VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen"

Transkript

1 VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom et stimulerende arbeids- og læringsmiljø, støttet av gode og tillitsfulle relasjoner mellom aktørene i og rundt skolen. UTVIKLINGSPLAN FOR MALM SKOLE PERIODE

2 Innhold 1. INNLEDNING Presentasjon av skolen Rådsorgan Rammebetingelser STATUS Læringsresultater Læringsmiljø Ansatte Ledelse, motivasjon og faglig trykk Foreldremedvirkning Skolefritidsordning Ev. Eget satsingsområde SKOLENS MÅLSETTINGER Målsettinger TILTAK FOR SKOLEÅRET 2013/ a. Læringsutbytte b. Læringsmiljø c. Ansatte d. Ledelse, motivasjon og faglig trykk e. Foreldremedvirkning f. Skolefritidsordning g. Ev. Eget satsingsområde EVALUERING

3 1. INNLEDNING 1.1 Presentasjon av skolen Beliggenhet: Skolen ligger i sentrum av Malm Bygningsmasse: Rehabilitert skolebygg tatt i bruk januar Gymsal og garderober er fra Byggetrinn 2 med spesialrom og ny stor gymsal/hall er under prosjektering. Antall elever: I år 190 elever, prognose: elevtall vil holde seg mellom elever. 1.2 Rådsorgan SU: Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ. Foreldrene har leder og nestlederfunksjonen. Skolemiljøutvalg: SU utvides med en foreldrerepresentant og en elevrådsrepresentant i saker som gjelder elevenes skolemiljø FAU: alle foreldrene er medlemmer av FAU. Det velges to klassekontakter for hvert trinn. FAU drives av et styre valgt på FAU sitt årsmøte. Elevråd: Elevråd barnetrinnet består av elever fra 5.-7.trinn, 8 elever. Elevråd ungdomstrinnet består av elever fra trinn, 6 elever. Leder og nestleder deltar i SU. 1.3 Rammebetingelser Økonomi Budsjettet preges av at det meste går til fast lønn. Driftsbudsjettet spises opp av vikarkostnader, samt kopi- og driftsavtaler. Tjenesteproduksjon Omfang 2012 Elevtall 190 Elever med skoleskyss 70 Elevtall SFO 24 Elevtall leksehjelp trinn Prosentandel 5.1-elever 9,4 Ressursinnsats drift Avdelinger / tjenester Personalressurser Årsverk Antall ansatte 2012 Lærere (inkl. adm. ressurs) 23,10 26 Assistenter skole 2 5 Assistenter SFO 1,5 4 Lærling barne- og ungdomsarbeiderfaget 0 0 Kjøp av tjenester fra Helse og omsorg 1 Administrasjon ledelse 1,65 2 3

4 2. STATUS 2.1 Læringsresultater Kartleggingsprøver: Elevene gjennomfører kartleggingsprøver i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter tilpasset alder både vår og høst. Disse lagres i VOKAL slik at vi kan følge elevenes utvikling over flere år. Nasjonale prøver: Gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn hver høst. Resultater høsten 2012: Fag Malm skole Kommune Fylke Nasjonalt Max 2012 Lesing 5. trinn 1,9 1,9 1,9 2,0 3,0 Lesing 8. trinn 3,2 3,1 2,9 3,1 5,0 Lesing 9. trinn 3,3 3,2 3,3 3,5 5,0 Engelsk 5. trinn 1,9 1,9 1,8 2,0 3,0 Engelsk 8.trinn 2,4 2,4 2,7 3,0 5,0 Regning 5. trinn 1,8 1,8 1,9 2,0 3,0 Regning 8. trinn 2,6 2,6 2,9 3,1 5,0 Regning 9. trinn 2,9 3,0 3,3 3,4 5,0 Karakterer/grunnskolepoeng (u-trinnet): Grunnskolepoeng, gjennomsnitt ,2 38,4 37,6 36,8 Eksamensresultater (u-trinnet) Indikator og nøkkeltall Engelsk skriftlig eksamen 3,4 Engelsk muntlig eksamen Fordypning i engelsk muntlig eksamen 3,9 Matematikk skriftlig eksamen 3 Matematikk muntlig eksamen Naturfag muntlig eksamen 4,6 4,5 Norsk hovedmål skriftlig eksamen Norsk sidemål skriftlig eksamen Norsk muntlig eksamen 4 4 Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen 4,9 Samfunnsfag muntlig eksamen 4

