Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis"

Transkript

1 Billingstad skoles visjon, pedagogiske plattform og pedagogiske praksis FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse i fagene. Tilpasset opplæring på Billingstad skole er å finne hver enkelt elevs vei til mestring og god faglig utvikling. KLASSELEDELSE Læreren tar utgangspunkt i elevenes forutsetninger og behov, organiserer undervisningen og leder elevenes læringsarbeid. Læreren skaper arbeidsro og et godt klassemiljø. VARIERTE ARBEIDSMÅTER Læreren bruker arbeidsmåter som stimulerer lærelysten og motiverer elevene til å være aktivt med i læreprosessen. ELEVMEDVIRKNING Elevene er aktive i egen læringsprosess, setter seg realistiske mål, planlegger hvordan målene skal nås og vurderer om målene er nådd. Elevene har innvirkning på egen skolehverdag. SOSIAL KOMPETANSE Elevene møter andre med respekt, har empati og viser omsorg. Elevene har ferdigheter i å etablere og opprettholde sosiale relasjoner og har ferdigheter i problem- og konfliktløsning. FYSISK AKTIVITET Elevene er fysisk aktive og har gode muligheter til varierte aktiviteter og opplever glede og inspirasjon ved å være i bevegelse. FELLESSKAP, TRIVSEL OG GLEDE Elevene opplever glede og trygghet i et godt skolemiljø og vet at de voksne bryr seg. Barn og voksne har mange gode fellesopplevelser. Alle har ansvar for å ta vare på skolen og skolens verdier. FORELDREINVOLVERING Foreldrene er involvert i elevens læring og har en positiv innstilling til skolen. Foreldrene deltar aktivt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolen legger til rette for et godt skole/hjemsamarbeid.

2 Forord Det skal være godt å være elev på Billingstad skole. Glade barn som trives er en forutsetning for at læring skal finne sted. Skolen skal ta hvert enkelt barn på alvor og arbeide for å styrke deres tro på seg selv. Når elevene trives og er trygge ligger forholdene godt til rette for en aktiv læreprosess. Kunnskapsløftet sier på s. 32 at Motiverte elever har lyst til å lære, er utholdende og nysgjerrige og viser evne til å arbeide målrettet. Videre på samme side står det at Faglig trygge, engasjerte og inspirerende lærere, bruk av varierte, tilpassede arbeidsmåter og mulighet for aktiv medvirkning, kan bidra til lærelyst og til en positiv og realistisk oppfatning av egne talenter og muligheter. Målet er at alle elevene får tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring på Billingstad skole er å finne hver enkelt elevs vei til egen mestring og god faglig utvikling. Tilpasset opplæring kjennetegnes ved god klasseledelse, varierte arbeidsmåter, variasjon i bruk av lærestoff og læremidler, elevmedvirkning og foreldreinvolvering. På Billingstad skole har vi utarbeidet skolens pedagogiske plattform. Den er grunnlaget for skolens pedagogiske praksis. På de neste sidene har vi beskrevet hva vi gjør for å oppnå målene, og vi har skrevet henvisninger til hvor man kan finne dokumenter og planer. G:\Billingstad skole\ansatte - skolens intranettsider som de ansatte har tilgang til Den Blå Permen = DBP - en håndbok for ansatte på skolen (revideres hvert år) - finnes også på skolens intranettside Metodeplan for Billingstad skole - et eget hefte som er tilgjengelig på skolen - finnes også på skolens intranettside Skolens egne fagplaner - finnes på skolens intranettsider Billingstad skoles hjemmeside - ITL (It s learning) - askerskolens informasjonsplattform for ansatte, elever og foreldre - askerskolens læringsplattform for elever November 2013 Billingstad skole

3 FAGLIG UTVIKLING Elevene har gode muligheter til å nå målene i Kunnskapsløftet. Læreren vurderer elevenes utvikling og kompetanse i fagene. Tilpasset opplæring på Billingstad skole er å finne hver enkelt elevs vei til mestring og god faglig utvikling. Læreplanverket for kunnskapsløftet Læreplanene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet og inneholder mål for opplæringen i de ulike fagene. Læreplanene finnes på Lokale fagplaner Skolen har utarbeidet lokale fagplaner i alle fag. Planene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\kunnskapsløftet Målark Skolen har målark i norsk, matematikk, engelsk og sosiale ferdigheter. Målarkene brukes i undervisningen for å tilrettelegge og vurdere elevenes læring. Målarkene settes inn i elevenes mapper. Målarkene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\arbeidsmåter Kartlegging og testing Skolen har et kartleggingsprogram med oversikt over nasjonale, statlige, kommunale og interne prøver og tester som skolen bruker på de ulike trinn. Skolen bruker kommunens program for registrering av statlige og kommunale prøver. Her registreres også resultater fra SOL (Systematisk Observasjon av Lesing). Resultater fra prøvene brukes i det videre arbeidet i klassene. Skolen har en egen plan for oppfølging av resultater på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok og i DBP Kartleggingsprogrammet ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok, i DBP og på ITL. Vurdering vurdering for læring Elevene har rett på underveisvurdering og halvårsvurdering. Skjema fra elevsamtalen ligger i elevens mappe. Dokumentasjon på at underveisvurdering og halvårsvurdering er gitt skrives på et skjema som leveres ledelsen ved skoleårets slutt. Skjemaet ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\elevvurdering Lærebøker og læremidler Læreren tilpasser undervisningen til den enkelte elev ved bruk av ulike lærebøker og læremidler. Skolen har eget datarom og en datakrok på mediateket. Hvert klasserom har i tillegg PC er til bruk for elevene, og det er Smartboard i alle klasserom. I tillegg til klassens læremidler finnes det variert materiell på materialrommet, matematikkrommet, mediateket og «leserommet». Oversikt over trinnenes lærebøker ligger på G:\ Billingstad skole\ansatte\fag Oversikt over skolens spesialrom og lager ligger på G:\ Billingstad skole\ansatte\håndbok Lekser Elevene har ukeplaner med lekser/hjemmearbeid. Ukeplanene legges ut på ITL. Skolen har organisert leksehjelp for elevene fra trinn. SFO-leder er ansvarlig for organiseringen av leksehjelpen. Organisering av trinnene Skolen er organisert i tre storteam: trinn, trinn og trinn. Dette er med på å øke lærernes faglige kompetanse på de trinnene de underviser. Hvert storteam har en storteamleder som er medlem av skolens plangruppe. Plangruppen har ansvar for skolens pedagogiske utvikling og erfaringsutveksling på tvers av trinnene. Det er avsatt tid til samarbeid på trinn eller storteam hver uke. Kompetanseutvikling Skolen følger Asker kommunes plan for etterutdanning. Ansatte deltar også på andre kurs som er relevant for faglig utvikling.

4 KLASSELEDELSE Læreren tar utgangspunkt i elevenes forutsetninger og behov, organiserer undervisningen og leder elevenes læringsarbeid. Læreren skaper arbeidsro og et godt klassemiljø. Kartlegging og testing Skolen har et kartleggingsprogram med oversikt over nasjonale, statlige, kommunale og interne prøver og tester som skolen bruker på de ulike trinn. Skolen bruker kommunens program for registrering av statlige og kommunale prøver. Her registreres også resultater fra SOL (Systematisk Observasjon av Lesing). Resultater fra prøvene brukes i det videre arbeidet i klassene. Skolen har en egen plan for oppfølging av resultater på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok Kartleggingsprogrammet ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok, i DBP og på ITL. Klassemiljø Læreren og elevene lager trivselsregler for klassen. Læreren samtaler med elevene i klassen, i grupper (for eks. jente- og guttegrupper) og individuelt om klassemiljøet. Helsesøster er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet. Klassemiljøet er tema i elevsamtalen, i utviklingssamtalen og på foreldremøtene. Skolen har en plan for psykososialt læringsmiljø, beredskapsplan ved mobbesaker, samværsog ordensregler og målark i sosial kompetanse. Planene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok, i DBP og på ITL. Arbeidsmetoder Lærerne bruker varierte metoder for å gi elevene differensiert og tilpasset opplæring. Skolen har en forpliktende metodeplan som beskriver de arbeidsmetodene vi bruker på de enkelte trinn. Metodeplanen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\skolens egne planer og finnes som eget hefte. Lærebøker og læremidler Læreren tilpasser undervisningen til den enkelte elev ved bruk av ulike lærebøker og læremidler. Skolen har eget datarom og en datakrok på mediateket. Hvert klasserom har i tillegg PC er til bruk for elevene, og det er Smartboard i alle klasserom. I tillegg til klassens læremidler finnes det variert materiell på materialrommet, matematikkrommet, mediateket og «leserommet». Oversikt over trinnenes lærebøker ligger på G:\ Billingstad skole\ansatte\fag Oversikt over skolens spesialrom og lager ligger på G:\ Billingstad skole\ansatte\håndbok Organisering av trinnene Skolen er organisert i tre storteam: trinn, trinn og trinn. Dette er med på å øke lærernes faglige kompetanse på de trinnene de underviser. Skolen bruker faglærere i flere fag på trinn. Hvert storteam har en storteamleder som er medlem av skolens plangruppe. Plangruppen har ansvar for skolens pedagogiske utvikling og erfaringsutveksling på tvers av trinnene. Det er avsatt tid til samarbeid på trinn eller storteam hver uke. Kompetanseutvikling Skolen følger Asker kommunes plan for etterutdanning. Ansatte deltar også på andre kurs som er relevant for faglig utvikling.

