VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen"

Transkript

1 VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom et stimulerende arbeids- og læringsmiljø, støttet av gode og tillitsfulle relasjoner mellom aktørene i og rundt skolen. UTVIKLINGSPLAN FOR MALM SKOLE PERIODE

2 Innhold 1. INNLEDNING Presentasjon av skolen Rådsorgan Rammebetingelser STATUS Læringsresultater Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Ev. Eget satsingsområde SKOLENS MÅLSETTINGER Målsettinger TILTAK FOR SKOLEÅRET 2013/ a. Læringsutbytte b. Læringsmiljø c. Ansatte d. Ledelse, motivasjon og faglig trykk e. Foreldremedvirkning f. Skolefritidsordning g. Ev. Eget satsingsområde EVALUERING

3 1. INNLEDNING 1.1 Presentasjon av skolen Beliggenhet: Skolen ligger i sentrum av Malm Bygningsmasse: Rehabilitert skolebygg tatt i bruk januar Gymsal og garderober er fra Byggetrinn 2 med spesialrom og ny stor gymsal/hall er under prosjektering. Antall elever: I år 190 elever, prognose: elevtall vil holde seg mellom elever. 1.2 Rådsorgan SU: Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ. Foreldrene har leder og nestlederfunksjonen. Skolemiljøutvalg: SU utvides med en foreldrerepresentant og en elevrådsrepresentant i saker som gjelder elevenes skolemiljø FAU: alle foreldrene er medlemmer av FAU. Det velges to klassekontakter for hvert trinn. FAU drives av et styre valgt på FAU sitt årsmøte. Elevråd: Elevråd barnetrinnet består av elever fra 5.-7.trinn, 8 elever. Elevråd ungdomstrinnet består av elever fra trinn, 6 elever. Leder og nestleder deltar i SU. 1.3 Rammebetingelser Økonomi Budsjettet preges av at det meste går til fast lønn. Driftsbudsjettet spises opp av vikarkostnader, samt kopi- og driftsavtaler. Tjenesteproduksjon Omfang 2012 Elevtall 190 Elever med skoleskyss 70 Elevtall SFO 24 Elevtall leksehjelp trinn Prosentandel 5.1-elever 9,4 Ressursinnsats drift Avdelinger / tjenester Personalressurser Årsverk Antall ansatte 2012 Lærere (inkl. adm. ressurs) 23,10 26 Assistenter skole 2 5 Assistenter SFO 1,5 4 Lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget 0 0 Kjøp av tjenester fra Helse og omsorg 1 Administrasjon ledelse 1,65 2 3

4 2. STATUS 2.1 Læringsresultater Kartleggingsprøver: Elevene gjennomfører kartleggingsprøver i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter tilpasset alder både vår og høst. Disse lagres i VOKAL slik at vi kan følge elevenes utvikling over flere år. Nasjonale prøver: Gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn hver høst. Resultater høsten 2012: Fag Malm skole Kommune Fylke Nasjonalt Max 2012 Lesing 5. trinn 1,9 1,9 1,9 2,0 3,0 Lesing 8. trinn 3,2 3,1 2,9 3,1 5,0 Lesing 9. trinn 3,3 3,2 3,3 3,5 5,0 Engelsk 5. trinn 1,9 1,9 1,8 2,0 3,0 Engelsk 8.trinn 2,4 2,4 2,7 3,0 5,0 Regning 5. trinn 1,8 1,8 1,9 2,0 3,0 Regning 8. trinn 2,6 2,6 2,9 3,1 5,0 Regning 9. trinn 2,9 3,0 3,3 3,4 5,0 Karakterer/grunnskolepoeng (u-trinnet): Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ,2 38,4 37,6 36,8 Eksamensresultater (u-trinnet) Indikator og nøkkeltall Engelsk skriftlig eksamen 3,4 Engelsk muntlig eksamen Fordypning i engelsk muntlig eksamen 3,9 Matematikk skriftlig eksamen 3 Matematikk muntlig eksamen Naturfag muntlig eksamen 4,6 4,5 Norsk hovedmål skriftlig eksamen Norsk sidemål skriftlig eksamen Norsk muntlig eksamen 4 4 Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen 4,9 Samfunnsfag muntlig eksamen 4

5 Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Kartleggeren er ikke gjennomført i 2012 på grunn av dataproblemer i midlertidige skolelokaler. Andre kartleggingsprøver er gjennomført. Resultatene drøftes internt, og elever under kritisk grense rapporteres til spes. ped-team, som foretar videre testing før ev henvisning til PPT. Interne tiltak som lese- kurs og regne-kurs tilbys enkeltelever ved avdekt behov. Resultatene av kartleggingsprøvene legges til grunn for målsetting, og drøftes med foresatte utviklingssamtalen (kontaktmøte) 2 ganger pr år. 2.2 Læringsmiljø Trivsel: elevenes rapportering av trivsel er på linje med resten av landet. Vi regner med at rapportering på fysisk læringsmiljø vil endre seg nå når vi har flyttet inn i rehabiliterte lokaler. Mobbing: sosial læreplan beskriver hvordan vi arbeider forebyggende med å motvirke mobbing. Skolen har tatt i bruk ny handlingsplan og retningslinjer for hvordan arbeide i mobbesaker. Utfordringer i fag: elevens opplevelse av faglige utfordringer ligger litt under landsgjennomsnittet. Tilpasset opplæring: elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen ligger på samme nivå som gjennomsnittet for landet. Faglige tilbakemeldinger: elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. 5

6 Skolen har hatt fokus på målene for opplæring og hvordan de skal presenteres for elevene. Alle elever skal vite målene for timen og tema de arbeider med. Elevene skal ha læringsplaner som forteller målene i arbeidsperioden. I tillegg har vi stor fokus på vurdering og spesielt egenvurdering som forskning viser er svært læringsfremmende. Ansatte har fått opplæring i arbeide med mål og vurdering. 2.3 Ansatte Sykefravær: Fraværsprosenten for 2012 ble 8,7 %. Denne prosenten inkluderer alt fravær. Ikke noe fravær er meldt arbeidsplassrelatert. Vi har gjennomført helsekontakt gjennom bedriftshelsetjenesten hvor det var mye positiv tilbakemelding. De ansatte trives godt, og er motiverte og engasjerte. Vi har forbedringsområder og har fokus på fysisk tilrettelegging av kontorarbeidsplasser til personalet. Vi har via HMS plan oppfordret ansatt til trim. Det er gjennomført trim mandagskvelder, med varierende deltagelse. I tillegg har ansatte som ønsker å delta mulighet til Sumba en ettermiddag i uka. Alt tilrettelegges og ledes av ansatte. Andelen menn: Av 30 ansatte er 4 menn i skoleåret Det settes ikke inn tiltak utover at menn oppfordres til å søke ved ledige stillinger. Gjennomsnittsalder: Assistenter 56 år Pedagogisk personale 45 år Kompetanse og kompetansebehov: Kommunens kompetanseplan er fulgt, og gjennom Fylkesmannens strategi for videreutdanning Kompetanse for kvalitet, har Malm skole hatt flere pedagoger på videreutdanning i 2012: 1 pedagog på leseopplæring 1 og 2-60 stp., 2 pedagoger på Kunst og håndverk 30 stp., 1 pedagog på veiledningskompetanse -30 stp., og 2 pedagoger på matematikk 1 30 studiepoeng. Dette fordeler seg over ulike semester. Skolen avsluttet i løpet av året deltagelsen i den nasjonale satsingen SKUP 1 hvor hovedtema var vurdering for læring. Ved skolestart i høst startet vi et lokalt arbeid med læreplaner hvor vi har arbeidet med felles læreplaner i norsk, engelsk og matematikk for alle skolene i kommunen. Arbeidet videreføres i 2013 med å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Ansattes fornøydhet med nærmeste leder. Ansattes fornøydhet med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben. Ansattes stolthet over sin egen arbeidsplass, Bedriftshelsetjenesten gjennomførte helsekontaktsamtaler med alle ansatte i 2012: Ansattes fornøydhet med samarbeidet med leder (rektor) er over 90 %. Ansattes fornøydhet med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben er over 85 %. 6

7 Ansattes stolthet over sin egen arbeidsplass er ikke målt. Det bør utarbeides en årlig medarbeiderundersøkelse som kartlegger målsettingene i tillegg til lærerundersøkelsen som gjennomføres hvert andre år og helsekontakt som gjennomføres hvert 3. år. 2.4 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Ro i klassen Andelen elever som melder ifra om at lærerne svært ofte eller alltid/ ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen rapporteres i elevundersøkelsen fra våren 2012 (7. og 10. trinn) å være 37,5 % (18). - Tydelige krav og forventninger fra lærene til barnas arbeidsinnsats Andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til barnas arbeidsinnsats rapporteres i foreldreundersøkelsen fra 2012 å være 88 % (74). - Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen. Skolen har de 2-3 siste årene fokusert særlig mye på læringsmiljøet. Det har vært tett samarbeid med heimene både generelt og på enkelte årstrinn/klasser der det har vært nødvendig med ekstra innsats. Dette er gjort i nært samarbeid med PPT og BUP der enkeltelever er fulgt opp gjennom særskilte tiltak. Det er arbeidet med felles holdninger i kollegiet og lik praktisering av ordensreglementet etter at det ble vedtatt nytt ordensreglement for skolene. Det er også arbeidet med og tatt i bruk tydelige vurderingskriterier for ungdomstrinnet når det gjelder orden og atferd. Det er også for barnetrinnet arbeidet med tydeliggjøring av hva vi forventer av elevene når det gjelder atferd. 2.5 Foreldremedvirkning -Informasjon om barnets skolefaglige utvikling. Ifølge foreldreundersøkelsen fra 2012 rapporterer 87 % (74) at de opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling. - Dialogen mellom hjem og skole. Andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole rapporteres å være 84,7 % (74) - Mulighet for innflytelse på læringstilbudet Andelen foresatte som rapporterer at de opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn er 35 % (30). - Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen På mellomtrinnet og ungdomstrinnet er det gjennomført forsøk med en annen form for kontaktmøter dette skoleåret. Vi vil foreta en evaluering og se om vi skal fortsette denne formen for underveisvurdering. Det er gjennomført et fellesmøte alle klassekontakter og møte mellom klassekontakter og kontaktlærerne. Det er under utarbeiding en plan for samarbeidet heim/skole som skal opptil behandling i FAU og SU i løpet av våren. 7

8 2.6 Skolefritidsordning Foreldreundersøkelsen våren % rapporterer at de opplever trivsel og trygghet for barna. 58 % rapporterer at barna har et variert tilbud med lek og aktiviteter inne. Dette vil bli målt på nytt våren Ev. Eget satsingsområde VURDERING Ved innføringen av administrasjonsprogrammet OPPAD, gis nå muligheten til å lage en mye enklere og bedre vurderingsrapport enn tidligere. Fra høsten 2012 har lærerne tatt i bruk Oppad til dokumentasjon av vurdering i fag, orden og oppførsel. Fra vårsemesteret 2013 har vi også tatt i bruk VOKAL for å kunne dokumentere og vurderer all kartlegging vi gjør på elevene. Lærerne ved mellomtrinnet og ungdomstrinnet har prøvd ut forskjellige underveisvurderinger som skal være så konkrete som mulig slik at elevene skjønner hvilke nye mål de må jobbe mot i fagene. Vurdering for læring sammen med god klasseledelse, satsingsområder ved vår skole, vil på sikt føre til at elevene blir mer motiverte og mer effektive i forhold til egen læring. Jevnlige og gode tilbakemeldinger til den enkelte elev vil gi eleven et løft i det ukentlige læringsarbeidet. Utfordringen for lærerne vil være å få til et eget system for fortløpende vurdering som fungerer i en hektisk skolehverdag. For å få til en god praksis på dette området, må lærerne sette av tid til å dele erfaringer med hverandre, reflektere sammen. LOKALE LÆREPLANER Høsten 2012 startet skolen i samarbeid med de andre skolene i kommunen utarbeidelse av lokale læreplaner med ekstern veiledning fra HINT, og i løpet av skoleåret er det utarbeidet kommunale læreplaner i norsk, engelsk og matematikk. Dette arbeidet fortsetter med nye fag i GSPR Gården som pedagogisk ressurs ble startet opp igjen for klasse fra høsten2012. Her blir det bygd videre på de oppleggene som er utarbeidet og utprøvd i samarbeid mellom gårdbruker og skolen/lærerne. 8

9 3. SKOLENS MÅLSETTINGER Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom et stimulerende arbeids- og læringsmiljø, støttet av gode og tillitsfulle relasjoner mellom aktørene i og rundt skolen. Alle ansatte har deltatt i en prosess for å kartlegge hva vi legger i begrepene som er brukt i det overordnede målet, og for å skape felles forståelse for begrepene. Det er med utgangspunkt i dette vi har laget hovedmål for perioden og delmål og tiltak for VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG FAGLIG KOMPETANSE VI ØNSKER AT FORELDRE OG OMGIVELSER SKAL SE PÅ SKOLEN SOM ET STED SOM IVARETAR BARNA PÅ EN GOD MÅTE ET STED DER BARNA ER TRYGGE OG TRIVES ET STED DER BARNA UTVIKLER SEG OPTIMALT FAGLIG OG SOSIALT 3.1 Målsettinger HOVEDMÅL Malm skole skal være en skole hvor elever, foreldre/foresatte og ansatte samarbeider og viser omsorg og medansvar, slik at alle føler trygghet og trivsel, og oppnår personlig og faglig utvikling. Vi skal heve antallet elever som kommer i et høyere mestringsnivå på nasjonale prøver. a. andelen elever som kommer på mestringsnivå 3, 4 og 5 på ungdomstrinnet skal utgjøre 65 % av elevene på 8. og 9. trinn. b. andelen elever som kommer på mestringsnivå 2 og 3på barnetrinnet skal utgjøre 70 % av elevene på 5. trinn. 9

10 2. Alle elever skal inkluderes og oppleve trygghet, tilpasset opplæring og mestring. a. andelen elever som trives godt skal rapporteres å være over 90 prosent b. andelen elever som opplever inkludering i klasse/skolemiljø skal være over 95 % c. andelen elever som får nok utfordring i mange eller i de fleste fag skal rapporteres å være over 85 prosent 3. Skolen skal bidra til å gi alle elever like muligheter til å heve sine faglige og sosiale ferdigheter, og bidra til stolthet av skolen og heimplassen. a. sykefraværet skal være under 8 prosent b. andelen menn i grunnskolen skal være over 30 prosent c. andelen ansatte som er fornøyd med sin nærmeste leder skal rapporteres å være over 70 % d. andelen ansatte som er fornøyd med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben skal rapporteres å være over 80 % e. andelen ansatte som er stolt over sin egen arbeidsplass skal rapporteres å være over 80 % 4. Det skal være et godt læringsmiljø preget av tydelig klasseledelse, motivasjon, tillit, faglig trykk, struktur og arbeidsro slik at elevene tilegner seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gir dem et best mulig utgangspunkt for å delta positivt i samfunnet. a. andelen elever som melder fra om at lærerne alltid, svært ofte eller ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen skal rapporteres å være under 25 prosent b. andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til baras arbeidsinnsats skal rapporteres å være over 90 prosent 5. Foresatte skal oppleve en god dialog og medvirkning i samarbeidet med skolen. a. andelen foresatte som opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling skal rapporteres å være over 85 prosent b. andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole skal rapporteres å være over 85 prosent c. andelen foresatte som opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn skal rapporteres å være over 50 prosent 10

11 6. Skolefritidsordningen ved Malm skole skal være en del av barnas oppvekstmiljø og imøtekomme det lokale behovet for tilsyn og omsorg på dagtid i skoleåret. a. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor både foresatte og barn føler tilhørighet, trygghet og trivsel, og kan være med å påvirke barnas hverdag skal rapporteres å være over 70 %. b. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor barna gis tid og rom for leik og egenaktivitet med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna skal rapporteres å være over 70 %. c. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor barna møter et personale som har tid og lytter til hver enkelt, men som også tar hensyn til gruppens behov skal rapporteres å være over 70 %. d. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor personalet både skal stimulere, tilrettelegge og sette i gang aktiviteter for å utvikle barnas selvstendighet skal rapporteres å være over 70 %. 1. TILTAK FOR SKOLEÅRET 2013/14 a. Læringsutbytte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Vurdering for læring, utvikle underveisvurdering Rektor Lærere Elevsamtaler kontaktlærer Lese kurs -mattekurs(forsterka opplæring) Spes. ped. koordinator Spesialundervisning rutiner (ny plan) Høst 2013 Spes. ped. koordinator Halvårsvurdering i Oppad Kontaktlærere Kartleggingsprøver/nasjonale prøver/oppfølging Rektor Kontaktlærer Spes. ped. koordinator Kartleggingsresultater i VOKAL, oppfølging Rektor Spes. ped. koordinator Lærere Etter/videreutdanning/kurs/intern opplæring Ansatte Rektor Avdelingsledere Leksehjelp Rektor avdelingsleder Pedagogisk refleksjon Ansatte Rektor Avdelingsledere 11

12 b. Læringsmiljø Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Oppfølging av handlingsplan mot mobbing og ordensreglement Elever Rektor Avdelingsledere Kontaktlærere Andre ansatte Plan for sosiale ferdigheter Hele året Rektor Avdelingsledere Kontaktlærer System overgang barnehage-skole, barnetrinn - u. trinn, u- trinn- videregående Bhg videreg Rektor Styrer barnehage Kontaktlærer Rådgiver Zippys venner trinn Kontaktlærere MOT Hele året Utvikle elevrådsarbeidet Rektor Ansvarlig for elevråd Utvikling av positiv skolekultur/felles opptreden Personalet Rektor Aktiviteter arrangert av foreldrekontakter Elever Kontaktlærer Foreldrekontakter Tidlig kartlegging av eventuelle vansker Kontaktlærer Spes. ped. koordinator Skolering i klasseledelse Ped. personale Rektor Avdelingsledere Observasjoner/oppfølging av enkeltelever Kontaktlærere Gjennomføre elevundersøkelsen Hver høst Rektor Kontaktlærer Spes. ped koordinator sosiallærer Gjennomføre sosiogram/kartlegging elevmiljø Hver høst og vår. Rektor Kontaktlærer Sosiallærer Spes. ped. koordinator 12

13 c. Ansatte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Arbeidstidsavtaler Lærere Innen Rektor, lærere og Internkontroll, HMS arbeid, oppfølging av sykemeldte Alle ansatte Hele året Rektor, alle ansatte Trivselstiltak Alle ansatte Hele året Rektor, verneombud, Sosial komite, trinn Faste drøftingsmøter med tillitsvalgte og Hele året verneombud Bruk av kommunal senioravtale for å beholde Seniorer Rektor lærere etter fylte 62 år. Medarbeidersamtaler Alle ansatte Desember for nyansatte, Rektor, avdelingsledere Januar for andre Videreutdanning, etterutdanning/kurs div. Alle ansatte Hele året Rektor, avd. ledere Kollegabasert veiledning til refleksjon over praksis Alle ansatte Rektor Avd. ledere d. Ledelse, motivasjon og faglig trykk Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Kursing i klasseledelse Pedagogisk personale Rådgiver oppvekst Rektor HINT Kursing i regning som grunnleggende ferdighet Legge til rette for at ansatte får delta på kurs som skolen har bruk for (innenfor skolens ressurser), og at ansatte tar videreutdanning i fag som skolen har bruk for. Rektor og avdelingsledere viser støttende lederskap for de ansatte Arbeide for vi- kultur felles rutiner støttende læringsmiljø Samtaler/oppfølging om hvilke tiltak som settes i verk for elever med vansker (faglig og sosialt), og bruken av styrking i «solrom» Pedagogisk personale Rådgiver oppvekst Rektor HINT Ansatte Rektor, Ansatte Ansatte Rektor Avdelingsledere Ansatte Hele året Rektor Ansatte Pedagogisk personale Etter skolestart og i januar Rektor Spes. ped. Koordinator sosiallærere 13

14 Samtaler med kontaktlærerne etter kontaktmøter med heimene Tydeliggjøring av forventninger og konsekvenser til elevene når det gjelder atferd. Tydeliggjøring av mål for opplæringen på elevenes arbeidsplan og ved oppstart av undervisning Kontaktlærere Høst og vår Rektor Avdelingsledere Ansatte Hele året Rektor Ansatte Pedagogisk Hele året Rektor personale Lærere e. Foreldremedvirkning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Rammeplan for samarbeid mellom heim og skole Foreldre Lærere Rektor, ansatte, foreldrekontakter. Foreldremøter Foreldre Rektor, kontaktlærere foreldrekontakter Utviklingssamtaler Foreldre Kontaktlærer Elever Fellesmøte foreldrekontakter, rektor, Foreldrekontakter Like etter Rektor kontaktlærere Kontaktlærere skolestart hver høst Møter i FAU, SU SMU etter oppsett plan FAU og SU elever 3 møter pr. semester Rektor FAU leder Bruk av foreldrekompetanse i ulike temaer Elevene Kontaktlærer, foreldre Gi jevnlig info på hjemmesida og via Foreldre, elever Hele året Rektor, lærere arbeidsplaner og ranselpost Foreldrekontakt ansvarlig for to aktiviteter hvert skoleår Foreldre, elever Høst og vår Foreldrekontakt Kontaktlærer Foreldreundersøkelsen Foreldre Hver vår Rektor, avd. leder f. Skolefritidsordning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Informasjonshefte Foreldre Hver høst Avdelingsleder Gi jevnlig info på hjemmesida og via ukeplan og Hele året Avdelingsleder infoskriv. Avdelingsleder SFO deltar på innskrivingsdagen med info til foreldrene. Foreldre Elever Hver vår Rektor Avdelingsleder SFO undersøkelse Foreldre Innen 15. Avdelingsleder mai hvert år Bruke resultatene fra SFO undersøkelsen til å videreutvikle SFO Foreldre Rektor Avdelingsleder Etterutdanning/kurs Ansatte SFO Rektor Avdelingsleder 14

15 g. Ev. Eget satsingsområde Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Utvikle lokale læreplaner i praktisk estetiske fag Skolefaglig rådgiver rektor GSPR gjennomføre opplegg etter plan Kontaktlærere Gårdbrukere Videreutvikle vurderingsformer Rektor Lærere 2. EVALUERING 15

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte.

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2010/11 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2

Detaljer

Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2012/13 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget. Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 17.10.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 13/00024 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014

VERDAL KOMMUNE. Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport for grunnskolen i Verdal kommune 2014 1 Innhold Forord s. 3 Viktige hendelser og veien videre Elevtall og elevprognose s. 5 Skolestruktur Kapittel 1: Resultater. s. 7 Nasjonale

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter

Tilstandsrapport. for skolen. Høsten 2011. Herøy kommune et hav av muligheter Tilstandsrapport for skolen Høsten 2011 kommune et hav av muligheter 2 Innhold 1. Hjemmel... 4 2. Sammendrag... 5 3. Skolens satsingsområder... 7 3.1 Mål... 7 3.2 Evaluering (Skolebasert vurdering)...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN

ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN ÅRSMELDING FOR 2011 OPPLÆRINGSETATEN SKOLENE A. ELEV-/PERSONALOPPLYSNINGER 1. Elevtall, gruppeinndeling Årstrinn Elevtall Antall grupper Antall i SFO 1. årstrinn 10 1 6 2. 18 2 11 3. 15 2 5 4. 17 2 1 5.

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014

Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage. Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Kvalitetsutviklingsplan Hovin skole og barnehage Kvalitetsutviklingsplan for Hovin skole og barnehage 2010-2014 Hovin skole og barnehage skal drives etter lov om opplæring og tilhørende forskrifter, som

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013

Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Innhold 0. Sammendrag av tilsynsrapporten... 3 1. Innledning... 3 1.1 Overordet utviklingsarbeid og satsingsområder... 3 2. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune

Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Dato... 03.06.2015 Vår Ref... KÅB-6093/15 Arkiv... A20 Saksnr... 15/876 Deres Ref... Søndre Land kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 4 2. Elever, årsverk

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer