Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009"

Transkript

1 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet både til kretsene og til sentrum. I samarbeid med barn /unge og foreldre skal det skapes trygghet og utvikling som kan bidra til gode opplevelser og et positivt miljø. A. Skolen legger til rette for at elevene spiser ernæringsmessig godt og sunt i løpet av skoledagen. (skolene) A1 Elevbedriften Sunt & godt satser på et variert lunsjtilbud til en rimelig pris 2 ganger for uka. A2 Elevene får frukt hver dag til lunsj. Ansvar: Elevbedriften i samarbeid med rektor og veilederne til bedriften Ansvar: Rektor B. Barn og unge som har behov for koordinerte tiltak, må identifiseres tidligst mulig og gis hjelp i form av relevante tiltak. (skolene) B1 Elevtjenesten som består av et tverrfaglig team drøfter og iverksetter forebyggende tiltak og strakstiltak både på individ- og systemnivå. Ansvar: Elevtjenesten Tidsforbruk B2 C. Barn og unge med særskilte opplæringsbehov skal få sine rettigheter ivaretatt. C1 Opplæringen til elever med særskilte behov bygger på de sakkyndige tilrådingene som blir gitt av PPT, BUP, barnevern mm. Ansvar: Rektor

2 6.2 Grunnskolen Alle barn og unge skal få grunnskoleopplæring av høy kvalitet i funksjonelle og miljømessig gode lokaler. Opplæringen skal gi kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for videre utdanning, arbeid og deltakelse i samfunnet. Elevenes skolehverdag skal være preget av trygghet og trivsel. A. Skolebygningene skal være funksjonelle og godkjente. (skolene, B&E) A1 Det foretas en gjennomgang av skolens funksjoner og areal i henhold til kravene i forskrift for miljørettet helsevern for skole og retningslinjene som er gitt i Kunnskapsløftet. Ansvar: Rektor i samarbeid med plasstillitsvalgt,verneombud og bygg og eiendom B. Lærerne gir tilpasset opplæring ved å variere organiseringsformer i bruk av lærestoff, arbeidsmåter og læremidler i forhold til læringsmålene. (skolene) B1 Elevene bruker aktivt og systematisk ulike lese- og læringsstrategier i muntlige og skriftlige fag for å lære, og for å oppnå et godt læringsutbytte. B2 Elevene har gode og varierte læringsressurser i alle fag, og de bruker ulike arbeidsmåter og metoder som fremmer motivasjon, mestring og læring. C. De nasjonale prøvene i basisfagene skal brukes målrettet til forbedring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene til elevene. På 5.trinn skal elevene ha kunnskaper i Oppdal ungdomsskole C1. Resultatene av de nasjonale prøvene følges opp systematisk gjennom tilbakemelding til og veiledning av den enkelte elev. Elevene vet Ansvar: Rektor og lærerne

3 basisfagene tilnærmet likt med landsgjennomsnittet på mestringsnivå 1, 2 og 3.. (skolene) konkret hva de skal arbeide med i lesing og regning og engelsk for å mestre disse grunnleggende ferdighetene. C2 Grunnskolen i Oppdal vurderer resultatene av de nasjonale prøvene for å sikre at elevene har de grunnleggende ferdighetene som er forventet etter 4. og 7. trinn. Tiltak settes inn både samlet og differensiert i tråd med analysen av resultatene. Ansvar: Rektorene C3 Elevenes læringsutbytte kvalitetssikres ved at lærerne dokumenterer tydelige læringsmål, kjennetegn på grad av måloppnåelse og veiledning av eleven underveis som fremmer læring. Jf. Forskrift om elevvurdering Tidsforbruk D. Skolen har en praksis hvor elevene tilegner seg og mestrer digitale ferdigheter, har kunnskap om hvordan ferdighetene kan anvendes i ulike fag og hvor elevene har digital dømmekraft. (skolene) D1 IKT brukes ukentlig av elevene og det er nedfelt i arbeidsplanene hvilke IKT- ferdigheter de lærer og benytter i de ulike fagene. D2 Elevene har digitale mapper i fag hvor lærer kan gi vurdering underveis av elevarbeidene. (formativ vurdering) D3 Elevene bruker digitale læringsressurser i fag og de bruker digitale verktøy for produksjon av eget innhold, eks. lyd- og bilderedigeringsprogram, web- program mm. D4 Elevene har erfaring med digitale prøver i fag hvor denne prøveformen egner seg. Elevene mesterer digitale nasjonale prøver og eksamen.

4 D5 Elever, foreldre og lærere samarbeider om å lage standarder for nettvett. E. Skolens lærere skal være kompetente, fortrolige og innovative i bruken av digitale verktøy i opplæringen. (skolene) E1 Lærerne er fortrolige med bruk av digital læringsplattform, Fronter, i læringsarbeidet. E2 Lærerne bruker digitale læringsressurser i opplæringen for at elevene skal nå kompetansemålene i fagene i læreplanen. Tidsforbruk E3 Lærerne bruker digitale mapper med tydelige læringsmål og kjennetegn på måloppnåelse i fag, og de bruker prøveverktøyet i egnede fag. F. Gjennom elevmedvirkning skal elevene bli mer bevisst egne læringsprosesser og med det gis større innflytelse på egen læring. Elevene skal være aktivt med i vurderingen av eget arbeid for å styrke deres motivasjon for videre læring. (skolene) F1 Elevenes læringsutbytte kvalitetssikres ved at lærerne dokumenterer tydelige læringsmål, kjennetegn på grad av måloppnåelse og veiledning av eleven underveis som fremmer læring. Jf. Forskrift om elevvurdering F2 I elev- og foreldresamtalene skilles det mellom vurdering av eleven i forhold til grad av måloppnåelse i fag og dialog om elevens utvikling. Jf. Forskrift om elevvurdering

5 G. Opplæringen skal bidra til at elevene er seg bevisst hva de har lært og hva de må lære for å nå målene. Opplæringen skal gi elevene innsikt i egen læringsstil og kunnskap om betydningen av bevisst bruk og utvikling av læringsstrategier. (skolene) G1. Lærerne gir elevene en beskrivende vurdering av kompetansen i forhold til kompetansemålene i opplæringen for at elevene skal bevisstgjøres på hva de har lært og hva som må til for å nå kompetansemålene. Jf. Forskrift om elevvurdering. Ansvar: Rektor, lærerne G2. Lærerne legger til rette opplæringen slik at elevene får anvende sine preferanser ved innlæring av nytt stoff og at de får anvende ulike læringstrategier i lesing, skriving og regning (grunnleggende ferdigheter) H. Skolehelsetjenesten, PP-tjenesten og skolene samarbeider om gjennomføringen av forebyggende programmer innenfor psykisk helse. H1 Elevtjenesten har ansvaret for at skolen arrangerer psykisk helsedag for hele skolen. Kontaktlærerne har ansvaret for oppfølgingen av temaene i basisgruppene. Ansvar: Elevtjenesten og kontaktlærerne Ansvar:

6 I. Oppdalsskolen har videreutviklet samarbeidet mellom skole og hjem. I1 Skolen har en prosedyre for elev- og foreldresamtaler som er i tråd med forskriften om elevvurdering. Ansvar: Rektor, lærerne J. Skolene skal ha oversikt over undervisningspersonalets kompetanse og skolens egne kompetansebehov. J1 Skolen utarbeider en rekrutteringsplan for lærere som trer i kraft våren Ansvar: Rektor

7 K. Oppdalsskolen skal legge til rette for å nyttiggjøre seg seniorene. K1 Seniorlærere blir brukt som mentorer for nyutdanna lærere i flere fag. Ansvar: Rektor 6.3 Videregående opplæring Det skal tas initiativ til et samarbeid med Oppdal videregående skole for å gi barn og unge i Oppdal størst mulig grad av kontinuitet og oppfølging. Spesielt bør det legges vekt på samarbeid innenfor skolefaglige områder og pedagogisk psykologisk tjeneste. A. Oppdal ungdomsskole og Oppdal videregående skole skal gjennom det nye faget programfag til valg på ungdomstrinnet samarbeide om å gi elevene innføring i utdanningsprogrammene i videregående opplæring for på den måten bidra til at elevene tar bevisste utdanningsvalg. (OUS) A1 Elevene i 9. og 10.trinn hospiterer i til sammen 6 dager ved Oppdal videregående skole for på den måten å gi elevene innsikt i og erfaring med innhold, arbeidsmåter og oppgaver som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene. Ansvar: Rektorene og karriereveilederne ved OUS og OVS B. Karriereveiledningstjenesten ved ungdomsskolen og videregående opplæring skal samarbeide for å sikre kontinuitet i arbeidet med den enkelte ungdom og hans/hennes karriereplan. (OUS) B1 Gjennom utdanningsvalg og søknadsprosessen til videregående opplæring for 10. trinn samarbeider karriereveilederne ved OUS og OVS om informasjons- og veiledningsprogram for elever og foresatte. Ansvar: Karriereveilederne ved OUS og OVS :

8 6.4 Skole Samfunn Skolen skal utvikle den kompetanse, kreativitet og pågangsvilje som er nødvendig for fremtidig deltakelse i næringsliv, kulturliv og folkestyre. Herunder skal skolen stimulere elevenes evne og lyst til å etablere egne bedrifter og se de muligheter som ligger innenfor de etablerte og nye næringer. A. skal videreutvikle samarbeidet med det lokale næringsliv.(ous) A1 Elevene gis erfaring med ulike deler av næringslivet gjennom utdanningsvalg i alle 3 åra. A2 Ansvar: Karriereveileder og kontaktlærere Ansvar:. B. Skolen skal bruke entreprenørskap som arbeidsmetode. (Skolene) B1 Elevbedriften Sunt & godt gis erfaring i å lede en bedrift med markedsanalyser, budsjett, regnskap, produksjon osv. B2 Ei elevgruppe i 10.trinn utvikler spesifikt entreprenørskap som arbeidsmetode. Ansvar: Elevbedriften i samarbeid med bedriftsveilederne og rektor Ansvar: Ansvarlig lærer for entreprenørskap i 10. trinn.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2008

VIRKSOMHETSPLAN 2008 VIRKSOMHETSPLAN 2008 1 INNHOLDSLISTE Visjon og verdiplattform for Selbu kommune Side 3 Hovedmål for Selbu kommune Side 3 1. Visjon for Selbu ungdomsskole Side 4 2. Innledning Side 4 3. Satsningsområder

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Elevens læring i sentrum

Elevens læring i sentrum Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. Vårt fremste mål skal være å gi elevene i Ranaskolen et best mulig utgangspunkt for å mestre og lykkes i dag og i

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole

God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011. Skole God, bedre, best! Kvalitetsplan for 2007 2011 Skole Grunnskolen i Stavanger Virksomhetsidé Skolen skal gi barn og unge et skoletilbud i tråd med lovverk og læreplan. SFO skal gi et fritidstilbud før og

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018

Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Overordna virksomhetsplan for grunnskolen i Vennesla 2012-2018 Vennesla kommune Vennesla er en innlandskommune i Vest-Agder med ca. 13 000 innbyggere. Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

Kvalitet i skolen 2014 2016

Kvalitet i skolen 2014 2016 Kvalitet i skolen 2014 l 2016 2 Ett skritt fram Kvalitet i skolen 2011-13. Oppvekst og kulturkomiteen ba i februar 2010 rådmannen om å utvikle en plan for kvalitetsløft for alle skolene i kommune over

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta

Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan. med tiltaksplan for skoleåret 2014/15. www.lillehammer.kommune.no/åretta Alltid i utvikling! Strategi- og utviklingsplan med tiltaksplan for skoleåret 2014/15 Side2 INNHOLD Sammen om læring!... 3 Visjon for Lillehammerskolen... 4 Sammen om læring! Årettas verdigrunnlag... 6

Detaljer

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse

innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse innholdsfortegnelse forord, innledning fokusområde hjem-skole fokusområde læringsmiljø fokusområde digitale verktøy fokusområde skoleledelse kvalitetssikring kompetanseplan 1 2 forord Grunnskolen i Lillesand

Detaljer

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen

Tilstandsrapport. Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Tilstandsrapport 2012 Tilstandsrapport for Hammerfestskolen Innhold 1. Innledning...2 Definisjon av kvalitet...4 2. Hovedområder og indikatorer...6 2.1. Elever og undervisningspersonale...6 2.1.1. Antall

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014

Tilstandsrapport. for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Stjørdal 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018

Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole. Skaun kommune 2015 2018 Utviklingsplan Venn oppvekstsenter, skole Skaun kommune 2015 2018 1 FORORD: Kunnskapsløftet, Opplæringsloven, Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del, samt skolebasert vurdering, er utgangspunktet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015

UTVIKLINGSPLAN FOR GRANSHERAD SKOLE 2014/2015 1. BAKGRUNN. Den opprinnelige og helt sentrale bakgrunnen for denne utviklingsplanen er utviklingen i samfunnet vårt, med den sentrale læreplanen for grunnskolen, L-06 og Opplæringsloven av 1999, som resultat.

Detaljer

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012

Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Tilstandsrapport for Frogn-skolen 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008)

Detaljer