5 VARIERTE ARBEIDSMÅTER Læreren bruker arbeidsmåter som stimulerer lærelysten og motiverer elevene til å være aktivt med i læreprosessen. I Kunnskapsløftet er det metodefrihet. Det er opp til læreren å velge de arbeidsmåtene som kan hjelpe elevene til å oppnå den kompetansen som er forventet. Prinsippet for opplæring sier at læreren skal bruke varierte arbeidsmåter, og at elevene skal få anledning til å medvirke i valget av læringsaktivitet. Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven. Vi bruker varierte arbeidsoppgaver, lærestoff med ulik vanskegrad, ulike læremidler, tilpasset arbeidsmengde og variasjon i organisering av opplæringen. På Billingstad skole organiserer lærerne undervisningen på forskjellige måter og varierer blant annet mellom formidling, samtale, gruppearbeid og individuelt arbeid. Elevene kan i perioder deles inn i mestringsgrupper i forskjellige fag. Skolen har en egen metodeplan som beskriver de arbeidsmetodene vi bruker på de forskjellige trinn. Arbeidsmetodene skal synliggjøres på halvårsplanene. Innhold i metodeplanen Mappemetodikk Vurdering for læring Læringsstrategier SOL Veiledet lesing Stasjonsundervisning Arbeidsplan Storyline Tverrfaglig verksted Slik bruker vi metodene på Billingstad skole Metodeplanen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte og finnes som eget hefte.

6 ELEVMEDVIRKNING Elevene er aktive i egen læringsprosess, setter seg realistiske mål, planlegger hvordan målene skal nås og vurderer om målene er nådd. Elevene har innvirkning på egen skolehverdag. Mappene Alle elevene har sin personlige mappe. Mappen er en systematisk samling av elevarbeider og målark og viser elevens læring og utvikling. Beskrivelse av mappemetodikken står i Metodeplanen. Maler til mappen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte Målark Skolen har målark i norsk, matematikk, engelsk og sosiale ferdigheter. Målarkene brukes i undervisningen for å tilrettelegge og vurdere elevenes læring. Målarkene settes inn i elevenes mapper. Målarkene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\arbeidsmåter Måltimen Det er satt av en time i uken på 6. og 7. trinn til å arbeide med individuelle mål. Beskrivelse av måltimen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte Elevsamtalen Hver elev har tre til fire elevsamtaler i året med kontaktlærer. Oversikt over organisering av elevsamtalen finnes i DBP. Maler til elevsamtalen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok Utviklingssamtalen Elevene har to utviklingssamtaler i året sammen med lærer og foreldre. Mappen er en viktig del av samtalen og kan sendes hjem før hver samtale. Dokumentasjon på at samtalen er gjennomført ligger i skolens arkiv. Maler til samtalen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok Elevråd Elevrådet består av elever fra trinn og ledes av en lærer på 6. trinn, dersom annet ikke er avtalt. Elevrådet arbeider med saker som angår alle elvene på skolen og skal ivareta elevenes skolemiljø. JA-kort Skolen har egne områder hvor elevene på trinn kan jobbe alene eller i gruppe uten en voksen tilstede. Informasjon om bruken av JA-kort finnes på G:\Billingstad skole\ansatte\ Arbeidsmåter og i DBP.

7 SOSIAL KOMPETANSE Elevene møter andre med respekt, har empati og viser omsorg. Elevene har ferdigheter i å etablere og opprettholde sosiale relasjoner og har ferdigheter i problem- og konfliktløsning. Sosialt fellesskap Sosialt fellesskap utvikles gjennom systematisk arbeid med klassemiljø, konflikthåndtering, klasse-/gruppemøter, varierte arbeidsmåter, ekskursjoner, aktivitetsdager, aldersblandede grupper og fadderordning. Det gjennomføres mobbe/trivselsundersøkelse på skolen annet hvert år. Skolens regler og tiltaksplaner Skolens regler og tiltaksplaner er utarbeidet i fellesskap og er forpliktende for alle i skolen og SFO og er grunnlaget for vårt arbeid med sosial kompetanse. Billingstads skoles plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø Beredskapsplan ved mobbesaker Samværs- og ordensregler Nettvettregler Regler inne og ute Akeregler Planene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok, i DBP og på ITL. Målark i sosiale ferdigheter Skolen har målark i sosiale ferdigheter på alle trinn. Målarkene brukes i arbeid med sosial kompetanse i klasserommet, i elevsamtalen og i utviklingssamtalen. Målarkene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\arbeidsmåter Høflighetskampanje Hver måned arbeider skolen med et felles sosialt mål. Eget årshjul for høflighetskampanjen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\aktiviteter og i DBP. Faste samlinger og aktiviteter Hvert trinn har ansvar for en samling for hele skolen i gymsalen. Skolen arrangerer ulike aktivitetsdager gjennom året. Oversikt ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok, i DBP og på ITL Trivselsprogrammet Elevene velger trivselsledere fra trinn som legger til rette for økt aktivitet i friminuttene for alle elevene fra trinn. Oversikt over trivselsprogrammet ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok og i DBP. Fadderordning Elevene på trinn er faddere for elevene på trinn. Kontaktlærerne fordeler elevene og samarbeider om felles aktiviteter. Plan for fadderordningen ligger på G:\Billingstad\Ansatte\Håndbok og i DBP. JA - kort Skolen har egne områder hvor elevene på trinn kan jobbe alene eller i gruppe uten en voksen tilstede. Informasjon om bruken av JA-kort ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\ Arbeidsmåter og i DBP.

8 FYSISK AKTIVITET Elevene er fysisk aktive og har gode muligheter til varierte aktiviteter og opplever glede og inspirasjon ved å være i bevegelse. Kroppsøving Alle klassene har avsatt timer i gymsalen til kroppsøvingsfaget. I tillegg brukes skolens uteområde og nærmiljø. Svømming Det er obligatorisk svømmeopplæring for elevene på 3. og 6. trinn. Læreren som skal følge klassen må ha livredningskurs av ny dato. Elevene blir hentet i buss som bestilles av kommunen. Skolene får tildelt tid i svømmehallen. (Landøya for 3. trinn og Risenga for 6. trinn) SFO har tilbud om svømming for trinn. Aktivitetsdager Høst: Orienteringsdag trinn, trafikkdag trinn Vinter: Turskidag for trinn, vinteraktivitetsdag for trinn, Jansløkkastafetten for trinn Vår: Aktivitetsdag trinn, Tinestafetten trinn, natursti trinn, trafikkdag sykkel trinn, Nesøyastafetten for trinn Friminutt og utelek Alle klassene og SFO har baller, hoppetau og akebrett som elevene bruker i friminuttene og i utelek. Kontaktlærerne vurderer behov for innkjøp av nytt utstyr høst og vår. Sekretæren har ansvar for bestilling. Skolens uteområde innbyr til varierte aktiviteter. Skolen har fotballbaner, ballbinge, kanonballbane, idrettsbane, basketballstativ, smashballstativ, bordtennisbord, klatrevegg, akebakker, skoleskog, oppmalte paradiser og forskjellige lekeapparater. Elevrådet fordeler bruk av banene i skoletiden. Trivselsprogrammet Elevene velger trivselsledere fra trinn som legger til rette for økt aktivitet i friminuttene for alle elevene fra trinn. Oversikt over trivselsprogrammet ligger på på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok \Aktiviteter og i DBP Bruk av uteområdet og nærmiljøet Skolens uteområde blir brukt til varierte aktiviteter hele året. Om vinteren bruker skolen og SFO skiløyper og skileik i nærmiljøet. I tillegg bruker vi skøytebanen på Lyn og naturreservatet på Åstad.

9 FELLESSKAP, TRIVSEL OG GLEDE Elevene opplever glede og trygghet i et godt skolemiljø og vet at de voksne bryr seg. Barn og voksne har mange gode fellesopplevelser. Alle har ansvar for å ta vare på skolen og skolens verdier. Skolens regler og tiltaksplaner Skolens regler og tiltaksplaner er utarbeidet i fellesskap og er forpliktende for alle i skolen og SFO og er grunnlaget for vårt arbeid med sosial kompetanse. Billingstad skoles plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø Beredskapsplan ved mobbesaker Skolens samværs- og ordensregler Planene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok, i DBP og på ITL. Ekskursjoner Skolen har en plan med forslag til ekskursjoner for hvert trinn. Skolen dekker utgifter til en ekskursjon per år. Planen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok og i DBP. Jule- og sommeravslutninger Skole og hjem samarbeider om en til to samlinger i året for trinnet. Samlingene planlegges på høstens samarbeidsmøte for kontaktlærere og foreldrekontakter. SFO inviterer til juleavslutning med sangsamling for trinn med foreldre og søsken. Faste samlinger og aktiviteter Hvert trinn har ansvar for en samling for hele skolen i gymsalen. Skolen arrangerer ulike aktivitetsdager gjennom året. Oversikt ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok, i DBP og på ITL. Fadderordning Elevene på trinn er faddere for elevene på trinn. Kontaktlærerne fordeler elevene og samarbeider om felles aktiviteter. Organisering og innhold ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok Trivselsprogrammet Elevene velger trivselsledere fra trinn som legger til rette for økt aktivitet i friminuttene for alle elevene fra trinn. Oversikt over trivselsprogrammet ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok \Aktiviteter og i DBP. Alternative skoledager Alternative skoledager gjennomføres på våren med aktiviteter i aldersblandede grupper. Oversikt over organisering og gjennomføring av dagene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok Estetikk og orden Trinnene har ansvar for å holde orden på sine tildelte områder inne. Trinnene rydder ute etter oppsatt plan for Rusken-aksjonen. Elevarbeid er synlig i klasserom og i felles rom, og montrene brukes til utstilling av elevarbeider. FAU-arrangementer FAU arrangerer ulike aktiviteter på trinnene og har også ansvar for følgevennordningen på 1. trinn. Oversikt over aktivitetene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok og på ITL.

10 FORELDREINVOLVERING Foreldrene er involvert i elevens læring og har en positiv innstilling til skolen. Foreldrene deltar aktivt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolen legger til rette for et godt skole/hjemsamarbeid. Foreldremøter Trinnene har to foreldremøter i året. Kontaktlærerne har ansvar for høstens møte, og foreldrekontaktene har ansvar for vårens møte. Møtene planlegges på høstens samarbeidsmøte for kontaktlærere og foreldrekontakter. SFO deltar på skolens foreldremøter på trinn og arrangerer eget foreldremøte på 1. trinn. Skolen har en plan for innhold og metode på foreldremøtene. Planen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok og i DBP. Utviklingssamtalen Elevene har to utviklingssamtaler i året sammen med lærer og foreldre. Mappen er en viktig del av samtalen og kan sendes hjem før hver samtale. Dokumentasjon på at samtalen er gjennomført ligger i skolens arkiv. Maler til samtalen ligger på G:\Billingstad skole\ansatte. Gjensidige forventninger til skole/hjemsamarbeidet Skolen har et dokument som sier hva foreldre og elever kan forvente av Billingstad skole og hva skolen forventer av foreldrene. Dokumentet er laget i samarbeid med foreldrene. Dokumentet ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok og i DBP og på ITL. Samarbeidsmøte Skolen arrangerer et samarbeidsmøte for kontaktlærerne og foreldrekontaktene hver høst. Skolen presenterer sine planer og utviklingsområder og legger til rette for samarbeid mellom kontaktlærere og foreldrekontakter. FAU informerer om sitt arbeid og om hvordan foreldrene kan medvirke i skolen. Foreldreråd, foreldrekontakter, FAU og brukerråd Alle foreldrene ved skolen har mulighet til å medvirke i og påvirke skolesamfunnet gjennom foreldreråd, FAU og brukerråd. Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Hvert trinn velger to foreldrekontakter og to varakontakter. FAU er arbeidsutvalget for foreldrerådet og består av en foreldrekontakt fra hvert trinn. Brukerråd består av fem foreldrerepresentanter og tre representanter fra skolens ansatte. FAU-arrangementer FAU arrangerer ulike aktiviteter på trinnene og har også ansvar for følgevennordningen på 1. trinn. Oversikt over aktivitetene ligger på G:\Billingstad skole\ansatte\håndbok og på ITL.

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler

Vettrepermen. Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen Slik gjør vi det på Vettre skole! Planer Visjoner Rutiner Regler Vettrepermen onsdag 15. februar 2012 Innhold Ved å bruke SØK-funksjonen i dette dokumentet finner du raskt fram til informasjon

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Veståsenkalenderen 2013 / 2014 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn: Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Arbeidsinstruks for Sokndal Skole

Arbeidsinstruks for Sokndal Skole Arbeidsinstruks for Sokndal Skole TIPS: Viser du siden i fullskjermslesing, kommer du direkte til siden ved å trykke på arbeidsinstruksen du ønsker. Innhold Fellesoppgaver ledergruppa:... 2 Arbeidsinstruks

Detaljer