TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE"

Transkript

1 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

2 Data fra enhetens styringskort for Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator Andel elever med enkeltvedtak 8,6 % 10 % 8 % 12 % 14,4 % spesialundervisning Andel timeressurs til 8,6 % Økonomi God økonomistyring 12 % 7,3 % 16,4 % 15,8 % spesialundervisning Lærertetthet trinn 14,6 13,4 14,0 14,5 14,6 Lærertetthet trinn 13,0 13,5 13,1 14,1 13,0 Ansatte Interne prosesser Brukere Relevant kompetanse Hensiktsmessige arbeidsprosesser Fornøyde brukere Tilfredsstillende faglig kvalitet Kompetanseutviklingsplan Ja Ja Ja Ja Faglig og personlig utvikling 4,6 4,9 4,6 4,2 4,4 Effektivitet og samhandling 4,2 4,2 4,2 3,8 Elevsamtaler, grunnskole 100 % 100 % 100 % 100 % Foreldresamtaler, grunnskole 100 % 100 % 100 % 100 % HMS - rutiner 4,0 4,1 4,0 4,0 Kvalitetssikring og internkontroll 4,3 4,4 4,3 3,7 Meldte avvik Lukkede avvik 85 % 92,7 % 85,7 % 100 % Brukertilfredshet - grunnskole, elever 7.klasse Trivsel Brukertilfredshet - grunnskole, elever 10.klasse - Trivsel Brukertilfredshet - grunnskole, elever 7.klasse - Mobbing i skolen brukertilfredshet - grunnskole, elever 10.klasse - Mobbing i skolen Antall saker meldt etter opplæringslovens 9 a-2 Antall vedtak fattet etter opplæringslovens 9a-2 Antall saker meldt etter opplæringslovens 9a-3 og 9a-3 2.ledd Antall vedtak fattet etter opplæringslovens 9a-3 og 9a-3 2.ledd 4,6 4,5 4,6 4,4 4,5 4,1 4,7 3,6 1,0 1,4 1,2 1,7 1,0 1,3 1,3 2, Brukertilfredshet - grunnskole, 4,0 4,3-4,2 foreldre Brukertilfredshet SFO 4,9-4,8 4,4 Elevenes mestringsnivå lesing - 2,1 2,0 2,0 1,7 5.klasse Elevenes mestringsnivå engelsk - 5.klasse Elevenes mestringsnivå regning - 5.klasse Elevenes mestringsnivå lesing - 8.klasse Elevenes mestringsnivå engelsk - 8.klasse Elevenes mestringsnivå regning - 8.klasse 2,1 2,1 2, ,1 1,9 2,0 1,4 3,1 2,7 3,3 2,8 3,1 2,6 3,1 2,8 3,1 2,9 3,0 2,9 Grunnskolepoeng - ungdomsskole 40 38,2 37,9 38,3 39,9 Leseferdigheter under ,4 4,3 1,4 1,4 4,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

3 bekymringsgrense - 2.kl. Regneferdigheter under bekymringsgrense - 2.kl Kommentarer til tall fra styringskortet for Sodin skole Ad indikator 1 og 2: (Indikatorene viser antall elver med enkeltvedtak om spesialundervisning i forhold til antall elever og antall timer som brukes til spesialundervisning av det totale timetallet. Tallene hentes fra GSI og Skoleporten.) Andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning Resultat: 8,0 % Mål:10,0 % 2012: 12,0 % 2011: 14,4 % 2010: 12,2 % Landssnitt: 8,6 % Andel timeressurs til spesialundervisning Resultat: 7,3 % Mål:10,0 % 2012: 12,0 % 2011: 14,4 % 2010: 12,2 % Landssnitt: 8,6 % Skolen har gjort et omfattende arbeid med å dreie mer av spesialundervisningen over til tilpasset opplæring. Ved å styrke lærertettheten på de ulike trinn er målet at alle elevene skal få den tilpassede undervisningen de har krav på innenfor ordinær opplæring. Det har i perioden vært arbeidet med en omlegging av rutinene med sikte på å omdisponere deler av ressursene fra spesialundervisning til ordinær/tilpasset undervisning. Dette gjelder for eksempel parallelllegging av enkelte fag på timeplan på trinn der det er betydelig behov for spesialundervisning. Skolen har satt i gang utviklingsprosjekt der overordnet målsetning er å gi elevene en god tilpasset undervisning: Tidlig innsats på 1.-4.trinn (samarbeid med barnehagene) Ta i bruk ny plan for grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving NyGIV Skolebasert kompetanseheving (motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning) Resultatene viser at tiltakene vi har satt i gang har gitt ønsket virkning. Målet vårt er at flest mulig elever skal få et godt opplæringstilbud med tilpasset opplæring, og at tidlig innsats må stå i fokus. Vi ligger innenfor egen målsetting, og rundt et landssnitt både for andelen elever med vedtak, og i forhold til timeressurs som blir brukt til spesialundervisning. Ad indikator 3 (lærertetthet årstrinn)

4 (Tallene viser beregnet gjennomsnittlig lærertetthet for årstrinn. Grunnlaget er hentet fra skoleporten) Resultat: 13,4 Mål for 2013: 14,5 2012: 14,0 2011: 14,5 2010: 13,9 Landsnitt: 14,6 Gjennomsnittlig lærertetthet på trinn er gått noe ned for skoleåret 2013/14. Det skyldes først og fremst redusert elevtall. Ad indikator 4 (lærertetthet årstrinn) (Tallene viser beregnet gjennomsnittlig lærertetthet for årstrinn. Grunnlaget er hentet fra skoleporten) Resultat: 13,5 Mål:13,0 2012: : 14,1 2010: 13,1 Landsnitt: 13,0 Vi har hatt en liten økning i lærertetthet. Det vil si at det er flere elever pr. lærer enn forrige skoleår. Denne økningen kommer tiltros for at elevtallet har gått ned. Vi har som målsetting å ligge rundt landsnitt når det gjelder lærertetthet. Dersom tallet for lærertetthet stiger vil kvaliteten på undervisningen forringes. Ad indikator 5 (Kompetanseutviklingsplan) Kompetanseutviklingsplan revideres hvert år i samarbeid med tillitsvalgte. Dette gjøres i sammenheng med vedtak om nye utviklingsmål. Ad indikator 6 (Faglig- og personlig utvikling): (Beregnet gjennomsnitt av resultatet for hovedområdet «Faglig- og personlig utvikling» i medarbeiderundersøkelsen. Skala 1-6.) Mål for 2013: 4,6 Tidligere resultat: 2012: 4,6 2011: 4,2 2010: 4,2 Snitt land 2012: 4,4 Enheten er svært godt fornøyd med det samlede resultatet fra medarbeiderundersøkelsen. Medarbeidere ved Sodin skole melder om stor grad av tilfredshet på indikatoren faglig- og personlig utvikling i medarbeiderundersøkelsen. Egen handlingsplan er utarbeidet for resultatene fra medarbeiderundersøkelsen. Ad indikator 7 (Effektivitet og samhandling): (Kilde egenvurdering. Skala 1-5)

5 Resultat: 4,2 Mål: 4,2 2012: 4,2 2011: 3,8 2010: 3,3 Enheten har stort fokus på effektivitet og samhandling. Vi har utfordringer i forhold til fleksibel arbeidsbruk som vi må arbeide videre med. Vi har et arbeid foran oss med tanke på endring av skoledagen. I dette arbeidet blir fleksibel arbeidsbruk og samhandling viktige stikkord. Samarbeid med andre enheter er godt, men kan utnyttes bedre i forhold til brukeren (elever og foreldre). Egenvurderingen blir foretatt i møte med verneombud, tillitsvalgte og representanter fra skoleledelsen. Ad indikator 8 (Elevsamtaler): (Tallene framkommer av registrering på egen enhet og viser antall avholdte elevsamtaler i prosent) Skolen utnytter elevsamtalen som ledd i pålagt underveisvurdering. Det er gjennomført elevsamtaler med alle elever jfr. ny prosedyre for elevsamtale, dette i tråd med nye forskrifter for vurdering. Denne må også sees i sammenheng med skolens fokus på vurdering. Ad indikator 9 (Foreldresamtaler): (Tallene framkommer av registrering på egen enhet og viser antall avholdte foreldresamtaler i prosent) Alle planlagte foreldresamtaler er gjennomført. Skolen har gode rutiner for foreldresamtaler. Vi har dokumentasjon på at alle samtalene er avholdt. Ad indikator 10 (HMS arbeid): (Egenvurdering. Skala 1-5) Resultat: 4,1 Mål : : 4,0 2011: 4,0 2010: 3,8 Enheten har stort sett gode rutiner for HMS - arbeid. Skolen har to faste møter med verneombud pr. år. I tillegg møtes verneombud og ledelse ved behov. For 2014 ønsker vi å ha et sterkere fokus på vernerunder på enheten. Ad indikator 11 (Kvalitetssikring og internkontroll): (Egenvurdering. Skala 1-5) Resultat: 4,4 Mål 4,3 2012: 4,3

6 2011:3,7 2010:3,0 Enheten har gode rutiner for arbeidet med kvalitetssikring og prosedyrer. Det har vært en framgang i arbeidet med avvik, men fortsatt meldes det for få avvik på enheten. Det har blitt en betraktelig økning i antall avvik etter at hele organisasjonen har fått ny opplæring i bruk av WisWeb. Ad indikator 12 og 13 (Avvik): (Tallene fanges opp i kvalitetssystemet gjennom registrering av avvik.) Etter felles opplæring for alle ansatte på avvikssystemet er det meldt langt flere avvik enn tidligere. Flere av avvikene går på manglende inspeksjon/ manglende lærer til time. Det er også flere avvik på manglende låsing/ lukking av vinduer. I tillegg er det flere avvik på dårlig fysiske arbeidsforhold - temperatur og støy. Avvikene gås igjennom sammen med avdelingslederne og verneombud. Vi har et forbedringspotensiale i forhold til å klassifisere hvilke typer avvik enheten har. Ad indikator 14 (Trivsel 7. trinn): (Beregnet gjennomsnitt på hovedtema Trivsel i Elevundersøkelsen for 7. trinn. Skala 1-5) Resultat: 4,5 Mål: 4,6 2012: 4,6 2011: 4,4 2010: 4,4 Snitt land 2013: 4,4 Dette må sies å være et positivt resultat, og bekrefter skolens oppfatning av et godt sosialt miljø på trinnet. Resultatene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da både spørsmålene i undersøkelsen og tidspunkt for gjennomføring er endret. Ad indikator 15 (Trivsel 10. trinn): (Beregnet gjennomsnitt på hovedtema Trivsel i Elevundersøkelsen for 10. trinn. Skala 1-5) Resultat: 4,1 Mål : 4,5 2012: 4,7 2011: 3,6 2010: 4,4 Snitt land 2012: 4,2 Dette må sies å være et positivt resultat, selv om tallene er lavere enn for Gjennom å følge resultatene for trinn over flere år, må vi si at det har vært en positivutvikling for dette trinnet.

7 Resultatene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da både spørsmålene i undersøkelsen og tidspunkt for gjennomføring er endret. Ad indikator 16 (Mobbing 7. trinn) Beregnet gjennomsnitt på hovedtema Mobbing i Elevundersøkelsen for 7.trinn. Skala 1-5. Lav verdi betyr lav forekomst av mobbing) Resultat: 4,1 Mål: Nulltoleranse for mobbing 2012: 1,2 2011: 1,7 2010: 1,5 Snitt land 2013: 1,3 Resultatet sier at vi ligger rundt et landsnitt. Målsettingen må likevel være å ha nulltoleranse for mobbing. Arbeidet mot mobbing både er, og skal være - et prioritert område for skolen. Resultatene vil bli brukt til å arbeide videre for et trygt og godt læringsmiljø på skolen. Resultatene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. Både spørsmålene og tidspunkt for gjennomføring er noe endret. Ad indikator 16 (Mobbing 10. trinn) Beregnet gjennomsnitt på hovedtema Mobbing i Elevundersøkelsen for 10.trinn. Skala 1-5. Lav verdi betyr lav forekomst av mobbing) Resultat: 1,3 Mål: Nulltoleranse for mobbing 2012: 1,3 2011: 2,0 2010: 1,4 Snitt land: 1,4 Dette må sies å være et positivt resultat, selv om skolen har nulltoleranse for mobbing. Arbeidet mot mobbing både er, og skal være - et prioritert område for skolen. Resultatene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da både spørsmålene i undersøkelsen og tidspunkt for gjennomføring er endret. Ad indikator 18, 19, 20 og 21 (Elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø): (Antall saker meldt og behandlet etter opplæringslovens 9 a) Opplæringsloven 9a sikrer elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Skolen plikter å behandle alle henvendelser og sette i verk tiltak. Skolen har rutine for informasjon til elever og foreldre om deres rettigheter. Vedtak om tiltak i forbindelse med mobbing kommer inn her også vedtak om bortvising. Der er få saker som blir meldt både i forbindelse med det fysiske skolemiljøet og det psykososiale skolemiljøet.

8 Ad indikator 22: (Beregnet gjennomsnitt på hovedområde «Trivsel, læring og utvikling» i Foreldreundersøkelsen. Skala 1-5) Resultat: 4,3 2011: 4,2 2009: 4,3 Landssnitt: 4,0 Foreldreundersøkelsen gjennomføres annethvert år. Foreldrene melder i stor grad om fornøydhet over elevenes trivsel, læring og utvikling. Det må nevnes at det kun var 14 % av foreldrene som svarte på undersøkelsen. Ad indikator 23 (SFO undersøkelsen): (Tallene fremkommer fra SFO- undersøkelsen gjennom De viser beregnet gjennomsnitt på hovedområdet «Generelt» i undersøkelsen. Skala 1-5) Undersøkelsen gjennomføres annethvert år. Ikke gjennomført i 2013 Ad indikator 24, 25 og 26 (Gjennomsnittlig mestringsnivå for 5. trinn. Skala 1-3) Skolen er fornøyd med resultatene som ligger rundt et landssnitt for både engelsk, lesing og regning. Skolen har gode prosedyrer for både gjennomføring og analyser av resultatene. Også den nye planen for grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving beskriver hvordan tiltak skal gjennomføres for elever som skårer lavt på prøvene. Målsetting er tilnærmet oppnådd. Vi har likevel en obs. i forhold til høy fritaksprosent. Ad indikatorene 27, 28 og 29 (Gjennomsnittlig mestringsnivå for 8. klasse. Skala 1-5)

9 Resultatet for årets 8.trinn på NP i regning, engelsk og lesing ligger noe under landssnitt. Dette er likevel et resultat vi kan være forøyd med ut ifra resultatene dette kullet har prestert tidligere. 0 % fritak er svart positivt. Ad indikator 30: (Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Tallene er hentet fra Skoleporten.) Resultat 38,2 Mål: 40,0 2012: 37,9 2011: 38,3 2010:39,9 Snitt land 2012: 40,0 Resultatet ligger noe under målsetting og snitt for nasjonen. Vi har en liten økning i grunnskolepoeng sammenlignet med Generelt er vi fornøyd med resultatet for de fleste fag, dette gjelder spesielt engelsk og norsk. Vi ser at vi har utfordringer med å heve gjennomsnittet i faget matematikk. Som tiltak ligger dette som en del av ungdomsskolesatsningen. Ad indikatorene 31 og 32: (Kartleggingsprøver gitt sentralt fra UDIR med en beregnet bekymringsgrense. Det rapporteres ikke sentralt på prøvene.) Prøvene ble gjennomført i april Det viktigste med disse prøvene er å fange opp elevene som havner under en bekymringsgrense. Skolen har gode rutiner for å kartlegge, sette i gang tiltak og for å evaluere tiltak som settes i verk. Jfr. prosedyre for tidlig innsats. Vi hadde høsten

10 2013 tilsyn fra Fylkesmannen på tidlig innsats jfr Opplæringsloven 1-3. Tilbakemeldingene derfra var svært gode og tilsier at vi har gode rutiner og prosedyrer som hjelper med kartlegging slik at vi kan sette inn riktige tiltak for elever som har utfordringer med lesing og regning.

11 KOSTRA- tall for økonomi. Fellestall for alle skolene i. Netto driftsutgifter grunnskolen i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Enhet: Prosent Snitt K gruppe 02 Snitt (ikke Oslo) ,6 24,9 24, ,4 25,7 24, ,6 26,4 25,6 Kommentar: Netto driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter er redusert fra Dette henger sammen med store nedskjæringer på skolenes driftsbudsjett. Vi ser også at det er en liten reduksjon for både kommunegruppe 2 og for landet. Tallene må også ses i sammenheng med høy dekningsgrad for grunnskoleelever (106, 2 %). Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev. Enhet: Kroner Snitt Kommune gruppe 02 Snitt (ikke Oslo) Kommentar: Vi ser av tallene for driftsutgifter til undervisningsmateriell er betydelig økt i Dette henger sammen med store innkjøp som blant annet smartboard og klassesett med ipad. I tillegg ble det på slutten av 2013 kjøpt inn mye skolebøker til bruk i Skolene har rammebudsjett, og har prioritert undervisningsmateriell foran enkelte andre driftsposter. Høye tall for 2013 skyldes nødvendige engangsprioriteringer. Utstyr og lærebøker har i flere år vært nedprioritert. «Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, per innbygger»

12 Enhet: Kroner Snitt Kommune gruppe 02 Snitt landet (ikke Oslo) Kommentar: kommune ligger høyere enn både landssnitt og snitt for kommunegruppe 02. Kommunen har to små SFO, som blir relativt mer kostnadskrevende. Vi har lang åpningstid som er kostnadskrevende. KOSTRA- tall for brukere. Fellestall for alle skolene i. Andel elever i kommunens grunnskoler, av kommunens innb.6 15 år Enhet: Prosent Snitt Kommune gruppe 02 Snitt lande (ikke Oslo) ,2 99,3 96, ,9 100,4 97, ,2 100,6 97,5 Kommentar: kommune har høy dekningsgrad sammenlignet både med kommunegruppe 02 og med landsgjennomsnitt. Det skyldes blant annet at kommunen gir grunnskoletilbud til minoritetsspråklige elever i asylmottak. Kommunen gir også tilbud til elever i fosterheim. Dekningsgraden må sees i sammenheng med netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring. Andel innbyggere 6 9 år i kommunal SFO Enhet: Prosent. Snitt Kommune gruppe 02 Snitt (ikke Oslo)

13 ,5 44,0 61, ,7 43,3 61, ,7 43,2 61,3 Kommentar: Tallene viser at kommune har høy dekningsgrad for barn i SFO sammenlignet med kommunegruppe 02. Vi ligger derimot noe under landssnittet. Vi ser en kraftig prosentvis økning for barn som benytter SFO. «Andel avtalte årsverk i grunnskolesektor» Enhet: Prosent. Snitt Kommune gruppe ,8 23,1 24, ,7 23,4 24, ,2 23,7 24,9 Snitt (ikke Oslo) Kommentar: Andelen årsverk i kommune ligger over både kommunegruppe 02 og landsgjennomsnitt. Vi har en svak nedgang i perioden. Dette må ses i sammenheng med nedskjæringer og elevtallsutvikling. Andel lærere med universitets/ høgskoleutdanning og pedagogisk utdanning Enhet: Prosent. Snitt Kommune gruppe 02 Snitt (Ikke Oslo) ,9 86,3 87, ,4 87,1 87, ,7 87,0 86,4 Kommentar: Andelen lærere med høyere utdanning i er noe lavere enn sammenligningsgruppene. En av grunnskolens utfordringer er å skaffe godt kvalifisert undervisningspersonale.

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

12/ &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-8 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE 2011 Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Tall for nasjon er oppført der slike tall er tilgjengelig. Fokusområde Suksessfaktor

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJEØRA SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010 - Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-10 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

TJENESTERAPPORT 2015

TJENESTERAPPORT 2015 Innhold BARNEHAGE... 3 BAKKELY BARNEHAGE... 3 GRØTNES BARNEHAGE... 5 SVANEM BARNEHAGE... 10 VINJE BARNEHAGE... 13 FELLESTALL ØKONOMI KOSTRA - ALLE BARNEHAGER I HEMNE KOMMUNE... 16 FELLESTALL KVALITET KOSTRA

Detaljer

TJENESTERAPPORT 2014

TJENESTERAPPORT 2014 Innhold BARNEHAGE... 3 BAKKELY BARNEHAGE... 3 GRØTNES BARNEHAGE... 6 SVANEM BARNEHAGE... 10 VINJE BARNEHAGE... 13 FELLESTALL ØKONOMI KOSTRA - ALLE BARNEHAGER I HEMNE KOMMUNE... 16 FELLESTALL BRUKERE KOSTRA

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-1 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Relevant

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/SBHG/IHA TJENESTERAPPORT SVANEM BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/SBHG/IHA TJENESTERAPPORT SVANEM BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-6 053 &14 HK/SBHG/IHA 30.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - SVANEM BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM BARNEHAGE Interne prosesser Data fra

Detaljer

TJENESTERAPPORT 2016

TJENESTERAPPORT 2016 BARNEHAGE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2014 - Mål Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2015 2014 Relevant 1. Relevant kompetanseutvikling 4,5 3,4 4,3 4,5 Ansatte kompetanse 2. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE

RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE RAPPORTOPPFØLGING MARKER SKOLE TILSTANDSRAPPORTEN Ragnar Olsen Marnet 02.04. Innhold ANALYSE AV OPPFØLGING AV MARKAR SKOLE HØSTEN... 2 ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE.... 2 TRIVSEL MED LÆRERNE.... 3 MOBBING

Detaljer

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE Til: Svein Johny Forren Kopi til: 13/1716-4 053 &14 HK/VBHG/EBO 29.08.2013 TJENESTERAPPORT 2012 - VINJE BARNEHAGE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE VINJE BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort

Detaljer

TJENESTERAPPORT 2013 TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT 2013 TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT 2013 TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE HELSESTASJON Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 1. Faglig og personlig utvikling 5,0

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 3 2.1 Elever og ansatte... 3 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE

TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLER I ÅS KOMMUNE 2016 BILDE Forord Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Forord... 2 1. Sammendrag... 5 2. Fakta om grunnskolen... 5 Elever og undervisningspersonale... 5 2.1.1. Elever

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Til: Wenche Johansen Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon 12/158-60 145 HK/RÅD/IST 15.01.2013 ÅRSBUDSJETT 2013 - MÅL OG RAMMER - SVANEM SKOLE Kommunestyret vedtok årsbudsjettet

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-2 053 &14 BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik

Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik Til: Wenche Johansen Kopi til: Torger Aarvaag Svein Johny Forren Fellesbruker Revisjon Gunn Hege Kjørsvik 13/804-70 145 HK/RÅD/IST 16.01.2014 ÅRSBUDSJETT 2014 - MÅL OG RAMMER -SVANEM SKOLE Kommunestyret

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE GRØTNES BARNEHAGE 2013 Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen

Tilstandsrapport for grunnskolen Heidi Holmen Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 Heidi Holmen Om tilstandsrapporten Fastsatt i opplæringsloven St.meld. Nr. 31 (2007 2008): Viktig at styringsorganene i kommunen har et bevisst og kunnskapsbasert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET

VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE SKOLEÅRET VERRAN KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR MALM SKOLE VI VIL AT ELEVENE VÅRE SKAL FÅ TRO PÅ SEG SELV OG UTVIKLE SEG OPTIMALT PÅ ALLE OMRÅDER SKAL OPPLEVE TRYGGHET OG BLI ANSVARLIGE MENNESKER MED GOD SOSIAL OG

Detaljer

Kvalitet i grunnskolen

Kvalitet i grunnskolen BAKGRUNN Revisjon Midt-Norge mottok i brev av 20.1. bestilling av forvaltningsrevisjon av kvalitet i skolen, jf. KUsak 4/17. I vedtaket ber kontrollutvalget om få prosjektplan til behandling, for å bekrefte

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Kompetanseutviklingsplan

Detaljer

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014

Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Tilstandsrapport Lunnerskolen 2014 Det er fastsatt i opplæringsloven 13.10 at skoleeier som ein del av oppfølgingsansvaret skal utarbeide ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa., knytt

Detaljer

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx

xxx Kvalitet i Ullensakerskolen vignett KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 xxx vignett Kvalitet i xxx xxx Ullensakerskolen av xxx - tilstandsrapport for grunnskolen 2014-15 KVALITET I ULLENSAKERSKOLEN Tilstandsrapport for grunnskolen 2013 Side 1 Kvalitet i Ullensakerskolen Tilstandsrapport

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BARNEVERN Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 Ansatte 1. Kompetanseutviklingsplan Ja Nei Nei

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim

TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim TILSTANDSRAPPORT FOR KROER SKOLE 2016 Kroer skole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning...

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rommen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Rommen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Rommen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE KULTUR Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig utvikling

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune Formannskap Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Formannskap 19.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Lambertseter skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Lambertseter Strategisk Plan- Lambertseter - 2017 Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolen i Ålesund kommune 2014-2015 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 13/1008 Anne Kristin Bryne Tlf: 70 16 28 25 JournalID: 15/65374 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016

TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016 TILSTANDSRAPPORT FOR ÅS UNGDOMSSKOLE 2016 Ås ungdomsskole Foto: Ivar Ola Opheim 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater

Vedlegg til. Tilstandsrapport Kvalitetsvurdering av grunnskolen. Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater Vedlegg til Tilstandsrapport 2017 Kvalitetsvurdering av grunnskolen Oversikt over skolenes nøkkeltall og resultater INNHOLD 1. OM VEDLEGG TIL TILSTANDSRAPPORT 2016 1 2. NØKKELTALL 1 ELEVTALL RESSURSLÆRERE

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6

TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 TI L S TAN D SR AP P O RT F O R SO L B E RG S KO L E 201 6 Byggingen av nye Solberg skole er godt i gang. Innflytting mars 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Godlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Godlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-5 053 &14 KULTUR Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig 5,0

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2016. Kortversjon Mål og måloppnåelse basert på nasjonale og lokale vurderinger for skoleåret 2015/ 2016 I tillegg er det laget en fullversjon

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 5 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4.

Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Innhold Innledning... 2 Årsverk, lærere... 3 Antall elever... 3 1. Læringsmiljø... 4 2. Motivasjon... 4 3. Klasseledelse... 6 4. Kartlegging og vurdering... 8 Nasjonale prøver 2014/2015: Ny skala og utvikling

Detaljer

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014.

Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. Tilstands- og utviklingsrapport for grunnskolene i Overhalla 2015 Mål og måloppnåelse basert på tilstands og utviklingsrapporten i 2014. I tillegg er det laget en fullversjon med for de som ønsker å fordype

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rommen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Rommen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Rommen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2010/6614 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Alvdal kommune 2015-2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Øraker skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Øraker skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-6 053 &14 NAV Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 Ansatte Interne prosesser Brukere

Detaljer

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018

Bakke skole STRATEGISKE MÅL TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Bakke skole STRATEGISKE MÅL 2018-2021 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2018 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent Virksomhetsplan 2018 og strategisk plan 2018-2021 ENHETSLEDER

Detaljer

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009

Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for utdanning og oppvekst Vedlegg til løpenr. 37325/2010, saksnr. 2010/4723 Klassering: A20 Gradering: Dato: 23.03.2010 Tilstandsrapport grunnskolen i Fredrikstad 2009 Tirsdag

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

13/1716-3 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

13/1716-3 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 13/1716-3 053 &14 TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE GRØTNES BARNEHAGE - 2012 Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Ansatte Relevant kompetanse 1. Faglig

Detaljer

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest

Tilstandsrapport for. Grunnskolen i Hammerfest Tilstandsrapport for Grunnskolen i Hammerfest 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hammerfest Innhold Forord... 3 1. Innledning... 4 2. System for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling... 5 3. Definisjon

Detaljer

Evenes kommune Tilstandsrapport

Evenes kommune Tilstandsrapport Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Evenes 2011 1. Forord Kommunestyret vedtok følgende ved siste rullering av handlingsprogrammet under handlingsområde D: Grunnskole Tiltak og strategier

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler

Levanger kommune Rådmannen. Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport for kommunale grunnskoler Levanger kommune 2012 Tilstandsrapport Levanger kommune 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter

Detaljer

Strategisk plan 2017/2020. Eidsberg ungdomsskole

Strategisk plan 2017/2020. Eidsberg ungdomsskole Strategisk plan 2017/2020 Eidsberg ungdomsskole Innhold Skolens profil 3 Alle elever skal lære mer Elevenes ferdigheter og kunnskaper i basisfag skal forbedres betydelig.4 Alle elever og ansatte opplever

Detaljer

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret

Skolebilde for Fredheim skole skoleåret Del I Side 1 Skolebilde for Fredheim skole skoleåret 2014 2015 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Elever 2012 123 2013 121 2014 117 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: LE-Komite for oppvekst Leksvik Møtested: Leksvik kommunehus Møtedato: 19.03.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten

Årsplan og budsjett for. grunnskoletjenesten Årsplan og budsjett 2014 for grunnskoletjenesten Sunndalsøra mai 2013 Liv Ingrid Horvli skolesjef 1 INNHOLD 1. BUDSJETTRAMMER OG BEMANNING 2009 ELEVTALLSUTVIKLING 2010-2015 2. KOSTRA-TALL 2010-3. MÅL OG

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015

TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 TILSTANDSRAPPORT FOR SJØSKOGEN SKOLE 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Fakta om skolen... 2 2.1 Elever og ansatte... 2 2.2 Elevenes forutsetninger... 2 2.3 Spesialundervisning... 2 3 Læringsmiljø...

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-4 053 &14 HELSESTASJON Data fra enhetens styringskort for 2009-2011. Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Nasjon 2011 1. Faglig og personlig

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Virksomhetsplan. Ringebu skole

Virksomhetsplan. Ringebu skole Virksomhetsplan Ringebu skole Dette kjennetegner Ringebu skole Elevene Opplever trygghet, struktur, grenser og arbeidsro. Er motiverte Har lyst til å lære og opplever mestring. Personalet er tydelige er

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2010 PS sak: Utvalg Møtedato 27/11 Komite for liv og lære 04.05.2011 Arkivsak: 11/1991 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I TANA KOMMUNE 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Tana kommune Innhold 1. Sammendrag.4 2. Hovedområder og indikatorer 5 2.1 Elever og ansatte i skolesektoren..5 2.1.1

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Grefsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Grefsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Grefsen skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer