RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU"

Transkript

1 Oppdragsgiver Ruter AS Rapporttype Forprosjekt Dato RUTER# FORPROSJEKT HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU

2 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU FORPROSJEKT 2 (24) RUTER # HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Ruter. Hurtigbåtbrygge Fornebu - forprosjekt Dokument nr.: Filnavn: Rapport Revisjon Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse Gunnar Tørnqvist Magnus Tvete Christoffer B. Jensen Installit Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Ferjestedsveien 2 Postbok 383 NO-1601 FREDRIKSTAD T

3 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU 3 (24) INNHOLD 1. INNLEDNING Beskrivelse av oppdraget Lokalisering Grunneiere, planstatus Naturgitte forhold Hovedelementer Fartøystyper KONKLUSJON Sammendrag Anbefalt løsning Regularitet Kostnader / økonomi HOVEDRAPPORT Innledning Overordnede planer Designfartøy Vannstandsnivåer, referansenivå Universell tilgjengelighet Lokalisering Dybdeforhold Vind-og bølgeforhold Regularitet Installasjoner på landsiden, sikkerhet Fremdrift Kostnader Funksjonskrav Referanser VEDLEGG Ramboll

4 4 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 1. INNLEDNING 1.1 Beskrivelse av oppdraget Det er stor utvikling på Fornebu med etablering av bedrifter og nye boliger. Dagens kollektivtrafikk skjer med buss. Til tider er det avviklingsproblemer med fulle busser og forsinkelser. Det er planlagt T-bane til Fornebu innen I påvente av en Fornebubane er det et politisk ønske om å etablere et hurtigbåtsamband mellom Aker brygge og Fornebu. Det er i dag ingen brygge på Fornebulandet som tilfredsstiller kravene for anløp av hurtigbåt. Det er derfor nødvendig å etablere et midlertidig anløp for å igangsette båtsambandet raskt. 1.2 Lokalisering Aktuell lokalisering er Rolfsbukta mot Lysakerfjorden. Nærmere bestemt i området ved den gamle Sjøflyhavna på Sagflisodden. 1.3 Grunneiere, planstatus Grunneiere i området er IT-Fornebu og Fornebu Utvikling. Bærum kommune har startet planprosess for ny reguleringsplan i området. 1.4 Naturgitte forhold Naturgitte forhold som må hensyntas: Vannstandsvariasjoner Vind Bølger Is 1.5 Hovedelementer Dette forprosjektet tar for seg følgende hovedelementer: Flytekai/brygge Forankringssystem Landgang Dykdalber (Fendring/fortøyningssystem) Venteskur/lehus 1.6 Fartøystyper Bryggeanlegget skal kunne benyttes av ulike typer hurtigbåter med kapasitet på inntil 250 passasjerer. Mest aktuelle type hurtigbåter for fergeruter i Oslofjorden antas å være enskrogsfartøy eller flerskrogsfartøy. Hurtigbåter defineres som fartøy med lettbygget skrog og som skal ha passasjer- eller lasteskipssertifikat og oppnår en hastighet på over 20 knop. Ref. /1/ Det finnes i dag en rekke hurtigbåter langs Norges kyst. Per i dag opereres flere flerskrogsfartøyer (katamaraner) i Oslofjorden. Fra Sjøfartsdirektoratet har vi fått tilgang til liste over registrerte hurtigbåter i aktuell størrelse, se vedlegg.

5 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 5 (24) 2. KONKLUSJON 2.1 Sammendrag Bryggeanlegget anbefales lokalisert til området ved Sjøflyhavna Kro på Sagflisodden som i forslag til reguleringsplan er avsatt til gjestebrygge samt kaiplass for utrykningsfartøyer og rutebåtanløp. Denne plasseringen gir minst konflikter med lystbåttrafikken. 2.2 Anbefalt løsning Flytende kai 12 x 12 m i betong med ståldekk, fribordhøyde 1,80 m, forankring til tre stk. stålpeler med rullelager samt to stk. dykdalber som fendring mot landsiden. Tillegging i retning fra øst mot vest med muligheter for tillegging også mot nord. Landgang med lengde 12 m, bredde 2,0 m, med maks stigning 1/20 innenfor normal brukssituasjon, festes på landsiden til fundament med ok +2,0 (ref. nivå MW år 2000). Pga. kort anløpstid (3 min.) anbefales 2 stk. parallelle landganger for rask passasjeravvikling. 2.3 Regularitet Basert på tilgjengelige vinddata vil avbrudd pga. sterk vind og bølger i løpet av et år være maksimalt 8-9 dager. Dette betyr at man kan forvente en regularitet på 97%. Problemer pga. is er da ikke hensyntatt. 2.4 Kostnader / økonomi Etablering av flytebrygge, landgang og dykdalber, samt venteskur og bom er grovt beregnet til en entreprisekostnad på eks. mva.. l

6 6 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 3. HOVEDRAPPORT 3.1 Innledning Det er stor utvikling på Fornebu med etablering av bedrifter og nye boliger. Dagens kollektivtrafikk skjer med buss. Til tider er det avviklingsproblemer med fulle busser og forsinkelser. Det er planlagt T-bane til Fornebu innen I påvente av en Fornebubane er det et politisk ønske om å etablere et hurtigbåtsamband mellom Aker brygge og Fornebu. Det er i dag ingen brygge på Fornebulandet som tilfredsstiller kravene for anløp av hurtigbåt og det er derfor nødvendig å etablere et midlertidig anløp for å igangsette båtsambandet raskt. Ulike løsninger med blant annet miljøvennlige ferger basert på el-drift eller gass har vært foreslått satt inn på denne ruten. Per i dag er det ikke tilgjengelig fartøyer med slikt fremdriftsmaskineri i aktuell størrelse. Det er derfor i dette forprosjektet tatt utgangspunkt i tilgjengelig tonnasje i markedet basert på katamaranskrog. Denne fartøystypen vil pga. bredden kreve større plass enn et konvensjonelt enskrogsfartøy og er således valgt som designfartøy. 3.2 Overordnede planer Bærum kommune har utarbeidet forslag til Reguleringsplan for Fornebu -Rolfsbukta nord med mer. Foreliggende planforslag er basert på samarbeid om grunneiers marinaforslag. Planforslaget omfatter landarealer langs sjøen som i kommunedelplan 2 for Fornebu (KDP2) er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) på strekningen f.o.m. Rolfstangen til Telenor, spissen og strandsonen på yttersiden av Rolfstangen som er regulert til friområder, og ubebygd østre del av Rolfstangen som er regulert til småhus, men avsatt som friområde i kommuneplanen (KP). Planforslaget regulerer også kystnære sjøområder. Hensikten med reguleringsplanen er å fastlegge arealbruk og rammer for utforming, bruk og vern av strandsonen, bevaringsverdige naturarealer og kulturminner samt de kystnære sjøområdene i planområdet. Strandsonen og de nærmeste sjøarealer skal være tilgjengelige som rekreasjonsområde for allmennheten, samtidig som det skal avklares rammer for bevertning, separate landanlegg for seilsport og brettseiling, kommersiell sjøflyvirksomhet, eventuell molo med marina, oljevernberedskap og gjestebrygge samt kaiplass for utrykningsfartøyer og rutebåtanløp, (område angitt som Kai, se utsnitt av planforslaget nedenfor) Dette kartet viser planforslaget slik det forelå i forrige runde. Det vil mest sannsynlig fremmes to separate planer; den ene vil være privat detaljregulering samt en offentlig detaljregulering. På flatene nord for Sjøflyhavna Kro legges det til rette for etablering av seilsportsenter for Vestfjorden- og Bærum seilforening. Planforslaget åpner nå for at Lysakerfjorden brettseilerklubb skal kunne ha lager, garderober og toaletter på Rolfstangen, men ikke egne parkeringsplasser. Planforslaget åpner for at kajakker kan lagres innenfor samme felt som seilbrettutstyret. Bruken av Sjøflyhavna Kro som bevertningssted forutsettes opprettholdt. På kaiområde utenfor kroa gis det mulighet for fortøyning av utrykningsfartøyer og anlegg for rutebåt og HC-seiling samt gjestebrygge for fritidsbåter. Det er avsatt eget areal for containere med lenser for oljevern som må være tilgjengelige med lastebil og fra båt. Kulturminnene Sjøflyhavna Kro, vaktbu nær kroa samt odden nord for kroa med bro og badehus, foreslås regulert til spesialområde bevaring. Se utsnitt av forslag til reguleringsplan nedenfor.

7 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 7 (24) Fig. 1. Utsnitt forslag til reguleringsplan for Fornebu - Rolfsbukta nord (kartet viser planforslaget slik det forelå i forrige runde i planprosessen) 3.3 Designfartøy Hurtigbåter defineres som fartøy med lettbygget skrog og som skal ha passasjer- eller lasteskipssertifikat og oppnår en hastighet på over 20 knop. Ref. /1/ Den Internasjonale Maritime Organisasjon (IMO) definerer hurtigbåt som fartøy med fart lik eller større enn V=3,7 x 0,1667, hvor = maksimum deplasement (m 3 ) og V = service hastighet ved maksimum deplasement i (m/s). Ref. /2/ Det finnes i dag en rekke hurtigbåter langs Norges kyst. Fra Sjøfartsdirektoratet har vi fått tilgang til liste over registrerte hurtigbåter i aktuell størrelse, se tabell nedenfor. For katamaraner ligger dimensjonene for bredde, lengde, dyptgående mellom 11,5 / 30 / 1,5 m For enskrogs fartøy ligger dypgangen på ca. 1,7 m Et fartøy som MS Baronen er registrert for 250 passasjerer og anses å representerer et normalfartøy i denne kategorien. Dette fartøyet velges som basis for utredningen. Dette er en katamaran bygget i karbonfiber og levert av Br. Aa i Teknisk informasjon om Baronen er angitt av Brødrene Aa AS, ref. /3/. Et slikt fartøy er i hovedsak designet og bygget som pendlerfartøy med gangvei i baugen. For operasjon til og fra kai har fartøyet en initial operasjonsbegrensning rundt 15m/s og signifikant bølgehøyde på 0,5 til 0,75 meter. Disse begrensningene er gitt som veiledende av Br.Aa og vil være avhengig av den faktiske forhold ved kaien med gitt vindretning, bølgeretning, svell, strøm, tilbakeslag fra land, etc. Fartøyet har ikke is-klasse.

8 8 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Fartøynavn Kj. signal IMO nr Fartøytype Status Register kontrahert fart BT Loa (m) bredde dypgang dybde antall passasjerer ADMIRALEN LFJJ I4: Katamaran: Aktiv NOR ,45 10,6 1,545 3, Passasjer BARONEN LAZO I4: Katamaran: Aktiv NOR ,5 10,8 1,008 2,8 250 Passasjer FJORDBRIS LFNF Under NOR ,7 10,8 3,6 240 bygging FLØYFJELL LNGB I4: Katamaran: Aktiv NOR ,83 10,5 1,455 3, Passasjer KISTEFJELL LNFX I4: Katamaran: Aktiv NOR ,83 10,5 1,455 3, Passasjer LADEJARL LLVI B1: Aktiv NOR ,2 10,4 1,596 4, Passasjerskip MØREJARL LLWD B1: Aktiv NOR ,2 10,4 1,657 4, Passasjerskip SOLLIFJELL LNFR I4: Katamaran: Passasjer Aktiv NOR ,83 10,5 1,455 3, Tabell over registrerte hurtigbåter passasjerer. Ref. Sjøfartsdirektoratet Fig. 2. Typisk katamaran hurtigbåt, bygget av Br.Aa AS i Bilde: Hoveddimensjoner: Lengde (LOA) m Lengde (Lpp) m Bredde (B) m Bredde senter/senter baug 7.30 m Dybde til hoveddekk 2.80 m Dypgang (fullastet) 1.00 m Passasjerer 250 Hovedmaskineri 2x1080 kw Hastighet 33 knop Skrogmateriale Karbonfibersandvich, vinylester Deplasement (maks) 108 tonn

9 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 9 (24) Fig. 3. Plan hoveddekk Fig. 4. Typisk katamaran hurtigbåt, forfra. Avstand senter/senter baug er 7,30 meter Fartøyene er normalt designet for av- og på-stigning i baugen. Landgangen kan opereres mot kaifronter med høyder fra 1.1 meter til 2.8 meter, se figur 5 nedenfor.

10 10 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Fig. 5. Operasjonsområde for landgang Fribordhøyde på flytende kai settes til 1,80 m.

11 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 11 (24) 3.4 Vannstandsnivåer, referansenivå Som høydegrunnlag (referansenivå) benyttes MW år 2000 (middelvann år 2000 = 0,0). I forhold til sjøkartnull ligger MW på +0,63, se tabellen nedenfor. Vannstand og nivå Sjøkart NGO MW Oslo havn (NN 1954) (År 2000) kotenivå eksisterende kai Høyeste observerte vannstand 2,61 1,8 1,98 20 årlig gjentaksintervall høyvann 2,35 1,54 1,72 10 årlig gjentaksintervall høyvann 2,22 1,41 1,59 5 årlig gjentaksintervall høyvann 2,07 1,26 1,44 1 årlig gjentaksintervall høyvann 1,79 0,98 1,16 HAT (Høyeste astronomiske tidevann) 1,02 0,21 0,39 MHWS (Middel spring høyvann) 0,84 0,03 0,21 NGO +/-0,00 (NN1954) 0,81 0 0,18 Middel høyvann 0,8-0,01 0,17 MHWN (Middel nipp høyvann) 0,76-0,05 0,13 Middelvann 0,66-0,15 0,03 MW år ,63-0,18 0 MLWN (Middel nipp lavvann) 0,56-0,25-0,07 MLW ( Middel lavvann) 0,52-0,29-0,11 MLWS (Midel spring lavvann) 0,48-0,33-0,15 LAT (Laveste astronomiske tidevann) 0,3-0,51-0,33 1 årlig gjentaksintervall lavvann 0,06-0,75-0,57 Sjøkart +/-0,00 0-0,81-0,63 5 årlig gjentaksintervall lavvann -0,14-0,95-0,77 10 årlig gjentaksintervall lavvann -0,24-1,05-0,87 20 årlig gjentaksintervall lavvann -0,33-1,14-0,96 Laveste observerte vannstand -0,47-1,28-1,1

12 12 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Vannstandsnivå Oslo 3.5 Universell tilgjengelighet I og med at det legges opp til en flytende konstruksjon vil valg av grenseverdier for vannstand i forhold til den landfaste forbindelsen være styrende for landgangens lengde. Maks. stigning på landgang settes til 1/20 innenfor normalt operasjonsområde. Som normalt operasjonsområde foreslås følgende øvre og nedre vannstandsnivåer valgt: Normalvannstand (Pos 1): MW 2000 (Middelvann år 2000) = 0,0 Øvre vannstand (Pos 2): HAT (Høyeste astronomiske vannstand) = +0,39 Nedre vannstand (Pos 3): LAT (Laveste astronomiske vannstand) = - 0,33 Se figurene på neste side. Landgangens lengde i horisontalplanet må da være min. 10,2 m i Pos 3. Total lengde foreslås satt til 12,0 m. Landgangens bredde foreslås satt til 2,0 m. Som grunnlag for universell utforming benyttes Håndbok 278, universell utforming av veger og gater, Statens vegvesen Ved ekstreme vannstandssituasjoner (gjentaksintervall > 20 år) vil stigningen på landgangen kunne bli inntil 1/6,5. Tilslutninger fra gangvei mot landgangsfundament må utformes i tråd med Håndbok 278. Det samme gjelder overgang mellom fundament og landgang samt landgang og pontong.

13 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 13 (24) Fig. 6. Normale operasjonsområder vannstand Pos 1: MW, Pos 2: HAT (høyeste), Pos 3: LAT (laveste)

14 14 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 3.6 Lokalisering Området ved Sjøflyhavna på Sagflisodden peker seg ut som det mest aktuelle stedet for lokalisering av et flytende brygge/kaianlegg for hurtigbåtanløp. Her mener vi det er to alternative plasseringer som peker seg ut. Begge alternativene har god tilknytning til gangvegsystemet og tilliggende parkeringsarealer på landsiden. Muligheter for sykkelparkering vil være mulig. Alternativ 1 er arealet i umiddelbar nærhet av Sjøflyhavna Kro. Ut i fra foreliggende reguleringsplanforslag fra Bærum kommune vurderes dette til samlet sett å være det beste alternativet. Området er i forslaget til reguleringsplan regulert til formål kai og er avsatt til gjestebrygge samt kaiplass for utrykningsfartøyer og rutebåtanløp. Denne plasseringen gir minst konflikter med lystbåttrafikken. Vår anbefaling er at et kaianlegg for hurtigbåtanløp bør anlegges i god avstand fra aktiviteter med småbåter/seilsport. I og med at det legges opp til aktiviteter med seiling og padling østover på Sagflisodden, vil det kunne oppstå konflikter mellom fritidsaktiviteter og nyttetrafikk. Alternativ 2 er ytterst på Sagflisodden ved eksisterende fundament for tidligere brygge. Dette alternativet vil kreve søknad om dispensasjon i forhold til foreliggende forslag til reguleringsplan. Manøvreringsmessig er dette et gunstig alternativ.

15 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 15 (24) Fig. 7. Lokalisering, alternativ 1 og 2

16 16 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Fig. 8. Lokalisering alternativ 1 og 2 - vanndybder For alternativ 1 foreslås anløpsretning øst-vest, parallelt med land. Det anordnes dykdalber med fendere som anlegg for fartøyet. Dette ut i fra at det er lang strøklengde i retning nordøst som vil kunne generere sjenerende bølger på tvers dersom anløpet kun kan skje i retning nor-syd. Det bør imidlertid også legges opp til muligheter for anløp i nord-syd-retning da dette er gunstig i forhold til dominerende vindretning som er fra syd.

17 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 17 (24) 3.7 Dybdeforhold Det er foretatt dybdemålinger i sjø med ekkolodd i området ved alternativ 1 og 2. Målingene er utført av firma Kystmiljø AS. Enkel sondering med stålstang indikerer at det er fjell eller store blokker under et mudderlag på inntil 30 cm mektighet. Profil for alternativ 1 er angitt i fig. 6. Vanndybden er her relatert til NN2000. Vanndybdene angitt på vedlagte plan er relatert til NN1954. For referanse til sjøkartnull må verdiene korrigeres med -63 cm. 3.8 Vind-og bølgeforhold Vindrosen nedenfor viser forekomst av vindretninger over året for Fornebu (st.nr ). Dominerende vindretninger er fra syd samt fra nord og nordøst. Fig. 9. Værdata er hentet fra Meteorologisk institutt, eklima, ref. /4/. Målingene er gjort på Fornebu i perioden Stnr Navn Hoh Breddegrad Lengdegrad Kommune Fylke Region FORNEBU 10 59, ,6158 Bærum Akershus ØSTLANDET I figuren nedenfor oppgis vindretning med retningen den kommer fra. Ved f.eks. 180 grader kommer vinden fra syd. «Høyeste vindhastighet» er basert på målinger med 10 minutters varighet, per døgn (FFX). «Middel av høyeste vindkast» er basert på målinger med 3 sekunders varighet, midlet gjennom døgnet (FGM).

18 18 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Dataene gitt under gjelder for observasjoner på Fornebu. Lokaler korreksjoner for Rolfsbukta er ikke hensyntatt. Dataene gir en indikasjon på vindretning og vindstyrke for aktuelt område. 10 % Fordeling vindretning kl. 12 UTC per dag DD12 Fornebu i perioden % Retning høyeste vinhastighet (10 min) 8 % Retning vindkast (3 sek) 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Vindretning [deg] Fig. 10. Prosentvis fordeling av vindretning for høyeste gjennomsnittsvind og vindkast. For dette området, er det høyest sannsynlighet for at vinden kommer fra syd % Fordeling høyeste vindhastighet (10 min) per døgn FFX Fornebu i perioden % 8.0 % 7.0 % 6.0 % 5.0 % 4.0 % 3.0 % 2.0 % 1.0 % 0.0 % < Vindhastighet [m/s] Fig. 11. Prosentvis målinger av 3 sek. vindkast. Maks. måling per dag

19 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 19 (24) Høyeste middel av høyeste vindkast, døgnverdi, (FGM) er 23,3 m/s. Til sammenlikning er kraftigste vindkast (FGX) målt til 31.9 m/s. Data for middel av høyeste vindkast og kraftigste vindkast er ikke tilgjengelig før Mer data for Fornebu er gitt i ref. /4/. 3.9 Regularitet Initial operasjonsbegrensning for tillegging kan settes til: Vind: 15 m/s Bølgehøyde: meter Ugunstigste vindretning for Rolfsbukta er fra nord-øst og øst. Det er imidlertid en relativt begrenset avstand hvor bølgene kan bygge seg opp. Avstand nord-øst til Bygdøy er omtrent 1.0 nautisk mil. Avstand til sydspissen av Bygdøy, rett øst, er omtrent 1.3 nautiske mil. Distansen øst-syd-øst mot Nakkholmen og Gressholmen er omtrent nautiske mil. For vind fra syd-øst vil Rolfsbukta være delvis skjermet av Rolfsflua som vil bryte bølgene som kommer fra syd-øst. Se kartutsnitt under. Retningen vinden kommer over sjøen vil være fra 20 til 130 grader, hvor 90 grader er fra øst. Fig. 10: sannsynligheten for at høyeste vindhastighet kommer fra sjøen (20 til 130 grader) og er 32,4 % og sannsynligheten for at gjennomsnittlig kastevind kommer fra sjøen (20 til 130 grader) er 29.3 %. Fig. 11: sannsynligheten for middel av høyeste vindkast per dag er 15 m/s eller større er 2.28 %, statistisk tilsvarende 8-9 dager per år. Sannsynligheten for gjennomsnittlig kastevind på 15 m/s og at den kommer fra sjøen (20 til 130 grader) er 0,74 %, statistisk tilsvarende 2-3 dager per år. Vindgenerert sjø kan estimeres med en JONSWAP formulering, ref. /5/, basert på vindstyrke, varighet og strøklengde. Høyeste sjøtilstand for en gitt vindstyrke vil enten være begrenset av varighet eller strøklengde. For dette området vil bølgene i hovedsak være begrenset av strøklengde, ikke varighet. Lokale forhold, påvirkning av holmer og skjær, dybder, strøm og svell etc. er ikke hensyntatt. Estimat av vindgenerert sjø er gitt i figur 13 for 10, 15 og 20 m/s vind. Basert på tilgjengelige vinddata vil maks. avbrudd pga. sterk vind og bølger i løpet av et år være maks. 8-9 dager. Dvs. en regularitet på 97%. Problemer med is er da ikke hensyntatt. For en vindstyrke på 15 m/s over en strøklengde på 3 nautiske mil estimeres signifikant bølgehøyde til Hs = 0.76 meter med en topp-periode på Tp = 2.94 sekunder. Ved vindstyrker under 15 m/s anses bølgeforholdene å være innenfor operasjonsområdet til fartøyet. Strøm, svell og lokale effekter ikke hensyntatt. Denne vurderingen av bølgeforholdene er kun en initial vurdering. Nærmere vurderinger av bølger, strøm og vind må legges til grunn for dimensjonering av anlegget, spesielt for ekstremverdier.

20 Bølgehøyde - Hs [m] 20 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT Fig. 12. Kartutsnitt Rolfsbukta. Kilde: Bøglehøyde Strøklengde [nm] 10 m/s 15 m/s 20 m/s Fig. 13. Vindgenerert sjø fult utviklet, JONSWAP formulering, ref. /5/.

21 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 21 (24) 3.10 Installasjoner på landsiden, sikkerhet Bom Ventende passasjerer skal ikke oppholde seg på flytebryggen når de venter på fergen. Det bør derfor installeres bom som sperre til landgang slik at ventende passasjerer hindres fra å oppholde seg på flytebryggen før fartøyet anløper. Bommen fjernstyres fra anløpende fartøy. Ved installasjon av to parallelle landganger monteres to separate bommer. Belysning, strøm Lystmast (LED) anordnes på pontongen både av hensyn til manøvrering av fartøyet mot flytebryggen i mørket samt for sikker ferdsel for gående. Armaturet må være blendingsfritt. Separat navigasjonslys ( overett -lamper) bør vurderes. Strømuttak til ispropellere anordnes på flytebryggen. Dersom det er aktuelt med lengere liggeperioder for fartøyet. Det legges ikke opp til lademuligheter. Pontong Komposittrist med innstøpt sand anbefales som sklisikker overflate. Det monteres rekkverk mot landgang og side av pontong uten anløp. Landgang Sklisikker overflate med strekkmetall aluminiumselementer. Bredde 2,0 m. To parallelle landganger anbefales av hensyn til rask passasjeravvikling når anløpstiden kun er forutsatt til 3 min.. Venteskur Det anlegges et standard venteskur (busskur) med le mot nord, øst og syd, dvs. med åpning mot vest. Belysning monteres i skuret Fremdrift Normal byggetid for et slikt anlegg antas å være ca. 4-6 mnd Kostnader 01 Rigg og drift Fundamenter land Landgang Dykdalber Fendere Flytekai Diverse Leider Belysning kai Ispropell Bom Venteskur Uforutsett Sum eks. mva Budsjettsum entreprisekostnader eks. mva

22 22 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 3.13 Funksjonskrav FUNKSJOSNSKRAV BESKRIVELSE Høyde kaifront Høyden på kaifronten må være tilstrekkelig for å imøtekomme operasjonsområdet til gangveien til fartøyet. En basishøyde, fribord, på bryggen mellom 1.7m og 1.9m anses som fleksibelt for denne type fartøy. Bredde kaifront Bredden av kaien må tilfredsstille fendringen på fartøyet. En bredde på 12 meter eller mer anses som fleksibelt. Det anbefales sidestøtte hvis fartøyet skal ligge til kaien mer en ca. 10 minutter. Dekke, overflate Sklisikker overflate på landgang og pontong. Fendring Kaifronten må ha god fendring, frontpanel og hjørnefender med tilstrekkelig energiabsorpsjon. Den faktiske fendringen må tilpasses det spesifikke fartøyet som skal benytte kaien. Normalt kan det forventes at fartøyet treffer kaifronten med en lavere hastighet i størrelsesorden 0,5-1.0 knop. Under ugunstige forhold kan hastigheten komme opp mot 2 knop. Dykdalber må fendres med egnede fendre med sliteflate av lavfriksjonsmateriale som sikres mot horisontal forskyning. Universell tilgjengelighet Ref. Håndbok 278, universell utforming av veger og gater, Statens vegvesen Landgang må, innenfor normalt operasjonsområde HAT og LAT, ha maks. stigning 1:20. Stabilitet Stabiliteten på flytebryggen må være tilstrekkelig. Det må tas hensyn til skjev nyttelast, skjevlast fra landgang, bølger, sammenstøt fra fartøy. Det kan forventes at flytebryggen fylles med personer ansamlet på halve bryggen. I tilfeller med f.eks. skjev nyttelast, bølger, etc. skal ikke bryggen krenge «urovekkende». Vedlikehold Vedlikeholdsfri med en levetid på 30 år. Inspeksjon av hele systemet vil være nødvendig. Inspeksjonsprosedyre må spesifiseres av leverandør. Dypgang ved bryggen Dybde ved kaien 3 meter relatert sjøkartnull anses som tilstrekkelig for de aktuelle fartøystypene. Fortøyning av fartøy Tilstrekkelig fortøyningsanordning for ferge og eventuelle andre fartøy spesifiseres på flytebrygge og dykdalber. Forankring Bryggen må forankres for gitt levetid under de gitte vær-og operasjonsforhold. Bryggen bør forutsettes å være fastholdt mot horisontal bevegelse. Aktuelle vannstandsvariasjoner må kunne

23 HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU - FORPROSJEKT 23 (24) opptas i forbindelsen mellom forankring og pontong. Is og snø Bryggen må dimensjoneres for drivende sjø-is relevant for det aktuelle området. Fastfrysing i isen kan under de fleste omstendigheter bekjempes med bobleanlegg eller «is-propeller». Landgang Bredde min. 2,0 m. Installasjon av to stk. parallelle landganger må vurderes pga. meget kort liggetid ved anløp. Overgang landgang/brygge må landgangen utformes slik at den ikke kommer i konflikt med tilliggende konstruksjon ved ekstreme vannstandssituasjoner. Landgang må, innenfor normalt operasjonsområde HAT og LAT, ha maks. stigning 1:20. Slitestål på dekke for å ivareta glidelager. Belysning, strøm Flytebryggen belyses for å markere bryggekant under tilleggingsmanøveren. Belysningen må utføres slik at bledning ikke forkommer. Navigasjonslys ( tåke) monteres. Muligheter for ladestrøm etter nærmere spesifikasjon må forefinnes. Kabeloverføringer mellom landgang og ponong må være fleksible Referanser /1/ Definisjon hurtigbåt, /2/ Definisjon av hurtigbåt, IMO HSC 2000 (2008), hurtigbåtkoden. /3/ Brødrene Aa AS, /4/ Meteorologisk institutt, vær- og klimadata, eklima, /5/ JONSWAP formulation taken from the US Army Coastal Engineering Research Centre, Shore Protection Manual, (1984).

24 24 (24) HURTIGBÅTBRYGGE FORNEBU VEDLEGG Luftfoto Situasjonskart, plan Illustrasjonsplan ortofoto Situasjonsplan m/dybder Mulig reguleringsplan Plan pontong og landgang Snitt, profiler Plan dybdemålinger

25

26 FORKLARINGER Alternativ 1 Alternativ 2 Akershus kollektivterminaler Akershus kollektivterminaler Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Revisjon Status B Anmerkninger Grunneier: Fornebu utvikling Kotereferanser NN 2000, Referansenivå: MW år 2000 p:\ ruter, hurtigbåtkai fornebu\7-prod\b - bygg\teg\ ruter, hurtigbåtkai fornebu.dwg Endelig tegning for forprosjekt PRH GT GT Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Prosjektfase Forprosjekt Norge AS - Region Øst Ferjestedsv. 2 - Pb FREDRIKSTAD - Tel Fax # Ruter AS Hurtigbåtkai Fornebu Situasjonsplan m/ forslag til anløp Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GT Utarbeidet av CBJ Målestokk 1:500 (A1) Revisjon B Status A1

27 FORKLARINGER Alternativ 1 Alternativ 2 Akershus kollektivterminaler Akershus kollektivterminaler Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Revisjon Status B Anmerkninger Grunneier: Fornebu utvikling Kotereferanser NN 2000, Referansenivå: MW år 2000 p:\ ruter, hurtigbåtkai fornebu\7-prod\b - bygg\teg\ ruter, hurtigbåtkai fornebu.dwg Endelig tegning for forprosjekt PRH GT GT Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Prosjektfase Forprosjekt Norge AS - Region Øst Ferjestedsv. 2 - Pb FREDRIKSTAD - Tel Fax # Ruter AS Hurtigbåtkai Fornebu Situasjonsplan m/ forslag til anløp -Med Ortofoto Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GT Utarbeidet av CBJ Målestokk 1:500 (A1) Revisjon B Status A1

28 FORKLARINGER Alternativ 1 Alternativ 2 Akershus kollektivterminaler Akershus kollektivterminaler Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Revisjon Status B Anmerkninger Grunneier: Fornebu utvikling Kotereferanser NN 2000, Referansenivå: MW år 2000 p:\ ruter, hurtigbåtkai fornebu\7-prod\b - bygg\teg\ ruter, hurtigbåtkai fornebu.dwg Endelig tegning for forprosjekt PRH GT GT Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Prosjektfase Forprosjekt Norge AS - Region Øst Ferjestedsv. 2 - Pb FREDRIKSTAD - Tel Fax # Ruter AS Hurtigbåtkai Fornebu Situasjonsplan m/forslag til anløp - Med Dybdekart Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Oppdragsnummer Dokumentansvarlig GT Utarbeidet av CBJ Målestokk 1:500 (A1) Revisjon B Status A1

29 FORKLARINGER Alternativ 1 Alternativ 2 Akershus kollektivterminaler Kompleks Bygg Akershus kollektivterminaler - Etasje Fag System Type Løpenummer Revisjon Status - B Anmerkninger Grunneier: Fornebu utvikling Kotereferanser NN 2000, Referansenivå: MW år Endelig tegning for forprosjekt PRH GT GT Dato Tegnet Kontrollert Godkjent Revisjon Revisjonstekst p:\ ruter, hurtigbåtkai fornebu\7-prod\b - bygg\teg\ ruter, hurtigbåtkai fornebu.dwg Prosjektfase Forprosjekt Norge AS - Region Øst Ferjestedsv. 2 - Pb FREDRIKSTAD - Tel Fax # Ruter AS Hurtigbåtkai Fornebu Oppdragsnummer Situasjonsplan m/forslag til anløp m/ forslag til ny reg.plan Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Dokumentansvarlig GT Utarbeidet av CBJ Målestokk 1:500 (A1) Løpenummer Revisjon B Status A1

FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE

FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE VEDLEGG E.1 Dato 11. april 2014 850013 FORNEBU HURTIGBÅTBRYGGE KRAV - OG YTELSESSPESIFIKASJON FOR TOTALENTREPRISE INNHOLD 2 (10) GENERELT OM PROSJEKTET... 3 Innledning 3 Lokalisering 3 Naturgitte forhold...

Detaljer

KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO

KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO FORPRO53EKT MOLO 2 (11) KONGSFJORDBRUKET FORPROSJEKT MOLO AS Oppdragsnr.: 1350002796 Oppdragsnavn: KONGSFJORDBRUKET AS - MOLO Dokument nr.: 002 Filnavn: 1350002796_Kongsfjordbruket AS - Forprosjekt molo_ver2.docx

Detaljer

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen

Vannstandsnivå. Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013. Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Vannstandsnivå Fagdag om temadata i Møre og Romsdal Molde 5. mars 2013 Tor Tørresen Kartverket sjødivisjonen Kartverket sjødivisjonen driver et nettverk med 24 vannstandsmålere. Målerne er fordelt langs

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA

NOTAT. 1. Innledning. 2. Grunnforhold GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN VED LINNESSTRANDA NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Linnesstranda Nor Bolig AS G-not-001 Nor Bolig AS v/ Christer Dramstad Aas Fra Kopi Morten Tveit Helge Martens, Rambøll GEOTEKNISK VURDERING AV GRUNNFORHOLD FOR REGULERINGSPLAN

Detaljer

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari.

Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Vind, bølger, strøm og vannstand ved Full City s havari. Knut A. Iden og Magnar Reistad (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) ABSTRACT Rapporten er en dokumentasjon av værforholdene 30. og 31. juli 2009 for

Detaljer

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn.

Figur 1. Prinsipper for mulig lokalisering av utvidet småbåthavn. Vedlegg 1 til foreslått detaljregulering småbåthavn ved Filtvet: Overordnete vurderinger knyttet til lokalisering og utforming I prosessen frem mot varsling av planendringsforslaget, og i arbeidet med

Detaljer

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet

Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.4 Maritime forhold Grindjordområdet Utdrag av Delrapport 3.3 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 1 Stedlige forhold 1.1 BESKRIVELSE AV STEDET Grindjord ligger i

Detaljer

Ny hurtigbåtkai Lensvika

Ny hurtigbåtkai Lensvika Agdenes kommune Ny hurtigbåtkai Lensvika Totalentreprise Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner 2014-05-06 Oppdragsnr.: 5135787 Innhold 1 Rigg og drift 3 1.1 Ytre forhold 3 1.2 Riggforhold 3 1.3 Brakkerigg

Detaljer

Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene

Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene 1 Statens kartverk Sjø Beregningene for tabellene over høy- og lavvann er utført av Kartverket Sjødivisjonen. Høy- og lavvannsklokkeslettene er gitt i norsk normaltid. Ettertrykkstillatelse må innhentes

Detaljer

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ

Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ Narvik Havn KF Nye Narvik havn Delrapport 4.3 Bølger og vind ved Håkvik - Alternativ 2013-02-07 Oppdragsnr. 5125439 Til: Prosjektet/ S H Navjord Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-02-07 Bølger og vind ved Håkvik,

Detaljer

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER

Harstad havan Bølgemønster i havna. Harstad Havn KF v/lennart Jensen. N-Harstad havn-nov06.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER BEHANDLING UTTALELSE ORIENTERING ETTER AVTALE NOTAT GJELDER SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Harstad havan Bølgemønster i havna Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73

Detaljer

Ny hurtigbåtkai Hysnes

Ny hurtigbåtkai Hysnes Rissa kommune Ny hurtigbåtkai Hysnes Totalentreprise Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner 2014-05-06 Oppdragsnr.: 5124929 Innhold 1 Rigg og drift 3 1.1 Ytre forhold 3 1.2 Riggforhold 3 1.3 Brakkerigg 3 1.4

Detaljer

Halsanvegen7, Verdal.

Halsanvegen7, Verdal. RA PORT Halsanvegen7, Verdal. OPPDRAGSGIVER CoopInn-Trøndelag EMNE DATO/ REVISJON : 03. oktober 2014/ 00 DOKUMENTKODE : 415886-RIG-RAP-001 Dennerapportener utarbeidetav Multiconsulti egenregieller på oppdrag

Detaljer

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel

Servicehefte med garantibevis. Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Servicehefte med garantibevis Ørsta Marina Systems - trygghet skaper trivsel Garantibevis for Ørsta Marina Systems AS Anbefalte bruksområder Stålbrygger/utstyr Betongbrygger Utstedt: Ordrenr./Tilbudsnr.

Detaljer

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden.

Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Sist endret: 04-11-2014 Det er to hovedårsaker til at vannstanden i sjøen varierer, og det er astronomisk tidevann og værets virkning på vannstanden. Astronomisk tidevann Det astronomiske tidevannet er

Detaljer

ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN. Småbåthavn

ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN. Småbåthavn ULIKE ROMLIGE SITUASJONER RUNDT STORE LUNGEGÅRDSVANN Småbåthavn Masteroppgave i arkitektur NTNU Vår 2014 av Fredrikke Thuestad 2 INNHOLD Vannstandsnivå s. 5 Kart som viser hvor snitt er tatt s. 7 Snitt

Detaljer

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ DETALJREGULERING ENGENES HAVN KONSEKVENSUTREDNING AV KULTURMINNER OG KULTURMILJØ Beregnet til Ibestad kommune Dokument type Konsekvensutredning Deltema Klima Dato 14.09.2015 KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING

Detaljer

LOKALITETSKLASSIFISERING

LOKALITETSKLASSIFISERING Rappor rt nr. 640-201 11 LOKALITETSKLASSIFISERING NS 9415:2009 LOKALITETT TEISTHOLMEN Sandnes kommune 9. September 2011 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239

Detaljer

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing.

Vi har ikkje registrert særleg sårbare område eller objektar som treng særleg utgreiing. Rosanalyse for Reguleringsplan nor Gnr. 15, Bnr. 150,158 og 4 Eivindvik, Gangstøklubben. Gulen kommune Ein risiko og sårbarhetsanalyse skal innehalde ein vurdering av reell naturrisiko og virksomhetsrisiko.

Detaljer

Figur 1: Oversiktskart (nedbørfelt og regulerings område)

Figur 1: Oversiktskart (nedbørfelt og regulerings område) Etter utbygging, vil noen områder endres fra ubebygd (skog, mark) til bebygd (hus, veier, osv.). Dette kan føre til økt avrenning av overflatevann pga. mindre infiltrasjon. Det er beregnet flomverdier

Detaljer

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE

BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE BØLGER OG VANNSTAND I BERGEN KOMMUNE Rev. Nr: 1 Dato: 15.11 2006 Emne: Vurdering av ekstremverdier av vannstand og bølgehøyder langs sjølinjen I Bergen kommune. Forfattere: Dag Kvamme Magnar Reistad Oppdragsgiver:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag til reguleringsplan: Nykvåg Havn Bø Kommune Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Forslag 19.03.1999 Rev. 30.03.2000 Rev. 03.05.2000 Rev. 03.07.2000 INNHOLDSFORTEGNELSE A. INNLEDNING a. Bakgrunn

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING

Planbeskrivelse TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Planbeskrivelse 488-3 TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING Arkivsak: 15/2772 Arkivkode: PLANR 488-3 Sakstittel: PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT

Detaljer

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439

Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Notat nr.: 1 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5125439 Til: Narvik Havn KF Fra: Arne E Lothe Dato: 2015-11-04 Maritime forhold ved Framnes, Narvik 1 BAKGRUNN Narvik Kommune og Narvik Havn utreder et mulig nytt havneområde ved Narvik Lufthavn, Framnes, se Figur

Detaljer

Rapport på hurtigbåter og universell utforming

Rapport på hurtigbåter og universell utforming Rapport på hurtigbåter og universell utforming FJORDKATT, FJORDFART og FJORDDROTT Bygget 2006/2007 av Brødrene Aa A/S, levert Stavangerske 1. halvår 2007. Fartøyenes hoveddata Lengde over alt LOA 27,0

Detaljer

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013

Prosjekt Indre Viksfjord Indre Viksfjord Vel MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TIL OG MED MAI 2013 MÅNEDSRAPPORT NR 1 FRA OPPSTART TOM MAI 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - HMS... 2 3. YTRE MILJØ... 2 4. AKTIVITETER

Detaljer

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER.

INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. INSTRUKS FOR MARITIME OPERASJONER. Innhold 1. NYTTIGE TLF.NR OG E MAIL ADRESSER:... 2 2. FORMÅL... 3 3. DEFINISJONER... 3 4. KART OVER RISAVIKA... 4 5. HELSE, MILJØ, SIKKERHET OG SIKRING inkl. ISPS...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914

Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 Reguleringsbestemmelser for Detaljplan småbåthavn Tofte Strand 180914 1 GENERELT. Planområdet er regulert til følgende formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag: Småbåthavn (SB) Ferdsel (F) Bebyggelse og

Detaljer

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6

Notat01.doc PROSJEKTNR. DATO SAKSBEARBEIDER/FORFATTER ANTALL SIDER. 2006-11-02 Arne E. Lothe 6 NOTAT GJELDER UTBYGGING VED ÅMØY NÆRINGSPARK SINTEF Byggforsk AS Kyst og havnelaboratoriet Postadresse: 7465 Trondheim Besøk: Klæbuveien 153 Telefon: 73 59 30 00 Telefaks: 73 59 23 76 Foretaksregisteret:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 200908257 : O: : L12-96 : Øyvind Bjørke : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling,

Detaljer

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA

BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE ALTA NOTAT Oppdrag 1350007501 Kunde Alta kommune Notat nr. G-not-01 Til Alta kommune v/ Reidar Andre Olsen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/eirin Husdal GEOTEKNISK VURDERING BYGGETOMT I KARIBAKKEN MASSEUTTAK, ØVRE

Detaljer

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421

Nye Narvik havn. Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik. 2015-03-17 Oppdragsnr.: 5130421 Nye Narvik havn Delrapport 3.3 Terminaler Mulighetsstudie Containerhavn Håkvik 2015-03-17 2015-03-17 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa J02 2013-02-18 Rapport Mulighetsstudie ARELO / AxWWa A01 2013-02-14

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak VARDØ KOMMUNE Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Sted : Vardø havn Postnummer: 9950 Poststed: Vardø Kommune:

Detaljer

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 08.10.2015 70964/2015 2014/6568 L13 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre

Detaljer

Reguleringsplan for Værnes Østre, del av gnr.19 bnr.1, campingplass og småbåthavn

Reguleringsplan for Værnes Østre, del av gnr.19 bnr.1, campingplass og småbåthavn PLAN-ID 16222009001 Reguleringsplan for Værnes Østre, del av gnr.19 bnr.1, campingplass og småbåthavn Planbeskrivelse Reguleringsbestemmelser Plankart m 1:1000 (papirformat; A2) (Kart i annet papirformat

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse. Drift av øytrafikken i Oslo. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01

Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse. Drift av øytrafikken i Oslo. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse. Versjon 1.01 Drift av øytrafikken i Oslo Havnebasseng Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Versjon 1.01 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 2 2. Vedlikehold... 2 3. Opplagsplass for båtene... 32 4. Ny terminal... 3 5. Beskrivelse

Detaljer

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering.

Kontroller utrigger etter montering for løse skruer og bolter. Maks 3 mnd etter overlevering. FDV Dokumentasjon; Forvaltning, drift og vedlikehold Produkt: Flytebrygger og utriggere fra Wee Marine as Produkt beskrivelse: Wee Marines nykonstruerte utriggere er bygget i varmgalvanisert stål og satt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100

Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram mot år 2100 Vervarslinga på Vestlandet Allégt. 70 5007 BERGEN 19. mai 006 Flora kommune ved Øyvind Bang-Olsen Strandgata 30 6900 Florø Påregnelige verdier av vind, ekstremnedbør og høy vannstand i Flora kommune fram

Detaljer

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE.

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. KYSTVERKET Nordland sjøtrafikkavdeling Kåringen Næringsselskap AS 16. mai 2014 NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. Innledning Kåringen

Detaljer

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn.

Korsvikfjorden industriområde, felt H detaljregulering, mindre endring offentlig ettersyn. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 13. januar 2015 Saksnr.: 201412312-6 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 29.01.2015 Korsvikfjorden industriområde, felt

Detaljer

Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter

Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter Til: Fra: Regionale myndigheter, naboer og interessenter Paul Myklestad Sted, dato Trondheim, 2016-11-11 Kopi til: Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter Beskrivelse av tiltak 1.1 Hensikt

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

1. SAMMENDRAG 3. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 2. OM OPPDRAGET. 1.1 Sammendrag. 2.2 Oppdrag for Ose Ingeniørkontor AS. 2.3 Formål med forprosjektet

1. SAMMENDRAG 3. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER 2. OM OPPDRAGET. 1.1 Sammendrag. 2.2 Oppdrag for Ose Ingeniørkontor AS. 2.3 Formål med forprosjektet 1. SAMMENDRAG 1.1 Sammendrag Ørstaterminalen er i dag brukt som godsterminal for industri og annen næringsvirksomhet i Ørsta / Volda med omegn. Det er også anløp av cruiseskip. Det er i Norge en politisk

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER

KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER KOMPLETTE HAVNEANLEGG LANDSTEDSBRYGGER TYNGRE ANLEGG UTRIGGERE FORTØYNINGSBOMMER LANDGANGER Brygger Årlig investeres det store beløp i båthavner, kaianlegg og flytebrygger av privatpersoner, båtforeninger/velforeninger/grendalag

Detaljer

Gjennomgang av områder foreslått til framtidige småbåthavner i kommuneplanes arealdel.

Gjennomgang av områder foreslått til framtidige småbåthavner i kommuneplanes arealdel. 1 Hvaler kommune Gjennomgang av områder foreslått til framtidige småbåthavner i kommuneplanes arealdel. Vesterøy og Papper. Følgende steder er er omtalt her: 1. Papperhavn 2. Langero 3. Hestehella 4. Området

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Detaljregulering Sagodden småbåthavn

Detaljregulering Sagodden småbåthavn RAPPORT Detaljregulering Sagodden småbåthavn OPPDRAGSGIVER Sagodden SA EMNE Gjennomgang av innspill til 1.g behandling DATO / REVISJON: 6. mars 2015 / 02 DOKUMENTKODE: Rapport Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING

REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Nesodden kommune Rapporttype Støyutredning 2011-8-15 Revidert 2011-8-15 REGULERINGSPLAN FOR NORDRE TANGEN STØYUTREDNING STØYUTREDNING 2 (8) NORDRE TANGEN STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 1100609

Detaljer

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen.

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: E18 Rugtvedt Dørdal E18 Rugtvedt Dørdal, endelig støyberegning Statens vegvesen Region sør Dato: 12. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. 3 12813 / 01

Detaljer

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland

Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland MET report no. 18/2014 Climate Klimalaster for 300 kv Åsen Oksla, Odda kommune, Hordaland Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological Institute

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1

Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Note No. 13/2009 Oceanography Oslo, April 27, 2009 Strømstatistikk for Lofotenområdet 1 Lars Petter Røed, Jon Albretsen and Yvonne Gusdal 1 This document contains hyperlinks that are active when viewed

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER

KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER Oppdragsgiver Klemetsrudanlegget AS Rapporttype Støyrapport Dato 2016-05-12 KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER STØYMÅLINGER 2 (15) KLEMETSRUDANLEGGET STØYMÅLINGER Oppdragsnr.: 1350015358 Oppdragsnavn: Klemetsrudanlegget

Detaljer

Stormfloa på norskekysten 25.-26. november 2011

Stormfloa på norskekysten 25.-26. november 2011 Stormfloa på norskekysten 25.-26. november 2011 av 1. Innledning Professor emeritus Bjørn Gjevik Universitetet i Oslo epost: bjorng@math.uio.no Dato 7. desember 2011 Den sterke stormen Berit førte til

Detaljer

Vårt skip er lastet med

Vårt skip er lastet med Vårt skip er lastet med NHO Sjøfart organiserer 30 rederier som opererer 420 fartøyer i norsk innenriksfart. Fartøyene er hurtigruteskip, ferger, hurtigbåter, slepebåter, skoleskip, lasteskip og redningsskøyter.

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01

RAPPORT. Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER. Kontrari AS EMNE. Havnivåendringer. DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 RAPPORT Ørnekula - havnivå OPPDRAGSGIVER Kontrari AS EMNE Havnivåendringer DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217523-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad

NOTAT. Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad NOTAT Oppdrag Persaunet helse- og velferdssenter Kunde Per Knudsen Arkitektkontor AS Notat nr. 1 Til Per Knudsen Arkitektkontor AS v/ Monica Marstad Fra Kopi BBITRH Utbyggingsenheten v/ Anne Grete Valstad

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt John Smits Nils M. Kristensen Vær, vind og strøm Færderseilasen 2014 Meteorologisk institutt Husker du i fjor? Færder fyr: 3 Husker du i fjor? Færder fyr: 4 Værinfo på nettet Kilder

Detaljer

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 Stokke Kommune Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stokke Kommune Rapporttittel: Planbeskrivelse Brunstad

Detaljer

Maurnes havn, prisoverslag for utvidelse

Maurnes havn, prisoverslag for utvidelse Maurnes havn, prisoverslag for utvidelse Bilde av havna i dag med 23 båtplasser på begge sider av 5x8m lange flytebrygger som er koblet sammen. Denne 40 m lange flytebrygga gir 80 m båtplass. Flytebryggen

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2015/1487-1 Arkiv: P15 Saksbeh: Einar Werner Frøyna Dato: 03.09.2015 Erstatning av gammel flytemolo i Buvika Utv.saksnr Utvalg Møtedato 69/15

Detaljer

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom

Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom MET report no. 20/2014 Climate ISSN 2387-4201 Endelige klimalaster for 420 kv Tjørhom Ertsmyra - Solhom Harold Mc Innes Bjørn Egil K. Nygaard (Kjeller Vindteknikk AS) Meteorologisk institutt Meteorological

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING

GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING Oppdragsgiver Nedre Eiker kommune Rapporttype GS-veg Ytterkollen - belysningsutredning 2011-06-27 GANG- OG SYKKELVEG YTTERKOLLEN UTREDNING BELYSNING Figur 1. Planområdets start- og sluttpunkt. 2-(8) UTREDNING

Detaljer

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr.

NOTAT VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD. Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. NOTAT Oppdrag Årnesveien 4, Bodø Vind- og snøforhold Kunde Bodø Kommune Oppdrag 6131713 Notat nr. 1 Fra Sven Egil Nørsett, Rambøll VURDERING AV VIND- OG SNØFORHOLD Dato 10.12.2013 Rambøll Mellomila 79

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Breivika Nord DOKUMENTKODE 711865-RIG-NOT-002 EMNE Etablering av mudringsrenne TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Tromsø Havn OPPDRAGSLEDER Erlend B. Kristiansen KONTAKTPERSON Erling Bangsund

Detaljer

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656

Norconsult AS Ingvald Ystgaardsv. 3A, NO-7047 Trondheim Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5134656 Til: Prosjektet Fra: Arne E. Lothe Dato: 2014-03-21 Bølger, strøm, vann-nivå og maritime forhold FORMÅL Formålet med dette notat er å levere de analyser og beregninger som er forutsatt i Planprogrammet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

Klæbu kommune v/frode Solbakken Postboks 200 7541 KLÆBU FORSET GRUS. VEDLEGG TIL BYGGESØKNAD.

Klæbu kommune v/frode Solbakken Postboks 200 7541 KLÆBU FORSET GRUS. VEDLEGG TIL BYGGESØKNAD. Klæbu kommune v/frode Solbakken Postboks 200 7541 KLÆBU FORSET GRUS. VEDLEGG TIL BYGGESØKNAD. Byggesøknaden omfatter: Grusuttak på eiendommene 38/2 Forset, 39/1 Grendstad og 38/5 Langmo, totalt ca. 800.000

Detaljer

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA Oppdragsgiver Lillehammer kommune og Statens vegvesen Region Øst Rapporttype Reguleringsplan - oppstartnotat 2013-08-21 GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA GANG-SYKKELVEG MELLOM HELSEHUSET OG SKURVA

Detaljer

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015 Nye brygger Informasjon & valg Ekstraordinært årsmøte 2015 Bakgrunn Langøen båtforening besluttet på årsmøtet høsten 2014 å nedsette en brygge komité for utredelse av hva som må gjøres med brygge anlegget

Detaljer

Din komplette leverandør av flytebrygger

Din komplette leverandør av flytebrygger www.wee-marine.no Tlf: (+47) 982 18 155 Din komplette leverandør av flytebrygger Wee Marine AS din komplette leverandør av flytebrygger Wee Marine AS leverer og monterer flytebrygger, utriggere, pontonger,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING

REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING REGULERINGSPLAN FOR SKOTTEVIK FAMILIECAMPING FORMÅLETT MED REGULERINGSPLANEN OG TILHØRENDE BESTEMMELSER: 1. Å sikre området for utvikling som næringsområde med formål turisme iht. vedtatt kommuneplan.

Detaljer

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015.

Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Notat vurdering av høyder Områderegulering for Rådhuskvartalet vurdering av ulike høyder på bebyggelse i felt B1 og B2 Dato: 2.6.2015. Feltene B1 og B2 ligger lengst vest i planområdet. Arealets beliggenhet

Detaljer

1 Hensikt. Los Dok. ID: S-LOS-09/01199-46 Utsteder/eier: Ragnar Bjune Status: Godkjent Godkjent: Elise Rusten Kontrollert: John A. Bjørge.

1 Hensikt. Los Dok. ID: S-LOS-09/01199-46 Utsteder/eier: Ragnar Bjune Status: Godkjent Godkjent: Elise Rusten Kontrollert: John A. Bjørge. Side: 1 av 5 1 Hensikt Bakgrunn I forbindelse med kvalitetssikring av lostjenesten har Oslofjorden fastsatt begrensninger i de farleder og ved de kaier hvor det er behov for dette. Dette dokumentet kommer

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5): Reguleringsbestemmelser for Gismerøya 16.05.14 1 Generelle bestemmelser Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankartet i målestokk 1:3000, og inneholder følgende formål (pbl 12-5):

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Prosjekt livslang seiling

Prosjekt livslang seiling Prosjekt livslang seiling For at Moss Seilforening i fremtiden skal kunne tilby medlemmene et tidsriktig anlegg (ref foreningens formålsparagraf) er det nå nødvendig å oppgradere både havn, landområde

Detaljer

Reguleringsplankart datert revidert Reguleringsbestemmelser datert revidert

Reguleringsplankart datert revidert Reguleringsbestemmelser datert revidert Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering: HASVÅG HAVBLIKK Reguleringsplankart datert 09.06.15 revidert 24.11.15 Reguleringsbestemmelser datert 09.06.15 revidert 24.11.15 1 Planområdet reguleres

Detaljer

BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE

BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE BESKRIVELSE VALSET MARINA GNR. 7 BNR.2 AGDENES KOMMUNE DATO: 19.01.2016 PLANID 16222014002 Utarbeidet av: VALSET MARINA - AGDENES KOMMUNE 1 Oppdrags nr: 2015013 Oppdragsnavn: Valset marina gnr 7 bnr.2

Detaljer