5 Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen Kartleggeren er ikke gjennomført i 2012 på grunn av dataproblemer i midlertidige skolelokaler. Andre kartleggingsprøver er gjennomført. Resultatene drøftes internt, og elever under kritisk grense rapporteres til spes. ped-team, som foretar videre testing før ev henvisning til PPT. Interne tiltak som lese- kurs og regne-kurs tilbys enkeltelever ved avdekt behov. Resultatene av kartleggingsprøvene legges til grunn for målsetting, og drøftes med foresatte utviklingssamtalen (kontaktmøte) 2 ganger pr år. 2.2 Læringsmiljø Trivsel: elevenes rapportering av trivsel er på linje med resten av landet. Vi regner med at rapportering på fysisk læringsmiljø vil endre seg nå når vi har flyttet inn i rehabiliterte lokaler. Mobbing: sosial læreplan beskriver hvordan vi arbeider forebyggende med å motvirke mobbing. Skolen har tatt i bruk ny handlingsplan og retningslinjer for hvordan arbeide i mobbesaker. Utfordringer i fag: elevens opplevelse av faglige utfordringer ligger litt under landsgjennomsnittet. Tilpasset opplæring: elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen ligger på samme nivå som gjennomsnittet for landet. Faglige tilbakemeldinger: elevene føler at de får god veiledning om hvordan de kan forbedre seg og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet. 5

6 Skolen har hatt fokus på målene for opplæring og hvordan de skal presenteres for elevene. Alle elever skal vite målene for timen og tema de arbeider med. Elevene skal ha læringsplaner som forteller målene i arbeidsperioden. I tillegg har vi stor fokus på vurdering og spesielt egenvurdering som forskning viser er svært læringsfremmende. Ansatte har fått opplæring i arbeide med mål og vurdering. 2.3 Ansatte Sykefravær: Fraværsprosenten for 2012 ble 8,7 %. Denne prosenten inkluderer alt fravær. Ikke noe fravær er meldt arbeidsplassrelatert. Vi har gjennomført helsekontakt gjennom bedriftshelsetjenesten hvor det var mye positiv tilbakemelding. De ansatte trives godt, og er motiverte og engasjerte. Vi har forbedringsområder og har fokus på fysisk tilrettelegging av kontorarbeidsplasser til personalet. Vi har via HMS plan oppfordret ansatt til trim. Det er gjennomført trim mandagskvelder, med varierende deltagelse. I tillegg har ansatte som ønsker å delta mulighet til Sumba en ettermiddag i uka. Alt tilrettelegges og ledes av ansatte. Andelen menn: Av 30 ansatte er 4 menn i skoleåret Det settes ikke inn tiltak utover at menn oppfordres til å søke ved ledige stillinger. Gjennomsnittsalder: Assistenter 56 år Pedagogisk personale 45 år Kompetanse og kompetansebehov: Kommunens kompetanseplan er fulgt, og gjennom Fylkesmannens strategi for videreutdanning Kompetanse for kvalitet, har Malm skole hatt flere pedagoger på videreutdanning i 2012: 1 pedagog på leseopplæring 1 og 2-60 stp., 2 pedagoger på Kunst og håndverk 30 stp., 1 pedagog på veiledningskompetanse -30 stp., og 2 pedagoger på matematikk 1 30 studiepoeng. Dette fordeler seg over ulike semester. Skolen avsluttet i løpet av året deltagelsen i den nasjonale satsingen SKUP 1 hvor hovedtema var vurdering for læring. Ved skolestart i høst startet vi et lokalt arbeid med læreplaner hvor vi har arbeidet med felles læreplaner i norsk, engelsk og matematikk for alle skolene i kommunen. Arbeidet videreføres i 2013 med å tydeliggjøre de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Ansattes fornøydhet med nærmeste leder. Ansattes fornøydhet med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben. Ansattes stolthet over sin egen arbeidsplass, Bedriftshelsetjenesten gjennomførte helsekontaktsamtaler med alle ansatte i 2012: Ansattes fornøydhet med samarbeidet med leder (rektor) er over 90 %. Ansattes fornøydhet med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben er over 85 %. 6

7 Ansattes stolthet over sin egen arbeidsplass er ikke målt. Det bør utarbeides en årlig medarbeiderundersøkelse som kartlegger målsettingene i tillegg til lærerundersøkelsen som gjennomføres hvert andre år og helsekontakt som gjennomføres hvert 3. år. 2.4 Ledelse, motivasjon og faglig trykk Ro i klassen Andelen elever som melder ifra om at lærerne svært ofte eller alltid/ ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen rapporteres i elevundersøkelsen fra våren 2012 (7. og 10. trinn) å være 37,5 % (18). - Tydelige krav og forventninger fra lærene til barnas arbeidsinnsats Andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til barnas arbeidsinnsats rapporteres i foreldreundersøkelsen fra 2012 å være 88 % (74). - Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen. Skolen har de 2-3 siste årene fokusert særlig mye på læringsmiljøet. Det har vært tett samarbeid med heimene både generelt og på enkelte årstrinn/klasser der det har vært nødvendig med ekstra innsats. Dette er gjort i nært samarbeid med PPT og BUP der enkeltelever er fulgt opp gjennom særskilte tiltak. Det er arbeidet med felles holdninger i kollegiet og lik praktisering av ordensreglementet etter at det ble vedtatt nytt ordensreglement for skolene. Det er også arbeidet med og tatt i bruk tydelige vurderingskriterier for ungdomstrinnet når det gjelder orden og atferd. Det er også for barnetrinnet arbeidet med tydeliggjøring av hva vi forventer av elevene når det gjelder atferd. 2.5 Foreldremedvirkning -Informasjon om barnets skolefaglige utvikling. Ifølge foreldreundersøkelsen fra 2012 rapporterer 87 % (74) at de opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling. - Dialogen mellom hjem og skole. Andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole rapporteres å være 84,7 % (74) - Mulighet for innflytelse på læringstilbudet Andelen foresatte som rapporterer at de opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn er 35 % (30). - Kort informasjon og vurdering av gjennomførte tiltak ved skolen På mellomtrinnet og ungdomstrinnet er det gjennomført forsøk med en annen form for kontaktmøter dette skoleåret. Vi vil foreta en evaluering og se om vi skal fortsette denne formen for underveisvurdering. Det er gjennomført et fellesmøte alle klassekontakter og møte mellom klassekontakter og kontaktlærerne. Det er under utarbeiding en plan for samarbeidet heim/skole som skal opptil behandling i FAU og SU i løpet av våren. 7

8 2.6 Skolefritidsordning Foreldreundersøkelsen våren % rapporterer at de opplever trivsel og trygghet for barna. 58 % rapporterer at barna har et variert tilbud med lek og aktiviteter inne. Dette vil bli målt på nytt våren Ev. Eget satsingsområde VURDERING Ved innføringen av administrasjonsprogrammet OPPAD, gis nå muligheten til å lage en mye enklere og bedre vurderingsrapport enn tidligere. Fra høsten 2012 har lærerne tatt i bruk Oppad til dokumentasjon av vurdering i fag, orden og oppførsel. Fra vårsemesteret 2013 har vi også tatt i bruk VOKAL for å kunne dokumentere og vurderer all kartlegging vi gjør på elevene. Lærerne ved mellomtrinnet og ungdomstrinnet har prøvd ut forskjellige underveisvurderinger som skal være så konkrete som mulig slik at elevene skjønner hvilke nye mål de må jobbe mot i fagene. Vurdering for læring sammen med god klasseledelse, satsingsområder ved vår skole, vil på sikt føre til at elevene blir mer motiverte og mer effektive i forhold til egen læring. Jevnlige og gode tilbakemeldinger til den enkelte elev vil gi eleven et løft i det ukentlige læringsarbeidet. Utfordringen for lærerne vil være å få til et eget system for fortløpende vurdering som fungerer i en hektisk skolehverdag. For å få til en god praksis på dette området, må lærerne sette av tid til å dele erfaringer med hverandre, reflektere sammen. LOKALE LÆREPLANER Høsten 2012 startet skolen i samarbeid med de andre skolene i kommunen utarbeidelse av lokale læreplaner med ekstern veiledning fra HINT, og i løpet av skoleåret er det utarbeidet kommunale læreplaner i norsk, engelsk og matematikk. Dette arbeidet fortsetter med nye fag i GSPR Gården som pedagogisk ressurs ble startet opp igjen for klasse fra høsten2012. Her blir det bygd videre på de oppleggene som er utarbeidet og utprøvd i samarbeid mellom gårdbruker og skolen/lærerne. 8

9 3. SKOLENS MÅLSETTINGER Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom et stimulerende arbeids- og læringsmiljø, støttet av gode og tillitsfulle relasjoner mellom aktørene i og rundt skolen. Alle ansatte har deltatt i en prosess for å kartlegge hva vi legger i begrepene som er brukt i det overordnede målet, og for å skape felles forståelse for begrepene. Det er med utgangspunkt i dette vi har laget hovedmål for perioden og delmål og tiltak for VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG FAGLIG KOMPETANSE VI ØNSKER AT FORELDRE OG OMGIVELSER SKAL SE PÅ SKOLEN SOM ET STED SOM IVARETAR BARNA PÅ EN GOD MÅTE ET STED DER BARNA ER TRYGGE OG TRIVES ET STED DER BARNA UTVIKLER SEG OPTIMALT FAGLIG OG SOSIALT 3.1 Målsettinger HOVEDMÅL Malm skole skal være en skole hvor elever, foreldre/foresatte og ansatte samarbeider og viser omsorg og medansvar, slik at alle føler trygghet og trivsel, og oppnår personlig og faglig utvikling. Vi skal heve antallet elever som kommer i et høyere mestringsnivå på nasjonale prøver. a. andelen elever som kommer på mestringsnivå 3, 4 og 5 på ungdomstrinnet skal utgjøre 65 % av elevene på 8. og 9. trinn. b. andelen elever som kommer på mestringsnivå 2 og 3på barnetrinnet skal utgjøre 70 % av elevene på 5. trinn. 9

10 2. Alle elever skal inkluderes og oppleve trygghet, tilpasset opplæring og mestring. a. andelen elever som trives godt skal rapporteres å være over 90 prosent b. andelen elever som opplever inkludering i klasse/skolemiljø skal være over 95 % c. andelen elever som får nok utfordring i mange eller i de fleste fag skal rapporteres å være over 85 prosent 3. Skolen skal bidra til å gi alle elever like muligheter til å heve sine faglige og sosiale ferdigheter, og bidra til stolthet av skolen og heimplassen. a. sykefraværet skal være under 8 prosent b. andelen menn i grunnskolen skal være over 30 prosent c. andelen ansatte som er fornøyd med sin nærmeste leder skal rapporteres å være over 70 % d. andelen ansatte som er fornøyd med mulighetene for faglig og personlig utvikling i jobben skal rapporteres å være over 80 % e. andelen ansatte som er stolt over sin egen arbeidsplass skal rapporteres å være over 80 % 4. Det skal være et godt læringsmiljø preget av tydelig klasseledelse, motivasjon, tillit, faglig trykk, struktur og arbeidsro slik at elevene tilegner seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som gir dem et best mulig utgangspunkt for å delta positivt i samfunnet. a. andelen elever som melder fra om at lærerne alltid, svært ofte eller ofte må bruke mye tid på å få ro i klassen skal rapporteres å være under 25 prosent b. andelen foresatte som er helt enig eller enig i at lærerne stiller tydelige krav og forventninger til baras arbeidsinnsats skal rapporteres å være over 90 prosent 5. Foresatte skal oppleve en god dialog og medvirkning i samarbeidet med skolen. a. andelen foresatte som opplever å være godt informert om barnets skolefaglige utvikling skal rapporteres å være over 85 prosent b. andelen foresatte som opplever å være godt fornøyd med dialogen mellom hjem og skole skal rapporteres å være over 85 prosent c. andelen foresatte som opplever å ha god mulighet for innflytelse på læringstilbudet til sitt barn skal rapporteres å være over 50 prosent 10

11 6. Skolefritidsordningen ved Malm skole skal være en del av barnas oppvekstmiljø og imøtekomme det lokale behovet for tilsyn og omsorg på dagtid i skoleåret. a. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor både foresatte og barn føler tilhørighet, trygghet og trivsel, og kan være med å påvirke barnas hverdag skal rapporteres å være over 70 %. b. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor barna gis tid og rom for leik og egenaktivitet med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna skal rapporteres å være over 70 %. c. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor barna møter et personale som har tid og lytter til hver enkelt, men som også tar hensyn til gruppens behov skal rapporteres å være over 70 %. d. Andelen foreldre som opplever SFO som et sted hvor personalet både skal stimulere, tilrettelegge og sette i gang aktiviteter for å utvikle barnas selvstendighet skal rapporteres å være over 70 %. 1. TILTAK FOR SKOLEÅRET 2013/14 a. Læringsutbytte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Vurdering for læring, utvikle underveisvurdering Rektor Lærere Elevsamtaler kontaktlærer Lese kurs -mattekurs(forsterka opplæring) Spes. ped. koordinator Spesialundervisning rutiner (ny plan) Høst 2013 Spes. ped. koordinator Halvårsvurdering i Oppad Kontaktlærere Kartleggingsprøver/nasjonale prøver/oppfølging Rektor Kontaktlærer Spes. ped. koordinator Kartleggingsresultater i VOKAL, oppfølging Rektor Spes. ped. koordinator Lærere Etter/videreutdanning/kurs/intern opplæring Ansatte Rektor Avdelingsledere Leksehjelp Rektor avdelingsleder Pedagogisk refleksjon Ansatte Rektor Avdelingsledere 11

12 b. Læringsmiljø Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Oppfølging av handlingsplan mot mobbing og ordensreglement Elever Rektor Avdelingsledere Kontaktlærere Andre ansatte Plan for sosiale ferdigheter Hele året Rektor Avdelingsledere Kontaktlærer System overgang barnehage-skole, barnetrinn - u. trinn, u- trinn- videregående Bhg videreg Rektor Styrer barnehage Kontaktlærer Rådgiver Zippys venner trinn Kontaktlærere MOT Hele året Utvikle elevrådsarbeidet Rektor Ansvarlig for elevråd Utvikling av positiv skolekultur/felles opptreden Personalet Rektor Aktiviteter arrangert av foreldrekontakter Elever Kontaktlærer Foreldrekontakter Tidlig kartlegging av eventuelle vansker Kontaktlærer Spes. ped. koordinator Skolering i klasseledelse Ped. personale Rektor Avdelingsledere Observasjoner/oppfølging av enkeltelever Kontaktlærere Gjennomføre elevundersøkelsen Hver høst Rektor Kontaktlærer Spes. ped koordinator sosiallærer Gjennomføre sosiogram/kartlegging elevmiljø Hver høst og vår. Rektor Kontaktlærer Sosiallærer Spes. ped. koordinator 12

13 c. Ansatte Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Arbeidstidsavtaler Lærere Innen Rektor, lærere og Internkontroll, HMS arbeid, oppfølging av sykemeldte Alle ansatte Hele året Rektor, alle ansatte Trivselstiltak Alle ansatte Hele året Rektor, verneombud, Sosial komite, trinn Faste drøftingsmøter med tillitsvalgte og Hele året verneombud Bruk av kommunal senioravtale for å beholde Seniorer Rektor lærere etter fylte 62 år. Medarbeidersamtaler Alle ansatte Desember for nyansatte, Rektor, avdelingsledere Januar for andre Videreutdanning, etterutdanning/kurs div. Alle ansatte Hele året Rektor, avd. ledere Kollegabasert veiledning til refleksjon over praksis Alle ansatte Rektor Avd. ledere d. Ledelse, motivasjon og faglig trykk Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Kursing i klasseledelse Pedagogisk personale Rådgiver oppvekst Rektor HINT Kursing i regning som grunnleggende ferdighet Legge til rette for at ansatte får delta på kurs som skolen har bruk for (innenfor skolens ressurser), og at ansatte tar videreutdanning i fag som skolen har bruk for. Rektor og avdelingsledere viser støttende lederskap for de ansatte Arbeide for vi- kultur felles rutiner støttende læringsmiljø Samtaler/oppfølging om hvilke tiltak som settes i verk for elever med vansker (faglig og sosialt), og bruken av styrking i «solrom» Pedagogisk personale Rådgiver oppvekst Rektor HINT Ansatte Rektor, Ansatte Ansatte Rektor Avdelingsledere Ansatte Hele året Rektor Ansatte Pedagogisk personale Etter skolestart og i januar Rektor Spes. ped. Koordinator sosiallærere 13

14 Samtaler med kontaktlærerne etter kontaktmøter med heimene Tydeliggjøring av forventninger og konsekvenser til elevene når det gjelder atferd. Tydeliggjøring av mål for opplæringen på elevenes arbeidsplan og ved oppstart av undervisning Kontaktlærere Høst og vår Rektor Avdelingsledere Ansatte Hele året Rektor Ansatte Pedagogisk Hele året Rektor personale Lærere e. Foreldremedvirkning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Rammeplan for samarbeid mellom heim og skole Foreldre Lærere Rektor, ansatte, foreldrekontakter. Foreldremøter Foreldre Rektor, kontaktlærere foreldrekontakter Utviklingssamtaler Foreldre Kontaktlærer Elever Fellesmøte foreldrekontakter, rektor, Foreldrekontakter Like etter Rektor kontaktlærere Kontaktlærere skolestart hver høst Møter i FAU, SU SMU etter oppsett plan FAU og SU elever 3 møter pr. semester Rektor FAU leder Bruk av foreldrekompetanse i ulike temaer Elevene Kontaktlærer, foreldre Gi jevnlig info på hjemmesida og via Foreldre, elever Hele året Rektor, lærere arbeidsplaner og ranselpost Foreldrekontakt ansvarlig for to aktiviteter hvert skoleår Foreldre, elever Høst og vår Foreldrekontakt Kontaktlærer Foreldreundersøkelsen Foreldre Hver vår Rektor, avd. leder f. Skolefritidsordning Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Informasjonshefte Foreldre Hver høst Avdelingsleder Gi jevnlig info på hjemmesida og via ukeplan og Hele året Avdelingsleder infoskriv. Avdelingsleder SFO deltar på innskrivingsdagen med info til foreldrene. Foreldre Elever Hver vår Rektor Avdelingsleder SFO undersøkelse Foreldre Innen 15. Avdelingsleder mai hvert år Bruke resultatene fra SFO undersøkelsen til å videreutvikle SFO Foreldre Rektor Avdelingsleder Etterutdanning/kurs Ansatte SFO Rektor Avdelingsleder 14

15 g. Ev. Eget satsingsområde Tiltak Målgruppe Tidsrom Ansvarlig Utvikle lokale læreplaner i praktisk estetiske fag Skolefaglig rådgiver rektor GSPR gjennomføre opplegg etter plan Kontaktlærere Gårdbrukere Videreutvikle vurderingsformer Rektor Lærere 2. EVALUERING 15

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX

Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan. Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE. Bilde PERIODE XXXX-XXXX Vedlegg 2: Mal virksomhetsplan Skolens visjon! VIRKSOMHETSPLAN FOR XXX SKOLE Bilde PERIODE XXXX-XXXX Denne må oppdateres etter at planen er ferdigskrevet Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon)

VIRKSOMHETSPLAN FOR SKARPNES SKOLE (kortversjon) Framtidsrettet skole for framtidsrettede elever! Skarpnes skole er en framtidsrettet skole der alle får opplæring etter sine forutsetninger i et trygt og utviklende miljø! Skolens verdigrunnlag bygger

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE

Virksomhetsplan skoleåret ØRNES SKOLE Virksomhetsplan skoleåret 2014-15 ØRNES SKOLE Innhold 1.0 Forord... 3 2.0 Pedagogisk arbeid... 4 2.1 Kvalitetssikring av undervisningen... 4 2.2 Individuelle opplæringsplaner (IOP)... 4 2.3 Vurdering av

Detaljer

En skole for framtida!

En skole for framtida! En skole for framtida! VIRKSOMHETSPLAN FOR SEM SKOLE SKOLEÅRET 2010/2011 15.08.10 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3 1.3 Rammebetingelser... 3 2 STATUS... 4 2.1

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen: I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen:

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen: I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen: VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen: I Verranskolen er det godt å være og godt å lære Overordna mål for Verranskolen: Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Skolebilde skoleåret

Skolebilde skoleåret Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Brandbu ungdomsskole Elever 2011 241 2012 257 2013 265 Årsverk undervisningspersonale med godkjent

Detaljer

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole

Virksomhetsplan Eidskog ungdomsskole Virksomhetsplan 2015-2022 «Med fokus på elevens evner og talenter!» kommune Postadresse: Postboks 94 2230 Skotterud Besøksadresse: Rådhusvegen 11 2230 Skotterud Telefon: 62 83 36 00 Faks: 62 83 36 05 Org.nr:

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Ellingsrudåsen skole 06.09.2016 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret

ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret ØRMELEN SKOLE, handlingsplan skoleåret 2016-2017 Visjon og pedagogisk plattform: Vår visjon: Alle skal med et trivelig sted Våre verdier bygger på RESPEKT o Vi følger trivselsreglene o Vi er høflige mot

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Groruddalen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Groruddalen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Skolebilde for Trintom skole skoleåret

Skolebilde for Trintom skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Trintom skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 215 2013 216 2014 213 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole

Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole ( Virksomhetsplan 2015 Østersund ungdomsskole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2015 Stav skole 11.01.15 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015

Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 Plan for økt læringsutbytte Hokksund barneskole 2014-2015 GOD KVALITET PÅ UNDERVISNINGEN MED ET HØYT FAGLIG FOKUS Økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger,

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl

Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl Referat møte i Samarbeidsutvalget ved Orkanger barneskole Tid: torsdag. 15. desember 2011 kl. 18.00 Sted: Personalrommet Til stede: Lærer: Gunn Lian Fugløy 2 foreldre: Astrid Liøkel, Wenche Hegstad Fra

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018

Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole. Strategisk plan Rommen skole 2015-2018 Oslo kommune Utdanningsetaten Rommen skole Strategisk plan Rommen skole - Utdanningsetatens strategiske kart Kilde: Byrådets budsjettforslag, del 1 Visjon. Osloskolen skal gi elever mulighet til å realisere

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013

VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE. skoleåret 2012 2013 ØSTRE TOTEN KOMMUNE GRUNNSKOLEN VIRKSOMHETSPLAN FOR STANGE SKOLE skoleåret 2012 2013 Overordnet prinsipp for skolens virksomhet: VI ER PÅ SKOLEN FOR Å LÆRE Derfor skal vi følge med høre etter og gjøre

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1

Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Felles pedagogisk plattform for Damsgård skole i Lynghaugparken avlastningsskole 1 Bakgrunn Damsgård skole flytter høsten 2016 inn i Lynghaugparken avlastningsskole 1. Skolen har skoleåret 2016/17 ca.

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Moen Elever 2011 143 2012 131 2013 141 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER

ÅRSRAPPORT ÅRETTA UNGDOMSSKOLE FAKTA OM SKOLEN: KOMMUNALE FØRINGER FAKTA OM SKOLEN: REKTOR: Reidun Nyborg Hov INSPEKTØR/TRINNLEDERE: Tove Galde Anne Mette Dahl Ragnhild Falkenberg ÅRSVERK ANDRE ANSATTE 2015/16: 4,76 ÅRSVERK LÆRERE 2015/16: 33,4 ANTALL ELEVER 2015/16:

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Trintom Elever 2011 202 2012 215 2013 216 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2016/17 1. Styringsdokumenter 1.1 Sentrale styringsdokumenter Opplæringsloven med forskrift og andre lover og forskrifter(forvaltningsloven, Offentlighetsloven,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Strategisk plan. Kalvatræet skole

Strategisk plan. Kalvatræet skole Strategisk plan for Kalvatræet skole 2012-2016 1 INNHOLD: 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole Kalvatræet skoles læringssyn Mål for skolens læringsmiljø 2. Skolens arbeid med elevenes faglige

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012

Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 Utviklingsplan for Hordvik skole 2011-2012 - Sammen for en god skole - En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling Satsingsområder for skoleåret 2011-2012 Skape et godt sosialt miljø

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS!

VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS! VIRKSOMHETSPLAN FOR GOA SKOLE 2014-2017 ME BRYR OSS! 1 Presentasjon av skolen Goa skole er en 1-10-skole. Inneværende skoleår har skolen 312 elever fordelt på 16 klasser. Skolen er renovert og ligger i

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordberg Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Bekkelaget skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Bekkelaget Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årvoll skole. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Årvoll skole Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring Kommunikasjon skole/hjem Videregående skole Annet

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Solvang Elever 2011 156 2012 163 2013 161 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole

Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene. Lunner barneskole Lunnerskolen Kvalitets- og utviklingsrapport for 2015 Spørsmålstillinger til Samarbeidsutvalgene ved skolene Lunner barneskole Innledning Oppvekstkomiteen i Lunner utarbeider hvert år en rapport om kvalitet

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole)

Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset nordøst i Oslo. Skolen har 25 klasser, 570 elever og 80 ansatte (med Haugen aktivitetsskole) HAUGEN SKOLE 1-10 Tilpasset opplæring Systematikk i opplæringen Fleksibel og variert organisering Praksisskole Grønt-miljøskole Connectsskole Aktivt Elevråd Ligger i Stovner bydel ved Høybråten og Furuset

Detaljer

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER

Breidablikk ungdomsskole FAU MØTE 18. SEPTEMBER FAU MØTE 18. SEPTEMBER Saksliste Sak 1 12/13 Sak 2 12/13 Sak 3 12/13 Sak 4 12/13 Sak 5 12/13 Sak 6 12/13 Sak 7 12/13 Sak 8 12/13 Sak 9 12/13 Sak 10 12/13 Sak 11 12/13 Sak 12 12/13 Sak 13 12/13 Sak 14 12/13

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse

Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse Strategi for skoleutvikling og måloppnåelse 2017-2020 Avdeling for kultur, oppvekst og skole ENEBAKK KOMMUNE Innhold 1. En helhetlig skoleutvikling med eleven i fokus...2 2. Overordnet målsetning...3 2.1

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole

Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsplan 2010 2011 Rauma videregående skole Kvalitetsområde : Tilpassa opplæring som grunnlag for mestring Tiltak Nærmere om gjennomføring Ansvarlig Tidspunkt Annet A: - gjennomføre systematisk kartlegging

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer