VIRKSOMHETSPLAN FOR GALTERUD SKOLE 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN FOR GALTERUD SKOLE 2010"

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN FOR GALTERUD SKOLE 2010 Planen bygger på visjonen: Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Planen for 2010 har to deler: - Tiltaksplan for BMS- målekart for 2010 Treårig strategi for fokusområder Kompetanseheving Utprøving Innføring i drift Sosial kompetanse Lesestrategier /SOL Rutiner/ standarder Vurdering for læring Sosial kompetanse Lesestrategier/ SOL Elevdemokrati Vurdering for læring Sosial kompetanse Læringsstrategier Elevdemokrati Vurdering for læring Utviklingsområder for skolen i 2010: Skole- hjemsamarbeid: Sosial nettbruk Grunnleggende ferdigheter: Lesestrategier/ systematisk observasjon av lesing (SOL) Læringsmiljø og klasseledelse: Standarder: Elev- og ansatt - atferd Vurdering for læring (høst) 1

2 Del 1: Tiltaksplan for 2010 Bysamfunnet Mål Tiltak Når Ansvar Skolen er miljøsertifisert 1. Innføre tredelt kildesortering i alle bruksrom med merkede korger 2. Miljøansvarlige elever i hver klasse 3. Skolen utarbeider rutiner for å holde orden i avfallsdepoet 4. Minke bruk av papirkopier 2. Høst Vår Avd leder bygg 2. Miljøkontakt 3. Avd leder bygg 4. Miljøkontakt Skolen er en synlig og attraktiv skole i nærmiljøet 1. Deltakelse i prosjektet Fjell Samarbeid med Fjell kirke Nabokaffen 3. Media inviteres for å markedsføre positive aktiviteter på skolen 4. Skolen gir tilbud om ettermiddagsaktiviteter 3 Hele året 1. Lærerrepresentant 2. Basen 3. Rektor/ lederteam 4. Avd leder bygg Brukere Mål Tiltak Når Ansvar Faglige resultater nærmer seg landsgjennomsnittet Elevene opplever at de trives 1. Elever kartlegges etter SOL 2. Alle elever prøver ut to ulike metoder for strategisk lesing av fagtekster 3. Elevene får tilbud etter skolens plan for strategisk arbeid med lesing 4. I oppstartprogrammet på 8. trinn vektlegges repetisjon av lesing og regning som grunnleggende ferdighet 5. Elever med særskilte behov kartlegges av spes ped og sos ped. teamet i skoleårets tre første uker 1. Alle elever deltar i MOT- programmet 2. Elever som har behov for å trene på sosiale ferdigheter gis tilbud om å delta i ART- grupper 3. Lærerteamet 1. Høst Høst Høst 10 1.Gjennom året 2. Oppstart vår SOL- gruppe 2. Lærerteamene 3. Lærerteamene 4. Avd. leder 8. tr. 5. Ressursteam 1. MOT- gruppe 2. Sos. ped. team 3. Kontaktlærere 2

3 Elevene opplever at de vet hva som forventes av faglige krav Elever og foresatte vet hva som forventes av krav til orden og atferd 1. Elevene skal presenteres for læringsmål for arbeidsperioden 2. Elevene gis anledning til å delta i vurdering av eget arbeid 3. Læringssamtalene mellom elev og lærer har utgangspunkt i læringsmålene og grad av måloppnåelse 1. Elever, foresatte og ansatte arbeider etter felles forventninger til atferd 2. Det settes mål for arbeid med orden og atferd for klasser og enkelte elever 3. Det utarbeides rutiner for håndtering av usosial atferd på nettet 4. Elever, foresatte og ansatte deltar på felles forelesning om sosial nettbruk. 2. Høst Vår Jan Lærerteam 2. Lærerteam 3. Lærerteam 1. Lederteam 2. Avd. ledere 3. IKT- gruppa 4. FAU og rektor Medarbeidere Mål: Tilfredse medarbeidere Tiltak Når Ansvar Medarbeiderne har individuelle utviklingsmål og får støtte i å nå disse 1. God oppfølging etter medarbeidersamtalen 2. Innføring av plan og praksissamtaler 3.Arbeidsmål for den enkelte knyttes til skolens utviklingsområder 1. Avdelingsledere 2. Rektor 3. Rektor Lærerteam har like styringsverktøy 1. Stillingsbeskrivelser 2. Rutinebeskrivelser; tentamensgjennomføring, eksamen, klagesaker, henvisningssaker, rutiner, håndtering mobbing og vold 1. Lederteanet 2. Lederteam Høy tilstedeværelsesprosent 2. Individuelle avtaler for seniorer 3. Veiledningsprogram for nytilsatte 1. Hele året 2. Høst Rektor 2. Rektor 3. Lederteamet 3

4 Lederadferd i henhold til lederplakaten 1. Leserteamet følger opp avtalte tiltak og mål 1. Hele året 2. Hele året 1. Lederteamet 2. Rektor og avdelingsledere Økonomi Mål Tiltak Når Ansvar Balanse i regnskap 1. Rapportering med økt fokus på periodisering 2. Faste økonomimøter i gang i mnd 3. Veiledning fra økonomtjenesten hvert tertial 1. Hver 3. mnd 2. Pr mnd 3. hver 3. mnd 1. Rektor 2. Rektor 3. Rektor og økonomiansvarlig avd. leder Læring og fornyelse Mål Tiltak Når Ansvar Skolen har en felles standarder for arbeid med vurdering for læring og vurdering av læring Skolens ansatte arbeider etter tiltak i skolens leseplan Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse 1. Det nedsettes en prosjektgruppe som utarbeider plan for systematisk vurderingsarbeid 2. Gruppens mandat defineres og det utarbeides en fremdriftsplan for arbeide med vurderingspraksis 3. Alle lærere deltar på felles forelesning om vurdering fredag 11. august 4. Skolen knytter til seg ekstern ressursperson i arbeid med læringsmål 1. Innføring av kartleggingsprogrammet SOL 2. Alle lærere prøver ut to metoder for strategisk lesing av fagtekster 3. Det utarbeides plan for skolens arbeid med lesing 1. Det utarbeides en plan for arbeid med helhetlig læringsmiljø Skolens virksomhetsplan synliggjør den flerkulturelle skolen 1.Det utarbeides lokal prosjektplan for Plattform 11 pluss prosjektet der flerkulturelle kompetanse settes i fokus 4 1. Høst Høst Lederteamet 2. Lederteamet 3. Alle 4. Prosjektgruppe 1. SOL- gruppe 2. SOL- gruppe 3. SOL- gruppe 3. Vår 10/ høst Sos ped team 2. Høst Kulturkontakt og avd leder kultur 2. Seksjonsledere

5 2. Gjennomføring av Språkdag i oktober 10 Del 2: BMS- Målekart 2010 Galterud skole BMS Fokusområde Kritisk suksessfaktor (Kjennetegn) Styringsindikator Tiltak Målemetode Frekv Øvre Nedre Bysamfunnet U. 1. Tydelig miljøprofil U.1.1 Virksomheten er miljøsertifisert 1. Skolen har tredelt kildesortering i alle bruksrom 2. Miljøansvarlige elever i hver klasse 3. Rutiner for orden i avfallsdepoet 2. Mindre bruk av papirkopier Registrering 1 Ja ja. U.2 Godt omdømme U.2.1 Galterud skole er en synlig og attraktiv skole i nærmiljøet 1. Deltakelse i prosjektet Fjell Samarbeid med Fjell kirke Nabokaffen Brukerundersøkelser Brukere B.1. Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene. B.1.1 Gode, faglige resultater 1. Systematisk egenvurdering 2. Innføring av kartleggingsprogrammet SOL og metoder for strategisk lesing av fagtekster 3. Fokus på grunnleggende ferdigheter oppstart 8. tr. Nasjonale og lokale kartlegginger og prøver 1 Noe under B.1.2 En skole fri for mobbing Fornøyde brukere B.1.3 Elevene opplever at de trives 1. Plan for systematisk arbeid med trivsel på trinnene Elektronisk dagbok 4 4,7 4,5 1. MOT- program Elevundersøkelsen om mobbing 2. Innføring av skoleregler og standarder for elev og ansattatferd Elevundersøkelsen om trivsel B.1.4 Elevene opplever mestring og 1..ART er en del av arbeid med elevmiljøet 2. Systematisk egenvurdering Trivselsundersøkelse 5

6 utvikling 1:4 trinn 1. Utprøving av praktisk engelsk fordypning på 10. tr 2. Videreføre ALTOPP- gruppe Elevundersøkelse om vurdering og veiledning B.1.5 Elevene opplever at de er motivert Elevundersøkelse om motivasjon B.2 Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole B.2.1 Skolens resultater diskuteres med elever, foreldre og ansatte på trinn og/eller gruppenivå 1. Innføring av årshjul Årshjul B.2.2 Gjensidige forventninger mellom hjem og skole avklares 1. Samarbeid om innføring av standarder for elevatferd og nye skoleregler Registrering (sak på foreldre/fau møte) Brukertilfredshet med tilbudet: B.2.3 Tilfredshet med medvirkningen 1. Sosial nettbruk er tema for vårens foreldremøter Elev- og foreldreundersøkelse n resultat på spørsmål om medvirkning 1 Bedre B.3. En undervisningssituasjon preget av ro, orden og gjensidig respekt B.3.1 Læringsmiljøet oppleves som godt 1. Skolen har standarder for elevatferd og læreratferd Elev- foreldre og lærerundersøkelsen resultater på spørsmål om arbeidsmiljø B.4. og rettferdig vurdering B.4.1 Elevene vet hva som skal til for at de skal få gode resultater i de enkelte fagene 1. Systematisk egenvurdering Elevundersøkelsen vurdering og veiledning B.5.Trygge, glade og aktive B.5.1 Tilfredshet med 1. Skolen deltar i prosjekteringen av nytt hallanlegg Elevundersøkelsen 6

7 elever i god fysisk form kroppsøvingstimene om tilfredshet med hvordan det jobbes i kroppsøving B.5.2 Tilfredshet med skolens uteområder Elev- og foreldreundersøkelse n resultat på spørsmål om uteområdene B.6. Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg B.6.1 Elever, foreldre er fornøyd med skolens tilrettelegging av de fysiske rammene 1. Opprustning av elevarealene sluttføres Elev- og foreldre undersøkelsen om de fysiske forholdene på skolen B.7. God service B.7.1 Opplevd god service 1. Brukere og samarbeidspartnere som henvender seg til skolen får rask tilbakemelding Brukerundersøkelse B. 8 Inkluderende tjenestetilbud B.8.1 Opplevd likeverd 1. Dialog i foreldresamtalene Brukerundersøkelse Medarbeidere M.1. Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte ansatte M.1.1 Medarbeidertilfredshet M.1.2 Ansatte opplever at de har god kompetanse 1. God oppfølging etter medarbeidersamtalen 2. Innføring av plan og praksissamtaler 1. Lærere deltar i nettverksgrupper gjennom Norges beste skole- prosjektet 2. Samarbeid med kompetansemiljø i strategisk lesing av fagtester Medarbeiderundersøk elsen Medarbeiderundersøk elsen resultat på spørsmål om faglig og personlig utvikling 3. Lærere deltar i videreutdanningsprogram Andel lærere med godkjent utdanning i lærerstillinger (GSI) 7

8 M.1.3 Opplevd utviklingsmulighet i egen jobbsituasjon 1. Personalet har individuelle utviklingsmål Medarbeiderundersøk else M.1.4 e styringsverktøy 1. Skolen har felles maler for elevsamtaler Registrering (eks mal for konferansetimer, elevsamtaler, medarbeidersamtaler) 1 ja ja M.1.5 Høy tilstedeværelsesprosent 1. Realistisk progresjon i utviklingsarbeidet Sykefraværstatistikk 4 0,5%po eng bedre enn i 2009 Uendre t M.2. God lederadferd M.2.1 Lederadferd i henhold til lederplakaten 1. Felles standard for god lederatferd på alle nivå Medarbeiderundersøk else iht. referanse i lederplakaten M.3 Inkluderende arbeidsmiljø M.3.1 Opplevd likeverd 1. Oppstartsprogram for nye kolleger Medarbeiderundersøk else Økonomi Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1 Avvik i forhold til budsjettet 1. Månedlig rapportering 2. Budsjett og regnskap pr mnd legges frem i medbestemmelsesmøter Avviksrapportering 1 0 % +/- 2% Læring og fornyelse L.1. En nytenkende, åpen skole L.1.1 Opplevd tilfredshet med informasjon til og fra skolen 1. Oppdaterte trinnsider Foreldreundersøkelse n resultat på spørsmål om informasjon L.1.2 Alle ROS analyser er revidert 1. Legges inn i årshjul Registrering innarbeidet i lederkontrakten 1 Ja Ja L.1.2 Skolen har utviklingsprosjekter 1. Plattform 11+. Samarbeidsprosjekt med Brageteateret 2. Strategisk lesing av fagtekster, samarbeid med HIT 3. Frafallsprosjekter: Registrering på MLG/kommunens internettside 8

