VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen"

Transkript

1 VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom et stimulerende arbeids- og læringsmiljø, støttet av gode og tillitsfulle relasjoner mellom aktørene i og rundt skolen. UTVIKLINGSPLAN FOR MALM SKOLE PERIODE

2 Innhold 1. INNLEDNING Presentasjon av skolen Rådsorgan Rammebetingelser STATUS Læringsresultater Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Ev. Eget satsingsområde SKOLENS MÅLSETTINGER Målsettinger TILTAK FOR SKOLEÅRET 2013/ a. Læringsutbytte b. Læringsmiljø c. Ansatte d. Ledelse, motivasjon og faglig trykk e. Foreldremedvirkning f. Skolefritidsordning g. Ev. Eget satsingsområde EVALUERING

3 1. INNLEDNING 1.1 Presentasjon av skolen Beliggenhet: Skolen ligger i sentrum av Malm Bygningsmasse: Rehabilitert skolebygg tatt i bruk januar Gymsal og garderober er fra Byggetrinn 2 med spesialrom og ny stor gymsal/hall er under prosjektering. Antall elever: I år 190 elever, prognose: elevtall vil holde seg mellom elever. 1.2 Rådsorgan SU: Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ. Foreldrene har leder og nestlederfunksjonen. Skolemiljøutvalg: SU utvides med en foreldrerepresentant og en elevrådsrepresentant i saker som gjelder elevenes skolemiljø FAU: alle foreldrene er medlemmer av FAU. Det velges to klassekontakter for hvert trinn. FAU drives av et styre valgt på FAU sitt årsmøte. Elevråd: Elevråd barnetrinnet består av elever fra 5.-7.trinn, 8 elever. Elevråd ungdomstrinnet består av elever fra trinn, 6 elever. Leder og nestleder deltar i SU. 1.3 Rammebetingelser Økonomi Budsjettet preges av at det meste går til fast lønn. Driftsbudsjettet spises opp av vikarkostnader, samt kopi- og driftsavtaler. Tjenesteproduksjon Omfang 2012 Elevtall 190 Elever med skoleskyss 70 Elevtall SFO 24 Elevtall leksehjelp trinn Prosentandel 5.1-elever 9,4 Ressursinnsats drift Avdelinger / tjenester Personalressurser Årsverk Antall ansatte 2012 Lærere (inkl. adm. ressurs) 23,10 26 Assistenter skole 2 5 Assistenter SFO 1,5 4 Lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget 0 0 Kjøp av tjenester fra Helse og omsorg 1 Administrasjon ledelse 1,65 2 3

4 2. STATUS 2.1 Læringsresultater Kartleggingsprøver: Elevene gjennomfører kartleggingsprøver i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter tilpasset alder både vår og høst. Disse lagres i VOKAL slik at vi kan følge elevenes utvikling over flere år. Nasjonale prøver: Gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn hver høst. Resultater høsten 2012: Fag Malm skole Kommune Fylke Nasjonalt Max 2012 Lesing 5. trinn 1,9 1,9 1,9 2,0 3,0 Lesing 8. trinn 3,2 3,1 2,9 3,1 5,0 Lesing 9. trinn 3,3 3,2 3,3 3,5 5,0 Engelsk 5. trinn 1,9 1,9 1,8 2,0 3,0 Engelsk 8.trinn 2,4 2,4 2,7 3,0 5,0 Regning 5. trinn 1,8 1,8 1,9 2,0 3,0 Regning 8. trinn 2,6 2,6 2,9 3,1 5,0 Regning 9. trinn 2,9 3,0 3,3 3,4 5,0 Karakterer/grunnskolepoeng (u-trinnet): Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ,2 38,4 37,6 36,8 Eksamensresultater (u-trinnet) Indikator og nøkkeltall Engelsk skriftlig eksamen 3,4 Engelsk muntlig eksamen Fordypning i engelsk muntlig eksamen 3,9 Matematikk skriftlig eksamen 3 Matematikk muntlig eksamen Naturfag muntlig eksamen 4,6 4,5 Norsk hovedmål skriftlig eksamen Norsk sidemål skriftlig eksamen Norsk muntlig eksamen 4 4 Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen 4,9 Samfunnsfag muntlig eksamen 4

5 Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Kartleggeren er ikke gjennomført i 2012 på grunn av dataproblemer i midlertidige skolelokaler. Andre kartleggingsprøver er gjennomført. Resultatene drøftes internt, og elever under kritisk grense rapporteres til spes. ped-team, som foretar videre testing før ev henvisning til PPT. Interne tiltak som lese- kurs og regne-kurs tilbys enkeltelever ved avdekt behov. Resultatene av kartleggingsprøvene legges til grunn for målsetting, og drøftes med foresatte utviklingssamtalen (kontaktmøte) 2 ganger pr år. 2.2 Læringsmiljø Trivsel: elevenes rapportering av trivsel er på linje med resten av landet. Vi regner med at rapportering på fysisk læringsmiljø vil endre seg nå når vi har flyttet inn i rehabiliterte lokaler. Mobbing: sosial læreplan beskriver hvordan vi arbeider forebyggende med å motvirke mobbing. Skolen har tatt i bruk ny handlingsplan og retningslinjer for hvordan arbeide i mobbesaker. Utfordringer i fag: elevens opplevelse av faglige utfordringer ligger litt under landsgjennomsnittet. Tilpasset opplæring: elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen ligger på samme nivå som gjennomsnittet for landet. Faglige tilbakemeldinger: elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. 5

6 Skolen har hatt fokus på målene for opplæring og hvordan de skal presenteres for elevene. Alle elever skal vite målene for timen og tema de arbeider med. Elevene skal ha læringsplaner som forteller målene i arbeidsperioden. I tillegg har vi stor fokus på vurdering og spesielt egenvurdering som forskning viser er svært læringsfremmende. Ansatte har fått opplæring i arbeide med mål og vurdering. 2.3 Ansatte Sykefravær: Fraværsprosenten for 2012 ble 8,7 %. Denne prosenten inkluderer alt fravær. Ikke noe fravær er meldt arbeidsplassrelatert. Vi har gjennomført helsekontakt gjennom bedriftshelsetjenesten hvor det var mye positiv tilbakemelding. De ansatte trives godt, og er motiverte og engasjerte. Vi har forbedringsområder og har fokus på fysisk tilrettelegging av kontorarbeidsplasser til personalet. Vi har via HMS plan oppfordret ansatt til trim. Det er gjennomført trim mandagskvelder, med varierende deltagelse. I tillegg har ansatte som ønsker å delta mulighet til Sumba en ettermiddag i uka. Alt tilrettelegges og ledes av ansatte. Andelen menn: Av 30 ansatte er 4 menn i skoleåret Det settes ikke inn tiltak utover at menn oppfordres til å søke ved ledige stillinger. Gjennomsnittsalder: Assistenter 56 år Pedagogisk personale 45 år Kompetanse og kompetansebehov: Kommunens kompetanseplan er fulgt, og gjennom Fylkesmannens strategi for videreutdanning Kompetanse for kvalitet, har Malm skole hatt flere pedagoger på videreutdanning i 2012: 1 pedagog på leseopplæring 1 og 2-60 stp., 2 pedagoger på Kunst og håndverk 30 stp., 1 pedagog på veiledningskompetanse -30 stp., og 2 pedagoger på matematikk 1 30 studiepoeng. Dette fordeler seg over ulike semester. Skolen avsluttet i løpet av året deltagelsen i den nasjonale satsingen SKUP 1 hvor hovedtema var vurdering for læring. Ved skolestart i høst startet vi et lokalt arbeid med læreplaner hvor vi har arbeidet med felles læreplaner i norsk, engelsk og matematikk for alle skolene i kommunen. Arbeidet videreføres i 2013 med å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Ansattes fornøydhet med nærmeste leder. Ansattes fornøydhet med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben. Ansattes stolthet over sin egen arbeidsplass, Bedriftshelsetjenesten gjennomførte helsekontaktsamtaler med alle ansatte i 2012: Ansattes fornøydhet med samarbeidet med leder (rektor) er over 90 %. Ansattes fornøydhet med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben er over 85 %. 6

7 Ansattes stolthet over sin egen arbeidsplass er ikke målt. Det bør utarbeides en årlig medarbeiderundersøkelse som kartlegger målsettingene i tillegg til lærerundersøkelsen som gjennomføres hvert andre år og helsekontakt som gjennomføres hvert 3. år. 2.4 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Ro i klassen Andelen elever som melder ifra om at lærerne svært ofte eller alltid/ ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen rapporteres i elevundersøkelsen fra våren 2012 (7. og 10. trinn) å være 37,5 % (18). - Tydelige krav og forventninger fra lærene til barnas arbeidsinnsats Andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til barnas arbeidsinnsats rapporteres i foreldreundersøkelsen fra 2012 å være 88 % (74). - Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen. Skolen har de 2-3 siste årene fokusert særlig mye på læringsmiljøet. Det har vært tett samarbeid med heimene både generelt og på enkelte årstrinn/klasser der det har vært nødvendig med ekstra innsats. Dette er gjort i nært samarbeid med PPT og BUP der enkeltelever er fulgt opp gjennom særskilte tiltak. Det er arbeidet med felles holdninger i kollegiet og lik praktisering av ordensreglementet etter at det ble vedtatt nytt ordensreglement for skolene. Det er også arbeidet med og tatt i bruk tydelige vurderingskriterier for ungdomstrinnet når det gjelder orden og atferd. Det er også for barnetrinnet arbeidet med tydeliggjøring av hva vi forventer av elevene når det gjelder atferd. 2.5 Foreldremedvirkning -Informasjon om barnets skolefaglige utvikling. Ifølge foreldreundersøkelsen fra 2012 rapporterer 87 % (74) at de opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling. - Dialogen mellom hjem og skole. Andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole rapporteres å være 84,7 % (74) - Mulighet for innflytelse på læringstilbudet Andelen foresatte som rapporterer at de opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn er 35 % (30). - Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen På mellomtrinnet og ungdomstrinnet er det gjennomført forsøk med en annen form for kontaktmøter dette skoleåret. Vi vil foreta en evaluering og se om vi skal fortsette denne formen for underveisvurdering. Det er gjennomført et fellesmøte alle klassekontakter og møte mellom klassekontakter og kontaktlærerne. Det er under utarbeiding en plan for samarbeidet heim/skole som skal opptil behandling i FAU og SU i løpet av våren. 7

8 2.6 Skolefritidsordning Foreldreundersøkelsen våren % rapporterer at de opplever trivsel og trygghet for barna. 58 % rapporterer at barna har et variert tilbud med lek og aktiviteter inne. Dette vil bli målt på nytt våren Ev. Eget satsingsområde VURDERING Ved innføringen av administrasjonsprogrammet OPPAD, gis nå muligheten til å lage en mye enklere og bedre vurderingsrapport enn tidligere. Fra høsten 2012 har lærerne tatt i bruk Oppad til dokumentasjon av vurdering i fag, orden og oppførsel. Fra vårsemesteret 2013 har vi også tatt i bruk VOKAL for å kunne dokumentere og vurderer all kartlegging vi gjør på elevene. Lærerne ved mellomtrinnet og ungdomstrinnet har prøvd ut forskjellige underveisvurderinger som skal være så konkrete som mulig slik at elevene skjønner hvilke nye mål de må jobbe mot i fagene. Vurdering for læring sammen med god klasseledelse, satsingsområder ved vår skole, vil på sikt føre til at elevene blir mer motiverte og mer effektive i forhold til egen læring. Jevnlige og gode tilbakemeldinger til den enkelte elev vil gi eleven et løft i det ukentlige læringsarbeidet. Utfordringen for lærerne vil være å få til et eget system for fortløpende vurdering som fungerer i en hektisk skolehverdag. For å få til en god praksis på dette området, må lærerne sette av tid til å dele erfaringer med hverandre, reflektere sammen. LOKALE LÆREPLANER Høsten 2012 startet skolen i samarbeid med de andre skolene i kommunen utarbeidelse av lokale læreplaner med ekstern veiledning fra HINT, og i løpet av skoleåret er det utarbeidet kommunale læreplaner i norsk, engelsk og matematikk. Dette arbeidet fortsetter med nye fag i GSPR Gården som pedagogisk ressurs ble startet opp igjen for klasse fra høsten2012. Her blir det bygd videre på de oppleggene som er utarbeidet og utprøvd i samarbeid mellom gårdbruker og skolen/lærerne. 8

9 3. SKOLENS MÅLSETTINGER Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom et stimulerende arbeids- og læringsmiljø, støttet av gode og tillitsfulle relasjoner mellom aktørene i og rundt skolen. Alle ansatte har deltatt i en prosess for å kartlegge hva vi legger i begrepene som er brukt i det overordnede målet, og for å skape felles forståelse for begrepene. Det er med utgangspunkt i dette vi har laget hovedmål for perioden og delmål og tiltak for VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG FAGLIG KOMPETANSE VI ØNSKER AT FORELDRE OG OMGIVELSER SKAL SE PÅ SKOLEN SOM ET STED SOM IVARETAR BARNA PÅ EN GOD MÅTE ET STED DER BARNA ER TRYGGE OG TRIVES ET STED DER BARNA UTVIKLER SEG OPTIMALT FAGLIG OG SOSIALT 3.1 Målsettinger HOVEDMÅL Malm skole skal være en skole hvor elever, foreldre/foresatte og ansatte samarbeider og viser omsorg og medansvar, slik at alle føler trygghet og trivsel, og oppnår personlig og faglig utvikling. Vi skal heve antallet elever som kommer i et høyere mestringsnivå på nasjonale prøver. a. andelen elever som kommer på mestringsnivå 3, 4 og 5 på ungdomstrinnet skal utgjøre 65 % av elevene på 8. og 9. trinn. b. andelen elever som kommer på mestringsnivå 2 og 3på barnetrinnet skal utgjøre 70 % av elevene på 5. trinn. 9

10 2. Alle elever skal inkluderes og oppleve trygghet, tilpasset opplæring og mestring. a. andelen elever som trives godt skal rapporteres å være over 90 prosent b. andelen elever som opplever inkludering i klasse/skolemiljø skal være over 95 % c. andelen elever som får nok utfordring i mange eller i de fleste fag skal rapporteres å være over 85 prosent 3. Skolen skal bidra til å gi alle elever like muligheter til å heve sine faglige og sosiale ferdigheter, og bidra til stolthet av skolen og heimplassen. a. sykefraværet skal være under 8 prosent b. andelen menn i grunnskolen skal være over 30 prosent c. andelen ansatte som er fornøyd med sin nærmeste leder skal rapporteres å være over 70 % d. andelen ansatte som er fornøyd med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben skal rapporteres å være over 80 % e. andelen ansatte som er stolt over sin egen arbeidsplass skal rapporteres å være over 80 % 4. Det skal være et godt læringsmiljø preget av tydelig klasseledelse, motivasjon, tillit, faglig trykk, struktur og arbeidsro slik at elevene tilegner seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gir dem et best mulig utgangspunkt for å delta positivt i samfunnet. a. andelen elever som melder fra om at lærerne alltid, svært ofte eller ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen skal rapporteres å være under 25 prosent b. andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til baras arbeidsinnsats skal rapporteres å være over 90 prosent 5. Foresatte skal oppleve en god dialog og medvirkning i samarbeidet med skolen. a. andelen foresatte som opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling skal rapporteres å være over 85 prosent b. andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole skal rapporteres å være over 85 prosent c. andelen foresatte som opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn skal rapporteres å være over 50 prosent 10

11 6. Skolefritidsordningen ved Malm skole skal være en del av barnas oppvekstmiljø og imøtekomme det lokale behovet for tilsyn og omsorg på dagtid i skoleåret. a. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor både foresatte og barn føler tilhørighet, trygghet og trivsel, og kan være med å påvirke barnas hverdag skal rapporteres å være over 70 %. b. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor barna gis tid og rom for leik og egenaktivitet med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna skal rapporteres å være over 70 %. c. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor barna møter et personale som har tid og lytter til hver enkelt, men som også tar hensyn til gruppens behov skal rapporteres å være over 70 %. d. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor personalet både skal stimulere, tilrettelegge og sette i gang aktiviteter for å utvikle barnas selvstendighet skal rapporteres å være over 70 %. 1. TILTAK FOR SKOLEÅRET 2013/14 a. Læringsutbytte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Vurdering for læring, utvikle underveisvurdering Rektor Lærere Elevsamtaler kontaktlærer Lese kurs -mattekurs(forsterka opplæring) Spes. ped. koordinator Spesialundervisning rutiner (ny plan) Høst 2013 Spes. ped. koordinator Halvårsvurdering i Oppad Kontaktlærere Kartleggingsprøver/nasjonale prøver/oppfølging Rektor Kontaktlærer Spes. ped. koordinator Kartleggingsresultater i VOKAL, oppfølging Rektor Spes. ped. koordinator Lærere Etter/videreutdanning/kurs/intern opplæring Ansatte Rektor Avdelingsledere Leksehjelp Rektor avdelingsleder Pedagogisk refleksjon Ansatte Rektor Avdelingsledere 11

12 b. Læringsmiljø Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Oppfølging av handlingsplan mot mobbing og ordensreglement Elever Rektor Avdelingsledere Kontaktlærere Andre ansatte Plan for sosiale ferdigheter Hele året Rektor Avdelingsledere Kontaktlærer System overgang barnehage-skole, barnetrinn - u. trinn, u- trinn- videregående Bhg videreg Rektor Styrer barnehage Kontaktlærer Rådgiver Zippys venner trinn Kontaktlærere MOT Hele året Utvikle elevrådsarbeidet Rektor Ansvarlig for elevråd Utvikling av positiv skolekultur/felles opptreden Personalet Rektor Aktiviteter arrangert av foreldrekontakter Elever Kontaktlærer Foreldrekontakter Tidlig kartlegging av eventuelle vansker Kontaktlærer Spes. ped. koordinator Skolering i klasseledelse Ped. personale Rektor Avdelingsledere Observasjoner/oppfølging av enkeltelever Kontaktlærere Gjennomføre elevundersøkelsen Hver høst Rektor Kontaktlærer Spes. ped koordinator sosiallærer Gjennomføre sosiogram/kartlegging elevmiljø Hver høst og vår. Rektor Kontaktlærer Sosiallærer Spes. ped. koordinator 12

13 c. Ansatte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Arbeidstidsavtaler Lærere Innen Rektor, lærere og Internkontroll, HMS arbeid, oppfølging av sykemeldte Alle ansatte Hele året Rektor, alle ansatte Trivselstiltak Alle ansatte Hele året Rektor, verneombud, Sosial komite, trinn Faste drøftingsmøter med tillitsvalgte og Hele året verneombud Bruk av kommunal senioravtale for å beholde Seniorer Rektor lærere etter fylte 62 år. Medarbeidersamtaler Alle ansatte Desember for nyansatte, Rektor, avdelingsledere Januar for andre Videreutdanning, etterutdanning/kurs div. Alle ansatte Hele året Rektor, avd. ledere Kollegabasert veiledning til refleksjon over praksis Alle ansatte Rektor Avd. ledere d. Ledelse, motivasjon og faglig trykk Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Kursing i klasseledelse Pedagogisk personale Rådgiver oppvekst Rektor HINT Kursing i regning som grunnleggende ferdighet Legge til rette for at ansatte får delta på kurs som skolen har bruk for (innenfor skolens ressurser), og at ansatte tar videreutdanning i fag som skolen har bruk for. Rektor og avdelingsledere viser støttende lederskap for de ansatte Arbeide for vi- kultur felles rutiner støttende læringsmiljø Samtaler/oppfølging om hvilke tiltak som settes i verk for elever med vansker (faglig og sosialt), og bruken av styrking i «solrom» Pedagogisk personale Rådgiver oppvekst Rektor HINT Ansatte Rektor, Ansatte Ansatte Rektor Avdelingsledere Ansatte Hele året Rektor Ansatte Pedagogisk personale Etter skolestart og i januar Rektor Spes. ped. Koordinator sosiallærere 13

14 Samtaler med kontaktlærerne etter kontaktmøter med heimene Tydeliggjøring av forventninger og konsekvenser til elevene når det gjelder atferd. Tydeliggjøring av mål for opplæringen på elevenes arbeidsplan og ved oppstart av undervisning Kontaktlærere Høst og vår Rektor Avdelingsledere Ansatte Hele året Rektor Ansatte Pedagogisk Hele året Rektor personale Lærere e. Foreldremedvirkning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Rammeplan for samarbeid mellom heim og skole Foreldre Lærere Rektor, ansatte, foreldrekontakter. Foreldremøter Foreldre Rektor, kontaktlærere foreldrekontakter Utviklingssamtaler Foreldre Kontaktlærer Elever Fellesmøte foreldrekontakter, rektor, Foreldrekontakter Like etter Rektor kontaktlærere Kontaktlærere skolestart hver høst Møter i FAU, SU SMU etter oppsett plan FAU og SU elever 3 møter pr. semester Rektor FAU leder Bruk av foreldrekompetanse i ulike temaer Elevene Kontaktlærer, foreldre Gi jevnlig info på hjemmesida og via Foreldre, elever Hele året Rektor, lærere arbeidsplaner og ranselpost Foreldrekontakt ansvarlig for to aktiviteter hvert skoleår Foreldre, elever Høst og vår Foreldrekontakt Kontaktlærer Foreldreundersøkelsen Foreldre Hver vår Rektor, avd. leder f. Skolefritidsordning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Informasjonshefte Foreldre Hver høst Avdelingsleder Gi jevnlig info på hjemmesida og via ukeplan og Hele året Avdelingsleder infoskriv. Avdelingsleder SFO deltar på innskrivingsdagen med info til foreldrene. Foreldre Elever Hver vår Rektor Avdelingsleder SFO undersøkelse Foreldre Innen 15. Avdelingsleder mai hvert år Bruke resultatene fra SFO undersøkelsen til å videreutvikle SFO Foreldre Rektor Avdelingsleder Etterutdanning/kurs Ansatte SFO Rektor Avdelingsleder 14

15 g. Ev. Eget satsingsområde Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Utvikle lokale læreplaner i praktisk estetiske fag Skolefaglig rådgiver rektor GSPR gjennomføre opplegg etter plan Kontaktlærere Gårdbrukere Videreutvikle vurderingsformer Rektor Lærere 2. EVALUERING 15

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE En skole for framtida! VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE SKOLEÅRET 2010/ 29.09.10 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2 Rådsorgan...3 1.3 Rammebetingelser...3 2 STATUS...4 2.1 Læringsutbytte...4

Detaljer

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Skolebilde for Moen skole skoleåret

Skolebilde for Moen skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Moen skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 131 2013 141 2014 138 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE SKOLEÅRET

VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE SKOLEÅRET En skole for framtida! VIRKSOMHETSPLAN FOR KVAM SKOLE SKOLEÅRET 2011/ 30.08.11 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3 1.3 Rammebetingelser... 3 2 STATUS... 4 2.1 Læringsutbytte...

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i løpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen: I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen:

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen: I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen: VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen: I Verranskolen er det godt å være og godt å lære Overordna mål for Verranskolen: Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

En skole for framtida!

En skole for framtida! En skole for framtida! VIRKSOMHETSPLAN FOR SEM SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011 15.08.10 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3 1.3 Rammebetingelser... 3 2 STATUS... 4 2.1

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser

MÅL 1: Alle elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser UTVIKLINGSPLAN HAGEN SKOLE 2017 MÅL 1: elever utvikler sosiale ferdigheter og opplever et godt psykososialt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser Effektmålkommune Ingen elever opplever å bli krenket

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Brandbu ungdomsskole Elever 2011 241 2012 257 2013 265 Årsverk undervisningspersonale med godkjent

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Haugen skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler, vgs, voksenopplæring) 88 000 elever 14 900 ansatte 2000 lærebedrifter Byrådets mål for Osloskolen: Elevene

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole Virksomhetsplan Meløyskolen Glomfjord skole Skoleåret 2017/2018 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Skolemiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Økt læringsutbytte

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Kvås skole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Kvås skole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, MALM OG FOLLA SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Rett til gratis,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE

STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE STRATEGISK PLAN FOR ÅSTVEIT SKOLE 2012 2016 1. SKOLENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjon for Åstveit skole Bergen kommunes visjon: "Kompetanse for alle i mulighetenes skole." "Rom for alle-blikk for den enkelte."

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Sanne Elever 2011 121 2012 113 2013 109 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på 1. trinn

Velkommen til foreldremøte på 1. trinn Ellingsrudåsen skole Velkommen til foreldremøte på 1. trinn Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Cecilie Raddum, ass.rektor Rikke Lifjeld, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder Om Osloskolen 179 skoler (grunnskoler,

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Fredheim skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 123 2013 121 2014 117 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Uranienborg skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har en aktivitetsplikt Alle voksne på skolen har en plikt til å

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole

Virksomhetsplan Meløyskolen. Glomfjord skole Virksomhetsplan Meløyskolen Glomfjord skole Skoleåret 2016/2017 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Økt læringsutbytte

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Årvoll skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Årvoll skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

Velkommen til Nordseter

Velkommen til Nordseter Oslo kommune Utdanningsetaten Nordseter skole 29.05.16 Velkommen til Nordseter Skolestart 2016/2017 Nordseter skole Ungdomsskole fra 1969 Kombinert barne- og ungdomstrinn fra 2016 140 elever fra 1-3, 560

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Moen Elever 2011 143 2012 131 2013 141 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson

Selsbakk skole Satsingsområder Foto: Carl-Erik Eriksson Selsbakk skole Satsingsområder 2015-2018 Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Mål i enhetsavtalen = satsingsområder på skolen Enhetsavtalen er Selsbakk skoles overordnede styringsdokument, og bestemmer hvordan Selsbakk

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10 Melding til utvalg for kultur og oppvekst - 156/10 Dato og tid Tirsdag 2.11.2010 Kl. 19:30 Sted: Representanter Referat fra møtet i SAMARBEIDSUTVALGET Personalrommet For elevene: Marie Lunde, Benedicte

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Utviklingsplan for Buvollen skole

Utviklingsplan for Buvollen skole Utviklingsplan for Buvollen skole 2013 2014 Visjon: Gjennom læring og trivsel videreutvikle elevens kunnskaper og evne til livsmestring DEL 1 Vår visjon er at Lillehammer skal kjennetegnes ved: Et sterkt

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl. 18.00 Sted: Personalrommet Til stede: Lærer: Gunn Lian Fugløy 2 foreldre: Astrid Liøkel, Wenche Hegstad Fra

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per

Hasle skoles handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per s handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø. Oppdatert per 02.02.2017 1. Mål for skolemiljøet s mål er at alle elevene skal trives, være inkludert og føle seg trygge, og at de skal oppleve

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØYSING SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN FOR RØYSING SKOLE VIRKSOMHETSPLAN FOR RØYSING SKOLE Røysing skole 1. oktober 2009 SKOLEÅRET 2009/2010 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2 Rådsorgan...5 1.3 Rammebetingelser...5 2 STATUS...7 2.1 Læringsutbytte...7

Detaljer

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan 2017-2018 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan Bakgrunn Atlanten videregående skole har et overordnet mål om at alle elever skal ha høyt læringsutbytte gjennom aktiv deltakelse.

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER

STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER 2012-2016 STRATEGISK PLAN FOR CHRISTI KRYBBE SKOLER Christi Krybbe skoler 2012-2016 Strategisk plan Christi Krybbe skoler 2012-2016 1. Skolens verdigrunnlag Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen!

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013 ØSTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLEN VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE skoleåret 2012 2013 Overordnet prinsipp for skolens virksomhet: VI ER PÅ SKOLEN FOR Å LÆRE Derfor skal vi følge med høre etter og gjøre

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer