ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

2 Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug skole har tre tjenesteområder: 1) Skole opplæring/undervisning klasse 2) Leksehjelp 3) Skolefritidstilbud, SFO, klasse Tjenesteleder: Bente Bromstad Sakshaug skole drives i henhold til Opplæringslova med forskrift, Læreplanverket for Kunnskapsløftet, 2006, Kunnskapsdepartementets veileder Fra eldst til yngst, 2008, samt etter andre statlige føringer og de til en hver tid gjeldende kommunale retningslinjer (budsjett, økonomiplan etc.), satsningsområder og planer som også måtte gjelde SFO- og skoledrift. Videre følges skolen sine egne planer og utviklingsprogrammer. Sakshaug skole har 192 elever. Sakshaug skoles administrasjon: - Rektor 100 % stilling, 100 % administrasjon - Undervisningsinspektør 100 % stilling, 50 % administrasjon /50 % lærerarbeid - SFO- leder 70 % stilling, 35 % administrasjon / 35 % på avdelingen - Kontorsekretær 20 % stilling, 20 % kontorarbeid Aktivitetene er gjennomført i henhold til planene. Kvalitetssikringa av elevenes leseferdigheter blir det arbeidet meget systematisk med. Vi ser klare framganger på egne tester i lesing på alle trinn fra høst til vår, fra år til år. Vi ser også at gode ferdigheter i leseforståelse er med på å bedre resultatene i f.eks. fag som matematikk, et fag der oppgavene ser ut til å bli mer og mer tekstlig, noe som utfordrer elevenes ferdigheter i leseforståelse.

3 Årsrapport Resultatenheter Viktige hendelser sammenfattet: Nasjonale prøver 5. klasse : Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter. Resultatene skal brukes og brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Elevene ved Sakshaug skole sine resultater på nasjonale prøver forbedres stadig. Vi har nådd målsettingen fra 2008 om at innen 3 år skal under 20% av elevene være på nivå 1 i lesing. De gode resultatene skyldes at Sakshaug skole er opptatt av å ha god kvalitet på opplæringen gjennom systematisk arbeid, evidensbasert pedagogisk praksis og forskningsbaserte metoder. Fokus ligger på fag, metode og læringsmiljø. Elevundersøkelsen 7. klasse : I elevundersøkelsen får elevene nettbasert gi uttrykk for sin mening om læringsmiljøet ved skolen. Elevene ved Sakshaug skole gir uttrykk for høy sosial trivsel. De sier de trives meget godt med både hverandre, lærerne sine og med skolen generelt. Uten trivsel intet optimalt læringsmiljø. Samarbeidspartnere: Sakshaug skole har et samarbeid/en partnerskapsavtale med Høgskolen i Nord- Trøndelag, HiNT, om lærerutdanning og Inderøy videregående skole om praksisplasser for elever ved IVGS. Samarbeidet med HiNT blir et interaksjonsspill der vi drar veksler på hverandres faglige kunnskaper, til glede og utvikling for begge parter. SFO- prosjekt: Enhetens SFO har gått inn i et 2- årig prosjekt, , i samarbeid med Inderøy kulturskole med navn «Kulturkompis.» Prosjektet er et tverrfaglig kulturtilbud for alle barn i SFO. Dette prosjektet blir viktig for å utvikle innholdet i skolefritidstilbudet ved Sakshaug skole. Men.. den aller viktigste hendelsen som skjer ved skolen, er at vi driver en skole med mål at hver elev skal få kjenne mestringsfølelse som er den aller viktigste drivkraften i det daglige arbeidet. Hver elev skal få utvikle sitt potensiale for å lykkes i sitt liv både her og nå og i fremtiden. Elevens mestringsfølelse og en god relasjon til læreren/den voksne som skal være lederen i klasserommet gir mot og krefter til å gå på nye oppgaver og utfordringer i skolehverdagen. Mer informasjon om resultatenheten finnes på kommunes nettsider: Bemanning År År 2010 År 2009 År 2008 År 2007 Antall ansatte 33 Antall årsverk 26,05 Av dette faste årsverk 26,05 Hovedtall Økonomi - drift Rev. Budsjett Avvik Avvik i % Oppr. budsjett Brutto drift enhet , Netto drift enhet , brutto drift = driftsutgifter driftsinntekter netto drift = samlet utgift samlet inntekt (dvs. både drift og finans.) Avviksforklaring Hovedtall Økonomi drift: Hovedårsak til det positive avviket er at det kom langt mer inn fra trygdeforvaltningen i enn budsjettert. Når i tillegg vikarer er billigere i drift enn sykmeldte, blir det positivt avvik.

4 Årsrapport Resultatenheter I begynnelsen av budsjettåret kom det til en ny elev som økte driftstilskuddet fra andre kommuner betraktelig, noe som ikke kunne forutsees ved budsjettering. Tjenester omfang og kvalitet Sett i lys av overordnede planer som for eksempel kommuneplan, budsjett og økonomiplan samt virksomhetsplan Mål Resultat Produktivitet/effektivitet: Ha fokus på skolens kjerneoppgaver. Kostnadsstyring: Ha budsjettkontroll Fleksibilitet/omstilling: Være en lærende organisasjon Effektive team: Teamene arbeider mindre med driftsoppgaver for å ta mer ansvar som skoleutviklere. Dokumentert kvalitet: 1)Alle elever skal være over kritisk grense på Nasjonale Prøver i lesing, med unntak av elever med store tilretteleggingsbehov og egen IOP(Individuell opplæringsplan. Pedagogene arbeider med undervisning, vurdering for læring i klasserommet og planlegging av undervisning samt utviklingsarbeidet læringsmiljøet. med positivt avvik. Ansatte går i samme retning, lærer av hverandre, skole med høyt ambisjonsnivå, det reflekteres over praksis som endres når man finner det formålstjenlig. Trinnene har overtatt driftsoppgaver. Endringsorienterte team. Målet er nådd i, et år før tidsfrist i henhold til virksomhetsplan (- 2014). 2)Elevene ved Sakshaug skole skal være i fremste rekke i landet når det gjelder tilfredshet med eget læringsmiljø. 3) Færre elever skal motta spesialundervisning Elevundersøkelsen viser at vi er der. Jfr. omtale over under Viktige hendelser sammenfattet. Antall elever som mottar spesialundervisning er blitt betydelig redusert de to siste årene. Fremtidige utfordringer Fysiske miljø: Fellesarealer 1. kl./sfo: Det er svært uheldig at 1. klasse og SFO deler lokaler. Sakshaug skole har behov for et eget SFO- bygg for sine vel 40 SFO- brukere. Ventilasjonsanlegget på gulbygget/hovedbygget fungerer ikke som det skal. Det gjelder både lyd og luft. Luftgjennomstrømning under dør inn i et klasserom lager så høy lyd at det blir en utfordring å være i rommet. Lufttemperaturen er vanskelig å stille i noen arealer, en utfordring for dem som er i disse arealene. Skolegården Det er nødvendig med en oppjustering av uteområdet/lekearealene. Uteområdet bør være utviklende, trivelig og funksjonelt. Elevene skal ha muligheter til meningsfulle og utviklende aktiviteter i friminuttene, noe som gir krefter og overskudd til timene. Uteområdet burde ha vært krydret med lekeapparater, sandkasser, ballnett og aktivitetsløype. Asfalten burde ha vært merket for aktiviteter som slåball, basse, paradis osv. Spesielt er dette viktig fordi vi også bruker uteområdet i kroppsøvingsfaget, SFO og i fysisk fostring for klasse. Det hadde vært ønskelig med en utvidelse av uteområdet / lekearealene, av prestegårdsjorda mot prestegården mellom veien og elva. Spesialrom: Pr. i dag har mangler skolen spesialrom for kunst&håndverk og musikk. Behovet for slike rom er stort i disse fagene. I tillegg har mange elever behov for en mer praktisk tilrettelegging av aktiviteter i løpet av skoledagen, noe spesialrom kan imøtekomme. Arbeidsrom for lærere: Lærerne har i mars 2012 flyttet ut av brakkene som har vært kontorarbeidsplasser for lærerne i en årrekke. Lekkasjer fra tak gjorde lokalene uegnet. Arbeidsmiljø/likestilling: Ved Sakshaug skole arbeider det i 26 kvinner og 7 menn, 78,8 % kvinner og 21,2 % menn. Det hadde vært

5 Årsrapport Resultatenheter ønskelig med en jevnere kjønnsfordeling.

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2013 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning... 2 Definisjon av kvalitet... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1.

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport. for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Stjørdal kommune 2012-2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011

Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Fredag 26. august, 2011 Tilstandsrapport for Sigdal ungdomsskole 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009

Verdal kommune. Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Verdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 1.1. Om tilstandsrapporten... 5 1.2. Verdal kommunes planverk... 6 2. Hovedområder og indikatorer...

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad

Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad Kultur og oppvekstsektoren Tilstandsrapport for grunnskolen i Grimstad 2011 Behandlet i kommunestyret 21.11.11 (K-sak 11/100) Mandag 24. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen 2013. Målselv kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 201 Målselv kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 Sammendrag... 6 2.1 Mål... 6 2.2 Læringsmiljø... 6 2. Resultater... 6 2. Gjennomføring... 7 2. Spesialundervisning...

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 16. juni, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Revisjonsrapport fra prosjektet

Revisjonsrapport fra prosjektet Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 15-2009 Revisjonsrapport fra prosjektet Kvalitet i skolen. Hvordan arbeider kommunen og skolene i forhold til å oppnå gode læringsresultater? For kontrollutvalget i Nord-Fron

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Onsdag 23. mars, 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12

Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling. VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 Trivsel, samarbeid og kompetanse: en åpen skole i utvikling VIRKSOMHETSPLAN FOR Egge ungdomsskole 2010-12 SKOLEÅRENE 2010-12 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Presentasjon av skolen... 3 1.2 Rådsorgan... 3

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer