Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske."

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN FOR HALLERMOEN SKOLE 2010: TILTAKSPLAN FOR GJENNOMFØRING Programområde 12 Utdanningsdirektør : Tore Isaksen Virksomhetsleder : Hanne-Kristin Aarthun Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Overordnede mål for prosjektet Å løfte elevmassen til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi Resultater for elevene i Drammensskolen som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale elevundersøkelsen og på nasjonale prøver og eksamen Resultater som ligger over landsgjennomsnittet på den nasjonale foreldreundersøkelsen Prosjektets mandat Hjelpe skolene til å implementere tiltaksplanene Sørge for framdrift i implementeringsarbeidet i skolene Legge til rette for en delingskultur på skolen og mellom skoler Legge til rette for kompetanseutvikling ut fra skolenes behov gjennom kurs, nettverk, workshops, uformelle møtepunkter, observasjon, hospitering osv Skaffe oversikt over ressurspersoner innen det enkelte fokusområdet Mål for Hallermoen skole: På Hallermoen skole legger vi vekt på at elevene skal: ha gode kunnskaper og ferdigheter i basisfagene norsk, matematikk og engelsk utvikle selvtillit, toleranse og sosiale ferdigheter ha gode kunnskaper om og ferdigheter i IKT oppleve motivasjon og mestring i skolehverdagen oppleve trygghet og trivsel utvikle sin fysiske form Elevene skal få undervisning ut i fra egne evner og forutsetninger. Spesielt i fagene norsk og matematikk kan lærerne på trinnet i perioder organisere elevene i grupper på tvers av kontaktlærergruppene. Da kan lærerne samle elever på nokså likt faglig nivå noen timer pr uke. Undervisningen kan legges ekstra godt til rette for den enkelte elev/ elevgruppe. Når man jobber på denne måten, viser resultatene at elevene hever sitt faglige nivå i større grad enn tidligere da undervisningen foregikk mer i samlet klasse. 1., 2., 3. og 4. trinn arbeider etter stasjonsmetoden. I slike økter deles elevene inn i grupper som alternerer mellom ulike arbeidsstasjoner i klasserommet. IKT inngår i disse stasjonene. Læreren har en stasjon der ett spesielt mål blir fokusert. Denne metoden skal etter hvert også tas i bruk på mellomtrinnet. Siste års resultater på nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk på 5. trinn viser at våre elever lå litt under landsgjennomsnittet. På kartleggingsprøver på de laveste trinnene lå resultatene på landsgjennomsnittet eller litt over. Våre ambisjoner er å ligge over

2 landsgjennomsnittet på alle slike prøver. Skole og hjem må samarbeide om barnets faglige og sosiale utvikling for å nå ønskede resultater i større grad. Lærerne skal drive god klasseledelse. De skal være tydelige og forutsigbare for elevene. De skal ha et mangfold av metoder og læremidler slik at undervisningen blir variert og er motiverende for de ulike elevtypene. Vi fortsetter arbeidet for å hindre mobbing. Skolen har tidligere deltatt i Olweusprogrammet. Vi viderefører disse prinsippene, og jobber i tillegg med klassemiljøutvikling og forebyggende holdningsarbeid. Dette opplegget heter Det er mitt valg. FYSAK fysisk aktivitet fortsetter vi med en skoletime pr uke på alle trinn. Alle elevene fordeler seg på ulike aktiviteter på og rundt skolens område. FYSAK er obligatorisk på mellomtrinnet, og skoleuken er utvidet med en time. Læringsplattformen MLG er innført. Målet er å legge mest mulig informasjon og opplegg digitalt slik at ansatte, elever og foresatte kan holde seg oppdatert via MLG. Skolen skal miljøsertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av Mange krav skal innfris på forhånd: kildesortering, standard for ryddighet, innføring av to økologiske matvarer i Mat&helse- faget er blant kriteriene som skal oppfylles. Prosjektet Ombygging av Hallermoen barnehage til skoleformål er i gang. Barnehagen flytter ut ca juni Ombyggingen settes i verk snarest etter utflyttingen. Skolen tar i bruk de nye lokalene ved årsskiftet 2010/ BYSAMFUNNET Sertifisering som Miljøfyrtårn - Verneombud og HMS-gruppa har møter med Petter Hagen - Lage standarder for hvordan klasserom, grupperom, fellesrom, uterom skal være - Synliggjør kildesortering merking - Alle elever og ansatte må læres opp til å kaste søppel i riktig beholder inne og ute BRUKERNE Gjennomføre tester/ prøver ifølge årshjulet - 2. trinn: kartleggingsprøve i regning/ tallforståelse: trinn: kartleggingsprøve i regning/ tallforståelse: trinn: kartleggingsprøve i lesing : trinn: kartleggingsprøve i lesing : trinn: kartleggingsprøve i lesing : Alle trinn: Alle teller : trinn: Lesetest LS : oktober trinn: Lesetest LS : november trinn: nasjonale prøver : august/ september SOLE elever en gang pr halvår

3 Bruke testresultatene som grunnlag for tilpasset fagundervisning - Kontaktlærer sender test/ prøveresultatene til avdelingsleder med kopi til rektor - Kontaktlærer/ faglærer setter opp elevgrupper og egnet materiell elevene skal jobbe med ut i fra resultatet på de store testene/ prøvene. Sendes avdelingsleder med kopi til rektor Fokus på læringsmiljø og sosiale ferdigheter - Kontaktlærer gjennomfører faste økter med Det er ditt valg - Kontaktlærer/ faglærer gjennomfører jevnlige klassemøter - Hver gruppe har faste rutiner/ regler i garderoben og i klasserommene - Utvikle standarder for elevadferd - Elevene skal ha et trygt og godt skolemiljø. Bekjempe mobbing på alle trinn Følge planen for hjem/ skolesamarbeid - Lærerne har møte med foreldrekontaktene på trinnet: august - Foreldremøte innen 20. september - Foreldrekonferanser ( min 30 min pr elev) uke 42 og 43 - Elevsamtaler kontinuerlig - Foreldrekonferanser 2. runde: uke 10 og 11 - Foreldremøte 2: innen utgangen av april - Avslutning til jul og sommer. Et av arrangementene skal være for hele trinnet Følge vedtatt Kvalitetsplan for skolefritidsordningen - Faste opplegg gjennomføres gjennom hele året. God informasjon til barn og foresatte. Se egen plan Gjennomføre brukerundersøkelser for elever, foreldre og ansatte følge opp resultatene - 5., 6. og 7. trinn: Elevundersøkelsen : januar/ februar - 5., 6. og 7. trinn: Foreldreundersøkelsen: januar/ februar - Alle lærere : Lærerundersøkelsen : januar/ februar - SFO (1. 4. trinn): Foresatte : oktober/ november - Alle ansatte: Medarbeiderundersøkelsen: ca oktober Plan for oppfølging av faglige resultater - Plan og mål med opplegget skal sendes avdelingsleder innen en uke etter at prøven er gjennomført: hvilke elever mål - hva slags materiell- hvem er ansvarlig hvor lang tid ny test/ prøve målet nådd? Synliggjøre læringsmålene for elever og foresatte - Målbeskrivelse på periodeplan, ukeplan, mål for timen/ dagen på tavla, bevisstgjøre elevene, oppsummering: hva har du lært? Hva skal vi lære, hvorfor og hvordan Tilfredsstillende vurderingsrutiner - Underveisvurdering av lærer og eleven selv. Lage kriterier for hva konkret som skal ligge til grunn for vurderingen. Halvårlig vurdering til hver elev. (Kompetanseheving for lærerne kommer) Videreutvikle leksehjelpstilbudet i skole og skolefritidsordning - Faste ansvarlige voksne, fast sted og tid for gjennomføring Øke elevenes motivasjon - Lærerne må bruke egnede og varierte undervisningsmetoder og materiell - Elevene må ha tilpasset opplegg slik at de opplever mestring - Elevene må kjenne til læringsmålene - Elevene må vite hva læreren forventer av dem - Elevene skal ha det trygt og godt på skolen Økt læringstrykk - Holde faglig fokus hver time. NB! Uteskole. Hva skal vi lære, hvorfor og hvordan

4 MEDARBEIDERE Fokus på et inkluderende og positivt arbeidsmiljø - Hilse og ha en god, positiv tone - Ville hverandre vel og Gjøre hverandre gode - Ta godt i mot nye medarbeidere - Skryte av hverandre - Fordele byrdefull undervisning - Felleslunsj en gang pr måned - To fester årlig - Lønningsbrus innimellom - Ukentlig vinlotteri - Hyggelige overraskelser Godt teamsamarbeid på alle trinn og baser - Utnytte hverandres sterke sider - Fordele arbeidsbyrden - Dele på forberedelser og opplegg - Ha konstruktivt og løsningsorientert fokus - Bruke tiden effektivt - Ta opp ting med den det gjelder Høy tilstedeværelse for de ansatte - Målet er å ha tilstedeværelse på 94% Kompetanseheving av ansatte i SFO - Planleggingsdag første dag i august - Planleggingsdag sammen med lærerne en dag pr år - Egnet kurs en dag pr år for den enkelte - Erfaringsutveksling og intern skolering på personalmøter evt kveldsmøte Kompetanseheving og nettverkssamarbeid ut i fra satsningsområdene i Norges beste skole - Ressurspersoner i SOL: opplæring i veiledet lesing, videreformidle på egen skole, skolere lærerne på egen skole i SOL, få og gi på nettverkssamlinger og Ressurspersoner i regning: delta på nettverkssamlinger (1. 4.) , og (5. 7.) og Videreformidle på egen skole. - Ressurspersoner i IKT: delta på nettverkssamlinger og Videreformidle på egen skole. Være delaktig sammen med Erik Westrum i å skolere lærere i bruken av digital tavle på egen skole. Skolere kollegaer etter behov. Ajourholde skolens hjemmeside. Konstruktivt samarbeid mellom skolene i soneområdet - Dele erfaringer barnetrinnsskolene imellom - Samarbeid på ledelsesplan barnetrinn ungdomstrinn. Avklare samarbeidsområder - Hvordan jobber vi med vurdering på de to trinnene? - Overgang barnetrinn ungdomstrinn. Følge vedtatte rutiner Ledelsen følger opp ansatte slik at de føler seg bedre sett og ivaretatt - Trinnsamtale en gang pr halvår - Kort morgenmøte en gang pr halvår - Avdelingsleder er jevnlig til stede på deler av trinntiden - Oppfølging ved behov enkeltvis eller trinnvis - Utviklingssamtale en gang pr år - Observasjon i timer med tilbakemelding/ refleksjon Resultatoppfølging av medarbeiderundersøkelsen

5 - Medarbeidertilfredshet økes fra 4.3 til 4.8? Kriterier utarbeides - Opplevd utviklingsmulighet i egen jobbsituasjon økes fra 4.3 til 4.6? Kriterier utarbeides - Lederadferd i henhold til Lederplakaten økes fra 4.3 til 4.8? Kriterier utarbeides Vurdere å innføre koordinator i SFO - Redusere avdelingsleders ansvarsområde. Koordinator må ha ansvar for hele den daglige driften: opplegg og gjennomføring ØKONOMI Rapportere månedlig i Agresso - Følge opp vedtatte rutiner fra Plan og økonomi Bruke økonomien til det beste for elever og ansatte LÆRING OG FORNYELSE Risiko og sårbarhetsanalyser - Utarbeide nye analyser Aktiv bruk av MLG - Informasjonssystem for alle ansatte - Informasjon og planer til elever og foresatte - Legge inn og hente ut undervisningsopplegg Aktive barn og voksne på SFO Utarbeide aktivitetsplaner på alle baser som følges opp i praksis Implementere plan i IKT - Opplæring i IKT på alle trinn - Bruke pc i skolearbeid - Bruke pedagogiske program i undervisningen - Jevnlig fokus på nettvettregler: synliggjøring på ukeplaner Opprettholde konstruktivt samarbeid med foresatte - 6 møter i samarbeidsutvalget pr år - Rektor deltar på møter i FAU ved behov - Kontaktlærere/ andre ansatte og ledelse har møter med enkeltforeldre ved behov - Rektor har jevnlig kontakt med leder i FAU: møter, sms. mail - Se punktet Følge planen for hjem/ skolesamarbeid under Brukerne Synliggjøre i større grad skolens praksis og utviklingsområder - Lage en presentasjon av skolen Drammen en flerkulturell by - Kontakt med Introduksjonssenteret - Lage undervisningsopplegg med fokus på Drammen i dag - God undervisning i GNO

6

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2013-2016 TILTAK 2013 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Overordnede mål for perioden 2013-2016 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015. Visjon/slagord. Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2015-2018 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2015 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2015 og strategisk plan 2015-2018 ENHET

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2009

Åskollen skole. Virksomhetsplan 2009 Åskollen skole Virksomhetsplan 2009 Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf 32 04 53 30 - aaskollenskolen@drmkno wwwaskollendrammenkommuneno Drammensskolens visjon: Drammensskolen, Norges beste

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte.

Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. Lø skole er en inkluderende skole der alle blir aksepterte. VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2010/11 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Presentasjon av skolen...3 1.2

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert".

Lø skole er en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert. Lø skole er "en inkluderende skole der alle er trygge og blir akseptert". VIRKSOMHETSPLAN FOR LØ SKOLE 2009-2013 Skoleåret 2012/13 Bilde SKOLEÅRENE 2009/2013 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011

TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 RINGSAKER KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT I GRUNNSKOLEN - RESULTATER FRA HØSTEN 2011 Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 11/7969 12/2035 K2-B60 Arild

Detaljer

Virksomhetsplan 2007

Virksomhetsplan 2007 Virksomhetsplan 2007 Programområde 12 SKOLE Virksomhet: Åskollen skole Kommunaldirektør: Kari Høyer Virksomhetsleder: Anne Margrete Marthinsen DEL 1 Mål og visjoner Kommuneorganisasjonen: Drammen kommune

Detaljer

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole

Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole 2010 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen

2010-11. Aktivitetskatalog. for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 2010-11 Aktivitetskatalog for kompetanse og utvikling i Drammensskolen 1 Innhold Eva Høiby, Prosjektleder Læringsmiljø Nyutdannede/mentorer, Coaching Tlf. 91848278 eva.hoiby@drmk.no Erik Westrum, Veileder

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte

SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE. Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte SOSIAL LÆREPLAN NEVERDAL SKOLE Faddere fra 6.kl og elever fra 1.kl. spillerspill. Visjon: Rom for alle blikk for den enkelte Vi ønsker at alle skal trives på skolen vår. Vi jobber for å være et inkluderende

Detaljer

Virksomhetsplan Kirkelund skole 2014 2015 Side 2 Side 3 VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR! Jeg er stolt og glad over å kunne flytte inn i et nytt ungdomsskolebygg og en renovert personalavdeling. Et moderne

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer