Harstad kommune DRIFTSPLAN MEDKILA SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 51 MEDKILA SKOLE"

Transkript

1 side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN MEDKILA SKOLE

2 side 2 1. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL Enhetspresentasjon Informasjon om enheten og tjenester MEDKILA- EN SKOLE Å TRIVES I Informasjon om tjenestens brukere Rammebetingelser og utfordringer... 5 RAMMEBETINGELSER OG UTFORDRINGER-SKOLE (V.3-40) MÅLEKART Felles målekart for alle enheter Felles målekart for sektor HANDLINGSDEL TJENESTEBESKRIVELSER MED SERVICEERKLÆRING OPPLÆRINGSPLAN ANDRE FORHOLD... 14

3 side 3 1. Enhetspresentasjon, ressursrammer og nøkkeltall 1.1 Enhetspresentasjon Enhetsleder: Britt Krogh Johansen Stedfortreder: Svein Inge Johnsen Avdelingsledere/gruppeledere: Svein Inge Johnsen og Kristin Solheim Telefon: Mobiltelefon: Saksbehandlere: Nettadresse: Postadresse: Besøksadresse: Åpningstid: Navn på tjenester: Særlover som regulerer tjenestene: Forskrifter: Britt Krogh Johansen Postmottak, 9479 HARSTAD Høgholtet 36, 9414 Harstad Medkila skole Opplæringsloven Informasjon om enheten og tjenester Medkila skole ble tatt i bruk i Skolen er bygd som en to-parallellers barneskole med 14 klasserom. Elevtallet skoleåret 2014/2015 er på ca.250 elever. Personalet består av ca.ansatte som jobber i skole og skolefritidsordningen SFO er samlokalisert med småtrinnet. Høsten 2015 er ca. 90 barn som har plass på SFO. Grunnet innføringen av leksehjelp er åpningstiden på SFO noe redusert. Visjonen for Medkila skole er: Medkila skole - tenner gnisten. Intensjonen er å tenne gnisten både hos elever og personale. Satsningsområdene for Medkila skole er fordelt på tre hovedområder: 1. Medkila skole - en levende skole. Uteskole vektlegges i undervisningen. Dette defineres som undervisning gitt i naturen og ved å bruke læringsarenaer i nærmiljøet. Positivt skolemiljø, med musiske uttrykk, er en del av skolens plattform. Medkila skole være en skole som ser utover landegrensene, blant annet gjennom engasjement i SOS barnebyer. 2. Medkila en lærende skole. For å ivareta den faglige læringen, er Kunnskapsløftets overordna krav om tilpasset opplæring en nøkkel. Det er fokus på læreplanens mål og elevenes læring. Kompetanse i kollegiet, organisering av personale, elever, materiell, lærestoff, rom, tid, driftsplan 2015, samt varierte metoder, er Medkila skoles valg av vei for å tenne og holde gnisten hos elevene. Flere fokusområder er: Veile lesing er etablert som metode på småtrinnet. Begynneropplæring med spesiell vekt på lesing. BU, begrepsundervisning som står sentralt i begynneropplæringen.

4 side 4 VFL, Vurdering for læring; hvordan vurderingspraksisen benyttes til å fremme elevenes læring. MMM, motivasjon, mestring og muligheter; Fokus på de grunnleggende ferdighetene. I tillegg til at undervisningen legges opp til å være praktisk, relevant, variert og tydelig. Skolen har siden 2011 hatt en samarbeidsavtale med UiT om å være Universitetsskole; praksisskole for lærere i desentralisert utdanning. 3. Medkila- en skole å trives i En forutsetning for å nå faglige mål, er trivsel og trygghet gjennom sosial mestring. PALS, en felles kommunal satsing over år i alle barneskolene i Harstad der vektlegges forutsigbare og forebyggende for god atferd og godt læringsmiljø. Medkila skole har fokus på rutiner, orden og system for å skape oversikt og trygghet både for barn og voksne. Medkila skole følger kommunens prosedyre for krenkende atferd for å forebygge mobbing blant elevene. SNAP brukes som metode og ses i tilknytning til PALS. Alle klassene arbeider en time per uke med undervisningsopplegget Steg for steg. Dette utfyller skolens arbeid med PALS. Skolen innførte høsten 2011 ordningen med Trivselsledere i fire matfriminutter pr uke Informasjon om tjenestens brukere Elevene bor i all hovedsak i gamle Medkila skolekrets. Alle foresatte er medlemmer i foreldrerå ved skolen. Hver klasse har en FAUrepresentant med vara samt en klassekontakt med vara. Leder og nestleder i FAU sitter i skolens samarbeidsutvalg (SU) og skolens skolemiljøutvalg (SMU). Elevene har valgt representanter som sitter i Elevrå ved skolen. Leder og nestleder av elevrå har mulighet til å delta på møter i SU og SMU. Medlemmer i skolens samarbeidsutvalg (SU) skoleåret : Tine Klæboe Gjertsen, leder FAU Vegard Stensen, nestleder FAU Alf Johnny Hanssen, lærer Per Kai Prytz, lærer Berit Opdal, andre ansatte Jan A. Paulsen, politisk valgt Elias Lind Mikkelsen, leder elevråd Oda Nilsen, nestleder elevråd Britt Krogh Johansen, rektor Medlemmer i skolens skolemiljøutvalg (SMU) skoleåret : Elias Lind Mikkelsen, leder elevråd Oda Nilsen, nestleder elevråd Per Kai Prytz, lærer samt kontaktlærer for elevrådsarbeid Tine Klæboe Gjertsen, leder FAU Ola Sandness, nestleder Jan A. Paulsen, politisk valgt Britt Krogh Johansen, rektor Priser på kommunale tjenester

5 side Rammebetingelser og utfordringer Rammebetingelser og utfordringer-skole (V.3-40) 2. ekart 2.1 Felles målekart for alle enheter Alle enheter må lage tiltaksplan ut fra vedtatt målekart for alle enheter og eget tjenesteområde. Felles målekart for alle enheter (V.3-16) 2.2 Felles målekart for sektor ekart - skole (V.3-15)

6 side 6 3. Handlingsdel Her beskrives og konkretiseres en handlingsplan som er knyttet opp mot mål i kapittel 3. SAMFUNN Godt samarbeid med innbyggerne, nærmiljøet, og 3. sektor (lag og foreninger). Tilrettelegging for samhandling Arenaer for samhandling Fokus på omdømme Bærekraftig utvikling Fokus på å oppnå bærekraftig kommunal drift, herunder; Hele året måle Utleie av skolens gymsal som nærmiljøtiltak. Grunneiere: Samarbeid og info. Bedrifter i nærmiljøet: Besøk Medkila kirke: Juletilstelning og lån av lokaler Samarbeid med utplassering fra videregående skoler. Det nære uteområ brukes i undervisningen. Nærmiljøtiltak v/fau: skitrasé og sykkelløype. Ballbinge. Sortere papir og matavfall. Begrense bruk av fargekopiering. : Frist: Tiltak/aktivitet ved Avdelingsleder og kontaktlærere (4.tr) Ledelsen Alle FAU Ledelsen og alle ansatte Utarbeide felles regler for utleie av gymsalene i kommunen : KUS - Bli miljøfyrtårnsertifisert - sparing av energi - kildesortering/ gjenvinning - begrense papirforbruk - begrense restavfall - begrense klimagassutslipp Tryggere lokalsamfunn Fokus på sikkerhet og Fokus på trafikksikkerhet. Sykkelsertifikat for elever på 4.tr. Ledelsen, ansatte og foresatte.

7 side 7 forebygging ORGANISASJON- /PERSONELL Godt arbeidsmiljø Tiltak for å øke frisknærvær. God tilrettelegging for eldre arbeidstakere. Tilrettelegging for inkluderende rekruttering. HMS-system som fungerer. God kommunikasjon Gjennomføring av medarbeidersamt aler Større stillingsandeler for ansatte som ønsker Gjennomføring av arbeidsmiljørettede arrangement( er ikke måle Trafikk som tema på foreldremøter. Kun 1. klassinger som blir kjørt til skolen. Kommunens prosedyre ved krenkende atferd følges. Samarbeid med politiet. HMS-plan følges. Vernerunde gjennomføres hvert år. Gode inspeksjonsrutiner. Rapportering av skader av elever og ansatte. Gjennomføre brannøvelser minimum 2 ganger per skoleår. Følge prosedyren Nærvær ved fravær. Medbestemmelse gjennom tillitsvalgt. Veiledning av nytilsatte og vikarer. Årlige medarbeidersamtaler. Fellesmøter og skoleutvikling i pedagogiske personalet. Registrering og oppfølging av sykefraværet. Sosiale treffpunkt. Bruke Sør-Troms bedriftshelsetjeneste sine tjenester. Gjennomføre livredningskurs og førstehjelpskurs for ansatte. : Frist: Tiltak/aktivitet ved Ledelsen og kontaktlærere Verneombud og rektor Brannvernleder/alle ansatte og alle ansatte og avdelingsledere og avdelingsledere og avdelingsledere /alle ansatte Sosialkomiteen Ledelsen og rektor Ledelsen :

8 side 8 lagt inn økte ressurser i VHP til te formålet) Relevant kompetanse i personalet Etablere en lærende organisasjon med myndigjorte medarbeidere som har fokus på læring og evaluering i hverdagen kjenne til og bruke Verdihåndboka som basis i sitt virke. måle Følge kommunens prosedyrer i forhold til rekruttering. Formell kompetanse og personlig egnethet vil bli vurdert. Grundig sjekk av referanser ved tilsetting. Det ved skoleårets start settes av felles tid til gjennomgang og påminning om kommunens etiske retningslinjer. Den vedtatte voksenstandarden ved enheten følges og revideres. : Frist: Tiltak/aktivitet ved og tillitsvalgt og alle ansatte : God ledelse Ledelse med fokus på verdsetting, myndiggjøring, empati og gode relasjoner som plattform for etablering av en lærende organisasjon. Alle ledere og politikere ha gjennomført opplæringstiltak basert på te. Tilrettelegge for at kommunens ledelse få handlingsrom og rammevilkår for slik ledelse. Tydelig ledelse. God struktur og organisering av ressurser og personell. Tydelig klasseledelse., avdelingsledere og sfo-leder deltar på kommunens lederopplæring. Ukentlige ledermøter. Fokus på omdømme. Konstruktiv og god kommunikasjon mellom skole-hjem Ledergruppa Lærere, avdelingsleder og sfo-leder Ledelsen Fokus på etiske grunnregler og praktisering Redusere risiko Systematisk kartlegge risiko for Aktiv deltakelse i å utvikle et felles kvalitetssystem i kommunen gjennom kvalitetsutvalgene. Ledelsen

9 side 9 hendelser man vil unngå ved gjennomgang av: - kvalitetssystem - internkontrollsystemer for HMS og informasjonssikkerhet - fagområder med krav om internkontroll (ledelsesgjennomgang) Styrket egenkontroll TJENESTER-/BRUKERE Fornøyde brukere God saksbehandling Godt begrunnede vedtak Gode muligheter for brukermedvirkning. Avklart kvalitet og omfang på kommunale tjenester ved hjelp av oppdaterte tjenestebeskrivelser med serviceerklæring måle Delta på nasjonale prøver, kartleggingsprøver og elevundersøkelsen. Resultatene tas opp i rådsorganene og i personalet. Deltar på andre spørreundersøkelser. Følge forvaltningsloven i all saksbehandling. God kommunikasjon med foresatte og hjelpeinstanser. Følge prosedyrer for overgang fra barnehage til barneskole og fra barneskole til ungdomsskole. Følge prosedyrer for spesialpedagogiske vedtak. : Frist: Tiltak/aktivitet ved Ledelsesgruppa og alle lærere Kontaktlærere 5.trinn og kontaktlærer elevråd Ledelsen Ledergruppa Alle lærere og ledelsesgruppa : ØKONOMI God økonomistyring og budsjettdisiplin Enheten beholder del av overskudd og dekker del av underskudd. Gode regnskapsrutiner med fortløpende: - bilagsbehandling i alle enheter - scanning av fakturaer God informasjon til foresatte om elevens sosiale og faglige utvikling. God budsjettkontroll. Innkjøp gjøres i henhold til felles rammeavtaler og prosedyrer. samarbeider med enhetens økonomikonsulent og regnskapsenheten. Faglærere, kontaktlærer og ledelsen. Innkjøpsansvarlig og ledergruppen Felles for skolene God måloppnåelse for Gode rutiner for å ta i mot neste høsts Ledelsen

10 side 10 alle elever i samsvar med Kunnskapsløftet. - Faglig godt tilpasset undervisning - Godt tilbud til elever med spesielle behov. Alle skoler gjennomfører skolebasert vurdering ihht kommunens kvalitetssystem. Godt kommunalt system for elevvurdering. Lokale læreplaner i alle fag for Harstad kommune. Læremidler som innfrir kompetansekravene i Kunnskapsløftet. God lærertetthet. Fokus på organisering og arbeidsmetoder. Tilpasset opplæring. måle 1.klasse elever og foresatte. Gjennomføre to førskoledager i mai. Hjem-skole kommunikasjon og informasjon ved hjelp av ukeplaner, telefon, møter og epost. Negative episoder tas opp muntlig. Aktiv bruk av fronter og skolens hjemmeside. Deltakelse på satsingen i 3M: Motivasjon, mestring og muligheter. Strukturerte utviklingssamtaler minimum to ganger per skoleår. Dialog, rød tråd og den gode trekant gjennomsyre utviklingssamtalene. Det utarbeides felles skjemaer som benyttes til elevsamtalen, utviklingssamtalen og den skriftlige halvårsvurderingen. Det legges til rette slik at kontaktlærere kan gjennomføre jevnlige elevsamtaler. Minimum to trinnvise foreldremøter per skoleår. Skolen har en leseveileder som veileder lærere, gjennomfører foreldrekvelder om BU-undervisning for 1.trinnsforeldre og lesedrypp. Videreføre leseverkstedsmodellen. : Frist: Tiltak/aktivitet ved Ledelsen + aktuelle lærere Utiklingsgruppa/alle ansatte Kontaktlærere Ledelsen og kontaktlærere BU-veiledere/ kontaktlærer 1.trinn : Tidlig innsats Systematisk bruk av leseveileder God kompetanse i lærerkollegiet Foreldremedvirkning i lese- og skriveopplæringen. Bytte ut gamle PC med nye. Ta i bruk elektroniske tavler. Rekruttere lærere med fagkompetanse skolen mangler. Videreutvikle kompetansen i lærerkollegiet. Skolen og foresatte, IKT-ansvarlig og alle lærere Ledelsen og aktuelle lærere

11 side 11 Godt fysisk og psykososialt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Tilrettelagt fysisk miljø ihht faglige normer for alle. måle 7.trinnsavslutning med foresatte. Hensiktsmessig disponering av personale, tid, rom og utstyr for å fremme et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Følge kommunens hms-prosedyrer for å fremme et godt arbeidsmiljø blant de voksne. Videreføre PALS. : Frist: Tiltak/aktivitet ved Ledelsen : Tilrettelagt psykososialt miljø. Felles holdninger, positivt elevsyn og samhandling. Systematisk arbeid for å fremme elevens helse, miljø og trygghet (plan sosial kompetanse). Rapportering av mindre og alvorlig problematferd registreres i SWIS. Atferdsstøtteteamet evaluerer resultatene og igangsetter tiltak. Ved alvorlig problematferd og mobbing følge kommunens prosedyre ved krenkende atferd. Mobbing tas opp som tema i elevsamtaler, utviklingssamtaler, i klassene, i elevrå og på foreldremøter. Nulltoleranse for mobbing. Gjennomføre skolemegling. PALS-leder Kontaktlærere Gode rutiner for inspeksjon. Tilrettelagt inventar. Elevene oppfordres til å ta vare på skolens inventar. Uteskole for å fremme læring og fremme fysisk aktivitet. Arbeide systematisk med klasse og skolemiljøet. Følge undervisningsopplegget Steg for Steg på alle trinn. Følge opp resultatet fra brukerundersøkelser. Ledelsen og kontaktlærere Kontaktlærere Ledelsen og alle lærere

12 side 12 måle : Frist: Tiltak/aktivitet ved : Godt samarbeid hjemskole Godt fungerende rådsorganer (FAU, SU, SMU) som fungerer etter lov og forskrifter. Minimum 2 møter i FAU, SU og SMU pr. halvår. Informasjonsrutiner som fungerer. konstituerer nytt SU så raskt som mulig ved skolestart. Kontaktlærere elevråd påser at elevrå blir konstituert så rask som mulig ved skolestart. Det utarbeides et årshjul for rådsorganene. Info på elevenes ukeplaner og arbeidsplaner. Info via fronter og hjemmesiden. har kommunal epost. Kontaktlærer elevråd og SU Gode rutiner for elevsamtaler. 2 foreldremøter pr. år med minst 80 % deltagelse. Minimum 2 foreldrekonferanser pr. år. Bruk av kommunal mal for foreldrekonferanser Kontaktlærere gjennomfører jevnlige elevsamtaler. Det gjennomføres minimum 2 foreldremøter per skoleår. Det gjennomføres minimum 2 utviklingssamtaler per skoleår. Det sendes ut skriftlig halvårsvurdering to ganger per år: januar og juni. Det utarbeides felles maler for elevsamtalene, utviklingssamtalene og halvårsvurderingene. Kontaktlærer Kontaktlærer Faglærer og kontaktlærer Utviklingsgruppa og alle lærere Godt SFO-tilbud Samarbeid med lokale idrettslag og kulturelle organisasjoner for ukentlig tilrettelagt aktivitet. Det være mulighet til lekselesing for de barna som ønsker Det utarbeides ukeplan Det utarbeides årsplan for SFO. Det gjennomføres brukerundersøkelser. Det avvikles minimum to foreldremøter per skoleår. Frivillig leksehjelp gis for elever på trinn. Godt infosystem mellom hjem-sfo. Ansatte er synlig ute i skolegården med gule vester. SFO-leder på SFO SFO-leder SFO-leder Skolen og sfo SFO-leder

13 side 13 over daglige og ukentlige aktiviteter God tilrettelegging for allsidig lek og egenaktivitet Godt tverrfaglig forpliktende- barne- og ungdomssamarbeid og samhandling Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid og bekymringssaker gjøres kjent. Styrking av foreldrerollen. Økt tverrfaglig kompetanse. Brukere som opplever at de møter et hjelpeapparat som er koordinert og som bistår dem i oppfølging og omsorg. Mulighet for brukermedvirkning Brukerne oppleve respekt og likeverd. måle Planleggingsmøter en gang per måned på kveldstid. Avdelingsmøter en gang per uke. Bruke nærområde aktivt. Godt samarbeid mellom helsesøster, barnevernet, politiet, BUP, PPD, skoleteamet, IP-koordinator og skolen Støtte opp om arbei i Forebyggende forum. Tidlig innsats som forebyggende tiltak. Tverrfaglig team har møtepunkt 1g/mnd på skolen.(kommunepsykolog, helsesøster, PPT-kontakt, skolens ledelse) Følge fastlagte prosedyrer i kommunen. : Frist: Tiltak/aktivitet ved SFO-leder og alle ansatte Ledelsen og alle ansatte Ledelsen og alle ansatte :

14 side Tjenestebeskrivelser med serviceerklæring IX.10-1 TJENESTEBESKRIVELSE FOR GRUNNSKOLEN IX.10-4 TJENESTEBESKRIVELSE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) IX.10-6 TJENESTEBESKRIVELSE FOR SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN 5. Opplæringsplan Plan for kompetanseutvikling 2015: Kommunale kurs: Tidsrom: Antall deltakere: Ledersamlinger (personal) Temakurs for alle SFO-ansatte i Høst kommunen Livredningskurs Høst Saksbehandlerkurs Internt: IKT 2015 (drypp) Alle Faggrupper og aksjoner 3M 2015 Alle Teamarbeid klasseledelse 2015 Alle Aksjonslæring Alle Eksternt: Ledelse og omstilling i (2) skolen/utdanning Fylkesmannens regelsamlinger Trivselslederkurs Dialogsamlinger/lærende nettverk MMM Fagkurs: Ved behov og innenfor skolens økonomiske rammer Andre forhold Medkila skole har inngått avtale med Universitetet i Tromsø om å være Universitetsskolen i Harstad. Avtalen inngås for et skoleår av gangen. Dette medfører et økt behov for veiledningskompetanse i personalgruppen.

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON

DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 1 Harstad kommune (230215) DRIFTSPLAN 2015 PERSONAL OG ORGANISASJON side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 1.1 Generelle kommentarer... 6 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 7 2.1 Enhetspresentasjon...

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY 1 Innhold Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3 Endrede styringssignaler/rammebetingelser... 4 Dagens virkelighet - Utviklingstrekk... 4 Prioriterte oppgaver... 4 Målekart...

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme Harstad kommune 2007 Strategiplan for omdømme Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 1.1 Regjeringen... 3 1.2 KS... 4 1.3 Virksomhetsplan Harstad kommune... 6 2 Mål for bedre omdømme... 9 2.1 Formidling av

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer