Kravspesifikasjon Ressursstyringssystem Akershus KollektivTerminaler FKF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon Ressursstyringssystem Akershus KollektivTerminaler FKF"

Transkript

1 Kravspesifikasjon Ressursstyringssystem FKF Med ressursstyringssystem menes IT system/programvare som ivaretar den funksjonalitet og krav som fremgår av konkurransegrunnlaget. Kolonnen J/N/T i kravtabellen fylles ut av leverandør med følgende koder: Kode Forklaring J Ja Krav er standard i den versjonen som tilbys. N Nei Krav er ikke oppfylt. T Tilpasses Krav som oppfylles med tilpasningsarbeidet. Nr. 1.0 Generelle krav 1.1 Løsningen skal ha funksjonalitet for tilgangstyring. X 1.2 Løsningen skal kunne benyttes som en blandet løsning med delvis klient/tjener og delvis som terminalserverløsning. 1.3 Programvaren skal ha norsk språk i alle brukergrensesnitt og all dokumentasjon. 1.4 Det skal være funksjonalitet for søk på stikkord i brukerveiledningen. 1.5 Det bør være funksjonalitet der beskrivelse/forklaring vises fra verktøylinjen når markør befinner seg her. 1.6 Brukerdokumentasjonen må inneholde veiledning i bruk av de ulike funksjoner og egenskaper som programvaren har. 1.7 Brukerdokumentasjon må være tilgjengelig elektronisk gjennom programvarens hjelp funksjon. 1.8 Driftsdokumentasjon, inkl. installasjonsdokumentasjon skal foreligge. 1.9 Systemdokumentasjon må beskrive samtlige deler av programvaren, og må beskrive leverandørens kvalitets /testrutiner, versjonskontroll, håndtering av feilmeldinger/tilbakemeldinger Programvaren må være nybegynner /brukervennlig og intuitiv, og ikke stille store krav til datakunnskap hos den vanlige brukeren. Dette vil bli vurdert av oppdragsgivers brukerpanel Programvaren skal tilfredsstile de til enhver tid relevante gjeldende krav i norske lover, forskrifter og lignende, herunder sikkerhetsbestemmelsene i personalopplysningsforskriften med kommentarer, se Alle senere versjoner av programvaren skal være kompatible med den versjonen som leveres i denne anskaffelsen Kunden forutsetter at alle som har behov for det kan X

2 benytte programvaren uten å bli begrenset av et maksimalt antall innloggede brukere eller lignende begrensninger Leverandøren garanterer at programvaren vil ha en oppetid på 99%. Oppetid beregnes over alle årets dager, 24 timer i døgnet eksklusiv planlagt nedetid. Dette gjelder ikke for forhold kunden er ansvarlig for, eller som er utenfor både kundens og leverandørens ansvarsområde. Se vedlikeholdsavtalen for mulige reaksjoner dersom ikke oppetidsgarantien oppfylles Sikkerhetskopiering må kunne foregå når programvaren er i drift. Leverandøren bes beskrive løsningen. 2.0 Ansatte 2.1 Et ressursstyringssystem skal gi opplysninger om ansatte som skal kunne importeres, lagres, endres og slettes. I tillegg skal det kunne registreres alle typer fravær. 2.2 Programvaren må kunne gi mulighet for å markere fravær med årsak, levert egenmelding/sykemelding og vikarinnleie. 2.3 Oversikt over bruk av ulike typer egenmeldinger. Full integrasjon og harmonisering med H & L S Det må være mulig å avslutte en ansatt i en turnus og starte i ny turnus neste dag. 2.5 Programvaren skal håndtere et ubegrenset antall ansatte og stillinger. 2.6 En ansatt må kunne ha flere stillinger, og være dagarbeider (37,5t/uke) i en stilling, og turnusarbeider (35,5 t/uke) i annen stilling. 3.0 Gruppering av ansatte 3.1 En enhet kan bestå av flere grupper med ulikt kostnadssted. Programvaren skal gi mulighet for å lage grupperte turnuser på hvert kostnadssted og evt. kunne slå disse sammen til en felles turnus. 3.2 En ansatt må kunne tilhøre flere grupper ut fra flere ansettelser. 4.0 Bemanningsplan 4.1 Programvaren skal kunne etablere, lagre og visualisere tjenestestedets aktivitet gjennom hele døgnet alle dager i uken, mnd., året. 4.2 Programvaren skal kunne etablere, lagre og visualisere bemanningsplaner. 4.3 Programvaren skal for en utfylt bemanningsplan vise sum for bemanningsbehov pr. døgn og pr. uke. 4.4 Bemanningsplanen må kunne defineres over flere uker/måneder. Den skal gi en oversikt over hvor mange personer som er tilstede på de ulike vaktene, de forskjellige dagene i uken, måneden. 4.5 Programvaren skal kunne regne ut antall årsverk og antall X

3 personer som behøves for å oppfylle den definerte bemanningsplanen. 4.6 Det skal være mulig å lage bemanningsplan for hver enkelt yrkesgruppe. 4.7 Det skal være mulig å registrere ulike yrkesgrupper i samme bemanningsplan. 4.8 Det skal være mulig å få en totaloversikt over bemanningsplan for alle yrkesgrupper samlet på en arbeidsgruppe/enhet/område. 5.0 Vakttyper 5.1 Programvaren skal kunne håndtere et ubegrenset antall vakttyper. 5.2 For hver vakttype skal det registreres vakttypenavn. X 5.3 Programvaren skal gi mulighet for å opprette et sentralt vaktbibliotek. 5.4 Programvaren skal også gi mulighet for å definere ulike vakter på egen enhet. 5.5 Turnus skal bare vise de vakttyper som er i bruk i enhetens turnus. Sortering av vakttyper etter alfabet, nummer og vaktlengde. 5.6 Programvaren skal gi mulighet for alternativ føring av vakter som passerer døgnskille. Enten på den dagen vakten starter eller på den dagen vakten har flest timer. 5.7 Det skal være mulig plassere vakttyper for personer med to oppmøter på samme dag. 5.8 Det skal være mulig å definere vakter med og uten spisepause. 5.9 Hver vakt skal defineres med klokkeslett for start/slutt, antall timer og minutter Det skal være mulig å registrere vakter med aktiv og passiv tjeneste i samme vakt Det skal være mulig å registrere hjemmevakt. X 6.0 Utarbeidelse av turnus 6.1 Det skal være mulig å lage en matematisk likt rullerende grunnturnus. 6.2 Det skal være mulig å lage en manuell turnus. X 6.3 Programvaren skal ha en turnusgenerator som kan generere en turnusplan automatisk og som er i overensstemmelse med en bemanningsplan, lovverk og inngåtte avtaler og personlige ønsker. 6.4 Det skal være mulig å gjøre endringer i reglene i forhold til lokale avtaler. 6.5 Lov og avtaleverk i forbindelse med F1 og F2 dager må håndteres av systemet og skal kunne settes inn automatisk og manuelt. 6.6 Automatisk generering av turnus skal kunne kombineres med manuell utarbeiding. 6.7 Det skal være mulig å definere kriterier for turnusoppsett X

4 før automatisk generering, for eksempel ikke kveldsvakt før fri. 6.8 Dersom turnusgeneratorens algoritme ikke finner en løsning, skal brukeren få beskjed om dette og få forslag til hva som kan være årsaken. 6.9 Det skal være mulig å lage individuell turnus/spesialturnus Hyppighet av antall helgevakter skal kunne defineres av bruker, eks. hinkehelg Det skal være mulig å bruke turnuser på tvers av kostnadssted eller enhet Bemanningsplanen skal kunne være synlig i bilder under utarbeidelse av turnusplan 6.13 Ved utarbeiding av ny turnus skal en kunne kopiere en allerede godkjent turnus for å kunne bearbeide denne Ved utarbeiding av ny turnus skal en kunne kopiere en allerede godkjent turnus for å kunne bearbeide denne Personalets stillingsbetegnelse skal vises i turnusbildet. X 6.16 Det skal være mulig å utarbeide turnusplaner for inndelte grupper av personale på en enhet Det skal være mulig å registrere ulike yrkesgrupper i samme turnus Det skal være mulig at en person registreres i to eller flere turnuser. (Eks. en person ansatt i turnus 50% natt og 25% dagtid, eller på to forskjellige enheter) Turnusplanen skal kunne strekke seg over et ubegrenset antall uker, der sum timer pr. uke vises på skjermen Det skal vises hvor mange dag, aften og nattevakter hver ansatt har i turnusperioden Det skal vises automatiske summer av timer og årsverk for turnusplanen Programvaren må kunne utarbeide høytids og ferieturnuser med utgangspunkt i kalender for informasjon om bevegelige helligdager og høytidsdager. Disse planene skal kunne lagres og ajourholdes på linje med øvrige planer Høytids og ferieturnuser må kunne planlegges på egen linje samtidig som man har oversikt over den opprinnelige turnus og bemanningsplan. 7.0 Fleksitid/dagarbeidstid (ikke turnus) 7.1 Programvaren må kunne benyttes for ansatte med ordinær arbeidstid. 7.2 Programvaren må kunne benyttes for ansatte som har fleksitidsordning (kjernetid + fleksitid). 7.3 Det skal være mulig å registrere personer (for eksempel studenter, tilkallingsvikarer) uten tilknytning til bemanningsplan, turnusplan, tjenesteplaner. 7.4 Man må kunne definere arbeid på ulike dager/uker X

