Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Leseprosjekt Mosvik skole og barnehage Prosjektbeskrivelsen inneholder en oversikt over hva som er målet med prosjektet, og hvordan en har tenkt å nå målet. Dette er et toårig prosjekt for å øke leseferdighet og leseglede hos våre elevene. På den måten skal vi være med å gi våre elever en bedre ballast for å møte framtida.

2 Implementering av systemer og modeller utarbeidet under Sakshaug skole/inderøy kommune sitt prosjekt Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon Erfaringer fra prosjektet ved Sakshaug skole skal danne utgangspunkt for å ferdigstille et helhetlig kvalitetssystem for alle skolene i Inderøy kommune. Sammen med Sandvollan skole deltar Mosvik skole i implementering av leseprosjektet iverksatt ved Sakshaug skole. Prosjektet skal favne om alle klasser, alle fag og alle pedagoger ved skolen. Leseprosjektet vil ta utgangspunkt i de erfaringer og resultater som er gjort ved Sakshaug skole, men vil ha en lokal vinkling ut fra ståsted og behov. Prosjektplanen beskriver arbeidet fram mot en plan for leseopplæring, leseforståelse og tiltak for Mosvik skole. Planen er et samarbeid med veileder for prosjektet, Stig Ove Skjelstad. Mosvik den 21. september 2012 Rita Gjestad Aarnes Enhetsleder/rektor Side 1

3 PROSJEKTBESKRIVELSE LESEPROSJEKT A. Visjon og mål Visjon: Barn og elever ved Mosvik skole og barnehage skal oppleve mestring og utvikle en positiv selvforståelse i forhold til lesing. Pedagogisk hovedmål: Gjennom tidlig intervensjon skal en minimere behovet for spesialundervisning på grunn av lesevansker ved Mosvik skole/inderøy kommune. Organisatorisk hovedmål: Refleksjon og fokus på kunnskap skal bidra til oppfyllelse av det pedagogiske hovedmålet. Pedagogiske delmål: Skole: P1 Alle elever skal innen 3 år være over kritisk grense på Nasjonale Prøver i lesing, med unntak av elever som har store tilretteleggingsbehov og egen IOP. P2 Elevene skal bli funksjonelle lesere, for å kunne fungere i et livslangt læringsløp. Barnehage: P3 Skolestartere skal være godt forberedt til begynneropplæringen i lesing. Organisatoriske delmål: Skole: O1 Utvikle en evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling. O2 Utvikle et kvalitetssikringssystem som sikrer at alle elever med svak faglig progresjon i lesing blir identifisert. O3 Elevene skal oppleve et godt læringsmiljø preget av trygghet, mestring og gode relasjoner. O4 Foreldrene skal involveres i leseopplæringen. Side 2

4 O5 O6 O7 Viktigheten av foreldreengasjement i opplæringen må synliggjøres og poengteres. Skoleleder styrker kvalitetsarbeidet ved skolen. Lage en leseopplæringsplan «Slik gjør vi det ved Mosvik skole». Barnehage: O8 Vektlegge leseforberedende og lesestimulerende arbeid. Prosjektets målbare resultatmål for: Oppstartsåret: Utvikle og ta i bruk en systematisk modell for kvalitetssikring av leseopplæringen, kartlegging, tiltak, testing, tiltak. Videreutviklet modellen for samarbeid skole - barnehage. Brukerundersøkelsene skal bli bedre implementert i utviklingsarbeidet. Målbare endringer i ståstedsanalyser. Gjennom evaluering beskrive erfaringer med evidensbasert pedagogisk praksis med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling. Etter prosjektperioden(år 2): Elevene opplever økt mestring og positiv selvforståelse i forhold til lesing og leseforståelse. Målbar reduksjon av spesialpedagogiske tiltak ved Mosvik skole. Økt foreldreengasjement. De ansatte og ledelsen ved skolen og barnehagen har eierforhold til ny praksis. Ståstedsanalyser som viser at personalgruppene har en endret og god praksis på målområdene. Mosvik skole og Mosvik barnehage samarbeider systematisk om tidlig intervensjon. Evidensbasert pedagogisk praksis basert på systematisk refleksjon og kunnskapsdeling har blitt arbeidsformen for det pedagogiske personalet. Slik gjør vi det på Mosvik skole når det gjelder leseopplæring. En helhetlig plan for leseopplæringen/leseforståelse trinn skal være ferdigstilt. B. Datagrunnlag for prosjektet Ståstedsanalyse skole: Personalet ved Mosvik skole gjennomførte våren/forsommeren 2012 Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse. Resultatet viser at skolen har mye bra praksis, men at det finnes et forbedringspotensiale på noen vesentlige områder. Lærerne opplever at skolen har jobbet med systematisk leseopplæring. Når det gjelder Lære å lære og motivasjon: Ingen har svart at skolens praksis må endres, og at ekstreme tiltak er nødvendig. Side 3

5 Men 66,7 % av lærerne mener at skolens praksis må bedres når det gjelder å få trening i å vurdere hvordan elevene best lærer og hva de har lært. 100 % av lærerne gjennomfører planlagte elevsamtaler, noe som har vært et fokusområde over tid.. De fleste, 77, 8 %, mener det er mer å hente på motivasjon og utholdenhet, samt elevenes arbeidsmetoder for å bedre disponering av tid. På området Tilpasset opplæring og vurdering, svarer 77, 8 % av lærerne at skolen kartlegger elevenes forutsetninger for å lære, og vurderer deres faglige utvikling. Likeledes svarer samme antall at skolen bruker kartleggingen i planlegging av undervisning. Halvparten av de som svarte mener skolen har mer å hente på oppfølging av enkeltelever. Vi kan også bli bedre på å forklare hvordan elevene skal oppnå kompetansemålene i LK06. Skolen har et forbedringspotensiale for å gi eleven et ekstra løft til å komme over i et positivt læringsløp. Alt i alt gir ståstedsanalysen positive resultater. Dette er et bra utgangspunkt for det arbeidet vi skal i gang med. Skolen har allerede systematisk leseopplæring, men har en vei og gå når det gjelder leseforståelse. Ved å få en systematisk plan på dette, vil elevenes teksttolkning forbedres. Vi skal systematisere vårt arbeid med læringsstrategier og se det i sammenheng med måloppnåelse, og vurdering for læring. Nasjonale prøver: Våre elever i 5. klasse har skåret lavt på Nasjonale prøver. Bare 18,2 % av elevene kom på mestringsnivå 3 i Her er det klart et forbedringspotensiale som vi må jobbe med. Vi har elever som leser teknisk godt, men er svake på leseforståelse. Gjennom leseprosjektet er målet å løfte leseforståelsen betraktelig. Spesialundervisning: Skoleåret har vi 13, 1 % spesialpedagogiske tiltak. Av disse er 62,5 % tiltak rettet mot lese- og skriveproblemer. I barnehagen har vi ett spesialpedagogisk tiltak p.t. Barnehagen har et system for å avdekke språkproblemer ved å kartlegge skolestarterne høst og vår. Side 4

6 C. Deltagere i prosjektet Mosvik barnehage og Mosvik skole. o Læreplanverket og Rammeplan inneholder faglige utfordringer som bare kan løses ved et tett og forpliktende samarbeid mellom skole og barnehage. o Enhetsleder/rektor er leder av prosjektet på enheten o Ragnhild Vennes har en ressurs som prosjektkoordinator i prosjektperioden. Veileder i prosjektet er Stig Ove Skjelstad som var prosjektleder ved Inderøy kommunes leseprosjekt «Tidlig intervensjon forankret i evidensbaserte tiltak i en lærende organisasjon» ved Sakshaug skole og Sakshaug barnehage i regi av Utdanningsdirektoratet. Veileder oppgaver er: bidra med faglig innsikt og erfaringer i prosjektledelse hjelpe med å finne fram til forelesere med god faglig kompetanse, både på norskfaglige, pedagogiske og metodiske/didaktiske området samt organisasjonsutviklingsområder i skole og barnehage. Intensjonen er å bygge leseopplæringa med grunnlag i forskningsbasert kunnskap i tillegg til realkompetansen personalet ved skolen og barnehagen sitter inne med. Utviklingsarbeidet skal ha fokus både på de pedagogiske og de organisatoriske områdene i i barnehage og skole Være veileder for prosjektleder i prosessene Hjelpe til med å effektuere organisatoriske hoved- og delmål i prosjektet. D. Hovedaktiviteter og fremgangsmåter Kompetanseheving, fagdager og fellestid. Arbeidsprosesser med utgangspunkt i refleksjon og kunnskapsdeling/praksisfortelling. Etablere rutiner og systemer for samhandling skole/barnehage/foresatte. Etablere modell for kvalitetssikring av leseopplæringen. Etablere leseopplæringsplan Mosvik skole. Dele erfaringer og dokumentert kunnskap. E. Organisering av prosjektet Prosjektleder - rektor Prosjektgruppe o Prosjektleder o Teamleder/assisterende rektor o Prosjektkoordinator Leseprosjekt Side 5

7 o Prosjektkoordinator Vurdering for læring Gruppe overgang barnehage-skole med fokus på leseopplæring o Prosjektgruppe o Pedagogisk leder skolestarterne o Styrer barnehagen o FAU-representant barnehagen Prosjektet henter støtte av veileder for prosjektet og i samhandling med den andre prosjektskolen, Sandvollan skole. Prosjektperioden er over to skoleår, fra høsten 2012 og ut skoleåret Side 6

8 KUNNSKAPSKILDER Bedre skole, Tidsskrift for lærere og skoleledere, artikler Bergkastet mfl. Elevenes læringsmiljø lærerens muligheter, Universitetsforlaget 2009 Forskrift om Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, 2010 Irgens, E: Fellesskapsløsninger og reflekterte praktikere. Kunnskap om hvordan lærende organisasjoner arbeider(årstall?). Kunnskapsdepartementet, veileder Fra eldst til yngst om samarbeid overgang barnehage til skole, 2008 Lesesenteret i Stavanger: Lesing er 2008 Lesesenteret i Stavanger: «Gi rom for lesing» - boks med 9 hefter Lesesenteret i Stavanger sine hjemmesider: Linda B. Berg/Klara V. Aarmo: Læringsstrategier, Hefte utarbeidet Mosvik skole, 2009 Læreplanverket Kunnskapsløftet 2006 Plan for kvalitetssikring av leseopplæringa ved Sakshaug skole Plan for overgang barnehage skole, Mosvik barnehage og skole 2012(revideres årlig) St.meld. nr. 16( ) og ingen sto igjen tidlig innsats for livslang læring St.meld. nr. 31( ) Kvalitet i skolen Utdanningsdirektoratets hjemmesider: Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse LÆREVERK Dagny Holm/Bjørg Gilleberg Løkken, «Zeppelin», Norsk for barnetrinnet, Aschehoug alle klasser Odd Haugstad, «Vi leser», Pedagogisk Forlag/1. klasse Side 7