Harstad kommune DRIFTSPLAN KILA SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harstad kommune DRIFTSPLAN 2013 5300 KILA SKOLE"

Transkript

1 side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN KILA OLE

2 side 2 1. Visjon og hovedmål Enhetspresentasjon, ressursrammer og nøkkeltall Enhetspresentasjon Informasjon om enheten og tjenester Informasjon om tjenestens brukere Ressursrammer: Driftsbudsjett Rammebetingelser og utfordringer ekart Felles målekart for alle enheter Felles målekart for sektor ekart for enheten Handlingsdel Tjenestebeskrivelser med serviceerklæring Bemanningsplan Opplæringsplan Andre forhold... 14

3 side 3 1. Visjon og hovedmål Kommuneplanens fokusområder (V.3-45) 2. Enhetspresentasjon, ressursrammer og nøkkeltall 2.1 Enhetspresentasjon Enhetsleder: Stedfortreder: Trine Halvorsen/ Grete Kaarby eller øvrige avdelingsledere Avdelingsledere: Wenche Sjåfjell Heidi Bjørkelund Grete Kaarby Bengt Jacobsen Telefon: Mobiltelefon: Telefax: Saksbehandlere: Nettadresse: Postadresse: Besøksadresse: Kila 116, 9415 Harstad Åpningstid: Navn på tjenester: Særlover som regulerer tjenestene: Forskrifter: Opplæringsloven Forvaltningsloven Forskrift til opplæringsloven Postmottak, 9479 HARSTAD Informasjon om enheten og tjenester Kila skole er en barne- og ungdomsskole med 20 klasser og ca. 485 elever. Skolen ligger ca. 10 km. sør for sentrum av Harstad. Vi er så heldige å ha et relativt nytt skolebygg og fine uteområder, og vi er godt utstyrt med både inventar og læremateriell. Undervisningen ved skolen legges opp som 4 6 ukers temaperioder. Vi organiserer skoledagen mest mulig fleksibelt, og elevene jobber etter tilpassede arbeidsplaner. Vi satser sterkt på å heve leseferdighetene til best mulig nivå, og jobber systematisk med dette fra 1.klasse av. Skolen har utviklet en sosialpedagogisk plan for å jobbe systematisk med elevenes sosiale kompetanse. I denne planen inngår handlingsprogram rettet mot mobbing og vold. Skolen har nedfelt en pedagogisk plattform som viser vår struktur på organisering av undervisninga. Skolens visjon er: Vi har lyktes med opplæringa, når alle elever kan si om seg selv: Jeg duger!

4 side 4 Høsten 2011 tilsatte skolen en lærer som pedagogisk partner for å styrke vår egen læring og utvikling. Pedagogisk partner veileder nyutdannede og erfarne lærere på spesifikke områder, er refleksjonspartner og bidragsyter i lærernes egenutvikling og bidrar på denne måten til kompetanse- og profesjonsutvikling i personalet. Skolen er skoleåret 2012/2013 pilotskole for den statlige satsinga på ungdomstrinnet: «Ungdomstrinn i utvikling. Motivasjon mestring muligheter». I denne piloteringa samarbeider Kila med Hagebyen skole og veiledes fra Universitetet i Nordland. Kila skole er definert som en lærerutdanner ved at vi er praksisskole for Universitetet i Bodø. Dette skoleåret har vi flere studentgrupper. Lærerutdanningen er nå i sterk endring, med tettere samarbeid mellom praksisfeltet og universitetene, og der kravene til godkjente praksisskoler er tydeliggjort. Vi definerer det som et kvalitetstegn ved skolen vår at vi er godkjent som lærerutdanner. Januar 2012 er det 70 ansatte ved skolen (administrasjon, lærere, assistenter) Informasjon om tjenestens brukere 2.2 Ressursrammer: Driftsbudsjett (Alle tall i 1 000) Regnskap 2011 Budsjett 2012 Årsbudsjett 2013 Tjeneste-og støtteenheter Enhet Netto Netto Netto Kila skole Priser på kommunale tjenester Medlemmer i Samarbeidsutvalget (januar 2013): Jan Tegnander (leder) Ove Iversen Terje Sørensen Helga Bergland Elvevoll Britt Thobiassen Kurth Myrland Thale Meidfjord Marcus Laberg (nestleder) Medlemmer i Skolemiljøutvalget (januar 2013) Jan Tegnander (leder) Ove Iversen Trine Gulbrandsen Terje Sørensen Helga Bergland Elvevoll Britt Thobiassen Kurth Myrland Thale Meisfjord Marcus Laberg (nestleder)

5 side Rammebetingelser og utfordringer Rammebetingelser og utfordringer-skole (V.3-40) 3. ekart 3.1 Felles målekart for alle enheter Alle enheter må lage tiltaksplan ut fra vedtatt målekart for alle enheter og eget tjenesteområde. Felles målekart for alle enheter (V.3-16) 3.2 Felles målekart for sektor ekart - skole (V.3-15) 3.3 ekart for enheten

6 side 6 S1.1 S 2.1 S2.2 S Handlingsdel Her beskrives og konkretiseres en handlingsplan som er knyttet opp mot mål i kapittel 3. Res.-/måleindikator, når suksessfaktor måles? SAMFUNN Innbyggernes syn på kommunen. grense: 3 Antall kommunale miljøfyrtårn økning Antall kommunale enheter med kildesortering av eget avfall i fraksjonene: brennbart, papir, mat, glass/metall, evt. ikke brennbart, farlig avfall, EE-avfall. økning Antall skademeldinger for brukere(der dette er aktuelt) Ønsket resultat er reduksjon hvert år Årlig brukerund ersøkelse og og lokale møter ved behov rektor? Lokalt etablerte samarbeidsrutiner for bruk av fellesarealer Kafè med underholdning for pensjonister 1 gang årlig arrangert av mellomtrinnet Gode utleierutiner i samarbeid med lag og foreninger. Samarbeid med begge korpsene i nærmiljøet om bruk av lokaler.? Miljøstasjon etablert på skolens område full kildesortering Velfungerende avviksrapporteringssystem. Gjennomgang avviksmeldinger to ganger årlig. Gjennomgang HMS-system en gang årlig. Hendelsesrapporter fra inspiserende lærere, oppfølgingsrutiner etablert. Tydelig ordensreglement. Trivselsledere Etablere og vedlikeholde gode registreringsrutiner og oppfølging. Rektor/ Gruppelede re/ lærere B&E Rektor i samarbeid med verne- Ombud Skolemiljø utvalg HMSgruppe Innføre forbedringstiltak i Avviksrapportering samarbeid med verneombud og miljøgruppe og skolens rådsorganer rektor

7 side 7 Res.-/måleindikator, suksessfaktor når måles? Fokus på bruk av verneutstyr S3.2 Brukernes opplevelse av trygghet Gode registreringsrutiner. Tilsyn med utstyr og lekeapparater i tråd med forskrifter. Sosialpedagogisk plan for Kila skole, med tiltak og rutinebeskrivelser. Trivseldledere Internkontrollsystem etter kap. 9 A i opplæringsloven Rektor i samarbeid med verne- Ombud Skolemiljø utvalg HMSgruppe Avviksrapportering Gjennomgang og revidering av rutiner O1.1 O1.2 O1.3 ORGANISASJON- /PERSONELL Sykefravær Reduksjon hvert år Frisknærvær økning hvert år Medarbeidertilfredshet grense: 4 Sykefravær på 5,3% i 2012, en klar nedgang Økning fra 92,8 % til 94,7% Fadderordning for nytilsatte. Årlige medarbeidersamtaler Faglige oppdateringer Velferdsordninger Tydelige interne rutiner, system og årshjul God struktur, innflytelse i tråd med avtaleverket og fleksibilitet Flere årlige sosiale fellesarrangement Oppfølging i tråd med IA- retningslinjer Fordele ekstra belastende oppgaver. i tråd med kompetanse. Rektor og alle ansatte Rektor og alle ansatte Følge systemet Nærvær ved fravær Jobbe systematisk med arbeidsmiljøtiltak, god oppfølging av sykemeldte Bruke HMS-tjenesten, fokus på alles ansvar og rettigheter, aktiv HMSgruppe på skolen Rektor avdelingsle dere rektor Bruke HMS-veileder aktivt

8 side 8 Res.-/måleindikator, suksessfaktor når måles? O1.4 O1.5 O2.1 O2.2 O3.1 Stillingsstørrelse Mindre enn 10 % av de fast ansatte med deltidsstilling være misfornøyd Antall skademeldinger for ansatte Ønsket resultat er reduksjon hvert år Andel faglært personale i hht bemanningsplan 100% Opplevd egenkompetanse Ønsket resultat er 5 grense er 3 Medarbeidertilfredshet (nærmeste leder) grense: 4 Flest mulige ha en stillingsstørrelse etter eget ønske Gode registreringsrutiner Fokus på system for å etablere trygghet og kontroll. Oppfølging av avvik. Bruke verneutstyr Reduksjon registrert de siste årene Status januar 2013: 96 % kvalifisert personale Kvalitetssikret tilsettingsprosess Ryddige rutiner i henhold til reglement, forskrifter og lovverk. Størst mulig grad av tilstedeværelse, åpenhet og oppfølging. Økt deltakelse i medarbeiderundersøkelser. Medarbeidersamtaler Oppfølging fra Pedagogisk partner rektor Rektor og alle ansatte rektor Rektor og alle ansatte Endre der det er mulig mht skolens drift og økonomi Møte, HMS-gruppa, gjennomgang av mulige løsninger/forbedringer I samarbeid med personalenheten se på forbedringsmuligheter Gjennomgang og analyse av medarbeiderundersøkels en i skolens HMSgruppe, bruke HMSsystemet aktivt rektor O3.2 Enhetsledertilfredshet (rådmannsfunksjonen) grense: 4

9 side 9 O4.1 O5.1 Res.-/måleindikator, suksessfaktor Gjennomført internkontroll i enheten Andel stillingsbeskrivelser for alle funksjoner og kategorier. Ønsket resultat: 2010: 75% 2011: 100% når måles? Internkontroller gjennomføres i henhold til kommunale prosedyrer Overordnet ansvar Rektor, avdelingsl edere og verneomb ud O5.2 T1.1 T1.2 T1.1 Opplevd samsvar mellom oppgaver og ressurser Ønsket resultat: 2010: : 5 TJENESTER- /BRUKERE Antall klager avvikssystem Reduksjon Antall klager forvaltningsvedtak reduksjon Resultat fra nasjonale prøver i fagene lesing, engelsk og regning. Best resultat i G13 og bedre enn nasjonalt gjennomsnitt på alle Betydelige endringer må innføres for å kunne drifte tilfredsstillende etter nedskjæringer i stillingshjemler Gode rutiner Gode rutiner Gode læremidler på alle trinn. Sterk satsing på tilbakemeldinger til elever og foresatte om læringsutviklingen for den enkelte.. Fokus på grunnleggende ferdigheter i alle fag Videreutdanning for lærerne. rektor Ledelsen og lærerne

10 side 10 T1.2 T1.3 T1.4 Res.-/måleindikator, suksessfaktor mestringsnivå i alle fag. Gjennomsnittlig avgangsprøveresultat. Best resultat i G13 og bedre enn nasjonalt gjennomsnitt. Antall elever pr. PC Ikke over 3 elever pr. PC innen 2008 Etablert lokal plan for skolebasert vurdering når måles? Leksehjelp Gode læremidler på alle trinn. Sterk satsing på tilbakemeldinger til elever og foresatte om læringsutviklingen for den enkelte. Fokus på grunnleggende ferdigheter i alle fag Etter- og videreutdanning Satse videre på innkjøp av digitale læremidler Kilaplanen Lærerne og ledelsen Rektor i samarbeid med IKT, rådhuset Lærere, ledere T1.5 T1.6 Brukertilfredshet elever Ønsket resultat: 4,5 grense: 2,5 Prosentvis andel elever over kritisk grense som kan lese etter 2. årstrinn Ønsket resultat: 100% Det vises til skolens sosialpedagogiske plan og pedagogiske plattform Forsterket begynneropplæring Leksehjelp Tett kontakt skole-hjem God underveisvurdering Alle skolens ansatte Ledelsen og lærere T1.7 Prosentvis andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning Ønsket resultat: reduksjon Skolen jobber for ei god tilpasset opplæring, med spesialpedagogisk vedtak kun der læreplanen avvikes (i tempo eller innhold) eller store atferdsvansker tilsier spesialpedagogisk opplæring. Reduksjon i vedtak henger nøye sammen med muligheten for å sette inn Koordinato r og rektor

11 side 11 Res.-/måleindikator, suksessfaktor når måles? styrkingsressurser i klassene.. T1.8 T2.1 T2.2 T2.3 T2.4 T2.5 Andel fagbehov dekt: Indikatorkrav 100% Godkjent skolebygg og utemiljø Virksomheten være godkjent i hht forskrift om miljørettet helsevern Fysisk vold mot andre elever Ønsket resultat er reduksjon Fysisk vold mot ansatte Ønsket resultat er reduksjon Verbal trakassering av ansatte og andre elever Ønsket resultat er reduksjon Skader på bygning og inventar forårsaket av elever Ønsket resultat er reduksjon Gode rekrutteringsrutiner. Praksisskole for lærerutdanninga Skolen har ikke mottatt godkjenning, og vi vet ikke om slik foreligger Se S 3.1 Gode registreringsrutiner og gode systemer for forebygging og oppfølging Det vises til skolens sosialpedagogiske plan. PS Se O 1.6 Gode registreringsrutiner og gode systemer for forebygging og oppfølging. Det vises til skolens sosialpedagogiske plan. PS Se S 3.1 og O 1.6 Gode registreringsrutiner og gode systemer for forebygging og oppfølging Det vises til skolens sosialpedagogiske plan. PS Gode registreringsrutiner og gode systemer for forebygging og oppfølging Det vises til skolens sosialpedagogiske plan. PS Rektor Lærere Assistenter Elever Rektor Lærere Assistenter Elever Rektor Lærere Assistenter Elever Rektor Lærere Assistente R elever

12 side 12 T2.6 T2.7 T2.8 T2.9 T3.1 T3.2 Res.-/måleindikator, suksessfaktor Mobbing Skala 1-5 Ønsket resultat: 1 Antall alvorlige hendelsesrapporter (kun større problematferd) per.100 elever per skoleår Ønsket resultat er reduksjon Prosentandel elever med 0-1 alvorlige hendelser per skoleår (grønt område) Ønsket resultat er økning Brukertilfredshet Trivsel i hht elevundersøkelsen 7. og 10.trinn Skala 1-5 Ønsket resultat 4.5 grense: 2.5 Prosentvis andel deltakelse brukerundersøkelser foresatte ønsket resultat minst 50% Brukertilfredshet foresatte Skala 1-5. når måles? Gode registreringsrutiner og gode systemer for forebygging og oppfølging Det vises til skolens sosialpedagogiske plan. PS SWISS SNAP God oppfølging og tiltak mot registrerte elever (SNAP) PS Rutiner for ungdomstrinnet Godt og tett skole-hjemsamarbeid Gode registreringsrutiner og gode systemer for forebygging og oppfølging Det vises til skolens sosialpedagogiske plan. PS SNAP SWISS Jobbe i rådsorganene for å heve tallet God informasjon og gode rutiner i tråd med skolens handlingsplaner. Informativ hjemmeside med muligheter Rektor Lærere Assistenter elever Ledelsen og lærerne Ledelsen og lærerne Rektor Lærere Assistente R elever Alle skolens ansatte

13 side 13 T4.1 T5.1 T5.2 T5.3 T5.4 Ø1 Res.-/måleindikator, suksessfaktor Ønsket resultat: 4,5 grense: 2,5 Brukertilfredshet SFO tilbud Skala 1-6 grense: 3 Antall avvik på prosedyre Ansattes tilfredshet og opplevelse av bedret tverrfaglig samarbeid. grense: 4 Ansattes kompetanse grense: 4 Brukertilfredshet grense: 4 ØKONOMI Regnskap = budsjett når måles? for skole hjem kommunikasjon. Aktive rådsorganer. Åpenhet og respekt Fokus på kvalitet i læringsarbeidet, i tråd med skolens visjon og pedagogiske plattform. PS Sosialpedagogisk plan PS Godt foreldresamarbeid Tilrettelagte og varierte aktiviteter Leksehjelp Godt uteområde Følge kommunale prosedyrer Gode kommunale samhandlingsrutiner, i tråd med prosedyrer som er under utarbeidelse. Rutinene gjøres bedre kjent for ansatte Se egen kompetanseutviklingsplan Prosedyrer Månedlig budsjettkontroll Ledelsen og ansatte Alle ansatte i HK

14 side Tjenestebeskrivelser med serviceerklæring IX.10-1 TJENESTEBERIVELSE FOR GRUNNOLEN IX.10-4 TJENESTEBERIVELSE FOR OLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) IX.10-6 TJENESTEBERIVELSE FOR SPESIUNDERVISNING I GRUNNOLEN 6. Bemanningsplan Bemanningsplan Kila skole (V.2-19) 7. Opplæringsplan 8. Andre forhold Eventuelle forhold av betydning som ikke er fanget opp over.

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 1.1 Enhetspresentasjon... 3 1.1.1 Informasjon om enheten og tjenester... 3 3. MEDKILA-

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 23.04.2015 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme Harstad kommune 2007 Strategiplan for omdømme Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 1.1 Regjeringen... 3 1.2 KS... 4 1.3 Virksomhetsplan Harstad kommune... 6 2 Mål for bedre omdømme... 9 2.1 Formidling av

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY 1 Innhold Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3 Endrede styringssignaler/rammebetingelser... 4 Dagens virkelighet - Utviklingstrekk... 4 Prioriterte oppgaver... 4 Målekart...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole

www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole www.malvik.kommune.no Tilstandsrapport Grunnskole M a l v i k k o m m u n e 2 0 1 0 2 0 1 1 2 Innhold Bakgrunn 4 1. Hovedområder og indikatorer 6 1.1.1. Lærertetthet 6 1.2. Læringsmiljø 7 1.2.1. Trivsel

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Dønna kommune Tilstandsrapport

Dønna kommune Tilstandsrapport Dønna kommune Tilstandsrapport Fagdag for skole og barnehage oktober 2014 Grunnskolen i Dønna 2014 Dønna kommune februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HJEMMEL... 3 2. SKOLE... 5 2.1 Skolens satsingsområder...

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012

Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Tilstandsrapport for Randabergskolen 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15

Tilstandsrapport 2015. Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 Tilstandsrapport 2015 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Vedtatt av kommunestyret 17.06.15, KST-sak 45/15 INNHOLD 1. SAMMENDRAG 1 2. OM TILSTANDSRAPPORTEN 1 TILSTANDSRAPPORTENS OPPBYGGING TILSTANDSRAPPORTENS

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer