015-03-17 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa J02 2013-02-18 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa A01 2013-02-14

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Polyform modular fendering

Polyform modular fendering DEFINERE FOKUS Polyforms utgangspunkt Polyform AS (Tidligere Provinor AS) er en av verdens ledende produsenter av oppdrifts og fendringsprodukter. Produktene er godt etablert i markedet. Dette er enten

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER Brygger Årlig investeres det store beløp i båthavner, kaianlegg og flytebrygger av privatpersoner, båtforeninger/velforeninger/grendalag

Detaljer

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 08.10.2015 70964/2015 2014/6568 L13 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter

Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter Til: Fra: Regionale myndigheter, naboer og interessenter Paul Myklestad Sted, dato Trondheim, 2016-11-11 Kopi til: Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter Beskrivelse av tiltak 1.1 Hensikt

Detaljer

1. SAMMENDRAG 3. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 2. OM OPPDRAGET. 1.1 Sammendrag. 2.2 Oppdrag for Ose Ingeniørkontor AS. 2.3 Formål med forprosjektet

1. SAMMENDRAG 3. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 2. OM OPPDRAGET. 1.1 Sammendrag. 2.2 Oppdrag for Ose Ingeniørkontor AS. 2.3 Formål med forprosjektet 1. SAMMENDRAG 1.1 Sammendrag Ørstaterminalen er i dag brukt som godsterminal for industri og annen næringsvirksomhet i Ørsta / Volda med omegn. Det er også anløp av cruiseskip. Det er i Norge en politisk

Detaljer

Gjennomgang av områder foreslått til framtidige småbåthavner i kommuneplanes arealdel.

Gjennomgang av områder foreslått til framtidige småbåthavner i kommuneplanes arealdel. 1 Hvaler kommune Gjennomgang av områder foreslått til framtidige småbåthavner i kommuneplanes arealdel. Vesterøy og Papper. Følgende steder er er omtalt her: 1. Papperhavn 2. Langero 3. Hestehella 4. Området

Detaljer

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE.

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. KYSTVERKET Nordland sjøtrafikkavdeling Kåringen Næringsselskap AS 16. mai 2014 NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. Innledning Kåringen

Detaljer

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken

Klimavurderinger Reguleringsplan Krokbakken Eiendomsgruppen AS Postboks 177 9261 Tromsø Wind, Snow and Building Technology AS Postboks 737 859 Narvik telefon: (+47) 76 96 62 57 mobil: (+47) 92 46 34 3 faks.: (+47) 76 96 68 15 e.mail: pas@hin.no

Detaljer

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål:

1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar med plan- og bygningslovens 12-5 til følgende formål: Detaljregulering for Nordre Kalsnes Plan nr. 201108 Dato: 29.03.17, justert av Søgne kommune 03.04.17 Vedtatt: 1. Generelle bestemmelser 1.1. Reguleringsformål (pbl 12-5) Planområdet reguleres i samsvar

Detaljer