5 (deltidsstillinger). 7.5 Det må være mulig å legge inn et maks. antall timer for pluss tid og minus tid for den enkelte fleksitidsordning, og fritt kunne definere avregningsperiode. 7.6 Programvaren må kunne håndtere opparbeidelse og avspasering av fleksitid, og må inneholde en til enhver tid korrigert fleksitidssaldo. 7.7 Dersom fleksitidssaldo er lavere/høyere enn maks. antall timer for angitt avregningsperiode skal programvare gi varsel om dette, og kunne skrive ut standardbrev. 8.0 Daglig ajourhold 8.1 Det skal være mulig å registrere: Forespørsel om vaktbytte mellom personale, som må godkjennes av leder Forskyving av vakter i h.t. avtaleverk Avspasering Avvik Fravær Vikar Ekstravakt/overtid utover ordinær vakt samme døgn Delt vakt Feriedager 8.2 Det skal være mulig å ha en tidskonto for oppsparing av timer til avspasering. 8.3 Det skal være mulighet for å registrere reisetid for tjenestereiser på tidskonto. 8.4 Programvaren skal gi varsel når en ansatt utløser overtid i AKT. 8.5 Det skal være mulig å se en komplett arbeidsplan for ansatte med flere arbeidsforhold i ulike enheter og tjenestesteder. 8.6 Det skal være mulig å omdefinere vaktens lengde. X 8.7 Når det registreres fravær, ekstravakter, bytte av vakter, vikarer og overtid, må det gis valg i forhold til godtgjøring, jfr. gjeldende Hovedtariffavtale og evt. lokale avtaler for arbeidstid. 8.8 Godtgjøring for overtid må kunne belastes annet kostnadssted enn den ansattes ordinære. 9.0 Vikaradministrasjon 9.1 Programvaren skal administrere vikartjeneste for personale som ikke er knyttet til faste turnuser. 9.2 Tilgjengelighetsliste på hver vikar som blir oppdatert når vikaren blir booket på en vakt. 9.3 Programvaren må kunne kommunisere direkte med vikar via SMS og Internett. 9.4 Mulighet til å selektere og sortere vikarer ut fra gitte X

6 kriterier. 9.5 Programvaren må kunne beregne kostnaden for den enkelte vikar ut fra gitt stillingsstørrelse eller med basis i timelønn. 9.6 Mulighet til å notere tilbakemeldinger på vikarer fra tjenestested. 9.7 Ved søk, hvor man må gå på dem som vil utløse overtid, må det komme opp liste over tidligere antall timer arbeidet overtid. De med færrest overtidstimer i forhold til aktuell vakt og lavest kostnad kommer øverst. 9.8 Programvaren må kunne administreres både lokalt og sentralt. 10. Rapporter 10.1 Programvaren skal inneholde en fleksibel rapportgenerator med forhåndsvisning på skjerm og muligheter til å kjøre rapporter både til fil og printer Rapportene må være lett tilgjengelig. X 10.3 Det skal være mulig å skrive ut alle skjermbilder. X 10.4 Rapportene må forhåndsvises på skjerm, slik at bruker kan godkjenne før utskrift Programvaren må kunne skrive ut turnus hele, samt uke for uke Programvaren må kunne skrive ut turnus fra 1 12 uker på ett ark Programvaren må kunne skrive ut individuell turnus, stilling for stilling Programvaren må kunne skrive ut hjelpeturnus Programvaren må kunne skrive ut brukte vaktkoder i gjeldende turnus Kvitteringsliste over tjeneste/fravær. Må inneholde: Navn, adresse Ansattnummer (id til H&L S4) Stillingstørrelse Antall timer eller i beløp Fødselsnummer/personnummer Stilling/ansettelse Rapportperiode, rapportdato Ordinære vakter etter turnus Ekstravakter i perioden Sum denne perioden (timelønn og alle tillegg spesifisert) Fraværsoversikt (årsak og dato) Avspaseringsregnskap Før timelister overføres H&L S4 skal programvaren presentere transaksjonene i form av en rapport, slik at resultatet kan inspiseres og godkjennes elektronisk av driftsleder.

7 10.13 Avspaseringsregnskap (individuelt og hele avdelingen) X Fraværsoversikt (individuelt og hele avdelingen) X AKT ønsker å kunne kjøre ut følgende: Fraværsdata (Egenmeldt, sykemeldt korttidsfravær, langtidsfravær og totalt fravær.) Fraværsarbeid (bl.a. oversikt over sykefraværssamtaler, aktive sykemeldinger, dialogmøter og sum fraværsaktiviteter) Kostnadsrapport i lønnsutgifter i turnus. X Ferieplan. X Det bør være mulig å egendefinere rapporter ved behov. X Programvaren skal kunne eksportere data som er nødvendig for å få registrert: Variabel lønn Ferie Fravær (egenmelding, permisjon, sykemelding eller annen grunn for fravær) Dette må skje via sømløs integrasjon. Det må være mulig å kontrollere enhver rapport i ressursstyringssystemet av leder før overføring til H&L S Evaluering av turnusplan 11.1 Programvaren skal kunne kontrollere en hel eller delvis turnusplan i henhold til lovverk, tariffavtale og andre på forhånd egendefinerte regler Programvaren skal tilby rapportering av brudd på regelverk som tekstlig rapport. Funksjonen skal kunne slås helt eller delvis av og på ved å tilføre de forskjellige reglene ulik vekting Lov og avtaleverk 12.1 Lov og avtaleverk regulerer en turnus i stor grad. Programvaren må derfor kunne gi brukeren varsel når dette brytes, informere om årsak og gi forslag til alternative tiltak Programvaren skal ha en intern representasjon av gjeldende lov og avtaleverk Programvaren skal kunne håndtere en tariffavtale som regulerer arbeid og fritid. Denne skal kunne endres av systemadministrator Utarbeidet turnus skal låses for endringer når turnusavtale med tillitsvalgte er inngått Dersom programvaren gir beskjed om brudd i gjeldende regelverk skal det være mulig å overstyre disse varslene slik at de ikke er til hinder for videre utarbeiding av turnus Programvaren skal gi informasjon om hvilke i lov og avtaleverk som brytes Programvaren skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende lov og avtaleverk. Systemleverandør skal kostnadsfritt

8 levere oppdateringer av systemet i forhold til slike endringer Kostnadsberegning/budsjettoppfølging 13.1 Programvaren skal kunne regne ut hvor mange timer bemanningsplanen krever, og hvor store kostnader dette medfører i kroner Ved beregning av bemanningsplanens kostnader må det tas hensyn til ulike ubekvemmelighetstillegg Programvaren skal kunne beregne kostnader der det for hver ansatt framgår hvor mye hver ansatt har arbeidet i en gitt tidsperiode Det skal være mulig å kostnadsberegne en turnus med alle tillegg. Antatt variabel lønn må kunne defineres av bruker. (Eks. overtid, sykefravær, ekstravaktinnleie, ferievikar, innleie ved kurs etc.) 13.5 Beregne kostnader for helligdager ut fra turnus og kalender opp mot lov, avtaleverk og eventuelt lokale særavtaler Ved endring av turnus må endring i kostnad mellom gammel og ny turnus beregnes Danne grunnlag for budsjett. X 13.8 Programvaren bør ha en regnskapsoversikt opp mot budsjett som viser til enhver tid oppdatert oversikt ut fra påløpte personalskader Integrasjon 14.1 AKT benytter i dag H&L S4 lønnssystem. Vi krever utveksling av data mellom disse program og ressursstyringssystemet Database skal gå på MS SQL. X 14.3 Programvaren bør være web basert og håndtere toveis bruk av SMS ved innkalling/tilbud om ekstra vakter Programvaren skal ha en sømløs integrering mellom programmene og skal kunne eksportere/importere data som er nødvendig for å få registrert: Variabel lønn Ferie Fravær Det skal være mulig å kontrollere enhver rapport i ressursstyringsprogrammet av leder før overvelting til H&L S Programvaren må elektronisk kunne overføre ønskede faste opplysninger fra lønnssystemet til ressursstyringssystemet. Ved registrering av nytilsatt i H&L S4, skal denne automatisk overveltes til ressursstyringssystemet med aktuelle felter. Ved registrering av nytilsatt, endring, eller opphør på ansatt i H&L S4 skal denne automatisk overveltes til ressursstyringssystemet med aktuelle felter.

9 Følgende felter må kunne overføres: Fornavn og etternavn X Ansattnummer X Oppstartsdato i AKT Fødselsnummer (11 siffer) X Kostnadssted/kontostreng (tekst ansvar) X Adresse X Postnummer, poststed X E post adresse X Kontonummer/Ansatt X Stillingskode X Stillingsbetegnelse X Årslønn X Ansiennitet Endringsdato, for eksempel ved endring i stillingskode, arbeidssted, årslønn, kontering Opphørsdato X 14.6 Ressursstyringssystemet skal tilpasses slik at oppdragsgiver alltid er à jour i forhold til gjeldende offentlige regler og avtaleverk, samt kommunale retningslinjer Logging og signatur 15.1 Ressursstyringssystemet skal tilfredsstile krav til sporbarhet i bokføringsloven og bokføringsforskriften Autorisasjonssystemet må ha logg der alle endringer av tilganger skal logges med hvem som utførte hva og når Det skal også være logging av alle endringer av brukerroller/profiler (hvem, hva og når) Det skal logg for endringer av alle faste opplysninger (deltidsbrøker, lønnstrinn, avtaleverk etc.). Hvem, hva og når Det skal være logg i systemet for alle endringer av variable opplysninger (hvem, hva og når), dvs. logging av vanlig bruk av systemet Passord skal ikke logges ut over det som er nødvendig for å tilfredsstille krav kunden definerer i henhold til Alle logger må kunne skrives ut til nettverksskriver. For å kunne skrive ut slik logg, må brukeren være autorisert til dette Passord 16.1 Autorisasjonssystemet må kreve at brukeren identifiserer seg med passord (min. 6 tall/bokstaver) for å få adgang til ressursstyringssystemet Den som er ansvarlig for autorisasjonssystemet sentralt eller lokalt må kunne sette nytt passord på enkeltbruker dersom det oppstår en situasjon der vedkommende har glemt det eller av annen grunn ikke er i stand til å benytte det eksisterende passord. Bruker må i så fall bli avkrevd å

10 angi passord ved første pålogging Opplæring og brukerstøtte 17.1 Leverandøren må gi tilbud om god og tilstrekkelig opplæring av både systemansvarlige og AKT s brukere 17.2 Det må eksistere et gjennomarbeidet, dokumentert case basert opplæringsprogram på norsk i bruk og administrasjon av ressursstyringsprogrammet Leverandøren skal kunne tilby opplæring i AKT s lokaler. X 17.4 Ressursstyringssystemet skal være tilrettelagt for bruk av kursversjon for opplæring, testing og trening. Oppdatering av relevante systemregistre i driftversjonen skal automatisk overføres kursversjonen. Det skal framgå tydelig i skjermbildet når bruker er pålogget kursversjonen Leverandøren skal gi brukerstøtte til AKT og driftstøtte til driftsansvarlige for systemet i AKT s IT avdeling. Disse skal ha anledning til å kontakte leverandøren via telefon eller e post. Telefonhenvendelser besvares innen 30 min. og e post besvares seinest neste arbeidsdag.

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

Videologg 05.05.06 Deltaker P (pilot) Testoppgave Video start. Hendelse Observasjon. Video stopp. Camtasia stopp. Camtasia start. Nr 1 00.00 00.

Videologg 05.05.06 Deltaker P (pilot) Testoppgave Video start. Hendelse Observasjon. Video stopp. Camtasia stopp. Camtasia start. Nr 1 00.00 00. Videologg 05.05.06 Deltaker P (pilot) Testoppgave Video start Video stopp Camtasia start Camtasia stopp Hendelse Observasjon Nr 1 00.00 Nr 2 01.46 02.30 0145 02.29 04.09 00.04 02.34 01.44 04.03 00.16 00.32

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13

Rapport RTV. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 13 Innhold Rapport RTV... 2 RTV fraværsrapport... 2 Styreinformasjon... 3 Tekstkoder... 3 Dictionary - oppslag... 5 Organisasjon... 5 Krav og nøkkelbegreper... 6 Regler for reduksjon av dagsverk... 6 Definisjon

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

Registrering av arbeidstid

Registrering av arbeidstid Registrering av arbeidstid Spørreundersøkelse i november 2013 Legegruppen sendt til 1 009 leger. Svar fra 493 leger som gir en svarprosent på 49. Ledergruppen sendt til 435 ledere på nivå 2, 3 og 4. Svar

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk

Deltaker P. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva gjør brukeren? Deltaker P Opptakene startet på 00:05 fordi tittelbildet med testspørsmålene vises i 5 sekunder. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva skjer på skjermen? P: Testoppgave 1 Vinduet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Fraværsoppfølging. Innhold

Fraværsoppfølging. Innhold Innhold Fraværsoppfølging... 2 Første gangs kjøring... 3 Fraværsarter... 3 Fraværsoppfølging definisjon... 4 Varsling... 6 Bestille fraværsoppfølging... 8 Jobbe med fraværsoppfølging... 9 Oppgaver...10

Detaljer

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid Min Tid Følgende skal registreres i Min Tid... 1 Følgende registreres via Personalportalen slik som tidligere... 1 Registrer Fleksitid via Min Tid... 1 Registrer inn/registrer ut... 2 Skrive inn start

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Eksklusivt medlemstilbud 10 790,- NGA. Norwegian Greenkeepers Association

Eksklusivt medlemstilbud 10 790,- NGA. Norwegian Greenkeepers Association For en mer effektiv bedrift Eksklusivt medlemstilbud 10 790,- NGA Norwegian Greenkeepers Association Komplett pakke: > System ferdig tilpasset din bedrift < > 1 time gjennomgang av system < > Touch PC

Detaljer

Deltaker B. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk

Deltaker B. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva gjør brukeren? Deltaker B Opptakene startet på 00:05 fordi tittelbildet med testspørsmålene vises i 5 sekunder. Camtasia-opptak Start Slutt Tidsbruk Hva skjer på skjermen? B: Testoppgave 1 Vinduet

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling:

For tidsregistreringssystem betyr dette at vi i utgangspunktet må ha følgende arbeidsplaner med utgangspunkt i hel stilling: KRAVSPESIFIKASJON FOR FUNKSJONALITET FOR TIDSREGISTRERINGSSYSTEM 1. Arbeidsplaner Normalarbeidstiden i staten er 37,5 timer per uke jf Statens personalhåndbok (SPH) pkt 7.3.7 7 Arbeidstid. Iflg departementets

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

student s104111, s107911, s122357

student s104111, s107911, s122357 Forord Denne brukerveiledning er ment som et hjelpemiddel for brukerne av administrasjonssystemet og vaktsystemet. Målgruppen for administrasjonssystemet er avdelings ledere på Grefsenhjemmet, mens målgruppen

Detaljer

Veiledning. Visma Timelønn

Veiledning. Visma Timelønn Veiledning Visma Timelønn Innledning Skien kommune bruker Visma Timelønn til håndtering av timelister for ansatte som ikke benytter Gat eller DvPro. Denne modulen finner du i Visma Min Side Skien som er

Detaljer

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på

Etterregulering. Etterregulering. Innhold. Generelt. Etterregulere ansatt / alle ansatte. Spesielle tilfeller å være oppmerksom på Innhold Etterregulering... 1 Generelt... 1 Etterregulere ansatt / alle ansatte... 1 Spesielle tilfeller å være oppmerksom på... 1 Forhold som er felles for lønnsberegning og etterregulering... 2 Styreinformasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler

BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN. Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler BRUKERVEILEDNING PERSONALPROSESSEN Visma Web medarbeidere - Via mine ansatte (leder) eller - Via saksbehandler Medarbeidere saksbehandling - registrere personal - Velg enhet hent opp tilgjengelige enheter

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015

Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 Veiledning for KS fraværsstatistikk for perioden 2. kvartal 2014-1. kvartal 2015 ENDRINGER I FORHOLD TIL FORRIGE VEILEDNING OM FRAVÆRSSTATISTIKK Fristen for innlevering av fraværsfiler er 04.06.2015. Det

Detaljer

Rissa kommune Rissa omsorgssone

Rissa kommune Rissa omsorgssone Rissa omsorgssone Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29969/2012/403/5BSA 04.10.2012 ARBEIDSTIDSAVTALE OMSORG OG OPPFØLGINGSTJENESTEN 2012-2013 Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13

NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 NYHETER Proplan Time Oppsummert nyheter i versjon 2.11, 2.12, 2.13 Forbedringer Timeregistrering Ny infoknapp i timelisten Viser brukerens timerapport og oversikt over fleksi, ferie og egenmeldt fravær.

Detaljer

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15)

Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Sist oppdatert 11.11.2009 1 (15) Totaler Generelt... 1 Totaler... 2 AML (Overtid etter arbeidsmiljøloven)... 4 Avspasering, i alt... 5 Feriesaldo... 8 Ferietotaler... 8 Fleksitid (Gjelder for ansatte som

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3

1 ANSKAFFELSENS FORMÅL Implementeringsplan Forkortelser og begreper KRAVTABELL... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 2 1.1 Implementeringsplan... 2 1.2 Forkortelser og begreper... 2 2 KRAVTABELL... 3 2.1 Generelle krav til aksesspunkttjenesten...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-09-28. Versjon 5.09.3 Versjon 5.09.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.3 og Altinn Monitor 2.6.4... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Remittering utland...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg)

Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg) Automatisk Timebank Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg) Funksjoner beskrevet i dette dokumentet krever POK release 1.9.80 (Jan. 2009) eller senere. Merk: Tekst/Navn på

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11

Firmabil. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 11 Innhold Firmabil... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter beregning av skattefordel... 3 A-melding... 4 Kontering... 5 Opprett ny firmabil... 5 Bil-pool... 5 Registrere

Detaljer

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole IST-Extens Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique Sogndal kommune Skole Innholdsregister 1 KODEVERK... 2 KONTOPLAN... 2 LTA-KODER, LØNNS- OG TREKKARTKODER.... 4 ÅRSAKSKODER,

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Norges beste stempling og tidsregistrering på web

Norges beste stempling og tidsregistrering på web For en mer effektiv bedrift Norges beste stempling og tidsregistrering på web > 100% webbasert løsning, kun nettleser er nødvendig > Meget brukervennlig for dine ansatte > Gå inn fra hvor som helst i verden

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Videologg 08.05.06 Deltaker B Testoppgave Video start. Hendelse Observasjon. Video stopp. Camtasia stopp. Camtasia start. Nr 1 00.00 00.

Videologg 08.05.06 Deltaker B Testoppgave Video start. Hendelse Observasjon. Video stopp. Camtasia stopp. Camtasia start. Nr 1 00.00 00. Videologg 08.05.06 Deltaker B Testoppgave Video start Video stopp Camtasia start Camtasia stopp Hendelse Observasjon Nr 1 00.00 Nr 2 01.44 01.43 03.35 00.05 01.45 01.42 03.35 00.29 00.38 00.49 00.54 01.14

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.0.0 og Dashboard versjon 4.0.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN. www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN www.skien.kommune.no/lonnsseksjonen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. REGISTRERE TIMER (Gjelder for alle medarbeidere, fritids-/støttekontakter mm.) S. ATTESTASJON

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS

11.2.0 W i n T i d. Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS 11.2.0 W i n T i d Nyheter versjon 11.2.0 og Dashboard versjon 4.2.0 Logica Norge AS Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3

Detaljer

Generelt om delvis permisjoner

Generelt om delvis permisjoner DELVIS PERMISJON Agenda for timen Problemstillinger ved delvis permisjoner Delvis permisjon og tidregistrering Delvis permisjon og ferietrekk YHR_sjekk_ferie Delvis permisjon og sykefraværsrapport - YHR_SYKEFRAVRAP

Detaljer

WinTid. Nyheter versjon

WinTid. Nyheter versjon 11.0.0 WinTid Nyheter versjon 11.0.0 Innholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 3 1.2 HVEM ER DOKUMENTET SKREVET FOR?... 3 1.3 OPPBYGNING OG OPPBEVARING... 3 1.4 ANSVARLIG

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Samme brukernavn og passord som Min Arbeidsplan (MAP). Velg Mandal kommune RS i feltet foretak.

Samme brukernavn og passord som Min Arbeidsplan (MAP). Velg Mandal kommune RS i feltet foretak. Samme brukernavn og passord som Min Arbeidsplan (MAP). Velg Mandal kommune RS i feltet foretak. Velg å gå direkte til forsiden ved neste pålogg - Kalender: Viser turnus og avvik for dag, uke eller måned.

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere

NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere NOR 012-2012 Helsevikarer til Bergen kommune med flere Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/32752198.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201203021 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Brukerveiledning 16 Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer

MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING. Medielønn. Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING Medielønn Veiledning ved utfylling av statistikk for funksjonærer 03.01.2014 bruk-2a.doc Medielønn Veiledning ved utfylling av lønnsstatistikk for funksjonærer MERK! Alle

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk

Huldt & Lillevik Ansattportal. Praktisk bruk Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal attesteringen foregå?...

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer

Variabel lønn og Reiseregninger

Variabel lønn og Reiseregninger Lønnsprosessen : Variabel lønn og Reiseregninger Nettverksmøte. 11. april 2011 Anne Opsal Slupphaug, Lønnstjenesten Agenda 11.04.2011 Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten PagaWeb registreringsdetaljer

Detaljer

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Dok.id.: Versjon: 1 Prosedyre 1.1.2012 Godkjent av: HR-direktør Side 1 av 7 Formål og omfang Prosedyren regulerer fraværsføring i SAP. Fraværsføring beskrives

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil...

1 Innledning... 2. 2 Innlogging... 2. 3 Startsiden... 3. 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5. 4.1 Tilbake til startsiden... 5. 4.2 Profil... Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Innlogging... 2 3 Startsiden... 3 3.1 Hovedoverskrifter... 3 4 Meny... 5 4.1 Tilbake til startsiden... 5 4.2 Profil... 6 4.3 Kalender... 7 4.3 Forespørsler... 8

Detaljer

Kjøp av system for turnusplanlegging

Kjøp av system for turnusplanlegging Kjøp av system for turnusplanlegging På vegne av kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje Konkurransegrunnlag Valgt prosedyre: Konkurranse med forhandling Tilbudsfrist: 10. mars

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2009-03-25. Versjon 5.09.2 Versjon 5.09.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 9.2 og Altinn Monitor 2.6.3... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Terminoppgave Svalbard...

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

MinTid brukerdokumentasjon

MinTid brukerdokumentasjon MinTid brukerdokumentasjon Ansatte 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon Innhold i Innhold Rutiner for bruk av MinTiD... 1 Ansatt... 1 Leder... 1 Superbruker... 1 Løpende oppgaver:... 2 Årlige oppgaver:...

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn

Visma Enterprise HRM. Timelønn. En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser. Redigert 12.07.12. Visma Enterprise HRM Timelønn Visma Enterprise HRM Timelønn En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser Redigert 12.07.12 Visma Enterprise HRM Timelønn Innhold 1 Kort om timelønn... 3 2 Timelønn Grunndata i Windows...

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene

Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Veiledning for KS fraværsstatistikk Del 2 - Beskrivelse av fraværsdatafilene Fraværsdata i KS hentes fra lokale lønnssystemer som skal overføres KS to ganger i året. Data leveres i maskinlesbar form leveres

Detaljer

WinTid G2. for. ledere

WinTid G2. for. ledere WinTid G2 for ledere Innhold WinTid G2... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Oppgaver Status... 2 Oppgave Oppfølging... 3 Oppgave Oppfølging Sende e-post... 5 Oppgave Godkjenning... 5 Ansatte Resultater...

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Web -brukerinformasjon

Web -brukerinformasjon Web -brukerinformasjon VERW - brukerinformasjon Nedenfor gis en oversikt over ulike elementer i Ressursstyring Web. Brukere får rask tilgang til blant annet ledige vakter, turnus, timelister og egne stilling(er)

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Community Live 2013 FLEKSIBEL ARBEIDSTID

Community Live 2013 FLEKSIBEL ARBEIDSTID Community Live 2013 FLEKSIBEL ARBEIDSTID 11:50 12:30 - Programinnhold Fleksibel arbeidstid Ønsketurnus på web Vi viser hvordan Vefsn kommune har løst dette i praksis. Hva er viktig å huske på når man starter

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Guide - mintimebank.no

Guide - mintimebank.no Guide - mintimebank.no Innhold Tjenesten Målgrupper Oppsett Bruk Ofte stilte spørsmål Tjenesten ERP- og regnskapssystemet 24SevenOffice sitt timeregistreringssystem har grunnleggende funksjonalitet for

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

Elektronisk kommunikasjon

Elektronisk kommunikasjon Innhold Elektronisk kommunikasjon... 2 Styreinformasjon... 2 Generelle satser, grenser og lønnsarter... 2 Lønnsarter... 3 Beregning av skattefordel... 3 Refusjon privat abonnement... 5 Fordel ved privat

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING

TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING I Timeflex Ledermodul Innholdsfortegnelse 1 Del I Introduksjon 1 Om Timeflex... ledermodul og datavarehus 1 2 Komme... i gang 1 4 Del II Full oversikt over ansattdata

Detaljer