9 Alternativ opplæringsarena Praktisk engelsk fordypning L.2. Anvende flerkulturell kompetanse L.2.1 Skolens virksomhetsplan synliggjør den flerkulturelle skolen 1. Språkdagen oktober 09 Registrering 1 ja ja L.3. IKT-satsing og tilgang på oppdatert læringsmateriell L.3.1 Elevene bruker digitale verktøy 1. Alle elever har tilgang til PC 2. Systematisk opplæring i bruk av pc som digitalt verktøy- høst 09 Elevundersøkelsen om PC bruk Foreldreundersøkelse n resultat på spørsmål om elevenes tilgang på PC eller likt t L.3.2 Skolen bruker MLG aktivt 1. Trinnsidene oppdateres ukentlig Registrering - oppdaterte MLGsider 1 ja ja L.3.3 Elever,foreldre og lærere opplever at skolen har god tilgang på læremidler 1. Skolen har tilpasningsmateriell til elever med særskilte behov i basisfagene norsk, matematikk og engelsk Elev-, foreldre- og lærer-undersøkelse på spm om læremidler eller likt t L.4. Kultur for læring og fornyelse L.4.1 Opplevelse av læring, utvikling og fornyelse 1. Kollegaveiledning og demonstrasjonsundervisning for kolleger Medarbeiderundersøk else L.5. Tydelig E-kommune L.5.1 Nettbasert informasjon er kvalitetssikret hver tertial, pr virksomhet 1. Elektronisk rapportering Sjekkliste i hht lederkontrakt L.5.2 Opplevd god nett informasjon, pr. virksomhet 1. Oppdaterte hjemmesider egen nettbasert brukerundersøkelse 9

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. VIRKSOMHETSPLAN FOR HALLERMOEN SKOLE 2010: TILTAKSPLAN FOR GJENNOMFØRING Programområde 12 Utdanningsdirektør : Tore Isaksen Virksomhetsleder : Hanne-Kristin Aarthun Drammensskolen Norges beste skole. En

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2009

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2009 Åskollen skole Virksomhetsplan 2009 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012

Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 Handlingsplan for drammensskolen 2009-2012 1 Handlingsplan for drammensskolen INNHOLD SAMMENDRAG 3 Begrensninger i handlingsplanen... 3 SFO... 3 Skolebyggene... 3 Grunnskole for innvandrere og flyktninger...

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen

VERRAN KOMMUNE. Visjon for Verranskolen. I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen VERRAN KOMMUNE Visjon for Verranskolen I Verranskolen er det godt å være og godt å lære. Overordna mål for Verranskolen Verranskolen skal legge til rette for en positiv, sosial og faglig utvikling gjennom

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2014-2017 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE VIRKSOMHETSPLAN 2015 ØSTGÅRD SKOLE Nettadresse Nes kommune nes-ak.kommune.no/ostgardskole dato: 02.02.15 1 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter... 3 1.1 Kommuneplan... 3

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017

VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 VIRKSOMHETSPLAN FOR OTTA SKOLE 2013-2017 1. Innledning Et samfunn i utvikling forventer at skolen skal bidra til at barn og unge utvikler kompetanse for å ta hånd om egne liv, mestre oppgaver alene og

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1 Hjem- skoleveileder Informasjon, prosedyrer og retningslinjer Hjem- skole veileder s. 1 Forord Foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte, uansett bakgrunn

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Virksomhetsplan for Holum skole 2012

Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Virksomhetsplan for Holum skole 2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon... 3 2. Virksomhetsplan... 4 3. Sammendrag 2011... 4 4. Verdigrunnlag... 6 5. Presentasjon av enheten... 7 5.1.

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2012. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2012 for Kurland barneskole vedtatt i skolens samarbeidsutvalg 19. mars 2012 Læring gjennom trygghet og trivsel Side 2 Sarpsborg kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull. Troverdig.

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte.

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2010/11 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Tone C. Løken, skolens lederteam, FØP-Sfo og tillitsvalgt. Enhet: Larkollen skole

Handlingsplan. Forfatter: Tone C. Løken, skolens lederteam, FØP-Sfo og tillitsvalgt. Enhet: Larkollen skole Handlingsplan Forfatter: Tone C. Løken, skolens lederteam, FØP-Sfo og tillitsvalgt. Enhet: Larkollen skole Beskrivelse av enheten Larkollen skole er en barneskole med elever fra 1.-7. trinn. Skolen har

Detaljer

Resultatvurdering Sandnesskolen

Resultatvurdering Sandnesskolen 2013 Resultatvurdering Sandnesskolen Sandnes kommune Innhold Resultatvurdering Altona skole- og ressursenter 2013... 3 Resultatvurdering Aspervika skole 2013... 8 Resultatvurdering Austrått skole 2013...

Detaljer